A

A

A

Бүлэг: 1979
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ

ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2006 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдөрДархан


Дугаар 39

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 6,Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсгийг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1.Аймгийн Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 22 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


ДАРГА Л.ГҮНЧИН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ

ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2006 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдөрДархан


Дугаар 39

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 6,Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсгийг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1.Аймгийн Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 22 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


ДАРГА Л.ГҮНЧИН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ