A

A

A

Бүлэг: 1979

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Засаг даргын 2012 оны 04 сарын 19-ний өдрийн а/194 дүгээр захирамжаар хүчингүйд тооцсон.

АРЦ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

2004 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдөр Дананзадгад

Дугаар 115

Аймгийн байгаль цаг уурын нөхцөл байдлыг тодорхойлж, унах хур тундас, чийгшилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, цөлжилтийг сааруулж, элсний нүүлт, шороон шуурганы дэгдэлтийг багасгахад эерэгээр нөлөөлж байдаг Говь гурван сайхан уулын бүс нутаг дахь экологийн тэнцвэрт байдлыг хангадаг олон талын ач холбогдол бүхий арцыг сийлбэр, урлал хийж бизнесийн зорилгоор, оршуулга болон түлшинд зүй бусаар ашиглаж ирсний улмаас нөөц нь ихээр хомсдож, устах аюулд тулгараад байгааг тэмдэглээд “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Нэг. Арцыг шашин шүтлэг, зан үйл, ариусгалын зориулалтаар тусгай зөвшөөрлийн дагуу ашиглахаас бусад тохиолдолд түүний үр, үндэс, навч, хожуулыг оршуулга, түлшний хэрэгцээнд ахуйн зориулалтаар болон бүтээгдэхүүн хийж борлуулахаар бизнесийн зориулалтаар ашиглахыг 2004 оны 05-р сарын 15-ний өдрөөс эхлэн хориглосугай.

Хоёр. Стратегийн төлөвлөлт, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн дарга /О.Бадарч/, Байгаль орчны албаны дарга /Д.Давааням/, Өмнөд говийн улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргааны дарга /Д.Алтангэрэл/, арц бүхий Даланзадгад, Баяндалай, Булган, Ханхонгор, Хүрмэн сумдын Засаг дарга нарт Даалгах нь:

1.Арц түүний ач холбогдол, ашиглаж ирсэн уламжлалт арга, ёс төр, зан үйл болон энэ захирамжийн зорилго, агуулгыг өргөн сурталчлах ажлыг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах, арцтай ам бүрийн эхэнд санамж, анхааруулга хийж тавих

2.Арцтай газар оршин суугч нутгийн уугуул иргэд, нөхөрлөл, хамт олныг арцыг хамгаалах, үр бэлтгэх, нөхөн сэргээж, тарьж ургуулах ажилд өргөнөөр татан оролцуулж, тэднийг идэвхтэн байгаль хамгаалагчаар ажиллуулан шаардлагатай цэгүүдэд хамтарсан үзлэг шалгалт хийж, байнгын эргүүл, харуул пост ажиллуулж хэвшүүлэх

3.Шашин шүтлэг, зан үйл, ариусгалын зориулалтаар арцыг ашиглах, зөвшөөрөл олгох, худалдах тусгай журам гарган мөрдөж ажиллах.

4.Арц бүхий нутгийн иргэд, айл өрх бүрийг хорголын зуух, хийн плетка, нар салхины сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах, шахмал түлш үйлдвэрлэх хөдөлгөөн өрнүүлэх

5.Аймгийн уулархаг нутаг болон Даланзадгад хот, сумдын төв, суурин газрууд, усалгаатай тариалангийн талбайнуудад арцыг тарьж ургуулах, нутагшуулах ажлыг туршин хэрэгжүүлэх

ЗАСАГ ДАРГА С.СУМЪЯА