A

A

A

Бүлэг: 1979

/ЗД-ын 2018 оны А/545 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2003 оны 3 дугаар

сарын 12-ны өдөр Дугаар 51 Даланзадгад

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

1.Бага насны хүүхдийн эндэгдлийн шалтгаанд дүгнэлт хийж авах арга хэмжээг сайжруулах тухай журмыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, үр дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлд улирал бүр танилцуулж байхыг Эрүүл мэндийн газрын дарга Д.Оюунсүрэнд үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА С.СУМЪЯА