A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2006 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, уг үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилтийн эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурд­сан утгаар ойлгоно:

3.1.1."технологи" гэж оюуны бүтээлийг хэрэглээний бүтээгдэхүүн болгон хувиргахад чиглэгдсэн хүн, техник, мэдээлэл, зохион байгуулалтын харилцан уялдаат үйл ажил­лагааг хэрэгжүүлэх аргуудын цогцыг;

3.1.2."шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаа" гэж эдийн засаг, нийгмийн болон бусад асуудлыг шийдвэрлэх цогцолбор арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор шинэ болон нэмэлт мэдлэг, шинэ арга бий болгох, хэрэглэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагааг;

3.1.3."суурь судалгаа" гэж хүн, нийгэм, хүрээлэн байгаа орчны хөгжлийн үндсэн зүй тогтлын талаар шинэ мэдлэг бий болгоход чиглэсэн туршилтын болон онолын үйл ажиллагааг;

3.1.4."хавсарга судалгаа" гэж шинэ мэдлэгийг ашиглахад чиглэсэн судалгаа, туршилтын ажлыг;

3.1.5."эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн" гэж шинжлэх ухааны үйл ажил­лагааны хүрээнд бий болсон шинэ болон нэмэлт мэдлэг, техник технологийн шийдлийг илэрхийлсэн мэдээллийг;

3.1.6."грант" гэж иргэн, хуулийн этгээд, гадаадын болон олон улсын байгууллага урьдчилсан нөхцөл, болзол тавьсаны үндсэн дээр тодорхой судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах зориулалтаар шинжлэх ухааны үйл ажиллагаанд оролцогчдод буцалтгүй олгож байгаа мөнгөн болон бусад хөрөнгийг;

3.1.7."эрдэм шинжилгээний ажилтан" гэж шинжлэх ухаан, техно­ло­гийн тодорхой чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил гүйцэтгэдэг мэргэшсэн судлаачийг;

3.1.8."шинжлэх ухаан, технологийн төсөл" гэж эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлыг онол, арга зүйн өндөр түвшинд явуулж, захиалагчийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан үр дүн бий болгох, түүнийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, ашиглах үйл ажиллагааг төлөвлөсөн баримт бичгийг;

3.1.9. /Энэ заалтыг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

4 дүгээр зүйл. Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны зарчим

Хэвлэх

4.1.Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд дор дурдсан зарчмыг баримтална:

4.1.1.үндэсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил явуулахгүй байх;

4.1.2.шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд оролцогч нь эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын чиглэл, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга, хэлбэрийг чөлөөтэй сонгох, хэрэгжүүлэх;

4.1.3.эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үндэслэл бүхий эрсдэлийг төр болон бусад санхүүжүүлэгч этгээд хүлээн зөвшөөрөх;

4.1.4.нууцын зэрэглэлд хамаарахаас бусад эрдэм шинжилгээний ажил, түүний шалгаруулалт нь чөлөөт өрсөлдөөнд үндэслэсэн ил тод, шударга, нээлттэй байх;

4.1.5.шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд иргэд, хуулийн этгээд тэгш эрхтэй, чөлөөтэй оролцох;

4.1.6.шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаа нь үр ашигтай, бүтээмжтэй байх.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны удирдлага

5 дугаар зүйл. Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажилагааны удирдлагын тогтолцоо

Хэвлэх

5.1.Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажил­лагааны удирдлага нь дараахь тогтолцооноос бүрдэнэ:

5.1.1. Засгийн газар;

5.1.2. Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөл;

5.1.3.шинж­лэх ухаан, техно­логийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуул­лага;

5.1.4.Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академи;

5.1.5.эрдэм шинжилгээний байгууллагын өөрийн удирдлагын байгууллага.

5.2.Монгол Улсын яам шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлтэй байж болно.

6 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Засгийн газар шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаатай холбогдсон дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг нь зохион байгуулах;

6.1.2.шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлон батлах;

6.1.3.шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө, үндэсний хөтөлбөрийг батлах;

6.1.4.үндэсний инновацийн тогтол­цоог хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

6.1.5.шинжлэх ухаан, технологийн салбарт мөрдөх нийтлэг дүрэм, журмыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн батлах;

6.1.6.Засгийн газрын захиалгаар улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх шинжлэх ухаан, технологийн хөтөлбөр, төсөл, судалгааны ажлын хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн хэмжээг тооцож, улсын төсөвт тусгуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

6.1.7.төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллага байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах шийдвэр гаргах;

6.1.8.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

7 дугаар зүйл. Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Засгийн газар нь шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын талаар санал боловсруулах, бодлогын хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх, шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах талаар зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий орон тооны бус Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэх/-тэй байна.

7.2.Зөвлөл нь дор дурдсан асуудлыг хэлэлцэж зөвлөмж гаргана:

7.2.1.Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн өнөөгийн түвшин, цаашдын чиг хандлага;

7.2.2.шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх төрийн бодлого, тэргүүлэх чиглэл, мастер төлөвлөгөө, үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын захиалгаар хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн төслүүдийн санал;

7.2.3.шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилт, хэрэгжүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагаа;

7.2.4.төрийн төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны тайлан, захиалсан төсөл, түүний үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлж байгаа байдал;

7.2.5.суурь болон хавсарга судалгаа, шинжлэх ухаан, технологийн ололтыг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд зарцуулах санхүүжилтийн асуудал;

7.2.6.шинэ технологи нэвтрүүлэх, тэргүүний технологи нутагшуулах чиглэлээр технологийн парк, инкубатор, тэргүүлэх зорилтын сүлжээ байгуулах асуудал;

7.2.7.шинжлэх ухаан, технологийн сангийн тайлан;

7.2.8.тухайн жилд улсын хэмжээгээр хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны нэгдсэн хөтөлбөр;

7.2.9.яамдын шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх асуудал;

7.2.10.шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлоготой уялдуулан шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн холбоог бэхжүүлэх асуудал;

7.2.11.төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдээс хэрэгжүүлж буй төслүүд, тэдгээрийн шинжлэх ухаан, технологийн хөгжилд үзүүлэх үр нөлөө;

7.2.12.хэрэгжүүлж дууссан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн байдал;

7.2.13. /Энэ заалтыг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7.2.14.шинжлэх ухааны хөгжлийн олон улсын чиг хандлагатай уялдуулан эрдэм шинжилгээ, судалгааны шинэ чиглэлийг хөгжүүлэх асуудал;

7.2.15.эрдэм шинжилгээний байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт;

7.2.16.хуульд заасан бусад чиг үүрэг.

7.3.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг Засгийн газар батална.

7.4.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Засгийн газар, шинжлэх ухааны академи, их сургуулиуд, хувийн хэвшлийн эрдэм шинжилгээний байгууллага, бизнесийн төлөөллийг оролцуулах бөгөөд орон тооны нарийн бичгийн даргатай байна.

8 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага шинжлэх ухаан, технологийн талаар дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

8.1.2.шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх үзэл баримтлал, үндсэн чиглэл, хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

8.1.3.Засгийн газрын захиалгаар улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн төслийг сонгон шалгаруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, суурь, хавсарга судалгааны чиглэл, санхүүжилтийг батлах;

8.1.4.төрийн захиргааны бусад төв болон орон нутгийн байгууллагаас шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах;

8.1.5.шинжлэх ухаан, технологийн мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

8.1.6.улсын захиалгатай эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалтын байдалтай танилцах, үр дүнд нь хянан магадлагаа хийлгэх, үнэлгээ, дүгнэлт гаргуулах, шаардлагатай тохиолдолд санхүүжилтийг зогсоох, хохирлыг барагдуулах асуудлыг шийдвэрлэх;

8.1.7.эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, семинар зохион байгуулах, мэргэжилтэн бэлтгэх арга хэмжээг санхүүжүүлэх;

8.1.8.эрдэм шинжилгээний байгууллагад эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил гүйцэтгэх, түүний үр дүнг ашиглахад зориулан эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр санхүүжилт хийх, олгосон хөрөнгийг эргэж төлүүлэх арга хэмжээ авах;

8.1.9.шинжлэх ухаан, технологийн салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх;

8.1.10.шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх талаар гадаад улс, олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах;

8.1.11.шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалах, олгох журмыг батлах;

8.1.12.төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын захирал (дарга)-ын ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдах нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох;

8.1.13.төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын эрдэм шинжилгээний ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх;

8.1.14.эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээл шалгаруулж урамшуулах;

8.1.15.шинжлэх ухаан, технологийн салбарт гадаад улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, төслийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, зохицуулах;

8.1.16. хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

8.2.Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 8.1-д заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ тухайн асуудлаар гарсан Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг харгалзан үзнэ.

9 дүгээр зүйл. Яамны шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн бүрэн эрх

Хэвлэх

9.1.Яамны шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөл нь шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаатай холбогдсон дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.эрхэлсэн салбарын шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх нэгдсэн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;

9.1.2.салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн чадавхийг хөгжүүлэх;

9.1.3.салбарын шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлох;

9.1.4.салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, захиалах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

9.1.5.хэрэгжүүлсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын тайланг хэлэлцэн үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;

9.1.6.эрхэлсэн салбарын хэмжээнд шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн холбоог бэхжүүлэх арга хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлэх;

9.1.7.эрдэм шинжилгээ, туршилт зохион бүтээх ажлын үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

9.1.8.салбарын эрдэм шинжилгээний байгууллагын удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох санал боловсруулах;

9.1.9.их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран ажиллах;

9.1.10.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

9.2.Яамны шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг тухайн асуудлыг эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлах ба зөвлөлийг сайд толгойлно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10 дугаар зүйл. Шинжлэх ухааны академи

Хэвлэх

10.1.Шинжлэх ухааны академийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар зохицуулна.

10.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт судалгаа, шинжилгээний ажил эрхэлдэг, төрийн бус өмчийн шинжлэх ухааны академийн үйл ажиллагааг Төрийн бус байгууллагын тухай хуулиар зохицуулна.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд оролцогч

11 дүгээр зүйл. Эрдэм шинжилгээний байгууллага

Хэвлэх

11.1.Эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлыг дагнан болон сургалт,үйлдвэрлэлтэй хослон гүйцэтгэдэг хуулийн этгээдийг эрдэм шинжилгээний байгуул­лага гэнэ.

11.2.Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг дор дурдсан хэлбэрээр байгуулж болно:

11.2.1.хүрээлэн, төв, лаборатори, зохион бүтээх товчоо, туршилт-үйлдвэрлэл-үйлчилгээний бааз;

11.2.2.эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамаарах дээд боловсролын байгуул­лага;

11.2.3.шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэл;

11.2.4.төрийн болон орон нутгийн музей, үндэсний соёлын байгууллага.

/Энэ заалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтыг 2014 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

11.3.Эрдэм шинжилгээний байгууллага нь өөрийн эрхэлсэн салбарын эрдэмтэн, мэргэжилтнийг оролцуулсан судалгаа, шинжилгээний ажлын чиглэл болон хэрэгжүүлж байгаа эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын явц, үр дүнг хэлэлцэн, тэдгээрт үнэлэлт, дүгнэлт өгөх үүрэг бүхий Эрдмийн зөвлөл байгуулан ажиллуулна.

11.4.Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол эрдэм шинжилгээний байгууллага нь зохион байгуулалтын бүтцээ өөрөө тогтооно.

11.5.Энэ хуулийн 11.2.1-д заасан байгууллага нь үндсэн үйл ажиллагааныхаа чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг ахиулах түр сургалт явуулах, судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнг нийтэд мэдээлэх, сурталчлах, эрдэм шинжилгээний сэтгүүл эрхлэн гаргах эрхтэй.

11.6.Дээд боловсролын байгууллагыг энэ хуулийн 11.2.2-т заасан эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамааруулах үнэлгээний үзүүлэлтийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

11.7.Энэ хуулийн 11.2.2-т заасан байгуул­лага бүтэцдээ эрдэм шинжил­гээний хүрээлэн, төв, лаборатори, зохион бүтээх товчоо, туршилт-үйлдвэрлэл-үйлчилгээний бааз байгуулан ажиллуулах эрхтэй.

11.8.Энэ хуулийн 11.2.3-т заасан байгууллага нь эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх болон аж ахуйн үйл ажиллагааг хослон явуулах эрхтэй.

11.9.Энэ хуулийн 11.2.3-т заасан байгууллагын үйл ажиллагааг хэд хэдэн хуулийн этгээд гэрээний үндсэн дээр, эсхүл Иргэний хуулийн 25.4-т заасны дагуу хуулийн этгээдийн нэгдлийн хэлбэрээр эрхлэн гүйцэтгэж болох бөгөөд удирдлага, зохион байгуулалт, оролцогчдын эрх, үүргийг үүсгэн байгуулах баримт бичгээр тодорхойлно.

11.10.Энэ хуулийн 11.2.3-т заасан байгууллагын эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажилтай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар, үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

11.11.Энэ хуулийн 11.2.3-т заасан байгууллагын үлгэрчилсэн дүрмийг Засгийн газар батлах бөгөөд удирдлагыг нь Удирдах зөвлөл хэрэгжүүлнэ.

11.12.Энэ хуулийн 11.2.4-т заасан байгууллага нь өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлд хамаарах судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг дангаараа буюу эрдэм шинжилгээний бусад байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх эрхтэй бөгөөд тэдгээрийг эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамааруулах үнэлгээний үзүүлэлтийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

11.13.Эрдэм шинжилгээний байгууллага нь өөрийн нэр, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэг, харилцах данстай байх ба бэлгэ тэмдэг хэрэглэж болно.

11.14.Эрдэм шинжилгээний байгууллага нь зориулалтын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл болон туршилт явуулах бусад нөхцөлөөр хангагдсан байх бөгөөд ийнхүү хангах үүргийг үүсгэн байгуулагч хүлээнэ.

12 дугаар зүйл. Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах

Хэвлэх

12.1.Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол дор дурдсан этгээд эрдэм шинжилгээний байгууллагыг үүсгэн байгуулах эрхтэй:

12.1.1.төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой эрдэм шинжилгээний байгууллагыг Засгийн газар;

12.1.2.төрийн бус өмчийн эрдэм шинжилгээний байгуул­лагыг холбогдох хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагч нь.

12.2.Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

12.3.Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг өөрчлөн байгуулах /нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх/ асуудлыг үүсгэн байгуулагч нь шийдвэрлэнэ.

12.4.Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг Иргэний хуулийн 32.1-д заасан үндэслэлээр татан буулгана.

12.5.Энэ хуулийн 12.1.1-д заасан байгууллагад төрийн өмчийн төлөөлөл ажиллуулах, төрийн өмчийн эзэмшил, ашиглалт, зарцуулалтад хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар зохицуулна.

13 дугаар зүйл. Эрдэм шинжилгээний байгууллага, ажилтны нийтлэг эрх, үүрэг

Хэвлэх

13.1.Эрдэм шинжилгээний байгууллага, ажилтан дор дурдсан эрх эдэлнэ:

13.1.1.суурь, хавсарга судалгаа, шинжлэх ухаан, технологийн төслийг гүйцэтгэх шалгаруулалтад оролцох;

13.1.2.хууль тогтоомжоор нууцад хамааруулснаас бусад мэдээллийг чөлөөтэй олж авах;

13.1.3.хууль тогтоомжоор төрийн болон байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлынхаа үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх;

13.1.4.шинжлэх ухаан, технологийн чиглэлээр гадаад улс, олон улсын байгууллагаас зохион байгуулж буй эрдэм шин­жил­гээний хурал, зөвлөгөөн, чуулганд оролцох, судалгааныхаа ажлын үр дүнг мэдээлэх, харилцан мэдээлэл солилцох;

13.1.5.олон улсын болон дотоод, гадаадын шинжлэх ухааны байгууллага, нийгэм­лэг, холбоонд гишүүнээр элсэх, тэдгээрийн удирдлагад сонгогдох;

13.1.6.эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх нөхцөл бололцоогоор хангагдах;

13.1.7.эрдэм шинжилгээний ажил болон бүтээлээ бодитойгоор үнэлүүлж, тохирсон шагнал, урамшуулал хүртэх, хуульд заасан хөнгөлөлт эдлэх;

13.1.8.эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнг харилцан солилцох, хэвлэн нийтлэх;

13.1.9.эрдэм шинжилгээний хурал, сургалт, семинар зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл өгөх.

13.2.Эрдэм шинжилгээний байгууллага, ажилтан дор дурдсан үүрэг хүлээнэ:

13.2.1.шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны зарчим, эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүй, нэр төрийг эрхэмлэн ажиллах;

13.2.2.шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, туршилт, грантыг боди­той хэрэгжүүлэх;

13.2.3.үйлдвэрлэлийн технологийн туршил­т хийх бол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх;

13.2.4.эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын тайланг уг ажлыг дууссанаас хойш 60 хоногт багтаан шинжлэх ухаан, технологийн мэдээллийн санд хүргүүлж хадгалуулах;

13.2.5.эрдэм шинжилгээний ажлын явц, гүйцэтгэл, түүнчлэн санхүүжилтийн зориулалтаар олгосон хөрөнгийн зарцуулалтын мэдээ, тайланг захиа­лагч, санхүүжүүлэгч байгууллагын шаардсанаар тухай бүр үнэн зөв гаргаж өгөх;

13.2.6.эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын явц буюу үр дүнд байгаль орчин, хүн, мал, амьтны эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлэхээр байдал илэрвэл мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэж дүгнэлт гаргуулах, уг байдал тогтоогдвол ажлаа зогсоох, учирч болох сөрөг нөлөөлөл, хохирлын талаар захиалагч, санхүүжүүлэгч, холбогдох бусад байгууллагад мэдэгдэх;

13.2.7.шинжлэх ухаан, технологийн салбарт гадаад улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, төслийн тухай мэдээллийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захир­гааны төв байгууллагад бүртгүүлэх;

13.2.8.эрдэм шинжилгээнийх нь ажлын үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, ашиглахад хамтран ажиллаж дэмжлэг үзүүлэх.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны санхүүжилт

14 дүгээр зүйл. Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх эх үүсвэр

Хэвлэх

14.1.Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг дор дурдсан эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ:

14.1.1.улсын төсвөөс олгосон хөрөнгө;

14.1.2.орон нутгийн төсвөөс олгосон хөрөнгө;

14.1.3.гадаад улс, олон улсын байгууллагаас олгосон хөрөнгө;

14.1.4.гадаад улсын болон Монгол Улсын иргэн, байгууллага, хуулийн этгээдээс олгосон хөрөнгө, хандив, тусламж;

14.1.5.хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэр.

15 дугаар зүйл. Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам

Хэвлэх

15.1.Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг дараахь журмаар санхүүжүүлнэ:

15.1.1.Засгийн газрын захиалгатай эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр;

15.1.2.нутгийн захиргааны байгууллагын захиалгатай эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр;

15.1.3.аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний захиал­гатай эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлыг захиа­лагчийн хөрөнгөөр.

15.2.Энэ хуулийн 15.1.1-д заасны дагуу санхүүжилт хийхдээ шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэлд хамаарах суурь судалгаа, төслийг тэргүүн ээлжинд санхүүжүүлнэ.

15.3.Энэ хуулийн 15.1.2, 15.1.3-т заасан эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил нь Монгол Улсын эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудын хөгжлийг түргэтгэх, үр ашигтай шинэ салбарыг үүсгэн хөгжүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, экспортын нөөцийг өсгөх болон импорт орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, эрчим хүчээр хангах, байгаль орчныг хамгаалах зэрэг стратегийн асуудлыг судлан шийдвэрлэхэд чиглэгдэж байгаа бол уг ажлын тодорхой хэсгийг улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж болно.

16 дугаар зүйл. Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд санхүүжилт олгох журам

Хэвлэх

16.1.Энэ хуулийн 14.1.1, 14.1.2-т заасан эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлыг Засгийн газраас баталсан журмын дагуу хянан мага­д­ла­гаа хийж шалгаруулна.

16.2.Энэ хуулийн 16.1-д зааснаар шалгарсан эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлыг санхүүжүүлэхэд олгох хөрөн­гийн хэмжээг Зөвлөлийн зөвлөмжийг үндэслэн шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

16.3.Энэ хуулийн 16.1-д заасан ажлын захиалагч нь төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага байх бөгөөд тэдгээр нь Иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйлд заасны дагуу гүйцэтгэгчтэй төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх гэрээ байгуулна.

16.4.Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллага үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиглэлийн дагуу суурь, хавсарга судалгааг гүйцэтгэх бол тэдгээрт грант олгох, эсхүл уг байгууллагад санхүүжилт олгох замаар асуудлыг зохицуулж болно.

16.5.Энэ хуулийн 15.1.3-д заасны дагуу 14.1.3-14.1.5-д заасан эх үүсвэрээс гүйцэтгэх эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлыг захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний дагуу санхүүжүүлнэ.

16.6.Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын барилга байгууламж, сорилт, туршилтын зориулалттай тоног төхөө­рөмжийн хэвийн ажиллагааг хангахтай холбогдсон зардлыг улсын төсөвт тусгах, санхүүжүүлэх асуудлыг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хариуцна.

17 дугаар зүйл. Захиалагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

17.1. Эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын захиалагч дор дурдсан эрх эдэлнэ:

17.1.1.санхүү­жил­тийн зориулалтаар олгогдох хөрөнгийн талаар саналаа шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад уламжлах;

17.1.2.гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол төслийг хэрэгжүүлэх явцад бий болсон хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгийг өмчлөх;

/Энэ заалтад 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.1.3.ажлын явц, гүйцэтгэл, санхүүжилтийн тайлан, мэдээг гүйцэтгэгчээс гаргуулж авах;

17.1.4.төслийн санхүүжилтэд аудит хийлгэж дүгнэлт гаргуулах;

17.1.5.төслийн гүйцэтгэл гэрээнд заасан шаардлага хангаагүй бол олгосон хөрөнгийг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авах;

17.1.6.захиалсан эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгах асуудлыг гүйцэтгэгчтэй хамтран шийдвэрлэх;

17.1.7.төслийн гүйцэтгэлтэй холбогдсон маргааныг хол­богдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх;

17.1.8. хууль, гэрээнд заасан бусад эрх.

17.2. Эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын захиалагч дор дурдсан үүрэгтэй:

17.2.1.захиалсан эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын санхүүжүүлэгчтэй гэрээ байгуулах;

17.2.2.санхүүжүүлэгчээс олгосон хөрөнгийн ашиглалт, зарцуу­лалтад хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах;

17.2.3.гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг хүлээн авч хянан, баталгаажуулах арга хэмжээг уг ажлын үр дүнг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэх;

17.2.4.захиалсан ажлынхаа санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарийг санхүүжүүлэгчтэй хамтран тодорхойлох;

17.2.5. /Энэ заалтыг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

17.2.6.Шинжлэх ухаан, технологийн сантай хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх бол уг төсөлд оруулах өөрийн хөрөнгийг Санд байршуулж зарцуулах.

17.3. /Энэ хэсгийг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

17.4. /Энэ хэсгийг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

17.5.Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хэрхэн нэвтрүүлж ашигласан талаар Зөвлөлд хоёр жил тутамд тайлагнана.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

18 дугаар зүйл. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

18.1. Эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын гүйцэтгэгч дор дурдсан эрх эдэлж үүрэг хүлээнэ:

18.1.1.гүйцэтгэж байгаа эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын зардал төлөвлөсөн хэмжээнээс нэмэгдэхээр байвал энэ тухай саналаа захиалагчид тавьж шийдвэрлүүлэх;

18.1.2.эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын санхүүжилтийг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэхийг захиалагчаас шаардах;

18.1.3.захиалагч үүргээ биелүүлээгүй бол гэрээг цуцлах санал тавьж шийдвэрлүүлэх;

18.1.4. /Энэ заалтыг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

18.1.5.гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь бүрэн биелүүлэх, хөрөнгө зардлыг оновчтой хуваарилж, үр ашигтай зарцуулах, үр дүнг тоо, чанарын хувьд захиалсан түвшингээс нь бууруулахгүйгээр боловсруулж захиалагчид хүлээлгэн өгөх;

18.1.6.эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын явцад гэрээнд заасан үр дүнд хүрэх бололцоогүй нь нотлогдсон, эсхүл давагдашгүй хүчин зүйл, хүндэтгэн үзэх бусад шалтгааны улмаас уг ажлыг цаашид хэрэгжүүлэх бололцоогүй болсон бол энэ тухайгаа захиалагчид даруй мэдэгдэх;

18.1.7. захиалгат ажлыг гүйцэтгээгүй буюу дутуу гүйцэтгэсэн, эсхүл үр дүн нь гэрээнд заасан шаардлага хангаагүй бол доголдлыг арилгах, чанарын зохих түвшинд хүргэх ажлыг өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх, эсхүл олгосон хөрөнгийг нөхөн төлөх;

18.1.8.гадаад, дотоодын байгуул­лага, хуулийн этгээд, иргэний хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын гүйцэтгэгч нь уг ажлын сэдвийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад мэдэгдэх.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Эрдэм шинжилгээний ажилтан, түүний нийгмийн баталгаа

19 дүгээр зүйл. Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Хэвлэх

19.1.Эрдэм шинжилгээний ажилтан нь шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, суурь болон хавсарга судалгааны сэдэвт ажил, олон улсын судалгааны хамтарсан төсөл, хөтөлбөрт үндсэн гүйцэтгэгчээр ажиллах эрхтэй.

19.2.Эрдэм шинжилгээний ажилтанд дор дурдсан зэрэг дэв олгоно:

19.2.1.эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан;

19.2.2.эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан;

19.2.3.эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан;

19.2.4.эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан.

19.3.Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

19.4.Судалгааны ажлын арга барил эзэмшсэн байдал, ур чадварынх нь түвшин, ажлын үр дүнг үнэлэх, зэрэг дэвийг ахиулах зорилгоор эрдэм шинжилгээний ажилтныг 4 жил тутамд аттестатчилалд хамруулах бөгөөд журмыг нь шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

20 дугаар зүйл. Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүй

Хэвлэх

20.1.Эрдэм шинжилгээний ажилтан нь энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан нийтлэг үүрэг болон эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллана.

20.2.Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрмийг эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын саналыг харгалзан шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

20.3.Энэ хуулийн 20.2-т заасан ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийг бууруулна.

21 дүгээр зүйл. Эрдэм шинжилгээний ажилтны нийгмийн баталгаа

Хэвлэх

21.1.Эрдэм шинжилгээний ажилтан дор дурдсан нийгмийн баталгаагаар хангагдана:

21.1.1.мэдлэг чадвар, ажлынхаа үр дүнд тохирсон цалин, нэмэгдэл хөлс, зэрэг дэв, цол, ур чадварын нэмэгдэл, нөхөх олговор, тусламж, шагнал урамшуулал авах, хуульд заасан бусад хөнгөлөлт эдлэх;

21.1.2.орон сууц барих буюу худалдан авах зориулалтаар буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээл авах;

21.1.3.энэ хуулийн 11.2-т заасан байгууллагад тасралтгүй 25 ба түүнээс дээш жил эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил эрхэлсэн эрдэм шинжилгээний болон инженер-техникийн ажилтан, лаборан­т өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох бол ажиллаж байгаа байгууллагаас нь 12 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж олгох;

/Энэ заалтад 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

21.1.4.иргэн, хуулийн этгээд, нутгийн захиргааны байгууллагын захиалгаар эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил гүйцэтгэсэн бол захиалагчаас нэмэгдэл цалин, урамшил, бусад дэмжлэг авах;

21.1.5. хуульд заасан бусад баталгаа.

21.2.Улсын төсвөөс санхүүждэг эрдэм шинжилгээний байгууллагын ажилтны цалингийн сүлжээ, тэдгээрт нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс олгох журмыг Засгийн газар батална.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

22 дугаар зүйл. Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын шагнал

Хэвлэх

22.1.Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт дор дурдсан шагнал олгоно:

22.1.1.суурь, хавсарга судалгаа эрхэлж байгаль, нийгмийн шинэ үзэгдэл, хуулийг тодорхойлж, шинжлэх ухааны нээлт хийсэн иргэн, судлаачдын хамтлагт "байгаль, нийгмийн ухааны шагнал";

22.1.2.өндөр үр ашиг, ач холбогдол бүхий шинэ технологи, бүтээгдэхүүн, материал бий болгон үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлж ашигласан байгууллага, иргэнд "технологийн дэвшлийн шагнал";

22.1.3.Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гадаадын иргэн, байгууллагад "шинжлэх ухаан, технологийн олон улсын хамтын ажиллагааны шагнал".

22.2. Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын шагнал олгох журам, шагналын хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар батална.

23 дугаар зүйл. Шинжлэх ухаан, технологийн хамтын ажиллагаа

Хэвлэх

23.1.Хууль тогтоомж, олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол олон улсын байгууллага, гадаад улс, тэдгээрийн байгууллага, хуулийн этгээд, иргэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх, хамтарсан эрдэм шинжилгээний байгууллага байгуулах эрхтэй.

23.2.Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас Монгол Улсад олгосон зээл, тусламжийн 1-ээс доошгүй хувийг эрдэм шинжилгээний ажилтан бэлтгэх, эрдэм шинжилгээний ажлын сорилт, туршилтын баазыг бэхжүүлэхэд зарцуулна.

23.3.Монгол Улсын харьяат эрдэмтэн, түүнчлэн эрдэм шинжилгээний байгууллага, эрдэмтэн нь гадаад улс болон олон улсын шинжлэх ухааны нийгэмлэг, холбоо, сүлжээнд гишүүнээр элсэх эрхтэй.

24 дүгээр зүйл. Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, маргааныг хянан шийдвэрлэх

Хэвлэх

24.1.Шинжлэх ухаан, техно­логийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.2.Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж буй шинжлэх ухаан, технологийн төслийн талаархи өргөдөл, гомдлыг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

24.3.Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж буй шинжлэх ухаан, технологийн төслийн талаар захиалагч, санхүүжүүлэгч, гүйцэтгэгчийн хооронд гарсан маргааныг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

25 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

25.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

25.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2024 оны 05 сарын 16 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.2006 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр баталсан Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Шинжлэх ухаан, технологийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.09.06-ны өдрийн орчуулга)                                                        Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

December 28, 2006              Ulaanbaatar city

 

ON Science and technology

/Revised edition/

 

Chapter one

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law  

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with establishing principles of scientific and technological activities, and legal basis of management, organization and financing of the respective activities.

Article 2.Legislation

2.1.Legislation on science and technology shall consist of the Constitution, this Law, and other legislative acts enacted in conformity with them.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall be interpreted as follows:

3.1.1."technology" shall mean a comprehensive set of methods of interrelated human resource, facilities, information, and logistical actions to convert intellectual work into applied product;

3.1.2."activities of science and technology" shall mean activities aimed at creating and applying new and additional knowledge and new methods for the purpose of implementation of complex measures to solve economic, social and other problems;

3.1.3."basic research" shall mean the experimental and theoretical activities aimed at creating new knowledge in regards with the basic patterns of human, social and environmental development;

3.1.4."ancillary research" shall mean research and experimental work aimed at using new knowledge;

3.1.5."results of scientific work" shall mean information that represents new and additional knowledge and technical solutions created within the scope of scientific work;

3.1.6."grant" shall mean monetary and other funds being provided by individuals, legal entities, foreign and international organizations to participants in scientific activities for the purpose of carrying out specific research and analysis on the basis of prerequisites and conditions;

3.1.7."researcher" shall mean a qualified researcher who conducts research, experiments, and technological works in certain fields of science and technology;

3.1.8."scientific and technological project" shall mean a document that plans to carry out scientific research, experiments, and invention works at a high level of theory and methodology, to create results that meet needs and requirements of the customer, and to introduce and use them in production and services;

3.1.9. /This sub-paragraph was invalidated according to the law as of May 22, 2012/

Article 4.Principles for activities of science and technology

4.1.The following principles shall be adhered to in activities of science and technology:

4.1.1.not to conduct scientific research, experiments, or invention works that may have an adverse impact on national security, human health, or the environment;

4.1.2.to freely choose and implement the direction of scientific research, experiment and/or invention work, methods and forms of implementation of them by a participant in scientific and technological activities;

4.1.3.to accept the justifiable risks of research, experiments, and/or invention works by state and other financing parties;

4.1.4.scientific works, except for the classified as the secret, and its selection shall be transparent, fair and open based on free competition;

4.1.5.persons and legal entities have equal and free participation in scientific and technological activities;

4.1.6.scientific and technological activities should be efficient and productive.

Chapter two

MANAGEMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES

Article 5.Management system of scientific and technological activities

5.1.Management of scientific and technological activities shall consist of the following system:

5.1.1.the Government;

5.1.2.the National Council for Science and Technology;

5.1.3.the state central administrative body in charge of science and technology matters;

5.1.4.the Mongolian Academy of Sciences;

5.1.5.the self-governing organization of the scientific research organization.

5.2.The Ministry of Mongolia may have a science and technology council.

Article 6.Powers of the Government

6.1.The Government shall exercise the following powers in connection with scientific and technological activities:

6.1.1.to develop and approve the state policy on science and technology, and organize its implementation;

6.1.2.to define and approve priority directions for development of science and technology;

6.1.3.to approve the master plan and national program for the development of science and technology;

6.1.4.to develop and implement policies for the development of the national innovation system;

6.1.5.to approve common rules and procedures in the field of science and technology in accordance with legislation;

6.1.6.to estimate the amount of investment and financing of scientific and technological programs, projects, and research works to be carried out with state budget funds by order of the Government, include them in the state budget, and organize their implementation;

6.1.7.to make a decision to establish, reorganize, or liquidate a state-owned academic institution;

6.1.8.other powers stipulated by law.

Article 7.Powers of the National Council for Science and Technology

7.1.The part-time National Science and Technology Council (hereinafter referred to as the "Council") is responsible for formulating proposals for the Government's policy on science and technology, evaluating policy implementation, and making recommendations for the coordination of science and technology development activities.

7.2.The Council shall discuss the following issues and make recommendations:

7.2.1.the current level and future trends of science and technology development in Mongolia;

7.2.2.state policies, priorities, master plans, national programs for the development of science and technology, proposals for science and technology projects commissioned by the Government;

7.2.3.an implementation of state policy on science and technology, activities of implementing organizations;

7.2.4.a report on scientific and technological activities of state central and local administrative bodies, commissioned projects, and implementation of their results in production and services;

7.2.5.an issue of funding for the introduction of basic and ancillary research, scientific and technological achievements into production and services;

7.2.6.an establishment of technology parks, incubators, priority networks in the field of introduction of new technologies and localization of advanced technologies;

7.2.7.a science and technology fund report;

7.2.8.an integrated program of science and technology activities to be implemented at the national level in the given year;

7.2.9.discussion, assessment and conclusion of activity reports of science and technology councils of ministries;

7.2.10.issues of strengthening science and industry alliances in line with the state policy on science and technology;

7.2.11.projects implemented by non-governmental organizations and legal entities and their impact on the development of science and technology;

7.2.12.the state of introducing results of completed scientific and technological projects into production and services;

7.2.13. /This sub-paragraph was invalidated according to the law as of May 22, 2012/

7.2.14.development of new areas of science and research in accordance with the international trends of scientific development;

7.2.15.structure and organization of scientific research organization;

7.2.16.other functions specified by law.

7.3.The composition and rules of the Council shall be approved by the Government.

7.4.The Council shall consist of representatives of the Government, scientific academies, universities, private academic institutions, and business entities, and there will be a full-time secretary.

Article 8.Power of the State central administrative body

8.1.The state central administrative body in charge of scientific and technological matters shall exercise the following powers in relation to science and technology:

8.1.1.to organize an implementation of state policies and laws on science and technology;

8.1.2.to develop and implement concepts, main directions, programs, projects and plans for the development of science and technology;

8.1.3.to select science and technology projects to be implemented with state budget funds by order of the Government, organizing their implementation, approving main and ancillary research, and approve their funding;

8.1.4.to provide integrated methodological management of measures taken by other state central administrative and/or local organizations to develop science and technology;

8.1.5.to organize activities to create a common database and network of scientific and technological information;

8.1.6.to review the use and expenditure of state-ordered research, experiment, and/or invention work, monitor and verify its result, make an assessment report, and, if necessary, stop funding and resolve an issue of compensation;

8.1.7.to organize research meetings, conferences, seminars, and to finance specialist training events;

8.1.8.to provide funds for research, experiment and/or invention work in scientific research institutions, and to use results, with condition of repayment, and to take measures to repay allocated funds;

8.1.9.to determine and implement policy of training and retraining of personnel in the field of science and technology;

8.1.10.to cooperate with foreign countries and international organizations on the development of science and technology;

8.1.11.to approve a procedure for getting the Doctor of Science degree;

8.1.12.to establish common requirements and criteria for a job description of the director (head) of a state-owned academic institution;

8.1.13.to solve social problems of research workers of state-owned academic institutions;

8.1.14.to reward by selecting the best scientific works;

8.1.15.to maintain and coordinate a unified record of programs and projects implemented with funding of foreign countries and international organizations in the field of science and technology;

8.1.16.other powers provided by law.

8.2.The state central administrative body in charge of scientific and technological matters shall take into account recommendations of the National Council of Science and Technology on the issue when exercising its powers specified in paragraph 8.1 of this Law.

Article 9.Power of the Science and Technology Council of the Ministry

9.1.The Science and Technology Council of the Ministry shall exercise the following powers related to science and technology activities:

9.1.1.to develop and implement a unified policy for the development of science and technology in the relevant sector;

9.1.2.to develop science, technology and innovation capabilities of the industry;

9.1.3.to determine scientific and technological priorities of industry;

9.1.4.to organize development, order and implement science and technology programs and projects to be implemented at the industry level;

9.1.5.to discuss and give evaluations and conclusions on reports of applied research, experiments and invention work;

9.1.6.to develop and implement measures to strengthen scientific and industrial alliances within a concerned sector;

9.1.7.to support the introduction of the results of research and experimental invention work into production and services;

9.1.8.to develop proposals for improving the management, structure, and organization of scientific institutions in the field;

9.1.9.to cooperate with universities and research institutions;

9.1.10.other powers provided by law.

9.2.The composition and rules of the Science and Technology Council of the Ministry shall be approved by the member of the Government in charge of the matter, and the Council shall be chaired by the Minister.

/This paragraph was amended according to the law as of October 30, 2015/

Article 10.The Academy of Sciences

10.1.Relations related to activities of the Academy of Sciences shall be governed by the Law on the Legal Status of the Mongolian Academy of Sciences.

10.2.Activities of non-government scientific academies engaged in research and analysis in the territory of Mongolia shall be regulated by the Law on Non-Government Organizations.

Chapter three

PARTICIPANT IN SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES

Article 11.Academic institution

11.1.A legal entity that carries out research, testing, and design alone or in combination with training and production is called an academic institution.

11.2.An academic institution can be established in the following form:

11.2.1.institute, center, laboratory, invention bureau, test-production-service base;

11.2.2.institutions of higher education belonging to the rank of scientific research institutions;

11.2.3.science, technology, industry integration;

11.2.4.state and local museums, national cultural institutions.

/This sub-paragraph was modified according to the law as of May 15, 2014/

/This sub-paragraph was modified according to the law as of January 29, 2021/

11.3.The academic institution shall establish and operate an Academic Council with the responsibility of discussing a direction of research and analysis work, its process and results of research, experiments and invention works being carried out, involving scientists and specialists in the field, and giving evaluations and conclusions.

11.4.Unless otherwise provided by law, the academic institution shall determine its own organizational structure.

11.5.The organization specified in sub-paragraph 11.2.1 of this Law has the right to conduct temporary courses for an advancement of professional degrees in the field of its main activity, to inform the public about results of research and analysis, and to publish academic journals.

11.6.The member of the Government in charge of scientific and technological matters shall determine the evaluation indicators for classifying higher education institutions as academic institutions specified in sub-paragraph 11.2.2 of this Law.

11.7.The organization specified in sub-paragraph 11.2.2 of this Law has the right to establish and operate academic institutes, centers, laboratories, invention bureaus, and test-production-service bases.

11.8.The organization specified in sub-paragraph 11.2.3 of this Law has the right to conduct research, experiments, design and business activities in combination.

11.9.The activities of the organization specified in sub-paragraph 11.2.3 of this Law may be carried out by several legal entities on the basis of a contract or in a form of an association of legal entities in accordance with paragraph 25.4 of the Civil Code, and the management, organization, rights and obligations of participants shall be established and determined by the founding document.

11.10.Relations related to research, experiment and invention work of the organization specified in sub-paragraph 11.2.3 of this Law shall be regulated by this Law, and relations related to production and business activities shall be regulated by other relevant legislation.

11.11.The Government shall approve the model rule of the organization specified in sub-paragraph 11.2.3 of this Law, and the management shall be implemented by the board of directors.

11.12.The organization specified in sub-paragraph 11.2.4 of this Law has the right to carry out research and academic works related to its field of activity alone or jointly with other academic institutions, and the evaluation indicators for classifying them as academic institutions shall be determined by the member of the Government in charge of scientific and technological matters.

11.13.An academic institution shall have its own name, letterhead, symbol, current account, and may use symbols.

11.14.An academic institution shall be provided with appropriate buildings, equipment, tools and other conditions for conducting experiments, and the responsibility of providing these conditions shall be borne by the founder.

Article 12.Establishing, reorganizing, and liquidating academic institutions

12.1.Unless otherwise provided by law, the following persons have the right to establish an academic institution:

12.1.1.state-owned and state-participated academic institutions;

12.1.2.a founder of a non-state-owned academic institution in accordance with the procedures specified in the relevant law.

12.2.An academic institution shall be registered in the state registry by the state administrative body in charge of state registration in accordance with the procedure specified in the Law on State Registration of Legal Entities.

/This paragraph was amended according to the law as of January 29, 2015/

12.3.An issue of reorganization /merger, consolidation, division, separation, or transformation/ of an academic institution shall be decided by the founder.

12.4.An academic institution shall be liquidated on grounds specified in paragraph 32.1 of the Civil Code.

12.5.Relations related to an employment of state property representatives in institutions specified in sub-paragraph 12.1.1 of this Law and the control over ownership, use, and spending of state property shall be regulated by the Law on State and Local Property.

Article 13.Common rights and duties of academic institutions and employees

13.1.Academic institutions and employees shall have the following rights:

13.1.1.to participate in selection process for basic, ancillary research, science and technology projects;

13.1.2.to freely obtain information other than those classified as confidential by law;

13.1.3.to publicize results of research, experiments, and inventions, other than those classified as state and organizational secrets by law;

13.1.4.to participate in scientific conferences, seminars, conferences organized by foreign countries and international organizations in the field of science and technology, report results of research work, and exchange information;

13.1.5.to become a member of international, domestic and foreign scientific organizations, societies and associations, and being elected to their management;

13.1.6.to be provided with opportunities to conduct research activities;

13.1.7.to objectively evaluate research work and invention, receive appropriate rewards and incentives, and receive discounts provided by law;

13.1.8.to exchange and publish results of research, testing, and inventing;

13.1.9.to organize academic meetings, trainings, seminars, give advice, provide services and information.

13.2.Academic institutions and employees undertake the following duties:

13.2.1.to work with respect to principles of scientific and technological activities, ethics and dignity of research workers;

13.2.2.realistic implementation of scientific and technological projects, experiments and grants;

13.2.3.to conduct an environmental impact assessment in case of production technology testing;

13.2.4.to submit and store a report of scientific research, experiment and/or invention work in the science and technology database within 60 days after a completion of work;

13.2.5.to provide accurate information and reports on progress and performance of research work, as well as spending of funds allocated for financing purposes, as required by ordering and financing organizations;

13.2.6.If process or result of research, experiment and/or invention work has a harmful effect on the environment, human, animal, or animal health, notify the professional organization, customer, financier and/or other related organizations and make a conclusion;

13.2.7.to register information about programs and projects implemented with the funding of foreign countries and international organizations in the field of science and technology in the state central administrative body in charge of scientific and technological matters;

13.2.8.to cooperate and support introduction and use of results of research work in production and services.

CHAPTER FOUR

FUNDING FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES

Article 14.Sources of funding for scientific and technological activities 14.1.Scientific and technological activities shall be financed from the following sources:

14.1.1.funds provided by the state budget;

14.1.2.funds provided by the local budget;

14.1.3.funds provided by foreign countries and international organizations;

14.1.4.funds, donations, and assistance provided by foreign or Mongolian citizens, organizations, and legal entities;

14.1.5.other sources not prohibited by law.

Article 15.Procedures for financing scientific and technological activities

15.1.Scientific and technological activities shall be financed in the following manner:

15.1.1.Government-ordered research, experiment and/or invention work with state budget funds;

15.1.2.research, experiment, and/or invention work ordered by the local administrative organization with local budget funds;

15.1.3.scientific research, experiment and/or invention works ordered by enterprises, organizations, and citizens with funds of a customer.

15.2.When financing according to sub-paragraph 15.1.1 of this Law, basic research and projects belonging to priority areas of science and technology shall be financed first.

15.3.The scientific research, testing and invention work financed from sources specified in sub-paragraphs 15.1.2 and 15.1.3 of this Law shall accelerate development of the leading economic sectors of Mongolia, create and develop efficient new sectors, strengthen national security, and increase export resources, and if it is aimed at solving strategic issues such as increasing production of import substitute products, providing energy, and protecting the environment, a certain part of the work can be financed with state budget funds.

Article 16.Funding procedures for scientific and technological activities

16.1.Scientific research, testing, and invention work to be financed from sources specified in sub-paragraphs 14.1.1 and 14.1.2 of this Law shall be reviewed and selected according to procedures approved by the Government.

16.2.According to paragraph 16.1 of this Law, the amount of funds to be allocated for financing research, testing, and invention works shall be determined by the member of the Government in charge of scientific and technological matters based on recommendations of the Council.

16.3.Customer for the work specified in paragraph 16.1 of this Law shall be the state central administrative body and/or the local administrative body, and it shall enter into a project implementation and financing contract with a contractor in accordance with Articles 343-358 of the Civil Code.

16.4.If a state-owned academic institution performs basic and supplementary research in accordance with its main activity, it can be regulated by granting grants or providing funds to the institution.

16.5.In accordance with sub-paragraph 15.1.3 of this Law, a research, experiment and invention work to be performed from sources specified in sub-paragraphs 14.1.3-14.1.5 shall be financed according to a contract between a customer and a contractor.

16.6.The state central administrative body in charge of scientific and technological matters shall be responsible for including costs related to ensuring the normal operation of the buildings and test and experimental equipment of the state-owned academic institutions in the state budget.

Article 17.Customer's rights and obligations

17.1.Customer of research, testing and invention work shall have the following rights:

17.1.1.to submit proposals regarding funds to be provided for the purpose of the financial year to the state central administrative body in charge of scientific and technological matters;

17.1.2.to own a movable and/or immovable property created during the implementation of the project, unless otherwise specified in a contract with a contractor;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of May 22, 2012/

17.1.3.to obtain work progress, performance, financing reports and information from a contractor;

17.1.4.to audit financing of a project and make a conclusion;

17.1.5.if performance of a project does not meet requirements specified in a contract, take measures to compensate the allocated funds;

17.1.6.to monitor performance of ordered research, testing, and invention work, and solve problems with a contractor to eliminate detected violations;

17.1.7.to resolve disputes related to project performance to relevant organizations;

17.1.8.other rights provided by law or contract.

17.2.Customer of research, testing and/or invention work shall undertake the following obligations:

17.2.1.to conclude a contract with a financier of ordered research, testing, and/or invention work;

17.2.2.to monitor usage and expenditure of the funds provided by a financier and take measures to eliminate detected violations;

17.2.3.to accept, review and confirm results of a completed work within 30 days from the date of receiving the results;

17.2.4.to determine monthly and quarterly financing schedule of an ordered work together with a financier;

17.2.5. /This sub-paragraph was invalidated according to the law as of May 22, 2012/

17.2.6.If a joint project with the Science and Technology Fund is to be implemented, the own funds to be allocated in the Fund.

17.3. /This paragraph was invalidated according to the law of May 22, 2012/

17.4. /This paragraph was invalidated according to the law of May 22, 2012/

17.5.Reports on how results of research, experiment and/or invention work carried out with the funds of the Science and Technology Fund introduced and used in production and services shall be submitted to the Council every two years.

/This paragraph was modified according to the law as of May 22, 2012/

Article 18.Contractor's rights and obligations

18.1.Contractor of research, experiment and/or invention work shall exercise the following rights and obligations:

18.1.1.if costs of research, experiment and invention work being carried out is being increased from the planned amount, make a proposal about this to a customer;

18.1.2.to require a customer to complete the financing of research, experiment and/or invention work within the period specified in a contract;

18.1.3.if a customer does not fulfill his/her obligations, propose to terminate the contract;

18.1.4. /This sub-paragraph was invalidated according to the law of May 22, 2012/

18.1.5.to fully fulfill the obligations under a contract on time, rationally allocate funds and expenses, spend them efficiently, process and hand over results to a customer without reducing the ordered work in terms of quantity and quality;

18.1.6.in course of research, experiment and/or invention work, if it is proven that it is not possible to achieve results specified in a contract, or if it is no longer possible to carry out the work due to force majeure or other reasonable reasons, immediately notify the customer about this;

18.1.7.if an ordered work is not performed or incompletely performed, or if the result does not meet the requirements specified in a contract, to eliminate defects and to perform the work to the appropriate level of quality with own funds, or to compensate the provided funds;

18.1.8.foreign and domestic organizations, legal entities, and contractors of scientific research, experiments, and/or inventions financed with private funds shall notify the state central administrative body in charge of scientific and technological matters.

Chapter five

RESEARCH WORKER AND HIS/HER SOCIAL SECURITY

Article 19.Research worker

19.1.The research worker has the right to work as a main contractor in scientific and technological projects, basic and supplementary research projects, joint international research projects and/or programs.

19.2.The following rank shall be granted to a research worker:

19.2.1.a leading researcher;

19.2.2.a chief researcher;

19.2.3.a deputy researcher;

19.2.4.a research trainee.

19.3.Definition, common requirements and criteria for the rank of a researcher shall be approved by the member of the Government in charge of scientific and technological matters.

19.4.In order to evaluate the mastery of research work methods, skill level, work results, and advancement of rank, a research worker shall undergo attestation every 4 years, and the procedure shall be approved by the member of the Government in charge of scientific and technological matters.

Article 20.Code of ethics of research worker

20.1.Research worker shall undertake the common duties and ethical standards of the research worker specified in Article 13 of this Law.

20.2.The code of ethics for research workers shall be approved by the member of the Government in charge of scientific and technological matters, taking into account the suggestions of academic institutions.

20.3.Research worker who violates the code of ethics specified in paragraph 20.2 of this Law shall be demoted.

Article 21.Social guarantees for research workers

21.1.Research worker is provided with the following social guarantees:

21.1.1.to receive a salary, additional fee, rank, title, skill increase, compensatory allowance, assistance, reward, and other benefits stipulated by the law in accordance with results of one's knowledge and work;

21.1.2.to get a grant or discounted loan for the purpose of building or buying a dwelling;

21.1.3.If a pension is granted to a scientific, engineering-technical employee or laboratory worker who has continuously been engaged in research, experiment, or invention for 25 years or more in the organization specified in paragraph 11.2 of this Law, he/she will receive a one-time monetary allowance of the equivalent amount of 12 months' basic salary from the organization where he/she works.

/This sub-paragraph was amended according to the law as of September 7, 2016/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 3, 2016/

21.1.4.to receive additional salary, incentives, and other support from a customer if research, experiment and/or invention work is performed according to the order of a citizen, legal entity, or local administrative body;

21.1.5.other guarantees provided by law.

21.2.The Government shall approve the salary network of employees of academic institutions financed from the state budget, and the procedure for granting them additional fees.

Chapter six

MISCELLANEOUS

Article 22.Science and Technology Industry Award

22.1.The following awards shall be given in the field of science and technology:

22.1.1."Natural and social science award" to a group of persons and researchers who engaged in basic and supplementary research and identified new phenomena and laws of nature and society, and made scientific discoveries;

22.1.2."Technological progress award" for organizations and persons who create new technologies, products, and materials with high efficiency and importance and use them in production and services;

22.1.3."Science and technology international cooperation award" to foreign citizens and organizations who have made valuable contributions to the development of science and technology in Mongolia.

22.2.The Government of Mongolia shall approve rules and amount of awards in the field of science and technology.

Article 23.Cooperation in science and technology

23.1.Unless otherwise specified in laws and international agreements, international organizations, foreign countries, their organizations, legal entities, and citizens have the right to implement science and technology projects, and establish joint research institutions in the territory of Mongolia.

23.2.At least 1 percent of loans and aid granted to Mongolia by foreign countries and international organizations shall be spent on training research workers and strengthening testing and experiment base for academic works.

23.3.Scientists of Mongolia, as well as academic institutions and scientists, have the right to join foreign and international scientific societies, associations and networks.

Article 24.Supervision on implementation of law, and dispute resolution

24.1.The state central administrative body in charge of scientific and technological matters shall supervise implementation of legislation on science and technology within the scope of powers specified in legislation.

/This paragraph was amended according to the law as of November 11, 2022/

24.2.Applications and complaints about science and technology projects financed by the state and local budget funds shall be submitted to the state central administrative body in charge of scientific and technological matters.

24.3.Disputes between customers, financiers, and contractors regarding science and technology projects financed by the state and local budget funds shall be resolved in accordance with the Law on Civil Procedure.

Article 25.Liablities to be imposed on the violators of the Law

25.1.If the act of an official who violates this Law does not constitute criminal nature, he/she shall be held liable as provided in the Law on Civil Service.

25.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be held liable under the Criminal Code or the Law on Violations.

/This Article was modified according to the law as of December 4, 2015/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA NYAMDORJ.Ts