A

A

A

Бүлэг: 1979
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Даланзадгад

Дугаар 59

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2.”ж”, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын “Хүүхдийн амьдралд ээлтэй дэлхий ертөнц” тунхаглал, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11.1.1, Монгол улсын Засгийн газрын 2002 оны 245 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас оруулсан “Хүүхдийн хөгжил хамгаалал аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг хэлэлцээд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:   Нэг. “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.   Хоёр. Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн, шаардлагатай хөрөнгийг орон нутгийн  төсөвт тусган ажиллаж, хэрэгжилтийг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд жил бүр тайлагнаж байхыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/-д даалгасугай. 


                                                                                ХУРЛЫН ДАРГА                            С.ЦЭРЭНБАЯР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Даланзадгад

Дугаар 59

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2.”ж”, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын “Хүүхдийн амьдралд ээлтэй дэлхий ертөнц” тунхаглал, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11.1.1, Монгол улсын Засгийн газрын 2002 оны 245 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас оруулсан “Хүүхдийн хөгжил хамгаалал аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг хэлэлцээд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:   Нэг. “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.   Хоёр. Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн, шаардлагатай хөрөнгийг орон нутгийн  төсөвт тусган ажиллаж, хэрэгжилтийг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд жил бүр тайлагнаж байхыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/-д даалгасугай. 


                                                                                ХУРЛЫН ДАРГА                            С.ЦЭРЭНБАЯР