Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2013 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр Дугаар 142 Улаанбаатар хот
БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:
Нэг.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013-2017 онд хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хавсралт ёсоор баталсугай.
Хоёр.Энэхүү бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг жил бүрийн хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар П.Цагаан/-т даалгасугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

 

2013 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                               Дугаар 142                                                                                                Улаанбаатар хот

 

 

БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Нэг.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013-2017 онд хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хавсралт ёсоор баталсугай.

Хоёр.Энэхүү бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг жил бүрийн хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар П.Цагаан/-т даалгасугай.

 

 

 

                                          МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                 Ц.ЭЛБЭГДОРЖ