A

A

A

Бүлэг: 1979

/ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016 9 дүгээр сарын 28 а/439 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон/

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2008 оны 6 дугаар

сарын 11-ний өдөр Дугаар 156 Арвайхээр

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 18-ийн 8, 9, 10 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

НЭГ. Өсвөрийн шигшээ баг бүрдүүлэх, санхүүжүүлэх журмыг хавсралтаар баталсугай.

ХОЁР. Журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллахыг Биеийн тамир, спортын хороо /С.Сангидаансүрэн/, өсвөрийн шигшээ багийн санхүүгийн төсвийг жил бүрийн орон нутгийн төсөвт тусган хэрэгжүүлэхийг ЗДТГазарын СЭЗБЗХэлтэс /Д.Нэмэхбаяр/, НБЗХэлтэс /Б.Эрдэнэбат/ тус тус үүрэг болгосугай.

ГУРАВ. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аймгийн Засаг даргын орлогч /Ч.Чинбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Б.ЭРДЭНЭБИЛЭГТ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2016 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Дугаар а/439

Арвайхээр

ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Аймгийн Засаг даргын 2005 оны 03 сарын 08-ны өдрийн А/33 дугаар "Эрүүл мэндийн өдөр болгох тухай" , 2008 оны 04 сарын 18-ны өдрийн А/107 дугаар "Бүх нийтээр мод тарих өдөр тогтоох тухай", 2008 оны 06 сарын 11-ний өдрийн А/156 дугаар "Журам батлах тухай", 2016 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/309 дүгээр "Худалдааны талаар авах арга хэмжээний тухай" захирамжийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

2. Дээрх захирамжуудыг судлаж нягталж, шийдвэр гаргах шаардлагатай нөхцөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 60,61,62 дугаар зүйлүүдэд заасан хэм хэмжээний актад тавигдах шаардлагыг хангасан байх арга хэмжээг авч, шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг зохион байгуулан, хууль журмын дагуу улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэх, хүчингүй болсон захирамжуудын хувийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэн Улсын нэгдсэн сангаас хасуулах, энэ тухай холбогдох байгууллагад мэдэгдэхийг Хууль, эрх зүйн дарга /Ц.Пунцаг/, хууль, эрх зүйн хэлтсийн салбарын сан хариуцсан мэргэжилтэн / Б.Анхбилэг/ нарт тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Г.ГАНБОЛД