A

A

A

Бүлэг: 1979
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 02 сарын 13 өдөр Даланзадгад

Дугаар 07

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Аймгийн Тогтвортой хөгжлийн сан”-ийн журмыг хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Журмыг мөрдөж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.


                                                                                        ХУРЛЫН ДАРГА                                              С.ЦЭРЭНБАЯР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 02 сарын 13 өдөр Даланзадгад

Дугаар 07

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Аймгийн Тогтвортой хөгжлийн сан”-ийн журмыг хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Журмыг мөрдөж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.


                                                                                        ХУРЛЫН ДАРГА                                              С.ЦЭРЭНБАЯР