A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2009 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийг энхийн зорилгоор ашиглах, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах, хүн ам, нийгэм, байгаль орчныг ионжуулагч цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөрөнгө оруулалтын тухай, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3.Цөмийн эрчим хүч ашиглахтай холбогдсон энэ хуулиар нарийвчлан зохицуулаагүй харилцааг Эрчим хүчний тухай хуулийн холбогдох зүйл, хэсэг, заалтаар зохицуулна.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."цөмийн энерги" гэж цөмийн хуваагдал болон цөмийн хувирлын дүнд үүссэн энергийг;

3.1.2."цөмийн энергийг энхийн зорилгоор ашиглах" гэж цөмийн энергийг цөмийн зэвсгээс бусад салбарт ашиглахыг;

3.1.3."цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал" гэж хүн ам, байгаль орчныг цацраг идэвхт бодис болон ионжуулагч цацрагийн бусад үүсгүүрийн нөлөөллөөс хамгаалах, цөмийн төхөөрөмж, цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг хангасныг;

3.1.4."цацраг идэвхт ашигт малтмал" гэж Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4.1.2-т заасан уран болон торийн бүлийн цацраг идэвхт изотоп агуулсан эрдэс баялгийн хуримтлалыг;

3.1.5."цөмийн бодис" гэж цөмийн материал болон цөмийн технологид хэрэглэгдэх уран, торийн бүлийн цацраг идэвхт изотоп, газрын ховор элемент агуулсан бодисыг;

3.1.6."цөмийн төхөөрөмж" гэж цөмийн түлш бэлтгэх үйлдвэр, цөмийн болон судалгааны реактор, цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэр, цөмийн түлш болон ашигласан түлш хадгалах байгууламж, баяжуулах үйлдвэр, ашигласан түлшийг дахин боловсруулах үйлдвэрийг;

3.1.7."ионжуулагч цацраг" гэж шууд болон шууд бус замаар бодис, биологийн биет дотор хос ион үүсгэх цацрагийг;

3.1.8."цөмийн эрчим хүчний нөөц" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 3.1.21-д заасныг;

3.1.9."цөмийн эрчим хүч" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 3.1.22-т заасныг;

3.1.10."цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэр" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 3.1.23-т заасныг;

3.1.11."цөмийн түлш" гэж цөмийн энерги гаргаж авахад хэрэглэгддэг материалыг;

3.1.12."цөмийн материал" гэж цөмийн реактор болон цөмийн зэвсэгт ашиглагддаг материалыг;

3.1.13."цацрагийн үүсгүүр" гэж цөмийн төхөөрөмжөөс бусад цацрагийн шарлага үүсгэгч цацраг идэвхт бодис болон ионжуулагч цацраг гаргагч аливаа багаж хэрэгслийг;

3.1.14."цөмийн түлшний материал" гэж цөмийн хуваагдлын дүнд их хэмжээний энерги үүсгэх цөмийн бодисыг;

3.1.15."цөмийн эх үүсвэр материал" гэж цөмийн түлшний материалыг гарган авах уран, торийн хүдэр, газрын ховор элемент зэрэг түүхий эд материалыг;

3.1.16."цацраг идэвхт хаягдал" гэж цацраг идэвхийн хэмжээ нь хаягдлын стандартад заасан зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтэрсэн, ямар ч төлөв байдалд байж болох, цаашид дахин хэрэглэгдэхгүй зүйлсийг;

3.1.17."шар нунтаг" гэж ураны хүдрийг боловсруулах үйл ажиллагааны явцад завсрын шатанд үүсэх ураны ислийг;

3.1.18."биет хамгаалалт" гэж Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай Венийн конвенцийн дагуу цөмийн материал болон цөмийн төхөөрөмж рүү зөвшөөрөлгүй этгээд нэвтрэн орохоос урьдчилан сэргийлсэн арга хэмжээ буюу зохион байгуулалтын нэгдсэн системийг;

3.1.19."шарлага" гэж цацраг идэвхт бодис, ионжуулагч цацрагийн үүсгүүрээс хүнд үзүүлэх нөлөөллийг;

3.1.20."мэргэжлийн шарлага" гэж ажлын нөхцөлийн улмаас цацрагтай ажиллагчийн өртөж байгаа аливаа цацрагийн нөлөөллийг;

3.1.21."тун" гэж ионжуулагч цацрагаас бие махбодид шингээгдсэн энергийн хэмжээгээр тодорхойлогддог цацрагийн шарлагыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүнийг;

3.1.22."цацраг идэвхт хаягдал булшлах" гэж зөвхөн өөрийн орны цацраг идэвхт хаягдлыг булшлахыг.

4 дүгээр зүйл.Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим

Хэвлэх

4.1.Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах үйл ажиллагаанд дараахь зарчмыг баримтална:

4.1.1.Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдалд харшлахгүй байх;

4.1.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд нийцсэн байх;

4.1.3.олон улсын гэрээнд заасны дагуу зөвхөн энхийн зорилгоор явуулах;

4.1.4.олон улсын болон үндэсний стандартыг чанд мөрдөх;

4.1.5.хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд аюулгүй техник, технологи ашиглах.

5 дугаар зүйл.Цацраг идэвхт ашигт малтмалын өмчлөл болон цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагаанд оролцох төрийн оролцоо

Хэвлэх

5.1.Монгол Улсын газрын хэвлийд оршиж байгаа цацраг идэвхт ашигт малтмал төрийн өмч мөн.

5.2.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон цацраг идэвхт ашигт малтмалын ордыг бусадтай хамтран ашиглах тохиолдолд түүнтэй хамтран байгуулах компанийн хувьцааны 51-ээс доошгүй хувийг төр үнэ төлбөргүй, шууд эзэмшинэ.

5.3.Улсын төсвийн хөрөнгийн оролцоогүйгээр хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоон улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн орд газарт цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компанийн хувьцааны 34-өөс доошгүй хувийг төр үнэ төлбөргүй, шууд эзэмшинэ.

5.4.Энэ хуулийн 5.2, 5.3-т зааснаас илүү хувиар төр хувьцаа эзэмших тохиолдолд уг хувийг төрөөс оруулсан буюу оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг харгалзан Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал тогтооно.

6 дугаар зүйл.Цацраг идэвхт ашигт малтмалын ордын ангилал

Хэвлэх

6.1.Цацраг идэвхт ашигт малтмалын ордыг хэмжээнээс нь үл хамааран стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын ангилалд хамааруулна.

7 дугаар зүйл.Засгийн газрын онцгой бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Энэ хуулийн 15.1.2, 15.2.1, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувь нийлүүлэгчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага болон хувьцаа эзэмшигч нь дараах асуудлаар шийдвэр гаргахаас өмнө Цөмийн энергийн комиссоос зөвшөөрөл авна:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.1.1.тухайн компанийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг худалдах, бэлэглэх, барьцаалах болон өөр бусад хэлбэрээр бусдын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад шилжүүлэх;

7.1.2.тухайн компанийн хувьд хувьцаа авах эрхийн бичиг буюу хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас шинээр гаргах, эсхүл урьд гаргасан нийт хувьцааны 5 хувиас дээш хэмжээний хувьцаа нэмж гаргах;

7.1.3.тухайн компанийг нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах.

7.2.Энэ хуулийн 15.1.2, 15.2.1, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь мөн хуулийн 7.1-д заасан шийдвэрийг гаргаснаас хойш 14 хоногийн дотор дараахь баримт бичгийг Цөмийн энергийн комисст хүргүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.2.1.энэ хуулийн 7.1.1-д заасан шийдвэрийн албан ёсны эх хувь, хувьцааг өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтдаа авах этгээдийн нэр, хаяг, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл болон уг шийдвэртэй холбоотой Цөмийн энергийн комиссоос шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл;

7.2.2.энэ хуулийн 7.1.2-т заасан шийдвэрийн албан ёсны эх хувь, хувьцаа, хувьцаа авах эрхийн бичиг буюу хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг худалдан авах этгээдийн нэр, хаяг, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл болон уг шийдвэртэй холбоотой Цөмийн энергийн комиссоос шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл;

7.2.3.энэ хуулийн 7.1.3-т заасан шийдвэрийн албан ёсны эх хувь, компанийг өөрчлөн байгуулах төлөвлөгөө болон уг шийдвэртэй холбоотой Цөмийн энергийн комиссоос шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл.

7.3.Цөмийн энергийн комисс энэ хуулийн 7.2-т заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор тухайн шийдвэрийг батламжлах, эс батламжлах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана.

7.4.Энэ хуулийн 15.1.2, 15.2.1, 15.2.2-т заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч мөн хуулийн 7.1, 7.2-т заасан үүргийг биелүүлээгүй тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллага нь тухайн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ЦАЦРАГ ИДЭВХТ АШИГТ МАЛТМАЛ БОЛОН ЦӨМИЙН ЭНЕРГИ АШИГЛАХ САЛБАР ДАХЬ ТӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

8 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн асуудлаар Улсын Их Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах талаар төрөөс баримтлах бодлогыг батлах;

8.1.2.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаар Засгийн газраас зохион байгуулж байгаа ажилд хяналт тавих;

8.1.3.төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх.

9 дүгээр зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

9.1.Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн асуудлаар Засгийн газар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулах;

9.1.2.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах;

9.1.3.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдуулан Олон улсын атомын энергийн агентлагаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

9.1.4.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах талаар нийтлэг дүрэм, журам, зааврыг батлах;

9.1.5.нийтийг хамарсан цөмийн болон цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх, ослын үр дагаврыг арилгах, ослын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах;

9.1.6.нийтийг хамарсан цөмийн болон цацрагийн осол гарсан тохиолдолд түүний хохирлыг бууруулах, тархалтыг хязгаарлах, үр дагаврыг арилгах арга хэмжээ авах;

9.1.7.цөмийн төхөөрөмж барих газрын байршлыг сонгох;

9.1.8.цөмийн хаягдал, ашиглагдсан цөмийн түлшийг хүн ам, нийгэм, байгаль орчинд аюулгүй хадгалах урт хугацааны хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх.

10 дугаар зүйл.Цөмийн энергийн комисс

Хэвлэх

10.1.Улсын хэмжээнд цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, судалгааг хөгжүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах үүрэг бүхий Цөмийн энергийн комисс (цаашид "Комисс" гэх) ажиллана.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.2.Комиссын дарга нь шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн байна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.3.Комиссын бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны дүрмийг Засгийн газар батална.

10.4.Комисс нь тогтоосон журмаар үйлдсэн тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

10.5.Цөмийн энергийн комисс ажлын албатай байна.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

10.6.Ажлын албаны дарга бөгөөд Цөмийн энергийн комиссын нарийн бичгийн даргыг Монгол Улсын Ерөнхий сайд томилж, чөлөөлнө.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

11 дүгээр зүйл.Цөмийн энергийн комиссын бүрэн эрх

Хэвлэх

11.1.Цөмийн энергийн комисс дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

11.1.1.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон Монгол Улсын олон улсын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах;

11.1.2.энэ хуулийн 28.8-д заасан мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, шаардлагатай бол магадлан шалгаж Олон улсын атомын энергийн агентлагт зохих журмын дагуу хүргүүлэх;

11.1.3.цөмийн материалын тооллого, алдагдал, хорогдол, шилжилт хөдөлгөөн хийх журмыг батлах;

11.1.4.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон нийтлэг дүрэм, журмыг батлах;

11.1.5.гадаад улс, олон улсын байгууллагатай хууль тогтоомжийн дагуу хамтран ажиллах;

11.1.6.ураны баяжмал, цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүрийн онцлогийг харгалзан түүний хүчин чадал, тоо хэмжээ, шилжилт хөдөлгөөн, тээвэрлэлтийн холбогдолтой нууцлах мэдээллийн жагсаалтыг баталж, хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээ авах;

11.1.7.цөмийн болон цацраг идэвхт хаягдал, цацрагийн үүсгүүрийг улсын хэмжээнд төвлөрүүлэн хадгалах, тээвэрлэх, булшлах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

11.1.8.улсын хэмжээнд ашиглаж байгаа ионжуулагч цацраг бүртгэх багаж, тоног төхөөрөмжийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, тохируулга хийх;

11.1.9.Энэ хуулийн 15.1-д заасан тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг батлах.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.2.Цөмийн энергийн комисс нь цөмийн материал, цөмийн болон ашиглагдахгүй болсон цацраг идэвхт хаягдлыг улсын хэмжээнд төвлөрүүлэн хадгалах, тээвэрлэх, булшлах тусгай байгууламжтай байх бөгөөд уг байгууламж нь улсын онц чухал объект байна.

11.3."Цөмийн болон ашиглагдахгүй болсон цацраг идэвхт хаягдал" гэж цөмийн төхөөрөмжөөс гарах цацраг идэвхт хаягдлаас бусад төрлийн цөмийн технологийн хэрэглээний хаягдлыг ойлгоно.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

111дүгээр зүйл.Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

111.1.Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн асуудлаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

111.1.1.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах;

111.1.2.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон нийтлэг дүрэм, журам, заавар, стандартыг боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

111.1.3.цөмийн болон цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх, ослын үр дагаврыг арилгах, ослын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг мэргэжлийн холбогдох байгууллагатай хамтран боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

111.1.4.хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээ, баримт бичгийг холбогдох этгээдээс үнэ төлбөргүй гаргуулж авах, шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллага, мэргэжилтнийг хяналт шалгалтад татан оролцуулах;

111.1.5.цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүрийн улсын бүртгэл хөтөлж, цацрагтай ажиллагчийн өртөж байгаа мэргэжлийн шарлагын тунд хяналт тавих, шарлагын тунгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

111.1.6.үйлдвэрлэл, судалгаа, оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэж байгаа цацрагийн үүсгүүр бүхий тоног төхөөрөмжийн хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

111.1.7.улсын хилээр нэвтрүүлэх цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүр бүхий багаж, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэлд холбогдох байгууллагатай хамтран хяналт тавьж, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангуулах арга хэмжээ авах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

111.1.8.хүрээлэн байгаа орчны болон ахуйн хэрэглээний бараа, материал, хүнсний бүтээгдэхүүн, ундны ус, барилгын материалын цацрагийн түвшний хяналт шинжилгээ хийх, тэдгээр нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа эсэхийг тогтоох ажлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гүйцэтгэх, чанарын баталгаажилтыг хангах арга хэмжээ авах;

111.1.9.хуулиар хүлээсэн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ шаардлагатай тохиолдолд холбогдох олон улсын байгууллагаас мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг авах;

111.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

112дугаар зүйл.Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

112.1.Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн асуудлаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

112.1.1.цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах тусгай зөвшөөрлийг олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох;

112.1.2.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

112.2.Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 15.2.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн боловсруулсан хайгуулын тайлан, техник, эдийн засгийн үндэслэл, энэ хуулийн 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн боловсруулсан уурхайн ашиглалтын мэдээ, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг түүний хүсэлтээр тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаанд нууцад хамааруулна.

112.3.Энэ хуулийн 112.2-т заасны дагуу нууцад хамааруулсан мэдээллийг Төрийн болон албаны нууцын тухай, Байгууллагын нууцын тухай, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур задруулах, нийтлэх буюу нийтэд мэдээлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

12 дугаар зүйл.Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч, түүний бүрэн эрх

Хэвлэх

12.1.Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагч, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч ажиллана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

12.2.Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн эрхийг Засгийн газар олгоно.

12.3.Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагч нь улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч (цаашид "улсын байцаагч" гэх)-ийг томилж, чөлөөлнө.

12.4.Улсын байцаагч цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Зөрчлийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан нийтлэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.5.Улсын байцаагч хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ бусдын нөлөөнд үл автан гагцхүү хууль тогтоомж болон түүнд нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бусад актыг удирдлага болгон ажиллана.

12.6.Улсын байцаагч хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд иргэн, хуулийн этгээд, албан тушаалтан хөндлөнгөөс оролцох, нөлөөлөхийг хориглоно.

12.7.Улсын байцаагч хяналт шалгалт хийх цөмийн төхөөрөмж болон холбогдох бусад объектод саадгүй нэвтэрнэ.

12.8.Улсын байцаагчийн хууль тогтоомжоор олгосон бүрэн эрхэд хамаарах аливаа асуудлаар бусад этгээд шийдвэр гаргахыг хориглоно.

12.9.Цөмийн болон цацрагийн хяналт шалгалтыг улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан удирдамжийн дагуу хийнэ.

12.10.Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч, цацрагтай ажиллагч нь ажлын онцлогт тохирсон тусгай хувцас, ялгах тэмдэг хэрэглэх бөгөөд ажлын тусгай хувцасны загвар, хэрэглэх журам, эдэлгээний хугацааг Цөмийн энергийн комисс батална.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

13 дугаар зүйл.Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

13.1.Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн асуудлаар нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

13.1.1.цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах;

13.1.2.харьяалах нутаг дэвсгэрт нь тусгай зөвшөөрөл олгогдсон цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын талбайг зориулалтын дагуу ашиглуулах, гарсан зөрчлийг таслан зогсоох;

13.1.3.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх төлбөрийн талаар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих;

13.1.4.цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах, цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар харьяалах нутаг дэвсгэртээ сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах.

14 дүгээр зүйл.Хил хамгаалах болон гаалийн байгууллага, түүний албан тушаалтны бүрэн эрх

Хэвлэх

14.1.Хил хамгаалах болон гаалийн байгууллага, түүний албан тушаалтан хяналт шалгалтаар илэрсэн, зохих зөвшөөрөлгүй цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүр, цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн талаар боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон хууль хяналтын байгууллагад нэн даруй мэдэгдэж, аюулгүй байдлыг хангуулах арга хэмжээ авна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.2.Гаалийн байгууллага улсын хилээр нэвтрүүлэх цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүр бүхий багаж, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэлд холбогдох байгууллагатай хамтран хяналт тавьж, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангуулах арга хэмжээг авна.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ зүйлийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

15 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл

Хэвлэх

15.1.Дараах үйл ажиллагааг Цөмийн энергийн комиссоос олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхэлнэ:

15.1.1.цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас гаргах;

15.1.2.цөмийн төхөөрөмж ашиглах;

15.1.3.цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах;

15.1.4.цөмийн бодис импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, өөрийн орны цацраг идэвхт хаягдлыг булшлах.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

15.2.Дараах үйл ажиллагааг геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхэлнэ:

15.2.1.цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх, хайх;

15.2.2.цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглах;

15.2.3.цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булшлах болон цацраг идэвхт ашигт малтмал ашигласны дараа газар нөхөн сэргээх.

15.3.Дараах үйл ажиллагааг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхэлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.3.1.цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах;

15.3.2.цацрагийн үүсгүүрийг угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах;

15.3.3.цацрагийн үүсгүүрийг тээвэрлэх, импортлох, экспортлох;

15.3.4.цацрагийн үүсгүүрийн хаягдлыг булшлах, аюулгүй болгох болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

16 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тавих ерөнхий шаардлага

Хэвлэх

16.1.Энэ хуулийн 15.1, 15.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа, тус улсад татвар төлөгч компанид олгож болно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.2.Энэ хуулийн 15.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг энэ хуулийн 16.1-д заасан компаниас гадна шаардлага хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагад олгож болно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараахь ерөнхий шаардлагыг биелүүлнэ:

16.3.1.үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын болон үндэсний стандартыг дагаж мөрдөх;

16.3.2.үйл ажиллагаандаа хүний эрүүл мэндэд аюулгүй, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи ашиглах;

16.3.3.үйл ажиллагаа нь ил тод, тогтвортой байх;

16.3.4.болзошгүй ослын хохирлыг арилгах санхүү, эдийн засгийн чадавхитай байх.

17 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид тавих шаардлага

Хэвлэх

17.1.Энэ хуулийн 15.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараахь нөхцөлийг хангасан байна:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.1.1.техникийн болон аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бүрэн хангасан байх;

17.1.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг бүрэн хангасан байх;

17.1.3.бүс нутгийн хөгжил, эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд санаачлагатай оролцдог байх;

17.1.4.компанийн засаглал болон нийгмийн хариуцлага, ёс зүйн талаархи дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрсөн стандартыг хэвшүүлсэн байх;

17.1.5.үйл ажиллагаа эрхлэх чиглэлээр мэргэжлийн боловсон хүчний нөөцтэй байх;

17.1.6.ажиллагсдын сургалт, дадлагын асуудлыг шийдэж ирсэн туршлагатай байх.

17.2.Энэ хуулийн 15.2.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч мөн хуулийн 17.1-д зааснаас гадна дараахь нөхцөлийг хангасан байна:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.2.1.цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул хийх санхүүгийн чадавхитай байх;

17.2.2.байгаль орчны болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх санхүүгийн чадавхитай байх;

17.2.3.хариуцлагатай уул уурхайг хөтлөн явуулдаг, энэ талаар зохих туршлага хуримтлуулсан байх;

17.2.4.уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны олон улсын стандарт, шаардлагыг хангаж ажилладаг байх.

17.3.Энэ хуулийн 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч мөн хуулийн 17.1-д зааснаас гадна дараахь нөхцөлийг хангасан байна:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.3.1.энэ хуулийн 17.2.1-17.2.4-т заасан нөхцөлийг хангасан байх;

17.3.2.цацраг идэвхт ашигт малтмалыг энхийн зорилгоор, дэлхийн зах зээлийн үнэд хүргэж борлуулах чадвартай, санхүүгийн хувьд бүрэн бие даасан байх;

17.3.3.цацраг идэвхт ашигт малтмалын боловсруулалт, борлуулалтаар дэлхийн зах зээлд тогтвортой, тэргүүлэх байр суурь эзэлсэн байх;

17.3.4.цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт хийх санхүүгийн чадавхитай байх;

17.3.5.цацраг идэвхт ашигт малтмал олборлох, боловсруулах олон жилийн туршлагатай байх;

17.3.6.цацраг идэвхт ашигт малтмалын ордын нөөцийг бүрэн ашиглах тэргүүний технологитой байх;

17.3.7.цацраг идэвхт ашигт малтмалыг боловсруулах, ашиглахдаа эдийн засгийн илүү үр ашигтай, дэвшилтэт технологи ашигладаг байх;

17.3.8.цөмийн технологи нэвтрүүлэх чадвартай байх.

17.4.Энэ хуулийн 15.2.3, 15.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч мөн хуулийн 17.1.1, 17.1.2, 17.1.4, 17.1.5-д заасан нөхцөлийг хангасан байна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл олгох журам

Хэвлэх

18.1.Энэ хуулийн 15.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг мөн хуулийн 17.1-д заасан нөхцөлийг хамгийн сайн хангасан тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид олгоно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.Энэ хуулийн 15.2.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг мөн хуулийн 17.2-т заасан нөхцөлийг хангасан бөгөөд энэ хуулийн 5.2 буюу 5.3-т заасан нөхцөлийг зөвшөөрсөн тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид олгоно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.3.Энэ хуулийн 18.5-д зааснаас бусад тохиолдолд мөн хуулийн 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг энэ хуулийн 17.3-т заасан нөхцөлийг хангасан бөгөөд энэ хуулийн 5.2 буюу 5.3-т заасан нөхцөлийг зөвшөөрсөн тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид олгоно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.4.Энэ хуулийн 15.2.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг мөн хуулийн 17.4-т заасан нөхцөлийг хангасан тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид олгоно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.5.Энэ хуулийн 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараахь тохиолдолд давуу эрхээр олгож болно:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.5.1.энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан бөгөөд мөн хуулийн 5.2 буюу 5.3-т заасан нөхцөлийг зөвшөөрсөн цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь өөрийн хөрөнгөөр хайгуулын ажил хийж, нөөцийг нь тогтоон, улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн хайгуулын талбайд цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан бол;

18.5.2.тухайн уурхайн цацраг идэвхт ашигт малтмалын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн нөөцийн 10 хувиас багагүй хэмжээтэй тэнцэх мөнгөн төлбөрийг улсын төсөвт нэг удаа, шууд төлөхийг зөвшөөрсөн тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь энэ хуулийн 18.5.1-д зааснаас бусад хайгуулын талбайд цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан бол.

18.6.Энэ хуулийн 18.5.2-т заасан тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь мөн хуулийн 17.3-т заасан нөхцөлийг хангасан бөгөөд энэ хуулийн 5.2 буюу 5.3-т заасан нөхцөлийг зөвшөөрсөн байна.

18.7.Энэ хуулийн 18.5.2-т заасан мөнгөн төлбөрийн хэмжээг тогтоохдоо цацраг идэвхт ашигт малтмалын олон улсын зах зээлийн үнийн сүүлийн 6 сарын дундаж ханшийг харгалзан тогтооно.

18.8.Энэ хуулийн 15.1.1-15.1.4-т заасан үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход тагнуулын төв байгууллага, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас, энэ хуулийн 15.2-т заасан үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход Цөмийн энергийн комисс, тагнуулын төв байгууллага, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас, энэ хуулийн 15.3-т заасан тусгай зөвшөөрөл олгоход Цөмийн энергийн комиссоос тус тус санал авсан байна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

18.9.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох бусад баримт бичгийг хянаж, тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан дараах хугацаанд шийдвэрлэнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

18.9.1.энэ хуулийн 15.1, 15.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 6-12 сарын дотор;

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

18.9.2.энэ хуулийн 15.3.1, 15.3.2, 15.3.4-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 1-3 сарын дотор;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

18.9.3.энэ хуулийн 15.3.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг ажлын 3-14 өдрийн дотор.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

18.10.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд үндэслэлийг зааж бичгээр, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан систем, албаны цахим шуудангаар дамжуулан цахим хэлбэрээр хариу өгнө.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.11.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага шаардлагатай бол холбогдох байгууллагаар өргөдөл гаргагчийн баримт бичгийн магадлан шалгах ажиллагааг хийлгэж болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах журам

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т зааснаас гадна дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.1.1.эрхлэх үйл ажиллагааны зорилго, төрөл, үндсэн чиглэл, техник, эдийн засгийн үндэслэл, мэргэжлийн боловсон хүчний танилцуулга, дотоод хяналтын ажилтан болон цацрагтай ажиллагчийн мэргэшлийн бэлтгэл, сургалтын гэрчилгээ;

19.1.2.эрхлэх үйл ажиллагаанд холбогдох аюулгүй ажиллагааны олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн иж бүрэн хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө;

19.1.3.үйл ажиллагаа эрхлэх байрны цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүйн стандартын шаардлага хангасан талаархи төрийн захиргааны байгууллагын үнэлгээ;

19.1.4.байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ;

19.1.5.байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө;

19.1.6.цөмийн болон цацрагийн болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө;

19.1.7.цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдалд дотоодын хяналт тавих алба, эсхүл хариуцсан ажилтныг томилсон тухай шийдвэр;

19.1.8.болзошгүй цөмийн болон цацрагийн осол, сүйрлийн хор уршгийг арилгахад шаардлагатай нөөц боломж, хүч хэрэгслийн тухай танилцуулга;

19.1.9.цацрагийн хэмжилтийн багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ, үндсэн үзүүлэлт.

19.2.Энэ хуулийн 15.1.1, 15.1.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь мөн хуулийн 19.1-д зааснаас гадна Эрчим хүчний тухай хуулийн 21.2-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлэн, эрхлэх үйл ажиллагаанд шаардлагатай кадастрын зураглалыг хавсаргана.

19.2.1.Энэ хуулийн 15.1.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь энэ хуулийн 19.1-д зааснаас гадна дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.а.олборлосон, эсхүл олборлох ураны хүдэр, ураны хүдрийн баяжмал болон бусад дагалдах бүтээгдэхүүний тоо, хэмжээ, агуулгын талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.б.цөмийн бодис дахь элементийн агуулга, тоо хэмжээг тодорхойлсон лабораторийн дүн шинжилгээ;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.в.олборлолт болон боловсруулалтын үйл ажиллагаанаас үүссэн, эсхүл үүсэх хаягдлын талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.г.цөмийн бодис хадгалах байгууламжийн үндсэн мэдээлэл /ерөнхий зохион байгуулалт, газрын зураг, бүдүүвч зураг, байгууламжид нэвтрэх маршрут/, эзэмшигчийн нэр, хяналтын асуудал хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтны талаарх мэдээлэл, тухайн байгууламжид гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.д.хяналтын хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий байгууллагын дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, эрх бүхий албан тушаалтны нэр болон холбоо барих мэдээлэл, баталгааны асуудал хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтан, түүний хүлээх үүрэг хариуцлагын талаарх мэдээлэл, холбогдох дүрэм, журам;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.е.цөмийн бодис, цөмийн материалын биет хамгаалалтыг хангах талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.ё.цөмийн бодис, цөмийн материалын дотоод бүртгэлийн системийн мэдээлэл /мэдээллийн системийн аюулгүйн байдлыг хангах арга хэмжээ, аюулгүй байдлын зааварчилгаа, түүний хуулбар/;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.ж.материалын тэнцлийн талбай байршил болон цөмийн материалын тооллого, урсгалыг хянах хэмжилтийн гол цэг болон стратегийн цэгийн мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.з.цөмийн бодис, цөмийн материалын тоо хэмжээг тодорхойлох үнэлгээний арга болон тооцоо, хэмжилт хийх үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.и.бүртгэлтэй холбоотой биет тооллого явуулах үйл ажиллагаа болон давтамжийн талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.й.цөмийн материалын багцыг тодорхойлох техникийн үзүүлэлт;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.к.цөмийн материалын урсгалын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд ашиглах хязгаарлалтын болон ажиглалтын системийн талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.1.л.баталгаатай холбоотойгоор байгууламжид дотоодын болон олон улсын байцаагч нэвтрүүлэх журам.

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.2.Энэ хуулийн 15.1.4-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч энэ хуулийн 19.1-д зааснаас гадна дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.2.а.олборлосон, эсхүл олборлох ураны хүдэр, ураны хүдрийн баяжмал болон бусад дагалдах бүтээгдэхүүний тоо, хэмжээ, агуулгын талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.2.б.цөмийн бодис дахь элементийн агуулга, тоо хэмжээг тодорхойлсон лабораторийн дүн, шинжилгээ;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.2.в.олборлолт болон боловсруулалтын үйл ажиллагаанаас үүссэн, эсхүл үүсэх хаягдлын талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.2.г.ачуулах цөмийн бодис, цөмийн материалын нийт хэмжээ, түүнд хамаарах материалын агууламжийг изотопоор, химийн найрлагаар, физик хэлбэрээр илэрхийлсэн мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.2.д.тээвэрлэлтийн чингэлгийн төрөл /экспортлох тохиолдолд битүүмжлэх боломжийн техникийн мэдээлэл/;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.2.е.экспортлох тохиолдолд хүрэх газар, улс, импортлох тохиолдолд материалын сав баглааг задлах материалын тэнцлийн хэсэг болон байршлын талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.2.ё.тээвэрлэлтийн төрөл, маршрутын талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.2.ж.экспортлох тохиолдолд ачааг бэлтгэх газрын талаарх мэдээлэл;

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.2.2.з.тээвэрлэлтийн бүртгэлийн системийн талаарх мэдээлэл /экспортлох тохиолдолд цөмийн бодисыг тодорхойлох, тоо хэмжээ болон найрлагыг шалгах, импортлох тохиолдолд цөмийн бодис агуулсан ачааг буулгаж, задлан түүний хэмжээ болон найрлагыг магадлан шалгах үйл ажиллагаа/.

/Энэ дэд заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.3.Энэ хуулийн 15.2.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь мөн хуулийн 19.1-д зааснаас гадна дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.3.1.энэ хуулийн 5.2 буюу 5.3-т заасан нөхцөлийг зөвшөөрснөө нотолсон албан ёсны шийдвэр;

19.3.2.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 18.2-т заасан баримт бичиг.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

19.4.Энэ хуулийн 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь мөн хуулийн 19.1-д зааснаас гадна дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.4.1.энэ хуулийн 19.3.1-д заасан шийдвэр;

19.4.2.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 25.1-д заасан баримт бичиг.

19.5.Энэ хуулийн 15.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь мөн хуулийн 19.1-д зааснаас гадна дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.5.1.ашиглах цацрагийн үүсгүүр, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн гэрчилгээ, үндсэн үзүүлэлтүүд;

19.5.2.цацрагийн үүсгүүрийн чанарын баталгаажилтын гэрчилгээ.

19.5.3.шаардлагатай бол худалдах, худалдан авах гэрээний хуулбар.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.6.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага өргөдлийг хүлээн авч Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 2-т заасны дагуу баримт бичгийн бүрдлийг шалгана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

19.7.Энэ хуулийн 15.2.1, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн хувьд геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 19.6-д заасан ажиллагаанаас гадна Ашигт малтмалын тухай хуулийн 26.2-т заасан ажиллагааг явуулна.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

19.8.Тусгай зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллага нь энэ тухай ажлын таван өдөрт багтаан байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, Цөмийн энергийн комисс, тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай байрших аймаг, сум, дүүргийн Засаг дарга, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, олон нийтэд тус тус мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

20 дугаар зүйл.Төлбөр, хураамж

Хэвлэх

20.1.Энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасны дагуу тэмдэгтийн хураамж төлнө.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

20.2.Энэ хуулийн 15.2.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32.2-т заасны дагуу хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлнө.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

20.3.Энэ хуулийн 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараахь төлбөрийг төлнө:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

20.3.1.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32.3-т заасны дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр;

20.3.2.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд заасны дагуу ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр.

20.4.Энэ хуулийн 20.2, 20.3.1-д заасан тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу төлнө.

20.5.Энэ хуулийн 20.2, 20.3.1-д заасан тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлд заасны дагуу хуваарилна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

20.6.Энэ хуулийн 20.3.2-т заасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлд заасны дагуу хуваарилна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

21 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа

Хэвлэх

21.1.Энэ хуулийн 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.2.1, 15.2.3, 15.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг таван жилийн хугацаагаар олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

21.2.Энэ хуулийн 15.1.2, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг техник, эдийн засгийн үндэслэл, хяналт шалгалтын үр дүнг харгалзан 20 жил хүртэл хугацаагаар олгоно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах

Хэвлэх

22.1.Энэ хуулийн 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.2.1, 15.2.3, 15.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 1-ээс доошгүй сарын өмнө түүний хугацааг сунгуулах тухай өргөдлийг тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагад гаргаж болно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22.2.Энэ хуулийн 15.1.2, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 2-оос доошгүй жилийн өмнө түүний хугацааг сунгуулах тухай өргөдлийг тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагад гаргаж болно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22.3.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага энэ хуулийн 22.1-д заасан өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 30 өдөрт багтаан зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан эсэхийг хянан, зөрчилгүй бол тусгай зөвшөөрлийг таван жилийн хугацаагаар сунгаж, энэ тухай тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлд тэмдэглэнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22.4.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага энэ хуулийн 22.2-т заасан өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 60 өдөрт багтаан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь мөн хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан эсэхийг хянан, зөрчилгүй бол үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан тусгай зөвшөөрлийг 20 жил хүртэл хугацаагаар сунгаж, энэ тухай тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлд тэмдэглэнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22.5.Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах өргөдөлд дараахь баримт бичгийг хавсаргана:

22.5.1.тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

22.5.2.улсын тэмдэгтийн хураамж, эсхүл тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлсөн баримт;

22.5.3.энэ хуулийн 15.2.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдлийн хувьд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 22.1.1-22.1.4-т заасан баримт бичиг;

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22.5.4.энэ хуулийн 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдлийн хувьд байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасны дагуу хянасан тухай баримт.

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22.6.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгасан шийдвэрийг ажлын 5 өдөрт багтаан энэ хуулийн 19.8-д заасан байгууллага болон олон нийтэд мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

23 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

23.1.Тусгай зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу түдгэлзүүлж, сэргээнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

24 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хориглох

Хэвлэх

24.1.Тусгай зөвшөөрөл болон энэ хуулийн 15.2.1, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг худалдах, бэлэглэх, барьцаалах болон өөр бусад хэлбэрээр бусдын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад шилжүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон маргааныг шийдвэрлэх

Хэвлэх

25.1.Энэ хуулийн 15.2.1, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хооронд үүссэн талбайн хилийн маргааныг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25.2.Энэ хуулийн 15.2.1, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн хооронд гарсан маргааныг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 63 дугаар зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25.3.Энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой гомдлыг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 9.4 дүгээр зүйлийн 1-д заасан журмын дагуу гаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

26 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

26.1.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан тусгай зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлийн  1-д заасан үндэслэлээр хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.1.1.компани татан буугдсан, эсхүл иргэн нас барсан;

26.1.2.тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

26.1.3.тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн;

26.1.4.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй.

26.2.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага энэ хуулийн 15.2.1, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараахь үндэслэлээр хүчингүй болгоно:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.2.1.энэ хуулийн 26.1-д заасан үндэслэл бий болсон;

26.2.2.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56.1.3-56.1.5-д заасан үндэслэл бий болсон;

26.2.3.энэ хуулийн 15.2.1, 15.2.2-т заасан тусгай зөвшөөрлийн хувьд мөн хуулийн 29.4-т заасан үндэслэл бий болсон.

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.3.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл тогтоогдсоноос хойш ажлын 10 өдрийн дотор тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид энэ тухай мэдэгдэл өгөх бөгөөд түүнд тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох үндэслэлийг тодорхой заана.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.4.Энэ хуулийн 26.3-т заасан тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэлийг зөвшөөрөхгүй бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч түүнийгээ нотлох баримт бичгийг тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагад ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.5.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага энэ хуулийн 26.4-т заасан нотлох баримт бичгийг хянаж үндэслэлтэй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай мэдэгдлийг хүчингүй болгох ба үндэслэлгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, энэ тухай шийдвэрийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.6.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуулийн 26.5-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд шүүх тухайн шийдвэрийг Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 62.1.3-т заасны дагуу түдгэлзүүлж болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.7.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг ажлын 5 өдөрт багтаан энэ хуулийн 19.8-д заасан байгууллага болон олон нийтэд мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл дуусгавар болох үндэслэл

Хэвлэх

27.1.Тусгай зөвшөөрөл дараахь үндэслэлээр дуусгавар болно:

27.1.1.тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан;

27.1.2.энэ хуулийн 15.2.1, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг бүхэлд нь буцаан өгсөн;

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.1.3.тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллага тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.2.Энэ хуулийн 15.2.1, 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцаан өгсөн тохиолдолд талбайн тухайн хэсгийн хувьд тусгай зөвшөөрөл нь дуусгавар болно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.3.Тусгай зөвшөөрөл дуусгавар болсноор тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн дагуу хүлээх үүргээс чөлөөлөгдөхгүй.

27.4.Тусгай зөвшөөрөл дуусгавар болоход түүнийг эзэмшиж байсан этгээд тусгай зөвшөөрлийг тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагад буцааж өгнө.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

28.1.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараахь нийтлэг эрхтэй:

28.1.1.цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар мэргэжлийн байгууллагаас арга зүйн туслалцаа, зөвлөгөө авах;

28.1.2.хууль тогтоомжид заасан бусад эрх.

28.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараахь нийтлэг үүрэгтэй:

28.2.1.цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан Засгийн газрын шийдвэр, дүрэм, журам, заавар, стандартыг мөрдөх;

28.2.2.Олон улсын атомын энергийн агентлагаас тогтоосон техникийн болон аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бүрэн хангасан үйл ажиллагаа явуулах;

28.2.3.цөмийн болон цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;

28.2.4.эрх бүхий байгууллага, улсын байцаагчаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг хугацаанд нь биелүүлж хариу мэдэгдэх, илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгах арга хэмжээ авах;

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28.2.5.цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий дотоод хяналтын нэгж байгуулан, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;

28.2.6.боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулсан цөмийн болон цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрмийг мөрдөж ажиллах;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

28.2.7.цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажилтан солигдсон тохиолдолд энэ талаар боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ажлын 3 өдрийн дотор бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

28.2.8.цөмийн материалын бүртгэл, хяналтын талаархи үнэн, бодит мэдээллийг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад өгөх;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

28.2.9.цацрагийн түвшний тухай мэдээллийг төрийн захиргааны байгууллагын шаардсанаар тухай бүр гаргаж өгөх;

28.2.10.тусгай зөвшөөрөл болон түүнийг авахад бүрдүүлсэн материалд заасан аливаа мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд энэ талаар ажлын 5 өдрийн дотор тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28.2.11.хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.

28.3.Энэ хуулийн 15.2.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь мөн хуулийн 28.1-д зааснаас гадна дараахь эрхтэй:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28.3.1.хайгуулын талбайн хилийн дотор энэ хуулийн дагуу цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх, хайх.

28.4.Энэ хуулийн 15.2.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь мөн хуулийн 28.2-т зааснаас гадна дараахь үүрэгтэй:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28.4.1.хайгуулын талбайн хилийн дотор цацраг идэвхт ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалыг геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрэх, хайх;

/Энэ заалтыг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

28.4.2.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 33.1-д заасан хэмжээнээс багагүй зардал бүхий хайгуулын ажлыг жил бүр хийж гүйцэтгэх;

28.4.3.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35.2, 37.2, 38.1, 48.8-т заасан үүргийг биелүүлэх;

28.4.4.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.1-д заасан мэдээ, тайлан, төлөвлөгөөг хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

28.4.5.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.3-т заасны дагуу ордын нөөц, эрэл, хайгуулын үр дүнгийн нэгдсэн тайланг батлагдсан маягт, шаардлагад нийцүүлэн боловсруулж, анхдагч материалын хамт геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгөх.

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

28.5.Энэ хуулийн 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь мөн хуулийн 28.1-д зааснаас гадна дараахь эрхтэй:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28.5.1.уурхайн талбайд цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул явуулах.

28.6.Энэ хуулийн 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь мөн хуулийн 28.2-т зааснаас гадна дараахь үүрэгтэй:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28.6.1.тухайн уурхайн эдэлбэрт оршиж байгаа цацраг идэвхт ашигт малтмалыг энэ хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу ашиглах;

28.6.2.тухайн уурхайн эдэлбэрт оршиж байгаа цацраг идэвхт ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалыг геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр ашиглах;

/Энэ заалтыг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

28.6.3.уурхайн эдэлбэрээс олборлосон цацраг идэвхт ашигт малтмал, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээлийн үнээр борлуулах;

28.6.4.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35.3-35.5, 36.1, 36.2, 39.1, 45.1, 45.2, 47.1, 47.5, 47.6, 48.7-48.10-т заасан үүргийг биелүүлэх;

28.6.5.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.6-д заасан мэдээ, тайлан, төлөвлөгөөг батлагдсан маягтын дагуу хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх.

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

28.7.Энэ хуулийн 15.1.5, 15.1.6-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 54, 55 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу өөрийн хүсэлтээр тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, хяналтын дор бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн буцаан өгч болох бөгөөд хүсэлт гаргах өргөдлийн маягтыг төрийн захиргааны байгууллага батална.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

28.8.Баталгааны гэрээнд холбогдох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь цөмийн материалын тоо, хэмжээ, түүнд орсон өөрчлөлт, алдагдал, хорогдол, шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой мэдээллийг зааврын дагуу тогтоосон хугацаанд Цөмийн энергийн комисст үнэн зөвөөр гаргаж өгөх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28.9.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, цөмийн болон цацрагийн ослоос сэргийлэх үүргээ биелүүлэх баталгаа болгон Төрийн санд мөнгөн хөрөнгө байршуулна.

28.10.Энэ хуулийн 28.9-д заасан мөнгөн хөрөнгийн хэмжээг нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд учирч болох эрсдлийг харгалзан геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, байгаль орчны болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын хамтран гаргасан саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ОРД АШИГЛАХ ГЭРЭЭ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ

29 дүгээр зүйл.Орд ашиглах гэрээ

Хэвлэх

29.1.Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 15.2.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 60 хоногт багтаан түүнийг эзэмшигчтэй орд ашиглах гэрээ байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

29.2.Орд ашиглах гэрээний хугацаа тусгай зөвшөөрлийн хугацаатай адил байна.

29.3.Орд ашиглах гэрээнд дараахь зүйлийг заавал тусгана:

29.3.1.цацраг идэвхт ашигт малтмалын орд ашиглах үндэслэл;

29.3.2.цацраг идэвхт ашигт малтмалын орд ашиглах хугацаа, цацраг идэвхт ашигт малтмалын нэр төрөл, агуулга, нөөцийн хэмжээ;

29.3.3.техник, эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсан технологи, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, олборлох бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ;

29.3.4.бүтээгдэхүүн борлуулах нөхцөл;

29.3.5.байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэх зардлын хэмжээ;

29.3.6.уурхайг хаах ерөнхий төлөвлөгөө;

29.3.7.гэрээний талуудын эрх, үүрэг, хариуцлага.

29.4.Энэ хуулийн 29.1-д заасан хугацаанд орд ашиглах гэрээг байгуулаагүй бол геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

30 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

Хэвлэх

30.1.Энэ хуулийн 15.1.2, 15.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компанийн хөрөнгө оруулагч өөрөө хүсэлт гаргавал үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг нь тодорхой хугацаанд тогтвортой байлгах зорилгоор түүнтэй хөрөнгө оруулалтын гэрээг 10 хүртэл жилийн хугацаатай байгуулж болох бөгөөд түүнд дараах зүйлийг тусгана:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

30.1.1.татварын орчныг тогтвортой байлгах;

30.1.2.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээлийн үнээр борлуулах;

30.1.3.олсон орлогоо захиран зарцуулах эрхийг нь баталгаажуулах;

30.1.4.хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, хугацаа;

30.1.5.ашигт малтмалыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол багатай олборлох;

30.1.6.байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх;

30.1.7.бусад төрлийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх;

30.1.8.бүс нутгийг хөгжүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгох;

30.1.9.учирсан хохирлыг нөхөн төлөх.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

30.2.Энэ хуулийн 30.1-д заасан гэрээг 10 хүртэл жилийн хугацаагаар сунгаж болно.

30.3.Энэ хуулийн 30.1-д заасан гэрээг хөрөнгө оруулагчтай Засгийн газар байгуулахдаа Улсын Их Хурлын аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн Байнгын хороотой зөвшилцөнө.

/Энэ хэсэгт 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

31 дүгээр зүйл.Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах

Хэвлэх

31.1.Хөрөнгө оруулагч нь энэ хуулийн 30.1-д заасан гэрээ байгуулах хүсэлт, гэрээний төслийг Цөмийн энергийн комисст ирүүлэх бөгөөд түүнд эхний 5 жилд оруулах хөрөнгийн хэмжээ, хугацаа, үйлдвэрийн хүчин чадал, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, орд ашиглах арга, технологийн талаархи мэдээлэл, эдийн засгийн үндэслэлийг хавсаргана.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

31.2.Энэ хуулийн 15.1.3, 15.1.4, 15.2.2, 15.2.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувьд гэрээ байгуулах хүсэлт, гэрээний төсөлд мөн хуулийн 31.1-д заасан зүйлээс гадна тухайн ордын нөөцийг улсын нөөцийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн тухай Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн шийдвэрийг хавсаргана.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

31.3.Цөмийн энергийн комисс нь хөрөнгө оруулагчийн хүсэлт, гэрээний төсөл, хавсаргасан баримт бичгийг энэ хуулийн 31.1-д заасны дагуу хянаж, шаардлага хангасан тохиолдолд хүсэлт гаргасан этгээдэд 14 хоногт багтаан бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

31.4.Цөмийн энергийн комисс нь хөрөнгө оруулагчийн хүсэлт, гэрээний төсөл, хавсаргасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 3 сарын дотор хянах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд зохих байгууллага, мэргэжилтний санал, дүгнэлтийг үндэслэн дахин 3 сар хүртэлх хугацаагаар нэмэлт тодруулга хийсний үндсэн дээр хөрөнгө оруулагчтай гэрээ байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

31.5.Энэ хуулийн 30.1-т заасны дагуу хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулсны дараа Цөмийн энергийн комисс уг гэрээний нөхцөлийн тухай мэдэгдлийг Монголбанк болон холбогдох бусад байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ТАВИХ ШААРДЛАГА

32 дугаар зүйл.Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах

Хэвлэх

32.1.Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглах, ашиглалтаас гаргах, цөмийн материалыг тээвэрлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг биет хамгаалалтгүйгээр эрхлэхийг хориглоно.

32.2.Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах үйл ажиллагааны биет хамгаалалтад боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, улсын байцаагч хяналт тавьж, үнэлгээ хийнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

32.3.Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахад дараахь үндсэн шаардлагыг биелүүлнэ:

32.3.1.үндэслэлгүйгээр аливаа шарлага үүсгэхгүй байх;

32.3.2.шарлагын тунг зохистой хэмжээний хамгийн доод түвшинд байлгах;

32.3.3.хүн ам, үүний дотор цацрагтай ажиллагчийг шарлагын тунгийн тогтоосон хязгаараас илүүгээр өртүүлэхгүй байх.

33 дугаар зүйл.Цөмийн материал ашиглахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

33.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зэвсгийн зориулалттай цөмийн материалыг боловсруулах, үйлдвэрлэх, бусад аргаар олж авах, эзэмших, хадгалахыг хориглоно.

33.2.Зэвсгийн зориулалттай цөмийн материалыг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх, нутаг дэвсгэрээр дамжуулан тээвэрлэхийг хориглоно.

33.3.Цөмийн энергийн комисс цөмийн материалыг бүртгэх, хянах үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, хэрэгжилтэнд хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

33.4.Цөмийн материалыг бүртгэх, хянах журмыг Засгийн газар батална.

34 дүгээр зүйл.Цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

34.1.Улсын ерөнхий байцаагчийн зөвшөөрөлгүйгээр цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул хийх, ашиглах, экспортлох, импортлох, тээвэрлэх, цацраг идэвхт хаягдлыг булшлах, цацраг идэвхт ашигт малтмал ашигласны дараа газар нөхөн сэргээхийг хориглоно.

34.2.Энэ хуулийн 34.1-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэх явцад хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс хамгаалах арга хэмжээг уг үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа иргэн, компани өөрийн зардлаар хэрэгжүүлнэ.

35 дугаар зүйл.Цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэр ашиглахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

35.1.Цөмийн эрчим хүчийг энэ хуулийн 35.2-т заасны дагуу баталгаажуулсан хэмжих багажгүйгээр үйлдвэрлэхийг хориглоно.

35.2.Энэ хуулийн 15.1.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч мөн хуулийн 35.1-д заасан хэмжих багажийг жил бүр стандартчиллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар баталгаажуулна.

35.3.Энэ хуулийн 15.1.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь сар бүрийн 10-ны дотор өмнөх сард үйлдвэрлэсэн цөмийн эрчим хүчний хэмжээг Цөмийн энергийн комисст мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

36 дугаар зүйл.Цацрагийн үүсгүүр ашиглахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

36.1.Цацрагийн үүсгүүрийг ашиглахад дараахь шаардлагыг биелүүлнэ:

36.1.1.цацрагийн үүсгүүрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор цацрагийн хяналтын болон тагнуулын төв байгууллагад мэдэгдэж бүртгүүлэх;

36.1.2.цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааг цацрагийн аюулгүйн стандартыг бүрэн хангасан, улсын байцаагчийн зөвшөөрсөн зориулалтын байранд явуулах;

36.1.3.цацрагийн үүсгүүр ашиглах явцад ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг хангаж ажиллах;

36.1.4.цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг улсын байцагчаар хянуулж, баталгаажуулан мөрдөх;

36.1.5.цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтын бүртгэл хөтөлж, жилийн эцсийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээг жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

36.1.6.цацрагийн үүсгүүр ашиглах явцад гарсан осол, зөрчлийг цацрагийн хяналт, онцгой байдал, тагнуул, цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдээлэх, ослын хор уршгийг арилгах, аюулгүй болгох арга хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу авч хэрэгжүүлэх;

36.1.7.цацрагтай ажиллагчийг төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрсөн тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдах цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын сургалтад хамруулж, гэрчилгээ олгох;

36.1.8.чанарын баталгаажилтын болон хэмжилтийн шаардлага хангасан цацрагийн хэмжилтийн багажаар хангагдсан байх.

36.2.Нэр төрөл, шинж чанар, идэвхийн хэмжээ, хэрэглэх зориулалт, аргачлал нь тодорхой бус цацрагийн үүсгүүрийг ашиглахыг хориглоно.

36.3.Цацрагийн үүсгүүр, цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг энэ хуулийн 15.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдээс бусад этгээд ашиглахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

37 дугаар зүйл.Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг экспортлох, импортлоход тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

37.1.Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг экспортлоход дараахь шаардлагыг биелүүлнэ:

37.1.1.шилжүүлж байгаа цөмийн материалыг олон улсын баталгаанд хамруулсан байх;

37.1.2.хүлээн авч байгаа улс нь өөрийн ашиглаж байгаа бүх цөмийн материал, цөмийн төхөөрөмжийг олон улсын баталгаанд хамруулсан байх;

37.1.3.өмнө нь шилжүүлэн авсан цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг 3 дахь улсад шилжүүлэхийн өмнө Цөмийн энергийн комисст мэдэгдэж зөвшөөрөл авах;

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

37.1.4.цөмийн материалын биет хамгаалалт нь Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай Венийн конвенцид заасан шаардлагыг хангасан байх;

37.1.5.цөмийн материалыг хүлээн авч байгаа улс нь түүнийг зөвхөн энхийн зорилгоор ашиглах тухай нотолгоо ирүүлсэн байх;

37.1.6.цөмийн материалыг хүлээн авах эцсийн хэрэглэгчийн талаархи мэдээлэл, энхийн зорилгоор ашиглах тухай холбогдох нотолгоо, мэдээллийг Цөмийн энергийн комисст ирүүлсэн байх.

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

37.2.Цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүрийг импортлоход дараахь шаардлагыг биелүүлнэ:

37.2.1.Монгол Улсын хуулиар хориглосон цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүр, тоног төхөөрөмж, технологийг импортлохгүй байх;

37.2.2.цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг импортлогч нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн шаардлагыг бүрэн хангасан, холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зохих хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй байх;

37.2.3.импортлож байгаа цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийн эцсийн хэрэглэгч нь тухайн материалыг аюулгүй ашиглах удирдлагын болон техникийн чадавхитай, хангалттай нөөц бололцоотойгоо нотолсон мэдээллийг Цөмийн энергийн комисст ирүүлсэн байх.

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

38 дугаар зүйл.Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг хадгалахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

38.1.Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг тусгай зөвшөөрөлд заасан зориулалтын хадгалах байранд хадгална.

38.2.Эзэнгүй буюу хаягдсан, олдмол цацраг идэвхт материалыг холбогдох эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хяналтын дор энэ хуулийн 11.2-т заасан тусгай байгууламжид үнэ төлбөргүй шилжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

38.3.Технологийн болон аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангахгүй болсон, эсхүл ашиглагдахгүй байгаа цацрагийн үүсгүүрийг энэ хуулийн 11.2-т заасан тусгай байгууламжид хадгалуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

39 дүгээр зүйл.Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

39.1.Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг тээвэрлэхдээ цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх журмыг мөрдөнө.

39.2.Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүр, цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн улс хоорондын тээврийг олон улсын холбогдох гэрээ, хэлэлцээр, дүрмийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.

39.3.Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх журмыг Засгийн газар батална.

40 дүгээр зүйл.Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг худалдах, худалдан авахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

40.1.Цөмийн материалыг энэ хуулийн 15.1.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэйгээс бусад этгээд худалдах, худалдан авахыг хориглоно.

40.2.Цацрагийн үүсгүүр, цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг энэ хуулийн 15.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэйгээс бусад этгээд худалдах, худалдан авахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

41 дүгээр зүйл.Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

41.1.Цөмийн материалыг энэ хуулийн 15.1.4-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэйгээс бусад этгээд улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно.

41.2.Цацрагийн үүсгүүр, цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг энэ хуулийн 15.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэйгээс бусад этгээд улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

42 дугаар зүйл.Цөмийн болон цацраг идэвхт материалыг хаягдал болгох, устгах, булшлахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

42.1.Цөмийн болон цацраг идэвхт материалыг хаягдал болгох, устгах, булшлахад олон улсын болон үндэсний стандарт, дүрэм, журмыг мөрдөнө.

42.2.Цөмийн болон цацраг идэвхт материалыг улсын байцаагчийн дүгнэлт, тусгай зөвшөөрөлгүйгээр булшлах, хаягдал болгохыг хориглоно.

42.3.Цацраг идэвхт хаягдлыг устгах, булшлахад дараахь үндсэн шаардлагыг биелүүлнэ:

42.3.1.цацраг идэвхт хаягдлыг устгах, булшлахад олон улсын болон үндэсний стандарт, дүрэм, журмыг чанд мөрдөх;

42.3.2.цацраг идэвхт хаягдлыг устгах, булшлах ажлыг холбогдох эрх бүхий байгууллагын зохих зөвшөөрлөөр улсын байцаагчийн хяналтын дор гүйцэтгэх.

42.4.Цөмийн төхөөрөмж, цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаанаас үүсэх хаягдлын аюулгүй ажиллагааны дүрмийг Засгийн газар батална.

43 дугаар зүйл.Мэргэжлийн шарлагад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

43.1.Цацрагтай ажиллагч нь мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтанд хамрагдана.

43.2.Мэргэжлийн шарлагын хяналтыг гүйцэтгэж байгаа байгууллага нь хувийн тунгийн нэгдсэн бүртгэлийг архивт 50 жил хадгална.

43.3.Цацрагтай ажиллагчийг цацрагийн аюулгүйн стандартад заасан шарлагын тунгийн хязгаараас илүүгээр өртүүлэхийг хориглоно.

43.4.Цацрагтай ажиллагч нь цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын шаардлага, хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлийг хангах асуудлаар байгууллагын захиргаанд шаардлага тавих, ажиллахаас татгалзах, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гомдлоо гаргах эрхтэй.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

43.5.Цацрагтай ажиллагч нь мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн тогтмол хяналтанд байж, эмнэлгийн үйлчилгээнд хамрагдана.

43.6.Шаардлагатай бол цацрагтай ажилладаг жирэмсэн эмэгтэй хөдөлмөрийн нөхцөлийг нь өөрчлөхөөр эмнэлгийн магадалгаа гарсан бол ажлын нөхцөлөө өөрчлөх эрхтэй бөгөөд энэ нь түүнийг ажлаас халах үндэслэл болохгүй.

/Энэ заалтад 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

43.7.Цацрагтай холбогдсон ажилд 18 насанд хүрээгүй хүнийг авч ажиллуулахыг хориглоно.

43.8.Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад хамрагдаж байгаа цацрагтай ажиллагчийн ажлын нөхцөл нь хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд хамаарна.

44 дүгээр зүйл.Эмнэлгийн шарлагад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

44.1.Эмнэлгийн шарлага хийхэд дараахь шаардлагыг биелүүлнэ:

44.1.1.цацрагийн үүсгүүрээр оношлогоо, эмчилгээ хийхдээ энэ хууль, цацрагийн аюулгүйн стандарт болон бусад холбогдох дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах;

44.1.2.цацрагийн үүсгүүрээр оношлогоо, эмчилгээ хийж байгаа этгээд нь ашиглаж байгаа багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид тохируулга, чанарын хяналтыг тогтмол хийж байх;

44.1.3.хүүхдэд цацрагийн үүсгүүрээр оношлогоо, эмчилгээ хийхдээ түүний эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрлийг авсан байх;

44.1.4.эмчилгээ, оношлогооны үед өвчтөнийг цацрагийн аюулгүйн стандартад заасан тунгийн хязгаараас илүү шарлагад өртүүлэхийг хориглох;

44.1.5.эмчилгээ, оношлогооны үед өвчтөний биеийн бусад хэсгийг шарлагаас хамгаалах, өвчтөний асран хамгаалагч болон туслах ажилтныг хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангах;

44.1.6.цацрагийн эмчилгээ, оношлогооны үед бусад өвчтөнийг шаардлагагүй нэмэгдэл шарлагад өртүүлэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН ОСЛООС СЭРГИЙЛЭХ, ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛӨХ

45 дугаар зүйл.Цөмийн болон цацрагийн ослоос сэргийлэх

Хэвлэх

45.1.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь цөмийн болон цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, ослын хор уршгийг арилгах, аюулгүй болгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хөтөлбөртэй байх бөгөөд түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зардлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хариуцна.

45.2.Цөмийн болон цацрагийн ослын шалтгаан, түвшнийг тогтоох, ослын хор уршгийг арилгах ажлыг Улсын байнгын онцгой комисс холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

45.3.Нийтийг хамарсан цөмийн болон цацрагийн ослын хор уршгийг арилгах ажлын зардлыг Засгийн газар хариуцна.

46 дугаар зүйл.Цөмийн болон цацрагийн ослын улмаас үүссэн хохирлыг арилгах

Хэвлэх

46.1.Цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөний улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, байгаль орчинд хохирол учруулсан бол уг хохирлыг гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.

46.2.Энэ хуулийн 46.1-д заасан тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, 30 жилийн хугацаанд дахин тусгай зөвшөөрөл олгохгүй.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ОЛОН УЛСЫН БАТАЛГАА БОЛОН ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ТАВИХ ХЯНАЛТ

47 дугаар зүйл.Олон улсын баталгаа хэрэглэх

Хэвлэх

47.1.Энэ хуулийн 15.1.1-15.1.4-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь олон улсын баталгаа хэрэглэх асуудлаар Олон улсын атомын энергийн агентлагтай дараахь чиглэлээр хамтран ажиллана:

47.1.1.энэ хуулийн 28.8-д заасны дагуу цөмийн материалын тоо, хэмжээ, түүнд орсон өөрчлөлт, алдагдал, хорогдол, шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой мэдээллийг Цөмийн энергийн комиссоор дамжуулан тогтоосон хугацаанд хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

47.1.2.баталгааны гэрээний дагуу Олон улсын атомын энергийн агентлагийн шинжээч, байцаагчийн хяналт шалгалтын ажилд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж, хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг зогсоох талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлэх.

48 дугаар зүйл.Цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих мэргэжлийн хяналт

Хэвлэх

48.1.Цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих мэргэжлийн хяналтыг хуульд заасан эрх хэмжээний хүрээнд боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эрх бүхий улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

49 дүгээр зүйл.Цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих олон нийтийн хяналт

Хэвлэх

49.1.Цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих олон нийтийн хяналтыг хуульд заасан эрх хэмжээний хүрээнд иргэн, хуулийн этгээд хэрэгжүүлнэ.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

50 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

50.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

50.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

51 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

51.1.Энэ хуулийг 2009 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-12-15-ны өдрийн хуулийн хяналт)                            Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

July 16, 2009         Ulaanbaatar city

 

ON NUCLEAR ENERGY

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this law shall be to regulate relations connected to exploitation of radioactive minerals and nuclear energy on the territory of Mongolia for peaceful purposes, ensuring nuclear and radioactivity safety, protecting population, society and environment from negative impacts of ionized radioactivity.

Article 2.Legislation on Nuclear Energy

2.1.The legislation on Nuclear Energy shall consist of the Constitution of Mongolia, Law on Investment, this Law and other legislative acts issued in conformity with these laws.

/This paragraph was amended by the Laws of May 17, 2012 and October 3, 2013/

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

2.3.Relations connected to exploitation of nuclear energy that have not been comprehensively regulated under this Law shall be regulated by the relevant articles, paragraphs and sub-paragraphs of the Law on Energy.

Article 3.Definitions of the terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall have the following meanings:

3.1.1."Nuclear energy" shall mean energy resulting from nuclear fission and nuclear transformation;

3.1.2."Exploiting nuclear energy for peaceful purposes" shall mean exploiting nuclear energy in fields other than nuclear weapons;

3.1.3."Nuclear and radiation safety" shall mean ensuring protection of population and environment from impact of radioactive substances and other generators of ionizing radiation, and safe operation of nuclear facility and radiation generators;

3.1.4."Radioactive minerals" shall mean mineral accumulations containing uranium and radioactive isotope of thorium colony as stipulated in Article 4.1.2 of the Law on Minerals;

3.1.5."Nuclear substance" shall mean substance containing uranium, radioactive isotope of thorium colony and rare earth elements used for the nuclear material and nuclear technology;

3.1.6."Nuclear facility" shall mean nuclear fuel plant, nuclear and research reactor, source of nuclear energy, nuclear fuel and utilized fuel stock facility, concentration plant, recycling plant of utilized fuel;

3.1.7."Ionizing radiation" shall mean radiation which directly and indirectly creates dual ions within substances and biological bodies;

3.1.8."Nuclear energy resource" shall mean stipulated in Article 3.1.21 of the Law on Energy;

3.1.9."Nuclear energy/power" shall mean stipulated in Article 3.1.22 of the Law on Energy;

3.1.10."Nuclear energy source" shall mean stipulated in Article 3.1.23 of the Law on Energy;

3.1.11."Nuclear fuel" shall mean materials used in generating nuclear energy;

3.1.12."Nuclear material" shall mean materials used in nuclear reactor and nuclear weapons;

3.1.13."Radiation generator" shall mean any instrument for production of radioactive substance generating radioactive exposure and ionizing radiation, except nuclear facility;

3.1.14."Material for nuclear fuel" shall mean nuclear substance to generate a substantial amount of energy as a result of nuclear fission;

3.1.15."Nuclear source material" shall mean raw materials such as uranium, thorium ore and rare earth elements to produce nuclear fuel material;

3.1.16."Radioactive waste" shall mean any item with radioactive indicator exceeding an approved level specified in the waste standard and that exist in any state and not suitable for further use;

3.1.17."Yellowcake" shall mean uranium oxide to originate at intermediate stage during the course of uranium processing operation;

3.1.18."Physical protection" shall mean measures or unified organizational system to prevent access of unauthorized person to nuclear material and nuclear facility according to the Vienna Convention on Physical Protection of Nuclear Material;

3.1.19."Exposure" shall mean impact of radioactive substance and ionizing generator radiation onto human;

3.1.20."Occupational exposure" shall mean any radiation impact exposed by employees dealing with radiation due to work conditions;

3.1.21."Dose" shall mean quantity indicating exposure defined at the extent of energy absorbed by body from ionized radiation;

3.1.22."Burying radioactive waste" shall mean burial of radioactive waste of the country only.

Article 4.Principles of exploitation of radioactive minerals and nuclear energy

4.1.The following principles shall comply with exploitation of radioactive minerals and nuclear energy:

 4.1.1.shall not contradict with national security of Mongolia;

4.1.2.shall be coherent with international treaties of Mongolia;

4.1.3.shall conduct solely for peaceful purposes in conformity with international treaties;

4.1.4.shall strictly adhere to international and national standards;

4.1.5.shall apply technique and technology non-hazardous to human health and environment.

Article 5.The ownership of radioactive minerals and the State participation in the exploitation activity of radioactive minerals

5.1.The radioactive minerals existing in the subsoil of Mongolia is the property of the State.

5.2.In case if radioactive minerals deposit which reserves were determined by the State budget funding is exploited jointly with a legal entity, the State shall own directly and free of charge not less than 51% of the shares of the legal entity with whom the State shall co-operate.

5.3.In case if radioactive minerals deposit which reserves were determined without State budget funding and registered at the state integrated registry, the State shall directly own free of charge not less than 34% of the shares of the legal entity owning a mining license of radioactive minerals.

5.4.If the State possesses more shares than those specified in Articles 5.1 and 5.2 of this Law, The State Great Khural shall determine the State shares according to the proposal of the Government considering the past and future investment amount of the State.

Article 6.Classification of radioactive minerals deposit

6.1.The radioactive minerals deposit regardless of its size shall be classified as a strategically important mineral deposit.

Article 7.Powers of the Government

7.1.The decision on the following issues made by the shareholders meeting, Board of Directors, executive management, and shareholders of the license holder specified in Articles 15.1.2, 15.2.1, and 15.2.2 of this Law shall become valid after it is approved by the Nuclear Energy Committee:

/This paragraph was amended by the Law as of February 13, 2015/

7.1.1.sell, present as a gift, pledge, or transfer by any other means more than 5% of the shares of the particular company to others' ownership, possession and utilization;

7.1.2.newly issue a voucher or a security convertible into a share or additionally issue more than 5% of the total shares by a particular company;

7.1.3.re-structure a particular company by merging, integrating, division and separating.

7.2.The license holder specified in sub-paragraph 15.1.2, 15.2.1 and 15.2.2 of this Law shall submit the following documents to the Nuclear Energy Committee within 14 days from taking the decision stipulated in Article 7.1 of this Law:

/This paragraph was amended by the Law as of February 13, 2015/

7.2.1.the original copy of the decision specified in sub-paragraph 7.1.1 of this Law, names, addresses and description of activities of the entity who is acquiring shares into its ownership, possession, utilization and other information deemed necessary by the Nuclear Energy Commission related to the decision;

7.2.2.the original copy of the decision specified in sub-paragraph 7.1.2 of this Law, names, addresses and description of the activities of the entity purchasing shares, vouchers or securities convertible into the shares and any other information connected to the decision regarded as necessary by the Nuclear Energy Committee;

7.2.3.the original copy of the decision specified in sub-paragraph 7.1.3 of this Law, re-structuring plan of the entity and any other information connected to the decision regarded as necessary by the Nuclear Energy Committee.

7.3.The Nuclear Energy Committee shall make the decision whether to approve or disapprove a particular decision within 30 days from the date of the receipt of the documents specified in Article 7.2 of this Law.

7.4. If the license holder specified in sub-paragraph 15.1.2, 15.2.1, and 15.2.2 has not fulfilled its obligation specified in Articles 7.1 and 7.2 of this Law, its license shall be revoked by the body issued the license.

/This paragraph was amended by the Law as of February 13, 2015/

CHAPTER TWO

STATE REGULATION OF RADIOACTIVE MINERALS AND NUCLEAR ENERGY EXPLOITATION SECTOR

Article 8.Powers of the State Great Khural

8.1.The State Great Khural shall exercise the following powers in respect of radioactive minerals and nuclear energy:

8.1.1.to approve government policy on the exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, the introduction of nuclear technology, and ensuring nuclear and radiation safety;

8.1.2.to monitor activities of the Government in relation to implementing related legislation on the exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, the introduction of nuclear technology, and ensuring radiation safety;

8.1.3.to resolve issues of financing costs of radioactive minerals and nuclear energy exploitation, the introduction of nuclear technology, and ensuring radiation safety by the State from funding's of the State Budget.

Article 9.Powers of the Government

9.1.The Government shall exercise the following powers regard to radioactive minerals and nuclear energy:

9.1.1.to develop the State Policy on the exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, introduction of nuclear technology and ensuring nuclear and radiation safety;

9.1.2.to organize execution of related legislation on exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, introduction of nuclear technology and ensuring radiation safety;

9.1.3.to organize implementation of decisions issued by the International Atomic Energy Agency in connection with exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, introduction of nuclear technology and ensuring radiation safety;

9.1.4.to approve general rules, procedures and instructions on exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, introduction of nuclear technology and ensuring radiation safety;

9.1.5.to approve contingency plan for prevention of potential nuclear and radiation accident compromising broad masses, elimination of accident consequences and undertaking measures during accident;

9.1.6.to mitigate damages, restrict spread, and eliminate consequences in case of nuclear and radiation accident compromising broad masses;

9.1.7.to select construction site of nuclear facilities;

9.1.8.to develop and implement a long-term program of storing nuclear waste and utilized nuclear fuel safe to population, society, and environment.

Article 10.Nuclear Energy Committee

10.1.The Nuclear Energy Committee (hereinafter referred to as "Committee") shall be obliged to regulate the activity connected to exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, introduction of nuclear technology, development of research and ensuring nuclear and radiation safety.

/This paragraph was amended by the as Law of February 13, 2015/

10.2.The head of the Committee is a member of the government in charge of scientific affairs.

/This paragraph was amended by the Law as of November 12, 2021/

/This paragraph was amended by the Law as of February 13, 2015/

10.3.The composition and rules of operation of the Committee shall be approved by the Government.

10.4.The Committee shall use stamp, logo, and letterhead letter according to the determined procedure.

10.5.The Committee shall have a secretariat.

/This paragraph was added by the Law as of February 13, 2015/

10.6.The head of the secretariat and the secretary of the Nuclear Energy Commission shall be appointed and dismissed by the Prime Minister of Mongolia.

/This paragraph was added by the Law as of February 13, 2015/

Article 11.Powers of the Nuclear Energy Committee

11.1.The Nuclear Energy Committee shall exercise the following powers:

11.1.1.to monitor the implementation international treaties of Mongolia related to exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, to introduce of nuclear technology, and ensuring nuclear and radiation safety, and take measures to eliminate the revealed violations;

11.1.2.to compile the information specified in Article 28.8 of this law and, if necessary, audit it and submit it to the International Atomic Energy Agency in accordance with the relevant procedure;

11.1.3.to approve procedures for nuclear material inventory, loss, depreciation, and transfer;

11.1.4. to approve general rules and procedures on exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, introduction of nuclear technology and ensuring radiation safety;

11.1.5.cooperate with foreign countries and international organizations in accordance with legislation;

11.1.6.to approve the list of confidential information on their capacity, quantity, transfer, and transportation in view of specifications of uranium ore, nuclear materials, radiation generators and take measures to ensure its implementation;

11.1.7.to carry out activities of centrally storing, transporting and bury of nuclear and radioactive waste and radiation generators on national level;

11.1.8.to ensure uniformity of measurements of ionizing radiation recording instruments and equipment used throughout the national level, and to make adjustments;

11.1.9.other powers specified by law.

11.2.The Nuclear Energy Commission shall have a special facility of national level to centrally store, transport, and dispose nuclear material, nuclear waste and non-exploitable waste, and the special facility shall be the state restricted object.

11.3."Nuclear and decommissioned radioactive waste" shall mean waste from the exploitation of nuclear technology, other than radioactive waste from nuclear equipment.

/This paragraph was modified by the law as of February 13, 2015/

Article 111.Powers of the state central administrative body in charge of education

/The title of this article was amended by the law as of November 11, 2022/

111.1 .The state central administrative body in charge of education shall exercise the following powers in matters of radioactive minerals and nuclear energy:

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

111.1.1.to monitor the exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, to introduce nuclear technology, ensuring nuclear and radiation safety, and take measures to eliminate the revealed violations;

111.1.2.to develop and monitor the implementation of general rules, procedures, instructions and standards on exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, introduction of nuclear technology, and ensuring nuclear and radiation safety;

111.1.3.to prevent potential nuclear and radiological accidents, elimination of accident consequences, to develop a plan of measures to be implemented in the event of an accident in cooperation with relevant professional bodies, and monitor its implementation;

111.1.4.to obtain information and documents required for execution of directive duties specified in law from a relevant person free of charge and, if need, involve an inspection professional institution and experts;

111.1.5.to keep the state register of nuclear materials and radiation generators, monitor occupational exposure doses of employees dealing with radiation and maintain database of exposure doses;

111.1.6.to monitor the activities to ensure the storage, protection, and safety of equipment with radiation generators used in production, research, diagnosis, and medical treatment;

111.1.7.keep control in cooperation with relevant organizations over nuclear material, radiation generating instrument, equipment, transport means to cross state frontiers and undertake measures for ensuring their protection and safety;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of November 12, 2021/

111.1.8.implement jointly with relevant professional body works on inspection-analysis of radiation level of environment, consumer goods, material, food, drinking water; determine whether it negatively influences to human health and ensure measures on quality assurance;

111.1.9.to obtain professional assistance and support from the relevant international organizations in case of necessity in exercising the power assumed by law;

111 .1.10.other powers specified by law.

/This article was added by the law of February 13, 2015/

Article 112.Powers of the state administrative body in charge of geology and mining

112.1.The state administrative body in charge of geology and mining shall exercise the following powers in matters of radioactive minerals and nuclear energy:

112.1.1.to grant, suspend and invalidate a license to search or to exploitation radioactive minerals;

112.1.2.other powers specified by law.

112.2.The exploration report, technical and economic feasibility developed by the holder of the license to engage in activities specified in Article 15.2.1 of this law, and mine operation information, technical and economic feasibility developed by the holder of the license at own request shall be classified as confidential during the validity period of the license specified in Article 15.2.1 of this law by the state administrative body in charge of geology and mining.

112.3.In accordance with Article 112.2 of this law, it is prohibited to disclose, publish or publicize confidential information outside of the grounds and procedures specified in the Law on State and Official Secrets, Organizational Secrets, and Protection of Personal Information.

/This paragraph was amended by the law as of December 17, 2021/

/This paragraph was amended by the law as of December 1, 2016/

/This article was added by the law as of February 13, 2015/

Article 12.Powers of the state inspector of nuclear and radiation

12.1.The state general inspector, the state senior inspector, and the state inspector of the nuclear and radiation inspection, shall work in state administrative body in charge of education.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

12.2.The government shall grant the rights of the state general inspector of nuclear and radiation control.

12.3.The state general inspector of nuclear and radiation control shall appoint and dismiss the state senior inspector and state inspector (hereinafter referred to as "state inspector").

12.4.The state inspector shall exercise the general powers specified in the Law on State Inspection, the Law on Administrative Responsibility and other legislation in respect of nuclear and radiation control.

12.5.When exercising the powers specified by the law, the state inspector shall not be influenced by others and shall operate guided solely by the law and other legal acts issued in accordance with it.

12.6.Citizens, legal entities, and officials shall be prohibited from interfering or influencing the state inspector's exercise of powers specified in the law.

12.7.The state inspector shall have unhindered access to the nuclear equipment and other related objects for inspection.

12.8.It is prohibited for other entities to make decisions on any matter related to the powers granted by the law of the state inspector.

12.9.Nuclear and radiation inspections shall be conducted in accordance with the guidelines approved by the State general inspector.

12.10.Nuclear and radiation inspection state inspectors and radiation employees shall use special work clothing and insignia suitable for their work, and the Nuclear Energy Committee shall approve special work clothing design, durability, and usage procedure.

/This paragraph was added by the law as of February 13, 2015/

Article 13.Powers of local administration and local self-governing body

13.1.In matters of radioactive minerals and nuclear energy, local administrative and local self-governing body shall exercise the following powers:

13.1.1.to organize the implementation of the legislation on nuclear energy and the Government's decision in connection with its implementation in the territory under its jurisdiction;

13.1.2.to use the radioactive mineral exploration and exploitation site for which a license has been granted in the territory under its jurisdiction, and stop occurred violations;

13.1.3.to monitor the course of implementation by the license holder their obligations in respect of environmental protection and restoration, population health protection, and allocation of payments to the local budget;

13.1.4.to organize training and promotion in the territory under its jurisdiction on ensuring nuclear and radiation protection and safety, prevention of radiation accidents.

Article 14.Powers of border protection, customs and their officials

14.1.Border protection and customs and their officials shall immediately notify the state central administrative body in charge of education and law enforcement body about nuclear materials, radiation generators, instruments and equipment with radiation generators that have been detected without proper authorization during the inspection and take measures to ensure safety.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

14.2.The customs authorities shall monitor the nuclear materials, equipment, and vehicles with radiation generators that are brought across the state border, in cooperation with the relevant authorities, and take measures to ensure safety.

/This paragraph was added by the law as of November 12, 2021/

/This article was modified by the law as of February 13, 2015/

CHAPTER THREE

LICENSE

Article 15.License

15.1.The following activities shall be carried out with license granted by the Nuclear Energy Commission:

15.1.1.to construct, modify, renovate, decommission of nuclear equipment;

15.1.2.to exploit nuclear devices;

15.1.3.to possess, exploit and sell of nuclear substance;

15.1.4.to import, export, transport of nuclear substance, bury nuclear waste.

15.2.The following activities shall be carried out with a license granted by the state administrative body in charge of geology and mining:

15.2.1.to prospect and explore for radioactive minerals;

15.2.2.to exploit of radioactive minerals;

15.2.3.to import, export, transport radioactive minerals, bury radioactive waste and restoration land after exploiting radioactive minerals.

15.3.The following activities shall be carried out with a license granted by the state central administrative body in charge of education:

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

15.3.1.to possess, exploit, and sell of radiation generators;

15.3.2. to assemble, plant, rent, manufacture, decommission, disassemble, and store radiation generators;

15.3.3.to transport, import and export of radiation generators;

15.3.4.burial and safekeeping of radiation generator waste and other related activities.

/This article was modified by the law of February 13, 2015/

Article 16.General requirements for license holders

16.1.The license to operate specified in Articles 15.1 and 15.2 of this law shall be granted to a company incorporated and undertaking activity in accordance with the laws of Mongolia and paying taxes in the country.

/This paragraph was amended by the law of February 13, 2015/

16.2.In addition to the company specified in Article 16.1 of this Law, the license for undertaking activities specified in Article 15.3 of this Law shall be granted to other necessary business entities and organizations.

/This paragraph was amended by the law of February 13, 2015/

16.3.The license holder shall fulfill the following general requirements:

16.3.1.to comply with the laws of Mongolia, international and national standards in their activities;

16.3.2.to exploit advanced technology that is harmless for human health and friendly to the environment;

16.3.3.activities shall be transparent and stable;

16.3.4.to have the financial and economic capacity to eliminate potential accident damage.

Article 17.Requirements for license applicants

17.1.An applicant for the license to engage in activities specified in Article 15.1 of this Law shall meet the following conditions:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

17.1.1.to fully meet technical and safety requirements;

17.1.2.to fully comply with labor safety and hygiene requirements and standards;

17.1.3.to take initiative in solving social issues such as regional development, health, and education;

17.1.4.to adopt globally recognized standards of corporate governance, social responsibility, and ethics;

17.1.5.to have human resources specialized for undertake activity;

17.1.6.to have experience in solving employee training and practice issues.

17.2.The applicant for the license to engage in activities specified in Article 15.2.1 of this Law shall meet the following conditions in addition to those specified in Article 17.1 of this Law:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

17.2.1.to have the financial capacity to explore for radioactive minerals;

17.2.2.to have the financial capacity to carry out environmental and biological restoration;

17.2.3.to conduct responsible mining and has accumulated relevant experience;

17.2.4.to work in compliance with international standards and requirements for labor protection and safety in the mining industry.

17.3.The applicant for the license to engage in activities specified in sub-paragraph 15.2.2 of this Law shall also meet the following conditions in addition to those specified in Article 17.1 of this Law:

/This paragraph was amended by the law of February 13, 2015/

17.3.1.to meet the conditions specified in Articles 17.2.1-17.2.4 of this Law;

17.3.2.to be able to sell radioactive minerals for peaceful purposes at world market prices and be financially independent;

17.3.3. to have a stable and leading position in the world market by processing and selling radioactive minerals;

17.3.4.to have the financial capacity to mine radioactive minerals;

17.3.5.to have long years of experience in extracting and processing radioactive minerals;

17.3.6.to have advanced technologies of exploiting reserves of radioactive mineral deposit;

17.3.7.to exploit more economical and advanced technologies when processing and using radioactive minerals;

17.3.8.to be capable to introduce nuclear technology.

17.4.The applicant for the license to engage in activities specified in Articles 15.3 and 15.2.3 of this Law shall also meet the conditions specified in Articles 17.1.1, 17.1.2, 17.1.4, and 17.1.5 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

Article 18.Procedures of granting license

18.1.The license for activities specified in Article 15.1 of this Law shall be granted to the applicant who best meets the conditions specified in Article 17.1 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

18.2.The license to conduct activities specified in Article 15.2.1 of this Law shall be granted to the applicant who best meets the conditions specified in Article 17.2 of this Law and agrees to the conditions specified in Article 5.2 or 5.3 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

18.3.Except as specified in Article 18.5 of this Law, the license undertake activities specified in Article 15.2.2 of this Law shall be granted to the applicant who best meets the conditions specified in Article 17.3 of this Law and agrees to the conditions specified in Articles 5.2 or 5.3 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

18.4.The license to undertake activities specified in Article 15.2.3 of this Law shall be granted to the applicant who best meets the conditions specified in Article 17.4 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

18.5.The license to engage in activities specified in Article 15.2.2 of this Law may be granted on a preferential basis in the following cases:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

18.5.1.the holder of license for radioactive mineral exploration who has met the conditions and requirements specified in this law and also agreed to the conditions specified in Articles 5.2 and 5.3 of the law shall carry out exploration work with own funds, determine the reserves, and obtain radioactive profits in the exploration site registered in the state integrated register;

18.5.2.request for license applicant for the exploit of radioactive minerals in exploration site other than those specified in Article 18.5.1 of this law the applicant for license who agrees to pay a one-time, direct payment to the state budget equal to not less than 10 percent of the reserves of radioactive minerals mine registered in state integrated register.

18.6.The applicant for license specified in Article 18.5.2 of this Law also meets the conditions specified in Article 17.3 of this Law and agrees to the conditions specified in Articles 5.2 and 5.3 of this Law.

18.7.When determining the amount of payment specified in Article 18.5.2 of this law shall be determined considering the average of exchange rate on the international market price of radioactive minerals for the last 6 months.

18.8.When granting the license to ensure activities specified in Articles 15.1.1-15.1.4 of this law, the central intelligence agency and the state central administrative body in charge of education, and when granting license for undertake activities specified in Article 15.2 of this law, the Nuclear Energy Commission and the central intelligence agency and the state administrative body in charge of specialized inspection, and the Nuclear Energy Commission has received approvals for granting licenses specified in Article 15.3 of this law.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

/This paragraph was modified by the law as of February 13, 2015/

18.9.After reviewing the application for the license and other relevant documents and shall make a decision on granting license to ensure activities specified in Articles 15.1, 15.2.2, and 15.2.3 of this Law, considering the specifics of the activity 6-12 months, license to ensure activities specified in Articles 15.2.1, 15.3.1, 15.3.2, and 15.3.4 of this law within 1-3 months, and license to ensure activities specified in Article 15.3.3. in this law will be resolved within 3-14 days.

/This paragraph was modified by the law as of February 13, 2015/

18.10.Component authority shall give refusal to grant a license, it shall respond in writing stating the reasons.

/This paragraph was modified by the law as of February 13, 2015/

18.11.If necessary, the special licensing component authority has the right to have the applicant's documents checked by the relevant body and to conduct an examination.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

Article 19.Procedure for submitting a license application

19.1.The applicant for a license to engage in activities specified in Article 15 of this Law shall complete the following documents in addition to the provisions of paragraph 3 of Article 5.1 of the Law on Permits:

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

19.1.1.the purpose of the activity, type, main direction, technical and economic basis of the authorized activity, introduction of specialized personnel, qualification preparation and training certificate of internal inspection officer and radiation employees;

19.1.2.comprehensive program that meets the requirements of the international safety standards related to the operation and its implementation plan;

19.1.3.evaluation of the state administrative body regarding the fulfillment of nuclear and radiation protection and safety standards of the facility of operation;

19.1.4.environmental impact assessment;

19.1.5.environmental protection plan;

19.1.6.contingency plans on measures to be undertaken during nuclear and radiological;

19.1.7.decision on the appointment of a division for internal inspection of nuclear and radiation safety, or appointed officer;

19.1.8.introdiction of resource possibility means and forces required for elimination of harms of potential nuclear and radiation accident and disaster;

19.1.9.certificates and basic specifications of radiation measuring instruments  and equipment.

19.2.The applicant for license to engage in activities specified in Articles 15.1.1 and 15.1.2 of this Law and in addition to the provisions of Article 19.1 of this Law also specified in Article 21.2 of the Law on Energy complete the documents and attach the cadastral map necessary for engage in activities.

19.3.The applicant for license to engage in activities specified in Article 15.2.1 of this Law shall complete the following documents in addition to the provisions of Article 19.1 of this Law:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

19.3.1.an official decision confirming the acceptance of the conditions specified in Articles 5.2 and 5.3 of this law;

19.3.2.documents specified in Article 18.2 of the Law on Minerals.

19.4.The applicant for license to engage in activities specified in sub-paragraph 15.2.2 of this Law shall also prepare the following documents in addition to those specified in Article 19.1 of this Law:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

 19.4.1.the decision specified in Article 19.3.1 of this law;

19.4.2.documents specified in Article 25.1 of the Law on Minerals.

19.5.The applicant for license to engage in activities specified in Article 15.3 of this Law shall prepare the following documents in addition to the provisions of Article 19.1 of this Law:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

19.5.1.factory certificates and basic specifications of radiation generators, instruments, and equipment to be used;

19.5.2.radiation generator quality assurance certificate.

19.6.The component authority to grant license shall accept the application and conduct the following activity:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

19.6.1.to register the application and provide specification about it to the applicant;

19.6.2.to monitor whether the application and the documents attached to it meet the requirements of this law.

19.7.For the application for license to engage in activities specified in Articles 15.2.1 and 15.2.2 of this Law, the state administrative body in charge of minerals shall conduct the procedures specified in Article 26.2 of the Minerals Law in addition to the procedures specified in Article 19.6 of this Law.

/This paragraph was modified by the law as of February 13, 2015/

19.8.The component authority that granted the license shall inform to public within five working days such as: the state central administrative body in charge of environmental issues, the state administrative body in charge of taxation, the Nuclear Energy Commission, the governor of the aimag, soum, and district in which the license site is located, and the state central administrative body in charge of education issues.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

/This paragraph was modified by the law as of February 13, 2015/

Article 20.Fees and payment

20.1.The license holder to engage in activities specified in Articles 15.1.1-15.1.4, 15.1.7, and 15.1.8 of this Law shall pay a state stamp duty in accordance with Article 15.7 of the Law of Mongolia on State Stamp Duty.

20.2.The license holder to engage in activities specified in Article 15.2.1 of this Law shall pay an exploration license fee in accordance with Article 32.2 of the Law on Minerals.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

20.3.The license holder license to engage in activities specified in Article 15.2.2 of this Law shall make the following payments:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

20.3.1.fee for the license for exploit in accordance with Article 32.3 of the Law on Minerals;

20.3.2.royalties for mineral resources accordance with Article 47 of the Law on Minerals.

20.4.The fee for the license specified in Articles 20.2 and 20.3.1 of this Law shall be paid in accordance with the procedure specified in Article 34 of the Law on Minerals.

20.5.Fees for licenses specified in Article 20.2 and 20.3.1 of this Law shall be distributed in accordance with Article 59 of the Law on Minerals.

20.6.The royalties for mineral resources specified in Article 20.3.2 of this Law shall be distributed in accordance with Article 58 of the Law on Minerals.

Article 21.Term of license

21.1.The license to engage in activities specified in Articles 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.2.1, 15.2.3, and 15.3 of this law shall be granted for a period of up to 3 years, considering the characteristics of the activity and the results of the inspection.

/This paragraph was amended by the law of February 13, 2015/

21.2.The license to engage in activities specified in Articles 15.1.2 and 15.2.2 of this law shall be granted for a period of up to 20 years, considering technical and economic reasons and the results of inspections.

/This paragraph was amended by the law of February 13, 2015/

Article 22.Extension of the license period

22.1.The license holder to engage in activities specified in Articles 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.2.1, 15.2.3, and 15.3 of this law may submit an application for the extension of the license at least 1 month before the expiration date of the license to the component authority for granting a license.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

22.2.The license holder to engage in activities specified in Articles 15.1.2 and 15.2.2 of this law may submit an application for the extension of the license at least 2 years before the expiration date of the license to the component authority for granting a license.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

22.3.Within 30 working days from receiving the application specified in Article 22.1 of this law, the component authority to grant a license shall review whether the license holder meets the conditions and requirements specified in the law, and in the event of non-violations, the license shall be extended for a period of up to 3 years, considering the specifics characteristics of the operation and shall be recorded in the license register.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

22.4.Within 60 working days from receiving the application specified in Article 22.2 of this law, the component authority to grant a license shall review whether the license holder meets the conditions and requirements specified in the law, and in the event of non-violations, the license shall be extended for a period of up to 20 years, considering the specifics characteristics of the operation and shall be recorded in the license register.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

22.5.The following documents shall be attached to the application for extension of the license period:

22.5.1.a notarized copy of the license;

22.5.2.receipt of the state stamp duty or license payment;

22.5.3.for the application to extend the period of the license to engage in activities specified in Article 15.2.1 of this Law, the documents specified in Articles 22.1.1-22.1.4 of the Law on Minerals;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

22.5.4.for the application for extending the period of the license for activities specified in Article 15.2.2 of this law, the document that the implementation of the environmental protection plan has been reviewed in accordance with Article 39 of the Law on Minerals.

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

22.6.The component authority to grant a license shall inform the authorities and the public as specified in Article 19.8 of this Law within 5 working days of the decision to extend the term of the license.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

Article 23.Suspension of license

23.1.The license shall be suspended in accordance with Article 6.1 of the Law on Permits.

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

Article 24.Prohibition on transfer a license

24.1.It is prohibited to sell, present as gift, pledge, or transfer the ownership, possession, or exploitation to others in any other form the site granted by the license and the license for activities specified in Articles 15.2.1 and 15.2.2 of this law to others.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

Article 25.Resolution of disputes related to licenses

25.1.Field boundary disputes between licenses holders to engage in activities specified in Articles 15.2.1 and 15.2.2 of this Law shall be resolved in accordance with Article 62 of the Law on Minerals.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

25.2.Disputes between the license holder to engage in activities and land owners, possessor, users specified in Articles 15.2.1 and 15.2.2 of this Law shall be resolved in accordance with Article 63 of the Law on Minerals.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

Article 26.Annul of license

26.1.The component authority to grant a license shall annul the license for activities specified in Articles 15.1, 15.2.3 and 15.3 of this Law on the following grounds:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

26.1.1.the company is liquidated or the citizen deceased;

26.1.2.when obtaining a license, it was found that false documents were prepared;

26.1.3.repeatedly or seriously violated the conditions and requirements of the license;

26.1.4.during the period of suspension of the license, the requirement to eliminate the violation was not fulfilled.

26.2.The component authority to grant a license shall annul the license for activities specified in Articles 15.2.1 and 15.2.2 of this Law on the following grounds:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

26.2.1.the grounds specified in Article 26.1 of this law have be established;

26.2.2.reasons specified in Articles 56.1.3-56.1.5 of the Law on Minerals have been established;

26.2.3.for the license specified in Articles 15.2.1 and 15.2.2 of this law, and the grounds specified in Article 29.4 of the law have also been established.

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

26.3.The component authority to grant a license shall notify the license holder within 10 working days after determining the reason for annulling the license, and clearly indicate the reason for the annul the license.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

26.4.If the reasons for annulling the license specified in Article 26.3 of this law are not approved, the license holder shall submit the documents proving it to the component authority for granting the license.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

26.5.The component authority to grant a license shall review the evidence specified in Article 26.4 of this Law and, if determines that the documentary evidence submitted by the license holder does not ground annul of the license, the license shall be annulled and the license holder shall be notified accordingly.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

26.6.If the license holder does not agree with the decision to annul the license according to Article 26.5 of this law, has the right to appeal to the court, and the court decision cannot be suspended according to Article 62.1.3 of the Law on Administrative procedure.

/This paragraph was amended by the law as of February 4, 2016/

26.7.The component authority to grant a license shall inform the organization and the public as specified in Article 19.8 of this Law respectively regarding the annul of the license within 5 working days.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

Article 27.Grounds for termination of the license

27.1.The license shall be terminated on the following grounds:

27.1.1.the validity period of the license has expired;

27.1.2.the license holder for activities specified in Articles 15.2.1 and 15.2.2 of this law has returned the entire site granted by the license;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

27.1.3.the authority that granted the license annulled the license.

/This sub-paragraph was amended by the law of February 13, 2015/

27.2.If the license holder for activities specified in Articles 15.2.1 and 15.2.2 of this law returns a part of the site granted with a license, the license for that part of the site shall be terminated.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

27.3.Upon termination of the license shall not release the license holder from the obligations under the environmental protection legislation.

27.4.Upon termination of the license, the entity who owned it shall return the license to the authority that granted the license.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

Article 28.Rights and obligations of the license holder

28.1.The license holder has the following common rights:

28.1.1.to obtain methodological assistance and advice from professional organizations on matters of ensuring nuclear and radiation safety;

28.1.2.other rights specified by law.

28.2.The license holder has the following common obligations:

28.2.1.to follow the laws and regulations on nuclear energy, government decisions, rules, regulations, instructions and standards issued in connection with their implementation;

28.2.2.to conduct activities that fully meet the technical and safety requirements set by the International Atomic Energy Agency;

28.2.3.to conduct to prevent nuclear and radiation accidents and ensuring protection and safety;

28.2.4.to comply with the legal requirements set by the component authority and state inspectors in fulfill time, and to take measures to fully eliminate the detected violations;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.2.5.to establish an internal control unit with the function of ensuring nuclear and radiation safety, and monitor its activities;

28.2.6.to follow the internal rules of nuclear and radiation safety approved by the state central administrative body in charge of education;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.2.7.in the event of a change of employee responsible for ensuring nuclear and radiation safety, notify the state central administrative body in charge of education in written form within 3 working days;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.2.8.to provide true and realistic information on register and control of nuclear materials to the state central administrative body in charge of education;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.2.9.to provide information on the level of radiation at the request of the state administrative body from time to time;

28.2.10.in case of changes in any information specified in the license or the materials submitted for obtaining it, notify the license granting authority in written form within 5 working days;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.2.11.other obligations specified by law.

28.3.The license holder to engage in activities specified in Articles 15.2.1 of this Law also has the following rights in addition to the provisions of Article 28.1 of this Law:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.3.1.to conduct prospecting and exploration of radioactive minerals within the boundaries of the exploration site in accordance with this law.

28.4.The license holder to engage in activities specified in Article 15.2.1 of this Law has the following obligations in addition to the provisions of Article 28.2 of this Law:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.4.1.to conduct prospecting and exploration of minerals other than radioactive minerals within the boundaries of the exploration site on the basis of a license issued by the state administrative body in charge of geology and mining;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of February 13, 2015/

28.4.2.conduct annually perform exploration activity costs not less than the amount specified in Article 33.1 of the Law on Minerals;

28.4.3.to fulfill the obligations specified in Articles 35.2, 37.2, 38.1 and 48.8 of the Law on Minerals;

28.4.4.to submit the news, report, and plans specified in Article 48.1 of the Law on Minerals to the state administrative body in charge of geology and mining within the time specified in the law;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.4.5.in accordance with Article 48.3 of the Law on Minerals, to prepare a comprehensive report on deposit reserves, prospecting and exploration results in accordance with the approved forms and requirements, and submit it to the state administrative body in charge of geology and mining along with primary materials.

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.5.The license holder to engage in activities specified in Article 15.2.2 of this Law also has the following rights in addition to the provisions in Article 28.1 of this Law:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.5.1.to conduct exploration of radioactive minerals in the mining site.

28.6.The license holder to engage in activities specified in Article 15.2.2 of this Law has the following obligations in addition to Article 28.2 of this Law:

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.6.1.to exploit the radioactive minerals, present in the mines in accordance with the conditions and procedures specified in this law;

28.6.2.to exploit other types of minerals other than radioactive minerals existing in the mining site on the basis of license granted by the state administrative body in charge of geology and mining;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of February 13, 2015/

28.6.3.to sell of radioactive minerals extracted from mining operations and produced products at international market prices;

28.6.4.to fulfill the obligations specified in Articles 35.3-35.5, 36.1, 36.2, 39.1, 45.1, 45.2, 47.1, 47.5, 47.6, 48.7-48.10 of the Law on Minerals;

28.6.5.to submit the news, report, and plans specified in Article 48.6 of the Law on Minerals according to the approved form and submit them to the state administrative body in charge of geology and mining within the time specified by law.

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.7.The license holder to engage in activities specified in Articles 15.1.5 and 15.1.6 of this Law, at their own request, in accordance with the procedure specified in Articles 54 and 55 of the Law on Minerals, use the entire site under the permission and control of the authorized body, or can be partially refunded, and the application form for the request will be approved by the state administration.

/This paragraph was invalidated by the law as of February 13, 2015/

28.8.The license holder shall be obliged to accurately submit the information related to the quantity and amount of nuclear material, modification, loss, depreciation, and relocation to the Nuclear Energy Commission within the specified period according to the instructions.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

28.9. The license holder shall allocate monetary in the State treasury as a guarantee for the fulfillment of their obligations to protect the environment and prevent nuclear and radiological accidents.

28.10.Considering the risk impact to public interest, human health, environment, and national security, the amount of monetary specified in Article 28.9 of this law shall be determined by the state administrative body in charge of geology and mining, and the state administrative body in charge of the environment and finance and budget. The government shall determine based on the joint proposal of the state administrative body.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

CHAPTER FOUR

DEPOSIT USE AGREEMENT AND INVESTMENT AGREEMENT

Article 29.Deposit use agreement

29.1.The state administrative body in charge of geology and mining shall enter into an agreement for the use of deposits with the owner within 60 days after granting the license to engage in activities specified in Article 15.2.2 of this law.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

29.2.The term of the deposit use agreement shall be the same as the term of the license.

29.3.The following term be included in the deposit use agreement:

29.3.1.grounds for exploitation radioactive mineral deposits;

29.3.2.the term of exploitation of radioactive mineral deposits, types, contents, and reserves of radioactive minerals;

29.3.3.technology, production capacity, quantity of extracted products included in the technical and economic basis;

29.3.4.conditions of product sales;

29.3.5.environmental protection and restoration plan and the cost of its implementation;

29.3.6.general plan of mine closure;

29.3.7.rights, obligations and responsibilities of the parties to the contract.

29.4.If the agreement for the use of deposit has not been concluded within the period specified in Article 29.1 of this law, the state administrative body  in charge of geology and mining shall annul the license.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

Article 30.Investment agreement

30.1.If the investor of a company holding license to engage in activity requested on own record specified in Articles 15.1.2 and 15.2 of this law, an investment agreement may be concluded with their for a period of up to 10 years in order to maintain the conditions of operation for a certain period of time, and the following shall be included in it:

/This paragraph was added by the law as of February 13, 2015/

30.1.1.to maintain a stable tax environment;

30.1.2.to sell the products produced by the license holder at the international market price;

30.1.3.to confirm the right to allocation of the earned income;

30.1.4.the amount and period of investment;

30.1.5.to extract minerals with minimal damage to the health of the population and the environment;

30.1.6.environmental protection and restoration;

30.1.7.not to have a negative impact on other types of production and operations;

30.1.8.regional development, creation of new jobs;

30.1.9.compensation for the damage caused.

/This sub-paragraph was modified by the law as of October 3, 2013/

30.2.The agreement specified in Article 30.1 of this law can be extended for a period of up to 10 years.

30.3.The Government shall consult with the Standing Committee on Security of the State Great Khural when concluding the agreement with the investor specified in Article 30.1 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of October 3, 2013/

Article 31.Conclusion of investment agreement

31.1.The investor shall submit to the Nuclear Energy Commission the request for the conclusion of the agreement and the draft of the agreement specified in Article 30.1 of this law, and shall include information on the amount of capital to be invested in the first 5 years and attach following the period, the capacity of the plant, the type of products, the method of deposit use, the technology, and economic feasibility.

/This paragraph was amended by the law as of February 13, 2015/

31.2.In addition to the provisions of Article 31.1 of this Law, in addition to the items specified in Article 31.1 of this Law, for the holder of a license to engage in activities specified in Articles 15.1.3, 15.1.4, 15.2.2 and 15.2.3 of this Law, the request for concluding agreement and the draft agreement shall include the reserves of the deposit in the unified state reserve. The decision of the Professional Council of Mineral Resources on registration is attached.

/This