Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Дугаар 167 Улаанбаатар хот
ШҮҮХИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:
Нэг. Шүүхийн ёс зүйн хорооны дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.
Хоёр.Энэхүү зарлиг гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 08 дугаар сарын 3-ны өдрийн 192 дугаар зарлигаар батлагдсан Шүүхийн сахилгын хорооны дүрмийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

 

2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                    Дугаар 167                                                                                            Улаанбаатар хот

 

ШҮҮХИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Нэг. Шүүхийн ёс зүйн хорооны дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

Хоёр.Энэхүү зарлиг гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 08 дугаар сарын 3-ны өдрийн 192 дугаар зарлигаар батлагдсан Шүүхийн сахилгын хорооны дүрмийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                                                                   МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                        Ц.ЭЛБЭГДОРЖ