A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино.

2 дугаар зүйл.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүгийн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

21дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

21.1.Энэ хуульд заасан терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх бүхий л зохицуулалтад үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх аливаа үйл ажиллагаа нэгэн адил хамаарна.

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."мөнгө угаах" гэж гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласныг, эсхүл түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлснийг, эсхүл түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсныг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.2."терроризмыг санхүүжүүлэх" гэж террорист этгээд, террорист үйлдэл, үйл ажиллагаанд зарцуулагдахыг мэдсээр байж шууд болон шууд бусаар эд хөрөнгө хуримтлуулсан, өөрчилсөн, шилжүүлсэн, зарцуулсныг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.3."бэлэн мөнгөний гүйлгээ" гэж үндэсний болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт, түүнчлэн олон улсын төлбөр тооцоонд түгээмэл хэрэглэгддэг чек, вексель, үнэт цаас ашиглаж хийсэн гүйлгээг;

3.1.4."бэлэн бус мөнгөний гүйлгээ" гэж олон улсын төлбөр тооцоонд түгээмэл хэрэглэгддэг төлбөрийн даалгавар, төлбөрийн нэхэмжлэл, аккредитив, инкасс, төлбөрийн карт, цахим төлбөр тооцоо, зээлжих эрх, зээлээр хийх төлбөр тооцоо болон төлбөр тооцооны бусад хэрэгслээр хийсэн гүйлгээг;

3.1.5."улс төрд нөлөө бүхий этгээд" гэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн3 20.2-т заасан этгээд, эсхүл гадаад улсын түүнтэй адилтгах албан тушаалтан, олон улсын байгууллагын албан тушаалтныг;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.6."эцсийн өмчлөгч" гэж:

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.6.а.харилцагч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа, эсхүл тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, эсхүл өөрийн үйлдлийг бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа, эсхүл хуулийн этгээдийг болон уг хуулийн этгээдээс хийх аливаа хэлцэл, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдах замаар тухайн хуулийн этгээдийг өмчилж үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг;

3.1.6.б.харилцагч нь хувь хүн бол тухайн хүний үйлдэл, үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, эсхүл тухайн хүнээр өөрийн үйлдлийг төлөөлүүлэн хийлгэж үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг;

3.1.6.в.хөрөнгийг удирдах хэлцлийн хувьд тухайн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах хэлцлийн үндсэн дээр үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг;

3.1.7."халхавч банк" гэж гүйцэтгэх удирдлага болон үйл ажиллагаа нь тухайн зөвшөөрөл авсан, эсхүл бүртгүүлсэн улсдаа бодитоор оршин байдаггүй, эсхүл тусгай зохицуулалттай ба нэгдсэн хяналт шалгалтад хамрагддаг санхүүгийн байгууллагад хамаардаггүй банкийг банкийг;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.8."харилцагч" гэж энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээр үйлчлүүлж байгаа этгээдийг;

3.1.9."хөрөнгө" гэж Иргэний хуулийн4 83 дугаар зүйлд заасныг;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.10."гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлого" гэж Эрүүгийн хуулийн 7.5 дугаар зүйлийн 2-т заасныг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.11."үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх" гэж Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 3.1.20–д заасныг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ заалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.12."үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч" гэж үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжааны чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүнийг;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.13."хөрөнгийг удирдах" гэж харилцагчийн хөрөнгийг түүний нэрийн өмнөөс ашиглах, эзэмших, захиран зарцуулахыг.

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.14."санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ" гэж татварын зөвлөх үйлчилгээ, аудит баталгаажуулалтын үйлчилгээг ойлгоно.

/Энэ заалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд

Хэвлэх

4.1.Дараах этгээд энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан гүйлгээний талаар энэ хуулийн 16.1-д заасан Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй:

4.1.1.банк;

4.1.2.банк бус санхүүгийн байгууллага;

4.1.3.даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч;

4.1.4.хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

4.1.5.үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага;

4.1.6.хадгаламж, зээлийн хоршоо;

4.1.7.үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, эсхүл худалдах аливаа ажиллагаа явуулсан бол үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.8. энэ хуулийн 5.1.2-т заасан мөнгөн дүн бүхий бэлэн мөнгөний гүйлгээнд оролцсон бол үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.9.нотариатч, хуульч, эсхүл нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч нь өөрийн харилцагчтай холбоотой дараах ажиллагааг бэлтгэсэн, хийсэн, эсхүл оролцсон бол:

4.1.9.а.үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах;

4.1.9.б.харилцагчийн хөрөнгийг удирдах;

4.1.9.в.банкны, хадгаламжийн, үнэт цаасны дансыг удирдах;

4.1.9.г.компанийг үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааг явуулах, удирдахад зориулан хөрөнгө татах, бүрдүүлэхийг зохион байгуулах;

4.1.9.д.хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааг явуулах, удирдах, эсхүл хэлцлийн үндсэн дээр аливаа тодорхой үйл ажиллагаа явуулах, удирдах, эсхүл аж ахуйн нэгжийг худалдах, худалдан авах.

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.10.виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.11.Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуульд заасан мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд.

/Энэ заалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.2.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр данс нээх, гүйлгээ хийх, хаагдсан данс ашиглахыг хориглоно.

4.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааг эрсдэлд суурилсан хэлбэрээр хэрэгжүүлэх бөгөөд ийнхүү хэрэгжүүлэхдээ дараах эрсдэлийг харгалзан өөрийн аж ахуйн үйл ажиллагааны онцлог, хамрах хүрээнд нийцүүлэн бодитойгоор үнэлнэ:

4.3.1.харилцагчаас хамаарч үүсэх эрсдэл;

4.3.2.бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс хамаарч үүсэх эрсдэл;

4.3.3.бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчид хүргэх арга, хэлбэрээс хамаарч үүсэх эрсдэл;

4.3.4.газар зүйн байршлаас хамаарч үүсэх эрсдэл.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.4.Энэ хуулийн 4.3-т заасан эрсдэлийг үнэлэхэд ашигласан баримт, мэдээллийг энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан хугацаанд хадгалах ба энэ хугацаанд эрх бүхий хянан шалгагч, улсын байцаагчийн шаардсан даруйд гарган өгөхөд бэлэн байлгана.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

41дүгээр зүйл.Эцсийн өмчлөгчийг тогтоох

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

41.1.Эцсийн өмчлөгчийг дараах дарааллаар шалгаж тогтооно:

41.1.1.хувьцааны дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа хүнийг;

41.1.2.энэ хуулийн 41.1.1-д заасан хүнийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг шууд бусаар удирдаж байгаа, эсхүл өөрийн эрхээ бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа хүнийг;

41.1.3.энэ хуулийн 41.1.1, 41.1.2-т заасан хүнийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч хүнийг.

41.2.Эцсийн өмчлөгчийг шалгаж тогтоох талаар авч хэрэгжүүлэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг энэ хуулийн 5.14-т заасан журмаар зохицуулна.

5 дугаар зүйл.Харилцагчийг таньж мэдэх

Хэвлэх

5.1.Дараах тохиолдолд энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд харилцагчийг албан ёсны эх сурвалж, баримт бичиг, мэдээ, мэдээллийн эх үүсвэр ашиглан таньж мэдэх үүрэгтэй:

5.1.1.бизнесийн харилцаа үүсгэхийн өмнө;

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.1.2.дансгүй, эсхүл санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгээгүй этгээд тохиолдлын чанартайгаар 20 сая төгрөг /түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют/, түүнээс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ хийхийн өмнө;

5.1.3.харилцагчийн 24 цагийн дотор хийсэн, хоорондоо холбоо бүхий хэд хэдэн удаагийн гүйлгээний тус бүрийн үнийн дүн нь энэ хуулийн 5.1.2-т заасан хэмжээнээс бага боловч нийт үнийн дүн нь 20 сая төгрөг /түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют/, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бол;

5.1.4.харилцагчийн талаар өмнө авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэхэд эргэлзсэн тохиолдолд;

5.1.5.тухайн харилцагч, тухайн гүйлгээг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой гэж сэжиглэсэн тохиолдолд.

5.2.Энэ хуулийн 5.1-д заасны дагуу харилцагчийг таньж мэдэхийн тулд энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд дараах арга хэмжээ авна:

5.2.1.харилцагч нь иргэн бол түүний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, иргэний үнэмлэхийн, эсхүл гадаад паспортын хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв баримт бичгийг шуудангаар ирүүлсэн бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргуулж авах;

5.2.2.харилцагч нь хуулийн этгээд бол түүний нэр, оршин байгаа газрын хаяг, улсын бүртгэлийн болон татвар төлөгчийн дугаар, харилцах утасны дугаар, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв баримт бичгийг шуудангаар ирүүлсэн бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар, удирдлагын талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг гаргуулж авах;

5.2.3.эцсийн өмчлөгчийн нэрийн өмнөөс данс нээж, гүйлгээ хийж байгаа эсэхийг мэдэх, ойлгох зорилгоор тухайн бизнесийн харилцааны зорилго, гүйлгээний утга, эцсийн хүлээн авагчийн тухай мэдээллийг тодруулах;

5.2.4.харилцагч нь хуулийн этгээд бол түүний эцсийн өмчлөгчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийг тодорхойлж, эцсийн өмчлөгчийн талаар болон харилцагчийн өмчлөл, хяналт, зохион байгуулалтын бүтцийг таньж мэдэхтэй холбоотой боломжит бүх арга хэмжээг авах;

5.2.5.харилцагч нь хуулийн этгээд, эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бол түүний нэрийн өмнөөс харилцах этгээд нь тийм эрхтэй эсэхийг нягталж уг этгээдийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийг тодорхойлж, баримт бичигтэй нь тулгаж шалгах;

5.2.6.банк, санхүүгийн байгууллагын хоорондын шилжүүлэг хийгч, хүлээн авагчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, оршин суугаа газрын хаяг, харилцах утасны дугаар, дансны дугаарыг авах.

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь харилцагчийн эрсдэлийн түвшинг үнэлж, өндөр эрсдэлтэй харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх ба уг үйл ажиллагааг энэ хуулийн 5.14-т заасан журмаар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.4.Харилцагч энэ хуулийн 5.2, 5.3-т заасны дагуу шаардсан мэдээллийг өгөхөөс татгалзвал энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд түүнд үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.5.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг энэ хуулийн 5.14-т заасан журмын дагуу эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн энэ хуулийн 5.2.1, 5.2.2-т заасан хүрээнд хялбаршуулсан байдлаар хийж болно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.5.1.харилцагч нь төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, эсхүл хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компани нь хувьцаа эзэмшигч, эцсийн өмчлөгчийг ил тод мэдээлэх үүрэгтэй бол;

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

5.5.2.ижил түвшний урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулдаг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд хоорондоо харилцахад.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

5.6.Энэ хуулийн 4.1.1-д заасан этгээд нь гадаад гуйвуулга, шилжүүлэг, төлбөр тооцоо хийх зорилгоор гадаад улсын банктай корреспондент харилцаа тогтоохоос өмнө дараах мэдээллийг авсан байна:

5.6.1.тухайн банкны үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх мэдээлэл;

5.6.2.тухайн банк нь нийтэд танигдсан байдлын талаарх мэдээлэл;

5.6.3.корреспондент харилцааг тогтоох талаар гаргасан удирдлагын шийдвэр, уг харилцаанд оролцогч талуудын эрх, үүргийг харилцан тохирсон тухай мэдээлэл;

5.6.4.тухайн банк мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо, дотоод хяналтын хөтөлбөртэй эсэх;

5.6.5.тухайн банк мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд холбогдон шалгагдсан, шалгагдаж байгаа эсэх талаарх мэдээлэл.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.7.Энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.10-т заасан этгээдэд:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.7.1.халхавч банктай харилцахыг;

5.7.2.халхавч банктай харилцаа тогтоосон банктай харилцахыг;

5.7.3.халхавч банктай өмнө нь харилцаа тогтоосон байсан бол харилцааг үргэлжлүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.8.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь шинэ бүтээгдэхүүн, технологи нэвтрүүлэхийн өмнө түүний мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглагдаж болох эрсдэлийн үнэлгээг тогтмол хийж, эрсдэлийг бууруулах үр дүнтэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.9.Дараах харилцагчийг өндөр эрсдэлтэй харилцагчийн нэгэн адил авч үзнэ:

5.9.1.улс төрд нөлөө бүхий этгээд;

5.9.2.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий олон улсын байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улсын хүн, хуулийн этгээд;

5.9.3.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн, хуулийн этгээд.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.10.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн хийх, хүлээн авах, дамжуулах шилжүүлэг нь шилжүүлэгч, хүлээн авагчийн талаарх тодорхой мэдээллийг бүрэн агуулсан байх ба шилжүүлэгч, хүлээн авагчийн мэдээлэл тодорхой бус тохиолдолд шилжүүлэг хийх, хүлээн авах, дамжуулахаас татгалзана.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.11.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан мэдээлэлд байнгын хяналт тавьж, өөрчлөлт орсон тухай бүрд мэдээллийг шинэчилнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.12.Энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.10-т заасан этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр хийлгэх тохиолдолд тавигдах шаардлагыг энэ хуулийн 5.14-т заасан журмаар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.13.Гуравдагч этгээдээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийлгэх нь энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.10-т заасан этгээдийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.14.Дараах нарийвчилсан үйл ажиллагааг тусгасан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Тагнуулын ерөнхий газрын даргын саналыг үндэслэн Монголбанкны Ерөнхийлөгч батална:

5.14.1.эцсийн өмчлөгчийг шалгаж тогтоох талаар авч хэрэгжүүлэх нарийвчилсан үйл ажиллагаа;

5.14.2.харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа;

5.14.3.харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагаа;

5.14.4.харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр хийлгэх тохиолдолд тавигдах шаардлага;

5.14.5.эрсдэлийн үнэлгээний талаарх нарийвчилсан үйл ажиллагаа;

5.14.6.дотоод хяналтын хөтөлбөрийн талаар;

5.14.7.хориг арга хэмжээний жагсаалттай холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ;

5.14.8.холбогдох бусад арга хэмжээ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6 дугаар зүйл.Тусгай хяналт

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд дараах гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих үүрэгтэй:

6.1.1.огцом өөрчлөгдсөн их дүнтэй;

6.1.2.эдийн засаг, хууль зүйн илт үндэслэлгүй;

6.1.3.улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэр дээр хийсэн;

6.1.4.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий олон улсын байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж тодорхойлогдсон улсаар дамжуулан хийсэн.

6.2.Энэ хуулийн 6.1-д заасан гүйлгээний талаар энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нэмэлт мэдээлэл, тайлбар гаргуулах, гүйлгээ, бизнесийн харилцааны зорилго, мөн чанарыг боломжийн хүрээнд шалгаж, үр дүнг баримтжуулна.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

61дүгээр зүйл.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөл болон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

61.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 3.1.17, 3.1.18-д заасан жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд, аливаа бүлэг, нэгдэлд үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

61.2.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь хориг арга хэмжээний жагсаалтад хамаарах хүн, хуулийн этгээд, аливаа бүлэг, нэгдлийн нэр илэрсэн, мэдсэн даруйд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр холбогдох данс, хөрөнгийн хөдөлгөөнийг шууд зогсоож, холбогдох эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүйгээр гүйлгээ хийх эрхгүй болгож, энэ тухай тагнуулын байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн албанд даруй мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

61.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий олон улсын байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улс орон, нутаг дэвсгэрийн харилцагч нарт харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх ба шаардлагатай бол хууль, хуульд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актад заасан арга хэмжээг авна.

61.4.Хориг арга хэмжээний жагсаалтыг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд хүргэх, хориг арга хэмжээ болон хуульд заасан бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, эдгээр арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайлан гаргахтай холбогдсон харилцааг энэ хуулийн 5.14-т заасан журмаар зохицуулна.

61.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд энэ хуулийн 61.2-т заасан мэдээллийг Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 23.2, 23.6-д заасан журмын дагуу мэдээлнэ.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7 дугаар зүйл.Гүйлгээний талаар мэдээлэх

Хэвлэх

7.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний, гадаад төлбөр тооцоо болон виртуал хөрөнгийн гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын таван өдрийн дотор батлагдсан маягт, журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.2.Хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд энэ тухай 24 цагийн дотор сэжигтэй гүйлгээний тухай батлагдсан маягт, журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

7.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд болон Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 13, 14 дүгээр зүйлд заасан этгээд мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэл ирүүлэх журам, маягтын дагуу цахим хэлбэрээр ирүүлнэ. Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэл ирүүлэх журам, маягтыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын саналыг үндэслэн Монголбанкны Ерөнхийлөгч батална.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.4.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд Монголбанкны Ерөнхийлөгч, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хамтран баталсан мэдээлэл өгөх журмын дагуу тодорхой гүйлгээ, түүнд оролцогч талуудын тухай мэдээллийг эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагад гаргаж өгнө.

7.5.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд шаардлагатай тохиолдолд Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргын зөвшөөрснөөр бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр ирүүлж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8 дугаар зүйл.Харилцагчийн талаарх баримт, материалыг хадгалах

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд харилцагчийн хийсэн гүйлгээ, данс болон харилцагчийн талаар энэ хуулийн 5, 6 дугаар зүйлд заасны дагуу олж авсан мэдээлэл, баримт бичгийг тухайн данс хаагдсан, эсхүл гүйлгээ хийгдсэнээс хойш таваас доошгүй жилийн хугацаанд хадгална.

8.2.Энэ хуулийн 8.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичгийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын хүсэлтээр шуурхай гаргаж өгөхөд бэлэн байдалтай хадгална.

9 дүгээр зүйл.Сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээлэл

Хэвлэх

9.1.Санхүүгийн мэдээллийн албанд хүргүүлэх сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээлэл дараах агуулгатай байна:

9.1.1.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн нэр, оршин байгаа газрын хаяг болон мэдээлэл хүргүүлсэн албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

9.1.2.харилцагч, хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл;

9.1.3.тухайн гүйлгээний утга, үнийн дүн, гүйцэтгэсэн хэлбэр, он, сар, өдөр, дансны дугаар, гүйлгээний бусад оролцогч болон данс эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл;

9.1.4.тухайн гүйлгээг сэжиглэх болсон үндэслэл, нөхцөл байдлын тухай товч тайлбар;

9.1.5.холбогдох бусад баримт бичиг.

9.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн дансны хуулбар, данс нээхэд ашигласан бичиг баримтын хуулбар, банкны харилцагчийн эрсдэлийг үнэлсэн баримт бичиг зэрэг нэмэлт мэдээллийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээс гаргуулан авах эрхтэй.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10 дугаар зүйл.Дансанд хяналт тавих

Хэвлэх

10.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглаж байгаа гэж үзэх үндэслэл байгаа бол Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн харилцагчийн дансанд хяналт тавьж болно.

11 дүгээр зүйл.Хөрөнгө битүүмжлэх, түдгэлзүүлэх

Хэвлэх

11.1.Хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж үзэх үндэслэлтэй бол Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга тухайн гүйлгээг ажлын гурав хүртэл өдрийн хугацаагаар түдгэлзүүлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд шүүх уг хугацааг сунгаж болно.

11.2.Энэ хуулийн 11.1-д заасан шийдвэрийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр, боломжгүй бол утсаар мэдэгдэж, шийдвэрийг 24 цагийн дотор хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

11.3.Энэ хуулийн 11.1-д заасны дагуу гүйлгээг түдгэлзүүлэх хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах арга хэмжээ авна:

11.3.1.тухайн гүйлгээний талаар гадаад, дотоодын холбогдох байгууллагаас шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах;

11.3.2.тухайн гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой байсан гэж үзэх баримт, үндэслэл тогтоогдсон бол энэ тухай эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдэж холбогдох баримт бичгийг нэн даруй шилжүүлэн шалгуулах;

11.3.3.тухайн гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгогүй байсан гэдэг нь тогтоогдвол гүйлгээг түдгэлзүүлэх тухай шийдвэрийг цуцалж, энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд нэн даруй мэдэгдэх.

12 дугаар зүйл.Хариуцлагаас чөлөөлөх

Хэвлэх

12.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд Санхүүгийн мэдээллийн алба болон эрх бүхий байгууллагад энэ хуульд заасан журмын дагуу мэдээлэл өгснийг банкны, мэргэжлийн, мэргэжлийн үйл ажиллагааны, үйлчлүүлэгчийн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын, бизнесийн болон бусад нууц задруулсан гэж үзэхгүй.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.2.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн өгсөн мэдээлэл мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгогүй байсныг тогтоосон нь тухайн мэдээлэл өгсөн иргэн, хуулийн этгээдийг мэдээлэл өгсөнтэй нь холбогдуулан Эрүүгийн хууль, Иргэний хууль болон бусад хуульд заасан аливаа хариуцлагад татах үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.3.Тодорхой гүйлгээг энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу түдгэлзүүлснээс иргэн, хуулийн этгээдэд гэм хор учирсан нь энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд, түүний удирдлага, ажилтан болон Санхүүгийн мэдээллийн алба, тус албаны албан хаагчийг Эрүүгийн хууль, Иргэний хууль болон бусад хуульд заасан аливаа хариуцлагад татах үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

12.4.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд болон Санхүүгийн мэдээллийн албаны хууль зөрчсөн үйл ажиллагааны улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд гэм хор учирсан бол хохирлыг холбогдох хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

13 дугаар зүйл.Мэдээллийн нууцлалыг хадгалах

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд, түүний удирдлага, ажилтан нь Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн гүйлгээтэй холбоотой аливаа мэдээллийг энэ хуулийн 7.4-т зааснаас бусад этгээдэд дамжуулах, задруулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

13.2.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга, хянан шалгагч, шинжээч, ажилтан албан үүргийнхээ дагуу олж авсан харилцагчийн гүйлгээтэй холбогдох мэдээллийн нууцлалыг хуульд зааснаас бусад тохиолдолд бүрэн эрхийнхээ хугацаанд болон ажлаас чөлөөлөгдсөнөөс хойш задруулахыг хориглоно.

14 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн дотоод хяналт

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь түүний төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсхүл түүнтэй адилтгах удирдлагаас баталсан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй байна.

14.2.Дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр нь энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн бизнесийн цар хүрээ, үйл ажиллагааны онцлог, бүтэц, зохион байгуулалтад нийцсэн байх ба мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үр дүнтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх боломжийг хангасан байна.

14.3.Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн харьяалагддаг санхүүгийн нэгдэл, тэдгээрийн бүх салбар нэгж, охин компани нь нэгэн адил хэрэгжүүлнэ.

14.4.Дотоод хяналтын хөтөлбөрт дараах асуудлыг тусгана:

14.4.1.харилцагч, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийг харилцагчид хүргэх үйл ажиллагаанд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг үнэлэх аргачлал;

14.4.2.өндөр эрсдэлтэй харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх журам;

14.4.3.шинэ технологи болон өндөр эрсдэлтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийг харилцагчид хүргэх арга хэлбэрийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээний зохицуулалт;

14.4.4.харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа, харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааны журам;

14.4.5.харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлэхэд дагаж мөрдөх зохицуулалт;

14.4.6.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөл, төрийн болон олон улсын холбогдох байгууллагаас гаргасан хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зохицуулалт;

14.4.7.тусгайлан хяналт тавих үйл ажиллагааны журам;

14.4.8.корреспондент банкны харилцаа тогтоох журам;

14.4.9.мөнгөн гуйвуулга, цахим төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд баримтлах журам;

14.4.10.сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон эрх бүхий бусад байгууллагад мэдээлэл өгөх, баримт бичиг шилжүүлэх, хадгалах журам;

14.4.11.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, дотоод хяналтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих эрх бүхий албан тушаалтныг томилох, чөлөөлөх журам, түүний эрх, үүрэг;

14.4.12.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, холбогдох бусад журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн дотоод сургалтын хөтөлбөр;

14.4.13.хуульд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актад заасан бусад нөхцөл, шаардлага.

14.5.Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь өөрийн харьяалагддаг хяналт тавих эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж бүртгүүлнэ.

14.6.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний дэргэдэх хороо, эсхүл бие даасан дотоод хяналтын нэгжээр дамжуулан дотоод хяналтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж, үр дүнг тооцон ажиллана.

15 дугаар зүйл.Монгол Улсын хилээр бэлэн мөнгө оруулах, гаргах

Хэвлэх

15.1.Зорчигч 15 саяас дээш төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют, санхүүгийн хэрэгсэл, цахим мөнгийг Монгол Улсын хилээр бэлнээр нэвтрүүлэх бол энэ тухай гаалийн мэдүүлэгт үнэн зөв мэдүүлнэ.

15.2.Энэ хуулийн 15.1-д заасны дагуу мэдүүлсэн бэлэн мөнгөний мэдүүлгийг гаалийн байгууллага нэгтгэж, сар бүр холбогдох журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд хүргүүлнэ.

15.3.Энэ хуулийн 15.2-т заасан мэдүүлгийн маягтын загварыг Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргатай зөвшилцөж Гаалийн ерөнхий газрын дарга батална.

15.4.Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн 20 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй тэнцэх хэмжээний биет үнэт металл, бэлэн гадаад валютыг Монгол Улсын хилээр гаргахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөнө./

15.5.Энэ хуулийн 15.4-т заасан үнийн дүн хүртэлх хэмжээний биет үнэт металл, бэлэн гадаад валютыг гаальд мэдүүлснээр Монгол Улсын хилээр гаргаж болно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөнө./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

16 дугаар зүйл.Санхүүгийн мэдээллийн алба

Хэвлэх

16.1.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь мөнгө угаах гэмт хэрэг, түүнд холбогдох гэмт хэрэг, зөрчил болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой мэдээлэл, энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээс энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг хүлээн авах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, дүн шинжилгээний үр дүнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж сэжиглэсэн гүйлгээ, гүйлгээний оролдлогын талаарх мэдээллийг эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан байгууллага байна.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

16.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Монголбанкны дэргэд ажиллана.

16.3.Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийг тус албаны дарга, үйл ажиллагааны төсвийг тус албаны даргын саналыг үндэслэн Монголбанкны Ерөнхийлөгч батална.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

16.4.Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргыг эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын даргатай зөвшилцөн Монголбанкны Ерөнхийлөгч томилж, чөлөөлнө.

16.5.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга дараах шаардлагыг хангасан байна:

16.5.1.банк, санхүү, эсхүл хууль зүйн салбарт таваас доошгүй жил ажилласан;

16.5.2.зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй.

16.6.Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч, шинжээч дараах шаардлагыг хангасан байна:

16.6.1.банк, санхүү, эсхүл хууль зүйн салбарт хоёроос доошгүй жил ажилласан;

16.6.2.зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй.

16.7.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга нь санхүүгийн мэдээллийн улсын ахлах байцаагч, хянан шалгагч, шинжээч нь санхүүгийн мэдээллийн улсын байцаагч байна.

16.8.Санхүүгийн мэдээллийн албаны улсын ахлах байцаагчийн эрхийг Монголбанкны Ерөнхийлөгч, улсын байцаагчийн эрхийг улсын ахлах байцаагч олгоно.

16.9.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга болон хянан шалгагч, шинжээч шаардлагатай тохиолдолд хяналт шалгалт хийх, хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагаас лавлагаа гаргуулж авах бүрэн эрхтэй.

16.10.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дотоод үйл ажиллагаатай холбогдох бусад журам, зааврыг Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга батална.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

17 дугаар зүйл.Эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын чиг үүрэг

Хэвлэх

17.1.Санхүүгийн мэдээллийн албанд эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын төлөөллийг ажиллуулна.

17.2.Эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын төлөөлөл нь энэ хуулийн 16.9-д заасны дагуу хяналт шалгалт хийх, санхүүгийн лавлагаа гаргуулж авах эрхтэй.

17.3.Энэ хуулийн 17.1-д заасан төлөөллийг эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын даргын саналыг үндэслэн Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга томилж, чөлөөлнө.

17.4.Шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий хууль сахиулах байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн алба хамтарсан ажлын хэсэг гарган ажиллаж болно.

18 дугаар зүйл.Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэг

Хэвлэх

18.1.Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ хуулийн 10, 11 дүгээр зүйлд зааснаас гадна дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

18.1.1.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээс ирүүлсэн, түүнчлэн эрх бүхий төрийн болон гадаад улсын ижил төстэй байгууллагын мэдээллийн санд байгаа мэдээллийг хүлээн авах, цуглуулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх;

18.1.2.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үндэслэлтэй гүйлгээ байна гэж үзсэн тохиолдолд тухайн мэдээллийг хуульд заасан журмын дагуу эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагад шилжүүлэх, шилжүүлсэн сэжигтэй бэлэн ба бэлэн бус мөнгөний гүйлгээний талаар мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

18.1.3.мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сэжигтэй гүйлгээнд хийсэн дүн шинжилгээний талаарх ерөнхий мэдээлэл, сэжигтэй гүйлгээний нийтлэг хэв шинж, арга хэлбэрийн талаар тогтмол мэдээлэх;

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

18.1.4.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбогдсон мэдээллийг шалгах, сэжигтэй гүйлгээг хянах, илрүүлэх аргачлал боловсруулж энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд мэдээлэх, хэрэгжилтийг нь зохион байгуулах;

18.1.5.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн дунд мэдээлэл, сурталчилгаа явуулах;

/Энэ заалтад 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.1.6.хориг арга хэмжээний жагсаалтыг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд мэдээлэх, хэрэгжилтийг нь зохион байгуулах;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.1.7.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалтын талаар нэгдсэн статистик гаргах, хяналт шалгалт хийх, эрх бүхий бусад этгээдээр хяналт шалгалт хийлгэх;

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.1.8.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ хийх, уг үнэлгээний үр дүнд суурилсан үндэсний бодлого, хөтөлбөр боловсруулж, Хамтын ажиллагааны зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.1.9.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг зохион байгуулах.

/Энэ заалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.2.Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгаж, илэрсэн зөрчлийг арилгахыг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээс шаардах, эсхүл эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлж шалгуулах буюу зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгуулах талаар санал боловсруулж эрх бүхий этгээдээр шийдвэрлүүлэх эрхтэй.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.3.Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд, түүний албан тушаалтныг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавина.

18.4.Санхүүгийн мэдээллийн алба өөрийн үйл ажиллагааны талаарх тайланг Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлд жил бүр танилцуулна.

18.5.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга, ажилтан хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор иргэний, хуулийн этгээдийн болон эд хөрөнгийн бүртгэл, нийгмийн даатгалын бүртгэл, хилээр нэвтэрсэн тухай бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын бүртгэл, татвар төлөлтийн бүртгэл, банк, санхүүгийн байгууллага хоорондын гүйлгээний бүртгэлийн лавлагааг холбогдох байгууллагаас гаргуулж авах эрхтэй.

/Энэ хэсгийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

18.6.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллаж, мэдээлэл солилцож, гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

19.1.Энэ хуулийн 4.1.1-д заасан этгээд энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг Монголбанк, энэ хуулийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10-т заасан этгээд энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, энэ хуулийн 4.1.9-д заасан этгээд энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг Хуульчдийн холбоо, Өмгөөлөгчдийн холбоо, Нотариатчдын танхим, мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох Институт, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон тухайн төрлийн зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих эрх бүхий байгууллага эрсдэлд суурилсан хэлбэрээр тус тус хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

19.2.Энэ хуулийн 19.1-д заасан эрх бүхий байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

19.2.1.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд газар дээрх шалгалт хийх, зайнаас хяналт тавих, шалгалтын удирдамж, журам, заавар, зөвлөмж гаргах;

19.2.2.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих, шалгалт хийх зорилгоор баримт, тайлан, мэдээлэл, тайлбар гаргуулан авах;

19.2.3.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гарал үүсэл, гүйцэтгэх удирдлага, ажилтанд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох;

19.2.4.санхүүгийн нэгдлийн оролцогч нь өөр улсад бүртгэгдсэн, эсхүл байршдаг бол холбогдох хяналт тавих эрх бүхий байгууллага нь тухайн улсын хяналт тавих эрх бүхий байгууллагатай гэрээ, харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулан мэдээлэл солилцох, хамтарсан шалгалт хийх хэлбэрээр хамтран ажиллах;

19.2.5.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор холбогдох хяналт тавих эрх бүхий байгууллага хоорондоо болон Санхүүгийн мэдээллийн албатай мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах;

19.2.6.энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан авч байгаа арга хэмжээ болон хариуцлагын талаарх статистик мэдээг нийтэд түгээх;

19.2.7.санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг шалгах шаардлагатай гэж үзвэл Монголбанк, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран нэгдсэн хяналт шалгалтыг хийх.

19.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд, түүний удирдлага, ажилтан нь хянан шалгагчийг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг бие даасан, хараат бусаар явуулах нөхцөлөөр хангана.

19.4.Санхүүгийн мэдээллийн алба шаардлагатай тохиолдолд энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг энэ хуулийн 19.1-д заасан этгээдтэй хамтран хэрэгжүүлж болно.

20 дугаар зүйл.Мэдээллийн сан

Хэвлэх

20.1.Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ хуульд заасан журмын дагуу цуглуулсан мэдээллийг нэгтгэсэн мэдээллийн сантай байна.

20.2.Энэ хуулийн 20.1-д заасан мэдээллийн санд мэдээлэл хадгалах, түүнийг ашиглах журмыг Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга батална.

21 дүгээр зүйл.Гадаад улсын ижил төстэй байгууллагатай харилцах

Хэвлэх

21.1.Санхүүгийн мэдээллийн алба ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг, нууцлалын байдлаар ижил түвшний, гадаад улсын болон олон улсын байгууллагатай хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран ажиллана.

21.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ хуулийн 21.1-д заасан байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн түүнд шаардлагатай мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шилжүүлэн өгч болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

22 дугаар зүйл.Хамтын ажиллагааны зөвлөл

Хэвлэх

22.1.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэргэд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, мэдээлэл солилцох, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий Хамтын ажиллагааны зөвлөл ажиллана.

22.2.Хамтын ажиллагааны зөвлөлд гадаад харилцаа, санхүүгийн болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, прокурорын байгууллага, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, татвар, гаалийн байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн албаны төлөөлөл ажиллана.

22.3.Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг Санхүүгийн мэдээллийн алба хэрэгжүүлнэ.

22.4.Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн, түүний удирдлагыг Монголбанкны Ерөнхийлөгч батална.

221дүгээр зүйл.Үндэсний зөвлөл

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

221.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний бодлого, хөтөлбөрийг эрх бүхий байгууллагаар батлуулах, түүний хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий Үндэсний зөвлөл ажиллах бөгөөд уг зөвлөлийг тэргүүлэх албан тушаалтан болон зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Ерөнхий сайдын санал болгосноор Засгийн газар батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

221.2.Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд прокурорын байгууллага, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, санхүүгийн, хууль зүйн болон гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, татвар, гаалийн байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн албаны төлөөллийг оролцуулна.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

221.3.Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг Санхүүгийн мэдээллийн алба хэрэгжүүлнэ.

23 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

23.1.Энэ хуулийг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэнэ.

23.2.Энэ хууль, хуульд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, эсхүл зөрчиж болзошгүй нь хяналт шалгалтаар тогтоогдсон, зөвшөөрлийн шаардлагыг хангаагүй нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол энэ хуулийн 19.1-д заасан байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан үүссэн нөхцөл байдал, дутагдлыг харгалзан дараах арга хэмжээг авна:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

23.2.1.дутагдлыг арилгах талаар албан шаардлага тавьж, сануулга өгөх, хугацаатай үүрэг, даалгавар өгөх;

23.2.2.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулж, бэхжүүлэх арга хэмжээ авахыг даалгах;

23.2.3.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, эсхүл хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хязгаарлах, зогсоох, түдгэлзүүлэх, зөвшөөрлийг хүчингүй болгох санал гаргах;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

23.2.4.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтныг албан тушаалаас чөлөөлөх, түдгэлзүүлэх, өөрчлөхийг үүрэг болгох.

23.3.Эрх бүхий албан тушаалтнаас энэ хуулийн 23.2-т заасны дагуу өгсөн хугацаатай үүрэг, даалгавар, сануулга, шаардлагыг биелүүлээгүй бол Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

24 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

24.1.Энэ хуулийг 2013 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.06.21-ны өдрийн орчуулга)              Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

 May 31, 2013                                Ulaanbaatar city

 

ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of this Law

1.1.The purpose of this Law shall be to establish the legal basis of combating money laundering and the financing of terrorism and organizing preventative measures thereto.

Article 2.Legislation on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism

2.1.The legislation on combating money laundering and the financing of terrorism shall consist of the Constitution of Mongolia, the Criminal Code, this Law and other legislative acts enacted in compliance with these laws.

2.2.In case an international treaty to which Mongolia is a party provides otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 21.Scope of the application of this Law

21.1.All provisions to combat and prevent money laundering and the financing of terrorism specified in this Law shall be applicable to any activity for combatting and preventing from proliferation financing of weapon of mass destruction to the same extent.

/This Article was added according to the law as of April 26, 2018/

Article 3.Definitions of terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall be understood as follows:

3.1.1.'Money laundering' shall mean the acquisition, possession or use of assets, money and income knowing that they are proceeds of committed crime or transfer or conversion of such proceeds to conceal their illicit origins and to assist entities involved in committing crimes to avoid legal liabilities, or disguise their true natures, origins, locations, administration, ownership, and property rights.

/This sub-paragraph was modified according to the law as of April 26, 2018/

3.1.2.'Financing of terrorism' shall mean the direct or indirect accumulation, alteration, transfer and expenditure of assets by terrorist entities knowing that they will be used to carry out terrorist act and activities;

/This sub-paragraph was modified according to the law as of October 10, 2019/

3.1.3.'Cash transaction' shall mean a transaction made using local and foreign currencies as well as cheques, bills and securities widely used in international settlements.

3.1.4.'Non-cash transactions' shall mean transactions made using internationally accepted payment orders, invoices, letters of credit, collection services, payment cards, electronic settlements, leverage, loans and other means of payment settlement;

3.1.5.'Politically influential person' shall mean an individual defined in Paragraph 20.2 of the Law on Regulation of Public and Private Interests in Public Service and Prevention of Conflict of Interest or an official who is equivalent to counterpart of foreign country or official of international organization.

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

3.1.6.'Beneficial owner' shall mean:

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

3.1.6.a.if a customer is legal entity then a person who has a significant or controlling ownership interest solely or jointly with others or holds a management function of the legal entity or is represented by other persons or ultimately owns the legal entity earning benefit and profit by exercising control of the legal entity, its transactions and arrangements to implement the transactions;

3.1.6.b.if a customer is an individual then it is a person who is earning benefit and profit by exercising control of such individual's actions and activities or by being represented his/her own actions by such individual;

3.1.6.c.as for an asset management transaction, a person who earns benefit or profit by exercising ultimate effective control over the asset management transaction;

3.1.7.'Shell bank' shall mean a bank whose management and operations have no physical presence in a country in which it is licensed and registered, or bank which is not affiliated to financial organization that is subject to specifically arranged and integrated superintendence;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

3.1.8.'Customer' shall mean a person who is receiving services provided by the entities specified in 4.1 of this Law;

3.1.9.'Asset' shall be defined as pursuant to Article 83 of the Civil Code;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

3.1.10.'Proceeds of crime' shall be defined as pursuant to paragraph 2 of Article 7.5 of Criminal Code;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

3.1.11.'Proliferation financing of weapon of mass destruction' shall mean as stated in sub-paragraph 3.1.20 of the Law on Combating Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Terrorism.

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

/This sub-paragraph was modified according to the law as of October 10, 2019/

3.1.12.'Traders of precious metals, precious stones and jewelry made by them' shall mean a person engaged in commercial activity of trading precious metals, precious stones and jewelry made by them;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

3.1.13'Asset management' shall mean using, possessing and settling a costumer's assets on behalf of the costumer;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

3.1.14.'Financial advisory services' shall mean tax advisory services and audit verification services.

/This sub-paragraph was added according to the law as of January 17, 2020/

CHAPTER TWO

PREVENTATIVE MEASURES

 Article 4. Reporting persons

4.1.The following persons shall be obliged to report to the Financial Information Unit specified in paragraph 16.1 of this Law on transactions specified in Article 7 of this Law:

4.1.1.Banks;

4.1.2.Non-banking financial institutions;

4.1.3.Insurance companies and insurance professional participants;

4.1.4.Investment funds and investment management companies;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

4.1.5.Professional organization participated in the securities market;

4.1.6.Saving and credit cooperatives;

4.1.7.Real estate brokers in cases where any activity involving purchase or sale of real estates is undertaken;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 17, 2020/

4.1.8.Traders of precious metals, precious stones, and jewelry made by them, if they have engaged in cash money transactions with monetary amount specified in sub-paragraph 5.1.2 of this Law;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 17, 2020/

4.1.9.Notaries, lawyers, accounting and financial consulting service providers-when they have prepared, executed or took part in the following activities on behalf of their costumers:

4.1.9.a.Buying and selling of real estate;

4.1.9.b.Management of Consumer's assets;

4.1.9.c.Management of bank, savings or securities accounts;

4.1.9.d.Incorporating a company and arrangement of drawing and collection of properties for conducting and managing its activities;

4.1.9.e.Incorporating a legal entity, conducting and managing its activities or conducting and managing any certain activity based on the transaction or purchasing and selling a business entity;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 17, 2020/

4.1.10.Virtual assets service providers;

/This sub-paragraph was added according to the law as of December 17, 2021/

4.1.11.Person conducting in money credit activities specified in the Law on Money credit activities.

/This sub-paragraph was added according to the law as of November 11, 2022/

4.2.Persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall be prohibited to open an anonymous, or numbered account, or an account in fictitious names, or make a transaction from or to such accounts, or use closed accounts.

4.3.Persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall exercise the activities on combating the money laundering and the financing of terrorism under the form based on the risks and when exercising it, they shall assess them effectively by taking into account of the following risks in compliance with the specifics and scope of their own activities:

4.3.1.a risk to be arisen depending on the customer;

4.3.2.a risk to be arisen depending on the product and service;

4.3.3.a risk to be arisen depending on delivery method and form of the product and service to the costumer;

4.3.4.a risk to be arisen depending on geographical location.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

4.4.Documents and information used for assessing risks specified in Paragraph 4.3 of this Law shall be retained for the term specified in Article 8 of this Law and they shall be kept being available to show immediately to supervisor or state inspector.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

Article 41.Identifying the beneficial owner

/This Article was added according to the law as of April 26, 2018/

41.1.The beneficial owners should be identified through the following steps:

41.1.1.The identity of person who is solely controlling the majority of shares or jointly with others;

41.1.2.If it is impossible to identify the person specified in Sub-paragraph 41.1.1 of this Law, then the identity of person who is indirectly managing the operation of legal entity or person whose rights are represented by others;

41.1.3.If it is impossible to identify the person specified in Sub-paragraphs 41.1.1 and 41.1.2 of this Law, the identity of relevant person who is managing legal entity.

41.2.The procedure specified in Paragraph 5.14 of this Law shall regulate the detailed activity to implement regarding identification of a beneficial owner.

Article 5.Customer due diligence

5.1.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law are obliged to identify and verify customer information using official sources of information and documents in the following circumstances:

5.1.1.Prior to establishing a business relation;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 17, 2020/

5.1.2.Prior to conducting occasional transactions equal to or more than 20 million tugrugs (or equivalent foreign currency) of the entity that has no permanent bank account and not established consistent business relations;

5.1.3.If the total sum of several inter-related transactions made within 24 hours is 20 million tugrugs (or equivalent foreign currency) or above even if the individual value of any of these transactions is less than the threshold specified in sub-paragraph 5.1.2 of this Law;

5.1.4.If there are doubts about the authenticity and accuracy of previously obtained information on the customer;

5.1.5.If there are grounds to suspect that the customer or the transaction is involved with the activities on the money laundering and the financing of the terrorism.

5.2.For the purposes of identifying and verifying a customer pursuant to Paragraph 5.1 of this Law, the Persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall undertake the following measures:

5.2.1.If a customer is an individual, to be requested the customer's surname and given name, date of birth, and a copy of identification card or foreign passport /a competent officer who receives the documents shall verify it with the original document and make a note about the authenticity of the documents at free of charge/, if the documents were delivered by the post, the notarized copies of the documents are requested;

5.2.2.If a customer is a legal entity, to be requested its name, officially locating address, state registration and tax payer number, contact phone number, a copy of its state registration certificate /a competent officer who receives the documents shall verify it with the original document and make a note about the authenticity of the documents at free of charge/, if the documents were delivered by the post, the notarized copies of the documents and the detailed information on its management are requested;

5.2.3.For the purposes of understanding and knowing whether account is opened and transaction is conducted on behalf of the beneficial owner, to be clarified information on the purpose of the respective business relation, transaction description and beneficiary;

5.2.4.If a customer is a legal entity, to be identified surname and given name of its beneficial owner, to be taken all reasonable measures to verify the identity of beneficial owner, as well as the ownership, control and organizational structure of that customer;

5.2.5.If a customer is a legal entity or its authorized representative, to be verified whether a person who is representing on behalf of the customer has a power to do so, and to be identified the surname and given name of the such person, to be checked them with the original document of that person;

5.2.6.To be received the surname and given name, the registration number, the residential address, the contact phone number and the account number of payer and beneficiary of wire transfers between banks and other financial institutions.

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of June 3, 2022/

5.3.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall assess a risk level of the costumer, and conduct detailed activity to identify the high-risk customers, and such activities shall be regulated under the procedure specified in Paragraph 5.14 of this Law.

/This paragraph was modified according to the law as of April 26, 2018/

5.4.If a customer refuses to provide information as stipulated in Paragraphs 5.2 and 5.3 of this Law, the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall be obliged to refuse to provide service to him/her.

/This paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

5.5.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law may conduct customer identification in a simplified manner based on the risk assessment in accordance with the procedure set forth in paragraph 5.14 of this Law within the scopes stated in Sub-paragraphs 5.2.1 and 5.2.2 of this Law.

/This paragraph was modified according to the law as of April 26, 2018/

/This paragraph was modified according to the law as of October 10, 2019/

5.6.The persons specified in Sub-paragraph 4.1.1 of this Law shall obtain the following information prior to establish correspondent relation with a foreign bank in order to make an international remittance, wire transfer, or settlement:

5.6.1.information on business lines of the given bank's activity;

5.6.2.information on reputation and public recognition of the given bank;

5.6.3.approval from senior management regarding establishment of correspondent relation and information on mutually agreed rights and responsibilities of the parties;

5.6.4.whether the given bank has a system and internal monitoring programs for combating the money laundering and the financing of the terrorism;

5.6.5.information whether the given bank has been or is being investigated as linked to the activities on the money laundering and the financing of the terrorism.

/This paragraph was modified according to the law as of April 26, 2018/

5.7.For the persons specified in sub-paragraphs 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, and 4.1.10 of this Law, it shall be prohibited to:

/This paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

5.7.1.to enter into relation with shell banks;

5.7.2.to enter into relation with banks that have relation with shell banks; and

5.7.3.to continue relation with shell bank if it had previously entered into a relation.

/This paragraph was modified according to the law as of April 26, 2018/

5.8.Prior to introducing the new products and technology, the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall regularly conduct a risk assessment on them to might be used in the money laundering or financing of the terrorism, and undertake effective measures to minimize the risks.

/This paragraph was modified according to the law as of April 26, 2018/

5.9.The following customers shall be considered similar to high risk customers:

5.9.1.politically influential persons;

5.9.2.an individual and a legal entity from country, which is identified by international anti-money laundering and countering the financing of the terrorism organizations as having inadequate anti-money laundering and countering the financing of terrorism systems.

5.9.3.an individual and a legal entity conducting activities in sectors identified and assessed as the highly risky by the National Risk Assessment on the anti-money laundering and countering the financing of the terrorism.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

5.10.Wire transfers to be remitted, received, and transferred by the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall contain clearly and completely the information of payer and beneficiary, and if the information of the payer and the beneficiary is not clear, they shall refuse to remit, receive and transfer any transaction.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

5.11.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall exercise constant control on the information specified in Article 5 of this Law and shall update it at each occasion of change.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

5.12.If the persons specified in sub-paragraphs 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, and 4.1.10 of this Law engage a third party to be conducted the customer's identification, the requirements to be set on them shall be regulated by the procedure specified in Paragraph 5.14 of this Law.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

/This paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

5.13.Conducting a customer identification by a third party, it shall not be grounds for persons specified in Sub-paragraphs 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, and 4.1.10 to be exempted from the legal liabilities.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

/This paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

5.14.The President of the Bank of Mongolia shall approve the procedures on Preventive Measures from money laundering and financing of the terrorism that include the following detailed activities, upon consultation with a Cabinet member in charge of finance and budget, a Cabinet member in charge of legal affairs, Head of the Financial Regulatory Commission and Head of the General Intelligence Agency:

5.14.1.detailed measures to identify beneficial owners;

5.14.2.customer identification activity;

5.14.3.enhanced customer identification activity;

5.14.4.requirements on when relying upon a third party to conduct customer identification activity;

5.14.5.detailed activity for conducting risk assessment;

5.14.6.details of internal program;

5.14.7.measures to be undertaken in relation to sanctions listing;

5.14.8.other related measures.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

Article 6.Exclusive monitoring

6.1.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall undertake exclusive monitoring on the following transactions:

6.1.1.Transactions of large amount changed unusually;

6.1.2.Transactions that have no apparent economic or legal grounds;

6.1.3.Transactions conducted under the name of politically influential persons;

6.1.4.Transactions made via countries defined by the international organizations with functions on anti-money laundering and countering the financing of the terrorism as the strategically deficient in anti-money laundering and combating the financing of terrorism regimes.

6.2.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall undertake all possible measures to obtain additional information and explanations, and examine the purposes of the transactions and the business relationship, and the nature of transactions specified in Paragraph 6.1 of this Law within the possible framework, and shall keep the findings in written form.

Article 61.Implementation of sanctions issued by the United Nations Security Council and other relevant authorities

/This Article was added according to the law as of April 26, 2018/

61.1.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall be prohibited to provide services to individuals, legal entities, any group or associations included in the list specified in sub-paragraphs 3.1.17 and 3.1.18 of the Law on Combating Proliferation of Weapon of Mass Destruction and Terrorism.

/This paragraph was modified according to the law as of October 10, 2019/

61.2.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall immediately freeze relevant accounts and movement of assets of an individual, legal entity, group or association belonging to the sanctions list without prior notice upon detection and acknowledgement of their names, and prohibit them from making any transactions without a decision of relevant authorities, as well as report them to the Intelligence Agency and the Financial Information Unit immediately.

/This paragraph was amended according to the law as of October 10, 2019/

61.3.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall apply detailed customer identification measures on customers from countries and regions which were declared that having inadequate anti-money laundering and countering financing terrorism systems by the international organization in charge of anti-money laundering and financing of the terrorism and if it is necessary, shall apply appropriate measures specified in laws and administrative normative acts enacted in compliance with the respective laws.

61.4.The procedure specified in Paragraph 5.14 of this Law shall regulate relations with regard to delivery of sanction listing to the persons stated in Paragraph 4.1 of this Law, taking and implementing the sanctions and other measures stated in legislation, and preparing implementation report of these measures.

61.5.The reporting persons shall report the information specified in Paragraph 61.2 of this Law in accordance with the procedures set forth in Paragraphs 23.2 and 23.6 of the Law on Combating the Proliferation of Weapon of Mass Destruction and Terrorism.

/This paragraph was added according to the law as of January 17, 2020/

Article 7.Reporting of transactions

7.1.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall be obliged to submit a report on a cash, foreign settlement and/or virtual assets transaction which is equivalent to or above 20 million tugrugs to the Financial Information Unit within the five working days after making such transaction in accordance with approved procedure and format.

/This paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

7.2.If the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law has suspected or known that an asset, transaction, or attempted transaction are related to the money laundering or financing of terrorism, or related to assets and proceeds of the committed crime, it shall submit a report on such suspicious transaction to the Financial Information Unit within 24 hours in accordance with approved procedure and format.

/This paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

7.3.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law and the persons specified in Articles 13 and 14 of the Law on Combating Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Terrorism shall submit a report to the Financial Information Unit in electronic form in accordance with the report submission procedure and form. The President of the Bank of Mongolia shall approve the procedure and form on submitting a report to the Financial Information Unit based on the proposals made by the Cabinet member in charge of finance and budget, the Cabinet member in charge of legal affairs and the Chairman of the Financial Regulatory Commission.

/This paragraph was modified according to the law as of January 17, 2020/

7.4.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall provide information on specific transactions and their participants to competent law enforcement authorities and anti-terrorism authorities in accordance with the procedure jointly approved by the President of the Bank of Mongolia and the Cabinet member of in charge of legal affairs.

7.5.When necessary, the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law may submit the information in paper form with the authorization of the Head of the Financial Information Unit.

/This paragraph was added according to the law as of January 17, 2020/

Article 8.Record keeping of information and documentation of customers

8.1.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall retain information and records of transactions, accounts and information of customers obtained in accordance with Articles 5 and 6 of this Law for the duration of not less than five years after the transaction or the closure of the account.

8.2.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall keep records and information specified in Paragraph 8.1 of this Law in a way that they are immediately available to competent law enforcement authorities at their request.

Article 9.Information on suspicious transactions

9.1.Suspicious transaction information to be sent to the Financial Information Unit shall contain the following information:

9.1.1.names and residential addresses of the Persons specified in Paragraph 4.1 of this Law and the surname and given names of the officials who submitted the information;

9.1.2.information on customers and beneficiaries;

9.1.3.information on transaction description, value, execution form, date, account number, other participants of the transaction and account holder;

9.1.4.brief explanation of grounds and circumstance to suspect such transaction;

9.1.5.other related documents.

9.2.The Financial Information Unit shall have the right to request additional information, such as the account statement of the person associated with suspicious transactions, copy of the documents used to open an account, and risk assessment documents of the bank customer from the persons specified in the Paragraph 4.1 of this Law.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

Article 10.Monitoring of accounts

10.1.If there are grounds to suspect that an account of a customer of the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law is being used for money laundering and financing of the terrorism, the Financial Information Unit may monitor that particular account of the customer.

Article 11.Asset freezing and suspension

11.1.If there are grounds to suspect that a pending transaction apply for the purposes of money laundering or financing of terrorism, the Head of the Financial Information Unit shall suspend such transaction for up to three working days and a court may extend the period if it is required.

11.2.The decision specified in Paragraph 11.1 of this Law shall be delivered to the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law in writing, if it is not possible, the latter shall be notified by phone followed by written notice within 24 hours.

11.3.The Financial Information Unit shall undertake the following measures during the suspension of transactions in accordance with Paragraph 11.1 of this Law;

11.3.1.to collect necessary information from related local and foreign institutions;

11.3.2.if the established facts are sufficient to suspect that the given transaction had the purpose of money laundering or financing of terrorism, then it shall be reported to the competent law enforcement authorities and the related documents shall be sent to those authorities for the investigation;

11.3.3.if it is detected that the given transaction does not have the purpose of money laundering or financing of terrorism, then the suspension decision shall be annulled and the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall be immediately notified.

Article 12.Exemption from liability

12.1.The submission of reports by the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law to the Financial Information Unit and competent authorities, in accordance with procedures specified in this Law shall not be deemed as a disclosure of banking, professional, professional activities', customer's, business entity's or organizations',  business or other confidentiality.

/This paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

12.2.If a report submitted by the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law has not been proven to be related to money laundering and financing of terrorism, it shall not serve as grounds to impose liabilities specified in the Criminal Code, Civil Code and other laws on the citizen and legal entity who submitted such report against the submission of the report.

/This paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

12.3.Any harm caused to a citizen or a legal entity due to suspension of specific transaction according to Article 11 of this Law, shall not serve as grounds to impose liabilities specified in the Criminal Code, Civil Code and other laws on the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law, their management and employees as well as the Financial Information Unit and its employees.

/This paragraph was modified according to the law as of April 26, 2018/

12.4.If any harm caused to a citizen or legal entity due to illegal actions undertaken by the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law and the Financial Information Unit, it shall be settled according to the respective laws.

Article 13.Keeping the confidentially of information

13.1.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law, its management and employees shall not transfer or disclose any information related to the transaction reported to the Financial Information Unit to another person other than those specified in Paragraph 7.4 of this Law.

/This paragraph was modified according to the law as of April 26, 2018/

13.2.The head, supervisors, analysts and other officers of the Financial Information Unit shall not disclose confidential information related to customers' transactions has known during their official duties at any time in cases other than provided in law during their term of office and even after discharge.

Article 14.Internal monitoring of reporting persons

/This Article was modified according to the law as of April 26, 2018/

14.1.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall have an Internal Monitoring and Risk Management Program aimed to counter the money laundering and the financing of terrorism adopted by its Board of Directors or equivalent governing body.

14.2.The Internal Monitoring and Risk Management Program shall comply with the scope of business, specific features of the activities, and structure and organization of the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law and shall fulfill the possibility to take the effective measures to reduce and prevent the risk of money laundering and financing of terrorism.

14.3.The affiliated financial groups, their branches and subsidiaries of the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall similarly implement the Internal Monitoring Program.

14.4.The following shall be included in the Internal Monitoring Program:

14.4.1.a methodology for evaluating risks of money laundering and financing of terrorism related to customers, products, services and delivery channels to the customers;

14.4.2.procedures for implementing identification activities on high-risk customer;

14.4.3.regulations on measures aimed to minimize the risks of new technology and high-risk product, service and their delivery methods and forms to customers;

14.4.4.procedures for customer identification activity and detailed identification activity;

14.4.5.procedures when engaging a third party for customer identification activity;

14.4.6.regulations for implementation of the sanctions issued by the United Nations Security Council, and relevant authorities of the state and international organizations;

14.4.7.procedures for exclusive monitoring;

14.4.8.procedures for establishing relations with correspondent banks;

14.4.9.procedures for money wire transfers and electronic settlements;

14.4.10.procedures for the detection of suspicious transactions, keeping the confidentiality of information, reporting to the Financial Information Unit and other competent authorities, transferring and retention of documents;

14.4.11.procedures on the appointment and dismissal of officials in charge of supervision on the implementation of the Law on combating the money laundering and the financing of the terrorism and the Internal Monitoring Program, and his/her rights and obligations;

14.4.12.Internal training program to ensure the implementation of the Law on combating money laundering and the financing of the terrorism and other relevant procedures.

14.4.13.other conditions and requirements specified in the administrative normative acts enacted in compliance with the laws.

14.5.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall submit the Internal Monitoring Program to the relevant supervisory body to which it belongs for registration.

14.6.The persons specified in Paragraph 4.1 of this Law shall monitor constantly the effectiveness of the Internal Monitoring Program through its Board of Directors, the committee next to the Board of Directors or the independent internal audit unit and shall operate by estimating its results.

Article 15.Entering and Passing the cash across the borders of Mongolia

15.1.Travelers carrying more than 15 million tugrugs or equivalent amount of foreign currency, bearer negotiable instruments, e-money across the Mongolian border shall declare of it faithfully in the customs declaration forms.

15.2.Customs Authority shall consolidate cash declarations made in accordance with Paragraph 15.1 of this Law and submit it to the Financial Information Unit every month under the relevant procedures.

15.3.The Head of Customs General Administration shall approve format of declaration form specified in Paragraph 15.2 of this Law upon consultation with the Head of the Financial Information Unit.

15.4.It shall be prohibited for Mongolian and foreign citizen, or stateless person to exit via Mongolian border carrying physical precious metal and foreign currency in cash equivalent to or more than monetary value of 20 million tugrugs.

/This paragraph was added according to the law as of April 15, 2022 and it shall be in force until January 1, 2023/

15.5.The physical precious metal and foreign currency in cash up to monetary value specified in Paragraph 15.4 of this Law can cross Mongolian border by declaring them at the Customs.

/This paragraph was added according to the law as of April 15, 2022 and it shall be in force until January 1, 2023/

CHAPTER THREE

POWERS OF STATE AUTHORITIES

Article 16.Financial Information Unit

16.1.The Financial Information Unit shall be the autonomous and independent agency having functions to receive information related to the crime on money laundering, related crimes and violation, information on the financing of terrorism, to receive information specified in Article 7 of this Law from the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law, to make analysis on the respective information, and to submit vulnerable information to the competent law enforcement authorities if transactions and transaction attempts suspected with regard to the money laundering and the financing of the terrorism at the result of the analysis thereto.

/This paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

16.2.The Financial Information Unit shall operate alongside the Bank of Mongolia.

16.3.The Head of the Financial Information Unit shall approve the operational strategy and organizational structure of this unit, while the President of the Bank of Mongolia shall approve the operational budget based on the proposals made by the Head of the same unit.

/This paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

16.4.The President of the Bank of Mongolia shall appoint and dismiss a Head of the Financial Information Unit upon consultation with the Head of the competent law enforcement authority.

16.5.The Head of the Financial Information Unit shall meet the following requirements:

16.5.1.to have at least five years of relevant professional experience in banking, financial or legal sector;

16.5.2.not to have any outstanding debts according to loans, guarantee and warranty agreements;

16.6.The analysts and supervisors of the Financial Information Unit shall meet the following requirements:

16.6.1.to have at least two years of relevant professional experience in banking, financial or legal sector;

16.6.2.not to have any outstanding liabilities according to loan, guarantee and warranty agreements.

16.7.The Head of the Financial Information Unit shall be the senior state inspector of the financial information, and the supervisor and analyst shall be state inspectors of the financial information.

16.8.The President of Bank of Mongolia shall issue the right of the senior state inspector and the senior state inspector shall issue the right of the state inspector.

16.9.The Head, supervisors, and analysts of the Financial Information Unit shall have the power to conduct supervision, and obtain information from government agencies for the purposes of performing duties prescribed in law, when it is required.

16.10.The Head of the Financial Information Unit shall approve other procedures and guidance related to the internal activities of the Financial Information Unit.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

Article 17.Function of competent law enforcement authority

17.1.The representatives of the competent law enforcement authority shall operate in the Financial Information Unit.

17.2.The representatives of the competent law enforcement authority shall have the right to conduct supervision and obtain information pursuant to Paragraph 16.9 of this Law.

17.3.The Head of the Financial Information Unit shall appoint and dismiss the representatives under Paragraph 17.1 of this Law based on consultation with the Head of the competent law enforcement authority.

17.4.When it is required, the competent law enforcement authority and the Financial Information Unit can appoint jointly a working group and operate.

Article 18.Functions of the Financial Information Unit

18.1.The Financial Information Unit shall have the following functions, in addition to those provided in Articles 10 and 11 of this Law:

18.1.1.to receive, collect, and analyze information reported from the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law as well as information existing in the databases of relevant similar national and foreign institutions;

18.1.2.if there are sufficient grounds to suspect that the given transaction had the purpose of the money laundering or the financing of the terrorism, then it shall transfer the report to the competent law enforcement authorities and anti-terrorism agencies according to the procedures specified in the law, and to compile a database on reports of suspicious, cash and non-cash transactions submitted to the competent authorities;

18.1.3.to provide on a timely basis general information on due diligence conducted on suspicious transactions and on the general types and methods of those transactions in order to support the detection and reporting of suspicious transactions by reporting persons;

/This paragraph was modified according to the law as of October 10, 2019/

18.1.4.to develop a methodology to examine information related to the money laundering and the financing of the terrorism, and to monitor and detect suspicious transactions, and report it to the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law, and organize its implementation;

18.1.5.to enhance public awareness and promotion to combat and prevent the money laundering and the financing of the terrorism;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

18.1.6.to inform the sanctions listing to the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law and organize the implementation thereof;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

18.1.7.to prepare consolidated statistics about supervision conducted on implementation of Law on combating the money laundering and the financing of the terrorism, perform supervision and have supervision conducted by other authorized entity;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

18.1.8.to organize national risk assessments on combating the money laundering and the financing of the terrorism, to develop a national policy and program based on the respective risk assessment, then to organize the works to be discussed it by the Cooperation Council;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

18.1.9.to organize measures to ensure the implementation of the recommendations issued by the international organizations with functions to combat the money laundering and the financing of the terrorism.

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

18.2.The supervisors of the Financial Information Unit shall have the power to examine the compliance of the laws on combating the money laundering and the financing of the terrorism and to require rectification of any breaches of this Law by the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law, or to transfer it to the competent law enforcement authorities for inspection or to make recommendations on revocation of the permits and to be settled by the competent authorities.

/This paragraph was amended according to the law as of June 17, 2022/

18.3.The Financial Information Unit shall monitor how the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law and their officers fulfill their obligations specified according to this Law.

18.4.The Financial Information Unit shall submit a report of its activities per annum to the Financial Stability Council.

18.5.The Head of the Financial Information Unit and its officers shall have the right to obtain references on citizen's, legal entities' and property's state registration, social insurance registration, border crossing registration, investment registration, tax payment records, and records of transactions between banks and financial institutions from the relevant organizations for the purposes of performing their duties prescribed in this Law.

/This paragraph was amended according to the law as of April 26, 2018/

18.6.The Financial Information Unit shall cooperate with the competent authorities in the field of combating and preventing the proliferation of weapons of mass destruction and the money laundering and the financing of the terrorism, exchange information, and provide support and assistance in the investigation, prosecution and resolving of crimes. 

/This paragraph was added according to the law as of October 10, 2019/

Article 19.Monitoring the activities of the reporting persons

/This Article was modified according to the law as of April 26, 2018/

19.1.The Bank of Mongolia shall ensure compliance with obligations of the persons specified in sub-paragraph 4.1.1 of this Law, and ensure their implementation, the Financial Regulatory Commission shall ensure compliance with obligations of the persons specified in sub-paragraphs 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, and 4.1.10 of this Law, and ensure their implementation, and Mongolian Bar Association, Association of Advocates, Chamber of Notaries, Mongolian Institute of Certified Public Accountants, Financial Information Unit and the authorized body of issuing and monitoring the respective permit shall ensure compliance with obligations of the persons specified in sub-paragraph 4.1.9 of this Law, according to risk based approach, respectively.

/This paragraph was amended according to the law as of May 30, 2019/

/This paragraph was amended according to the law as of October 10, 2019/

/This paragraph was amended according to the law as of January 17, 2020/

/This paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

/This paragraph were amended according to the law as of June 17, 2022/

19.2.The competent authorities specified in Paragraph 19.1 of this Law and the Financial Information Unit shall take the following actions:

19.2.1.to perform on-site and off-site supervisions, to issue inspection directives procedures, guidelines and recommendations for the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law;

19.2.2.to obtain the documents, reports, information and explanations for the purpose of ensuring the implementation of the obligations under this Law from the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law as well as for the purposes of monitoring and inspecting them;

19.2.3.to set requirements for significant shareholders, sources of share capital, executive management and staff of the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law;

19.2.4.if a participant to a financial group is registered or located in another country, the agency in charge of the relevant inspection shall cooperate with the competent authorities of that country by signing a memorandum of understanding and agreement, for exchange information and joint supervision;

19.2.5.to exchange information and cooperate the competent authorities in charge of the relevant supervision between each other or with the Financial Information Unit with the purposes of ensuring the implementation of the obligations under the law by the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law as well as ensuring the unity of inspection activities;

19.2.6.to publicize and maintain statistics concerning measures taken and sanctions imposed on in connection with implementing this Law;

19.2.7.to conduct joint supervision and inspection with the Bank of Mongolia, the state central administrative body in charge of finance and budget, as well as the Financial Regulatory Commission if they deem necessary to monitor the implementation of the law within the financial group.

19.3.The persons specified in paragraph 4.1 of this Law and their competent officers and staff shall provide inspectors with the conditions to practice their powers and conduct the supervisory process independently and autonomously.

19.4.If deemed necessary, the Financial Information Unit can conduct joint supervision over the persons specified in Paragraph 4.1 of this Law with the authorities specified in Paragraph 19.1 of this Law on how they execute their obligations prescribed in the law.

Article 20.Database

20.1.The Financial Information Unit shall have a unified database of information compiled in accordance with the procedures specified in this Law.

20.2.The Head of the Financial Information Unit shall approve the procedure on storage and use of information in the database specified in Paragraph 20.1 of this Law.

Article 21.Cooperation with similar foreign institutions

21.1.The Financial Information Unit shall cooperate with foreign and international organizations with similar functions and of the same level of confidentiality requirements in accordance with respective legislation.

21.2.The Financial Information Unit may provide required information at the request of the institutions specified in Paragraph 21.1 of this Law in accordance with the respective legislation.

CHAPTER FOUR

MISCELLANEOUS

Article 22.Cooperation Council

22.1.The Cooperation Council with function to issue recommendations on ensuring the implementation of the legislation on the combating money laundering and the financing of the terrorism, exchanging information, minimizing and preventing the risks shall operate next to the Financial Information Unit.

22.2.The Cooperation Council shall consist of representatives of state central administrative bodies in charge of foreign affairs, finance, and legal affairs, prosecutor's office, Bank of Mongolia, Financial Regulatory Commission, authorized agencies of law enforcement and the countering-terrorism, taxation and custom authorities, and the Financial Information Unit.

22.3.The functions of secretariat office of the Cooperation Council shall be exercised by the Financial Information Unit.

22.4.The operational regulation of the Cooperation Council, its composition and management shall be approved by the President of Bank of Mongolia.

Article 221.National Council

/This Article was added according to the law as of April 26, 2018/

221.1.A National Council with the function to develop a national policy and program on combating money laundering and the financing of the terrorism to be approved by the competent authority and to take measures to implement it, shall be established to operate and the Government shall approve the governing official and the composition of the Council based upon a proposal by the Prime Minister. 

/This paragraph was amended according to the law as of January 17, 2020/

/This paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

221.2.The National Council shall consist of representatives from the Prosecutor's Office, the Bank of Mongolia, the Financial Regulatory Commission, the State Central Administrative Bodies in charge of finance, legal and foreign affairs, authorized agencies of law enforcement and countering-terrorism, taxation and customs authorities, and the Financial Information Unit.

/This paragraph was amended according to the law as of January 17, 2020/

221.3.The functions of secretariat office of the National Council shall be exercised by the Financial Information Unit. 

Article 23.Liabilities for the violators of the law

23.1.Liabilities shall be imposed on those who breach this Law in accordance with respective laws.

23.2.If it is a breach of this Law and the administrative normative acts issued in compliance with the law, or it is detected that it might be to breach as a result of inspection or non-compliance with the requirements of the permits and if they do not have nature of a crime or a violation, a public official of the competent authorities specified in the Paragraph 19.1 of this Law shall impose the following liabilities in consideration of arisen condition and breach on them;

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

/The paragraph was amended according to the law as of June 17, 2022/

23.2.1.to give an official demand, a warning notice, or a timed duty and/or assignment in regards with rectifying the breach;

23.2.2.to assign to take measures to improve and strengthen the structure, operations, risk management, and internal monitoring of Persons specified in Paragraph 4.1 of this Law;

23.2.3.to make a proposal to suspend or partially or completely restrict, terminate, suspend or revoke the permits of Persons specified in Paragraph 4.1 of this Law;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of May 30, 2019/

/The paragraph was amended according to the law as of June 17, 2022/

23.2.4.to issue orders to dismiss, suspend and change the authorized officials of the Persons specified in Paragraph 4.1 of this Law.

23.3.If the officials fail to execute a timed duty or assignment, a warning notice, or an official demand specified in Paragraph 23.2 of this Law, the liabilities specified pursuant to the Law on Violation shall be imposed on them.

/This paragraph was added according to the law as of April 26, 2018/

Article 24.Entry into force of the law

24.1.This Law shall enter into force on May 31, 2013.

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENKHBOLD.Z