Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ ТУХАЙ
2013 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 78
Хүнсний тухай хуулийн 18.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн дүрмийг 1 дүгээр, Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. /Энэ тогтоолын 2-р хавсралтад ЗГ-ын 2016-1-18-ний өдрийн 49-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/
2. Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн жил бүрийн төсөвт тусган санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд даалгасугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.БАТТУЛГА
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2013 оны 3 дугаар                                                                                                                                                                                                                Улаанбаатар

сарын  2-ны   өдөр                                                                                                          Дугаар 78                                                                                              хот

    

ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ ТУХАЙ

Хүнсний тухай хуулийн 18.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн дүрмийг 1 дүгээр, Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. (Энэ тогтоолын 2 дугаар хавсралтад Засгийн газрын 2016-1-18-ний өдрийн 49 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2021 оны 19 дүгээр тогтоолоор тус тус нэмэлт, өөрчлөлт орсон)

2. Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн жил бүрийн төсөвт тусган санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд                                            Х.БАТТУЛГА