A

A

A

Бүлэг: 1979
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 04 сарын 02 өдөр Даланзадгад

Дугаар 26

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 22.1.12 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл авахаар гаргасан өргөдлийг хянан шийдвэрлэх журам”-ыг шинэчлэн найруулж хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Шинэчилсэн журам батлагдсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2007 оны 118 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                                ХУРЛЫН ДАРГА                                                                С.ЦЭРЭНБАЯР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 04 сарын 02 өдөр Даланзадгад

Дугаар 26

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 22.1.12 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл авахаар гаргасан өргөдлийг хянан шийдвэрлэх журам”-ыг шинэчлэн найруулж хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Шинэчилсэн журам батлагдсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2007 оны 118 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                                ХУРЛЫН ДАРГА                                                                С.ЦЭРЭНБАЯР