A

A

A

Бүлэг: 1979
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 10 сарын 24 өдөр Даланзадгад

Дугаар 99

“Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 18.1.2 “е” заалт, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 15.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Өмнөговь аймгийн Баруун бүсийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө /2008-2021/”-г хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/, Баруун бүсийн зөвлөл /Б.Даваацэрэн/-д даалгасугай.


ХУРЛЫН ДАРГА


С.ЦЭРЭНБАЯР

 

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 10 сарын 24 өдөр Даланзадгад

Дугаар 99

“Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 18.1.2 “е” заалт, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 15.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Өмнөговь аймгийн Баруун бүсийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө /2008-2021/”-г хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/, Баруун бүсийн зөвлөл /Б.Даваацэрэн/-д даалгасугай.


ХУРЛЫН ДАРГА


С.ЦЭРЭНБАЯР