A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гэрч, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэднийг мэдээллээр хангах, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

2 дугаар зүйл.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааны зарчим

Хэвлэх

3.1.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан зарчмаас гадна дараах үндсэн зарчмыг баримтална:

3.1.1.хүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх;

3.1.2.нууцлалыг хамгаалах;

3.1.3.шуурхай байх;

3.1.4.хамтран ажиллах.

3.2.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа нь хамгаалалтад байгаа хүний амьд явах эрх, итгэл үнэмшилтэй байх, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө, түүнчлэн эрүү шүүлт тулгах болон хүнлэг бус, хэрцгий хандах явдлаас ангид байх, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхийг хязгаарлахгүй.

3.3.Хамгаалалтад байгаа хүн мэдээллээр хангагдах, мэдээлэл задрахаас хамгаалагдах, өмч болон ажлын байраа хадгалуулах эрхтэй.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."гэрч, хохирогч" гэж Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан гэрч, хохирогчийг, Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуульд заасан гэрчийг;

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.2."хамгаалалтын арга хэмжээ" гэж энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан гэрч, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд болон сэтгэл зүйг хамгаалах арга хэмжээг;

/Энэ заалтад 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.3."эрх бүхий албан тушаалтан" гэж хуульд заасан гэрч, хохирогчийг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргах албан тушаалтныг /шүүгч, прокурор, мөрдөгч/.

/Энэ заалтад 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.4.“хүний эрх хамгаалагч” гэж Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4.1.1-д заасныг.

/Энэ заалтыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5 дугаар зүйл.Хуулийн зохицуулалтад хамаарах этгээд

Хэвлэх

5.1.Энэ хуулийн зохицуулалтад гэрч, хохирогч, хүний эрх хамгаалагч хамаарна.

5.2.Шаардлагатай гэж үзвэл гэрч, хохирогч, хүний эрх хамгаалагчийн хамаарал бүхий этгээдийг энэ хуулийн зохицуулалтад хамааруулж болно.

5.3.Энэ хуулийн 5.2-т заасан гэрч, хохирогч, хүний эрх хамгаалагчийн хамаарал бүхий этгээд гэж тэдгээрийн эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, төрсөн, дагавар болон үрчилж авсан хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охиныг ойлгоно.

5.4.Гэмт хэрэг илрүүлэхэд ач холбогдол бүхий мэдээлэл, баримт сэлт өгөх болон бусад байдлаар туслалцаа үзүүлсэн, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд гэрчээр оролцоогүй хүн энэ хуульд хамаарагдаж болно.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ, ТУСЛАЛЦАА

6 дугаар зүйл.Хамгаалалтын арга хэмжээний төрөл

Хэвлэх

6.1.Хамгаалалтын арга хэмжээ нь дараах төрөлтэй байна:

6.1.1.аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ;

6.1.2.сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээ.

7 дугаар зүйл.Аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ

Хэвлэх

7.1.Аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ нь дараах хэлбэртэй байна:

7.1.1.урьдчилан сануулах;

7.1.2.тодорхой үйлдлийг хязгаарлах;

7.1.3.биечилсэн хамгаалалт;

7.1.4.мэдээллийн нууцлалыг хангах;

7.1.5.нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл болон тусгай техник хэрэгсэл, харилцаа холбооны хэрэгслээр хангах;

7.1.6.аюулгүй газарт түр байрлуулах;

7.1.7.нүүлгэн шилжүүлэх;

7.1.8.баримт бичгийг солих;

7.1.9.гадаад төрхийг өөрчлөх.

7.2.Шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуулийн 7.1-д заасан аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хамтатган хэрэглэж болох бөгөөд хамгаалалтад шаардагдах зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

7.3.Энэ хуулийн 7.1-д заасан хамгаалалтын арга хэмжээг тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан сонгож хэрэглэнэ.

8 дугаар зүйл.Урьдчилан сануулах

Хэвлэх

8.1.Гэрч, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөөнд халдахаар заналхийлбэл тухайн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар шүүгч, прокурор, мөрдөгч бичгээр урьдчилан сануулж, гарын үсэг зуруулна.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9 дүгээр зүйл.Тодорхой үйлдлийг хязгаарлах

Хэвлэх

9.1.Тодорхой үйлдлийг хязгаарлах арга хэмжээнд сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчид гэрч, хохирогчтой уулзах, харилцах, харилцаа тогтоохыг оролдох, дагаж мөшгих болон бусад хэлбэрээр харилцахыг хориглох арга хэмжээ хамаарна.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

9.2.Тодорхой үйлдлийг хязгаарлах арга хэмжээ авсан эрх бүхий албан тушаалтан хязгаарлах арга хэмжээ авахуулсан этгээдээр гарын үсэг зуруулж, түүнд хяналт тавина.

10 дугаар зүйл.Биечилсэн хамгаалалт

Хэвлэх

10.1.Гэрч, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг гэмт халдлагаас хамгаалах зорилгоор биечилсэн хамгаалалтад авна.

10.2.Энэ хуулийн 10.1-д заасан хамгаалалтыг төрийн тусгай хамгаалалт, зэвсэгт хүчин, бусад цэрэг, тагнуул, цагдаагийн харуул хамгаалалтын бүсэд хэрэгжүүлж болно.

11 дүгээр зүйл.Мэдээллийн нууцлалыг хангах

Хэвлэх

11.1.Хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газар, өмчлөлд нь байгаа үл хөдлөх хөрөнгө, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, харилцах утасны дугаар болон тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар зэрэг мэдээллийн нууцлалыг хангах арга хэмжээ авна. Шаардлагатай тохиолдолд гэрч, хохирогчийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, иргэний улсын бүртгэлийн талаарх мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах, зохиомол нэр хэрэглэх, харилцах утасны дугаар болон тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг өөрчлөх зэрэг арга хэмжээг эрх бүхий албан тушаалтан холбогдох байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

11.2.Эрх бүхий албан тушаалтан иргэний бүртгэлийн, автотээврийн болон бусад байгууллагын мэдээлэл, лавлагааны сангаас хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчийн болон хамаарал бүхий этгээдийн хувийн мэдээллийг задруулахыг түр хугацаагаар хориглох шийдвэр гаргаж болно.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

11.3.Гэрч, хохирогчийн нууцалбал зохих мэдээллийг Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулж болно.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

12 дугаар зүйл.Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл болон тусгай техник хэрэгсэл, харилцаа холбооны хэрэгслээр хангах

Хэвлэх

12.1.Гэрч, хохирогчийг Хувийн хамгаалалтын тухай хуулийн 12.1-д заасан нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, харилцаа холбооны хэрэгслээр хангаж, шаардлагатай тохиолдолд түүний биед болон орон байранд тусгай техник хэрэгсэл суурилуулж болно.

12.2.Тусгай техник хэрэгслийн жагсаалт, хэрэглэх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

13 дугаар зүйл.Аюулгүй газарт түр байрлуулах

Хэвлэх

13.1.Шаардлагатай тохиолдолд энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан насанд хүрсэн гэрч, хохирогчийг өөрийнх нь зөвшөөрснөөр, насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийг түүний эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, эсхүл хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын зөвшөөрснөөр аюулгүй байдал хангагдсан газарт бодит аюул, заналхийлэл арилах хүртэл хугацаанд түр байрлуулна.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.2.Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийг хамгаалах асуудлыг нарийвчлан зохицуулсан стандартыг холбогдох байгууллагаар батлуулан мөрдөж ажиллана.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

14 дүгээр зүйл.Нүүлгэн шилжүүлэх

Хэвлэх

14.1.Гэрч, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндэд учрах аюул, заналхийлэл бодитой болох нь тогтоогдвол түүнийг оршин суугаа газраас нь нүүлгэн шилжүүлнэ.

14.2.Гэрч, хохирогчийг оршин суугаа газраас нь нүүлгэн шилжүүлэхэд түүний болон хамт амьдардаг гэр бүлийн гишүүдийн ажил, сургууль, амьдрах орон байр болон шаардлагатай бусад асуудлыг хамтад нь шийдвэрлэж болно.

15 дугаар зүйл.Баримт бичгийг солих

Хэвлэх

15.1.Шаардлагатай тохиолдолд гэрч, хохирогчийн иргэний бүртгэлд өөрчлөлт оруулж, баримт бичгийг солино.

15.2.Гэрч, хохирогчийн баримт бичгийг солих аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээнд дараах баримт бичгийн өөрчлөлт хамаарна:

15.2.1.иргэний болон тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэх, гадаад паспорт, гэрлэлтийн баталгаа, диплом болон бүх төрлийн зөвшөөрөл зэрэг албаны баримт бичиг;

15.2.2.эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгал, тэтгэвэр, тэтгэмж, цэргийн бүртгэл, эдгээртэй адилтгах нийгмийн хамгаалал, халамжтай холбоотой бусад баримт бичиг;

15.2.3.хөдлөх ба үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой эрхийн гэрчилгээ;

15.2.4.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

/Энэ заалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.2.5.шаардлагатай бусад баримт бичиг.

/Энэ заалтын дугаарт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.3.Гэрч, хохирогч овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ өөрчлөх тохиолдолд урьд өмнө гүйцэтгээгүй байгаа үүргийнхээ талаар эрх бүхий албан тушаалтанд мэдэгдэх үүрэгтэй ба ийнхүү мэдэгдээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг Засгийн газар хариуцахгүй.

15.4.Солигдсон баримт бичгийг Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд заасны дагуу хадгалж, хамгаалах бөгөөд баримт бичгийг солих нөхцөл байдал арилсан тохиолдолд тухайн этгээдийн хүсэлтийн дагуу солигдсон баримт бичгийг сэргээж, өөрчлөлт оруулах асуудлыг энэ хуулийн 21.5-д заасан журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

16 дугаар зүйл.Гадаад төрхийг өөрчлөх

Хэвлэх

16.1.Гэрч, хохирогчийнаюулгүй байдлыг хамгаалалтын өөр арга хэмжээгээр хангах боломжгүй тохиолдолд түүний зөвшөөрснөөр гадаад төрхийг мэс заслын аргаар өөрчилж болно.

16.2.Гэрч, хохирогчийн гадаад төрхийг мэс заслын бус аргаар өөрчлөх /үс засалт, үс, нүдний өнгийг өөрчлөх гэх мэт/ хамгаалалтын арга хэмжээ авч болно.

16.3.Энэ хуулийн 16.1-д заасан аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчид хэрэглэхгүй.

16.4.Энэ хуулийн 16.1-д заасан хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бол тухайн гэрч, хохирогчийн гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсэх талаарх лавлагааг холбогдох байгууллагаас авна.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

17 дугаар зүйл.Сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээ

Хэвлэх

17.1.Энэ хуулийн 5.1-д заасан гэрч, хохирогчийг сэтгэл зүйн цочролд орохоос сэргийлэх, айдас түгшүүрт автуулахгүй байх зорилгоор сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээ авна.

17.2.Сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээнд дараах арга хэмжээ хамаарна:

17.2.1.гэрч, хохирогчийг хамгаалалтад авсан үеэс эхлэн шаардлагатай тохиолдолд сэтгэл зүйчийг байлцуулах;

17.2.2.гэрч, хохирогчийн оролцоотой явагдах мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад үүсэх сэтгэл зүйн таагүй нөхцөл байдлын талаар урьдчилан мэдээлэх;

17.2.3.шүүх хуралдааны хугацаа, дараалал, явц болон нөхцөл байдлын талаар урьдчилан мэдээлэх;

17.2.4.шүүх хуралдааны танхимд гэрч, хохирогчтой сэтгэл зүйчийг хамт байлцуулах;

17.2.5.шаардлагатай бусад арга хэмжээ.

17.3.Энэ хуулийн 23.4-т заасан сэтгэл зүйчийн баг хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчид үзүүлэх сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

17.4.Сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээг энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээтэй хамт хэрэгжүүлж болно.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

18 дугаар зүйл.Хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчид үзүүлэх туслалцаа

Хэвлэх

18.1.Хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчид дараах туслалцаа үзүүлж болно:

18.1.1.хууль зүйн туслалцаа;

18.1.2.сэтгэл зүйн туслалцаа;

18.1.3.эрүүл мэндийн туслалцаа.

18.1.4.нийгмийн бусад туслалцаа.

/Энэ заалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.2.Гэрч, хохирогчид энэ хуулийн 18.1.1, 18.1.2-т заасан туслалцаа болон гэмт хэргийн улмаас эрүүл мэнд нь хохирсон бол эрүүл мэндийн туслалцааг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.

18.3.Эрүүл мэндийн туслалцаа үзүүлэх журмыг эрүүл мэндийн болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

18.4.Энэ хуулийн 18.1.1-д заасан хууль зүйн болон 18.1.2-т заасан сэтгэл зүйн туслалцааг энэ хуулийн 23.4-т заасан алба тус тус хариуцан хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.5.Энэ хуулийн 18.1.4-т заасан туслалцаа үзүүлэхэд шаардагдах зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

Тайлбар: Энэ хуульд заасан "нийгмийн бусад туслалцаа" гэж хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчийн амьдралын зайлшгүй хэрэгцээт хоол хүнс, хувцас, шаардлагатай бусад ахуйн хэрэгцээ болон насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийн суралцах хэрэгцээг хангахад чиглэсэн төрөөс үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээг ойлгоно.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ, ЖУРАМ

19 дүгээр зүйл.Хамгаалуулах эрх үүсэх

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан гэрч, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирч болзошгүй хангалттай үндэслэл байгаа, эсхүл хохирол учирсан бол хамгаалуулах эрх үүснэ.

20 дугаар зүйл. Хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх, цуцлах үндэслэл

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20.1.Хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх үндэслэл нь гэрч, хохирогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн бичгээр гаргасан хүсэлт, мөрдөгч, прокурорын бичгээр гаргасан санал байна.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

20.2. Хамгаалалтын арга хэмжээг дараах үндэслэлээр цуцална:

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20.2.1.хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн бичгээр гаргасан хүсэлт, мөрдөгч, прокурорын бичгээр гаргасан санал;

/Энэ заалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

20.2.2.хамгаалалт хэрэглэх шийдвэр гаргасан албан тушаалтан, эсхүл түүний дээд шатны албан тушаалтны шийдвэр.

/Энэ заалтад 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20.3.Энэ хуулийн 20.2.2-т заасан албан тушаалтан дараах үндэслэлээр хамгаалалтыг цуцлах шийдвэр гаргана:

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20.3.1.гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх нөхцөл байдал арилсан;

20.3.2.хамгаалуулагч нь хамгаалалтын шаардлага, арга хэмжээг санаатайгаар удаа дараа зөрчсөн.

/Энэ заалтад 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20.4.хамгаалалтын арга хэмжээг цуцлах шийдвэр гаргахад энэ хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан нөхцөлийг харгалзан үзнэ.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.5.Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд мөрдөгчийн бичгээр гаргасан санал, шүүхийн шатанд прокурорын бичгээр гаргасан саналын дагуу хамгаалалтын арга хэмжээг авахад гэрч, хохирогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгчийн саналыг авсан байна.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

21 дүгээр зүйл.Хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.1.Эрх бүхий албан тушаалтан гэрч, хохирогчийн хүсэлт, зөвшөөрөл, бодит аюул заналхийллийн талаарх баримтыг үндэслэн энэ хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан нөхцөлд дүн шинжилгээ хийх замаар хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх шийдвэрийг нэн даруй гаргана.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.2.Дараах албан тушаалтан хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэглэх шийдвэр гаргана:

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.2.1.энэ хуулийн 16.2, 17.1-д заасан хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэглэх шийдвэрийг хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, эсхүл түүний өмгөөлөгчийн хүсэлтээр мөрдөгч;

/Энэ заалтад 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

21.2.2.энэ хуулийн 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 17.1-д заасан хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэглэх шийдвэрийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд гэрч, хохирогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн бичгээр гаргасан хүсэлт, мөрдөгчийн бичгээр гаргасан саналыг үндэслэн прокурор, шүүхийн шатанд прокурорын бичгээр гаргасан саналыг үндэслэн шүүгч;

/Энэ заалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

21.2.3.энэ хуулийн 7.1.7, 7.1.8, 16.1-д заасан хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх шийдвэрийг гэрч, хохирогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн бичгээр гаргасан хүсэлт, прокурорын бичгээр гаргасан саналыг үндэслэн шүүгч.

/Энэ заалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

21.2.4.хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах асуудлаар Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны хүсэлтээр мөрдөгч.

/Энэ заалтыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

21.3.Энэ хуулийн 7.1.7, 7.1.8, 16.1-д заасан арга хэмжээ нь аюулгүй байдлын онцгой арга хэмжээ бөгөөд эдгээрийг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах байгууллагын харьяалах хэргийн гэрч, хохирогчид тэдний аюулгүй байдлыг хамгаалалтын бусад арга хэмжээг хэрэглэн хамгаалж чадахгүй нөхцөлд хэрэглэнэ.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.4.Энэ хуулийн 7.1.6-7.1.8, 16.1-д заасан хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх явцад тухайн хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчийг өмнө ажиллаж байсантай ижил хэмжээний цалин хөлс бүхий ажлын байраар хангана. Хэрэв ийм боломжгүй бол өмнө авч байсан дундаж цалин хөлстэй нь тэнцэх нөхөн олговрыг хамгаалалтад байх хугацаанд олгоно.

21.5.Энэ хуулийн 7.1.3-7.1.9-д заасан аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. Энэ хуулийн 10.2-т заасан бүсэд биечилсэн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх журмыг батлахдаа холбогдох байгууллагын саналыг харгалзана.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

21.6.Энэ хуульд заасан хамгаалалтын арга хэмжээний талаар мэдсэн иргэн, албан тушаалтан бусдад энэхүү мэдээллийг задруулахгүй байх үүрэгтэй.

21.7.Энэ хуульд заасан хамгаалалтын арга хэмжээг эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад авах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл уг ажиллагаа дууссаны дараа үргэлжлүүлж болно.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.8.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд энэ хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан үндэслэл журмыг баримтална.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

21.9.Цагдан хоригдож байгаа болон хорих ял эдэлж байгаа гэрч, хохирогчийг хамгаалах журмыг Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцөн хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

21.10.Энэ хуулийн 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9-д заасан хамгаалалтын арга хэмжээг авахдаа хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллага нь хамгаалалтад авах гэрч, хохирогч, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллагатай гэрээ байгуулах бөгөөд гэрээний загварыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. Аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээний хэлбэрээс хамаарч гэрээнд холбогдох эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

22 дугаар зүйл.Хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэглэх шийдвэр гаргахад харгалзан үзэх нөхцөл

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.1.Хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэглэх шийдвэр гаргахдаа эрх бүхий албан тушаалтан дараах нөхцөлийг харгалзан үзнэ:

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.1.1.гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдалд учирч болох эрсдэл;

22.1.2.хамгаалалтад авснаар олон нийтэд учирч болох эрсдэл;

22.1.3.гэрч, хохирогчийн өгсөн, өгөхөөр зөвшөөрсөн мэдээлэл, нотлох баримтын ач холбогдол;

22.1.4.нөхцөл байдлын үнэлгээ, аюулын эрсдэлийн түвшин;

22.1.5.хамгаалалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал;

22.1.6.хамгаалах арга хэмжээ хэрэглэх эсэхийг тодорхойлох сэтгэл зүйн сорилын үр дүн;

22.1.7.бусад нөхцөл.

22.2.Энэ хуулийн 23.4-т заасан сэтгэл зүйчийн баг нь шаардлагатай тохиолдолд гэрч, хохирогчийн сэтгэл зүйн байдлыг тодорхойлох зорилгоор энэ хуулийн 22.1.6-д заасан сэтгэл зүйн сорилыг авч, хамгаалалтын хэлбэрийг сонгох зөвлөмж гаргана.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23 дугаар зүйл.Хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллага, түүний үүрэг

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.1.Хамгаалалтын арга хэмжээг дараах байгууллагууд өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.1.1.цагдаагийн алба;

23.1.2.мөрдөх алба;

/Энэ заалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

23.1.3.Тахарын алба;

/Энэ заалтыг 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

23.1.4.Авлигатай тэмцэх газар;

23.1.5.Тагнуулын ерөнхий газар.

23.2.Энэ хуулийн 23.1-д заасан байгууллагууд нь тухайн байгууллагын даргын дэргэд гэрч, хохирогчийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий хамгаалалтын тусгай албатай байна.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

23.3.Энэ хуулийн 23.2-т заасан хамгаалалтын тусгай алба нь гэрч, хохирогчийг хамгаалах талаар дараах үүрэг хүлээнэ:

/Энэ хэсэгт 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.3.1.гэрч, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг шуурхай авах;

23.3.2.гэрч, хохирогчийг мэдээллээр хангах;

23.3.3.нүүлгэн шилжүүлэх, баримт бичиг солих, мэс заслын аргаар гадаад төрхийг өөрчлөх хамгаалалтын арга хэмжээг холбогдох байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтад 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.3.4.шинээр ажилд ороход туслалцаа үзүүлэх, мэргэжлийн сургалтад хамруулах;

23.3.5.хууль зүйн туслалцаа болон нийгмийн бусад туслалцаа үзүүлэх;

/Энэ заалтад 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.3.6.шаардлагатай гэж үзвэл аюулгүй байдлын хамгаалалтын хэлбэрийг өөрчлөх, цуцлах тухай саналаа холбогдох албан тушаалтанд гаргах;

/Энэ заалтад 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

23.3.7.энэ хуулийн 5.3-т заасан гэрч, хохирогчийн хамаарал бүхий этгээдийг хамгаалах, энэ хуульд заасан туслалцаа үзүүлэх;

23.3.8.хамгаалалтын үйл ажиллагааны нууцлалыг хангах;

23.3.9.хамгаалалтад авсан гэрч, хохирогчийн талаар мэдээллийн сан үүсгэн хөтлөх;

/Энэ заалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

23.3.10.шаардлагатай бусад.

/Энэ заалтын дугаарт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.4.Энэ хуулийн 23.2-т заасан тусгай албаны дэргэд мэргэжлийн хууль зүйн зөвлөгөө өгөх болон сэтгэл зүйчийн баг ажиллана.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.5.Авлигатай тэмцэх газар, Тагнуулын ерөнхий газар энэ хуулийн 7.1.1-7.1.6-д заасан арга хэмжээг өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24 дүгээр зүйл.Хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэглэх шийдвэрийн талаар гомдол гаргах

Хэвлэх

24.1.Хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогч энэ хуулийн 21.2-т заасан хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэглэх шийдвэрийн талаар гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд шийдвэрийг танилцуулснаас хойш 14 хоногийн дотор гомдлоо дээд шатны прокурор болон харьяалах шүүхэд гаргана.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

24.2.Шүүх болон прокурор гомдлыг ажлын таван өдрийн дотор хянаж шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

25 дугаар зүйл.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах талаарх төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хүлээх үүрэг

Хэвлэх

25.1.Засгийн газар гэрч, хохирогчийг хамгаалах талаар дараах үүрэг хүлээнэ:

25.1.1.гэрч, хохирогчийг хамгаалах, тусламж үзүүлэх талаар хөтөлбөр баталж хэрэгжүүлэх;

25.1.2.гэрч, хохирогчийг хамгаалах арга хэмжээний зардлыг улсын төсвийн төсөлд тусгах.

25.2.Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гэрч, хохирогчийг хамгаалах талаар дараах үүрэг хүлээнэ:

25.2.1.гэрч, хохирогчийг хамгаалах талаар гадаад улстай хэлэлцээр хийх, гэрээ байгуулах;

25.2.2.энэ хуулийн 25.1.1-д заасан хөтөлбөрийн дагуу гэрч, хохирогчийг хамгаалах, тэдэнд туслалцаа үзүүлэх ажлыг уялдуулан зохицуулах.

25.3.Шүүх, прокурор, мөрдөн шалгах эрх бүхий байгууллага болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь хамгаалалтад байгаа болон хамгаалалтад байсан гэрч, хохирогчийг хамгаалах зорилгоор Тахарын албыг дараах мэдээллээр шуурхай хангах үүрэгтэй:

25.3.1.яллагдагчид авсан, өөрчилсөн таслан сэргийлэх арга хэмжээний талаар;

25.3.2.өршөөсөн, уучилсан шийдвэрийн талаар;

25.3.3.сулласан, хугацаанаас өмнө суллаж хяналт тогтоосон талаар;

25.3.4.ялтан хорих байгууллагаас түр болон бүрмөсөн чөлөөлөгдсөн талаар.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

25.4.Шүүх, прокурор, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах байгууллага болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь гэрч, хохирогчтой харьцах, насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийг хамгаалах чиглэлээр шүүгч, прокурор, мөрдөгчийг чадвар сайжруулах сургалтад хамруулж, хохирогч, гэрчтэй харьцахад баримтлах журам боловсруулж, баталж мөрдүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

25.5.Нутгийн өөрөө удирдах болон төрийн байгууллага нь гэрч, хохирогчийг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр энэ хуулийн 23.2-т заасан байгууллага болон эрх бүхий бусад байгууллагад туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

25.6.Хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргасан болон уг шийдвэрийг хэрэгжүүлж байгаа албан тушаалтан хохирогч, гэрчийн хувийн байдлын тухай мэдээллийг задруулахыг хориглоно.

251дүгээр зүйл.Зөвлөл

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

251.1.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажлыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний дэргэд ажиллана.

251.2.Зөвлөлийг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн ахалж, бүрэлдэхүүнд нь санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд болон гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах чиг үүрэг бүхий байгууллага, прокурор, шүүх, холбогдох бусад төрийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдүүлж ажиллана.

251.3.Энэ хуулийн 251.2-т заасан зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно.

251.4.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

251.5.Зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

251.5.1.гэрч, хохирогчийг хамгаалах салбар дундын ажлыг уялдуулан зохицуулах;

251.5.2.гэрч, хохирогчийг хамгаалах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийг шийдвэрлэх талаар санал боловсруулах, хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт тавих, биелэлтийг хангуулах арга хэмжээ авах;

251.5.3.холбогдох яам, агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага болон төрийн бус байгууллагад зөвлөмж өгөх;

251.5.4.гэрч, хохирогчийг хамгаалах байгууллага, албадын алба хаагчдыг сургах, мэргэшүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

251.5.5.иргэд, олон нийтэд хууль тогтоомжийг сурталчлах.

26 дугаар зүйл.Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох

Хэвлэх

26.1.Гэмт хэргийн хохирогчид Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу нөхөн төлбөр олгоно.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

27 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

27.1.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн хүнд холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

28 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

28.1.Энэ хуулийг 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.11.01-ний өдрийн орчуулга)                                                   Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

July 05, 2013               Ulaanbaatar city

 

ON PROTECTION OF THE WITNESSES AND VICTIMS

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the law

1.1.Purpose of this Law is to establish the legal basis for protecting the life and health of the witnesses and victims, providing them with information and granting support and assistance during the criminal procedure. 

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

Article 2.Legislation of protection of the witness and victim

2.1.Legislation of Protection of witness and victim is comprised of the Constitution of Mongolia, this Law and the other legal acts adopted in consistence with these laws. 

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.  

Article 3.Principles of procedure for the protection of witness and victim

3.1.In addition to the principles stipulated in the Constitution of Mongolia, following general principles shall be adhered in the procedure of protection of witness and victim:

 3.1.1.to respect one's legitimate interest;

 3.1.2.to protect the privacy;

 3.1.3.to stay prompt;

 3.1.4.to cooperate.

3.2.Procedure of protection of witness and victim shall not restrict the right to life, freedom of belief, freedom of religion, freedom from torture and inhumane treatment, right to live in a healthy and safe environment and right to have one's health protected of the person who is under protection. 

3.3.Person who is under protection has the right to be provided with information, have his/her information  kept in confidentiality and to have one's job position kept.

Article 4.Definition of legal terms

4.1.The following terminologies used in this Law shall have meanings stated below:

4.1.1."witness and victim" means the witness and victim defined in Criminal Procedure Code and the witness stated in the Law on the Inspection and control of the State Great Khural of Mongolia;

/This sub-paragraph was amended by the Law as of December 24, 2021/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of May 18, 2017/

4.1.2."protective measure" means the measures specified in Article 6 of this Law that protect life, health and mentality of the witness and victim;

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

4.1.3."competent official" means an official specified in law who makes decision regarding the implementation of the protective measure /judge, prosecutor, investigator/.

/This sub-paragraph was amended by the Law as of July 21, 2016/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

4.1.4."human right defender" shall have the same meaning specified in Article 4.1.1 of Law on Legal Status of Human Rights Defender.

/This sub-paragraph was added by the Law as of April 2, 2021/

Article 5.Persons subject to the regulation of this Law 

5.1.Witness, Victim and Human right defender shall be subject to the regulation of this Law.

/This paragraph was modified by the Law as of April 2, 2021/

5.2.Related persons of Witness, Victim and Human right defender may be subject to the regulation of this Law, if deemed necessary. 

/This paragraph was modified by the Law as of April 2, 2021/

5.3.Related persons stated in Article 5.2 means wife, husband, cohabitant, father, mother, grandfather, grandmother, child that is either of own blood or adopted or stepchild, brother, sister, younger brother or sister from same parent, grandson and granddaughter.

/This paragraph was modified by the Law as of April 2, 2021/

5.4.A person, who does not take part in the criminal proceeding as a witness but cooperates by giving information and substantiation or by other means that is necessary for the establishment of a crime may be subject to the regulation of this Law.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

CHAPTER TWO

PROTECTIVE MEASURES AND ASSISTANCE

Article 6.Types of protective measures 

6.1.Protective measures consists of:

 6.1.1.safety protective measures;

 6.1.2.psychological protective measures.

Article 7.Safety protective measure

7.1.Safety protective measures refers to the following: 

 7.1.1.notification in advance;

 7.1.2.restriction of certain actions;

 7.1.3.executive protection;

 7.1.4.ensuring the confidentiality of the information;

7.1.5.facilitating with special equipment and technical devices and tools of communication; 

 7.1.6.temporary relocation into a safe place;

 7.1.7.evacuation;

 7.1.8.substituting documents;

 7.1.9.makeover of physical appearance.

7.2.Safety protective measures specified in Article 7.1 may be applied simultaneously if deemed necessary, and the costs and expenses required for the protection shall be financed from the state budget. 

7.3.Protective measures specified in Article 7.1 shall be selected and applied depending on the circumstance at present.

Article 8.Notification in advance 

8.1.If a person threatens to invade the life, health, property, other rights or freedom of the witness and victim, he/she shall be notified in writing in advance about the consequence of criminal responsibility by the judge, prosecutors and investigator and  shall confirm it with the signature. 

/This paragraph was amended by the Law as of July 21, 2016/

/This paragraph was modified by the Law as of April 24, 2020/

Article 9.Restriction of a certain action

9.1.Restriction of a certain action means prohibiting the suspect, the accused and the defendant from meeting, communicating, attempting to establish connection with the witness and victim or stalking and going after them by any other means.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

9.2.A competent official who took the measure of restriction of certain action shall get the signature of the person who is subject to the measure and shall supervise him/her.

Article 10.Executive protection

10.1.Witness and victim may be placed under executive protection in order for prevention of criminal attack of the his/her life and health.

10.2.Protection stated in Article 10.1 may be carried out in the area of state special security, armed force and other areas of military, intelligence and stakeout.

Article 11.Ensuring the confidentiality of the information

11.1.Information relating to family name, parent's name, birth name, residential address, real estates and legal entities registered under the name, phone number, state number of the vehicle of the witness and victim under the protection shall be kept in confidentiality. A competent authority shall work in cooperation with the relevant authorities when taking measures such as changing the information in relation to the state registration of legal entity, of tangible property rights and of civil registration of the witness and victim, substituting the name with a fictions name and changing the phone number and state number of the vehicle.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

11.2.A competent authority may order the information and reference centres of the civil registration office, auto-vehicles office and other authorities to temporarily prohibit the private information disclosure of the witness, victim and related persons under protection. 

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

11.3.A competent authority may be informed of the information to be kept confidential about the witness and victim in accordance with the legislation on state and official secrets. 

/This paragraph was modified by the Law as of April 24, 2020/

Article 12.Facilitating with special tools, technical devices and tools of communication 

12.1.Witness and victim may be facilitated with an individual special tools and tools of communication specified in Article 12.1 of Law on Personal protection and special tools may be placed on a body or in the dwelling of the witness and victim, if necessary. 

12.2.Cabinet member in charge of legal affairs shall adopt a list of special tools and technical devices and a procedure on their usage.

 /This paragraph was invalidated by the Law as of April 24, 2020/

Article 13.Temporary relocation into a safe place 

13.1.Witness and victim specified in Article 5 of this Law, if an adult, may be temporarily relocated with his/her permission, and if underage, may be temporarily relocated with the permission of his/her parents, legal guardian, caretaker or with the permission of an organization of children's right, into a secure place until the substantial danger or threat is stopped.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

13.2.Specific standards applicable to the protection of underage witness and victim shall be adopted and enforced by the relevant authorities. 

/This paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

Article 14.Evacuation

14.1.If it is established that there is a substantial danger or threat to the life and health of the witness and victim, he/she shall be evacuated from the place of residence.

14.2.In evacuating, the employment, the studies and the accommodation of the witness and victim and of the family members that living with him/her may be resolved collectively with other matters.

Article 15.Substituting the documents

15.1.Civil registration of the witness and victim may be modified and the document may be substituted, when necessary. 

15.2.Protective measure of substituting documents refers to the following forms of modification:

15.2.1.all official documents such as national identity card, driving license, passport, marriage certificate, diploma and other types of license,

15.2.2.health and social insurance, benefits, allowances, army enlistment and other documents of the same kind in relation to social security and welfare;

15.2.3.certificates of movable and immovable property rights,

15.2.4.state registration certificate of legal entity;

/This sub-paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

15.2.5.other necessary documents. 

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

15.3.When changing one's family name, parents' name and the birth name, the witness and victim are obliged to inform the competent authority about the pre-existing duty to be performed. In case he/she fails to do so, the Government shall not bear any responsibility for the consequences.

15.4.Substituted document shall be stored and protected in accordance with the Law on State and Official Secrets, and it shall be restored and modified when the need for the substitution of documents ceases, at the request of the person in accordance with the procedure specified in Article 21.5 of this Law.

/This paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

Article 16.Makeover of the physical appearance

16.1.If safety of the witness and victim cannot be ensured by any other protective measures, the physical appearance may be changed by surgical method upon his/her permission.

16.2.Protective measures can be taken to change the physical appearance of the witness and victim by non-surgical method (changing hairstyle, hair and eye color, etc).

16.3.Safety protective measure specified in Article 16.1 of this Law shall not be applied to the underage witness and victim.

16.4.In order to implement the protective measures specified in Article 16.1 of this Law, inquiries about whether the witness or victim was involved in a crime shall be obtained from the relevant organization.

/This paragraph was invalidated by the Law as of April 24, 2020/

Article 17.Psychological protective measure 

17.1.Psychological protective measures shall be taken to prevent witness and victim stated in Article 5.1 of this Law from psychological shock and fear.

17.2.Psychological protective measure refers to the following:

17.2.1.presence of a psychologist, if necessary, from the moment the witness or victim is taken under protection;

17.2.2.to inform in advance about the potential occurrence of an unpleasant psychological situation during the investigation process with the participation of witness and victim;

17.2.3.to inform in advance about the trial details such as time, order, progress and the circumstances;

17.2.4.presence of a psychologist in the courtroom with witness and victim; 

17.2.5.other necessary measures.

17.3.The team of psychologists specified in Article 23.4 of this Law shall take psychological protective measures for witness and victim under protection.

17.4.Psychological protective measures can be taken simultaneously with the safety protective measures specified in Article 7 of this Law.

/This paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

Article 18.Assistance to the witness and victim under protection

18.1.Witness and victim under protection may be provided with following assistance:

 18.1.1.legal assistance;

 18.1.2.psychological assistance;

 18.1.3.medical assistance.

 18.1.4.other social assistance.

/This sub-paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

 

18.2.Witness and victim shall be provided with free medical assistance if he/she has suffered health problem from a crime or from the assistance specified in Articles 18.1.1 and 18.1.2 of this Law.

18.3.The procedure for providing medical assistance shall be adopted by the members of the Ministries of Health and Justice jointly. 

18.4.The legal assistance specified in Article 18.1.1 of this Law and the psychological assistance specified in Article 18.1.2 of this Law shall be implemented by the team specified in Article 23.4 of this Law.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

18.5.The costs and expenses required to provide assistance specified in Article 18.1.4 of this Law shall be financed from the state budget.

Commentary: "other social assistance" in this Law means the assistance provided by the state aimed to ensure the basic needs of witness and victim such as food, clothing, and other necessary household needs, as well as educational needs of underage witness and victim.

/This paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

CHAPTER THREE

BASIS AND PROCEDURE FOR PROTECTION OF WITNESS AND VICTIM

Article 19.Emergence of protection right

19.1.A protection right arises if the harm has occurred or if there is a sufficient reason for the occurence of a potential harm to the life or health of the witness or victim specified in Article 5 of this Law.

Article 20.Basis for the application and termination of the protective measure 

/The title of this article was amended by the Law as of April 24, 2020/

20.1.The basis for the application of a protective measure may either be a written request of a witness, victim, their legal representative or lawyer, or a written proposal of the investigator or prosecutor.

/This paragraph was modified by the Law as of April 24, 2020/

20.2.Termination of a protective measure shall have following basis:

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

20.2.1.a written request of a witness, victim, their legal representative or lawyer, or a written proposal of the investigator or prosecutor;

/This sub-paragraph was modified by the Law as of April 24, 2020/

20.2.2.order of an official or higher-level official who made a decision to take the protective measure.

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

20.3.The official stated in Article 20.2.2 of this Law shall make an order to terminate the protection on the following basis:

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

20.3.1.the condition for protection and assistance for the witness and victim has ceased,

20.3.2.the person under protection has wilfully violated the security requirements and measures number of times.

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

20.4.The conditions specified in Article 22 of this Law shall be taken into account when ordering termination of protective measures.

/This paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

20.5.The opinion of witnesses, victims and their legal representatives shall be taken into account when taking protective measures upon the written proposal of the investigator during the stage of inquiry and investigation, and upon the written proposal of the prosecutor during the court stage.

/This paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

Article 21.Procedure of application of protective measures 

/The title of this paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

21.1.A competent official shall immediately decide on the application of protective measures upon analyse of the conditions specified in Article 22 of this Law, upon the request and permission of the witness and victim, as well as the facts of the substantial threat.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

21.2.The following official shall decide to apply protective measures:

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

21.2.1.An investigator, at the written request of the witness and victim under protection, his/her legal representative or lawyer, shall decide on the application of protective measures specified in Articles 16.2 and Article 17.1;

/This sub-paragraph was amended by the Law as of July 21, 2016/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

21.2.2.A prosecutor, based on the written request of the witness and victim under protection, his/her legal representative or lawyer or of written proposal of the investigator, shall decide on the application of protective measures specified in Article 7.1.2, Article 7.1.3, Article 7.1.4, Article 7.1.5, Article 7.1.6 and Article 17.1 during the inquiry and investigation stage. A judge, based on the written proposal of the prosecutor, shall decide on the application of the above measures during  the court stage;

/This sub-paragraph was modified by the Law as of April 24, 2020/

21.2.3.A judge, based on the written request of the witness and victim under protection, his/her legal representative or lawyer or of written proposal of the prosecutor, shall decide on the application of protective measures specified in Article 7.1.7, Article 7.1.8 and Article 16.1.

/This sub-paragraph was modified by the Law as of April 24, 2020/

21.2.4.An investigator, based on the request of the Committee of Human Rights Defender, shall decide on the matters regarding protection of human right defenders.

/This sub-paragraph was added by the Law as of April 2, 2021/

21.3.The measures specified in Article 7.1.7, Article 7.1.8, and Article 16.1 of this Law are special security measures and shall only be applied when the other protective measures cannot ensure the safety of the witness and victim that is subject to the jurisdiction of the investigation authority. 

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

21.4.In case of application of protective measures specified in Articles 7.1.6-7.1.8 and Article 16.1 of this Law, the witness and victim under protection shall be granted a job for a renumeration that is equivalent to the previous employment. If not possible, he/she shall receive a compensation equivalent to the average salary of previous employment during the protection period.

21.5.The procedure for the application of protective measures specified in Article 7.1.3-7.1.9 of this Law shall be approved by the Cabinet member that is in charge of legal affairs. When approving the procedure for implementing executive protection in the area stated in Article 10.2 of this Law, the opinion of the relevant authority shall be taken into account.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

21.6.A person or an official who found out about the protective measure stipulated in this Law, is obliged not to disclose this information to others. 

21.7.The protective measures stated in this Law shall be taken during the criminal proceedings and may be continued after the conclusion of the proceedings if deemed necessary.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

21.8.In implementing safety protective measures of the witness and victim during the criminal proceedings, the basis and procedure stated in this Law and the Criminal Procedural Law shall be adhered.

/This paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

21.9.The procedure for protection of witness and victim who is being detained or serving a prison sentence shall be approved by the Cabinet member that is in charge of legal affairs in consultation with the State Prosecutor General.

/This paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

21.10.When taking protective measures specified in Article 7.1.3, Article 7.1.4, Article 7.1.5, Article 7.1.6, Article 7.1.7, Article 7.1.8, and Article 7.1.9 of this Law, implementing authority shall enter into an agreement with the witness, victim, and the cooperating authority and the draft agreement shall be approved by the Cabinet member that is in charge of legal affairs. Relevant rights, duties and responsibilities shall be stipulated in the agreement depending on the form of protective measures.

/This paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

Article 22.Conditions to take into account for application of protective measures 

/The title of this article was amended by the Law as of April 24, 2020/

22.1.A competent official shall take into account of the following conditions when deciding on the application of protective measures:

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

22.1.1.Potential risk to the safety of the witness and victim;

22.1.2.Potential risk to the public if the protection is to be undertaken;

22.1.3.Relevance of the information and evidence the witness and victim has provided or agreed to provide;

22.1.4.Assessment of the circumstance and the danger risk level;

22.1.5.Costs and expenses required for the implementation of protection;

22.1.6.The results of psychological tests to determine whether protective measures should be applied;

  22.1.7.Other conditions

22.2.The team of psychologists specified in Article 23.4 of this Law may take the psychological test specified in Article 22.1.6 of this Law to determine the psychological state of witness and victim, and make a recommendation for the form of protection, if necessary.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

Article 23.Authority for implementation of protective measures and its function

/The title of this paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

23.1.Following authorities shall implement the protective measures within their competence:

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

 23.1.1.police authority;

 23.1.2.investigation authority;

 /This sub-paragraph was invalidated by the Law as of April 24, 2020

23.1.3.the Takhar office;

 /This sub-paragraph was invalidated by the Law as of July 21, 2016/ /

23.1.4.anti-corruption agency;

 23.1.5.general intelligence agency.

23.2.Authorities specified in Article 23.1 of this Law shall have a special unit with the function of protecting witness and victim under the chair's office.

/This paragraph was amended by the Law as of July 21, 2016/

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

23.3.Special unit specified in Article 23.2 shall have the following obligations regarding the protection of witness and victim:

/This paragraph was amended by the Law as of July 21, 2016/

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

23.3.1.take an immediate action to protect the life and health of witness and victim;

23.3.2.provide information to the witness and victim;

23.3.3.implement the protective measures of evacuation, substitution of documents, makeover of               physical appearance in cooperation with the relevant authorities;

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

23.3.4.assist with the employment matters and professional training;

23.3.5.provide legal and other social assistances;

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

23.3.6.submit a proposal to the relevant authority for changing or terminating the form of the protection if deemed necessary;

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

23.3.7.provide protection and assistance in accordance with this Law to the related persons of the witness and victim stated in this Law;

23.3.8.keep the confidentiality of the protection procedure;

23.3.9.create and maintain a database of witnesses and victims under protection;

/This sub-paragraph was added by the Law as of April 24, 2020/

23.3.10.other necessary duties.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

23.4.Special unit stated in Article 23.2 of this Law shall have a working team of professional legal advisors and psychologists.

/This paragraph was amended by the Law as of July 21, 2016/

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

23.5.The Anti-Corruption Agency and the General Intelligence Agency shall implement the measures specified in Articles 7.1.1-7.1.6 of this Law within their competence.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

Article 24.Complaints regarding the decision of application of protective measures 

24.1.Witness and victim under protection have the right to file a complaint regarding the decision of application of protective measures specified in Article 21.2 of this Law, and is entitled to file it higher-level prosecutor or the competent court within 14 days after being informed of the decision.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

24.2.The court or the Prosecutor shall resolve the complaint within five business days.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

CHAPTER FOUR

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 25.Obligation of state and local self-regulating authorities regarding protection of witness and victim

25.1.Government shall undertake the following responsibilities regarding the protection of witness and victim:

25.1.1.adopt and implement programs regarding the protection of and assistance to the witness and victims;

25.1.2.incorporate the costs and expense regarding the protective measures of witness and victim into the state budget. 

25.2.The central state administrative authority in charge of legal affairs shall undertake the following responsibilities regarding the protection of witnesses and victims:

25.2.1.negotiate and enter into agreements with foreign countries regarding protection of witnesses and victims

25.2.2.coordinate the works of protection of and assistance to witness and victim in accordance with the program specified in Article 25.1.1 of this Law.

25.3.Courts, prosecutors, investigating authorities and court decision enforcement agencies shall be obliged to promptly provide the Takhar Office with the following information in order to protect witness and victim who are under protection or who were under protection:

25.3.1.about the preventive measures taken or changed by the accused;

25.3.2.about pardoned and forgiven decisions;

25.3.3.regarding release, early release and supervision;

25.3.4.regarding temporary or permanent release from prison.

/This paragraph was invalidated by the Law as of July 21, 2016/

25.4.Courts, prosecutors, investigation authorities, and court decision enforcement agencies shall organize training for judges, prosecutors, and investigator to advance their skills in dealing with the witness and victim and the protection of underage witness and victim, and shall develop and enforce procedures for dealing with victim and witness.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

25.5.Local self-governing and state authorities are obliged to provide assistance and support to authorities specified in Article 23.2 of this Law and other competent authorities in the implementation of protective measures for witness and victim.

/This paragraph was amended by the Law as of July 21, 2016/

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

25.6.In case a protective measure is ordered, an official who is implementing the measure is prohibited from disclosing information about the personal status of victim and witness.

Article 251.Council

/This article was added by the Law as of April 24, 2020/

251.1.There shall be non-vacant Council with a function to support the implementation of the Law on Protection of Witness and Victim and the protection of the witness and victim under the Cabinet member in charge of legal affairs.

251.2.The Council shall be chaired by the Cabinet member in charge of legal affairs and shall be composed of representatives from central state administrative bodies in charge of finance, labor, social security, health and foreign relations, as well as investigation authorities, prosecutors, courts, and other related state authorities.

251.3.Representatives of non-governmental organizations may be take part in the Council specified in Article 251.2 of this Law.

251.4.The composition and working procedure of the Council shall be approved by the Cabinet member in charge of legal affairs.

251.5.The Council shall carry out the following functions:

 251.5.1.coordinate the intersectional works of protection of witness and victim;

251.5.2.develop proposals for the budgeting required for the implementation of the program for the protection of witness and victim, monitor the implementation of the program, and take measures to ensure its implementation;

251.5.3.make recommendations to relevant ministries, agencies, local administrative bodies and non-governmental organizations;

251.5.4.to organize programs aimed at training and specializing the authority for witness and victim protection as well as their officers;

 251.5.5.promote legislation to citizens and the public.

Article 26.Compensation to the victim of a crime

26.1.Victims of crimes shall be compensated in accordance with the procedure specified in Article 10 of the Law on Special Fund of the Government.

/This paragraph was amended by the Law as of April 24, 2020/

Article 27.Responsibility for the breach of legislation

27.1.Any person who breaches the Law on Protection of Witness and Victim shall be responsible as provided by the relevant law.

Article 28.Entry into force

28.1.This Law shall enter into force on January 1, 2014.

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA Z.ENKHBOLD