A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2003 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ШУУДАНГИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь шуудангийн сүлжээ, түүний ашиглалт, үйлчилгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Шуудангийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Шуудангийн тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, Харилцаа холбооны тухай хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол тухайн олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."шуудан" гэж шуудангийн илгээмжийг хаягласан эзэнд нь хүргэх үйлдвэрлэл-технологийн иж бүрэн үйл ажиллагаа бүхий харилцаа холбооны төрлийг;

3.1.2."шуудангийн сүлжээ" гэж шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын салбар, цэг болон тэдгээрийн хооронд шуудангийн илгээмж тээвэрлэх чиглэлийн нийлбэр цогцыг;

3.1.3."шуудангийн илгээмж" гэж үйлчлүүлэгчээс шуудангийн сүлжээ ашиглан, хаягласан эзэнд нь хүргүүлэхээр захидал, боодол, илгээлтийн хэлбэрээр хүлээлгэн өгсөн биет зүйлийг;

3.1.4."захидал" гэж тодорхой этгээдэд хаягласан, дугтуйлсан болон дугтуйлаагүй гар бичмэл, хэвлэмэл баримт бичиг агуулсан шуудангийн илгээмжийг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.5."боодол" гэж тодорхой этгээдэд хаягласан, эд зүйлс агуулсан битүүмжлэгдсэн шуудангийн илгээмжийг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.6."илгээлт" гэж боодлоос овор хэмжээгээрээ том шуудангийн илгээмжийг;

3.1.7. "үйлчлэгч" гэж шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий хуулийн этгээдийг;

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.8."шуудангийн хайрцаг" гэж шуудангийн илгээмжийг цуглуулах, хүргэхэд ашиглах зориулалтаар тодорхой цэгт байрлуулсан хэрэгслийг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.9."шуудангийн богц" гэж шуудангийн илгээмж хийж тээвэрлэхэд зориулсан савыг;

3.1.10."шуудангийн нэгдсэн код" гэж үйлчлүүлэгчийн байршлыг тодорхойлсон тоо, эсхүл тоо, үсгийн хосолсон илэрхийллийг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.11."шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигч" гэж шуудангийн бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийг хэрэгжүүлэгч байгууллагыг;

/Энэ заалтыг 2007 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.12."шуудангийн үндсэн сүлжээ" гэж төрийн өмчийн оролцоотой, бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийг хэрэгжүүлэгч шуудангийн сүлжээг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.13."шуудангийн үйлчилгээ" гэж үйлчлүүлэгчээс шуудангийн илгээмж хүлээн авч шуудангийн сүлжээгээр дамжуулан хаягласан эзэнд нь хүргэх нэгдмэл үйл ажиллагааг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.14."үйлчлүүлэгч" гэж шуудангийн үйлчилгээг авч байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг.

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4 дүгээр зүйл. Шуудангийн төрөл

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.Монгол Улсын шуудан нь нийт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэгтэй бөгөөд түүнийг шуудангаар үйлчлэгч этгээд /цаашид "үйлчлэгч"гэх/ эрхлэн явуулна.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

4.2.Монгол Улсын шуудан нь дараахь төрөлтэй байна:

4.2.1.үйлчлэгчээс эрхлэн үзүүлж байгаа нийтийн шуудан;

4.2.2.төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хэрэгцээнд ашиглагдах тусгай хэрэглээний шуудан;

4.2.3.аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоодод ашиглагдах дотоодын хэрэглээний шуудан.

4.3.Энэ хуулийн 4.2.2-т заасан тусгай хэрэглээний шуудангийн журмыг Засгийн газар, 4.2.3-т заасан дотоодын хэрэглээний шуудангийн журмыг Харилцаа холбооны зохицуулах хороо тус тус баталж мөрдүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2007 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5 дугаар зүйл.Шуудангийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим

Хэвлэх

5.1.Шуудангийн үйл ажиллагаанд дараахь зарчмыг баримтална:

5.1.1.хууль дээдлэх;

5.1.2.шуудангийн үйлчилгээ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүртээмжтэй, шуурхай байх;

5.1.3.үйлчлүүлэгчийн эрхийг хүндэтгэх;

5.1.4.шуудангийн илгээмжийг саадгүй, чөлөөтэй илгээх;

5.1.5.үйлчлүүлэгчийн нууцыг хадгалах, хамгаалах;

5.1.6.нийтийн шуудангийн үйлчилгээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага тэгш эрхтэй оролцох;

5.1.7. шуудангийн сүлжээний ажиллагаа аюулгүй, тогтвортой байх;

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

5.1.8.шуудангийн салбарт дагаж мөрдүүлэх стандарт, дүрэм нь харилцан уялдсан, нэгдмэл байх.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ШУУДАНГИЙН ТАЛААРХИ ТӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

6 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Засгийн газар шуудангийн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.шуудангийн салбарт төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

6.1.2.шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх дүрмийг батлах;

/Энэ заалтыг 2007 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.1.3.шуудангийн илгээмжийг түр хадгалах, задлах, хураах болон устгахтай холбогдсон журмыг тогтоох;

/Энэ заалтыг 2007 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.1.4. шуудангийн нэгдсэн кодыг нэвтрүүлэх, хэрэглэх журмыг батлах;

/Энэ заалтыг 2007 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.1.5.шуудангийн үндсэн сүлжээ ашиглах эрх олгох, хяналт тавих журам батлах;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.1.6. хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2007 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтын дугаарт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7 дугаар зүйл. Шуудангийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.1.Шуудангийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.1.1.бүх нийтийн үйлчилгээний төрлийг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны саналыг үндэслэн тогтоох;

/Энэ заалтыг 2007 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.1.2.шуудангийн салбарыг хөгжүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;

7.1.3. үйлчлэгч болон шуудангийн илгээмж тээвэрлэгч этгээдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах журам баталж, хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.1.4.шуудангийн нэгдсэн код батлах;

7.1.5.үнэ бүхий шуудангийн тэмдэгтийн үйлдвэрлэлт, борлуулалт, дахин үнэлэлт, улсын фондын баяжуулалт, хадгалалт, хамгаалалтын журмыг батлах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.1.6.шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх дүрмийг батлах;

/Энэ заалтыг 2007 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.1.7.шуудангийн илгээмжийг түр хадгалах, задлах, хураах болон устгах журмыг батлах;

/Энэ заалтыг 2007 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.1.8.олон улсын шуудангийн байгууллагад Монгол Улсыг төлөөлөх, холбогдох санал, дүгнэлт боловсруулах, олон улсын байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.1.9. хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2007 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтын дугаарт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8 дугаар зүйл.Бүх шатны Засаг даргын эрх хэмжээ

Хэвлэх

8.1. Шуудангийн талаар бүх шатны Засаг дарга дараахь эрх хэмжээтэй байна:

8.1.1. хүн амд шуудан, хэвлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулах, цаг үеийн болон байнгын саад бэрхшээл бүхий газарт байрладаг үйлчлүүлэгчид шуудангийн илгээмж хүргэхэд үйлчлэгчид дэмжлэг үзүүлэх;

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

8.1.2.хууль тогтоомжид заасан бусад эрх хэмжээ.

9 дүгээр зүйл.Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны эрх хэмжээ

Хэвлэх

9.1.Харилцаа холбооны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан Зохицуулах хороо дараахь эрх хэмжээтэй байна:

9.1.1.бүх нийтийн үйлчилгээний төрлийг тогтоох санал боловсруулах;

/Энэ заалтыг 2007 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.1.2.энэ хуулийн 7.1.1-д заасан давуу эрхийн бүсэд шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч бусад үйлчлэгчээс Харилцаа холбооны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан шуудангийн бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг тогтоож, мөрдүүлэх;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

9.1.3.шуудангийн нэгдсэн кодыг боловсруулах;

9.1.4.хуульд заасан тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага, зохицуулалтын баримт бичиг болон холбогдох журам батлах, гэрээ байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.1.5.шуудангийн харилцан холболтын журмыг баталж, хэрэгжилтийг хангуулах;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.1.6.шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоож, мөрдүүлэх;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.1.7. хууль тогтоомжид заасан бусад эрх хэмжээ.

/Энэ заалтын дугаарт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

НИЙТИЙН ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

10 дугаар зүйл.Шуудангийн үйлчилгээ

Хэвлэх

10.1.Шуудангийн үйлчилгээ нь шуудангийн илгээмжийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх үйлчлүүлэгчид хүргэх дотоодын, гадаад улс орнууд дахь үйлчлүүлэгчид хүргэх улс хоорондын гэсэн зориулалттай байх бөгөөд түүнийг энэ хууль болон холбогдох бусад хууль, дүрэм, гэрээнд заасны дагуу үзүүлнэ.

10.2.Дараахь эрх бүхий этгээдийн баталсан хуваарь, чиглэлийн дагуу шуудангийн илгээмж хүргэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулна:

10.2.1.аймаг, нийслэл, хот хооронд шуудангийн илгээмж хүргэх хуваарь, чиглэлийг шуудангийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;

/Энэ заалтад 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.2.2.үйлчлэгчийн боловсруулсан аймаг, сум, баг, нийслэл, дүүрэг, хот, тосгоны доторх шуудангийн илгээмж хүргэх хуваарь, чиглэлийг аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга.

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

10.3.Улс хоорондын шуудангийн илгээмж хүргэх үйл ажиллагааг хоёр талын шуудангийн эрх бүхий байгууллагын хооронд байгуулсан Монгол Улсын олон улсын болон үйлчлэгч хоорондын гэрээгээр зохицуулна.

10.4.Илгээмжийг хүлээн авах, цуглуулах, тээвэрлэх, хаягт эзэнд хүргэх үйл ажиллагааг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 9.13, 9.15-д заасан тусгай зөвшөөрөлгүйгээр эрхлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

101 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрөл

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

Хэвлэх

101.1.Зохицуулах хороо Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 9.13, 9.15-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хуулийн этгээдэд таван жилийн хугацаатай олгож, хугацааг анх олгосон хугацаагаар сунгана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

101.2.Энэ хуулийн 101.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой энэ хуулиар зохицуулснаас бусад харилцааг Харилцаа холбооны тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

101.3.Шуудангийн сүлжээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Харилцаа холбооны тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

101.4.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрөл олгохдоо тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй гэрээ байгуулах бөгөөд гэрээнд Харилцаа холбооны тухай хуулийн 14.1-д зааснаас гадна шуудангийн үйлчилгээний зэрэглэлийг тусгана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11 дүгээр зүйл. Шуудангийн сүлжээний ашиглалт

Хэвлэх

/Энэ зүйлд 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.1.Шуудангийн илгээмжийг хүлээн авах, ялган боловсруулах, дамжуулах, солилцох замаар хаягласан эзэнд нь хүргэх үйл ажиллагаа шуудангийн сүлжээгээр дамжин явагдана.

11.2.Энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан үйлчилгээнд ашиглагдах шуудангийн үндсэн сүлжээ нь төрийн мэдэлд байна.

11.3.Үйлчлэгч нь өөрийн шуудангийн сүлжээ байгуулан үйлчилгээгээ үзүүлж болно.

12 дугаар зүйл.Шуудангийн бүх нийтийн үйлчилгээ

Хэвлэх

12.1. Шуудангийн бүх нийтийн үйлчилгээнд үйлчлэгч нь байршил, хүргэх боломжоос үл хамааран Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх нийт иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад шуудангийн илгээмжийг энэ хуулийн 9.1.6-д заасны дагуу тогтоосон хугацаанд хүргэх үйлчилгээ хамаарна.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13 дугаар зүйл. Цахим шуудангийн үйлчилгээ

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.1. Үйлчлэгч нь цахим шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж болно.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.2. Цахим шуудангийн үйлчилгээнд шуудангийн сүлжээгээр дамжуулан факс, нийтийн цахим шуудан, электрон худалдаа, электрон баримт бичиг хүргэх зэрэг үйлчилгээ хамаарна.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14 дүгээр зүйл.Санхүүгийн үйлчилгээ

Хэвлэх

14.1.Үйлчлэгч нь Зохицуулах хорооноос баталсан тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын дагуу захиалгат илгээмжийн худалдаа эрхэлж болно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.2.Энэ хуулийн 14.1-д зааснаас гадна өөрийн сүлжээг ашиглан хадгаламж, даатгал, тэтгэвэр, тэтгэмж, цалин хөлс олгох санхүүгийн бусад үйлчилгээг хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрхэлж болно.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15 дугаар зүйл.Шуудангийн хэрэгсэл

Хэвлэх

15.1.Шуудангийн хэрэгсэл нь шуудангийн илгээмж хүлээн авах, ялган боловсруулах, тээвэрлэх, хүргэхэд зориулсан тоног төхөөрөмж, шуудангийн богц, шуудангийн хайрцаг болон бусад хэрэгслээс бүрдэнэ.

15.2. Шуудангийн хэрэгсэл нь төрийн болон аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг, иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд байж болно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.3.Шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор үйлчлэгч нь гэрээний үндсэн дээр иргэн, хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг ашиглаж болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ҮЙЛЧЛЭГЧ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

16 дугаар зүйл.Үйлчлэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

16.1.Үйлчлэгч нь дараахь эрхтэй:

16.1.1.улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээнд оролцох, гадаадын ижил төрлийн хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах;

16.1.2.үйлчилгээндээ захидлын дугтуй, ил захидал зэрэг өөрийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх;

16.1.3.шуудангийн сүлжээ байгуулах, өргөтгөх, татан буулгах;

16.1.4.шаардлагатай гэж үзвэл шуудангийн зарим үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр бусад этгээдээр гүйцэтгүүлэх асуудлыг шийдвэрлэж, биелэлтэд нь хяналт тавих;

16.1.5.шуудангийн илгээмжид зохих журмын дагуу хяналт тавьж, битүүмжлэхийг үйлчлүүлэгчээс шаардах, илгээхийг хориглосон зүйлийг хүлээж авахаас татгалзах;

16.1.6.өөрийн байгууллагын таних тэмдэг, тусгай хувцас хэрэглэх;

16.1.7.хууль, гэрээнд заасан бусад эрх.

16.2.Шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигч үйлчлэгч нь энэ хуулийн 16.1-д зааснаас гадна дараахь эрхтэй:

16.2.1.энэ хуулийн 7.1.5-д заасан бодлогын хүрээнд шуудангийн марк гаргах асуудлыг эрхлэн зохион байгуулах;

16.2.2.шуудангийн үндсэн сүлжээ, түүний хэрэгсэл, бусад эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, зохих журмын дагуу түрээслүүлэх.

/Дээрх 16.2 дахь хэсгийг 2007 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

16.3.Үйлчлэгч нь дараахь үүрэгтэй:

16.3.1.нийтэд хүртээмжтэй, үр ашигтай шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэх;

16.3.2.шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах хэрэгсэлтэй байх;

16.3.3. шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэхээр тогтоосон хугацаа, шуудангийн үйлчилгээний чанар, үндэсний стандартыг хангаж байгаа тухай мэдээллийг үйлчлүүлэгчид гаргаж өгөх буюу мэдээлэх;

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

16.3.4.шуудангийн сүлжээ байгуулах, өргөтгөх, татан буулгах тухай Зохицуулах хороо болон хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдэх;

16.3.5.өөрийн сүлжээг бусад үйлчлэгч холбогдоход нээлттэй байлгах;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

16.3.6.Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 22.2-т заасны дагуу бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санд хөрөнгө төвлөрүүлэх;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

16.3.7. хууль, гэрээгээр хүлээсэн бусад үүрэг.

/Энэ заалтын дугаарт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

16.4.Шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигч үйлчлэгч нь энэ хуулийн 16.3-д зааснаас гадна дараахь үүрэгтэй:

16.4.1.үйлчилгээндээ орчин үеийн шуудангийн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх;

16.4.2.энэ хуулийн 12.1-д заасан бүх нийтийн үйлчилгээг эрхлэн үзүүлэх;

16.4.3.хуульд зааснаас бусад нөхцөлд шуудангийн үйлчилгээг үл зогсоох.

/Дээрх 16.4 дэх хэсгийг 2007 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

16.5. Ажил үүргээ гүйцэтгэж яваа энэ хуулийн 16.1, 171.1-д заасан үйлчлэгч байгууллагын ажилтан нь үйлчлүүлэгчийн нутаг дэвсгэрт болон бүх төрлийн тээврийн буудал, орон нутгийн замын пост, гүүр, зогсоолд аливаа төлбөр, хураамжгүйгээр саадгүй нэвтрэх эрхтэй.

/Энэ хэсэгт 2007 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

17 дугаар зүйл.Үйлчлүүлэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

17.1.Үйлчлүүлэгч дараахь эрхтэй:

17.1.1.үйлчлэгчээс стандартад тохирсон үйлчилгээ шаардах, мэдээлэл гаргуулж авах;

17.1.2.шуудангийн илгээмжийг үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд Иргэний хуульд заасны дагуу хохирлыг нөхөн төлүүлэх;

17.1.3.хууль, гэрээнд заасан бусад эрх.

17.2.Үйлчлүүлэгч дараахь үүрэгтэй:

17.2.1.илгээж байгаа зүйлийнхээ талаар үнэн зөв мэдээлэл өгөх;

17.2.2.шуудангийн үйлчилгээний хураамжийг зохих журмын дагуу төлөх;

17.2.3.хууль, гэрээнд заасан бусад үүрэг.

171дугаар зүйл.Шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

/Дээрх 171 дүгээр зүйлийг 2007 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

171.1.Шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигч дараахь эрхтэй:

171.1.1.энэ хуулийн 7.1.5-д заасан бодлогын хүрээнд шуудангийн марк гаргах асуудлыг эрхлэн зохион байгуулах;

171.1.2.шуудангийн үндсэн сүлжээ, түүний хэрэгсэл, бусад эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, зохих журмын дагуу үйлчлэгчдэд ижил нөхцөлөөр түрээслүүлэх.

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

171.2.Шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигч дараахь үүрэгтэй:

171.2.1.шуудангийн үндсэн сүлжээг орчин үеийн шуудангийн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх замаар шинэчлэх, өргөтгөх;

171.2.2.энэ хуулийн 12.1-д заасан бүх нийтийн үйлчилгээ үзүүлэх, хуульд зааснаас бусад нөхцөлд шуудангийн үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлэх арга хэмжээ авах.

171.2.3.Монгол Улсын олон улсын гэрээний хэрэгжилтийг хариуцах.

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

18 дугаар зүйл.Тарифын хэмжээ

Хэвлэх

18.1.Үйлчлэгч нь дотоодын болон улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээний тарифын талаархи саналаа үндэслэл, тооцооны хамт Зохицуулах хороонд хүргэнэ.

18.2.Зохицуулах хороо үйлчилгээний тариф тогтоох саналыг хянан үзэж, холбогдох саналаа 14 хоногийн дотор тухайн үйлчлэгчид хүргүүлнэ.

18.3.Үйлчлэгч нь Зохицуулах хорооны саналыг харгалзан үйлчилгээний тариф тогтоох тухай шийдвэр гаргана.

18.4.Энэ хуулийн 18.3-т заасан шийдвэр гарснаас хойш энэ тухай 15 хоногийн дотор нийтэд мэдээлнэ.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ШУУДАНГИЙН ИЛГЭЭМЖИЙН ТӨРӨЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ

/Энэ бүлгийн гарчигт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19 дүгээр зүйл. Шуудангийн илгээмжийн төрөл, зэрэглэл

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

19.1.Шуудангийн илгээмж нь дараахь онцлог бүхий энгийн, баталгаат, үнэ зарласан гэсэн төрөлтэй байна:

19.1.1.энгийн илгээмжид үйлчлүүлэгч өөрөө тарифын дагуу марк наасан энгийн захидал, баталгаат болон үнэ зарласнаас бусад боодол, илгээлт;

19.1.2.баталгаат илгээмжид үйлчлэгчээр батлуулан түүнийхээ төлөө нэмэлт хураамж төлж, хаягласан эзэнд нь гардуулах нөхцөлөөр илгээж буй захидал, боодол, илгээлт;

19.1.3.үнэ зарласан илгээмжид үйлчлүүлэгч илгээмжээ үнэлэн, нэмэгдэл төлбөр хийж илгээж байгаа захидал, боодол, илгээлт.

19.2.Шуудангийн үйлчилгээг үйлчлүүлэгчид хүргэх хамрах хүрээгээр нь улс хоорондын болон дотоодын, үйл ажиллагаагаар нь нэмэлт болон үндсэн, хугацаагаар нь ердийн болон буухиа гэсэн зэрэглэл тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20 дугаар зүйл.Шуудангийн илгээмжийн зэрэглэл, хүргэх хугацаа

Хэвлэх

20.1.Шуудангийн илгээмжийг хүргэх хугацаагаар нь ердийн, шуурхай, буухиа гэж зэрэглэнэ.

20.2.Ердийн зэрэглэлийн илгээмжийг хотын дотор 2 хоног, аймаг, хотуудын хооронд 5 хоног, бусад газарт 12 хоногийн дотор хүргэсэн байна.

20.3.Шуурхай зэрэглэлийн илгээмжийг хотын дотор 1 хоног, аймаг, хотуудын хооронд 3 хоног, бусад газарт 10 хоногийн дотор хүргэсэн байна.

20.4.Буухиа зэрэглэлийн илгээмжийг хүргэх хугацаа нь гэрээнд зааснаар тодорхойлогдох бөгөөд энэ хуулийн 20.3-т заасан хугацаанаас богино байна.

/Энэ зүйлийг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

21 дүгээр зүйл.Улс хоорондын шуудангийн илгээмж

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

21.1.Улс хоорондын агаарын болон газрын шуудангийн үйлчилгээнд Монгол Улсын олон улсын гэрээ, үйлчлэгч хоорондын гэрээ, энэ хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.

21.2.Улс хоорондын шуудангийн илгээмж гэдэгт хилийн чанадаас Монгол Улсад хүргэж байгаа, Монгол Улсаас хилийн чанадад илгээж байгаа, эсхүл дамжин өнгөрч байгаа шуудангийн илгээмж хамаарна.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ШУУДАНГИЙН ОНЦЛОГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

22 дугаар зүйл.Шуудангийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэл

Хэвлэх

22.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр шуудангаар үйлчлэгч нь албан хэргээ монгол хэлээр хөтлөн явуулна.

22.2.Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн бүрдүүлэлтийг Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан хэлээр хийнэ.

23 дугаар зүйл.Хаяг тодорхойгүй шуудангийн илгээмж

Хэвлэх

23.1.Хаяггүй буюу хаяг дутуу бичигдсэнээс хаягийг тодорхойлох, хаягт заасан этгээдийг тогтоож, зохих эзэнд нь хүргэж гардуулах боломжгүй шуудангийн илгээмжийг хаяг тодорхойгүй шуудангийн илгээмж гэнэ.

23.2.Шуудангаар үйлчлэгч байгууллагын ажилтан хаяг тодорхойгүй шуудангийн илгээмжийг энэ хуулийн 7.1.7-д зааснаар тодорхойлсон хадгалах хугацаа дуусмагц хүлээн авах буюу илгээсэн этгээдийн хаягийг тогтоох зорилгоор дараахь журмын дагуу задлана:

/Энэ хэсэгт 2007 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

23.2.1.шуудангийн илгээмж задлахад үйлчлэгчийн хоёр, түүнээс дээш ажилтан оролцоно;

23.2.2.шуудангийн илгээмж задалсан үйл явцын талаар тэмдэглэл үйлдэнэ;

23.2.3.энэ хуулийн 24.1-д заасан шуудангаар илгээхийг хориглосон зүйл тухайн илгээмжид байвал түүнийг холбогдох байгууллагад шилжүүлнэ.

23.3.Шуудангийн илгээмжийг задалсны дараа хүлээн авах буюу илгээсэн этгээдийн хаяг тодорсон бол түүнд зохих шалтгаан, үндэслэлийг мэдэгдэнэ.

23.4. Энэ хуулийн 23.2 - 23.3-т заасан үйл ажиллагаа явуулсан боловч хаягт эзнийг тогтоох боломжгүй болсон тохиолдолд илгээмжийг холбогдох байгууллагад шилжүүлэх буюу энэ хуулийн 7.1.7-д заасан журмын дагуу устгана.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24 дүгээр зүйл.Шуудангийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

Хэвлэх

24.1.Шуудангаар дараахь зүйл илгээхийг хориглоно:

24.1.1.Галт зэвсгийн тухай хуулийн 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6-д заасан галт зэвсэг, сум, байлдааны зориулалттай галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т заасан химийн хорт болон аюултай бодис, орчиндоо аюул учруулж болох бусад хэрэгсэл;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

24.1.2.хортон ургамал, амьтан;

24.1.3.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 3.1.1, 3.1.4-т заасан мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, түүний түүхий эд;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

24.1.4. хуульд өөрөөр заагаагүй бол үндэсний болон гадаад валют;

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.1.5.түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн;

24.1.6.садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, дүрс бичлэг, бусад материал;

24.1.7.хууль тогтоомжоор хориглосон бусад зүйл.

24.2.Шуудангийн сүлжээгээр дамжиж байгаа бүх төрлийн илгээмжийг алдаж үрэгдүүлэх, гэмтээх, зохих зөвшөөрөлгүй задлах, мэдээллийн нууцыг задруулах болон шуудангийн маркыг хуурамчаар үйлдвэрлэх, хуулбарлахыг хориглоно.

25 дугаар зүйл.Шуудангийн марк

Хэвлэх

25.1.Шуудангийн илгээмж дээр "Монгол" гэсэн тодотгосон үгтэй шуудангийн марк наасан байна.

25.2.Шуудангийн марк нь Монгол Улсын тусгаар тогтнолыг илэрхийлсэн, шуудангийн илгээмжийн төлбөр төлөгдсөнийг баталгаажуулсан, үнэ бүхий шуудангийн тэмдэгтийн төрөл.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

25.3.Үнэ бүхий шуудангийн тэмдэгт маркыг үйлдвэрлэх, борлуулах, хадгалах бодлогыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА

26 дугаар зүйл.Шуудангийн сүлжээний ашиглалт, үйлчилгээнд тавих хяналт

Хэвлэх

26.1.Шуудангийн сүлжээний ашиглалт, үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, техник технологийн горимын хэрэгжилтэд хууль тогтоомжид заасны дагуу улсын байцаагч хяналт тавина.

27 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

27.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

27.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-10-11-ний өдрийн орчуулгын хяналт)                                  Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

May 15, 2003             Ulaanbaatar city

 

ON POST

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of this Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations related to postal network, its utilization and service.

Article 2.Legislation on Post

2.1.The legislation on post shall consist of the Civil Code, Law on Communications, this Law and other relevant legislative acts issued in conformity with them.

/This paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of Terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall be understood as follows:

3.1.1"Post" means a type of communication with a complete set of production-technological operation to deliver a postal item to the addressee;

3.1.2."Postal network" means the total set of branches and points of postal service provider and routes to transport postal items between them;

3.1.3."Postal item" means a tangible object delivered by a customer in a form of letter, packet or parcel to be delivered to the addressee using the postal network;

3.1.4."Letter" means a postal item addressed to a specific person containing enveloped or nonenveloped manuscripts and printed documents;

/This sub-paragraph was modified by the Law dated as of May 30, 2019/

3.1.5."Packet" means a sealed postal item addressed to a specific person containing items;

/This sub-paragraph was modified by the Law dated as of May 30, 2019/

3.1.6."parcel" means postal item with larger size than package;

3.1.7."service provider" means a legal entity authorized to provide postal service;

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

3.1.8."Postal box" means an instrument placed at a certain point with the purpose for collecting and delivering of postal items;

 /This sub-paragraph was modified by the Law dated as of May 30, 2019/

3.1.9."Postal bag" means a container intended for the carriage of postal items;

3.1.10."Unified postal code" means an expression of numbers or combination of numbers and letters determining the location of customer;

/This sub-paragraph was modified by the Law dated as of May 30, 2019/

3.1.11."Postal core network holder" means an organization implementing the postal universal service obligation;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of January 18, 2007/

/This sub-paragraph was revised by the Law dated as of May 30, 2019/

3.1.12."Postal core network" means a postal network with state ownership implementing the postal universal service obligation;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

3.1.13."Postal service" means an integrated process of receiving a postal item from the customer and delivering to the addressee through the postal network;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

3.1.14."Customer" means a citizen or legal entity receiving postal services.

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 4.Type of post

/The title of this article was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

4.1.The post of Mongolia shall be responsible for providing postal service to all citizens, business entities and organizations and operated by a postal service provider (hereinafter referred to as "service provider").

/This paragraph was invalidated by the Law dated as of May 30, 2019/

4.2.The post of Mongolia shall have following types:

4.2.1.public post provided by the service provider;

4.2.2.post for special use to be utilized for needs of state and local self-governing organizations;

4.2.3.post for internal use to be utilized by business entities and organizations for the domestic use.

4.3.The regulations for special use post specified in Article 4.2.2 of this law shall be approved by the Government, and the regulations for domestic use post specified in Article 4.2.3 shall be approved by the Communications Regulatory Commission, respectively.

/This paragraph was modified by the Law dated as of January 18, 2007/

/This paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 5.Principles to be followed in postal operations

5.1.The following principles shall be followed in postal operations:

5.1.1.to adhere rule of law;

5.1.2.to provide accessible and prompt postal services to citizens, business entities and organizations;

5.1.3.to respect the rights of customer;

5.1.4.to send postal items freely without hindrance;

5.1.5.to keep and protect the confidentiality of customer;

5.1.6.citizens, business entities and organizations to participate with equal rights by in public postal service;

5.1.7.to ensure safe and stable operation of the postal network;

/This paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

5.1.8.standards and rules of the postal sector to be coherent and unified.

CHAPTER TWO

STATE REGULATION ON POST

Article 6.Powers of the Government

6.1.The Government shall exercise the following powers on post:

6.1.1.to organize the implementation of state policy and legislation in the postal sector;

6.1.2.to approve rules to provide postal services;

/This sub-paragraph was invalidated by the Law dated as of January 18, 2007/

6.1.3.to determines procedures for temporary storage, opening, removal and disposal of postal items;

/This sub-paragraph was invalidated by the Law dated as of January 18, 2007/

6.1.4.to approve procedure for introducing and using the unified postal code;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of January 18, 2007/

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

6.1.5.to approve procedures for issuing an authorization to use the postal core network and its monitoring;

/This provision was added by the Law dated on May 30, 2019/

6.1.6.other powers specified in the legislation.

/This number of the sub-paragraph was amended by the Law dated as of January 18, 2007/

/This number of the sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 7.Powers of the Central State Administrative Authority in charge of post matters

/The title of this article was amended by the Law dated as of August 29, 2022/

/The title of this article was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

7.1.The Central State Administrative Authority in charge of post matters shall exercise the following powers:

7.1.1.to determine the type of universal services based on the proposal of the Communications Regulatory Commission;

/This sub-paragraph was modified by the Law dated as of January 18, 2007/

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

7.1.2.to develop and implement the development policy of the postal sector;

7.1.3.to approve and implement procedures for coordination of operations of the service provider and postal item carrier;

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

7.1.4.to approve the unified postal code;

7.1.5.to approve procedures for production, sale, revaluation, enrichment of the state fund, storage and protection of the state reserves and supervise the implementation;

/This sub-paragraph was modified by the Law dated as of May 30, 2019/

7.1.6.to approve rules to provide the postal services;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of January 18, 2007/

7.1.7.to approve procedures for temporary storage, opening, removal and disposal of postal items;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of January 18, 2007/

7.1.8.to represent Mongolia in the international postal organization, develop relevant proposals and conclusions, and organize the implementation of decisions of international organizations;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

7.1.9.other powers specified in the legislation.

/This number of sub-paragraph was amended by the Law dated as of January 18, 2007/

/This number of sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 8.Rights and powers of the Governors of all levels

8.1.The Governors of all levels shall exercise following rights and powers on post:

8.1.1.to organize the delivery of posts and publications to the population, and support the delivery of postal items to customers located in areas with temporary and permanent obstacles;

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

8.1.2.other rights and powers specified in the legislation.

Article 9.Rights and powers of the Communication Regulatory Commission

9.1.The Regulatory Commission specified in Article 8 of the Law on Communications, shall have following rights and powers:

9.1.1.to develop proposal to determine the type of universal services;

/This sub-paragraph was modified by the Law dated as of January 18, 2007/

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

9.1.2.to determine and enforce the amount of assets to be accumulated in the fund of universal postal service obligation specified in Article 11 of the Law on Communications by other postal service providers in the priority zone specified in Article 7.1.1 of this Law.

/This sub-paragraph was invalidated by the Law dated as of May 30, 2019/

9.1.3.to develop the unified postal code;

9.1.4.to issue, extend, suspend, renew and revoke licenses specified in the law, approve license conditions, requirements, regulatory documents and relevant procedures, establish contracts and supervise the implementation;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

9.1.5.to approve procedures for the postal interconnection and enforce its implementation;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

9.1.6.to determine and enforce the time of delivery of postal items;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

9.1.7.other rights and power specified in the legislation.

/This number of sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

CHAPTER THREE

PUBLIC POSTAL SERVICE

Article 10.Postal service

10.1.Postal service shall be domestic that has purpose to deliver postal items to the customers in the territory of Mongolia and international that has purpose to deliver postal items to the customers in abroad and shall be provided in accordance with this Law, other relevant laws, rules and agreements.

10.2.To organize and conduct a delivery of postal items in accordance with the schedule and route approved by the following authorized entities:

10.2.1.by the Central State Administrative Authority in charge of postal matter, the schedule and route of delivery of the postal items between aimags, capital city and cities;

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of August 29, 2022/

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of January 27, 2005/

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

10.2.2.by the Governors of aimags, soum, capital city and district for the schedule and route of delivery of postal items within aimags, soums, bag, capital city, districts, cities and villages developed by the service provider.

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of April 22, 2022/

/This sub-paragraph was modified by the Law dated as of May 30, 2019/

10.3.The delivery of international postal items shall be regulated by an international treaty of Mongolia established between competent postal authorities of the two parties and an agreement between service providers.

Article 11.Operation of postal network

/This paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

11.1.The delivery of postal items to the addressee through receiving, processing, transmitting and exchanging them shall be carried out via the postal network.

11.2.The postal core network used for the services specified in Article 12 of this Law shall be owned by the state.

11.3.The service provider may establish its own postal network to provide its service.

Article 12.Universal postal service

12.1.The universal postal service shall include the service to deliver postal items to all citizens, business entities and organizations in the territory of Mongolia within the time period specified in Article 9.1.6 of this Law, regardless of the location and delivery capacity.

/This paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 13.Electronic postal service

/The title of this article was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

13.1.The service provider may conduct electronic postal service.

/This paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

13.2.Electronic postal service shall include the delivery of fax, public electronic mail, electronic trade and electronic documents etc. through the postal network.

/This paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 14.Financial service

14.1.The service provider may conduct the requested trade of postal items in accordance with the conditions and requirements of the license approved by the Regulatory Commission.

/This paragraph was modified by the Law dated as of May 30, 2019/

14.2.In addition to those specified in Article 14.1 of this Law, the service provider may conduct other financial services including savings, insurance, pension, allowance and salaries in accordance with the legislation.

/This paragraph was amended by the Law dated as of April 26, 2018/

Article 15.Postal tools

15.1.Postal tools shall consist of equipment, post bag, post box and other tools for receiving, processing, transporting and delivering postal items.

15.2.Postal tools may be owned by the state, aimags, soums, capital city, districts, citizens and legal entities.

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of April 22, 2022/

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of April 26, 2018/

15.3.The service provider may use the property of a citizen and legal entity on a contractual basis for the purpose to provide postal service.

CHAPTER FOUR

RIGHTS AND DUTIES OF SERVICE PROVIDER AND CUSTOMER

Article 16.Rights and duties of service provider

16.1.Service provider shall have the following rights:

16.1.1.to participate in international postal services and cooperate with similar foreign legal entities;

16.1.2.to use own products such as envelopes and postcards in its services;

16.1.3.to establish, expand and liquidation the postal network;

16.1.4.to resolve the issue to perform certain postal services by other entity on contractual basis, if it deemed necessary and supervise the implementation;

16.1.5.to undertake supervising on postal items in accordance with the relevant procedures, require the customer to seal the postal items and refuse to accept items prohibited to be delivered.

16.1.6.to use character and special clothing of own organization;

16.1.7.other rights specified in the legislation and contract.

16.2.Postal designated operator shall have the following rights in addition to those specified in Article 16.1 of this Law:

16.2.1.To organize the issuance of postage stamps in line with the policy specified in Article 7.1.5 of this Law;

16.2.2.To possess, use and lease the postal core network, its tools and other property in accordance with relevant procedures.

/This article was invalidated by the Law dated on January 18, 2007/

16.3.Service provider shall have the following duties:

16.3.1.to provide accessible and efficient postal services to public;

16.3.2.to have necessary tools to provide postal services;

16.3.3.to provide or inform the customer with information about the term determined to provide postal services, quality of postal services and compliance with national standards;

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

16.3.4.to notify in prior the Regulatory Commission and customers to establish, expand and liquidate the postal network;

16.3.5.to maintain the network open for other service providers to be connected;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

16.3.6.to accumulate assets in the universal service obligation fund in accordance with Article 22.2 of the Law on Government Special Funds;

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

16.3.7.other duties stipulated by the law and contract.

/This number of sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

16.4.Postal core network holder shall have the following obligations in addition to those specified in Article 16.3 of this Law:

16.4.1.to introduce modern advanced postal technique and technology in its services;

16.4.2.to provide universal service specified in Article 12.1 of this Law;

16.4.3.to not stop postal service except otherwise specified in the law.

/This above article 16.4 was invalidated by the Law dated as of January 18, 2007/

16.5.An employee of the service provider specified in Articles 16.1 and 171.1 of this Law performing their duties shall have a right to unimpeded access to the customer`s territory and all types of transport stations, local road posts, bridges and parking lots without any fees and charges.

/This paragraph was amended by the Law dated as of January 18, 2007/

/This paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 17.Rights and duties of customer

17.1.Customer shall have the following rights:

17.1.1.o demand services conforming the standards from the service provider and get information;

17.1.2.to be compensated in accordance with the Civil Code, in case of loss and damage of a postal item;

17.1.3.other rights specified in the law and contract.

17.2.Customer shall have the following duties:17.2.1. to provide accurate information about the item to be sent;

17.2.2.to pay fee of postal service in accordance with relevant procedures;

17.2.3.other duties specified by the law and contract.

Article 171.Rights and duties of postal core network holder

/This above article 171 was added by the Law dated as of January 18, 2007/

171.1.Postal core network holder shall have the following rights:

171.1.1.to organize the matters to issue the postage stamps within the framework with policy specified in 7.1.5 of this Law;

171.1.2.to possess and use the postal core network, its instruments and other property, and lease it to service providers on equal conditions in accordance with relevant procedures.

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

171.2.Postal core network holder shall have the following duties:

171.2.1.to renovate and expand the postal core network through introducing modern advanced techniques and technologies;

171.2.2.to provide universal services specified in Article 12.1 of this Law and take measures to constantly deliver postal services, except otherwise specified in the law.

171.2.3.to be responsible for the implementation of international treaties of Mongolia.

/This sub-paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

CHAPTER FIVE

TARIFFS OF POSTAL SERVICE

Article 18.Tariffs amount

18.1.The service provider shall submit its proposal on domestic and interstate postal service tariffs to the along with the grounds and calculation to the Regulatory Commission.

18.2.The Regulatory Commission shall review the proposal on service tariffs and submit relevant proposal to the service provider within 14 days.

18.3.The service provider shall make a decision to set service tariffs considering the proposal of the Regulatory Commission.

18.4.The decision specified in Article 18.3 of this Law shall be announced to public within 15 days after the decision is made.

CHAPTER SIX

TYPE AND CLASSIFICATION OF POSTAL ITEMS

/The title of this chapter was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 19.Type and classification of postal items

/The name of this article was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

19.1.Postal items shall have types of ordinary, guaranteed and value-declared with the following features:

19.1.1.Ordinary item shall include ordinary letter with postage stamps affixed by the customer as in the tariff, and packet and parcel except those of guaranteed and value-declared;

19.1.2.Guaranteed item shall include letter, packet and parcel paid additional fee for guaranteeing by a service provider and sent on the condition to hand over to the addressee.

19.1.3.Value-declared item shall include letter, packet and parcel evaluated by the customer and sent with additional fee. 

19.2.Postal items shall be classified as regular and express by a period of delivery to the customer.

/This paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 20.Classification of postal items and delivery period

20.1.Postal items shall be classified as regular, urgent and express by a period of delivery.

20.2.Regular items shall be delivered within 2 days within the city, 5 days between aimags and cities, and within 12 days to other areas.

20.3.Urgent items shall be delivered within 1 day within the city, 3 days between aimags and cities, and within 10 days to other areas.

20.4.Period for delivery of express items shall be determined in accordance with the contract and be shorter than the period specified in Article 20.3 of this Law.

/This article was invalidated by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 21.Interstate postal items

/This article was modified by the Law dated as of May 30, 2019/

21.1.Interstate air and land postal services shall be complied with international treaties of Mongolia, agreements between service providers, this Law and other relevant legislation.

21.2.Interstate postal item means a postal item delivering to Mongolia from abroad, sending from Mongolia to abroad or transiting through Mongolia.

CHAPTER SEVEN

SPECIFIC OPERATION OF POST

Article 22.Language to be used for postal operation

22.1.Postal service provider in the territory of Mongolia shall conduct its official affairs in Mongolian language.

22.2.Clearance of interstate postal items shall be made in language specified in the international treaty of Mongolia.

Article 23.Unaddressed postal items

23.1.Unaddressed postal item means a postal item unable to define the address due to no or incomplete address, identify the person indicated in the address and deliver to the appropriate owner.

23.2.An employee of the postal service provider shall open an unaddressed postal item upon expiration of storage period specified in Article 7.1.7 of this Law in order to define the address of the person receiving or sending it in accordance with following procedures:

/This paragraph was amended by the Law dated as of January 18, 2007/

23.2.1.two or more employees of the service provider shall present to open the postal item;

23.2.2.the process of open of the postal item shall be noted in written.

23.2.3.in case of prohibited item specified in 24.1 of this Law contains in postal item, it shall be transferred to the relevant authority.

23.3.In case of the address of the person receiving or sending the postal item is defined after the open, he/she shall be notified of the relevant reasons and grounds.

23.4.In case of the activities specified in Articles 23.2- 23.3 of this Law have been carried out but the owner of the address cannot be determined, the postal item shall be transferred to the relevant authority or disposed in accordance with the procedure specified in 7.1.7 of this Law.

/This paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

Article 24.Prohibitions on postal operation

24.1.Following items shall be prohibited to be sent through post:

24.1.1.firearms, bullets, combat weapons and any other imitation of firearms specified in the Articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 and 3.1.6 of the Law on Firearms, and toxic and hazardous chemicals and materials having dangerous affect to the environment as specified in Articles 3.1.1 and 3.1.2 of the Law on Toxic and Hazardous Chemicals;

/This sub-paragraph was modified by the Law dated on May 30, 2019/

24.1.2.pests of plants and animals;

24.1.3.narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials specified in Articles 3.1.1 and 3.1.4 of the Law on Control on the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances;

/This sub-paragraph was modified by the Law dated as of May 30, 2019/

24.1.4.national and foreign currency, unless otherwise provided by law;

/This sub-paragraph was amended by the Law dated as of May 30, 2019/

24.1.5.perishable food products;

24.1.6.publications, books, pictures, movies, videos, and other materials advertising pornography;

24.1.7.other items prohibited by law.

24.2.It is prohibited to lose, damage and open all types of postal items passing through the postal network, disclose information confidentiality, and counterfeit or copy postage stamps.

Article 25.Postage stamp

25.1.Postal item shall have a postage stamp with the highlighted word of "Mongolia".

25.2.A postage stamp is a type of valuable post note symbolizing the independence of Mongolia and confirming the payment of postal items.

/This paragraph was modified by the Law dated as of May 30, 2019/

25.3.The Government shall approve the policy for the production, sale and storage of valuable postage stamps.

/This paragraph was added by the Law dated as of May 30, 2019/

CHAPTER EIGHT

SUPERVISION AND LIABILITIES

Article 26.Control over the operation and service of the postal network

26.1.The state inspector shall supervise the implementation of usage, service, production activities and technical and technological standards of the postal network in accordance with the legislation.

Article 27.Liabilities to be imposed for violators of the law

27.1.In case of actions of an official violating this Law are not in criminal nature, he/she shall be subject to liability specified in the Law on Civil Service.

27.2.A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or Law on Violation.

/This article was modified by the Law dated as of December 4, 2015/

 

CHAIRMAN OF STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA TUMUR-OCHIR.S