A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдөр

Дугаар 103

Улаанбаатар хот

УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЖУРАМ, ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ, САНАЛ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Концессын тухай хуулийн 11.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын журам"-ыг 1 дүгээр, "Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын санал үнэлэх журам"-ыг 2 дугаар, "Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын Урьдчилсан шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг"-ийг З дугаар, "Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын Уралдаант шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг"-ийг 4 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Энэ тогтоолоор батлагдсан журам, жишиг баримт бичгийг концесс олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа мөрдөж ажиллахыг эдийн засгийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай./ЗГ-ын 2014-4-19-ний 131-р тогтоолоор өөрчилсөн/

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Засгийн газрын 2010 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 177 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ч.ХҮРЭЛБААТАР