A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 10 дүгээр сарын 3-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн нийтлэг баталгааг тогтоох, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, татварын орчныг тогтворжуулах, хөрөнгө оруулалтын талаар төрийн байгууллагын эрх хэмжээ, хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүргийг тодорхойлох болон хөрөнгө оруулалттай холбоотой бусад харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."хөрөнгө оруулалт" гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулах этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулсан, санхүүгийн тайланд туссан биет болон биет бус хөрөнгийг;

3.1.2."хөрөнгө оруулагч" гэж Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчийг;

3.1.3."гадаадын хөрөнгө оруулагч" гэж Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гадаадын хуулийн этгээд, хувь хүн /Монгол Улсад байнга оршин суудаггүй гадаадын иргэн болон харьяалалгүй хүн, түүнчлэн гадаад улсад байнга оршин суудаг Монгол Улсын иргэн/-ийг;

3.1.4."дотоодын хөрөнгө оруулагч" гэж хөрөнгө оруулалт хийж байгаа Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд, хувь хүн /Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад байнга оршин суудаг гадаадын иргэн болон харьяалалгүй хүн/-ийг;

3.1.5."гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж" гэж Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан, хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 100 мянган америк доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуйн нэгжийг;

3.1.6."гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар" гэж итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах зорилготойгоор гадаадын хуулийн этгээдийн Монгол Улсад байгуулсан хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээдийг;

3.1.7."татварын орчин" гэж хуульд заасан татварын төрөл, тэдгээрийн хэмжээг тодорхойлох, ногдуулах, төлөх эрх зүйн зохицуулалтын бүрдлийг;

3.1.8."татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах" гэж энэ хуульд заасан татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаанд энэ хуулийн 13.4-т заасны дагуу нэмэхгүйгээр хэвээр хадгалах, эсхүл бууруулахыг;

3.1.9."татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах гэрчилгээ" гэж энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдэд энэ хуульд заасан албан татвар, төлбөрийн хувь, хэмжээг тогтворжуулах зорилгоор эрх бүхий байгууллагаас олгох гэрчилгээг /цаашид "тогтворжуулах гэрчилгээ" гэх/;

3.1.10."тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч" гэж энэ хуульд заасны дагуу тогтворжуулах гэрчилгээ авсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийг;

3.1.11."гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд" гэж нийт гаргасан хувьцааных нь 50, түүнээс дээш хувийг гадаад улсын төр шууд болон шууд бусаар эзэмшиж байгаа хуулийн этгээдийг;

3.1.12."нэгдмэл сонирхолтой этгээд" гэж Компанийн тухай хуулийн 99.1-д заасан этгээдийг.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

4.1.Энэ хууль нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчаас хийж байгаа хөрөнгө оруулалтад хамаарна.

4.2.Хөрөнгө оруулагч нь Монгол Улсын хууль тогтоомжоор хориглосноос бусад салбар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хөрөнгө оруулалт хийж болно.

4.3.Гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд энэ хуулийн 21.1-д заасны дагуу зөвшөөрөл авсан тохиолдолд хөрөнгө оруулалт хийж болно.

4.4.Гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулагч нь Компанийн тухай, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

4.5.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасны дагуу төрийн байгууллага, албан газарт улсын болон орон нутгийн төсвөөс хийх хөрөнгө оруулалтад энэ хууль хамаарахгүй.

4.6.Олон улсын болон төрийн бус байгууллага, хувийн өмчит аж ахуйн нэгж, иргэний арилжааны нөхцөлгүйгээр олгох хандив, буцалтгүй тусламжид энэ хууль хамаарахгүй.

4.7.Цөмийн энергийн салбарт хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахад энэ хуулийн 20 дугаар зүйл хамаарахгүй бөгөөд уг харилцааг Цөмийн энергийн тухай хуулиар зохицуулна.

5 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр

Хэвлэх

5.1.Хөрөнгө оруулалтыг Монгол Улсад дараах хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.хөрөнгө оруулагч дангаараа болон бусад хөрөнгө оруулагчтай хамтран аж ахуйн нэгж байгуулах;

5.1.2.хөрөнгө оруулагч хувьцаа, өрийн бичиг, бусад төрлийн үнэт цаасыг худалдан авах;

5.1.3.компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх замаар хөрөнгө оруулалт хийх;

5.1.4.концесс, бүтээгдэхүүн хуваах, маркетинг, менежментийн болон бусад гэрээ байгуулах;

5.1.5.санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн болон франчайзийн хэлбэрийн хөрөнгө оруулалт хийх;

5.1.6.хуулиар хориглоогүй бусад хөрөнгө оруулалтын хэлбэр.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН НИЙТЛЭГ БАТАЛГАА

6 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн нийтлэг баталгаа

Хэвлэх

6.1.Хөрөнгө оруулагч нь хөрөнгө оруулалтыг дэмжих татварын болон татварын бус дэмжлэгийг эдлэх эрхтэй.

6.2.Төр нь энэ хуульд заасны дагуу хөрөнгө оруулагчид тогтворжуулах гэрчилгээ олгох замаар татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах, эсхүл түүнтэй хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах замаар татварын орчныг тогтвортой байлгах баталгаа олгоно.

6.3.Хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хууль бусаар хураан авахыг хориглоно.

6.4.Хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгийг гагцхүү нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс зөвхөн хуульд заасан журмын дагуу бүрэн хэмжээгээр нөхөн төлөх нөхцөлөөр дайчлан авч болно.

6.5.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 6.4-т заасны дагуу дайчлан авсан хөрөнгийн нөхөн олговрыг тухайн хөрөнгийг дайчлан авсан үеийн буюу энэ тухай хөрөнгө оруулагчид, эсхүл нийтэд мэдэгдэх үеийн зах зээлийн үнэлгээгээр тооцож, үнийн хамт төлнө.

6.6.Монгол Улс хөрөнгө оруулагчийн өмчлөл дэх оюуны өмчийн эрхийг хуульд заасны дагуу хамгаална.

6.7.Хөрөнгө оруулагч нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт татвар төлөх үүргээ бүрэн биелүүлсний үндсэн дээр доор дурдсан өөрт ногдох хөрөнгө, орлогыг гадаад улсад саадгүй гаргах эрхтэй:

6.7.1.үйл ажиллагаанаас олсон ашиг, ногдол ашиг;

6.7.2.оюуны өмчийг бусдад ашиглуулсан эрхийн шимтгэл, ажил гүйцэтгэсэн, үйлчилгээ үзүүлсний төлбөр;

6.7.3.гадаад улсаас олгосон зээлийн үндсэн төлбөр болон хүү;

6.7.4.аж ахуйн нэгжийг татан буулгасны дараа өөрт ногдох хөрөнгө;

6.7.5.хуулийн хүрээнд олсон буюу өмчилж байгаа бусад хөрөнгө.

6.8.Хөрөнгө оруулагч нь энэ хуулийн 6.7-д заасан хөрөнгө, орлогыг мөнгөн хөрөнгө хэлбэрээр гадаад улсад гаргахдаа өөрийн сонгосон, олон улсад чөлөөтэй хөрвөх гадаад валютад хөрвүүлж, шилжүүлэх эрхтэй.

6.9.Хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хөрөнгө оруулагч нь төрийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний харилцаанаас үүсэх маргааныг талууд харилцан тохиролцсоны дагуу гадаадын, эсхүл дотоодын арбитрыг томилон шийдвэрлүүлэх эрхтэй.

6.10.Энэ хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг Улсын Их Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн саналаар шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

7 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

7.1.Хөрөнгө оруулагч нь дараах нийтлэг эрхтэй:

7.1.1.хөрөнгө оруулалт хийх, хөрөнгө оруулалт хийх хэлбэр, хэмжээ, хөрөнгө оруулалт хийх газар, бүс нутаг зэргийг хараат бусаар сонгох, холбогдох шийдвэрийг бие даан дангаар гаргах;

7.1.2.нэг болон түүнээс дээш салбар, төсөл, үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийх;

7.1.3.хөрөнгө оруулах төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гадаад улсаас бараа, ажил, үйлчилгээ импортлох, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг экспортлох;

7.1.4.Монгол Улсад бүртгэлтэй банк, банк бус санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан гадаадын мөнгөн тэмдэгт худалдан авах, худалдах зэргээр өөрийн гадаад валютын хэрэгцээг хангах;

7.1.5.хөрөнгөө захиран зарцуулах, хууль ёсны орлого, ашгийг гадаадад шилжүүлэх, гадаадаас шилжүүлж авах;

7.1.6.хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийг удирдах буюу удирдахад оролцох, бусад этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрх, үүргээ шилжүүлэх;

7.1.7.санхүүжилт, зээл, тусламж, газар, байгалийн баялгийг ашиглах хүсэлт гаргах, хүсэлтээ шийдвэрлүүлэх;

7.1.8.төрийн үйлчилгээг эрх тэгш хүлээн авах;

7.1.9.хууль тогтоомжид заасан бусад эрх.

7.2.Хөрөнгө оруулагч нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах үндсэн үүргээс гадна дараах нийтлэг үүрэгтэй:

7.2.1.үйлдвэрлэж байгаа бараа, үзүүлж байгаа ажил, үйлчилгээ нь үндэсний болон олон улсын стандартад нийцэж байх;

7.2.2.нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартын дагуу хөтлөх;

7.2.3.татварын байгууллага, мэдээлэл шаардсан бусад төрийн байгууллагад бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр заасан хугацаанд хангах;

7.2.4.хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа нь хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, байгаль орчинд ээлтэй байж, хүний хөгжлийг дэмжих;

7.2.5.хууль тогтоомжид заасны дагуу ажилтны эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөх;

7.2.6.ажилтны мэдлэг, туршлага, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, удирдлага, менежментийн арга барилыг сайжруулахад анхаарч, компанийн удирдлагын сайн засаглалын зарчмыг нэвтрүүлэх;

7.2.7.Монголын ард түмний үндэсний өв уламжлал, ёс заншлыг хүндэтгэх;

7.2.8.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд нь энэ хуулийн 16.2-т заасныг баримтлан хөрөнгө оруулалтаа хийх;

7.2.9.хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

8 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, хяналт тавих;

8.1.2.хөрөнгө оруулалтын бодлого, хөрөнгө оруулалтад үзүүлэх дэмжлэг, арга хэмжээний талаар санал боловсруулан Засгийн газарт танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;

8.1.3. энэ хуулийн 21.1-д заасан зөвшөөрлийг олгох;

8.1.4.Төв банк, хөдөлмөр эрхлэлт, татвар, гааль, нийгмийн даатгал, бүртгэл, иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагуудаас хөрөнгө оруулалттай холбоотой дараах мэдээллийг хагас, бүтэн жилээр гаргуулж, хөрөнгө оруулалтын статистик мэдээллийг гаргах:

8.1.4.а.хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, хэмжээ;

8.1.4.б.татвар төлөлт;

8.1.4.в.ажлын байрны тоо;

8.1.4.г.гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрөл;

8.1.4.д.гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн тоо;

8.1.4.е.бараа, үйлчилгээний импортоор хийсэн хөрөнгийн оруулалтын хэмжээ.

8.1.5.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

9 дүгээр зүйл.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг

/Энэ зүйлийн гарчигт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

Хэвлэх

9.1.Хөрөнгө оруулалтыг татах, хөрөнгө оруулалтын орчныг сурталчлах, хөрөнгө оруулагчид үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг чиг үүргийг хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.2.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дараах эрх, үүрэгтэй:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.1.хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, хяналт тавих;

9.2.2.хөрөнгө оруулалтын бодлого, хөрөнгө оруулалтад үзүүлэх дэмжлэг, арга хэмжээний талаар санал боловсруулан Засгийн газарт танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;

9.2.3.энэ хуулийн 21.1-д заасан зөвшөөрлийг олгох;

9.2.4.Төв банк, хөдөлмөр эрхлэлт, татвар, гааль, нийгмийн даатгал, бүртгэл, гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагуудаас хөрөнгө оруулалттай холбоотой дараах мэдээллийг хагас, бүтэн жилээр гаргуулж, хөрөнгө оруулалтын статистик мэдээллийг гаргах:

/Энэ заалтад 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.4.а.хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, хэмжээ;

9.2.4.б.татвар төлөлт;

9.2.4.в.ажлын байрын тоо;

9.2.4.г.гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрөл;

9.2.4.д.гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн тоо;

9.2.4.е.бараа, үйлчилгээний импортоор хийсэн хөрөнгийн оруулалтын хэмжээ.

9.2.5.хөрөнгө оруулалтыг татах цогц үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх;

9.2.6.хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх;

9.2.7.хөрөнгө оруулалтын талаарх эрх зүйн орчин, дотоод зах зээлийн таатай нөхцөлийг хөрөнгө оруулагчид сурталчлах;

9.2.8.хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх;

9.2.9.хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор төрийн бусад үйлчилгээний талаар зөвлөх болон цахим нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх;

9.2.10.энэ хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдэд тогтворжуулах гэрчилгээ олгох;

9.2.11.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа нь төслийн бизнес төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэл болон энэ хуулийн 16.2-т заасан хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацааны дагуу явагдаж байгаа байдалд хяналт тавих;

9.2.12.энэ хуулийн 9.2.11-д заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас, шаардлагатай тохиолдолд тухайн хуулийн этгээдээс тус тус гаргуулан авах;

9.2.13.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигчийн улсын бүртгэл хөтлөх;

9.2.14.хөрөнгө оруулалтыг тогтвортой үргэлжлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.3.Энэ хуулийн 9.2.6-д заасан асуудлаар дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийг хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр байгуулж ажиллуулна.

9.4.Энэ хуулийн 9.3-т заасан зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

9.5.Энэ хуулийн 9.3-т заасан зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах төлөөллийг оруулсан байна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДЭМЖЛЭГ

10 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгийн хэлбэр

Хэвлэх

10.1.Хөрөнгө оруулагчид олгох хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг нь татварын болон татварын бус дэмжлэгээс бүрдэнэ.

11 дүгээр зүйл.Татварын хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг

Хэвлэх

11.1.Хөрөнгө оруулагчид дараах хэлбэрээр татварын дэмжлэг үзүүлнэ:

11.1.1.албан татвараас чөлөөлөх;

11.1.2.албан татварын хөнгөлөлт үзүүлэх;

11.1.3.албан татвар ногдох орлогоос хасагдах элэгдлийн зардлыг түргэвчилсэн аргаар тооцох;

11.1.4.албан татвар ногдох орлогоос хасагдах алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох;

11.1.5.ажилтны сургалтын зардлыг татвар ногдуулах орлогоос хасч тооцох.

11.2.Доор дурдсан тохиолдолд импортолсон техник, тоног төхөөрөмжийг барилга угсралтын ажлын хугацаанд гаалийн албан татвараас чөлөөлж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг "0" хүртэлх хувь, хэмжээгээр ногдуулж болно:

11.2.1.барилгын материал, газрын тос, хөдөө аж ахуйн боловсруулах болон экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэр барих;

11.2.2.нано, био болон инновацийн технологи агуулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэр барих;

11.2.3.эрчим хүчний үйлдвэр болон төмөр зам барих.

11.3.Хөрөнгө оруулагчид үзүүлэх энэ хуулийн 11.1, 11.2-т заасан дэмжлэгийг татварын тухай хууль тогтоомжоор зохицуулна.

12 дугаар зүйл.Татварын бус хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг

Хэвлэх

12.1.Хөрөнгө оруулагчид татварын бус хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгийг дараах хэлбэрээр үзүүлж болно:

12.1.1.газрыг 60 хүртэл жилээр гэрээний үндсэн дээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах, уг хугацааг гэрээний анхны нөхцөлөөр нэг удаа 40 хүртэл жилээр сунгах;

12.1.2.чөлөөт бүс, үйлдвэрлэл, технологийн паркт үйл ажиллагаа явуулах хөрөнгө оруулагчид дэмжлэг үзүүлэх, бүртгэлийн болон шалган нэвтрүүлэх хөнгөвчилсөн горимоор үйлчлэх;

12.1.3.дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан, боловсролын салбарын бүтээн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтний тоо, хэмжээг нэмэгдүүлэх, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх, холбогдох зөвшөөрлийг хөнгөвчилсөн горимоор олгох;

12.1.4.инновацийн төслийг санхүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, экспортод чиглэсэн инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн санхүүжилтэд батлан даалт гаргах;

12.1.5.Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн гадаадын хөрөнгө оруулагч, түүний гэр бүлд Монгол Улсад зорчих олон удаагийн орж гарах виз болон байнга оршин суух зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох;

12.1.6.хуульд заасан бусад дэмжлэг.

12.2.Татварын бус хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгийг Газрын тухай, Чөлөөт бүсийн тухай, Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай, Инновацийн тухай, Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОРЧНЫГ ТОГТВОРЖУУЛАХ

13 дугаар зүйл.Татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийн 13.5-д заасан этгээдэд тогтворжуулах гэрчилгээ олгох замаар хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжүүлэх хуулийн этгээдийн төлөх татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулна.

13.2.Тогтворжуулах гэрчилгээ нь олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болох бөгөөд уг гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаанд татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулна.

13.3.Энэ хуулийн 4.7-д зааснаас бусад тохиолдолд татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулах асуудлыг зөвхөн энэ хууль болон энэ хуульд заасан хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр зохицуулна.

13.4.Тогтворжуулах гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаанд татварын хууль тогтоомжид энэ хуулийн 14.1-д заасан албан татвар, төлбөрийн хувь, хэмжээг бууруулах өөрчлөлт орсон тохиолдолд тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд уг өөрчлөлтөд хамаарах ба харин нэмэгдүүлэх өөрчлөлт орсон тохиолдолд уг өөрчлөлтөд хамаарахгүй.

13.5.Хөрөнгө оруулалтын төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын хэлбэрээс нь хамааран тогтворжуулах гэрчилгээг дараах этгээдэд олгоно:

13.5.1.хөрөнгө оруулалтын төслийг нэг хуулийн этгээд дангаар хэрэгжүүлэх бол тогтворжуулах гэрчилгээг тухайн хуулийн этгээдэд;

13.5.2.хөрөнгө оруулалтын төслийг харилцан хамаарал бүхий хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хэрэгжүүлэх бол тэдгээрийн толгой компанид.

13.6.Тамхи, согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах үйл ажиллагаанд татварын хувь, хэмжээг тогтворжуулахгүй.

14 дүгээр зүйл.Тогтворжуулах татварын төрөл

Хэвлэх

14.1.Тогтворжуулах гэрчилгээгээр доор дурдсан албан татвар, төлбөрийн хувь, хэмжээг гэрчилгээ хүчинтэй байх хугацаанд тогтворжуулна:

14.1.1.аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар;

14.1.2.гаалийн албан татвар;

14.1.3.нэмэгдсэн өртгийн албан татвар;

14.1.4.ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр.

14.2.Ашигт малтмалын үндсэн ордыг ашиглах зорилгоор олгосон энэ хуулийн 14.1.4-т заасан татварын тогтворжуулалтад үүсмэл ордоос олборлосон ашигт малтмалын бүтээгдэхүүнд ногдох ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15 дугаар зүйл.Тогтворжуулах гэрчилгээ

Хэвлэх

15.1.Тогтворжуулах гэрчилгээний загварыг хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.2.Тогтворжуулах гэрчилгээнд дараах мэдээллийг тусгана:

15.2.1.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг;

15.2.2.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар;

15.2.3.энэ хуулийн 13.5.2-т заасан хуулийн этгээдийн оноосон нэр, улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар;

15.2.4.хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслийн нэр;

15.2.5.тогтворжуулах гэрчилгээ олгосон он, сар, өдөр, хүчинтэй байх хугацаа;

15.2.6.энэ хуулийн 14.1-д заасан албан татвар, төлбөрийн хувь, хэмжээ.

15.3.Тогтворжуулах гэрчилгээг бусдад худалдах, барьцаалах, бэлэглэхийг хориглоно.

15.4.Тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд нь нэгтгэх, нийлүүлэх, өөрчлөх хэлбэрээр өөрчлөн зохион байгуулагдахад тогтворжуулах гэрчилгээ нь шинээр бий болсон буюу эрх залгамжлан авсан хуулийн этгээдэд дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд шилжинэ:

15.4.1.хуулийн этгээд нь хөрөнгө оруулалтын төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх;

15.4.2.хөрөнгө оруулалтын төсөл нь энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангаж байх.

16 дугаар зүйл.Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох шалгуур, хугацаа

Хэвлэх

16.1.Хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдийн Монгол Улсад хэрэгжүүлэх төсөл нь доор дурдсан шалгуурыг бүрэн хангасан тохиолдолд тогтворжуулах гэрчилгээ олгоно:

16.1.1.бизнес төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэлд заасан хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ нь энэ хуулийн 16.2, 16.3-т заасан хэмжээнд хүрэх;

16.1.2.хуульд заасан бол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэсэн байх;

16.1.3.тогтвортой ажлын байр бий болгох;

16.1.4.дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх.

16.2.Тогтворжуулах гэрчилгээг доор дурдсан салбарт дараах хугацаагаар олгоно:

16.2.1.уул уурхайн олборлолт, хүнд үйлдвэр, дэд бүтцийн салбарт:

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ /тэрбум төгрөгөөр/

Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох хугацаа /жилээр/

Хөрөнгө оруулалтаа

хийж дуусах хугацаа

/жилээр/

Улаанбаатарын

бүс

Төвийн бүс

/Говьсүмбэр,

Дорноговь, Дундговь,

Дархан-Уул,

Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв/

Хангайн бүс

/Архангай, Баянхонгор,

Булган, Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл/

Зүүн бүс

/Дорнод, Сүхбаатар,Хэнтий/

Баруун бүс

/Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд/

30-100 хүртэл

5

6

6

7

8

2

100-300 хүртэл

8

9

9

10

11

3

300-500 хүртэл

10

11

11

12

13

4

500-аас дээш

15

16

16

17

18

5

16.2.2.энэ хуулийн 16.2.1-д зааснаас бусад салбарт:

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ/тэрбум төгрөгөөр/

Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох хугацаа

/жилээр/

Хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацаа /жилээр/

Улаанбаатарын

бүс

Төвийн бүс

/Говьсүмбэр,

Дорноговь, Дундговь,

Дархан-Уул,

Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв/

Хангайн бүс

/Архангай, Баянхонгор, Булган,

Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл/

Зүүн бүс

/Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий/

Баруун бүс

/Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан Увс,Ховд/

10-30 хүртэл

5-15

4-12

3-10

2-8

5

2

30-100 хүртэл

15 -50

12-40

10-30

8-25

8

3

100-200 хүртэл

50 -100

40-80

30-60

25-50

10

4

200-аас дээш

100-аас дээш

80-аас дээш

60-аас дээш

50-аас дээш

15

5

16.3.Дараах төслийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулагчид тогтворжуулах гэрчилгээний хугацааг энэ хуулийн 16.2-т заасан хугацааг 1.5 дахин уртасган тооцож олгоно:

16.3.1.улс орны нийгэм, эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой хөгжилд онцгой ач холбогдол бүхий импортыг орлох болон экспортлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, техник, эдийн засгийн үндэслэл батлагдсан өдрийн Төв банкны албан ханшаар 500 тэрбум төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх тооцоотой, бүтээн байгуулалтын ажилд гурваас дээш жил шаардагдах төслийг байршил, салбар харгалзахгүйгээр;

16.3.2.энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээд нэмүү өртөг шингэсэн боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэн, үндсэн бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргаж байгаа.

16.4.Хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацааг тогтворжуулах гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн тооцно.

16.5.Тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд нь энэ хуулийн 16.2-т заасан хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацааг сунгах хүсэлтээ хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргаж болох бөгөөд уг хүсэлтийг үндэслэлтэй гэж үзвэл энэ хугацааг 2 хүртэл жилээр сунгаж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17 дугаар зүйл.Тогтворжуулах гэрчилгээ авах тухай хүсэлт гаргах

Хэвлэх

17.1.Энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээд нь тогтворжуулах гэрчилгээ авах хүсэлтээ хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.2.Тогтворжуулах гэрчилгээ авах хүсэлтэд доор дурдсан бичиг баримтыг хавсаргана:

17.2.1.энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангасан тухай хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдийн мэдэгдэл;

17.2.2.хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдийн танилцуулга, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуульд заасан тохиолдолд эрх бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийн баримт бичгийн хуулбар;

/Энэ заалтад "тусгай зөвшөөрөл, бусад эрхийн гэрчилгээний" гэснийг "зөвшөөрлийн баримт бичгийн" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

17.2.3.дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж байгаа талаарх танилцуулга;

17.2.4.хуульд заасан бол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ;

17.2.5.төслийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 10 хүртэл тэрбум төгрөг бол бизнес төлөвлөгөө, 10 тэрбум төгрөгөөс дээш бол техник, эдийн засгийн үндэслэл.

18 дугаар зүйл.Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох

Хэвлэх

18.1.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тогтворжуулах гэрчилгээ авах хүсэлт, холбогдох бичиг баримтыг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор хуульд заасан шалгуурыг үндэслэн тогтворжуулах гэрчилгээ олгох эсэхийг энэ хуулийн 9.3-т заасан зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн шийдвэрлэнэ. Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл хугацааг 15 хоногоор сунгаж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.2.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтворжуулах гэрчилгээг олгохоор шийдвэрлэсэн бол тогтворжуулах гэрчилгээнд холбогдох бичилтийг хийж, гэрчилгээг төсөл хэрэгжүүлэгч Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдэд олгоно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.3.Хөрөнгө оруулалтын төсөл нь энэ хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангаагүй буюу бичиг баримтын бүрдэл дутуу тохиолдолд хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь холбогдох үндэслэл бүхий гэрчилгээ олгохоос татгалзсан хариуг энэ хуулийн 18.1-д заасан хугацаанд бичгээр хөрөнгө оруулагчид хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.4.Энэ хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тухай бүр тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтворжуулах гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19 дүгээр зүйл.Тогтворжуулах гэрчилгээг хүчингүй болгох

Хэвлэх

19.1.Тогтворжуулах гэрчилгээг доор дурдсан үндэслэлээр хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр хүчингүй болгоно:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19.1.1.тогтворжуулах гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа дууссан;

19.1.2.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд хүсэлт гаргасан, эсхүл татан буугдсан;

19.1.3.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд Монгол Улсад оруулсан хөрөнгөө Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс бүрэн татаж, шилжүүлсэн;

19.1.4.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд нь хууль бус бичиг баримт бүрдүүлэн тогтворжуулах гэрчилгээг авсан болох нь тогтоогдсон;

19.1.5.эрх залгамжлагч нь энэ хуулийн 15.4-т заасан шаардлагыг хангаагүй;

19.1.6.энэ хуулийн 15.3-т заасныг зөрчсөн;

19.1.7.гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд нь энэ хуулийн 21.1-д заасан зөвшөөрөл аваагүй болох нь тогтоогдсон;

19.1.8.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ хуулийн 16.2-т заасан хугацаанд хөрөнгө оруулалтаа хийгээгүй;

19.1.9.тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч нь хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан.

19.2.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 19.1-д заасан үндэслэлээр тогтворжуулах гэрчилгээг хүчингүй болгосон шийдвэрээ ажлын таван өдөрт багтаан тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээдэд болон татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

Хэвлэх

20.1.Засгийн газар 500 тэрбум төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгө оруулагчтай түүний гаргасан хүсэлтийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах орчныг нь тогтвортой байлгах зорилгоор хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна.

20.2.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар эрх олгосон Засгийн газрын гишүүн хөрөнгө оруулагчтай хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20.3.Хөрөнгө оруулалтын гэрээг энэ хуулийн 16.2, 16.3-т заасан хугацаанаас доошгүй хугацаагаар байгуулж болно.

20.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хөрөнгө оруулалтын гэрээнд энэ хуулиар тогтоосон хөрөнгө оруулагчид үзүүлэх эрх зүйн баталгааг олгож, татварын орчныг тогтворжуулах, зохицуулалтын болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг тусгаж болно.

20.5.500 тэрбум төгрөгөөс дээш хөрөнгө оруулалт бүхий тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигч хуулийн этгээд нь өөрөө хүсэлт гаргавал түүнтэй хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж болно.

20.6.Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журмыг Засгийн газар батална.

20.7.Энэ хуулийн 20.4-т заасан тогтворжуулах татварын төрөлд энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасныг ойлгоно.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХ

21 дүгээр зүйл.Гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд хөрөнгө оруулалт хийх

Хэвлэх

21.1.Дараах салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмших тохиолдолд зөвшөөрөл авна:

21.1.1.уул уурхай;

21.1.2.банк, санхүү;

21.1.3.хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбоо.

22 дугаар зүйл.Зөвшөөрөл хүсэх, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх

Хэвлэх

22.1.Энэ хуулийн 21.1-д заасан хуулийн этгээд нь зөвшөөрөл хүсэх тухай хүсэлтээ шууд болон Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газар болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргах бөгөөд хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргана:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.1.1.зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн эрх бүхий бүртгэлийн байгууллагаас олгосон хуулийн этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрчилгээний хуулбар;

22.1.2.зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд, энэ хуулийн 22.1-д заасан этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын талаарх бүртгэлийн байгууллагын сүүлийн хоёр жилийн лавлагаа;

22.1.3.гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээдийн монголын талын аж ахуйн нэгжтэй урьдчилан тохиролцсон хэлцэл, түүний төрөл, нөхцөл, хэлцэлд оролцогч талууд, худалдах хувьцааны тоо болон хувь эзэмшлийн хэмжээ, гэрээний үнэ болон хуулийн этгээдийн дүрэм, хуулийн этгээдийн удирдлагад өөрчлөлт оруулахаар тохиролцсон бол энэ талаарх мэдээлэл;

22.1.4.гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээдийн болон хэлцэлд оролцогч монголын талын аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайлангийн тодруулга;

22.1.5.зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн Монгол Улсад хийх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, бизнес төсөл.

22.2.Энэ хуулийн 22.1-д заасан бичиг баримт нь монгол хэлээр байна.

22.3.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь хүсэлтийг нягтлах явцад зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдээс энэ хуулийн 22.1-д зааснаас бусад шаардлагатай бичиг баримтыг шаардаж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.4.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 22.1-д заасан шаардлага хангасан хүсэлтийг хүлээн авч, дараах нөхцөл байдал үүсэх эсэхийг нягтална:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.4.1.хөрөнгө оруулагчийн аливаа үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын шинж чанар нь Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд харшилсан эсэх;

22.4.2.хүсэлт гаргагч нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, бизнесийн тогтсон хэм хэмжээг сахин биелүүлэх нөхцөл, боломжийг хангасан эсэх;

22.4.3.хөрөнгө оруулалт нь тухайн салбар дахь өрсөлдөөнийг хязгаарлах, давамгай байдал тогтоох шинжийг агуулсан эсэх;

22.4.4.хөрөнгө оруулалт нь Монгол Улсын төсвийн орлого, бусад бодлого, үйл ажиллагаанд ноцтой нөлөөлөл үзүүлэх эсэх.

22.5.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 22.4-т заасан нөхцөл байдал үүссэн эсэхийг нягтлахдаа холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт авч болно. Энэ тохиолдолд тухайн байгууллага нь асуудлыг 30 хоногийн дотор судлан үзэж, санал, дүгнэлтээ ирүүлэх бөгөөд уг хугацаанд ирүүлээгүй бол тусгайлан өгөх саналгүйд тооцно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

22.6.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 22.1-д заасан хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор шийдвэр гаргана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт болон хэсгийн дугаарт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.7.Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 22.6-д заасан шийдвэр гарснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор хүсэлт гаргагчид шийдвэрийн талаар мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт болон хэсгийн дугаарт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

23 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

23.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

23.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

24 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

24.1.Энэ хуулийг 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

Law on Investment

October 3, 2013 Ulaanbaatar city

CHAPTER I.

GENERAL BACKGROUND

Article 1. Purpose of law

1) The purpose of this Law is to protect the legal rights and interests of investors in the territory of Mongolia, to establish a common legislative guarantee for investment, to encourage investment, to stabilize the tax environment, to determine the rights and obligations of investors and the competences of a government body related to investment and to regulate other relations pertaining to investment.

Article 2. Investment legislations

2.1. The legislations on investment shall consist of the Mongolian Constitution, the General Taxation Law, this Law and other legislative acts adopted pursuant to these laws.

2.2. Should provisions of the international treaties to which Mongolia is a party provide otherwise, the provisions of such international treaties shall prevail.

Article 3. Definition of terms

3.1. Terms used in this Law shall be understood in the following meaning:

3.1.1. "Investment" means the tangible and intangible assets attributed to the joint

capital and reflected in financial statements of the business entities which are for

profit oriented activities in the territory of Mongolia;

3.1.2. "An investor" means a foreign and domestic investor that make an investment

3.1.3. "A foreign investor" means a foreign legal entity or individual (a foreign citizen or

stateless person who is a non-resident in Mongolia as well as a Mongolian citizen

residing permanently in a foreign country) that makes investment in Mongolia;

3.1.4. "A domestic investor" means a legal entity or individual registered in Mongolia (a

Mongolian citizen and a foreign citizen or stateless person who resides

permanently in Mongolia) that makes an investment in Mongolia;

3.1.5. "A business entity with foreign investment" means a business entity incorporated

according to the applicable legislations in Mongolia and has overall equity of

US$100, 000 or more (or equivalent in Mongolian tugriks or MNT), not less than

25 percent of which is invested by a foreign investor(s);

3.1.6. "Representative office of a foreign business entity" means a person/entity that

has no legal entity status and is established in Mongolia by a foreign legal entity

for the purpose of having representation on proxy basis;

3.1.7. "Tax environment" means a set of legal regulations for determining the types,

percentage and amounts of taxes specified in the applicable laws and their

imposition and payment;

Mongolia 2013 PDF generated: 11 December 2020

investmentpolicyhub.unctad.org 4

3.1.8. "Stabilization of tax rate and amount" means according to the Article 13.4 of this

law to retain or decrease the rates and amount of taxes and payment specified in

this law during the effectiveness of stabilization certificate without escalations;

3.1.9. "Tax rate and amount stabilization certificate" means a certificate (hereinafter

referred to as "Stabilization Certificate") issued by an authorized organization for

the purpose of stabilizing rate and amount of tax and payment specified in this

law, to an investing legal body that fulfills the requirements specified in Article

16.1 of this Law;

3.1.10. "A stabilization certificate holder" means a legal entity registered in Mongolia, who

has taken a stabilization certificate as specified in this Law;

3.1.11. "A foreign state owned legal entity" means a legal entity which 50 and more

percent of its shares is directly and indirectly owned by a foreign country's

government;

3.1.12. "An affiliated party" means the party specified in the Article 99.1 of the Company

Law of Mongolia.

Article 4. Scope of law

4.1. This Law shall apply to the investments which are made by foreign and domestic

investors in the territory of Mongolia.

4.2. Investors may make investment freely into the sectors and productions and services

except as otherwise prohibited or restricted by legislations of Mongolia.

4.3. A foreign state owned legal entity may make investment upon obtaining permission

pursuant to Article 21.1 of this Law.

4.4. Foreign and domestic investors shall conduct activities in Mongolia upon registration

to state registration in accordance with the Company Law, Law on State Registration of

Legal Entities and other relevant laws and regulations.

4.5. This Law shall not apply to the investments at state and local budgets of the

governmental organizations and state owned enterprises, as specified in the Law on

Procurement of Goods, Works and Services with State and Local Funds.

4.6. This Law shall not apply to donations or grants by international or non-governmental

organizations, private businesses or individuals without commercial conditions.

4.7. The Article 20 of this Law shall not apply to conclude/apply an investment agreement

in the nuclear energy sector and the relations shall be regulated under the Nuclear

Energy Law of Mongolia.

Article 5. Forms of investment

5.1. Investments in Mongolia can be made in the following forms:

5.1.1. an investor may establish a new business entity solely or jointly with other

investors;

5.1.2. an investor may purchase shares, bond/debentures and other types of securities;

Mongolia 2013 PDF generated: 11 December 2020

investmentpolicyhub.unctad.org 5

5.1.3. an investor may make an investment by a way of wholly acquiring or merging

companies;

5.1.4. an investor may establish of concession, product sharing, marketing and

management and other agreements;

5.1.5. an investor may make an investment in forms of financial leasing or franchise;

5.1.6. any other forms which are not prohibited by the specified laws.

Chapter II.

Common legal guarantee of investment

Article 6. Common legal guarantee of investment

6.1. An investor shall have a right to seek a tax and non-tax support in order to support

investment.

6.2. The State shall provide an investor with a guarantee of ensuring stability of the tax

rate by a way of granting a stabilization certificate to the investor or by a way of

concluding an investment agreement with the investor as specified in this Law.

6.3. The investor`s assets/investment is prohibited to illegally confiscated in the territory

of Mongolia.

6.4. Properties of the investors may be mobilized only for the public interest and on the

condition of full compensation of the mobilized properties in accordance with the

procedures specified in the law.

6.5. Unless provided otherwise in the international treaties, to which Mongolia is a party,

compensation of the mobilized assets shall be valued at the market rate of the assets

when it was mobilized or notified to the investor or to the public and paid together with

the price, as specified in Article 6.4 of this Law.

6.6. Mongolia shall protect intellectual properties owned by the investors as specified in

the applicable laws.

6.7. Investors shall have a right to transfer their following assets and revenues out of

Mongolia without hindrance on the condition of having properly fulfilled their tax

payment obligations in the territory of Mongolia:

6.7.1. profits of business activities and dividends;

6.7.2. license fees for use of their intellectual property rights and service charges;

6.7.3. payment of principle amounts and interests of overseas loans;

6.7.4. an investor's share of leftover properties after liquidation of a business entity;

6.7.5. other properties gained or owned legally.

6.8. When an investor is moving its assets specified in the Article 6.7 of this Law out of

Mongolia as a monetary asset, the investor shall be entitled to convert into any

internationally freely convertible currency.

6.9. Unless it is provided by law or in the international treaties, to which Mongolia is a

party, an investor is entitled to select an international or domestic arbitration to settle

any dispute which may arise regarding the contract concluded with the state authority of

Mongolia.

6.10. The amendments to this Law shall be resolved by above two thirds votes of the the

Parliament members.

Article 7. Rights and obligations of investor

7.1. Investors shall have the following common rights:

7.1.1. to select independently objects, form, amount and area or region of investment

and to make relevant investment decisions solely;

7.1.2. to make an investment into one or more sectors, projects, productions and

operations;

7.1.3. to import goods, works and services from abroad within the framework of

implementation of the invested projects and to export produced products, works

and services;

7.1.4. to supply their foreign currency needs by purchasing or selling foreign currencies

through the banks and non-banking financial institutions registered in Mongolia;

7.1.5. to dispose of their assets and to transfer to and receive from abroad its lawful

profits and income;

7.1.6. to manage or participate in management of the invested business entity or to

transfer their rights and obligations to other persons according to the relevant

legislation;

7.1.7. to make requests to their rights to use financing, loans, assistances, land and

natural resources and to have their requests resolved;

7.1.8. to receive state services freely and equally;

7.1.9. other rights specified in the legislations.

7.2. Investors shall have the following common obligations in addition to their basic

obligations to conduct their business operations in accordance with the legislation of

Mongolia:

7.2.1. to ensure that the products produced, works conducted and services provided by

them comply with the national and international standards;

7.2.2. to maintain independent accounts and records in respect of the given business

entity in accordance with the international accounting standards;

Mongolia 2013 PDF generated: 11 December 2020

investmentpolicyhub.unctad.org 7

7.2.3. to provide the tax authorities and other government authorities with the required

information upon their request within the specified time in order to enable them to

implement their functions;

7.2.4. to conduct environmentally friendly investment activities that respect consumer

interests and support human development;

7.2.5. to pay the social and health insurance premiums of their staff in accordance with

the relevant legislations;

7.2.6. to improve knowledge, experience, qualification and skills of their employees, to

focus on improvement of the management methodology and to introduce the

good governance principles;

7.2.7. to respect the national heritage, customs and traditions of the Mongolian

7.2.8. to make an investment as specified in the Article 16.2 of this Law as the legal

entity holding the stabilization certificate;

7.2.9. other obligations specified in the applicable laws.

Chapter III.

Full rights of the state bodies related to investment

Article 8. Full rights of state central administrative body in charge of investment affairs

8.1. The state central administrative body in charge of investment affairs shall exercise

the following full rights:

8.1.1. to ensure and monitor implementation of the investment legislation;

8.1.2. to prepare proposals concerning the investment policy and the sectors and areas,

where investments need to be encouraged, and to deliver them to the Government for

decision;

8.1.3. to issue the authorization specified in the Article 21.1 of this Law;

8.1.4. to collect the following investment related data from the Central Bank and the state

administrative bodies in charge of employment, taxation, customs, social insurance and

foreign citizen affairs semi-annually and annually, and to issue investment statistics

accordingly:

8.1.4.a. investment sources and amounts;

8.1.4.b. payment of taxes;

8.1.4.c. number of jobs/ workplaces;

8.1.4.d. residence permits of foreign citizens;

8.1.4.e. number of foreign invested entities;

8.1.4.f. goods and services imported by direct investments

8.1.4.g . other rights provided for by the laws.

Article 9. The state administrative body in charge of investment affairs (agency)

9.1. There shall be a state administrative body in charge of investment affairs (agency)

with functions to attract investment, to promote the advocacy of the investment

environment and to provide services to investors.

9.2. The state administrative body in charge of investment affairs shall fulfill the following

rights and obligations:

9.2.1. to implement comprehensive activities to attract investments;

9.2.2 To develop proposals on investment policy, investment support and measures, submit them to the Government for approval;

9.2.3. to issue a permit specified in 21.1 of this law;

9.2.4. The State administrative organizations in charge of central bank, employment, tax, customs, social insurance, registration, and immigration agency afairs shall obtain the following information related to investment on a semi-annual and annual basis and publish investment statistics:

9.2.4.a. Source and amount of investment;

9.2.4.b. tax payment;

9.2.4.c. number of job position;

9.2.4.d. residence permit of a foreign citizen;

9.2.4.e. number of business entities with foreign investment;

9.2.4.f. the amount of investment made by importing goods and services.

9.2.5. to implement comprehensive activities to attract investment;

9.2.6. to provide support and services for the legal interest of investors;

9.2.7. to advertise to investors the legal environment on investment and favorable conditions of the domestic market;

9.2.8. to render support to investors in planning their investments;

9.2.9. to provide consulting and one-stop online services regarding other state services

for investment;

9.2.10. to issue a Stabilization certificate to the investors meeting the requirements

specified in the Article 16 of this Law;

9.2.11. to monitor whether the stabilization certificate holder`s investment activities are

carried out under the business plan, feasibility study and the duration to make

the investment specified in the Article 16.2 of this Law;

9.2.12. in order to implement its obligation specified in the Article 9.2.11 of this Law, of the

legal entity from the state central administrative body and from the legal entity if

required.

9.2.13. to maintain a state registration of the stabilization certificate holders;

9.2.14. to render support in continued stable investment.

9.3. A /freelance/ council shall be set up to draw a conclusion on the issues specified in the Article 9.2.6 of this Law under the decision by the Government member in charge of investment affairs.

9.4. The Government member in charge of investment affairs shall determine the compound and activity regulation of the council specified in the Article 9.3 of this Law.

9.5. A representative to protect the investor`s interest shall be appointed to the council specified in the Article 9.3 of this Law.

Chapter IV.

Investment promotions

Article 10. Types of investment promotions

10.1. The investment promotions for investors shall consist of tax and non-tax incentives.

Article 11. Tax incentive for investment

11.1. Tax incentives shall be rendered to investors in the following types:

11.1.1. to exempt from taxes;

11.1.2. to render tax incentive;

11.1.3. to calculate under the accelerated method the depreciation expense to be deducted from the taxable revenue

11.1.4. to calculate the loss to be deducted from the taxable revenue by transferring to the future revenue;

11.1.5. to deduct the employee training expense from the taxable revenue.

11.2 Imported machineries and technical equipment may be exempted from the customs

duty and VAT rate may be zero-rated during the construction works in the following

cases:

11.2.1. to build construction materials, oil and agricultural processing and export product

plants;

11.2.2. to build plants to use nano, bio and innovation technologies;

11.2.3. to build power plant and railway.

11.3. The promotions for investors specified in the Articles 11.1 and 11.2 of this Law shall be regulated by legislations on taxation.

Article 12. Non-tax promotion for investment

12.1. The non-tax promotions may be rendered to investors in the following forms:

12.1.1. to put land lease and use for up to 60 years on the basis of a contract and to extend the contract duration once for up to 40 years under the contract`s primary condition;

12.1.2. to render support to the investors who are to make investments to the activities of free zones, production and technological park and to serve with alleviated regime of registration and checkpoint;

12.1.3. to render support to implement creation projects in the infrastructure, sciences and educational sectors, to increase the number of foreign workforces and specialists, to exempt them from employment fees and to grant the required permits at eased regime;

12.1.4. to render support to carry out innovation projects and to guarantee the financing for production of export -oriented innovation products;

12.1.5. to provide the foreign investors, who have made investment to Mongolia, and their family members with multiple visas and residential permissions under the applicable laws of Mongolia;

12.1.6. other promotions specified in the applicable laws.

12.2. Non-tax investment incentives shall be regulated in accordance with the Land Law, Free Zones Law, the Law on Legal Status of Industrial and Technological Parks, Innovation Law, the Law on Export of Mongolian Workforces and Import of Workforces and Specialists from Abroad and other relevant legislations in force.

Chapter V.

Stabilization of investment environment

Article 13. Tax rate stabilization

13.1. The rate of taxes to be paid by the legal entity, who is to implement an investment project, shall be stabilized by a way of issuing stabilization certificates to the party specified in the Article 13.5 of this Law.

13.2. The stabilization certificates shall become effective from the date of their issuance and the tax rate shall be stabilized during the entire period of validity of the stabilization certificates.

13.3. Issues of stabilization of the tax rate shall be regulated only as specified in this Law and the investment contract specified in this Law except specified otherwise in the Article 4.7 of this Law.

13.4. In case if any amendments made to the Tax Law within the validity of the stabilization certificates by reducing the rates of taxes, duties and fees specified in the Article 14.1, the stabilization certificate holders shall be entitled to be covered by the amendments and if the amendment was made by increasing the rates, the stabilization certificate holders shall not be covered by the amendments.

13.5. The stabilization certificate shall be granted to the following investors depending on:

13.5.1. The tax rate shall not be stabilized for production, import and trade activities of tobacco and alcohol beverage.

13.5.2. If the investment project is to be implemented by two or more related legal entities, their parent company.

13.6. Tax rates and rates for production, import and sale of tobacco and alcohol shall not be stabilized.

Article 14. Types of the taxes to be stabilized

14.1. The rates of the following taxes, fees and duties shall be stabilized under the stabilization certificates during their validity period:

14.1.1. corporate income tax;

14.1.2. customs duty;

14.1.3. value-added tax;

14.1.4. mineral resource royalty.

14.2. The tax stabilization specified in Article 14.1.4 of this law granted for the purpose of exploiting a hard rock mineral deposit shall not include royalties for mineral products extracted from a derivative deposit.

Article 15. Stabilization certificate

15.1. The template of stabilization certificate shall be approved by the Government member in charge of investment affairs.

15.2. The following information shall be reflected in the stabilization certificate:

15.2.1. name and address of the stabilization certificate holder - legal entity;

15.2.2. state registration number and registry number of the stabilization certificate holder – legal entity;

15.2.3. name, state registration number and registry number of the legal entity specified in the Article 13.5.2 of this Law;

15.2.4. name of the investment projects to be implemented;

15.2.5. date of issuance and validity term of the stabilization certificate;

15.2.6. rates of taxes and fees specified in the Article 14.1 of this Law.

15.3. It is strictly prohibited to transfer the stabilization certificate by selling, pledging and giving as a gift.

15.4. In cases, a legal entity holding stabilization certificate is reorganizing in the forms of merging, consolidating and reforming, the stabilization certificate shall be transferred to the legal entity which has been established newly or inherited the entity if it fulfills the following requirements:

15.4.1. if the legal entity continues the investment project;

15.4.2. if the investment project meets the criteria specified in the Article 16.1 of this Law.

Article 16. Criteria and duration for issuing stabilization certificate

16.1. A stabilization certificate shall be issued to the investor whose project to be carried

out in Mongolia meets the following criteria:

16.1.1. the total investment amount specified in the business plan and feasibility analysis

reached the amount specified in the Articles 16.2 and 16.3 of this Law;

16.1.2. to get done the environmental impact assessment if required by the law;

16.1.3. to create stable workplaces;

16.1.4. to introduce high tech and technologies.

16.2. The stabilization certificate shall be issued to the following sectors for the durations

stated below:

16.2.1. to the mining extraction, heavy industry and infrastructure sector (Details find in

the source of the law).

16.2.2. to other sectors except the sectors specified in the Article 16.2.1.(Details find in

the source of the law.)

16.3. The validity duration of stabilization certificate, specified in the Article 16.2 of this Law, shall be issued 1.5 times longer for the investors who are to implement the following projects:

16.3.1. to produce import substitute and export-oriented products, which are significant to long term sustainable development of the socio-economic sector of Mongolia, to invest more than MNT 500 billion according to the Central Bank official rate as of the date of approval of the feasibility analysis and to require more than three years of construction works regardless of any location and sector;

16.3.2. the investor - legal entity meeting the criteria specified in the Article 16.1 of this Law deals with VAT inclusive processing industry and export its basic products.

16.4. The investment completion period shall be considered commencing from the issuance date of the stabilization certificate.

16.5. The stabilization certificate holder – legal entity may request the Central state administrative body in charge of investment affairs to extend investment completion period specified in the Article 16.2 of this Law. If the request is considered as reasonable, then the duration can be extended for two years.

Article 17. Application for stabilization certificate

17.1. An investor – legal entity meeting the criteria specified in the Article 16.1 of this Law may make its application for a stabilization certificate to the state administrative body in charge of investment affairs.

17.2. The following documents shall be attached to the request to take a stabilization certificate:

17.2.1. Statement by the applicant confirming satisfaction of the criteria specified in the

Article 16.1 of this Law;

17.2.2. Introduction of the legal entity, copies of the state registration certificate, licenses and other rights issued by a competent authority if specified in the law;

17.2.3. Information about introduction of new high techniques and technologies;

17.2.4. General environmental impact assessment specified in the applicable law;

17.2.5. Business plan, if the investment amount is up to MNT 10 billion or feasibility analysis, if the investment amount is MNT 10 billion and above.

Article 18. Issuance of stabilization certificate

18.1. The state administrative body in charge of investment affairs shall decide whether to grant a stabilization certificate or not within 30 (thirty) days after receipt the request for a stabilization certificate on the basis of the resolution by the council specified in the Article 9.3 of this Law. This term may be extended for 15 days if required.

18.2. If the state administrative body in charge of investment affairs decides to grant the stabilization certificate, it shall write the related information onto the stabilization certificate and give the certificate to the project implementing legal entity registered in Mongolia.

18.3. In case if the investment project does not meet the criteria specified in the Article 16.1 of this Law or the submitted documents are incomplete, the state administrative body in charge of investment affairs shall deliver to the investor a written reply refusing to grant the stabilization certificate together with the relevant justification within the term specified in the Article 18.1 of this Law.

18.4. The state administrative body in charge of investment affairs shall make amendments the stabilization certificate at the request of the legal entity holding stabilization certificate for each occasion of the amendment in the information specified in the Article 15.2 of this Law.

Article 19. Invalidation of stabilization certificate

19.1. The state administrative body in charge of investment affairs shall invalidate the stabilization certificates with the following grounds:

19.1.1. Validity term of the stabilization certificate has expired;

19.1.2. If the stabilization certificate holder has requested or is liquidated;

19.1.3. If the stabilization certificate holder has completely shifted and transferred its

properties from the territory of Mongolia;

19.1.4. If the stabilization certificate holder was identified as taken the stabilization

certificate by submitting illegal documents;

19.1.5. If the heritor does not meet the requirements specified in the Article 15.4 of this Law;

19.1.6. If the Article 15.3 of this Law was breached;

19.1.7. If a foreign state invested entity was confirmed as not taking the permission specified in the Article 21.1 of this Law;

19.1.8. The stabilization certificate holder did not make its investment specified in the Article 16.2 of this Law;

19.1.9. The stabilization certificate holder has concluded an investment contract.

19.2. The state administrative body in charge of investment affairs shall inform its decision to invalidate the stabilization certificate specified in the Article 19.2 of this Law within five (5) working days to the stabilization certificate holding legal entity and the state administrative body in charge of taxation issues.

Article 20. Investment contract

20.1. The Government of Mongolia shall conclude an investment contract with the investor who is to invest more than MNT 500 billion at the investor`s request with the purpose of stabilizing the environment of business activities.

20.2. The Government member in charge of investment affairs shall make investment contracts with investors.

20.3. The investment contract may be concluded for not less than the duration specified in the Articles 16.2 and 16.3 of this Law.

20.4. If not stated otherwise in the applicable laws, the investment contract may reflect the conditions to provide a legal guarantee to the investor specified in this law, stabilize the tax environment and render coordination and financial support.

20.5. If the legal entity holding the stabilization certificate with investment of more than MNT 500 billion made a request, an investment contract may be concluded with the relevant investor.

20.6. The Government of Mongolia shall approve the regulation to conclude investment contracts.

20.7. The type of stabilization tax specified in Article 20.4 of this Law shall be understood as specified in Article 14 of this Law.

Chapter VI.

Investment by foreign Government owned legal entity

Article 21. Investment by foreign government owned legal entities

21.1. If a foreign government owned legal entity holds 33 percent and more percentage of the total shares issued by the legal entities of Mongolia which deal with business in the following sectors shall get permission:

21.1.1. Mining;

21.1.2. Bank and finance;

21.1.3. The media and communications.

Article 22. Request and solution of application for permit

22.1. A legal entity specified in the Article 21.1 of this Law shall make its application for authorization to the state central administrative body in charge of investment affairs directly or through a representative office and authorized representative in Mongolia and shall attach the following documents to the application:

22.1.1. A notarized copy of the certificate of incorporation of the applicant issued by a competent authority of the applicant's country;

22.1.2. References of the registration authority concerning the applicant, the persons with common interest with it, the applicant's executive management specified in the Article 21.1 of this Law of the last two-years;

22.1.3. The preliminary transaction between foreign state owned entity and Mongolian entity, its type and conditions, the transaction parties, shares to be transferred, percentage of shareholding, agreement price, the charter of the legal entity, if it is agreed to make changes to management it shall be notified as well;

22.1.4. Financial statements and clarifications to financial statements of the foreign state owned legal entity and the Mongolian business entity;

22.1.5. The investment plan and business project to be implemented by the applicant in Mongolia.

22.2. The documents specified in the Article 22.1 of this Law shall be in Mongolian language.

22.3. The state central administrative body in charge of investment affairs may demand required documents other than those specified in the Article 22.1 of this Law from the applicant in the course of reviewing the submitted application documents.

22.4. The state central administrative body in charge of investment affairs shall receive the application that meets the requirements specified in the Article 22.1 of this Law and review whether the following conditions may arise or not:

22.4. 1. Any activity of the investor or pattern of investment contradicts with the National Security Concept of Mongolia;

22.4.2. Whether the applicant meets the conditions to adhere to the legislations and the established business norms of Mongolia or not;

22.4.3. Whether the investment has a nature to restrict competition in the relevant sector or create dominance in the sector or not;

22.4.4. Whether the investment has serious and adverse impact on the budget revenue and other policies and activities of Mongolia or not;

22.5. The state administrative body in charge of investment matters may obtain comments and conclusions from relevant organizations when verifying whether the circumstances specified in the Article 22.4 of this law have arisen. In this case, the organization shall study the issue within 30 days and submit its comments and conclusions, and if it is not submitted within that period, it shall be considered as not having a special proposal.

22.6. The state central administrative body in charge of investment affairs shall make a decision within 45 days after receipt of the application specified in the Article 22.1 of this Law.

22.7. The state central administrative body in charge of investment affairs shall notify the applicant on the decision specified in the Article 22.6 of this Law within five (5) working days after making the decision.

Chapter VII.

Miscellaneous

Article 23. Liability to be imposed on violators

23.1. If the actions of an official violating this Law are not of a criminal nature, he / she shall be subject to liability specified in the Civil Service Law.

23.2. A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Law on Law on Infringements.

Article 24. Effectiveness of law

24.1. This Law shall become effective commencing from the 1st day of November 2013.

Z.EHKNBOLD

THE SPEAKER OF THE STATE GREAT KHURAL