A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр аялал жуулчлалыг хөхүүлэн дэмжих, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэх, жуулчны үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдуулан төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, Газрын тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль болон энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулахаар бол түүнтэй холбогдсон харилцааг Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулиар зохицуулна.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1 "аялал жуулчлал" гэж хувь хүн өөрийн байнга оршин суудаг газар нутгаасаа нэгээс 183 хүртэлх хоногийн хугацаагаар амралт, сувилал, танин мэдэхүйн зорилгоор болон шашин шүтлэг, ажил мэргэжлийн шугамаар өөр газар нутагт аялан явахыг;

3.1.2. "аялал жуулчлалын байгууллага" гэж аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг бүрдүүлэх, сурталчлах, худалдах, худалдан авах, аялал жуулчлалын багц буюу тухайлсан үйлчилгээг зохион байгуулж байгаа ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг;

3.1.3. "аялал жуулчлалын бүс нутаг" гэж Монгол Улсад аялал жуулчлал хөгжүүлэхэд тохирсон байгаль, түүх, соёлын нөөц бүхий газар нутгийг;

3.1.4. "аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн" гэж аялал жуулчлалын байгууллагаас үзүүлж байгаа жуулчдын сонирхлыг татах, тэдний аялах тав тухтай нөхцөлийг хангасан төлбөрт үйлчилгээг;

3.1.5. "жуулчин" гэж аялал жуулчлал хийж байгаа Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг;

3.1.6. "жуулчны үйлчилгээний байгууллага" гэж зочид буудал, жуулчны бааз, зоогийн газар, амралт сувилал, тээвэр, холбоо, үзвэрийн зэрэг үйлчилгээг жуулчинд үзүүлж байгаа байгууллагыг;

3.1.7. "хөтөч-тайлбарлагч" гэж аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн дагуу жуулчинд газарчлан, орчуулга, тайлбар хийх хувь хүнийг;

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

3.1.8. "дээд зэрэглэлийн зочид буудал" гэж зочид буудлын цогц үйлчилгээний жишиг шаардлагын 3 ба түүнээс дээш од бүхий зэрэглэлийг хангасан үйлчилгээний байгууллагыг.

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Аялал жуулчлалын байгууллага

4 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын байгууллага, түүний ангилал

Хэвлэх

4.1. Аялал жуулчлалын байгууллага нь дараахь үйл ажиллагаа эрхэлнэ:

4.1.1. аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг төлөвлөх, бүрдүүлэх, сурталчлах, бөөнөөр болон жижиглэнгээр худалдах, аялал зохион байгуулах;

4.1.2. виз авахтай холбогдсон болон аяллын бусад бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийх;

4.1.3. онгоц, төмөр зам болон тээврийн хэрэгслээр зорчих билет /тийз/-ийн захиалга хийх, билет /тийз/ худалдах, худалдан авах;

4.1.4. зочид буудал, жуулчны бааз, байр, үзвэрийн захиалга хийх;

4.1.5. жуулчныг угтан авах, үйлчлэх, үдэн гаргах ажлыг зохион байгуулах.

4.2. Аялал жуулчлалын байгууллагыг туроператор, турагент гэж ангилна:

4.2.1. туроператор нь энэ хуулийн 4.1.1-4.1.5-д заасан үйл ажиллагаа эрхэлнэ;

4.2.2. турагент нь энэ хуулийн 4.1.2-4.1.5-д заасан үйл ажиллагааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой хэсгийг, түүнчлэн туроператорын бүтээгдэхүүнийг зуучлан худалдах, худалдан авах үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

5 дугаар зүйл./Энэ зүйлийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6 дугаар зүйл./Энэ зүйлийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

Хэвлэх

7 дугаар зүйл./Энэ зүйлийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

Хэвлэх

8 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1. Аялал жуулчлалын байгууллага нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1. аялал жуулчлалын байгууллага нь энэ хуулийн 4.2-т заасан ангилалд нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулах;

8.1.2. аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ өөрийн нэрийн өмнөөс сурталчлах, худалдах, худалдан авах;

8.1.3. тухайн жилд үйлчлүүлсэн жуулчдын талаархи судалгааг тогтоосон журмын дагуу аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргаж өгөх;

/Энэ заалтад 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

8.1.4. Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, төрийн байгуулалт, түүх соёл, ёс заншил, зан үйлийн талаар жуулчдад үнэн бодит мэдээлэл өгөх;

8.1.5. байгаль, түүх, соёлын нэн ховор зүйлсийг хайрлан хамгаалахад өөрийн зүгээс шаардагдах арга хэмжээ авах, гарсан зөрчлийн талаар холбогдох байгууллагад мэдэгдэх;

8.1.6. аялал жуулчлалын үйлчилгээний ажилтнуудаа мэргэжлийн сургалт, дамжаанд хамруулж байх;

8.1.7. аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийхээ үнэ тарифыг тогтоох;

8.1.8. аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудтай гэрээ байгуулах.

8.1.9. жуулчдад мэргэжлийн хөтөч-тайлбарлагчаар үйлчлэх;

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.1.10. эрх бүхий байгууллагаар зэрэглэлээ тогтоолгох.

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.2. Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй, хүн амын эрүүл мэнд, уламжлалт зан заншилд харшлахгүй аялал жуулчлалын хэлбэрийг хөгжүүлнэ.

9 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын гэрээ

Хэвлэх

9.1. Туроператор буюу турагент нь аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг худалдах, худалдан авах тухай гэрээ байгуулна.

9.2.Аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг Иргэний хуулийн 370-379 дүгээр зүйл, энэ хууль, аялал жуулчлалын байгууллага жуулчинтай байгуулсан гэрээгээр зохицуулна. Гэрээнд дараахь нөхцөлийг тусгана:

/Энэ хэсгийг2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.2.1. гэрээний талуудын албан ёсны нэр, хаяг, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, банкны дансны дугаар;

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

9.2.2. жуулчдын бүрэлдэхүүн, аяллын хөтөлбөр, тэдгээртэй холбогдсон мэдээлэл;

9.2.3. аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний чанар, үнэ, түүнийг төлөх журам;

9.2.4. аяллын хугацаа, жуулчдыг угтах, үдэх журам, талуудын эрх, үүрэг;

9.2.5. жуулчдаас үйлчилгээний талаар гомдол гаргах, маргааныг хянан шийдвэрлэх журам.

9.3. Аялал жуулчлалын гэрээний үүргийг гүйцэтгэх, гэрээг цуцлах, өөрчлөх, хүчин төгөлдөр бус гэж тооцоход Иргэний хуулийн холбогдох заалтыг мөрдөнө.

10 дугаар зүйл. Жуулчны үйлчилгээний байгууллага

Хэвлэх

10.1. Жуулчны үйлчилгээний байгууллага нь дараахь шаардлагыг хангаж ажиллана:

10.1.1. тухайн үйлчилгээний стандарт, зэрэглэлд тавигдах шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулах;

10.1.2. үйлчилгээнийхээ үнэ тарифыг олгогдсон зэрэглэлийн дагуу тогтоох, ил тод байрлуулах;

10.1.3. нийтийн гэрээний нөхцөлөө дараагийн хуанлийн жил эхлэхээс З-аас доошгүй сарын өмнө зарлах;

10.1.4. байгууллагынхаа оноосон нэр, зэрэглэл, жуулчин хүлээн авах эрхийг тодорхойлсон гэрчилгээг ил байрлуулах;

10.1.5. аялал жуулчлалын байгууллагатай байгуулсан гэрээний дагуу жуулчдад үйлчлэх, тэднээс үйлчилгээний хөлсийг давхардуулж авахгүй байх.

10.2. Дээд зэрэглэлийн зочид буудал болон жуулчны баазын зэрэглэл тогтоох журмыг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

10.3. Жуулчны үйлчилгээний байгууллага энэ хуулийн 4.1-д заасан үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

11 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалыг төрөөс хөхүүлэн дэмжих

Хэвлэх

11.1. Төрөөс экспортын үйлдвэрлэлд үзүүлэх дэмжлэг, хөнгөлөлтөд аялал жуулчлалын байгууллага, зочид буудлын гадаадын жуулчдад үзүүлсэн үйлчилгээ нэг адил хамаарна.

11.2. Аялал жуулчлалын салбарт хөрөнгө оруулалт хийсэн иргэн, хуулийн этгээдэд татварын хөнгөлөлт үзүүлэх асуудлыг татварын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.

11.3. Энэ хуулийн 14.1.1-д заасны дагуу байгуулсан аялал жуулчлалын бүс нутгийг хөгжүүлэх зорилгоор зарласан уралдаанд төсөл нь шалгарсан этгээдэд төслөө хэрэгжүүлэхэд зориулж төрөөс зохих санхүүжилтийг гэрээний үндсэн дээр олгож болно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Хөтөч-тайлбарлагч

12 дугаар зүйл. Хөтөч-тайлбарлагчид тавих шаардлага

Хэвлэх

12.1. Дараахь шаардлагыг хангасан хувь хүн хөтөч-тайлбарлагчийн үйлчилгээ үзүүлж болно:

12.1.1. Монгол Улсын иргэн байх;

12.1.2. нэг буюу түүнээс дээш гадаад хэл эзэмшсэн, хөтөч-тайлбарлагчийн сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх;

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

12.1.3. хөтөч-тайлбарлагчийн үйлчилгээ үзүүлэхэд эрүүл мэндийн хувьд тэнцсэн байх.

 12.2./Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

 12.3./Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/


 12.4./Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

 12.5./Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

13 дугаар зүйл. Хөтөч-тайлбарлагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

13.1. Хөтөч-тайлбарлагч нь дараах эрх, үүрэгтэй.

13.1.1. аялал жуулчлалын тухайн байгууллагаас баталсан хөтөлбөрийн дагуу жуулчдад үйлчлэх, тэдний аюулгүй байдлыг урьдчилан сэргийлж, хангуулах;

13.1.2. жуулчдад үйлчилж байх хугацаандаа аялал жуулчлалын тухайн байгууллага болон өөрийн нэр бүхий хөтөч-тайлбарлагчийн тэмдгийг ил зүүх;

13.1.3. Монгол Улсын нийгэм эдийн засаг, төрийн байгуулал, байгаль, түүх, соёл, ард түмний зан заншлын талаар жуулчдад бодит мэдээлэл өгөх, улс, хувь хүн, байгууллагын нууцад хамаарах мэдээллийн нууцыг задруулахгүй байх;

13.1.4. үйлчилгээнийхээ явцад өөрийн буруугаас жуулчинд болон аялал жуулчлалын тухайн байгууллагад учруулсан хохирлыг арилгах.

13.2. Хөтөч-тайлбарлагч нь жуулчдаас шан харамж шаардах, аялал жуулчлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Аялал жуулчлалын талаархи төрийн байгууллагын бүрэн эрх

14 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын талаархи Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

14.1. Засгийн газар аялал жуулчлалын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

14.1.1. Монгол Улсад аялал жуулчлал хөгжүүлэх бүс нутгийг улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан тогтоох;

14.1.2. аялал жуулчлалын талаар төрөөс явуулах нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж, холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах;

14.1.3. аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

14.1.4./Энэ заалтыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

14.1.5. аялал жуулчлалын салбарт гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, зохистой харьцааг бий болгох;

14.1.6. /Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

14.1.7. аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх, аялал жуулчлалын улсын хяналтын дүрмийг батлах.

15 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо

Хэвлэх

15.1. Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо нь аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Ерөнхий сайдын дэргэдэх аялал жуулчлалын зөвлөл болон орон нутгийн аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн нэгж /ажилтан/-ээс тус тус бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15.2. Аялал жуулчлалын зөвлөл нь /цаашид "Зөвлөл" гэх/ аялал жуулчлалын талаархи төрийн нэгдсэн бодлого боловсруулах болон хэрэгжүүлэх асуудлаар Ерөнхий сайдад зөвлөгөө өгөх, санал дүгнэлт гаргах үүрэгтэй.

15.3. Зөвлөл нь дарга, улсын төсөв, санхүү, аялал жуулчлал, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал болгосон тус бүр нэг, аялал жуулчлал эрхэлсэн төрийн бус байгууллагаас санал болгосон аялал жуулчлалын байгууллагын гурван гишүүнээс тус тус бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15.4. Зөвлөлийн дарга, гишүүдийг Ерөнхий сайд томилно.

15.5. Зөвлөлийн дарга нь аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн байна.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15.6. Зөвлөлийн ажиллах журмыг Засгийн газар батална.

15.7. Бүх шатны Засаг дарга аялал жуулчлал хөгжүүлэх эрэлт хэрэгцээг харгалзан аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн нэгж /ажилтан/-ийг ажиллуулж болно.

16 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

16.1. Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь аялал жуулчлалын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

16.1.1. аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримтлах нэгдсэн бодлого боловсруулах, зохицуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах;

16.1.2./Энэ заалтыг 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

16.1.3. аялал жуулчлал хөгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг хангах;

16.1.4. улсын болон олон улсын хэмжээнд аялал жуулчлалын байгууллага хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;

16.1.5. аялал жуулчлалын салбарт хүний нөөцийн хөгжлийг төлөвлөх, сургалтын бүтэц, хөтөлбөрийг эрх бүхий байгууллагатай хамтран батлах;

16.1.6. аялал жуулчлалын байгууллага, дээд зэрэглэлийн зочид буудал, жуулчны баазад зэрэглэл тогтоох журмыг батлах;

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.1.7. аялал жуулчлалын бүсэд үйл ажиллагаа явуулах жуулчны бааз, зочид буудал, амралт, рашаан сувиллын газрын тоо, байршлыг тогтоох, тэдгээрийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх;

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

16.1.8. аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх, Монгол орныг гадаад, дотоодод сурталчлах үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх;

/Энэ заалтыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

16.1.9. Монгол орныг гадаад, дотоодод сурталчлах;

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтын дугаарыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

16.1.10./Энэ заалтыг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

16.1.11. аялал жуулчлалын статистик мэдээллийг нэгтгэж, судалгаа, дүн шинжилгээ хийх;

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтын дугаарыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

16.1.12. аялал жуулчлалын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, сан байгуулах;

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

16.1.13. аялал жуулчлалын бүсэд хүлээн авах жуулчдын тоог тогтоох;

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтын дугаарыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

16.1.14. аялал жуулчлалын зам чиглэлийг тогтоох;

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтын дугаарыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

16.1.15. аялал жуулчлалын хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох.

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтын дугаарыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

16.1.16.аялал жуулчлалын салбарт Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуульд зааснаар төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн төслийг төлөвлөх, төслийн санал гаргах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээний хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих.

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

16.2.Энэ хуулийн 16.1.8-д заасан үйл ажиллагааг гадаад улс, олон улсын байгууллага, түүнчлэн гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн хандив, тусламж, хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлж болно.

/Энэ хэсгийг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

17 дугаар зүйл. /Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

18 дугаар зүйл. Бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын бүрэн эрх

Хэвлэх

18.1.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь аялал жуулчлалын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.1.1. нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалын талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, шаардлагатай гэж үзвэл энэ талаар Засаг даргын тайланг хэлэлцэх;

18.1.2. аялал жуулчлал хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах;

18.1.3. нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгийг аялал жуулчлалын нөөц бүсэд хамруулах талаар аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад санал оруулах;

18.1.4.орон нутгийн байгаль, түүх, соёл, аялал жуулчлалын онцлогт тохируулан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг баталж, гүйцэтгэлд хяналт тавих.

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

18.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга аялал жуулчлалын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.2.1. аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримтлах нэгдсэн бодлогыг нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлж, аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, зохион байгуулах;

18.2.2. эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тухайн газар нутагт байгуулах жуулчны үйлчилгээний байгууллагад газар эзэмших зөвшөөрлийг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тогтоосон нөөц, даац, тоо, байршлыг баримтлан зохих хууль тогтоомжийн дагуу олгож гэрээ байгуулах;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

18.2.3.орон нутгийн байгаль, түүх, соёл, аялал жуулчлалын онцлогт тохируулан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж, тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, тайлагнах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

18.2.4. нутаг дэвсгэрээрээ дайран өнгөрч яваа жуулчдаас хуульд зааснаас бусад тохиолдолд татвар, төлбөр, хураамж авахгүй байх.

18.2.5.байгаль, түүх, соёлын өв бүхий аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлан таниулах, хадгалж хамгаалах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.2.6.аялал жуулчлалын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хадгалах, хамгаалах, түгээх, статистик мэдээллийг нэгтгэн холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;
 

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.2.7.орон нутагт аялал жуулчлалын хөрөнгө оруулалтыг татах арга хэмжээг зохион байгуулах;
 

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.2.8.харьяалах нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалын байгууллага, хувь хүмүүсийн үйл ажиллагаанаас үүсэх сөрөг үр дагаврыг багасгах, арилгах арга хэмжээ авах.
 

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.3.Сум, дүүргийн Засаг дарга аялал жуулчлалын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.3.1.Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон харьяалах дээд шатны Засаг даргын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.3.2.нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалын арга хэмжээг зохион байгуулах, байгаль, түүх, соёлын өв бүхий аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, сурталчлах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.3.3.жуулчинд үйлчилгээ үзүүлэгч иргэнийг бүртгэх, аялал жуулчлалын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хадгалах, хамгаалах, түгээх, статистик мэдээллийг нэгтгэн холбогдох байгууллагад хүргүүлэх.

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

/Энэ бүлгийг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих хяналт, хүлээлгэх хариуцлага

22 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих хяналт

Хэвлэх

22.1. Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд төрийн болон мэргэжлийн хяналт тавина.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

22.2. Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих төрийн хяналтыг төрийн захиргааны төв байгууллагууд, бүх шатны Засаг дарга нар эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

22.3. Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих мэргэжлийн хяналтыг улсын хяналтын алба хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар өөрчлөлт орсон/

22.4. Аялал жуулчлалын улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагчийг томилж, чөлөөлөх асуудлыг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ хэсэгт 2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

23 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын улсын байцаагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

23.1. Аялал жуулчлалын улсын байцаагч дараахь эрх эдэлнэ:

23.1.1. аялал жуулчлалын байгууллага, жуулчны үйлчилгээний байгууллага, хөтөч-тайлбарлагч аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийг хэрхэн биелүүлж байгааг өмчийн харьяалал харгалзахгүйгээр хянан шалгах;

23.1.2. хяналт шалгалт явуулахад шаардагдах мэдээ, баримтыг холбогдох иргэн, албан тушаалтан, байгууллагаас үнэ төлбөргүй гаргуулж авах;

23.1.3./Энэ заалтыг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

23.1.4. хяналт шалгалт хийхээр холбогдох байгууллагад нэвтрэн орох;

23.1.5. аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийн бичиг баримтыг шалгах, шаардлагатай бол Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу түр хураах;

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

23.1.6. аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд энэ хуульд заасан захиргааны шийтгэл ногдуулах;

23.1.7. тухайн зэрэглэлийн шаардлага хангахгүй байгаа зочид буудлын зэрэглэлийг бууруулах тухай саналыг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад оруулах.

/Энэ заалтад 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

23.2. Аялал жуулчлалын улсын байцаагч дараахь үүрэг хүлээнэ:

23.2.1. аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавихдаа хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмыг чанд мөрдөж ажиллах;

23.2.2. илрүүлсэн зөрчлийг таслан зогсоох, арилгах арга хэмжээ авахдаа байгууллага, хувь хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, нууцыг хадгалах;

23.2.3. аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн тухай жуулчны гаргасан гомдол, саналыг хянан шийдвэрлэх;

23.2.4. аялал жуулчлалын байгууллага, хөтөч-тайлбарлагч нь Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, төрийн байгуулалт, түүх, соёл, ард түмний зан заншлын талаар жуулчдад бодитой мэдээлэл өгч байгаа эсэхэд хяналт тавих.

24 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

24.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

24.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2023 оны 05 сарын 04 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.2000 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан Аялал жуулчлалын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Аялал жуулчлалын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATE REPORT

 

 

(2022.11.14-ний өдрийн орчуулга)                                                  Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

May 5, 2000                                                                                                 Ulaanbaatar city

 

ON TOURISM

 

CHAPTER ONE

General provisions

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law shall be to govern relations arising between the State, citizens, business entities and organizations connected with promotion of tourism, engaging in tourism activities, and provision of tourism services in the territory of Mongolia.

Article 2.Legislation on Tourism

2.1.Legislation on tourism shall consist of the Civil Code, Land Law, Environmental Protection Law, Law on Specially Protected Areas, this Law and other legislative acts enacted in conformity therewith.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

2.3.Relations arising from engaging in tourism business in the specially protected areas shall be governed by the Law on the Specially Protected Areas.

Article 3.Definitions of the terms of Law

3.1.The terms used in the Law shall have the following meanings:

3.1.1."Tourism" means travel by individuals beyond their permanent residence for between one and 183 days for familiarization, relaxation and recuperation, as well as religious and business purposes;

3.1.2."Tourism organization" means a for-profit legal entity engaged in the provision, promotion, sale and purchase of tourism products, and the organization of complex or individual tourism services;

3.1.3."Tourism region" means an area with historical, cultural and natural resources appropriate for tourism development in Mongolia;

3.1.4."Tourism product" means a paid service rendered by tourism organizations to provide tourists travel conveniences and to induce the interests thereof;

3.1.5."Tourist" means a Mongolian citizen, foreign national or a stateless

person travelling for tourism purposes;

3.1.6."Tourism service organization" means an organization providing hotel, tourist camp, catering, relaxation and leisure, transportation, communications or sightseeing services to tourists;

3.1.7."Guide-interpreter" means an individual who guides, translates, and interprets tourists according to the travel program;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 30, 2001/

3.1.8."High-level hotel" means a service organization that meets the standard requirements of comprehensive hotel services with 3 or more stars.

/This sub-paragraph was added according to the law as of November 30, 2001/

CHAPTER TWO

TOURISM ORGANIZATION

Article 4.Tourism organizations and their classification

4.1.Tourism organizations shall engage in the following activities:

4.1.1.to plan, provide, promote and conduct the wholesale and retail sales of tourism products and services, and organize tours;

4.1.2.to compile visa applications and other travel-related documents;

4.1.3.to book, sell and purchase air, railroad and other transportation tickets;

4.1.4.to make hotel, tourist camp, accommodation and leisure reservations;

4.1.5.to make tourist arrival, service and departure arrangements.

4.2.Tourism organizations shall be classified as tour operators and tour agencies:

4.2.1.a tour operator shall engage in the activities specified in Articles 4.1.1-4.1.5 of this Law;

4.2.2.a tour agency shall engage in all or part of the activities specified in Articles 4.1.2-4.1.5 of this Law, as well as act as intermediary in the sale and purchase of the tour operator's products.

 Article 5.

/This article was modified by the law as of November 30, 2001/

/This article was repealed by the law as of January 20, 2011/

Article 6.

/This article was repealed by the law as of November 30, 2001/

Article 7.

/This article was repealed by the law as of January 20, 2001/  

Article 8.Powers of the Tourism Organizations

8.1.The tourism organization shall exercise the following powers:

8.1.1.to conduct activities in accordance with Article 4.2 of this Law;

8.1.2.to advertise, sell and purchase, on its behalf, its own tourism products; 

8.1.3.to submit the research on the tourists visited in a given year to the central state administrative organization in charge of tourism matters in accordance with the established procedure;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 27, 2005/

8.1.4.to provide tourists with true and objective information on Mongolia's society, history, culture, customs and traditions;

8.1.5.to take necessary measures within its control, to protect and preserve rare objects of national, historical, cultural and natural value, and report the breaches to the relevant authorities;

8.1.6.to involve its tourism service staff in certified training courses;

8.1.7.to set prices and tariffs for its tourism products;

8.1.8.to conclude contracts with tourism service organizations.

8.1.9.to serve tourists as a professional guide-interpreter;

/This paragraph was added according to the law as of November 30, 2001/

8.1.10.to be determined its rank by the competent authority.

/This paragraph was added according to the law as of November 30, 2001/

8.2.The form of tourism which contributes to the socio-economic development of Mongolia, not to have adverse impact to the environment, and not to contradict with human health and traditional customs shall be developed.

Article 9.Tourism contract

9.1.A tour operator and the tour agency shall conclude contracts for sale and purchase of tourism products.

9.2.Relations related to the provision of tourism services shall be regulated by Articles 370–379 of the Civil Code, this Law, and the contract signed by the tourism organization with the tourist. The following conditions shall be included in the contract:

/This paragraph was modified according to the law as of July 04, 2002/

9.2.1.official name, address, state registration certificate number, bank account number of the parties to the contract;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 30, 2001/

9.2.2.composition of tourists, the tour program and other information related thereto

9.2.3.quality and price of the tourism product, and payment method;

9.2.4.duration of the travel, the tourists' arrival and departure regulations, rights and obligations of the parties;

9.2.5.filing complaints concerning services by tourists, and procedures on dispute resolution.

9.3.Performance of contractual obligations, termination, modification, grounds for considering the tourism contract null and void shall be as provided in the applicable provisions of the Civil Code.

Article 10.Tourist service organization

10.1.The tourist service organizations shall meet the following requirements:

10.1.1.to operate in accordance with the provisions set for the services of a particular standard and grade;

10.1.2.to set its service prices and tariffs in conformity with the grade conferred, and to display them;

10.1.3.to announce its public contractual terms at least 3 month in advance of the beginning of the subsequent calendar year;

10.1.4.to openly display its license showing the organization's name, grade conferred, and the right to receive tourists;

10.1.5.to render tourist services in accordance with a contract concluded with a tourism organization, and avoid double-charging tourists for the services rendered.

10.2.The procedure for classifying high-end hotels and tourist camps must be approved by the central state administrative body in charge of tourism matters. 

/This paragraph was modified according to the law as of November 30, 2001/

10.3.The tourist service organization shall be prohibited from engaging in the activities provided in Article 4.1 of this Law.

Article 11.State promotion of tourism

11.1.Support and benefits provided by the State to export-related production shall also apply to the services provided to foreign tourists by tourism organizations and hotels.

11.2.Matters of tax incentives for the natural persons and legal entities who invest in the tourism sector shall be governed by applicable tax legislation.

11.3.Any person, whose proposal has won a tender announced for the development of a tourism region, as provided in sub-paragraph 14.1.1 of this Law, may be granted, on a contractual basis, relevant financial assistance by the State for the implementation of his/her project. 

CHAPTER THREE

GUIDE-INTERPRETER

Article 12.Requirements for guide-interpreters

12.1.Any individual who meets the following requirements may provide guide- interpreter services:

12.1.1.be a Mongolian citizen;

12.1.2.mastery of one or more foreign languages and receipt of a certificate from guide-interpreter training; 

/This paragraph was amended according to the law as of November 30, 2001/

/This paragraph was amended according to the law as of January 20, 2011/

12.1.3.must be medically qualified to provide guide-interpreter services.

12.2. /This paragraph was amended according to the law as of November 30, 2001/

/This paragraph was amended according to the law as of January 27, 2005/

/This paragraph was repealed by the law as of January 20, 2011/

12.3. /This article was repealed by the law as of November 30, 2001/

12.4. /This article was repealed by the law as of November 30, 2001/

12.5. /This article was repealed by the law as of November 30, 2001/

Article 13.Rights and duties of the guide-interpreters

13.1.The guide-interpreter shall exercise the following rights and duties:

13.1.1.to provide services to tourists in accordance with the program approved by the relevant tourism organization and prevent and ensure tourists' safety;

13.1.2.to wear openly a badge with the indication of his/her name and the name of the tourism organization concerned, while rendering services to tourists;

13.1.3.to provide to tourists with objective information on Mongolia's socio- economic, and state structure, nature, history, culture, people's customs and traditions and avoid disclosing confidential information pertaining to the State or corporate secrets or individual privacy;

13.1.4.to compensate to the tourists or the tourism organization concerned for damages caused at own fault in the course of providing services.

13.2.The guide-interpreter is prohibited from demanding money from tourists and conducting activities of tourism organizations.

/This paragraph was amended according to the law as of November 30, 2001/

CHAPTER FOUR

POWERS OF THE STATE ORGANIZATIONS ON TOURISM

Article 14.Powers of the Government with regards to tourism

14.1.The Government shall exercise the following powers in the matters related to tourism:

14.1.1.to define the regions for tourism development in Mongolia in coordination with state policies on socio–economic development;

14.1.2.to implement the unified state policies regarding tourism, and organize the implementation of the applicable legislation;

14.1.3.to approve the national program of development of tourism;

/This sub-paragraph was repealed according to the law as of December 16, 2021/

14.1.4. /This sub-paragraph was repealed according to the law as of June 29, 2006/

14.1.5.to support domestic and international investments in the tourism sector, and establish constructive relations;

14.1.6. /This paragraph was repealed according to the law as of January 27, 2005/

14.1.7.to exercise oversight of the implementation of the tourism legislation and approve Regulations of the State Tourism Inspection.

Article 15.System of the State Administrative Body in Charge of Tourism Matters

15.1.The system of the state administrative organizations in charge of tourism matters consists of the state central administrative body in charge of tourism matters, the tourism council under the Prime Minister, and the local tourism unit/employee.

/This paragraph was amended according to the law as of January 27, 2005/

15.2.The Tourism Board (hereinafter referred to as the "Board") shall be responsible for advising and rendering conclusions to the Prime Minister with respect to the development and implementation of the state unified policies on tourism.

15.3.The council is made up of a chairman, one member each nominated by the central state administrative bodies in charge of the state budget, finance, tourism, and environmental issues and three tourism organization members nominated by the non-governmental organization in charge of tourism.

/This paragraph was amended according to the law as of January 27, 2005/

15.4.The Chairman and members of the Board shall be appointed by the Prime Minister.

15.5.The chairman of the Board is a Cabinet member in charge of tourism matters.

/This paragraph was amended according to the law as of January 27, 2005/

15.6.The Government shall approve the working rules of the Board.

15.7.Governors of all levels may, taking into consideration the demand for the development of tourism, designate a unit (an employee) in charge of tourism matters.

Article 16.Powers of the state central administrative body in charge of tourism matters

16.1.The state central administrative body in charge of tourism matters shall exercise the following powers with respect to tourism:

16.1.1.to develop and coordinate the unified state policies with respect to tourism and to provide specialized administration;

16.1.2. /This sub-paragraph was repealed according to the law as of July 04, 2002/

16.1.3.to develop a tourism development plan, and to ensure its implementation;

16.1.4.to coordinate relations between tourism organizations at the domestic and international level;

16.1.5.to plan human resources development in the tourism sector and approve training structure and programs thereof jointly with the relevant authorities;

16.1.6.to approve the classification procedures for tourism organizations, high-class hotels, and tourist centers;

/This sub-paragraph was modified according to the law as of November 30, 2001/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 20, 2011/

16.1.7.to determine the number and location of tourist camps, hotels, and recreation and spa facilities operating in the tourist area, and maintain a unified record of them;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 30, 2001/

16.1.8.to develop tourism infrastructure and to resolve matters on financing promotion activities of Mongolia domestically and abroad in accordance with relevant legislation;

/This sub-paragraph was added according to the law as of June 29, 2006/

16.1.9.to promote Mongolia abroad and domestically;

/This sub-paragraph was added according to the law as of January 27, 2005/

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of June 29, 2006/

16.1.10. /This sub-paragraph was repealed according to the law on addendum as of January 20, 2011/

16.1.11.assemble, investigate, and analyze tourism statistics; 

/This sub-paragraph was added according to the law as of January 27, 2005/

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of June 29, 2006/

16.1.12.to establish a unified tourism information network and database;

/This sub-paragraph was added according to the law as of January 27, 2005/

16.1.13.to determine the number of tourists expected to visit the tourist area; 

/This sub-paragraph was added according to the law as of January 27, 2005/

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of June 29, 2006/

16.1.14.to determine tourist road and routes; 

/This sub-paragraph was added according to the law as of January 27, 2005/

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of June 29, 2006/

16.1.15.to prohibit activities that adversely affect the development of tourism.

/This sub-paragraph was added according to the law as of January 27, 2005/

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of June 29, 2006/

16.2.Activities specified in Article 16.1.8 of this Law may be financed by foreign countries and international organizations, as well as donations and assistance from foreign and domestic enterprises, organizations, citizens, and other sources not prohibited by law.

/This paragraph was added according to the law as of June 29, 2006/

Article 17. /This Article was amended according to the law as of November 30, 2001/

/This Article was repealed according to the law as of January 27, 2005/

Article 18.The powers of the Citizens' Representatives Khurals and Governors of all levels

18.1.The Citizens' Representatives Khurals of aimags, soums, capital city, and districts shall exercise the following powers in relation to tourism:

/This paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

18.1.1.to oversee the implementation of the state policies and the legislation on tourism within their respective territories, and, where necessary, consider Governor's report on this matter;

18.1.2.to ensure the implementation of the national program on development of tourism;

18.1.3.to submit to the state central administrative body in charge of tourism matters proposals regarding the inclusion of particular parts of their respective territories in the tourism resource region;

18.1.4.to approve and monitor the implementation of tourism development plans in accordance with local nature, history, culture and tourism characteristics.

/This sub-paragraph was modified according to the law as of April 22, 2022/

18.2.Governors of aimags and capital city shall exercise the following powers in relation to tourism:

/This paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

18.2.1.to implement, in their respective territories, the state unified policies regarding tourism, and ensure and organize the implementation of the tourism legislation;

18.2.2.to issue, within the limits of their authority and in accordance with number and location approved by the state central administrative body in charge tourism matters and applicable legislation, permits to possess land by tourist service organization to be established in the given territory, and conclude agreements to this effect;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

18.2.3.to develop a tourism development plan in accordance with local nature, history, culture, and tourism characteristics; organize and report on the activities to be discussed and approved by the Citizens' Representative Conference at that level;

/This sub-paragraph was modified according to the law as of April 22, 2022/

18.2.4.not to collect taxes, fees, and charges from tourists passing through the territory, except as provided by law.

18.2.5. to promote and preserve tourism products and services with natural, historical, and cultural heritage;

/This paragraph was added according to the law as of April 22, 2022/

18.2.6.to create, store, protect, and distribute the tourism databases; to compile statistical information and submit it to relevant organizations;

/This paragraph was added according to the law as of April 22, 2022/

18.2.7.to organize events to attract tourism investment in the local area;

/This paragraph was added according to the law as of April 22, 2022/

18.2.8.to take measures to reduce and eliminate the negative consequences arising from the activities of tourism organizations and individuals in their respective territories.

/This paragraph was added according to the law as of April 22, 2022/

18.3.The Governor of Soum and District shall exercise the following powers in relation to tourism:

/This paragraph was added according to the law as of April 22, 2022/

18.3.1.to implement the legislation on tourism, decisions of the government and the Governor at the highest level;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 22, 2022/

18.3.2.to organize tourism events in the territory, to develop and promote tourism products and services based on natural, historical, and cultural heritage; 

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 22, 2022/

18.3.3.to register citizens who provide tourist services, to create, store, protect, and distribute a tourism database, to integrate and submit statistical data to appropriate organizations. 

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 22, 2022/

CHAPTER FIVE

TOURISM FUND

/This Charter was repealed according to the law as of June 29, 2006/

CHAPTER SIX

MONITORING OF TOURISM ACTIVITIES AND LIABILITY

Article 22.Monitoring of tourism activities

22.1.The state and specialized monitoring shall be exercised on the implementation of the tourism legislation.

/This paragraph was repealed by the law as of November 11, 2022 and shall be entry into forced from January 1, 2023/

22.2.State control over the implementation of legislation on tourism should be implemented by central state administrative bodies and governors at all levels within their powers.

/This paragraph was amended according to the law as of January 27, 2005/

22.3.The state inspection office will carry out professional supervision of the implementation of legislation on tourism. 

/This paragraph was repealed by the law as of November 11, 2022 and shall be entry into forced from January 1, 2023/

/This paragraph was amended according to the law as of July 10, 2002/

22.4.The issue of appointing and dismissing the Chief State Inspector of Tourism and the State Inspector shall be regulated in accordance with Article 10 of the Law on State Inspection.

/This paragraph was repealed by the law as of November 11, 2022 and shall be entry into forced from January 1, 2023/

/This paragraph was amended according to the law as of June 10, 2010/

Article 23.Rights and duties of the State Tourism Inspector

23.1.A State Tourism Inspector shall exercise the following rights:

23.1.1.to examine the implementation of the tourism legislation by the tourism and tourism service organizations and guide-interpreters, regardless of the form of ownership thereof;

23.1.2.to require, free of charge, any data and information necessary for inspection purposes from citizens, officers or organizations involved;

23.1.3./This sub-paragraph was repealed by the law as of January 20, 2011/ 

23.1.4.to enter into the relevant organization for inspection;

23.1.5.to check and, if necessary, temporarily confiscate the documents of a person who violates the legislation on tourism in accordance with the procedure specified in the Law on Violation Resolving Procedure;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of May 18, 2017/

23.1.6.As provided in this Law, to impose administrative penalties on the persons who violated the tourism legislation;

23.1.7. to submit a proposal to downgrade a hotel that does not meet the requirements of that level to the central state administrative body in charge of tourism matters.

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 27, 2005/

23.2.A State Tourism Inspector shall have the following duties:

23.2.1.to strictly abide by the legislation and the regulations adopted in conformity therewith in the course of conducting the supervision of the enforcement of the tourism legislation;

23.2.2.to respect the rights and legitimate interests, and to avoid disclosing confidential information of the organizations and natural persons concerned, in the course of suppressing and eliminating the breaches revealed;

23.2.3.to dispose complaints and proposals of tourists concerning the breaches of the tourism legislation;

23.2.4.to oversee whether the tourism organizations or the guide-interpreters provide to tourists true information on Mongolia's society, economy, government structure, history, culture and customs and traditions.

Article 24.Liability for violators of the law

24.1.If the act of an official who violates this Law is not in a criminal nature, he shall be held liable as provided in the Law on Civil Service. 

24.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be held liable under the Criminal Law or the Law on Violations.

/This paragraph was modified according to the law as of December 4, 2005/

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA GONCHIGDORJ.R