A

A

A

Бүлэг: 1979
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

2007 оны 12 сарын 26 өдөр Даланзадгад

Дугаар 9/5

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 “д”, Татварын ерөнхий хуулийн 18.3 дахь заалтуудыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:
Нэг. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Дээрх төлбөрийн хэмжээг 2008 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
Гурав. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2001 оны 4/3 тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болгосугай.


                                                                         ДАРГА                                                      С.ЦЭРЭНБАЯР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

2007 оны 12 сарын 26 өдөр Даланзадгад

Дугаар 9/5

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 “д”, Татварын ерөнхий хуулийн 18.3 дахь заалтуудыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:
Нэг. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Дээрх төлбөрийн хэмжээг 2008 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
Гурав. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2001 оны 4/3 тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болгосугай.


                                                                         ДАРГА                                                      С.ЦЭРЭНБАЯР