A

A

A

Бүлэг: 1979
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
Төлөвлөгө батлах тухай

2008 оны 12дугаар сарын 22ны өдөр Даланзадгад

Дугаар 14

“Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 18.1.2 “ж”, “Боловсролын тухай” хуулийн 29.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Өмнөговь аймгийн боловсролыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-г хавсралт ёсоор баталсугай.
Хоёр. Энэхүү төлөвлөгөөг удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган, шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусган хэрэгжүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /Б.Бадраа/-д даалгасугай.


ХУРЛЫН ДАРГА Л.БАТЧУЛУУН

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
Төлөвлөгө батлах тухай

2008 оны 12дугаар сарын 22ны өдөр Даланзадгад

Дугаар 14

“Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 18.1.2 “ж”, “Боловсролын тухай” хуулийн 29.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Өмнөговь аймгийн боловсролыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-г хавсралт ёсоор баталсугай.
Хоёр. Энэхүү төлөвлөгөөг удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган, шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусган хэрэгжүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /Б.Бадраа/-д даалгасугай.


ХУРЛЫН ДАРГА Л.БАТЧУЛУУН