A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 12 сарын 13 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ХҮНИЙ ДАРХЛАЛ ХОМСДОЛЫН ВИРУСЫН ХАЛДВАР, ДАРХЛАЛЫН ОЛДМОЛ ХОМСДОЛООС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтэн, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлж, уг вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль,Эрүүл мэндийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."хүний дархлал хомсдолын вирус" гэж зөвхөн хүний биеийн дархлалын эсүүдийг сонгомлоор гэмтээдэг вирус /ретровирус/-ыг;

3.1.2."дархлалын олдмол хомсдол" гэж хүний дархлал хомсдолын вирусын нөлөөгөөр хүний биеийн дархлалын эсүүд гэмтэж, дархлалын тогтолцоо алдагдсанаар өвчин, эмгэг илрэхийг;

3.1.3."хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх" гэж хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар тархахад нөлөөлж байгаа нөхцөл, шалтгааныг арилгах, тархалтыг бууруулахад чиглэсэн эдийн засаг, нийгэм, эрх зүйн цогц арга хэмжээг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХҮНИЙ ДАРХЛАЛ ХОМСДОЛЫН ВИРУСЫН ХАЛДВАР, ДАРХЛАЛЫН ОЛДМОЛ ХОМСДОЛООС СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААРХ ТӨРИЙН БОЛОН НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ,ҮҮРЭГ

4 дүгээр зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

4.1.Засгийн газар хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

4.1.1.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулж, хяналт тавих;

4.1.2.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар улсын хэмжээнд баримтлах төрийн бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх, эдийн засаг, санхүү, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон арга хэмжээ авах;

4.1.3.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зохицуулан зохион байгуулах үүрэг бүхий Үндэсний хороо ажиллуулах;

4.1.4.энэ хуулийн 4.1.3-т заасан Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, дүрмийг батлах.

4.2.Энэ хуулийн 4.1.3-т заасан Үндэсний хороо ажлын албатай байна.

5 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг

Хэвлэх

5.1.Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх, талаар дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэхтэй холбогдсон бодлого боловсруулах, энэ асуудлаар гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

5.1.2.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолтой холбогдсон албан ёсны мэдээ, мэдээллийн асуудлыг хариуцах;

5.1.3.энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан хүнд болон түүний эхнэр, нөхөр, гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй боловч хамтын амьдралтай байгаа хүн, эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид зөвлөгөө өгөх, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам батлан мөрдүүлэх;

5.1.4.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах;

5.1.5.хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан хүний хөдөлмөр эрхлэлт болон хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг зохицуулсан журам батлах;

5.1.6.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар илрүүлэх шинжилгээ хийх, энэ хуулийн 10.1.3-т заасан шинжилгээнд хамрагдах талаар зөвлөгөө өгөх журам батлах.

5.2.Энэ хуулийн 5.1-д зааснаас бусад төрийн захиргааны төв байгууллага хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

5.2.1.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг салбарынхаа хэмжээнд зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

5.2.2.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг холбогдох төрийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, энэ ажилд салбарынхаа хэмжээнд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг татан оролцуулах;

5.2.3.энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан хүний эрхийг хангах эдийн засаг, санхүү, эрх зүйн болон хуулиар зохицуулагдаагүй нийгмийн бусад баталгааг бүрдүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ авах.

6 дугаар зүйл.Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргын эрх, үүрэг

Хэвлэх

6.1.Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон сургалт, сурталчилгааны ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах, уг вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх үйл ажиллагаанд шаардагдах эдийн засаг, санхүү, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ авна.

6.2.Бүх шатны Засаг дарга хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газраас болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавина.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

7 дугаар зүйл.Эрүүл мэндийн байгууллагын үүрэг

Хэвлэх

7.1.Эрүүл мэндийн байгууллага хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар дараах үүрэгтэй:

7.1.1.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолыг илрүүлэх, оношлох, уг вирусын халдвар авсан болон дархлалын олдмол хомсдолтой хүнд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, тархвар судлалын арга хэмжээ авах;

7.1.2.харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээндээ энэ хуулийн 5.1.3-т заасан зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулах;

7.1.3.баталгаажаагүй цус, цусан бүтээгдэхүүн, эхийн сүү, донорын эс, эд эрхтэн болон зүү тариур, бусад багаж хэрэгслээр хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар эмнэлэгт тархахгүй байх нөхцөл бүрдүүлэх;

/Энэ заалтад 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

7.1.4.эмнэлгийн мэргэжилтэн ажлын байрандаа хүний дархлал хомсдолын вирусын халдварт өртөхөөс сэргийлэх зайлшгүй нөхцөл бүрдүүлэх;

7.1.5.эмнэлгийн мэргэжилтэн ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан, халдвар авах эрсдэлд өртсөн бол өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээ нэн даруй авах.

7.2.Энэ хуулийн 7.1 дэх хэсгийн заалт өмчийн аль ч хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад нэгэн адил хамаарна.

8 дугаар зүйл.Эмнэлгийн мэргэжилтний эрх, үүрэг

Хэвлэх

8.1.Эмнэлгийн мэргэжилтэн хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар дараах эрхтэй:

8.1.1.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон, түүнчлэн хүний дархлал хомсдолын вирусын халдварын сэжигтэй хүний донорын цус, цусан бүтээгдэхүүн, эс, эд эрхтэн, эхийн сүүг эмчилгээний, эсхүл асаргаа сувилгаа хийх зорилгоор бусад хүнд хэрэглэсэн бол тархвар судлалын мэдээллийг холбогдох байгууллага, ажилтан, иргэнээс авах;

/Энэ заалтад 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

8.1.2.ажлын байрандаа халдвар авсан, халдвар авах эрсдэлд өртсөн бол өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээнд хамрагдах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах.

8.2.Энэ хуулийн 8.1.2 дахь заалт эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа бусад ажилтанд хамаарна.

8.3.Эмнэлгийн мэргэжилтэн хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар дараах үүрэгтэй:

8.3.1.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолыг илрүүлсэн, оношилсон талаар харьяалах эрүүл мэндийн байгууллагад зохих журмын дагуу мэдээлэх;

8.3.2.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолыг илрүүлэх шинжилгээ өгөх талаар үйлчлүүлэгчид санал тавих;

8.3.3.холбогдох этгээдэд энэ хуулийн 5.1.3-т заасан зөвлөгөө өгөх;

8.3.4.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон хүнд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзахгүй байх;

8.3.5.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон хүний талаарх мэдээллийг энэ хуулийн 11.3-т заасны дагуу задруулахгүй байх.

9 дүгээр зүйл.Иргэний эрх, үүрэг

Хэвлэх

9.1.Монгол Улсын иргэн хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар дараах эрхтэй:

9.1.1.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолыг илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, халдвар судлалын хяналт хийж байгаа этгээдээс уг үзлэг, шинжилгээ, хяналтыг хийх эрхтэй болохыг нь нотлох албан ёсны баримт бичгийг шаардах;

9.1.2.хүний дархлал хомсдолын вирус, дархлалын олдмол хомсдолын талаар үнэн зөв, бодит мэдээлэл олж авах, хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх аргад суралцах.

9.2.Монгол Улсын иргэн хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар дараах үүрэгтэй:

9.2.1.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, эрүүл мэндийн болон холбогдох бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжээс зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд оролцох;

9.2.2.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчихгүй, байх;

9.2.3.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвараас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, халдвар авсан тохиолдолд дархлалын олдмол хомсдолоор өвчлөхөөс сэргийлэх.

9.2.4.энэ хуулийн 11.2-т заасныг зөрчихгүй байх.

9.3.Энэ хуулийн 9.1, 9.2 дахь хэсгийн заалт Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа болон дамжин өнгөрөгч гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд нэгэн адил хамаарна.

10 дугаар зүйл.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг

Хэвлэх

10.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллага хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар дараах үүрэгтэй:

10.1.1.ажилтныг ажлын байрандаа хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авах эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангах;

10.1.2.ажилтныг хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар илрүүлэх шинжилгээнд сайн дураар хамрагдахыг дэмжих;

10.1.3.ажилтныг энэ хуулийн 10.1.2-т заасан шинжилгээнд албадан хамруулахгүй байх;

10.1.4.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон хүний биеийн эрүүл мэндийн байдал нь хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохооргүй буюу хөдөлмөрийн нөхцөл нь харшлахгүй бол түүнийг уг шалтгаанаар ажилд авахаас татгалзахгүй, эрхэлж байгаа ажлаас нь халахгүй байх;

10.1.5.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан, дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон ажилтныхаа нууцыг хамгаалах, түүний талаарх энэ хуулийн 11.3-т заасан мэдээллийг бусдад задруулахгүй байх;

10.1.6.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх чиглэлээр сургалт явуулж байх;

10.1.7.энэ хуулийн 10.1.1, 10.1.6-д заасан арга хэмжээнд шаардагдах зардлыг төсөвтөө тусгаж, зориулалтаар нь зарцуулах;

10.1.8.энэ хуулийн 11.2-т заасныг зөрчихгүй байх.

11 дүгээр зүйл.Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой хүний эрхийг хамгаалах

Хэвлэх

11.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой хүний эрх, эрх чөлөөг хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой гэсэн үндэслэлээр хязгаарлахыг хориглоно.

11.2.Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой хүнийг гутаан доромжлох, ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг хориглоно.

11.3.Байгууллага, албан тушаалтан, иргэн нь хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой хүний талаарх мэдээллийг хуульд зааснаас бусад тохиолдолд задруулахыг хориглоно.

11.4.Энэ хуулийн 11.3-т заасан мэдээлэлд хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон хүний эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр, ажлын, сургуулийн болон байнга оршин суугаа газрын хаяг, онцлог тэмдэг, гэрэл зураг, утасны дугаар, шинжилгээний хариу хамаарна.

11.5.Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хэмжээг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 30 дугаар зүйл болон энэ хуулийн 5.1.5-д заасны дагуу тодорхойлно.

12 дугаар зүйл.Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой хүний үүрэг

Хэвлэх

12.1.Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой хүн дараах үүрэгтэй:

12.1.1.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой болсон нөхцөл, шалтгааны талаар эрүүл мэндийн байгууллагад үнэн зөв мэдээлэл өгөх;

12.1.2.цус, эхийн сүү, үрийн болон бусад эд эрхтний донор байхаас татгалзах;

12.1.3.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдварыг бусдад халдаахгүй байх, халдааж болох аливаа үйлдлээс татгалзах, өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах.

13 дугаар зүйл.Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн оролцоо

Хэвлэх

13.1.Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж нь хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар зохиох сургалт, сурталчилгааны ажилд оролцоно.

13.2.Хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллага энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж үзвэл тухайн этгээдийн итгэмжлэлийн үндсэн дээр эрх бүхий байгууллагад гомдол гаргаж болно.

14 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

14.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

14.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.08.05-ны өдрийн орчуулга)                                                   Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

December 13, 2012                                                                                  Ulaanbaatar city

 

ON PREVENTION OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTIONS AND ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME

/Revised edition/

 

cHApTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to determine the activities to be carried out by state and local self-governing organizations and the role of health institutions, medical professionals, citizens, business entities and organizations in preventing human immunodeficiency virus infection and acquired immune deficiency, and to regulate relations in connection with the protection of the rights and legal interests of people who is infected with such virus or have been diagnosed with acquired immunodeficiency syndrome.

Article 2.Legislation on prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome

2.1.Legislation on the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome shall consist of the Constitution of Mongolia, the Law on Health, this Law and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, the provision of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of terms of this Law

3.1.The following terms used in this Law shall be understood in the following meanings:

3.1.1."human immunodeficiency virus" means a virus /retrovirus/ that selectively damages only the immune cells of the human body;

3.1.2."acquired immunodeficiency syndrome" means appearance of diseases and disorders due to the damage of the immune cells of the human body and the loss of the immune system caused by human immunodeficiency virus;

3.1.3."prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome" means comprehensive economic, social and legal measures aimed at eliminating the conditions and causes affecting the spread of human immunodeficiency virus infection and reducing its spread.

CHAPTER TWO

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF STATE AND LOCAL SELF-GOVERNING BODIES TO PREVENT HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTIONS AND ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME

Article 4.Powers of the Government

4.1.The Government shall exercise the following powers to prevent human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome:

4.1.1.to organize and monitor the implementation of legislation on prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome;

4.1.2.to develop and implement state policies for the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome, and to take measures related to solving economic, financial, and social problems;

4.1.3.to establish a National Committee responsible for coordinating and organizing activities to prevent human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome;

4.1.4.to approve the composition and charter of the National Committee specified in sub-paragraph 4.1.3 of this Law.

4.2.The National Committee specified in sub-paragraph 4.1.3 of this Law shall have an office.

Article 5.Rights and obligations of the state central administrative body

5.1.The state central administrative body in charge of health issues shall have the following rights and obligations concerning the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome:

5.1.1.to develop a policy related to the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome, and organize the implementation of the decisions made on this issue;

5.1.2.to be responsible for official news and information related to human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome;

5.1.3.to approve and enforce procedures for providing counseling, medical care and services to the person specified in Article 12 of this Law, his/her spouse, unregistered but cohabiting person, parents, legal guardians, and custodians;

5.1.4.to provide professional and methodological assistance and support to, and to cooperate with governmental and non-governmental organizations operating in the field of prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome;

5.1.5.to approve the procedure on regulating the employment and incapacity for work of the person specified in Article 12 of this Law in cooperation with the state central administrative body in charge of labor issues;

5.1.6.to approve the procedures on conducting the tests detecting human immunodeficiency virus infection and providing advice on participating in testing specified in sub-paragraph 10.1.3 of this Law.

5.2.The state central administrative bodies other than those specified in paragraph 5.1 of this Law, shall have the following rights and obligations concerning the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome:

5.2.1.to organize and monitor the implementation of legislation on the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome in their respective sectors;

5.2.2.to organize training and promotion work to prevent human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome in cooperation with relevant state bodies, and to involve in this work the business entities and organizations of their respective sectors;

5.2.3.to take necessary measures to create economic, financial, legal and other social guarantees that are not regulated by law to ensure the rights of the person stipulated in Article 12 of this Law.

Article 6.Rights and obligations of local self-governing bodies and governors

6.1.The local self-governing organization shall involve citizens, business entities and non-governmental organizations in training and promotion activities related to the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome within the territory under its jurisdiction, and take measures to resolve the economic, financial and social issues required in activities to prevent the human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome.

6.2.Governors of all levels shall organize and monitor the implementation of the decisions made by the Government and local self-governing organizations in connection with the implementation of legislation on the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome.

chapter tHREE

MISCELLANEOUS

Article 7.Obligations of health care institutions

7.1.Health care organizations shall have the following obligations to prevent human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome:

7.1.1.to detect and diagnose human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome, provide medical care and services to people infected with the virus and those with acquired immunodeficiency syndrome, and take epidemiological measures;

7.1.2.to organize the consultation work specified in sub-paragraph 5.1.3 of this Law within the territory under its jurisdiction;

7.1.3.to create conditions that human immunodeficiency virus infection does not spread in the hospital with uncertified blood, blood products, breast milk, donor cells, organs, needles, syringes, and other tools;

/this sub-paragraph was amended by the law as of January 19, 2018/

7.1.4.to create necessary conditions to prevent exposure to human immunodeficiency virus infection by the medical professional at the workplace;

7.1.5.if a medical professional is infected with the human immunodeficiency virus while performing his/her duties, or is exposed to the risk of infection, to immediately take post-exposure preventive measures.

7.2.Provisions specified in paragraph 7.1 of this Law shall apply equally to health care institutions of any form of ownership.

Article 8.Rights and obligations of medical professionals

8.1.The medical professional shall have the following rights to prevent human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome:

8.1.1.if blood, blood products, cells, organs, or breast milk from a donor of a person infected with the human immunodeficiency virus or diagnosed with acquired immunodeficiency syndrome, as well as suspected human immunodeficiency virus infection, is used for treatment or care of other people, to obtain epidemiological data from relevant organizations, employees, and citizens;

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 19, 2018/

8.1.2.if infected at the workplace or exposed to the risk of infection, to participate in post-exposure prevention measures, and to receive medical care and services.

8.2.Sub-paragraph 8.1.2 of this Law shall apply to other employees working in healthcare institutions.

8.3.The medical professional shall have the following obligations to prevent human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome:

8.3.1.to inform the relevant health institution about the detection and diagnosis of human immunodeficiency virus infection or acquired immunodeficiency syndrome in accordance with the appropriate procedure;

8.3.2.to propose to the client about testing for human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome;

8.3.3.to give advice to the relevant person specified in sub-paragraph 5.1.3 of this Law;

8.3.4.not to refuse to provide medical care and services to a person infected with the human immunodeficiency virus or diagnosed with acquired immunodeficiency syndrome;

8.3.5.not to disclose information about a person infected with human immunodeficiency virus or diagnosed with acquired immunodeficiency syndrome in accordance with paragraph 11.3 of this Law.

Article 9.Rights and obligations of citizens

9.1.Mongolian citizens shall have the following rights concerning the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome:

9.1.1.to require official documents proving the right to perform the examination, analysis, and epidemiologic control for the detection of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome from the person performing the examination, analysis, and control;

9.1.2.to obtain accurate and rationale information about the human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome, and to learn how to prevent human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome.

9.2.Mongolian citizens shall have the following obligations concerning the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome:

9.2.1.to participate in events organized by state and local self-governing bodies, health and other relevant organizations and business entities to prevent human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome;

9.2.2.not to violate the rights and legal interests of people infected with human immunodeficiency virus or with acquired immunodeficiency syndrome;

9.2.3.to protect oneself and others from human immunodeficiency virus infection, and to prevent acquired immunodeficiency syndrome in case of infection;

9.2.4.not to violate paragraph 11.2 of this Law.

9.3.The provisions specified in paragraphs 9.1 and 9.2 of this Law shall apply equally to foreign citizens and stateless persons residing or passing through the territory of Mongolia.

Article 10.Obligations of business entities and organizations

10.1.Business entities and organizations shall have the following obligations concerning the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome:

10.1.1.to create and implement a program to prevent employees from being exposed to the risk of human immunodeficiency virus infection at the workplace, and ensure occupational safety and hygiene conditions;

10.1.2.to encourage employees to voluntarily participate in testing for human immunodeficiency virus infection;

10.1.3.not to forcibly involve the employee to the testing specified in sub-paragraph 10.1.2 of this Law;

10.1.4.if the physical health of a person infected with the human immunodeficiency virus or diagnosed with acquired immunodeficiency syndrome does not prevent him/her from working or the working conditions do not contradict with it, not to refuse to employ him/her, and not to dismiss him/her from the employed job;

10.1.5.to protect the confidentiality of employees who have been infected with the human immunodeficiency virus and who have been diagnosed with acquired immunodeficiency syndrome, and not to disclose information about them as specified in paragraph 11.3 of this Law;

10.1.6.to conduct training in the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome;

10.1.7.to include in the budget the expenses required for the measures specified in sub-paragraphs 10.1.1 and 10.1.6 of this Law, and spend them for the intended  purpose;

10.1.8.not to violate paragraph 11.2 of this Law.

Article 11.Protection of rights of people infected with human immunodeficiency virus or with acquired immunodeficiency syndrome

11.1.Unless otherwise provided by law, it shall be prohibited to restrict the rights and freedoms of a person infected with the human immunodeficiency virus or with acquired immunodeficiency syndrome on the grounds of being infected with the human immunodeficiency virus or with acquired immunodeficiency syndrome.

11.2.All forms of stigmatization and discrimination against people infected with human immunodeficiency virus or with acquired immunodeficiency syndrome shall be prohibited.

11.3.Organizations, officials, and citizens shall be prohibited from disclosing information about persons infected with human immunodeficiency virus or persons with acquired immunodeficiency syndrome, except as provided by law.

11.4.The information specified in paragraph 11.3 of this Law shall include the surname, the given name, the address of work, school and permanent residence, identification, photo, telephone number, and test results of the person infected with the human immunodeficiency virus or diagnosed with acquired immunodeficiency syndrome.

11.5.The amount of work disability of a person infected with the human immunodeficiency virus or diagnosed with acquired immunodeficiency syndrome shall be determined in accordance with Article 30 of the Law on Labor Safety and Hygiene and sub-paragraph 5.1.5 of this Law.

Article 12.Obligations of a person infected with human immunodeficiency virus or with acquired immunodeficiency syndrome

12.1.A person infected with human immunodeficiency virus or with acquired immunodeficiency syndrome shall have the following obligations:

12.1.1.to provide accurate and correct information to health care institutions about conditions and causes of getting human immunodeficiency virus infection or acquired immunodeficiency syndrome;

12.1.2.to refuse to be a donor of blood, breast milk, sperm or other organs;

12.1.3.not to infect others with human immunodeficiency virus infection, to refrain from any actions that may cause it, to protect oneself and others.

Article 13.Participation of press and media organizations, non-governmental organizations, and business entities

13.1.Press and media organizations, non-governmental organizations, and business entities shall participate in training and promotion work on the prevention of human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome.

13.2.If a non-governmental organization operating in the field of human rights protection believes that the rights and legal interests of the person stipulated in Article 12 of this Law have been violated, it may file a complaint with the competent authority based on the power of attorney issued by the respective person.

Article 14.Liabilities to be imposed on violators of the Law

14.1.If the actions of officials who violate this Law are not in criminal nature, they shall be held liable as provided in the Law on Civil Service.

14.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be charged with the liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations.

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENKHBOLD.Z