A

A

A

Бүлэг: 1979
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
АЙМГИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

2006 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр Дархан

Дугаар 6

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3, 6 дугаар заалтуудыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1. “Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх орон нутгийн зөвлөл”-ийг байгуулж, бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2. Зөвлөлийн дүрэм, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган баталж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Д.Хаянхярваа/-д үүрэг болгосугай.


ДАРГА                                               Л.ГҮНЧИН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                       Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
АЙМГИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

2006 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр Дархан

Дугаар 6

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3, 6 дугаар заалтуудыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1. “Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх орон нутгийн зөвлөл”-ийг байгуулж, бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2. Зөвлөлийн дүрэм, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган баталж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Д.Хаянхярваа/-д үүрэг болгосугай.


ДАРГА                                               Л.ГҮНЧИН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                       Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ