Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Дугаар 166 Улаанбаатар хот
ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.8 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:
Шүүхийн мэргэшлийн хорооны дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖ