A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2015 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр

Дугаар 27

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 6.1.7, Төсвийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйл болон 10.1.10 дахь заалт, Иргэний хуулийн 31 дүгээр зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр ашгийг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардлыг арилгах зорилгоор нэгтгэн зохион байгуулах хүрээлэн, төвийн жагсаалтыг 1 дүгээр, төсвийн бус хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжин, их сургуулийн бүрэлдэхүүнд ажиллах хүрээлэн, төвийн  жагсаалтыг  2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

/ Энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад Засгийн газрын 2015 оны 78, 501 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2016 оны 149 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон. Засгийн газрын 2019 оны 328 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан. Энэ тогтоолын 2 дугаар хавсралтад Засгийн газрын 2021 оны 299 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт орсон /

2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад дурдсан байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэлийг оновчтой тогтоон 2015 оны I улиралд багтаан өөрчлөн зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Л.Гантөмөрт даалгасугай.

3. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын үндсэн хөрөнгө, дэд бүтцийг хэвээр хадгалан, чиг үүргийнх нь дагуу ашиглуулах, "Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэл, бизнесийн корпораци"-ийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны харьяа "Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэл, бизнесийн корпораци" аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөн зохион байгуулсугай. 

/ Энэ заалтыг Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн 68 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон /

31. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын үндсэн хөрөнгө, дэд бүтцийг хэвээр хадгалан, чиг үүргийнх нь дагуу ашиглуулах, "Шинжлэх ухааны парк-Биотехнологи"-ийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны харьяанд "Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэл, бизнесийн корпораци" төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөн зохион байгуулсугай. 

/ Энэ заалтыг Засгийн газрын 2019 оны 370 дугаар тогтоолоор нэмж, Засгийн газрын 2020 оны 93 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон /

4. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын төсвийн бус орлогыг банкинд байршуулж, шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зориулалтаар захиран зарцуулах эрхийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яаманд олгохыг Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбатад зөвшөөрсүгэй.

5. Энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр ашгийг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардлыг арилгах зорилгоор нэгтгэн зохион байгуулах хүрээлэн, төвийн жагсаалт"-ын 3 дахь заалтын "ХААИС-ийн харьяа Төв аймгийн Батсүмбэр сум дахь Зөгийн аж ахуйн эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн станц", "Архангай аймаг дахь Өндөр уулын бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн станц", "Өмнөговь аймаг дахь Говийн бүсийн бэлчээрийн мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн", "ХААИС-ийн харьяа Дорнод бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн хүрээлэн"-г Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн орон нутаг дахь салбараар, 5 дахь заалтын "ХААИС-ийн харьяа Улаангом дахь Газар тариалангийн эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн станц"-ыг Ургамал, газар тариалангийн хүрээлэнгийн орон нутаг дахь салбараар, 6 дахь заалтын Шинжлэх ухааны академийн харьяа "Загас үржүүлгийн эрдэм шинжилгээний төв"-ийг Биологийн хүрээлэнгийн Завхан аймаг дахь салбараар, мөн хавсралтын 12 дахь заалтын "Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв"-ийг Философийн хүрээлэнгийн орон нутаг дахь салбараар, 14 дэх заалтын "Орон нутаг дахь Газар хөдлөлтийг бүртгэх станцууд"-ыг Одон орон геофизикийн хүрээлэнгийн орон нутаг дахь салбараар тус тус ажиллуулсугай.

/ Энэ заалтыг ЗГ-ын 2015 оны 78-р тогтоолоор нэмж, 5 дахь заалтын дугаарыг 6 болгон өөрчилсөн. Засгийн газрын 2019 оны 328 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсон /

6. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Шинжлэх ухааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 1997 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоол, "Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай" Засгийн газрын 1997 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 44 дүгээр тогтоол, "Археологийн хүрээлэн байгуулах тухай" Засгийн газрын 2002 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдрийн 159 дүгээр тогтоол, "Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай" Засгийн газрын 2006 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн 96 дугаар тогтоол, "Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай" Засгийн газрын 2006 оны 9 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 210 дугаар тогтоол, "Технологийн инкубатор, Байгалийн шинжлэлийн нэгдсэн лаборатори байгуулах тухай" Засгийн газрын 2007 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 139 дүгээр тогтоол, "Эрдэс боловсруулалтын технологийн хүрээлэн байгуулах тухай" Засгийн газрын 2007 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 267 дугаар тогтоол, "Загас үржүүлгийн эрдэм шинжилгээний төв байгуулах тухай" Засгийн газрын 2009 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 270 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Л.ГАНТӨМӨР