A

A

A

Бүлэг: 1979

/ЗД-ын 2018 оны А/545 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2006 оны 11 дүгээр

сарын 08-ны өдөр Дугаар 382 Даланзадгад

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 4, 18 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2005 оны 189 дүгээр тогтоолуудад заасны дагуу Өмнөговь аймгийн иргэн буюу харъяат нь аймгийнхаа нэрийн өмнөөс олон улс, тив, дэлхий, олимпын болон улс, үндэсний наадам, тэмцээн уралдаануудад амжилттай оролцож, медальт байранд шалгарсан тамирчид, багш дасгалжуулагчдын авъяас, ур чадварыг дэмжиж, спортын амжилтыг ахиулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын “Нөөц хөрөнгө зарцуулах журам”-ын 3.1, 3.12 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Нэг.Спортын өндөр амжилт гаргасан тамирчдыг шагнах, “Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Залуучууд, өсвөр үеийн аймгийн шигшээ баг” байгуулж ажиллах журмыг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Өсвөр үе, залуучуудын шигшээ багийн тамирчидтай гэрээ байгуулан, урамшууллыг журмын дагуу олгож, улирал тутамд үнэн зөв тайлагнаж, үр дүнтэй ажиллуулахыг Биеийн тамир спортын хороо /С.Түвшинбаяр/-нд үүрэг болгосугай.

Гурав. Тус захирамж гарсантай холбогдон 1997 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн а/222, 2005 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 69 дүгээр захирамжуудыг хүчингүй

Хавсралт: 3

ЗАСАГ ДАРГА Б.БАДРАА

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

Дугаар А/545

Улаанбаатар хот

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.3 дахь заалт, 68 дугаар зүйлийн 68.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.3ахиргааны актын үндэслэл болж буй хуулийн заалт хүчин төгөлдөр байх шаардпагад нийцэхгүй болсон, эрх зүйн зөрчил үүссэн Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2003 оны 03 сарын 12-ны өдрийн "Бага насны хүүхдийн эндэгдлийн шалтгаанд дүгнэлт хийж авах арга хэмжээг сайжруулах тухай" 51, 2003 оны 03 сарын 25-ны өдрийн "Мал нядалгааны тусгай цэгтэй болгох тухай" 68, 2007 оны 11 сарын 21-ний өдрийн "Журам батлах тухай'"510, 2006 оны 11 сарын 08-ны өдрийн "Журам батлах тухай" 382, 2008 оны 05 сарын 13-ны өдрийн "Журамд өөрчлөлт оруулах тухай" 213 дугаар захирамжуудыг тус тус хүчингуй болгосугай.

2.Хэм хэмжээ тогтоосон Өмнөговь аймгийн Засаг даргын захирамжууд хүчингуй болсон тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд мэдэгдэж, захиргааны хэм хэмжээний улсын нэгдсэн сангаас хасуулах арга хэмжээ авахыг Хууль, эрх зүйн хэлтэс /О.Ганзориг/-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Н.НАРАНБААТАР