Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
2013 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 125
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Ноолуур боловсруулах үндэсний үйлдвэрүүд түүхий эд бэлтгэх эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлийн эх үүсвэрийг санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаярт зөвшөөрсүгэй.
2. "Малчид болон ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүдэд зээл олгох журам"-ыг боловсруулж Засгийн газарт оруулах арга хэмжээ авахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.Баттулга нарт даалгасугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ
Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.БАТБАЯР
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2013 оны 3 дугаар                                                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар

сарын 30-ны  өдөр                                                                                                          Дугаар 125                                                                                               хот

ЭРГЭЛТИЙН  ХӨРӨНГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Ноолуур боловсруулах үндэсний үйлдвэрүүд түүхий эд бэлтгэх эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлийн эх үүсвэрийг санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаярт зөвшөөрсүгэй.

2. “Малчид болон ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүдэд зээл олгох    журам”-ыг боловсруулж Засгийн газарт оруулах арга хэмжээ авахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.Баттулга нарт даалгасугай. 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

Эдийн засгийн  хөгжлийн  сайд                                          Н.БАТБАЯР