A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БАНКИН ДАХЬ МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь банкны мөнгөн хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах зорилго бүхий банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн албан журмын даатгалын эрх зүйн үндсийг тогтоож, хадгаламжийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Төв банк /Монголбанк/-ны тухай, Банкны тухай, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."Хадгаламжийн даатгалын корпораци" гэж энэ хуульд заасан банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн албан журмын даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий хуулийн этгээдийг;

3.1.2."хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагаа" гэж энэ хуульд заасны дагуу банкнаас харилцах болон хадгаламжийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг Хадгаламжийн даатгалын корпорацид даатгуулах, даатгалын тохиолдол бий болоход хадгаламж эзэмшигчид даатгалын нөхөн төлбөр төлөх, банкны актив, пассивыг шилжүүлэх, тусгай зориулалтын банк байгуулах үед шилжүүлэн авч байгаа банкинд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.3."банк" гэж Банкны тухай хуулийн 3.1.1-д заасан хуулийн этгээдийг болон мөн хуульд заасны дагуу Монголбанкнаас зөвшөөрөл авч, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай банк, банкны салбарыг;

3.1.4.“даатгагдах хадгаламж” /цаашид “хадгаламж” гэх/ гэж банкин дахь харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.5."хадгаламжийн даатгалын сан" гэж энэ хуулийн 10.2-т заасан эх үүсвэрээс бүрдсэн, энэ хуулийн 11.1-д заасан зориулалтаар зарцуулах хөрөнгийг;

3.1.6."даатгалын тохиолдол" гэж Банкны тухай хуульд заасны дагуу Монголбанк банкийг албадан татан буулгах тухай шийдвэр гаргасныг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.7."хамтарсан данс" гэж банкин дахь дангаар, эсхүл хамтран захиран зарцуулах эрхтэй хоёр буюу түүнээс дээш этгээдийн эзэмшлийн нэг дансыг.

3.1.8."санхүүгийн дэмжлэг" гэж банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хүрээнд банкны актив, пассивыг шилжүүлэн авч байгаа банкинд актив, пассивын зөрүүг нөхөх, эсхүл тусгай зориулалтын банкны өөрийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулах зорилгоор Хадгаламжийн даатгалын корпорациас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэхийг;

3.1.9.“гарын үсэг” гэж Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 4.1.14-т заасныг.

/Энэ заалтыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4 дүгээр зүйл.Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн албан журмын даатгалын зарчим

Хэвлэх

4.1.Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн албан журмын даатгал /цаашид "хадгаламжийн даатгал" гэх/-ын үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална:

4.1.1.санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, хадгаламж эзэмшигчийн эрх ашгийг хамгаалах;

4.1.2.энэ хуулийн 8.1-д заасан даатгалын нөхөн төлбөрийг төлөхдөө тухайн банкны хадгаламж эзэмшигч бүрийг хамруулах;

4.1.3.Банкны тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий банк хадгаламжийн даатгалд хамрагдах;

4.1.4.ил тод, хариуцлагатай байх.

5 дугаар зүйл.Хадгаламжийн даатгал

Хэвлэх

5.1.Банкны тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий банк хадгаламж эзэмшигчийн хадгаламжийг энэ хуульд заасны дагуу хадгаламжийн даатгалд заавал даатгуулж, даатгалын хураамж төлнө.

5.2.Монголбанк банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай бүр энэ тухай Хадгаламжийн даатгалын корпорацид мэдэгдэнэ.

5.3.Хадгаламжийн даатгалын корпораци энэ хуулийн 5.1-д заасны дагуу хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагаанд оролцож байгааг нотолсон гэрчилгээг тухайн банкинд олгоно.

5.4.Дараах тохиолдолд хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагаанд банкны оролцох оролцоо дуусгавар болно:

5.4.1.даатгалын нөхөн төлбөрийг олгож дууссан;

/Энэ заалтад 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.4.2.банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон;

/Энэ заалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.4.3.Энэ хуулийн 11.1.2-т зааснаар шилжүүлэн авч байгаа банкинд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6 дугаар зүйл.Даатгалын тохиолдол

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийн 3.1.6-д заасан шийдвэр гарсан өдрийг даатгалын тохиолдол бий болсон өдөрт тооцно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.2.Монголбанк нь энэ хуулийн 3.1.6-д заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шийдвэрийг гаргамагц энэ тухай Хадгаламжийн даатгалын корпорацид мэдэгдэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.3.Даатгалын тохиолдол бий болоход хадгаламж эзэмшигчид энэ хуульд заасны дагуу Хадгаламжийн даатгалын корпорациас даатгалын нөхөн төлбөр шаардах эрх үүснэ.

6.4.Энэ хуулийн 11.1.2-т зааснаар санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн тохиолдолд хадгаламж эзэмшигчийн нөхөн төлбөрийг олгосонд тооцно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7 дугаар зүйл.Даатгалд үл хамаарах нөхцөл

Хэвлэх

7.1.Дараах хадгаламж хадгаламжийн даатгалд хамаарахгүй:

7.1.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс;

7.1.2.нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл;

7.1.3.нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж.

7.2.Дараах этгээдийн хадгаламж хадгаламжийн даатгалд хамаарахгүй:

7.2.1.банк;

7.2.2.төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага;

7.2.3.эрүүл мэндийн, тэтгэврийн болон нийгмийн албан журмын даатгалын сан;

7.2.4.Банкны тухай хуулийн 3.1.2-т заасан банкны холбогдох этгээд;

7.2.5.даатгалын тохиолдол бий болохоос өмнөх гурван жилийн хугацаанд банкны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн аудитор болон аудитын байгууллага;

7.2.6.Монголбанкны хяналт шалгалтын тайлангаар банкны санхүүгийн байдал муудахад нөлөөлсөн, банкны үйлчилгээ авахдаа санхүүгийн давуу эрх эдэлсэн нь тогтоогдсон дор дурдсан хадгаламж эзэмшигч:

7.2.6.а.гүйлгээний төрөл, эрсдэлийн түвшин, зээлдэгчийн төлбөрийн чадвар болон барьцааны төрөл зэргийг харгалзан үзэхэд бусад хадгаламж эзэмшигчээс онцгой нөхцөлтэй зээл авсан;

7.2.6.б.банкны бусад хадгаламж эзэмшигчээс илт бага хүүтэй зээл авсан;

7.2.6.в.Монголбанкны статистик мэдээллээр хадгаламж эзэмшигчдийн авч байгаа хадгаламжийн дундаж хүүгээс 50 хувиас илүү хүү авсан.

Энэ дэд заалтад 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.2.7.хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкинд байршуулсан хөрөнгө.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.3.Даатгалын тохиолдол бий болоход энэ хуулийн 7.2-т заасан этгээдэд даатгалын нөхөн төлбөр төлөхгүй.

7.4.Даатгалын тохиолдол бий болоход Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу битүүмжилсэн болон Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 11.1-д заасны дагуу гүйлгээг нь түдгэлзүүлсэн дансны хадгаламж эзэмшигчид зөвхөн битүүмжлэх болон гүйлгээг түдгэлзүүлэх шийдвэр хүчингүй болсон тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.5.Энэ хуулийн 7.2.6-д заасан зээл, хадгаламжийг Монголбанкны хяналт шалгалтаар тогтоосон бол хуульд заасны дагуу албадлагын арга хэмжээг авч, Хадгаламжийн даатгалын корпорацид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

8 дугаар зүйл.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Хэвлэх

8.1.Даатгалын тохиолдол бий болоход Хадгаламжийн даатгалын корпораци хадгаламж эзэмшигчийн тухайн банкин дахь төгрөг ба валютын нийт 20 сая хүртэл төгрөгийн хадгаламжийг нөхөн төлнө.

9 дүгээр зүйл.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох

Хэвлэх

9.1.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч бүрийн тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих 90 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн хамт хасч тодорхойлно.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

9.2.Хадгаламж эзэмшигч даатгалын тохиолдол бий болсон банкинд хэд хэдэн хадгаламжийн данстай бол түүний бүх дансыг нэг дансанд энэ хуулийн 15.4-д заасан ханшаар тооцож нэгтгэн даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцно.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

9.3.Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх даатгалын нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ энэ хуулийн 8.1-д заасан хэмжээнээс илүүгүй байна.

9.4.Хамтарсан дансан дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг тэнцүү хувааж тооцно.

9.5.Насанд хүрээгүй хамтарсан данс эзэмшигчийн даатгалын нөхөн төлбөр авах эрх тухайн хадгаламжийг бусад этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаагаар хязгаарлагдахгүй.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

10 дугаар зүйл.Хадгаламжийн даатгалын сан, түүний эх үүсвэр

Хэвлэх

10.1.Хадгаламжийн даатгалын сан /цаашид "Сан" гэх/-гийн удирдлагыг Хадгаламжийн даатгалын корпораци хэрэгжүүлнэ.

10.2.Сан дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

10.2.1.Банкин дахь мөнгөн хадгаламжид баталгаа гаргах тухай хуулийн 2.5-д заасны дагуу тухайн банкнаас Засгийн газрын Монголбанкин дахь тусгай дансанд төвлөрүүлсэн шимтгэл;

10.2.2.улсын төсвөөс Санд оруулсан эхлэлтийн хөрөнгө;

10.2.3.Монголбанкнаас Санд оруулсан эхлэлтийн хөрөнгө;

10.2.4.хадгаламжийн даатгалын хураамж;

10.2.5.Сангийн хөрөнгө оруулалтаас олсон орлого;

10.2.6.даатгалын тохиолдол бий болсон банкны актив хөрөнгийг борлуулсны орлого;

10.2.7.Засгийн газар, Монголбанк, олон улсын байгууллагаас олгосон зээл, тусламж, бусад санхүүжилт;

10.2.8.гадаадын банк болон олон улсын санхүүгийн байгууллагаас Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн авсан зээл;

10.2.9.Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн гаргасан бондын эх үүсвэр;

10.2.10.нөхөн төлбөр олгох хугацаа дууссаны дараа энэ хуулийн 16.1-д заасан банкинд үлдсэн нөхөн төлбөрийн хөрөнгө;

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

10.2.11.хуульд заасан бусад эх үүсвэр.

/Энэ заалтын дугаарт 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11 дүгээр зүйл.Сангийн актив хөрөнгийн зарцуулалт

Хэвлэх

11.1.Сангийн актив хөрөнгийг дор дурдсанаас бусад зориулалтаар зарцуулахыг хориглоно:

11.1.1.хадгаламж эзэмшигчид даатгалын нөхөн төлбөр төлөх;

11.1.2.банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хүрээнд банкны актив, пассивыг шилжүүлэн авч байгаа банкинд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх;

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

11.1.3.Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх;

11.1.4.Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн авсан зээл болон гаргасан бондын үндсэн өр, хүүгийн төлбөр төлөх.

11.2.Энэ хуулийн 11.1.2-т заасан санхүүгийн дэмжлэг, түүнтэй холбоотой гарах зардлын нийлбэр нь даатгалын нөхөн төлбөр олгоход шаардагдах хөрөнгө, түүнтэй холбоотой гарах зардлын нийлбэрээс бага байх тохиолдолд санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

11.3.Энэ хуулийн 11.1.2-т заасан санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлэх журмыг энэ хуулийн 22.1-д заасан Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо батална.

12 дугаар зүйл.Сангийн хөрөнгө оруулалт

Хэвлэх

12.1.Хадгаламжийн даатгалын корпораци Сангийн актив хөрөнгийг аюулгүй, хөрвөх чадвартай, ашигтай байх зарчмыг баримтлан дараах санхүүгийн хэрэгсэлд байршуулж болно:

12.1.1.Засгийн газраас гаргасан болон батлан даасан үнэт цаас;

12.1.2.Монголбанкны үнэт цаас;

12.1.3.зээлжих зэрэглэл тогтоодог нэр хүнд бүхий олон улсын байгууллагаас A-аас доошгүй үнэлгээ авсан гадаад улсын Засгийн газрын болон олон улсын санхүүгийн байгууллагын үнэт цаас;

/Энэ заалтад 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

12.1.4.олон улсын хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын гишүүн орнуудын Төв банкинд нээсэн хадгаламж.

12.2.Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хөрөнгө оруулалтын журам, заавар болон хөрөнгө оруулалтын бодлогыг Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ, НӨХӨН ТӨЛБӨР

13 дугаар зүйл.Хадгаламжийн даатгалын хураамж, түүнийг төлөх

Хэвлэх

13.1.Банк хадгаламжийн даатгалын хураамж /цаашид "хураамж" гэх/-ийг Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооноос баталсан хадгаламжийн даатгалын хураамжийн журмын дагуу Хадгаламжийн даатгалын корпорацид төлнө.

13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан хураамж нь дор дурдсан хураамжаас бүрдэнэ:

13.2.1.эхлэлтийн хураамж;

13.2.2.улирлын хураамж;

13.2.3.онцгой хураамж.

13.3.Эхлэлтийн хураамж нь тухайн банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээний нэг хувьтай тэнцүү хэмжээтэй байна.

13.4.Банк эхлэлтийн хураамжийг Монголбанкнаас банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.

13.5.Улирлын хураамж нь өмнөх улирлын сар бүрийн эцсийн өдрийн энэ хуулийн 7.1, 7.2.2, 7.2.3-т зааснаас бусад хадгаламжийн дундаж дүнг энэ хуулийн 14.1-д заасны дагуу тооцсон улирлын хураамжийн хувиар үржүүлсэн дүнтэй тэнцүү хэмжээтэй байна.

/Энэ заалтад 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.6.Улирлын хураамжийг төлөх хугацааг Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн нэхэмжлэлд заана.

13.7.Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо жил бүрийн 11 дүгээр сарын 30-ны дотор дараа жилийн улирлын хураамжийн хувийг 0.125 хувиас хэтрүүлэхгүй хэмжээгээр тогтооно.

13.8.Сангийн хөрөнгө гишүүн банкуудын энэ хуулийн 7.1-д зааснаас бусад хадгаламжийн дүнгийн 10 хувьд хүрвэл Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо улирлын хураамжийг тооцох болон хуримтлуулахыг түр зогсоож болно.

13.9.Даатгалын нөхөн төлбөрийг төлөхөд Сангийн хөрөнгө хүрэлцэхгүй болсон тохиолдолд онцгой хураамжийг төлөх шийдвэрийг Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо гаргаж болно.

13.10.Онцгой хураамжийн хувийг энэ хуулийн 7.1, 7.2.2, 7.2.3-т зааснаас бусад хадгаламжаас тооцох бөгөөд уг хувь нь жилийн 0.5 хувиас хэтрэхгүй байна.

/Энэ заалтад 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.11.Онцгой хураамжийг өмнөх улирлын сар бүрийн эцсийн өдрийн энэ хуулийн 7.1, 7.2.2, 7.2.3-т зааснаас бусад хадгаламжийн дундаж дүнг онцгой хураамжийн хувиар үржүүлэн тооцно.

/Энэ заалтад 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.12.Хэрэв банк хүсэлт гаргавал энэ хуулийн 13.6-д заасан хугацааг Хадгаламжийн даатгалын корпораци ажлын таван өдрөөр сунгаж болно.

13.13.Энэ хуулийн 13.12-т заасан хугацаанд банк хураамжийн төлбөрийг гүйцэтгээгүй тохиолдолд Хадгаламжийн даатгалын корпораци Монголбанкинд энэ тухай мэдэгдэж, тухайн банкны Монголбанкин дахь харилцах данснаас төлбөл зохих хураамжийн дүнгээр суутган төлүүлэх хүсэлтийг Монголбанкинд хүргүүлж, шийдвэрлүүлнэ.

13.14.Монголбанкнаас албадан татан буулгасан банкны даатгалын хураамж төлөх үүрэг нь даатгалын тохиолдол бий болсон улирлын эцсийн өдрөөр дуусгавар болно.

13.15.Энэ хуулийн 13.1-д заасны дагуу банкнаас төлсөн хураамжийг буцааж олгохгүй.

14 дүгээр зүйл.Улирлын хураамжийн хувь

Хэвлэх

14.1.Хадгаламжийн даатгалын корпораци энэ хуулийн 13.2.2-т заасан улирлын хураамжийн хувийг тухайн банкны эрсдэлийн түвшингээс хамааруулан тогтоосон аргачлалын дагуу тооцно.

14.2.Хадгаламжийн даатгалын корпораци банкны эрсдэлийн түвшинг үнэлэхдээ Монголбанкны мэдээлэлд үндэслэнэ.

14.3.Хадгаламжийн даатгалын корпораци энэ хуулийн 14.2-т заасан мэдээллийн нууцлалыг хадгална.

14.4.Энэ хуулийн 14.1-д заасан аргачлалыг Монголбанк, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо батлах бөгөөд банкны эрсдэлийн түвшинг тооцохдоо банкинд хийсэн хяналт шалгалтын үнэлгээ, банкны хадгаламжийн хүүг харгалзан үзэж болно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15 дугаар зүйл.Хадгаламж эзэмшигчид даатгалын нөхөн төлбөр олгох

Хэвлэх

15.1.Монголбанкнаас даатгалын тохиолдол бий болсон тухай мэдэгдлийг Хадгаламжийн даатгалын корпорацид ирүүлснээс хойш ажлын гурван өдөрт багтаан Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо хадгаламж эзэмшигчид даатгалын нөхөн төлбөр олгох тухай шийдвэр гаргана.

15.2.Хадгаламжийн даатгалын корпораци даатгалын нөхөн төлбөр олгох хэлбэр, хугацааны талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр энэ хуулийн 15.1-д заасан шийдвэр гарснаас хойш 48 цагийн дотор мэдээлж, мэдээллийн хувийг Монголбанкинд хүргүүлнэ.

15.3.Хадгаламжийн даатгалын корпораци даатгалын тохиолдол бий болсон өдрөөс хойш даатгалын нөхөн төлбөрийг энэ хуулийн 16.1-д заасан банкаар дамжуулан ажлын 10 өдрийн дотор олгож эхэлнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.4.Гадаад валютын хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөрийг төгрөгөөр гүйцэтгэх бөгөөд түүний дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн Монголбанкнаас зарласан ханшаар тооцно.

15.5.Даатгалын нөхөн төлбөр олгох журмыг Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо батална.

15.6.Хадгаламжийн даатгалын корпораци даатгалын нөхөн төлбөр олголтын явцын талаар хадгаламж эзэмшигчдэд мэдээлэх үүрэгтэй.

15.7.Энэ хуулийн 15.6-д заасан мэдээллийн агуулга, түүнийг түгээх журмыг Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо батална.

16 дугаар зүйл.Даатгалын нөхөн төлбөр олгох банк

Хэвлэх

16.1.Даатгалын нөхөн төлбөрийг банкаар дамжуулан олгоно.

16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан даатгалын нөхөн төлбөр олгох банкийг даатгалын тохиолдол бий болсон тухай бүр Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо Монголбанктай зөвшилцөн сонгон шалгаруулна.

16.3.Даатгалын нөхөн төлбөр олгох банкинд тавих шаардлага, сонгон шалгаруулах журмыг Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо батална.

16.4.Хадгаламжийн даатгалын корпораци энэ хуулийн 16.1-д заасан банктай гэрээ байгуулна.

17 дугаар зүйл.Хадгаламж эзэмшигчийн эрх

Хэвлэх

17.1.Хадгаламж эзэмшигч даатгалын тохиолдол бий болоход даатгалын нөхөн төлбөр авах эрхтэй.

17.2.Хадгаламжийн гэрээг гуравдагч этгээдийг төлөөлөн байгуулсан бол даатгалын нөхөн төлбөр авах эрхийг уг гуравдагч этгээд эдэлнэ.

17.3.Өв залгамжлалаар даатгалын нөхөн төлбөр авахад өвлөгч нь өөрийн нэр дээр хадгалуулсан хадгаламж, өвлөгдсөн хадгаламж тус бүрд даатгалын нөхөн төлбөр авна.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

17.4.Хадгаламж эзэмшигчийн даатгалын нөхөн төлбөр авах эрхийн хөөн хэлэлцэх хугацаа энэ хуулийн 6.3-т заасан шаардах эрх үүссэнээс хойш гурван жил байна.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

17.5.Банк нэгтгэх, нийлүүлэх, банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хүрээнд банкны актив, пассивыг шилжүүлэх байдлаар өөрчлөн байгуулагдсан тохиолдолд ийнхүү өөрчлөн байгуулагдахаас өмнөх банк тус бүрд даатгалын нөхөн төлбөрт олгох хэмжээг тогтоох бөгөөд энэ нь өөрчлөн байгуулагдсанаас хойш зургаан сарын хугацаанд хүчинтэй байна.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

17.6.Энэ хуулийн 17.5-д заасан хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг банк тус бүрд тооцох хугацаа дуусч байгаа тухай хадгаламж эзэмшигчид хүлээж авсан, нэгдсэнээс үүссэн банк мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

18 дугаар зүйл.Шаардах эрх

Хэвлэх

18.1.Хадгаламжийн даатгалын корпорациас хадгаламж эзэмшигчид даатгалын нөхөн төлбөр олгосон хэмжээгээр хадгаламж эзэмшигчийн шаардах эрх Хадгаламжийн даатгалын корпорацид шилжинэ.

18.2.Хадгаламжийн даатгалын корпораци энэ хуулийн 8.1-д заасны дагуу олгосон даатгалын нөхөн төлбөрийг татан буугдсан банкны хөрөнгөөс Банкны тухай болон Дампуурлын тухай хуулийн дагуу нэхэмжилнэ.

18.3.Хадгаламж эзэмшигчийн Хадгаламжийн даатгалын корпорациас шаардах эрх энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан хадгаламж болон хадгаламж эзэмшигч, 8 дугаар зүйлд заасан нөхөн төлөх хэмжээнээс илүү гарсан хадгаламжид хамаарахгүй.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

19 дүгээр зүйл.Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн эрх зүйн байдал

Хэвлэх

19.1.Хадгаламжийн даатгалын корпораци /цаашид "Корпораци" гэх/ нь хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэх тусгайлсан чиг үүрэг бүхий ашгийн төлөө бус, төрийн өмчит хуулийн этгээд байна.

19.2.Корпорацийн төв Монгол Улсын нийслэлд байрлана.

19.3.Корпорацийн дүрмийг Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо батална.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

19.4.Корпораци тогтоосон загвараар үйлдсэн тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

19.5.Корпораци Монголбанкинд төгрөгийн болон валютын харилцах, хадгаламжийн данстай байна.

19.6.Корпораци өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа явуулахтай холбоотойгоор банкинд харилцах данс нээж болно.

19.7.Корпораци дотоод аудитын албатай байх бөгөөд дотоод хяналтын алба Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороонд ажлаа тайлагнана.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.8.Корпораци үйл ажиллагааныхаа ил тод байдлыг хангах чиглэлээр Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20 дугаар зүйл.Корпорацийн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

20.1.Корпораци дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ:

20.1.1.даатгалын хураамжийг төвлөрүүлэх;

20.1.2.даатгалын тохиолдол бий болоход хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр төлөх;

20.1.3.Сангийн хөрөнгийг энэ хуульд заасны дагуу удирдах;

20.1.4.Сангийн санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор банкны эрсдэлийг үнэлж, хянах.

20.2.Корпораци нь энэ хуульд зааснаас бусад үйл ажиллагаа эрхлэхгүй бөгөөд ашгийн төлөө хуулийн этгээд байгуулахыг хориглоно.

21 дүгээр зүйл.Корпорацийн бүрэн эрх

Хэвлэх

21.1.Корпораци дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

21.1.1.хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хадгаламж болон хадгаламж эзэмшигчдийн талаарх сар, улирлын тайлан, бусад мэдээллийг банкнаас авах;

21.1.2.банкны санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлт, санхүүгийн үзүүлэлт, бусад мэдээллийг банкнаас авах;

21.1.3.хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой, эсхүл даатгалын тохиолдлын магадлалыг үнэлэхэд шаардлагатай гэж үзвэл банкинд хяналт шалгалт хийлгэх хүсэлтийг Монголбанкинд тавих;

21.1.4.татан буугдсан банкны эрх хүлээн авах ажиллагаанд Корпорацийн төлөөллийг оролцуулах хүсэлтийг Монголбанкинд тавьж, гүйцэтгүүлэх;

21.1.5.хуульд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд Сангийн хөрөнгө хүрэлцэхгүй бол Монголбанк, Засгийн газраас зээл, санхүүгийн дэмжлэг авч болно;

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

21.1.6.Корпораци өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар журам баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

/Энэ заалтад 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

21.1.7.энэ хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд банкинд хяналт шалгалт хийх;

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

21.1.8.энэ хуульд заасан мэдээллийг солилцоход шаардагдах программ хангамжийн бүрэн бүтэн, бэлэн байдлыг корпораци нь тогтмол шалгах.

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

22 дугаар зүйл.Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо

Хэвлэх

22.1.Корпорацийн удирдах дээд байгууллага нь Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо /цаашид "Үндэсний хороо" гэх/ байна.

22.2.Үндэсний хороо долоон гишүүнээс бүрдэх бөгөөд Үндэсний хорооны гишүүн дараах этгээд байна:

22.2.1.Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Үндэсний хорооны гишүүн бөгөөд дарга;

22.2.2.санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын Төрийн нарийн бичгийн дарга;

22.2.3.Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооноос нэр дэвшиж томилогдсон Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны гишүүн;

/Энэ заалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

22.2.4.Монголбанкны Ерөнхийлөгч, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Монголын банкны холбооны ерөнхийлөгч тус тус нэр дэвшүүлж, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хамтарсан тушаалаар томилсон гурван гишүүн;

22.2.5.Корпорацийн гүйцэтгэх захирал.

22.3.Энэ хуулийн 22.2.4-т заасан Үндэсний хорооны гурван гишүүнийг дөрвөн жилийн хугацаагаар томилох бөгөөд тэдгээрийг нэг удаа улируулан томилж болно.

22.4.Энэ хуулийн 22.2.4-т заасан гишүүн дараах шаардлагыг хангасан байна:

22.4.1.зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй;

22.4.2.ял шийтгэлгүй;

22.4.3.ёс зүйн болон бизнесийн нэр хүнд нь Корпорацийг удирдахад харшлахгүй байх;

22.4.4.банк, санхүү, даатгал, эрх зүй, эдийн засгийн аль нэг чиглэлээр мэргэшсэн;

22.4.5.банк, санхүү, даатгалын салбарт таваас доошгүй жил удирдах албан тушаал хашсан;

22.4.6.төрийн улс төрийн болон улс төрийн намын удирдах албан тушаал хашдаггүй байх;

22.4.7.банк, санхүүгийн байгууллагад ажилладаггүй байх;

22.4.8.банк, санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигч болон бусад холбогдох этгээд бус байх;

22.4.9.эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байсан хуулийн этгээд дампуурсан, төлбөрийн чадваргүй болсон нь тухайн этгээдээс шалтгаалаагүй нь нотлогдсон байх.

22.5.Үндэсний хорооны дарга болон Корпорацийн гүйцэтгэх захирлаас бусад гишүүний урамшууллын хэмжээг Монголбанкны Ерөнхийлөгч болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

22.6.Үндэсний хорооны ажиллах журам, Үндэсний хорооны гишүүн, Корпорацийн гүйцэтгэх захирал болон ажилтны ёс зүйн дүрмийг Үндэсний хорооны тогтоолоор батална.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

22.7.Дараах тохиолдолд Үндэсний хорооны гишүүнийг энэ хуулийн 22.3-т заасан хугацаанаас өмнө Монголбанкны Ерөнхийлөгч, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хамтарсан шийдвэрээр үүрэгт ажлаас чөлөөлнө:

22.7.1.үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан;

22.7.2.тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн;

22.7.3.өвчний улмаас цаашид үүрэгт ажлаа гүйцэтгэх боломжгүй болсон тухай эмнэлгийн дүгнэлт гарсан;

22.7.4.үүрэгт ажлаа хоёр ба түүнээс дээш удаа хангалтгүй биелүүлсэн;

22.7.5.энэ хуулийн 22.4-т заасан шаардлагыг хангахгүй болсон;

22.7.6.ёс зүйн зөрчил гаргасан;

22.7.7.гэмт хэрэг үйлдсэн талаар шүүхийн эцсийн шийдвэр гарсан.

22.8.Энэ хуулийн 22.2.4-т заасан гурван гишүүнийг нэгэн зэрэг томилж, чөлөөлөхгүй байх зарчмыг баримтална.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

22.9.Үндэсний хорооны гишүүн үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдсөнөөс хойш нэг жилийн хугацаанд банкинд ажиллахыг хориглоно.

22.10.Үндэсний хорооны гишүүн үйл ажиллагаандаа Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг мөрдөнө.

23 дугаар зүйл.Үндэсний хорооны хуралдаан

Хэвлэх

23.1.Үндэсний хорооны үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна.

23.2.Үндэсний хорооны дарга нь хуралдаан даргалагч байна.

23.3.Үндэсний хорооны даргын түр эзгүйд түүний үүргийг Үндэсний хорооны даргын томилсон аль нэг гишүүн гүйцэтгэх бөгөөд Үндэсний хорооны даргын үүрэг гүйцэтгэж байгаа гишүүн Үндэсний хорооны даргаас олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, хариуцлага хүлээнэ.

23.4.Үндэсний хороо улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралдах бөгөөд хэлэлцэх асуудлаар гишүүдийн саналыг цахим болон бусад хэлбэрээр авч болох ба үндэсний хорооны гишүүн жилд хоёроос доошгүй удаа хуралд биечлэн оролцох үүрэгтэй.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

23.5.Үндэсний хорооны хоёроос доошгүй гишүүн, эсхүл Корпорацийн гүйцэтгэх захирлын бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн Үндэсний хорооны дарга ээлжит бус хуралдааныг зарлан хуралдуулж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

23.6.Үндэсний хорооны хуралдаан гишүүдийн олонх оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.

23.7.Үндэсний хорооны хуралдаанд Корпорацийн ажилтан, мэргэжлийн хүмүүсийг урилгаар оролцуулж болно.

23.8.Үндэсний хорооны хуралдааны явцад тэмдэглэл хөтөлж, түүнд хуралдаанд оролцсон бүх гишүүн гарын үсэг зурж, баталгаажуулна.

23.9.Үндэсний хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэр гаргах ба уг шийдвэрт хуралдаан даргалагч гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

23.10.Үндэсний хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд хуралдаан даргалагчийн саналаар шийдвэрлэнэ.

23.11.Үндэсний хорооны шийдвэр тогтоол хэлбэртэй байна.

23.12.Үндэсний хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлаар ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй гэж Үндэсний хорооны дарга, гишүүн үзсэн бол энэ тухай хуралдаан эхлэхээс өмнө мэдэгдэх бөгөөд тухайн асуудлыг хэлэлцэх болон санал хураахад уг гишүүн оролцохгүй.

24 дүгээр зүйл.Үндэсний хорооны бүрэн эрх

Хэвлэх

24.1.Үндэсний хороо дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

24.1.1.Корпорацийн дүрэм, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулах;

24.1.2.бүрэн эрхийнхээ хүрээнд журам, заавар баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

24.1.3.Корпорацийн стратегийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

24.1.4.Корпорацийн бүтэц, үйл ажиллагааны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах, Корпорацийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

24.1.5.Корпорацийн гүйцэтгэх захирлыг сонгон шалгаруулж томилох, түүнтэй гэрээ байгуулах, чөлөөлөх;

24.1.6.хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр төлөх, энэ хуулийн 11.1.2-т заасан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай шийдвэр гаргах;

/Энэ заалтад 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

24.1.7.хадгаламжийн даатгалын хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох;

24.1.8.аудитын байгууллагыг сонгох;

24.1.9.Корпорацийн санхүүгийн тайланг зөвшөөрөх эсэх талаар шийдвэр гаргах;

24.1.10.Корпорацийн дотоод аудитын тайлангийн дүнг хэлэлцэж, шийдвэр гаргах;

/Энэ заалтад 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

24.1.11.Корпорацийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайланг хагас жил тутамд Монголбанкны Ерөнхийлөгч болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд хүргүүлэх;

24.1.12.энэ хууль болон Корпорацийн дүрэмд заасан бусад эрх, үүрэг.

25 дугаар зүйл.Корпорацийн гүйцэтгэх захирал

Хэвлэх

25.1.Корпорацийн гүйцэтгэх захирал нь Корпорацийн дүрэм болон Үндэсний хороотой байгуулсан гэрээнд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Үндэсний хорооноос баталсан стратегийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Корпорацийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.

25.2.Үндэсний хороо Корпорацийн гүйцэтгэх захирлыг нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр сонгон шалгаруулж, таван жилийн хугацаатай томилно.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25.3.Корпорацийн гүйцэтгэх захирал нь энэ хуулийн 22.4-т заасан шаардлагыг хангасан байна.

25.4.Корпорацийн гүйцэтгэх захирлын эрх, үүргийг Корпорацийн дүрмээр тогтооно.

25.5.Корпорацийн гүйцэтгэх захирлыг энэ хуулийн 22.7-д заасан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө үүрэгт ажлаас нь чөлөөлнө.

25.6.Энэ хуулийн 22.7-д заасан үндэслэлээр Корпорацийн гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тохиолдолд дараагийн гүйцэтгэх захирал томилогдох хүртэл хугацаанд Үндэсний хорооноос үүрэг гүйцэтгэгчийг томилно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

25.7.Ээлжийн амралт эдлэх, гадаад, дотоодод албан томилолтоор ажиллах, удаан хугацаагаар өвчтэй байх зэрэг тохиолдолд Корпорацийн гүйцэтгэх захирал Үндэсний хорооны зөвшөөрсөн этгээдэд бүрэн эрхээ шилжүүлж болох бөгөөд ийнхүү эрхээ шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

25.8.Корпорацийн гүйцэтгэх захирал үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдсөнөөс хойш нэг жилийн хугацаанд банкинд ажиллахыг хориглоно.

251дүгээр зүйл.Корпорацийн хяналт

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

251.1.Корпораци хянан шалгагчтай байна. Хянан шалгагч нь улсын байцаагчийн дараахь бүрэн эрхтэй байна:

251.1.1.энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасан тайлан, мэдээ, мэдээллийг банкнаас гаргуулан авах;

251.1.2.хадгаламжийн даатгалын хураамж төлөлтөд хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулах;

251.1.3.даатгалын нөхөн төлбөр төлөх үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

251.1.4.хяналт шалгалтын явцад илрүүлсэн зөрчлийг Зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлэх арга хэмжээ авах.

251.2.Корпорацийн гүйцэтгэх захирал нь улсын ахлах байцаагч байх бөгөөд улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагчийн эрхийг Монголбанкны Ерөнхийлөгч олгож, цуцална.

26 дугаар зүйл.Дотоод мэдээллийн нууцыг хадгалах

Хэвлэх

26.1.Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд Үндэсний хорооны гишүүн, Корпорацийн ажилтан, хянан шалгагч болон Корпорацид гэрээгээр ажил гүйцэтгэж байгаа этгээд албан үүргийнхээ дагуу олж мэдсэн, Корпораци, банк, түүний харилцагч болон гуравдагч этгээд нууц гэж үзсэн аливаа мэдээ, мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

26.2.Үндэсний хорооны гишүүн, Корпорацийн ажилтан болон Корпорацид гэрээгээр ажил гүйцэтгэж байгаа этгээдийн энэ хуулийн 26.1-д заасны дагуу хүлээсэн үүрэг тэдгээрийн Корпорацитай холбогдсон үүрэгт ажил нь дуусгавар болсноос хойш хүчин төгөлдөр байна.

27 дугаар зүйл.Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайлан

Хэвлэх

27.1.Корпорацийн санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу гаргаж, аудит хийлгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

27.2.Корпорацийн санхүүгийн тайлан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10.2-т заасан бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байна.

27.3.Корпорацийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланд хоёр жилд нэгээс доошгүй удаа Үндэсний хорооноос сонгосон, олон улсын нэр хүнд бүхий аудитын байгууллагаар аудит хийлгэж, дүгнэлтийг Монголбанкны Ерөнхийлөгч, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд танилцуулна.

27.4.Санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг Корпорацийн гүйцэтгэх захирал хариуцна.

27.5.Корпораци энэ хуулийн 27.1-д заасан тухайн жилийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг дараа жилийн 3 дугаар сарын 01-ний дотор Үндэсний хороогоор хэлэлцүүлж, тайланг батлуулна.

27.6.Энэ хуулийн 27.1-д заасан тухайн жилийн тайланг дараа жилийн 6 дугаар сарын 1-ний дотор Монголбанкны Ерөнхийлөгч, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд тайлагнана.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.7.Корпораци жилийн тайлан, тайлан тэнцэл, орлого зарлагын тайлан болон аудитын дүгнэлтийг нийтэд мэдээлнэ.

28 дугаар зүйл.Корпорациас төрийн байгууллага, бусад этгээдтэй харилцах

Хэвлэх

28.1.Корпорациас төрийн байгууллага, бусад этгээдтэй харилцах харилцааг Корпорацийн дүрмээр зохицуулна.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

29 дүгээр зүйл.Тайлан, мэдээ, мэдээллээр хангах талаарх банкны үүрэг

Хэвлэх

29.1.Корпорацийг энэ хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг банк тогтоосон хэлбэрээр, хугацаанд нь Корпорацид хүргүүлнэ.

29.2.Корпорацийн хүсэлтээр банк Корпорацийг хуулийн дагуу үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тухай бүр гаргаж өгнө.

29.3.Банкны тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журмыг Үндэсний хороо батална.

29.4.Корпорацид ирүүлсэн санхүүгийн тайлан, мэдээ, мэдээллийн үнэн зөвийг банк хариуцна.

29.5.Банк хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо, даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээний талаарх мэдээллээр Үндэсний хорооноос баталсан журмын дагуу хадгаламж эзэмшигчийг хангах үүрэгтэй.

29.6.Энэ хуулийн 29.5-д заасан мэдээллийг банк зар сурталчилгааны зорилгоор болон банкны салбарын тогтвортой байдал, хадгаламж эзэмшигчдийн итгэлд сөргөөр нөлөөлөх байдлаар ашиглахыг хориглоно.

30 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

30.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

30.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

31 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

31.1.Энэ хуулийг 2013 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.08.10-ны өдрийн орчуулга)               Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

January 10, 2013                                Ulaanbaatar city

ON BANK DEPOSIT INSURANCE

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purpose of Law

1.1   This law determines the legal basis for establishment of a bank deposit insurance with the aim to protect depositors' interests and ensure financial stability, and regulates the relations with respect to activities of a deposit insurance fund.

Article 2. Legislations on Bank Deposit Insurance

2.1 The legislation on bank deposit insurance shall consist of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, the law on Central Bank /Mongol bank/, the Banking law, the law on Deposits, Loans and Banking Transactions, this Law and other legislative acts enacted in compliance with them.

/This provision was amended by the law dated on 21 May 2021/

 

2.2 If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3. Legal Terms and Definitions:

3.1 Specific words and expressions used in this Law have the following meanings:

3.1.1. "deposit insurance corporation" is a legal entity having a special function to conduct mandatory deposit insurance scheme as stipulated in this law.

3.1.2. "deposit insurance operation" as used in this law refer to all activities related to insuring cash deposits in the saving and current accounts of the bank with the deposit insurance corporation and compensating depositors on occurrence of an insured event and providing financial supports to the transferee bank when transferring assets and liabilities of a bank or establishing a special purpose bank;

/This clause was revised by the law dated 08 February 2018/

3.1.3. "bank" means a legal entity stipulated in article 3.1.1 of the Banking Law or a foreign owned bank or bank branch conducting activities in the territory of Mongolia that are licensed by the Bank of Mongolia;

3.1.4. "insurable deposit" /"Deposit"/ means a cash deposit in a savings account or a current account in banks;

/This clause was revised by the law dated 08 February 2018/

/This clause was amended by the law dated 21 May 2021/

3.1.5. "deposit insurance fund" means a fund consisting of sources as stipulated in article 10.2 and to be spent for purposes as stipulated in article 11.1;

3.1.6. "insured event" means an occurrence when the Bank of Mongolia has issued a decision on liquidation of a bank as stipulated in the Banking Law;

/This clause was revised by the law dated 08 February 2018/

3.1.7. "joint account" means a bank account shared by two or more individuals that have equal access to funds either jointly or individually.

3.1.8. "financial support" means the transfer of funds from the deposit insurance corporation in order to cover the difference in assets and liabilities to the transferee bank as part of the bank's restructuring actions, or to invest in the special purpose bank's own funds;

Article 4. Principles of Mandatory Deposit Insurance

4.1 The following principles shall be followed by the mandatory deposit insurance scheme /hereinafter referred to as the "Deposit insurance"/:

4.1.1. to maintain stability of the financial market and protect the rights of depositors;

4.1.2. to compensate each depositor of the bank as stipulated in article 8.1;

4.1.3 to involve any banks in the deposit insurance scheme that are licensed to undertake activities as stipulated in articles 6.1.1 and 6.1.3 of the Banking Law;

4.1.4. to maintain transparency and accountability.

Article 5. Deposit Insurance

5.1. A bank with a license to undertake activities as stipulated in articles 6.1.1 and 6.1.3 of the Banking Law shall insure deposits of its depositors and pay insurance premiums mandatorily.

5.2. The Bank of Mongolia shall notify the Corporation of any issuance of a license to undertake banking activities.

5.3. The Corporation shall issue a certificate to the bank proving its participation in the deposit insurance scheme as specified in article 5.1.

5.4. The participation of the bank in deposit insurance scheme shall be terminated in the following cases:

5.4.1. All depositors have been reimbursed completely;

/This clause was amended by the law dated 08 February 2018/

5.4.2. A license to establish a bank has become invalid;

/This clause was revised by the law dated 08 February 2018/

5.4.3. Financial support was provided to a transferee bank as stipulated in article 11.1.2;
/This clause was added by the law dated 08 February 2018/

Article 6. Insured Event

6.1. The date of a decision specified in 3.1.6 of this law shall be considered as the date of an insured event.
/This clause was revised by the law dated 08 February 2018/

6.2. The Bank of Mongolia is obliged to inform the Deposit Insurance Corporation immediately after it has made a decision on implementation of measures specified in 3.1.6 of this law.
/This clause was revised by the law dated 08 February 2018/

6.3. When an insured event occurs, depositors shall be provided the right to claim compensation for their insured deposits from the Deposit Insurance Corporation as specified in this law.

6.4. In case of financial supports as specified in this law, the depositor's compensation shall be considered as granted.
/This clause was added by the law dated 08 February 2018/

Article 7. Deposits not Eligible for Insurance 

7.1. The following deposits are excluded from the insurance program:

7.1.1. deposits that are opened anonymously, using serial numbers or which are opened under fake names as stipulated in article 4.1 of the Law on Combating Money Laundering and Terrorism Financing;

7.1.2. anonymous deposit certificates and other types of anonymous financial instruments;

7.1.3. deposits that will not be repaid at nominal value;

7.2. deposits of the following depositors will not be eligible for deposit insurance:

7.2.1. banks;

7.2.2. state organizations, local self-governing organizations or administrative organizations;

7.2.3. health, pension or social insurance funds;

7.2.4. related persons of the bank as stipulated in article 3.1.2 of Banking Law;

7.2.5. auditors or auditing organizations that audited financial statements of the bank within three years before insurance occurred;

7.2.6. The following depositors who were determined by the supervision report of the Bank of Mongolia that they enjoyed financial privileges in obtaining banking services and who contributed to the decrease in financial performance of the bank:

7.2.6.a. an entity who found to have been given a special loan condition which have not been provided to others upon examination of transaction types, risk levels, credit worthiness and collateral types;

7.2.6.b. an entity which has enjoyed a lower interest rate for a loan compared to other depositors;

7.2.6.c. a depositor who has been granted 50 percent more interest than the average rate as determined by the statistics report of the Bank of Mongolia;
/This sub-clause was amended by the law dated 29 January 2021/

7.3. When an insured event occurs, an insurance compensation will not be paid to the entity specified in article 7.2.

7.4. If an insured event occurs, depositors whose transactions have been frozen according to article 134.9 of the Criminal Procedure Law and whose transactions have been suspended according to article 11 of the Law on Combating Money Laundering and Terrorism Financing shall be reimbursed only if the decision on transaction freezing or suspension has been revoked.
/This clause was amended by the law dated 08 February 2018/

7.5 If the loans and deposits specified in 7.2.6 of this law are determined by the inspection and supervision of the Bank of Mongolia, enforcement measures will be taken and the Deposit Insurance Corporation will be notified thereof in accordance with the law.
/This clause was added by the law dated 29 January 2021/

Article 8. Insurance Coverage  

8.1. In case of an insured event, the Deposit Insurance Corporation shall compensate insured depositors with up to 20 million MNT in both local and foreign currency.

Article 9. Calculation of Insurance Compensation

9.1. When calculating the reimbursement amount, the total amount of deposits owned by each depositor in that bank and the amount of interest accrued under the contract will be summed up as of the date of occurrence of an insured event and determined by deducting the loans and its interest overdue for more than 90 days that should be paid by the depositor to the bank.
/This clause was amended by the law dated 08 February 2018/

9.2. If a depositor has several deposit accounts in the bank where the insured event occurs, the insurance compensation shall be estimated from the consolidated amount of all of his/her account balances at the rate specified in article 15.4 of this law.
/This clause was amended by the law dated 08 February 2018/

9.3. The total amount to be covered for joint account holders shall not exceed the coverage amount specified in article 8.1.

 

9.4. Joint deposit holders shall be reimbursed equally with the exception of cases where they have provided proof that their ownership percentages are not equal.

9.5. The insurance compensation entitlement of the deposits of a minor joint account holder shall not be restricted in relation to joint ownership of the deposit.

/This section was added by the law of February 8, 2018/

 

CHAPTER TWO

DEPOSIT INSURANCE FUND

Article 10. Deposit Insurance Fund and its Sources

10.1. The Deposit Insurance Corporation shall manage the deposit insurance fund (hereinafter referred to as the "Fund").

10.2. The Fund shall be accumulated from the following sources:

10.2.1. premiums or commissions paid by the banks to a special account of the Government at the Bank of Mongolia as stipulated in article 2.5 of the Deposit Guarantee Law.

10.2.2. initial capital provided by the state budget to the Fund;

10.2.3. initial capital provided by the Bank of Mongolia to the Fund;

10.2.4. deposit insurance premiums;

10.2.5. income from investments of the Fund;

10.2.6. income from the sale of assets of banks in which an insured event occurs;

10.2.7. loans, grant aid and other funds provided by the Government, the Bank of Mongolia and international organizations;

10.2.8. loans of the Deposit Insurance Corporation taken from foreign banks and international financial institutions;

10.2.9. bonds issued by the Deposit Insurance Corporation;

10.2.10. compensation funds remained in the bank specified in article 16.1 of this Law after the end of the compensation period;
/This section was added by the law of February 8, 2018/

10.2.11. Other sources stipulated in laws;
/The number of this clause was amended by the law of February 8, 2018/

 

Article 11. Use of Fund Assets

11.1. The assets of the Fund shall not be used except for the following purposes:

11.1.1. compensation for depositors;

11.1.2. providing financial assistance to banks receiving assets and liabilities from liquidated banks as part of the bank's restructuring measures;
/This clause was revised by the law of February 8, 2018/

 

11.1.3. the operational expenses of the Deposit Insurance Corporation;

11.1.4. payment of the principle and its interest on loans borrowed or bonds issued by the Deposit Insurance Corporation;

11.2. Financial support shall be provided in the event that the sum of financial support and related expenses specified in article 11.1.2 of this law is less than the sum of funds required for insurance compensation and the sum of related expenses.

/This clause was revised by the law of February 8, 2018/

 11.3. The National Deposit Insurance Committee stipulated in article 22.1 shall approve the regulation on provision of financial support specified in article 11.1.2 of this law.
 

Article 12. Investments of the Fund

12.1. The Deposit Insurance Corporation shall invest the Fund's assets in following financial instruments in compliance with the principles of safety, liquidity and profitability.

12.1.1. securities issued or guaranteed by the Government of Mongolia;

12.1.2. securities issued by the Bank of Mongolia;

12.1.3. securities issued by foreign governments or international financial institutions holding at least a  rating of A issued by an internationally recognized credit rating agency;
/This clause was revised by the law of February 8, 2018/

 

 12.1.4. deposits opened at the Central bank of member countries of organizations of economic cooperation and development;

12.2. The National Deposit Insurance Committee shall adopt the investment policy, regulations and guidelines of the Deposit Insurance Corporation.

 

CHAPTER THREE

DEPOSIT INSURANCE PREMIUMS AND COMPENSATION

Article 13. Deposit Insurance Premiums and its Payment

13.1. Banks shall pay deposit insurance premiums ("The premium") to the Deposit Insurance Corporation according to the deposit insurance regulation approved by the National Deposit Insurance Committee.

13.2. The premiums stipulated in article 13.1 of this law shall comprise the following fees:

13.2.1. an initial premium;

13.2.2. a quarterly premium;

13.2.3. a special premium;

13.3. The Initial premium shall be equal to one percent of the share capital of the bank.

13.4. The Initial premium shall be paid within 30 days after the banking license has been issued by the Bank of Mongolia.

13.5. The quarterly premium shall be calculated by multiplying the average amount of deposits on the last day of each month of the previous quarter, other than those specified in 7.1, 7.2.2 and 7.2.3 of this Law, by the percentage of the quarterly premium rate calculated as specified in 14.1 of this Law.
/This clause was amended by the law of February 8, 2018/

 

13.6. The quarterly premium payment term shall be indicated in an invoice submitted by the Deposit Insurance Corporation.

13.7. The National Deposit Insurance Committee shall determine the quarterly premium rate for the following year until 30 November of each year. The maximum rate for any bank will not exceed 0.125 percent of the deposited amount.

13.8. The National Deposit Insurance Committee may suspend the requirement to pay the quarterly premium if the total amount of the Fund reaches 10 per cent of the all deposits, except those specified in Article 7.1, held with member banks.

13.9. The special premium can be called for when the Fund's reserves are not sufficient to cover all compensation payments declared by the National Deposit Insurance Committee.  

13.10. The special premium shall be calculated from the deposits other than those specified in 7.1, 7.2.2 and 7.2.3 of this law and the percentage shall not exceed 0.5 % per year.
/This clause was amended by the law of February 8, 2018/


 

13.11. The special premium shall be calculated by multiplying the average amount of all deposits except those specified in 7.1, 7.2.2 and 7.2.3 of this law as by the last day of each month in the previous quarter by the special premium rate.
/This clause was amended by the law of February 8, 2018/

 

13.12. Upon request of a bank, the Deposit Insurance Corporation may extend the term specified in Article 13.6 by five working days.

13.13. If a bank fails to pay insurance premiums within the term as specified in Article 13.12, the Deposit Insurance Corporation shall notify the Bank of Mongolia thereof and shall request the Bank of Mongolia to transfer insurance premiums from the bank's current account at the Bank of Mongolia, and the Bank of Mongolia shall decide accordingly.

13.14. The obligation of paying premiums of the bank liquidated by the Bank of Mongolia shall end at the last day of the quarter in which the insured event occurs.

13.15. No refunding of premiums stipulated in article 13.1 shall be made.

Article 14. Quarterly Premium Rate

14.1. The Deposit Insurance Corporation shall determine the quarterly premium stipulated in 13.2.2 as per the methodology set out depending on risk level of the bank.   

14.2. The Deposit Insurance Corporation shall assess the risk level of banks based on information provided by the Bank of Mongolia.

14.3. The Deposit Insurance Corporation shall keep the confidentiality of the information stipulated in article 14.2.

14.4. The National Deposit Insurance Committee shall approve a methodology stipulated in article 14.1 based on proposals provided by the Bank of Mongolia and the central state administrative organization in charge of finance and budget issues. When calculating the bank's risk level, the bank's inspection assessment and the bank's deposit interest rate may be taken into account.
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

Article 15. Granting Insurance Compensation to Depositors

15.1. The National Deposit Insurance Committee shall make a decision on providing compensation to depositors within 3 working days after the Deposit Insurance Corporation has received a notification from the Bank of Mongolia on occurrence of an insured event.

15.2. The Deposit Insurance Corporation shall inform depositors by public media system within 48 hours after issuance of a decision specified in article 15.1 with regards to manners and timelines of insurance compensation, and a written copy of such information shall be delivered to the Bank of Mongolia.

15.3. The Deposit Insurance Corporation shall start to transfer payments through the bank specified in article 16.1 within 10 working days after the date an insured event occurs.
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

15.4. The compensation of foreign currency deposits shall be made by local currency/tugrik/ applying an exchange rate of the Bank of Mongolia as at the date of the insured event.

15.5. The procedure on granting insurance compensation shall be approved by the National Deposit Insurance Committee.

15.6. The Deposit Insurance Corporation is obliged to inform the depositors regarding the progress of the compensation payment process. 

15.7. The National Deposit Insurance Committee shall adopt the regulation on content of information stipulated in article 15.6 and its distribution manner.

 

 

Article 16. Bank Paying Insurance Compensation

16.1. Insurance compensation shall be done through a bank.

16.2. The bank stipulated in article 16.1 shall be selected by the National Deposit Insurance Committee upon agreement with the Bank of Mongolia in each case of an insured event.

16.3. The regulation on selection and requirements for a bank shall be adopted by the National Deposit Insurance Committee.

16.4. The Deposit Insurance Corporation shall enter into an agreement with the bank stipulated in article 16.1.

Article 17. Rights of Depositors

17.1. Depositors shall have the right to be reimbursed on occurrence of an insured event.

17.2. If an insurance policy is concluded for the account of a third party, the third party is entitled to insurance compensation.

17.3. In case of receiving insurance compensation through inheritance, the inheritor will receive insurance compensation for each deposit deposited in his/her name and each inherited deposit.
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

17.4. The prescriptive period for depositor's insurance entitlement shall be three years after the right to claim specified in article 6.3 have been arisen.
/This provision was added by the law dated 08 February, 2018/

 

17.5 In the event that the bank is reorganized by transferring the bank's assets and liabilities within the framework of bank mergers, acquisitions and restructuring measures, an amount of insurance compensation for each bank prior to the reorganization shall be determined, and it shall be valid for six months after such reorganization.
/This provision was added by the law dated 08 February, 2018/

 

17.6. The bank that has received or been formed from the merger shall notify the depositors of the expiry of the period for calculating the amount of insurance compensation for each bank 30 days before the end of the period specified in 17.5 of this law.
/This provision was added by the law dated 08 February, 2018/

 

Article 18. Right to Claim

18.1. The depositors' claims on compensation are assigned to the Deposit Insurance Corporation in the amount of compensation paid by the Corporation to depositors.

18.2. The Deposit Insurance Corporation shall claim insurance compensation provided pursuant to article 18.1 of this law from the liquidated bank in compliance with the Banking Law and the Law on Bankruptcy.

18.3. The claim of a depositor against the Deposit Insurance Corporation shall not apply to the  deposit and depositors stipulated in article 7 and the deposit that exceeds the reimbursement amount stipulated in article 8.

 

CHAPTER FOUR

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, ITS MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Article 19. Legal status of Deposit Insurance Corporation

19.1 The Deposit Insurance Corporation (the "Corporation") shall be a nonprofit, state owned legal entity that acts to implement the deposit insurance scheme.

19.2. The head office of the Corporation shall be in the capital city of Mongolia.

19.3. The Corporation's charter shall be approved by the National Deposit Insurance Committee.
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

19.4. The Corporation shall use a seal, stamp and official letterhead made according to the design established by the Corporation.

19.5. The Corporation shall have current and deposit accounts for tugrik and foreign currency at the Bank of Mongolia.

19.6. The Corporation may open a current account at any commercial bank in order to manage its day-to-day operations.

19.7. The Corporation shall have an internal audit unit which reports to the National Deposit Insurance Committee.
This provision was amended by the law dated 08 February, 2018/

 

19.8. The Corporation shall implement measures specified in the Law on Public Information Transparency in order to ensure transparency of its activity.
/This provision was amended by the law dated 17 December, 2021/

 

Article 20. Activities of the Corporation

20.1. The Corporation shall perform the following main activities:

20.1.1. collecting insurance premiums;

20.1.2. compensating depositors on occurrence of an insured event;

20.1.3. managing the accumulated assets of the Fund as specified in the law;

20.1.4. assessing and monitoring the risk of the relevant banks in order to monitor the financial risk of the Fund;

20.2. The corporation shall not engage in any activity other than those stipulated in this law and shall not establish a for-profit entity.

Article 21. Rights of the Corporation

21.1. The Corporation shall have the following rights:

21.1.1. to obtain monthly and quarterly reports and other relevant information from banks regarding the deposits and depositors in order to fulfill its legal duties stipulated in this law;

21.1.2. to obtain audit opinions or reports, financial statements, financial indicators and other relevant information from the banks;

21.1.3. to request the Bank of Mongolia to conduct an inspection in a bank in relation to activities of deposit insurance or when deeming it is necessary to evaluate the probability of an insured event;

21.1.4. to submit a request to the Bank of Mongolia to allow a representative of the Corporation to join in the receivership process of the liquidated bank, and ensure its execution;

21.1.5. to be provided financial support or loans from the Bank of Mongolia and the Government if the funds of the corporation are insufficient to exercise its duties;
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

21.1.6. to adopt regulations referred to its capacity and rights and control on implementation of the regulations.
/This provision was added by the law dated 08 February, 2018/

 

21.1.7. to inspect the bank within its capacity stipulated in this law;
/This provision was added by the law dated 08 February, 2018/

 

21.1.8.  to ensure a regular inspection on completeness and preparedness of the software required for the exchange of information specified in this law;
/This provision was added by the law dated 08 February, 2018/

 

Article 22. National Deposit Insurance Committee

22.1. The supreme governing authority of the Corporation shall be the National Deposit Insurance Committee (the "National Committee").

22.2. The National Committee shall be composed of seven members as follows:

22.2.1. The First Deputy President of the Bank of Mongolia as member and Chairman of the National Committee;

22.2.2. The State Secretary of the central state administrative organization in charge of finance and budget issues;

22.2.3. Full-time member of the Financial Regulatory Commission appointed by the Economic Standing Committee of the State Great Khural;
/This clause was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

22.2.4. three members nominated by the President of the Bank of Mongolia and the Government member in charge of finance and budget issues and the President of the Bankers Association respectively, and appointed by the joint order issued by the President of the Bank of Mongolia and the Government member in charge of finance and budget issues;

22.2.5. The Executive Director of the Corporation;

22.3. Three members of the National Committee stipulated in article 22.2.4 shall be appointed with a term of office of four years and may be reappointed once.

22.4. The members stipulated in article 22.2.4 shall meet the following requirements:

22.4.1. not having any overdue debts under a Loan or Guarantee agreement;

22.4.2. not having any criminal record;

22.4.3. ethical and business reputations should not conflict with the management of the Corporation;

22.4.4. having specialized in any of the fields of economy, finance, banking, insurance or law;

22.4.5. having at least 5 years of executive experience in finance, banking or insurance;

22.4.6. not holding a political position or an administrative position in any political party;

22.4.7. not working in any financial organization or bank;

22.4.8. not holding any stake of financial organization or bank, or being a related person;

22.4.9. it has been proven that the bankruptcy or insolvency of a legal entity for which he/she served as an authorized official was not caused by that person;

22.5. The amount of bonus or remuneration of members, with the exception of the Chairman of the National Committee and Executive Director of the Corporation, shall be approved by a joint order of the President of the Bank of Mongolia and the Government member in charge of finance and budget issues.

22.6. The working procedure of the National Committee and the code of conduct for members of the National Committee, the Executive Director and employees of the Corporation shall be approved by the resolution of the National Committee.
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

22.7. Subject to the joint decision of the President of the Bank of Mongolia and the Government member in charge of finance and budget issues, a member of the National Committee shall be removed before the end of a term of office as stipulated in article 22.3 for any of the following reasons:

22.7.1. a member has requested to resign on his/ her own decision;

22.7.2. a member has reached the age of retirement;

22.7.3. a medical report is issued that a member is deemed incapable of discharging his/her duties due to serious illness;

22.7.4. a member has performed his/her duties unsatisfactorily twice or more;

22.7.5. a member has failed to meet all requirements as stipulated in article 22.4;

22.7.6. a member has violated the ethical rules;

22.7.7. a final court decision was issued that a member has committed a crime;

22.8. The principle for non-simultaneous appointment and dismissal of three members specified in article 22.2.4 shall be applied.
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

22.9. A member of the National Committee is prohibited to work in a bank within 1 year after his/her dismissal.

22.10. A member of the National Committee shall follow the Law on Regulating Public and Private Interests in Public Service and Preventing Conflicts of Interests.

Article 23. Meeting of the National Committee

23.1. The main form of activities of the National Committee is the meeting.

23.2. The head of the meeting shall be the Chairman of the National Committee.

23.3 In temporary absence of the Chairman of the National Committee, any of members of the National Committee appointed by the Chairman of the National Committee shall perform his/her duties. The acting member who temporarily performs the duty of the Chairman of the National Committee shall implement and be accountable for duties within the capacity granted by the Chairman of the National Committee.

23.4. The National Committee shall meet at least once in a quarter, and the members' opinions on issues to be discussed may be taken electronically or in other forms, and the member of the National Committee shall attend the meeting in person at least twice a year.
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

23.5. The Chairman of the National Committee shall convene an extraordinary meeting based on a written request made by at least two members or the Executive Director.

23.6. A meeting of the National Committee shall be effective by participation of a majority of members of the National Committee.

23.7. Employees of the Corporation and external experts may be invited to attend the meetings of the National Committee.

23.8 Meeting minutes shall be recorded and the members' attendance signing shall be part of the meeting minutes for approval.

23.9. The National Committee shall make a decision with the majority of the participating members and the decision shall be approved by signing of the Chairman of the National Committee.

23.10. In the case of a tie among the members, the head of the meeting shall use his/her casting vote.

23.11. The decision made by the National Committee shall be in the form of a resolution.

23.12. The Chairman or a member of the National Committee believes that there may be a conflict of interests in an agenda of the meeting for discussion, it shall be notified prior to the beginning of a meeting and that member shall not participate in any discussions and voting.

Article 24. Powers of the National Committee

24.1. The National Committee shall have the following powers:

24.1.1. to develop the Corporation's charter and its amendment drafts;

24.1.2. to approve guidelines or regulations and make amendments within its capacity and ensure control on implementation;

24.1.3. to approve the Corporation's strategic and action plan and monitor its implementation;

24.1.4. to approve the Corporation's organizational structure, its operational budget and investment plan and monitor the performance of the Corporation;

24.1.5. to select and appoint the Executive Director of the Corporation and conclude a contract with him/her or dismiss him/her;

24.1.6. to make a decision on reimbursing depositors or providing financial support specified in 11.1.2 of this law;
/This provision was amended by the law dated 08 February, 2018/

 

24.1.7. to determine an insurance premium rate;

24.1.8. to select an auditing firm;

24.1.9. to make a decision on whether to approve the Corporation's financial statements;

24.1.10. to discuss  results of an internal audit report of the Corporation and make a decision;
/This provision was amended by the law dated 08 February, 2018/

 

24.1.11. to submit the semi-annual report on activities of the Corporation to the President of the Bank of Mongolia and to the Government member in charge of finance and budget issues;

24.1.12. to perform other duties as specified in this law and the Corporation's charter;

Article 25. Executive Director of the Corporation

25.1. The Executive Director, within his/her capacity vested under the Corporation's charter and the contract made with the National Committee shall manage and administer the day-to-day activities of the Corporation in accordance with the operational and strategic plan approved by the National Committee.

25.2. The National Committee shall select an Executive Director of the Corporation in an open and transparent manner and appoint for a term of office of 4 years.
/This provision was amended by the law dated 08 February, 2018/

 

25.3. The Executive Director shall meet the requirements stated in article 22.4 of this law.

25.4. The rights and duties of the Executive Director shall be regulated by the Corporation's charter.

25.5. The Executive Director of the Corporation shall be dismissed from the post prior to his/her tenure on the grounds specified in article 22.7 of this law.

25.6. In the event that the Executive Director of the Corporation is dismissed from the post on the basis of article 22.7, the National Committee shall appoint an acting Executive Director until the appointment of next successor.
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

25.7. In the event of an annual leave, an official domestic or international business trip or is expected to be ill for a longer period, the Executive Director of the Corporation may transfer his/her post to a person approved by the National Committee, and such transfer shall not release him/her from any accountability.

25.8. The Executive Director of the Corporation shall not become an employee in a bank within the period of one year following the expiry of his/her term of offices.

Article 251. Inspection of the Corporation
/This clause was added by the law dated 08 February, 2018/

 

251.1. The Corporation shall have an auditor. An auditor shall have the following powers of a state inspector:

 251.1.1. to collect reports, news and information specified in article 29 of this law from the bank;

251.1.2. to monitor the payment of deposit insurance premiums and ensure its fulfillment;

251.1.3. to monitor the activity of paying insurance compensation;

251.1.4. to take measures to solve violations in accordance with the Infringement law that are identified during the inspection;

251. 2. The Executive Director of the Corporation shall be a state senior inspector, and the rights of a state senior inspector and state inspector shall be granted or revoked by the President of the Bank of Mongolia.

 

Article 26. Confidentiality

26.1. The members of the National Committee, employees or an auditor of the Corporation as well as other contractors hired by the Corporation shall not disclose any data or information found or known during the performance of their duties or deemed as confidential by the Corporation or bank, its customers and third party.
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

26.2. The obligations for the members of the National Committee, employees of the Corporation as well as other contractors hired by the Corporation as stated in article 26.1 of this law, shall persist effective after the termination of their duties related to the Corporation.

Article 27. Annual Operational and Financial Statements

27.1. The financial statements of the Corporation shall be drawn up in line with the Accounting law and be audited.
/This provision was revised by the law dated 08 February, 2018/

 

27.2. The financial statements of the Corporation shall have the components defined in article 10.2 of the Accounting Law.

27.3. The annual operational report and the financial statements of the Corporation shall be audited at least once in two years by an international auditing firm that has been selected and appointed by the National Committee, and the auditor's opinions shall be presented to the President of the Bank of Mongolia and the Government member in charge of finance and budget issues.

27.4. The Executive Director shall be responsible for the accuracy of the financial statements.

27.5. The Annual Report, including the auditor's opinion specified in article 27.1 of this law shall be presented to the National Committee for review and approval before March 1st of the following year.

27.6. The Annual Report stated in article 27.1 of this law shall presented to the President of the Bank of Mongolia and the Government member in charge of finance and budget issues before April 1st of the following year.
/This provision was amended by the law dated 08 February, 2018/

 

27.7. The Annual Report of the Corporation, including its balance sheet, its income and expenditure statement as well as the auditor's opinion shall be publicly disclosed.

Article 28.  Liaison of the Corporation with government organizations and other entities

28.1. Liaison activities of the Corporation with government organizations and other entities shall be regulated by the Corporation's charter.

CHAPTER FIVE

MISCELLANEOUS

 Article 29. Obligations of bank to provide reports, data and information

29.1. Banks shall provide the Corporation with the necessary data or information in the manner and within the timelines for performance of legal tasks of the Corporation.

29.2. On the Corporation's request, the banks shall submit an additional information which the Corporation needs to perform its legal tasks.

29.3. The Regulation on reporting and provision of information by banks shall be approved by the National Committee.

29.4. A Bank shall be responsible for the accuracy of data and information submitted to the Corporation.

29.5. A bank is obliged to disclose information on the deposit insurance scheme, coverage level and the reimbursement procedure to its depositors in line with a regulation which is approved by the National Committee.

29.6. Banks shall not publicize the information referred to in article 29.5 of this law with intention of advertisements or use it in a way that might negatively affect the stability of the banking system or the depositors' confidence.

Article 30. Liability for violation of legislations

30.1. If the act of an official who violates this law is not criminal, he or she shall be liable as provided in the State Public Law.

30.2. Any person or legal entity who violates this law shall be charged with the liability specified in the Criminal Law or the Infringement Law.
/This provision was revised by the law dated 04 December, 2015/

 

Article 31. Effectiveness of the Law

31.1. This law shall come into effect from January 10, 2013.

 

SPEAKER OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA

ENKHBOLD. Z