A

A

A

Бүлэг: 1979
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

2005 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр Дархан

Дугаар 90

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3, 6 дугаар заалтуудыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1. “Ахмад настны эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, үндэсний хөтөлбөрийг Дархан-Уул аймагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Д.Хаянхярваа/-д даалгасугай.


ДАРГА                                                           Л.ГҮНЧИН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                                           Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

2005 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр Дархан

Дугаар 90

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3, 6 дугаар заалтуудыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1. “Ахмад настны эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, үндэсний хөтөлбөрийг Дархан-Уул аймагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Д.Хаянхярваа/-д даалгасугай.


ДАРГА                                                           Л.ГҮНЧИН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                                           Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ