Бүлэг: 1979
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЯАМДЫН БЭЛГЭДЛИЙН ЗАГВАР, ТОДОРХОЙЛОЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2011 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 1
Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
Яамны бэлгэдлийг хэрэглэх журмыг 1 дүгээр, бэлгэдлийн тодорхойлолтыг 2 дугаар, бэлгэдлийн загварыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ч.ХҮРЭЛБААТАР
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2011 оны 1 дүгээр                                                                                                        Дугаар 1                                                                                       Улаанбаатар

сарын 3-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                           хот

ЯАМДЫН БЭЛГЭДЛИЙН ЗАГВАР, ТОДОРХОЙЛОЛТ,

ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Яамны бэлгэдлийг хэрэглэх журмыг 1 дүгээр, бэлгэдлийн тодорхойлолтыг 2 дугаар, бэлгэдлийн загварыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                       С.БАТБОЛД

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын

Хэрэг эрхлэх газрын дарга                                                           Ч.ХҮРЭЛБААТАР