A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2013 оны 10 дугаар Улаанбаатар сарын 12-ны өдөр Дугаар 348 хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

(Засгийн газрын 2019-1-30-ны өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Терроризмтэй тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ НЬ:

1. "Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжин, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Б.Ариунсан нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ

Хууль зүйн сайд Х.ТЭМҮҮЖИН