A

A

A

Бүлэг: 1979
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
ЖУРАМ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ

2007 оны 06 сарын 27 өдөр Даланзадгад

Дугаар 8/7

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2007 оны 7/9 тогтоолын нэг дэх заалтын дагуу аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс оруулж буй саналыг хэлэлцээд иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн тусгай хэрэгцээний газарт мөрдөх журам”-ыг мөрдөж ажиллахыг дэмжсүгэй.


                                                                                  ДАРГА                                                        С.ЦЭРЭНБАЯР

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
ЖУРАМ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ

2007 оны 06 сарын 27 өдөр Даланзадгад

Дугаар 8/7

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2007 оны 7/9 тогтоолын нэг дэх заалтын дагуу аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс оруулж буй саналыг хэлэлцээд иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн тусгай хэрэгцээний газарт мөрдөх журам”-ыг мөрдөж ажиллахыг дэмжсүгэй.


                                                                                  ДАРГА                                                        С.ЦЭРЭНБАЯР