A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах тухай/
Бүлэг: 1979

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2014 оны 1 дүгээр сарын 06-ны өдөр

Дугаар А-03

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай" хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах тухай журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга нарт үүрэг болгосугай

САЙД С.ОЮУН