A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2014 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр

Дугаар 52

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 30.1, Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.6-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай./Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2015-6-22-ны өдрийн 255-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаярт даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ

Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.БАТБАЯР