A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ 

/ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь галын аюулгүй байдлыг хангах талаар аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний эрх, үүрэг, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль, захиргааны хэм хэмжээний актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."гал түймэр" гэж гал хараа хяналтаас гарч, хүний амь нас, эрүүл мэнд, хувь хүн, хуулийн этгээдийн эд хөрөнгө, байгаль орчин, нийгэмд хохирол учруулахыг;

3.1.2."гал түймэр унтраах" гэж гал түймрийн үед хүний амь насыг аврах, гал түймрийг унтраахын тулд тодорхой хүн хүч, техник хэрэгслээр тохирсон арга, хэлбэрийг ашиглан гүйцэтгэх үйл ажиллагааг;

3.1.3."гал түймэр унтраах удирдагч" гэж гал түймэр унтраах үйл ажиллагааг газар дээр нь удирдан зохион байгуулах гал түймэртэй тэмцэх мэргэжлийн алба хаагчийг;

3.1.4."галын аюулгүй байдал" гэж учирч болзошгүй гал түймрийн аюулаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, байгаль орчин болон нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалсан байдлыг;

3.1.5."гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж" гэж барилга байгууламж дахь гал түймрийг илрүүлэх, мэдээлэх, унтраах автомат тоног төхөөрөмж, утаа зайлуулах систем, гал унтраах усан хангамж, хүн нэг бүрийн болон нийтийн тусгай аврах хэрэгслийг;

3.1.6."галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичиг" гэж галын аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой дүрэм, журам, заавар, норм, стандартыг;

3.1.7."гал түймрийн аюултай нөхцөл байдал" гэж гал түймэр гарсан тохиолдолд хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд шууд аюул учруулах нөхцөл бүрдсэнийг;

3.1.8."гал түймэр гарсан тухай акт" гэж гал түймрийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учирсан болохыг нотолсон баримт бичгийг;

3.1.9."гал түймэр гарсан тухай тэмдэглэл" гэж гал түймрийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учраагүй болохыг тодорхойлсон баримт бичгийг;

3.1.10."гал түймрийн аюулын үнэлгээ" гэж барилга байгууламжийн ангилал, зураг төсөл, хийц, бүтээц, үйлдвэрлэлийн технологи, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн зориулалт, ашиглалт нь норм, нормативын шаардлагад нийцэж байгаа эсэх, гал түймрээс учирч болзошгүй хохирлын хэмжээг тодорхойлж үнэлэхийг;

3.1.11."гал түймрээс хамгаалах үйлчилгээ" гэж гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах, гал түймрээс хамгаалах нэмэлт арга хэмжээ авах, гал түймэртэй тэмцэх хэсэг, гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги, хяналтын нэгж ажиллуулахыг;

3.1.12."галын аюултай бүтээгдэхүүн" гэж галын эх үүсвэрээс болон химийн урвалын үйлчлэлээр хялбар авалцан асах, хорт хий, утаа ялгаруулах, тэсэрч дэлбэрэх аюултай бодис, материалыг;

3.1.13."томилгоот бүрэлдэхүүн" гэж гал түймэр унтраах зориулалтын автомашин, багаж хэрэгсэлтэйгээр 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэх гал түймэр унтраах аврах ангийн салааны захирагч, тасгийн захирагч, галын автомашины жолооч, гал сөнөөгч, дуудлага хүлээн авагч зэрэг мэргэжлийн алба хаагчдыг;

3.1.14."объектын гал түймэр" гэж бүх төрлийн өмчийн хэлбэрийн барилга байгууламж, эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжид гарсан гал түймрийг;

3.1.15."ой, хээрийн гал түймэр" гэж ой болон хээрийн бүсэд шатамхай ургамлаар дамжин гал хяналтгүй тархахыг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААР ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ, ТОГТОЛЦОО

4 дүгээр зүйл.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын үндсэн чиг үүрэг

Хэвлэх

4.1.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

4.1.1.объектын болон ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, унтраах ажлыг нэгдсэн удирдлага, бодлого, зохион байгуулалтаар хангах, гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх;

4.1.2.холбогдох хууль тогтоомж, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтэд тавих улсын хяналтыг зохион байгуулах;

4.1.3.гал түймрийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, гал түймрийн шалтгаан, нөхцөлийг судлах, судалгаа, шинжилгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлийг тогтоох;

4.1.4.галын аюулгүйн инженер-техникийн мэргэжлийн ажилтныг тасралтгүй бэлтгэх, мэргэшүүлэх, алба хаагчийг давтан сургах, гал унтраах спортоор хичээллүүлэх асуудлыг зохион байгуулах;

4.1.5.хууль тогтоомжид заасан галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийг холбогдох байгууллагатай хамтран боловсруулж, мөрдүүлэх;

4.1.6.гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, унтраах, гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны улсын стандартыг батлуулан мөрдүүлэх;

4.1.7.гал түймрээс хамгаалах зориулалт бүхий техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, бодис, материал үйлдвэрлэх, угсрах, ашиглах, борлуулах болон гал түймрээс хамгаалах чиглэлээр сургалт явуулах эрх бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд санал, дүгнэлт гаргаж, тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх.

5 дугаар зүйл.Гал түймрийн улсын хяналт

Хэвлэх

5.1.Гал түймрийн улсын хяналтыг хяналтын тухай хууль тогтоомжийн дагуу онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ.

5.2.Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрмийг Засгийн газар батална.

5.3.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга гал түймрийн улсын хяналтын ерөнхий байцаагч байх бөгөөд улсын ахлах байцаагч, байцаагчийг томилж, чөлөөлнө.

5.4.Гал түймрийн шалтгаан, нөхцөлийг тогтоох явцад гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 172.4-т заасны дагуу хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулна.

5.5.Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч хууль тогтоомж, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичиг болон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтэд үндэслэн шийдвэр гаргана.

5.6.Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу гаргасан гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн шийдвэрийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан биелүүлэх үүрэгтэй.

6 дугаар зүйл.Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч хяналтын тухай хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээс гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.барилга байгууламжийн байршлыг тогтоох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж мэргэжлийн дүгнэлт гаргах;

6.1.2.барилга байгууламжийн зураг төсөл галын аюулгүй байдлыг хангасан эсэх талаар гаргасан дүгнэлт болон магадлалд хяналт хийж шийдвэр гаргах;

6.1.3.барилга байгууламжийг барих, ашиглах явцад галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан эсэхэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах;

6.1.4.барилга байгууламжийг ашиглалтад авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд оролцох, хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд санал, дүгнэлт гаргах;

6.1.5.гал түймрийн аюултай нөхцөл бий болсон, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг ноцтой зөрчсөн үед хяналтын тухай хууль тогтоомжийн дагуу аж ахуйн үйл ажиллагааг түр зогсоох арга хэмжээ авч, хэрэгжүүлэх;

6.1.6.аж ахуйн нэгж, байгууллагын барилга байгууламжид шууд, тусгай хамгаалалттай объектод урьдчилан мэдэгдэж, орон сууцанд иргэний хүсэлт, мэдээллийн үндсэн дээр нэвтрэн орж, галын аюулгүй байдлын болон галын техникийн үзлэг хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай албан шаардлага, мэдэгдэл бичих, биелэлтэд хяналт тавих;

6.1.7.гал түймэр гарсан тохиолдолд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 172 дугаар зүйлд заасан эрх хэмжээний хүрээнд хойшлуулшгүй арга хэмжээ авч гал түймэр гарсан тухай акт тогтоох, эсхүл гал түймэр гарсан тухай тэмдэглэл хөтлөх;

6.1.8.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

7 дугаар зүйл.Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа

Хэвлэх

7.1.Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, сургалт, сурталчилгаа явуулах чиг үүргийг аймаг, нийслэлийн онцгой байдлын байгууллага төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ.

7.2.Онцгой байдлын байгууллага гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулна.

7.3.Хэвлэл мэдээллийн байгууллага гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, мэдээлэл, мэргэжлийн зөвлөгөөг олон нийтэд үнэ төлбөргүй хүргэнэ.

7.4.Гал түймрээс урьчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны зардлыг улсын болон орон нутгийн төсөв, олон улсын байгууллага, төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтээр шийдвэрлэнэ.

7.5.Боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсролын болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран баталж, хэрэгжүүлнэ.

8 дугаар зүйл.Гал түймэр унтраах үйл ажиллагааны тогтолцоо

Хэвлэх

8.1.Гал түймэр унтраах үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан гал түймэр унтраах дүрмийг удирдлага болгоно.

8.2.Дипломат төлөөлөгчийн газарт гарсан гал түймрийг унтраах ажлыг түүний тэргүүн, хэргийг хамаарагчийн албан ёсны зөвшөөрлийн дагуу онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага гүйцэтгэнэ.

8.3.Гал түймэр унтраах үүрэг бүхий онцгой байдлын байгууллагын нэгжийг техникийн хүчин чадлын хувьд нэг, хоёр, гурав, дөрөвдүгээр зэрэглэлийн гал түймэр унтраах аврах анги гэж ангилна. Гал түймэр унтраах аврах ангийн зэрэглэл, техник, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, бүтцийг Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор батална.

8.4.Гал түймэр унтраах аврах анги нь үйл ажиллагаа явуулах зориулалтын байр, албаны бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах, бие бүрэлдэхүүний сэтгэл зүйн болон бие бялдарын тэсвэр хатуужлыг хөгжүүлэх, гал унтраах дасгал сургуулилт явуулах тусгай байгууламж бүхий эзэмшил газартай байна.

8.5.Онцгой байдлын байгууллагын гал түймэртэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий анги, нэгжийн удирдах албан тушаалтан /захирагч/ нь галын аюулгүй байдлын чиглэлээр дээд боловсролтой, мэргэшсэн алба хаагч байна.

8.6.Гал түймэр унтраах удирдагч нь гал түймэр унтраах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах бөгөөд бие бүрэлдэхүүний болон техникийн аюулгүй байдлыг хариуцна.

8.7.Гал түймэр унтраах хүн хүч, техник хэрэгсэл нь гал түймэр унтраах удирдагчид захирагдана.

8.8.Гал түймэр унтраах удирдагч нь гал түймэр гарсан объектын байршлын зураг, онцлог, агуулж байгаа бодис, материалын талаар мэдээлэл авах, хойшлуулшгүй тохиолдолд засаг захиргааны харьяалал, өмчийн хэлбэрийг үл харгалзан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний тээвэр, холбооны хэрэгсэл болон хүн хүчийг дайчлах, ашиглах эрхтэй.

8.9.Бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах, гал түймэр унтраахад усны аливаа эх үүсвэрийг өмчийн хэлбэр үл харгалзан үнэ төлбөргүй ашиглана.

8.10.Энэ хуулийн 8.8-д заасан дайчилгааны зардал, гал түймэр унтраах ажиллагааны явцад хөндлөнгийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд учруулсан хохирлыг төр хариуцна.

8.11.Хил дамнасан ой, хээрийн гал түймэр унтраах ажлыг Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу гадаад улсын холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулна.

9 дүгээр зүйл.Гал түймэр унтраах үйл ажиллагааны зохион байгуулалт

Хэвлэх

9.1.Гал түймэр унтраах аврах ангийн томилгоот ээлжийн бүрэлдэхүүн гал түймрийн дуудлагаар гарч, тусгай дуут болон гэрлэн дохио хэрэглэн замын хөдөлгөөнд оролцох үед замын хөдөлгөөнд оролцогч зам тавьж өгөх үүрэгтэй бөгөөд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хөдөлгөөнөө саадгүй үргэлжлүүлэх бололцоогоор хангана.

9.2.Гал түймэр унтраах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үед гал түймэр унтраах удирдагчийн гаргасан шийдвэрийг үл биелүүлэх, анги, нэгжийн бүрэлдэхүүнийг үүргээ биелүүлэхэд албан тушаалтан, иргэн хөндлөнгөөс саад учруулахыг хориглоно.

9.3.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол олон нийтийг хамарсан үймээн, жагсаал, цуглааныг зогсоох болон үндсэн чиг үүрэгт нь үл хамаарах ажил, үүрэг гүйцэтгүүлэх зорилгоор гал түймэр унтраах зориулалтын техник, хүн хүчийг дайчлахыг хориглоно.

9.4.Гал түймэр унтраах үед иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эд хөрөнгийг гадны халдлагаас хамгаалах, замын хөдөлгөөнийг зохицуулах зорилгоор шаардлагатай тохиолдолд цагдаагийн байгууллага хамгаалалт зохион байгуулна.

9.5.Аймаг, нийслэлийн онцгой байдлын газар, хэлтсийн дарга нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, ангийн дотоод үйл ажиллагааг хянах, сургалт явуулах, гал түймэртэй тэмцэх бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангаж, удирдан зохион байгуулна.

10 дугаар зүйл.Гал түймэртэй тэмцэх нэгж

Хэвлэх

10.1.Гал түймэртэй тэмцэх нэгж нь объектын болон ой, хээрийн гал түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагааг гал түймэр унтраах дүрмийн хүрээнд зохион байгуулна.

10.2.Гал түймэртэй тэмцэх нэгж нь дараах төрөлтэй байна:

10.2.1.гал түймэр унтраах аврах анги;

10.2.2.гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги;

10.2.3.гал түймэртэй тэмцэх хэсэг;

10.2.4.гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг.

10.3.Гал түймэр унтраах аврах ангийг улсын төсвөөс, гал түймэртэй тэмцэх гэрээт ангийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр улсын төсвөөс, гал түймэртэй тэмцэх хэсгийг тухайн иргэн, байгууллага, гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийг тухайн орон нутгийн төсвөөс тус тус санхүүжүүлнэ.

10.4.Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги, гал түймэртэй тэмцэх хэсэг ажиллуулах журмыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.

11 дүгээр зүйл.Гал түймэр унтраах аврах анги

Хэвлэх

11.1.Гал түймэр унтраах аврах анги улсын хэмжээнд өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын өмч хөрөнгийг гал түймрийн аюулаас авран хамгаалах, гал түймэр унтраах үйл ажиллагааг зохион байгуулах нэгдсэн удирдлагатай онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын үндсэн нэгж мөн.

11.2.Гал түймэр унтраах аврах анги гал түймэр унтраах болон ослоос аврах зориулалтын тусгай техник, тоног төхөөрөмжтэй, гал түймэр унтраах, анхны тусламж үзүүлэх, аврах чиг үүрэгтэй томилгоот бүрэлдэхүүн бүхий нэгж мөн.

12 дугаар зүйл.Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги

Хэвлэх

12.1.Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын орон тооны үндсэн нэгж бөгөөд төрөөс санхүүжиж, тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нутаг дэвсгэрт гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, гал түймрийг унтраах үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллана.

12.2.Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги ажиллуулсантай холбогдон гарах зардлыг тухайн гэрээлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээний дагуу улсын төсөвт шилжүүлнэ.

12.3.Гал түймэр унтраах үйл ажиллагаанд нэмэлт хүн хүч, техник шаардлагатай тохиолдолд гал түймэртэй тэмцэх гэрээт ангийг дуудлагаар ажиллуулж болно.

12.4.Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт ангийн алба хаагч онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын үндсэн алба хаагч байх бөгөөд Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд заасан албан хаагчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлж, дүрэмт хувцас, бусад баталгаагаар хангагдана.

12.5.Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт ангид алба хаагч ажиллуулах журам, гэрээний загвар, нэг алба хаагчид ногдох зардлын хэмжээг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

12.6.Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт ангийн холбогдох алба хаагчид түүний мэргэжил, дадлага, туршлага болон ажлын зайлшгүй шаардлагыг харгалзан энэ хуулийн 5.3-т заасны дагуу улсын байцаагчийн эрх олгож болно.

13 дугаар зүйл.Гал түймэртэй тэмцэх хэсэг

Хэвлэх

13.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн болон бусдын өмч хөрөнгийг гал түймрийн аюулаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гал түймэртэй тэмцэх хэсэгтэй байж болно.

13.2.Гал түймэртэй тэмцэх хэсэг тогтоосон нутаг дэвсгэр, аж ахуйн нэгжийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд уг хэсгийн ажиллах журмыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага боловсруулж, батална.

13.3.Гал түймэртэй тэмцэх хэсэг тогтоосон нутаг дэвсгэр, аж ахуйн нэгжийн хүрээнд гарсан гал түймрийг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэх үүрэгтэй.

14 дүгээр зүйл.Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг

Хэвлэх

14.1.Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг орон нутгийн засаг захиргааны санаачилгаар сайн дурын үндсэн дээр нэгдэж, объектын болон ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, гал түймрийг унтраах чиг үүргийг орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх зорилгоор хязгаарлагдмал хүрээнд зохион байгуулагдана.

14.2.Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийн ажилтан гал түймэр унтраах чиг үүргээ гүйцэтгэж яваад эрүүл мэнд нь хохирсон, амь насаа алдсан тохиолдолд онцгой байдлын алба хаагчийн нэгэн адил тэтгэвэр, тэтгэмж олгоно.

14.3.Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийн ажилтанд тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журмыг Засгийн газар батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААР НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

15 дугаар зүйл.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үүрэг

/Энэ зүйлд 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

15.1.Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга дараах үүрэг хүлээнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.1.1.холбогдох хууль тогтоомж, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичиг болон иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, дээд шатны байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;

15.1.2.хот, суурин газрын төлөвлөлт, газар олголтод гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэх;

15.1.3.гал түймэртэй тэмцэх, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар нутаг дэвсгэртээ сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах;

15.1.4.нутаг дэвсгэртээ гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг ажиллуулах зардлыг жил бүрийн орон нутгийн төсөвт тусган шийдвэрлүүлэх;

15.1.5.гал түймэр унтраах аврах анги, гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах;

15.1.6.ой, хээрийн гал түймэр гарсан үед бүрэн эрхийн хүрээнд хүн хүч, техник хэрэгслийг дайчлан тухайн гал түймрийг унтраах ажлыг шуурхай зохион байгуулах, ажлын явцыг холбогдох байгууллагад шуурхай мэдээлэх;

15.1.7.ой, хээрийн гал түймрийн эрсдэл өндөртэй газарт түймэр тархахаас урьдчилан сэргийлэх зурвас шинээр байгуулах, зурвасыг сэргээх төсөв, төлөвлөгөөг аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн, батлуулж, хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.1.8.гал түймэрт дайчлагдах хүн хүч, техник хэрэгслийн тоо хэмжээг тодорхой тогтоосны үндсэн дээр ой, хээрийн гал түймрийг унтраах багаж, техник хэрэгслээр хангах.

16 дугаар зүйл.Галын аюулгүй байдлыг хангах талаарх иргэний эрх, үүрэг

Хэвлэх

16.1.Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар Монгол Улсын иргэн болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн дараах эрх эдэлнэ:

16.1.1.гал түймэр гарсан үед амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөө хамгаалуулах, гал түймрийн шалтгаан, нөхцөлийг тогтооход биечлэн оролцох;

16.1.2.гал түймэртэй холбогдолтой үнэн зөв мэдээлэл авах;

16.1.3.холбогдох хууль тогтоомж, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийг зөрчсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхийг холбогдох байгууллагаас шаардах;

16.1.4.гал түймрийн эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор гал түймрийн даатгалд даатгуулах;

16.1.5.амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөө болзошгүй гал түймрийн аюулаас хамгаалах, аюулгүй амьдрах арга ухаанд суралцах зорилгоор мэргэжлийн байгууллагад хандаж, эд хөрөнгөд шалгалт хийлгэх, сургалт, зөвлөгөө авах;

16.1.6.гал түймрийн улмаас өөрийн өмчид учирсан хохирлын хэмжээг эрх бүхий үнэлгээний байгууллагаар тогтоолгох;

16.1.7.гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэгт ажиллах;

16.1.8.холбогдох хууль тогтоомж, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг зөрчсөн болон гал түймрийн улсын хяналт, гал түймэр унтраах үйл ажиллагааны талаарх санал, гомдлоо онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, эсхүл хөндлөнгийн дүгнэлт гаргах эрх бүхий бусад байгууллагад гаргах.

16.2.Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар Монгол Улсын иргэн болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн дараах үүрэг хүлээнэ:

16.2.1.ахуйн галын аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, холбогдох хууль тогтоомж, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг сахин биелүүлэх;

16.2.2.гал түймэр гарч байгаа тохиолдолд онцгой байдлын байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх;

16.2.3.гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, унтраах үйл ажиллагаанд бололцоотой дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;

16.2.4.гал түймэр гарч болзошгүй зөрчил, дутагдлыг холбогдох байгууллагад шуурхай мэдээлэх;

16.2.5.ой, хээрийн гал түймэр унтраах ажиллагаанд оролцох.

17 дугаар зүйл.Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг

Хэвлэх

17.1.Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага дараах эрх эдэлнэ:

17.1.1.галын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдээс арга зүйн туслалцаа, зааварчилгаа, зөвлөгөө авах;

17.1.2.гал түймрийн аюулаас хамгаалах зорилгоор гал түймэр унтраах нэгж, улсын байцаагчийг ажиллуулах;

17.1.3.холбогдох хууль тогтоомж, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг зөрчсөн болон гал түймрийн улсын хяналт, гал түймэр унтраах үйл ажиллагааны талаарх санал, гомдлыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, эсхүл хөндлөнгийн дүгнэлт гаргах эрх бүхий бусад байгууллагад гаргах.

17.2.Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага дараах үүрэг хүлээнэ:

17.2.1.холбогдох хууль тогтоомж, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг биелүүлэх, галын аюулгүй байдлыг хариуцсан албан тушаалтныг томилох;

17.2.2.тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хариуцан хангах, шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгах;

17.2.3.барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, хийц, бүтээц, зориулалтыг өөрчлөх, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж суурилуулах, цахилгааны эх үүсвэрийн шугам сүлжээг шинэчлэхдээ эрх бүхий хуулийн этгээдээр галын аюулгүй байдлын магадлал хийлгэсэн зураг төслийг баримтлах;

17.2.4.ажилтан, алба хаагчийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, гал түймэр унтраах арга ажиллагаанд сургах, мэдлэгийг нь дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

17.2.5.гал түймэр унтраах үйл ажиллагаанд шуурхай дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;

17.2.6.гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис, материал зэрэгт техникийн үйлчилгээ хийж, ашиглалтын бэлэн байдлыг бүрэн хангах;

17.2.7.барилга байгууламж, үйлдвэрийн технологид хэрэглэх бодис, материалын гал түймрийн аюулын зэрэглэлийг итгэмжлэгдсэн лабораториор баталгаажуулах;

17.2.8.гал түймрийн улмаас аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан хохирлын хэмжээг эрх бүхий үнэлгээний байгууллагаар тогтоолгох;

17.2.9.гал түймрийн аюулын үнэлгээг энэ хуулийн 18.5, 18.6, 18.7, 18.8-д заасны дагуу хийлгэх;

17.2.10.галын аюулгүй байдлын дүрэм, гал түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөөг боловсруулж, эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулах;

17.2.11.галын аюулгүй байдлыг хангах талаар байгууллагын хэмжээнд галын сайн дурын бүлгэм ажиллуулах.

17.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын барилга байгууламж, объект бүр нь галын аюулгүй байдал, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн техникийн үйлчилгээ, хяналтын бүртгэлтэй байна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

18 дугаар зүйл.Галын аюулгүй байдлыг хангах үндэслэл

Хэвлэх

18.1.Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, шинэчлэх, өөрчлөх, барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, ашиглах, үйлдвэрийн технологийн горимыг өөрчлөхөд холбогдох хууль тогтоомж, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийг мөрдөнө.

18.2.Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөнд 10000-аас дээш хүн ам төвлөрсөн суурин газарт гурван километрийн радиуст, эсхүл 4000 хүн ам тутамд гал түймэр унтраах аврах анги, алслагдсан суурин газарт 2000 хүн ам тутамд гал түймэр унтраах аврах анги, эсхүл гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг үйлчилж байхаар тусгана.

18.3.Барилга байгууламж, гэр хорооллыг гал түймэр унтраах автомашин чөлөөтэй хүрэлцэн очих зам, байрлах тусгайлсан талбайтай, гал түймэр унтраах үед ашиглах усан хангамжтай байхаар төлөвлөнө.

18.4.Барилга байгууламжийг гал түймрийн эрсдэлээр нь гал түймрийн онц аюултай, гал түймрийн аюултай нэг, хоёр, гуравдугаар зэрэгт хуваана. Гал түймрийн эрсдэлийн зэргийг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, барилга байгууламжийн жагсаалтыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

18.5.Барилга байгууламж болон үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаа, галын аюултай бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдалд гал түймрийн аюулын үнэлгээ хийлгэнэ.

18.6.Гал түймрийн онц аюултай болон гал түймрийн аюултай нэг, хоёрдугаар зэргийн барилга байгууламж нь заавал, бусад аж ахуй нэгж, байгууллага нь сайн дурын үндсэн дээр гал түймрийн аюулын үнэлгээ хийлгэнэ.

18.7.Гал түймрийн аюулын үнэлгээ хийх журмыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

18.8.Гал түймрийн аюулын үнэлгээг Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 7.3-т заасан тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

18.9.Барилга байгууламжийг гал түймрээс хамгаалах үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага бүртгэнэ.

18.10.Гал түймрийн хохирлын даатгалын харилцааг даатгалын хуулиар зохицуулна.

19 дүгээр зүйл.Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар тавих нийтлэг шаардлага

Хэвлэх

19.1.Барилга байгууламжийн хийц, бүтээцийн шийдэл нь гал түймэр гарсан тохиолдолд хүн амын аюулгүй байдлыг хангахуйц, гал түймрийг бага хохиролтойгоор унтраах бололцоог хангасан байна.

19.2.Гал түймрийн аюултай болон тэсэрч дэлбэрэх бодис, материал үйлдвэрлэх, хадгалах /газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун болон шатах хий түгээх станц зэрэг/, ашиглах, тээвэрлэх зөвшөөрлийг олгох эрх бүхий төрийн захиргааны байгууллага нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг үндэслэнэ.

19.3.Барилга байгууламж, тээврийн хэрэгсэл гал түймэр унтраах анхан шатны багаж, хэрэгслээр хангагдсан байна. Анхан шатны багаж, хэрэгслийг өөр зориулалтаар ашиглахыг хориглоно.

19.4.Барилга байгууламж галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичигт заасан гал түймрээс хамгаалах автомат тоног төхөөрөмжтэй байна.

19.5.Аж ахуйн нэгж, байгууллага гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангаж, ажилтнаа сургаж, дадлагажуулсан байна.

19.6.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шийдэл хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичигт тусгагдаагүй тохиолдолд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран шийдвэрлэнэ.

19.7.Барилгын материал, хийц, бүтээц галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичигт заасан гал тэсвэржилтийн зэргийг хангасан, итгэмжлэгдсэн лабораториос олгосон гал түймрийн аюулын ангиллын гэрчилгээтэй байна.

19.8.Зориулалтаас хамаарч барилга нэг бүрийн болон нийтийн тусгай аврах хэрэгслээр тоноглогдоно.

19.9.Гал түймрээс хамгаалах техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл импортлох, экспортлох, үйлдвэрлэх, угсрах, ашиглах, худалдах, тээвэрлэх, засвар үйлчилгээ хийхэд онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан журмыг баримтална.

19.10.Гал түймрээс хамгаалах үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагын ажилтан нь мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байна.

19.11.Энэ хуулийн 18.9-д заасан хуулийн этгээд мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байна.

20 дугаар зүйл.Галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичиг

Хэвлэх

20.1.Галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийг албан тушаалтан, иргэн үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

20.2.Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг тодорхойлсон стандартыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр Стандартчиллын Үндэсний зөвлөл батална.

20.3.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн нэгдсэн сантай байна.

20.4.Галын аюулгүй байдалтай холбоотой барилгын норм, нормативын баримт бичгийг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй зөвшилцөж барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, салбарын галын аюулгүй байдлын дүрмийг холбогдох байгууллагатай зөвшилцөж онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тус тус батална.

21 дүгээр зүйл.Барилга байгууламж, объектын зураг төсөл зохиох, хянахад галын аюулгүй байдлыг хангах шаардлага

Хэвлэх

21.1.Барилга байгууламж, объект шинээр барих, засварлах, хийц, бүтээцийг өөрчлөх, техник тоноглолыг шинэчлэх зураг төслийг зохиоход галын аюулгүй байдлын норм, нормативын шаардлагыг дагаж мөрдөнө.

21.2.Барилга байгууламж, үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагааны зураг төсөл нь галын аюулгүй байдлын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд эрх бүхий иргэн, хуулийн этгээдээр магадлал хийгдсэн байна. Эрх бүхий иргэн нь галын аюулгүйн техникийн мэргэшсэн болон зөвлөх инженер зэрэгтэй байна.

21.3.Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан эсэх талаар магадлал хийгдээгүй зураг төслөөр барилга байгууламж барих, галын аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй барилга байгууламж ашиглахыг хориглоно.

21.4.Барилга байгууламжийн зургийн иж бүрдэл галын аюулгүй байдлын шаардлагыг тусгайлан тусгасан бие даасан бүлэгтэй байна.

21.5.Барилгын зураг төсөлд хийх галын аюулгүй байдлын магадлалыг энэ чиглэлээр мэргэшсэн, тусгай эрх бүхий иргэн, хуулийн этгээдээр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлнэ.

21.6.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага барилгын зураг төсөл, хийгдсэн магадлалд галын аюулгүй байдлын хяналт тавих эрхтэй.

22 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүнд тавих галын аюулгүй байдлын шаардлага

Хэвлэх

22.1.Галын аюултай бүтээгдэхүүний жагсаалт, ангилал, зэрэглэлийг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын саналыг үндэслэн Стандартчиллын Үндэсний зөвлөл батална.

22.2.Галын аюултай бүтээгдэхүүн, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийг улсын хилээр нэвтрүүлэх болон үйлдвэрлэх, борлуулах, тээвэрлэх, хадгалах, устгах журмыг Засгийн газар батална.

23 дугаар зүйл.Барилга байгууламжийг гал түймрээс хамгаалах,гал унтраах тоног төхөөрөмжид тавих шаардлага

Хэвлэх

23.1.Гал түймэр унтраах автомат болон галын дохиоллын тоног төхөөрөмжөөр тоноглох шаардлагатай барилга байгууламжийн жагсаалтыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай зөвшилцөж барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага барилгын норм, дүрмээр батална.

23.2.Барилга байгууламжийн гал түймрээс хамгаалах тусгай тоног төхөөрөмж, утаа зайлуулах, усан хангамж, зарлан мэдээлэх системд тавих шаардлагыг галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичигт заасны дагуу мөрдөнө.

23.3.Гал түймэр унтраах, мэдээлэх, усан хангамж, утаа зайлуулах агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд байгууллагын хүсэлтээр эрх бүхий хуулийн этгээд дүгнэлт гаргана.

23.4.Хил, гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь гал түймэр унтраах тусгай тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэхдээ онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын болон итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтийг үндэслэнэ.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ГАЛ ТҮЙМРИЙН БҮРТГЭЛ, СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ

24 дүгээр зүйл.Гал түймрийн бүртгэл, судалгаа, шинжилгээ

Хэвлэх

24.1.Гал түймрийн тоо, учирсан хохирол, шалтгаан, нөхцөлийн талаар улсын хэмжээнд нэгдсэн бүртгэлтэй байна.

24.2.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас гаргасан дүн мэдээ нь олон улсын болон дотоодын судалгааны байгууллагын судалгаа, шинжилгээний албан ёсны эх сурвалж болно.

24.3.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь улсын хэмжээнд гарсан гал түймрийн бүртгэлд дүн шинжилгээ хийж, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, улсын хяналт явуулах чиглэлийг тогтоож, бодлого боловсруулна.

24.4.Гал түймэр унтраах ангийн томилгоот бүрэлдэхүүн гал түймэр гарсан дуудлагаар зориулалтын автомашин, техник хэрэгсэлтэйгээр ангийн байрлалаас гарах тохиолдол бүрийг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын баталсан журмын дагуу нэгдсэн бүртгэлд бүртгэнэ.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

25 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

25.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

25.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.11.01-ний өдрийн орчуулга)                                                      Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

July 2, 2015                                                   Ulaanbaatar city

ON FIRE SAFETY

/Revised version/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1.Purpose of the Law

The purpose of the law shall be to regulate the relations with regard to rights and duties of legal entities, organizations and citizens in ensuring fire safety and the implementation thereof.

Article 2.Legislation on Fire Safety

2.1.The legislation on fire safety shall comprise the Constitution of Mongolia, this law and laws and administrative normative acts enacted in conformity with these laws.

2.2.In case any international treaty to which Mongolia is a party provides otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of the legal terms

3.1.The following terms used in this Law shall have the following meanings:

3.1.1."Fire" shall mean the fire which goes out of or beyond control, causing damage to human life and health, properties of individuals and legal entities, the environment and society; 

3.1.2."Extinguishing fire" shall mean the activity to put out fire and rescue human life by special workforce and equipment using the appropriate means and forms;

3.1.3."Fire extinguishing supervisor" shall mean the professional firefighter who regulates fire-extinguishing activity on the scene;

3.1.4."Fire safety" shall mean the safeguard of human life and health, properties, the environment and public interests from potential fire hazard;

3.1.5."Fire protection equipment" shall mean the automated equipment, smoke removal system, water supply for fire extinguishing, and the personal and public protective equipment to detect, alarm or inform and extinguish the fires in buildings and facilities; 

3.1.6."Document of fire safety norms and standards" shall mean the procedures, instructions, norms and standards related to ensuring fire safety;

3.1.7."Dangerous fire situation" shall mean the situation in the case of a fire, which will cause a direct hazard to human life and health and properties;

3.1.8."Report on incident of fire" shall mean the document, which confirms the damage caused to human life and health and properties due to fire;

3.1.9."Notes on incident of fire" shall mean the document, which states that human life, health and properties are not damaged due to fire;

3.1.10."Fire hazard assessment" shall mean the assessment and identification of whether the category, design, make, fabrication and construction of buildings and facilities, industrial technology the purpose and use of fire protection equipment meet the requirements of the norms and standards as well as the assessment and identification of potential damage due to fire; 

3.1.11."Fire protection service" shall mean the employment of firefighting sections, contracted firefighting brigades and monitoring units to ensure the preparedness of fire protection equipment and take additional fire protection measures;

3.1.12."Inflammable product" shall mean the substances and materials emitting toxic gas and with danger of explosion which ignite easily from effect of fire source and chemical reaction;

3.1.13."Assigned crew" shall mean the professional firefighters including a fire fighting and rescue brigade commander, unit commander, fire engine operator, firemen and dispatcher who work in 24-hour shift to fulfill the duties with fire extinguishing vehicles and equipment and tools;

3.1.14."Fire in an object" shall mean the fire outbreak in buildings, properties and equipment of all types of ownership;

3.1.15."Forest, steppe fire" shall mean the uncontrolled spread of fire in forest or steppe through combustible vegetation.

CHAPTER TWO

DUTIES AND SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION BODY IN CHARGE OF EMERGENCY MANAGEMENT ON FIRE SAFETY

Article 4.Principal duties of state administrative body in charge of emergency management

4.1.The state administration body in charge of emergency management shall have the following principal duties:

4.1.1.to provide prevention, rescue and extinguishing efforts of fire in an object and forest, steppe fire with integrated management, policy and arrangement and implement nationwide fire monitoring;

4.1.2.to organize the state monitoring over implementation of relevant laws, regulations and document on fire safety norms and standards;

4.1.3.to create integrated database of fires, study and analyze reasons and conditions of fires, and establish directions of prevention;

4.1.4.to organize issues such as continuous preparation and specialization of fire safety engineering-technical qualified personnel and re-training of firefighters and involving them in fire-fighting sports;

4.1.5.to formulate document on fire safety norms and standards stated in legislation in cooperation with relevant organization and have them observed;

4.1.6.to have national standards on fire prevention, rescue and extinguishing fires and implement nationwide fire monitoring approved and have them observed;

4.1.7.to issue opinion and conclusion on whether the operation of the organizations or entities which hold the right to manufacture, assemble, use and sell fire protection equipment, tools, accessories, substances and materials and those authorized conduct training in fire protection meets the requirements of the document of fire safety norms and standards. In addition, to inform of given operation to the organization which issued a permit to conduct such operation.

Article 5.Nationwide fire monitoring

5.1.The state administrative body in charge of emergency management shall implement nationwide fire monitoring in accordance with the legislation on monitoring.

5.2.The Government shall adopt the principal fire safety procedure and the nationwide fire monitoring procedure.

5.3.The chairperson of the state administrative body in charge of emergency management shall be a chief state fire inspector who appoints and releases state senior inspectors and inspectors.

5.4.The state fire inspectors shall take immediate measures in the course of determining the reason and condition of fires as stated in 172.4 of the Law on Criminal Procedure.

5.5.The state fire inspectors shall make a decision based on the legislation, document of fire safety norm and standards, and conclusions of an accredited laboratory.

5.6.The decisions made by the state fire inspectors in accordance with the grounds and procedures set forth in the legislation shall be adhered by citizens, entities, organizations and personnel.

Article 6.Powers of state fire monitoring inspectors 

6.1.The state fire monitoring inspectors shall exercise the following powers in addition to the powers set forth in legislation on monitoring:

6.1.1.to work as a member of the team to determine the locations of buildings and facilities for issuance of a professional conclusion;

6.1.2.to review the conclusions and verifications issued in respect of whether the design and drawing of buildings and facilities meet fire safety for decision-making;

6.1.3.to monitor whether the fire safety requirements are met during construction and use of buildings and facilities for issuance of conclusions;

6.1.4.to join in state commissioning team of buildings and facilities and provide comments and conclusions within the powers set forth in laws;

6.1.5.to suspend the operation of legal entities and ensure the implementation in the event of dangerous fire situation or of serious violation of requirements of fire safety norms and standards;

6.1.6.to directly access to the premises of legal entities and organizations, the objects with special security with prior notice, and the accommodations at request or information of individuals to do fire safety inspection or technical inspection of fires, write an official requirement and notice with respect to elimination of detected violations and oversee the implementation thereof;

6.1.7.in the event of fire, to take urgent measures within the powers set forth in Article 172 of the Law on Criminal Procedure and to issue report or note on fire;

6.1.8.to exercise other powers set specified in the legislation.

Article 7.Fire prevention activity 

7.1.To implement directives of carrying out training and promotion in prevention of fire with participation of emergency management departments of aimag and capital city, governmental and non-governmental organizations, legal entities, organizations and citizens.

7.2.The emergency management organization shall organize fire prevention activities in accordance with the approved plans and programs.

7.3.Media shall transmit/broadcast fire prevention warning, information and professional guidance to the public free of charge.

7.4.The cost of fire prevention activities shall be provided from national and local budget and funding of international organizations or projects and programs.

7.5.The cabinet members in charge of education and emergency management shall jointly adopt and implement the program and plan of fire prevention activities to be implemented in education sector.

Article 8.System of fire extinguishing activity

8.1.In firefighting activities, the respective law and regulation and the procedure on fire extinguishing adopted by the Cabinet member in charge of emergency management shall govern.

8.2.Extinguishing of fires broken out in the premises of diplomatic representation offices shall be executed by the state administrative body in charge of emergency management upon official permission of the heads or responsible persons thereof.

8.3.The emergency management unit in charge of firefighting shall be classified into four firefighting and rescue brigades in terms of technical capacity. The category, equipment, office and structure of firefighting and rescue brigades shall be approved under resolution of the National Standardization Council.

8.4.Firefighting and rescue brigades shall have domain with special facilities including office and special premises where firefighters ensure the training and preparedness, develop physical and mental patience and have fire drills and exercises.

8.5.The executive officer (commander) of firefighting brigades or units of emergency management organization shall be qualified officer who holds university degree in fire safety.

8.6.Firefighting supervisors shall organize fire-extinguishing activity and shall be responsible for safety of personnel and technical resources.

8.7.Firefighting supervisors shall subordinate fire-fighting workforce and equipment.

8.8.Firefighting supervisors shall have the right to receive information regarding location map and specifics of the objects where fire broke out and the substances or materials inside the objects, and in the event of an urgency, to mobilize and use the vehicles, communication devices and human resources of legal entities, organizations or citizens irrespective of their ownership type.

8.9.Any water sources shall be used free of charge irrespective of their ownership type to ensure training and preparedness and extinguish fires.

8.10.The state shall be responsible for mobilization cost specified in paragraph 8.8 of this law and damage caused to external entity, organization and civilian in the course of fire extinguishing.

8.11.The extinguishing of cross-border forest or steppe fires shall be managed in collaboration with the relevant overseas organizations according to the international treaty to which Mongolia is a party.

Article 9.Arrangement of fire extinguishing activity

9.1.When assigned firefighting and rescue crews in shift engage in traffic upon call using audible and beacon signals, traffic participants or commuters are obliged to provide right-of-way thereto. The state administrative body in charge of traffic safety shall provide an opportunity to proceed on unobstructed traffic.

9.2.When commandeering fire-extinguishing activity, it is not allowed for officials and citizens to disobey and infringe his decision, interfere and hinder implicitly in an effort of firefighting unit to fulfil its duty.

9.3.Unless otherwise stated in legislation, it is not allowed to mobilize dedicated firefighting equipment and personnel for purpose of cessation of public chaos or strike and executing services irrelevant to basic duties.

9.4.The police shall hold the safety measures when need arises in order to protect the properties of legal entities, organizations or citizens from external intrusion and to regulate traffic in the course of extinguishing fire.

9.5.The heads of aimag and capital city emergency management departments or divisions shall manage and organize ensuring implementation of decisions of the state administrative body in charge of emergency management, oversight of internal operations of firefighting brigades, conduct of training and firefighting drill and preparedness.

Article 10.Firefighting unit

10.1.Firefighting units shall organize the activities to fight or put out forest or steppe fire or the fire in objects in accordance with the fire extinguishing procedure.

10.2.Firefighting unit shall be of the following types:

10.2.1.Firefighting and rescue brigade;

10.2.2.Contracted firefighting brigade;

10.2.3.Firefighting group; and

10.2.4.Volunteered firefighting group.

10.3.Firefighting units have the following funding: firefighting and rescue brigade by state budget contracted firefighting brigade by state budget under contract made with citizens, legal entity or organization, firefighting group by citizen or organization, whilst volunteer firefighting group funded by local budget.

10.4.The state administrative body in charge of emergency management shall approve the procedure on deployment of contracted firefighting brigade and firefighting group.

Article 11.Firefighting and rescue brigade

11.1.Firefighting and rescue brigade is the unit of emergency management organization with integrated management to rescue and protect the properties of citizen, legal entity and organization from fire hazard throughout the country irrespective of ownership type and to organize firefighting activity.

11.2.Firefighting and rescue brigade is the unit with assigned crewmembers, special firefighting and rescue equipment and vehicles. Its primary duties are putting out fires, providing first aid and rescue.

Article 12.Contracted firefighting brigade

12.1.Contracted firefighting brigade is the full-time unit of emergency management organization and funded by state budget. Its principal duties are prevention and rescue from fire as well as fire extinguishing.

12.2.The cost incurred in relation to deployment of contracted firefighting brigade shall be paid to state budget by given contractor legal entity or organization.

12.3.In the event that additional human and technical resources are required for fire extinguishing, contracted firefighting brigades may work on call.

12.4.The officer of contracted firefighting brigade shall be full-time officer of emergency management organization and shall be subject to the rights and duties of officer set forth in Disaster Protection Law and provided with uniform and other guarantees.

12.5.The cabinet member in charge of emergency management shall approve procedure on employing and officer, model of employment agreement and cost per one officer.

12.6.Depending on qualification, experience and necessary work requirements of an officer serving in respective contracted firefighting brigade, right of state inspector entitlements may be given to him as provided in paragraph 5.3 of this law.

Article 13.Firefighting group

13.1.Citizens, legal entities or organizations may have a firefighting group in order to prevent and safeguard their own and others' properties from fires.

13.2.Firefighting group shall carry out activities within the identified area or legal entities and the state administrative body in charge of emergency management shall formulate and approve its operational procedure.

13.3.Firefighting unit shall inform to the state administrative body in charge of emergency management of the fires broken out in areas or legal entities.

Article 14.Volunteered firefighting unit

14.1.Volunteered firefighting unit shall come together by local authority's initiative in voluntary basis within limited framework to implement duties to prevent and extinguish forest and steppe fires in local level.

14.2.In the event of damage to life or health of staff member of volunteered firefighting group in the course of extinguishing fire, the pension, which is paid to emergency management officers, shall be provided to the former.

14.3.The Government shall approve the procedure on provision of pension and allowance to workers of volunteer firefighting group.

CHAPTER THREE

RIGHTS AND DUTIES OF LOCAL GOVERNMENTS, CITIZENS, LEGAL ENTITIES AND ORGANIZATIONS WITH RESPECT TO ENSURING FIRE SAFETY

Article 15.Duties of aimag, soum, capital city and district governors

/This article was amended according to the law of April 22, 2022/

15.1.The aimag, soum, capital city and district governors shall be responsible for the following duties with regard to ensuring fire safety:

/This paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

15.1.1.to comply the relevant legislation, documents on fire safety norms and standards, and decisions of Citizens' Representatives Khural and the reporting authority;

15.1.2.to base the conclusions of state fire monitoring organization in planning and land issue of urban settlements;

15.1.3.to organize training and advocacy in terms of prevention and fighting fires in respective locality;

15.1.4.to incorporate the cost of operation of volunteer firefighting group in locality in annual local budget;

15.1.5.to enable the normal operation of firefighting and rescue brigades or volunteer firefighting groups;

15.1.6.in the event of fires, to manage the extinguishing of the fires by mobilizing human and technical resources within the powers and to report the progress immediately to the relevant organization;

15.1.7.to establish new protective strips in highly risky areas to prevent from spread of forest and steppe fires, and to have budget and plan on restoration of the protective strips discussed and approved by Citizens' Representatives Khural for implementation;

/This paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

15.1.8.to provide with equipment and tools to extinguish fire based on a clear determination of human workforce and technical resources to be mobilized for fire extinguishing.

Article 16.Rights and duties of citizens with respect to ensuring fire safety

16.1.Mongolian citizens, foreigners and stateless persons shall exercise the following rights to ensure fire safety:

16.1.1.to have life, health and properties safeguarded in the event of fire, and join personally in determination of reasons and conditions of the fires;

16.1.2.to get true and correct information regarding fires;

16.1.3.to demand the relevant organizations to impose liability to a person who violates the respective legislation and the documents of fire safety norms and standards;

16.1.4.to be insured against fire to prevent from fire risk;

16.1.5.to have the properties inspected by professional organization and obtain training and advice from professional organization with the aim of protecting life, health and properties from potential fires and learn safe living means;

16.1.6.to have an amount of damage caused to his/her properties due to fires determined by a licensed assessment institution;

16.1.7.to work as a member of a volunteer firefighting group;

16.1.8.to lodge a complaint regarding violations of the relevant legislation, the documents of fire safety norms and standards, state fire monitoring and the fire extinguishing activity to the state administrative body in charge of emergency management or other competent organizations, which are entitled to issue independent conclusions.

16.2.Mongolian citizens, foreigners and stateless persons shall have the following duties to ensure fire safety:

16.2.1.to ensure domestic fire safety completely and strictly follow relevant legislation and the requirements of the documents on fire safety norms and standards;

16.2.2.to inform immediately to the emergency management organization in the event of fire; 

16.2.3.to provide reasonable support and assistance to prevent, rescue and extinguish fire;

16.2.4.to inform immediately to relevant organization of the violation or fault which may cause fire;

16.2.5.to join in extinguishing forest and steppe fires.

Article 17.Rights and duties of legal entities and organizations with respect to ensuring fire safety

17.1.Management of legal entities and organizations shall have the following rights to ensure fire safety:

17.1.1.to get methodological assistance, guidance and advice on ensuring fire safety from respective governmental and non-governmental organizations or legal entities;

17.1.2.to employ firefighting unit and state inspector with view to protect from fires;

17.1.3.to lodge complaint regarding violations of relevant legislation, requirements of documents of fire safety norms and standards, state fire monitoring and the fire extinguishing activity to the state administrative body in charge of emergency management or other competent organizations, which are entitled to issue an independent conclusion.

17.2.Legal entities and organizations shall have the following duties to ensure fire safety:

17.2.1.to comply relevant legislation and requirements of the documents on fire safety norms and standards, and appoint an officer in charge of fire safety;

17.2.2.to incorporate the cost required for ensuring fire safety at their entities and organizations in annual budget;

17.2.3.in the event of a construction or extension of buildings or facilities or change in design or construction or purpose, or installation of fire protection devices, or renewal of power source lines, to follow the design and drawing which is assessed and verified in respect of fire safety by a licensed legal entity;

17.2.4.to take measures to involve employees and officers in training on fire prevention and extinguishing or rescue in order to improve their knowledge;

17.2.5.to provide a prompt support and assistance to fire extinguishing;

17.2.6.to do maintenance of firefighting equipment, basic tools, substances or materials to ensure their preparedness for utilization;

17.2.7.to have hazard class of substances and materials to be used for buildings and facilities and industrial technologies confirmed by an accredited laboratory;

17.2.8.to have amount of damage incurred to legal entities or organizations due to fires determined by a licensed assessment organization;

17.2.9.to have fire hazard assessment done as advised in paragraphs 18.5, 18.6, 18.7 and 18.8 of this law;

17.2.10.to formulate fire safety rule and a plan on urgent fire fighting for approval by an authorized organization;

17.2.11.to operate volunteer firefighting team within organization to ensure fire safety.

17.3.Each building, facilities or object of legal entities and organizations shall have maintenance and monitoring record of fire safety and firefighting equipment.

CHAPTER FOUR

GENERAL REQUIREMENTS ON ENSURING FIRE SAFETY

Article 18.Basis of ensuring fire safety

18.1.The relevant legislation and the documents on fire safety norm and standards shall be strictly complied to formulate or renew or modify general plan of a town or village, construct newly or extend or use buildings or facilities and change industrial technology regime.

18.2.The general plan of town or village shall indicate the operation of firefighting and rescue brigade within 3 km radius in central settlements with population over 10000 or per 4000 persons, and firefighting and rescue brigade or volunteered firefighting group in remote settlements per 2000 persons.

18.3.Buildings, facilities and ger districts shall be planned with roads, special spaces to access fire trucks freely, and water supply to be used for extinguishing fire.

18.4.Buildings and facilities shall be divided in terms of fire risk into the classes as extremely hazardous, and hazard classes 1, 2 and 3. The cabinet member in charge of emergency management shall adopt the fire hazard classes while the head of the state administrative body in charge of emergency management shall adopt the list of buildings and facilities.

18.5.Fire hazard assessment shall be done for buildings and facilities, functions of industrial technology, inflammable products and equipment, and preparedness of fire protection equipment.

18.6.The buildings and facilities of the extremely hazardous class and hazard I and II shall have a compulsory fire hazard assessment done, while other legal entities and organizations shall have a fire hazard assessment done on voluntary basis.

18.7.The cabinet member in charge of emergency management shall adopt the procedure on fire hazard assessment.

18.8.The state administrative body in charge of emergency management shall provide a right to do fire hazard assessment to the legal entities and organizations, which meet the following requirements:

18.8.1.to have fire safety technical consultants and specialized engineers who constitute at least two third of assessment team;

18.8.2.to have proper measurement and investigation devices, tools and equipment;

18.8.3.to have assessment methodology of fire safety, which is approved by the state administrative body in charge of emergency management;

18.8.4.to have a database of fire hazard assessment.

18.9.The entities, which will provide fire protection services relevant to buildings and facilities, shall be registered at the state administrative body in charge of emergency management.

18.10.The insurance law shall regulate the insurance against the loss caused by fire.

Article 19.Common requirements on ensuring fire safety

19.1.The design and construction fabrication of buildings and facilities shall enable the ensuring of population safety in the event of fires and extinguishing the fires with least possible loss.

19.2.The state administrative body, which is entitled to issue permits of manufacture, storage /petroleum products warehouse, fuel and gas filling stations etc./, use and transport of inflammable and explosive substances and materials, shall consider the fire safety conclusions made by the organization in charge of emergency management.

19.3.Buildings, facilities and vehicles shall have basic fire extinguishing tools and devices, which shall be prohibited to use for other purposes. 

19.4.Buildings and facilities shall have automated fire protection equipment as set forth in the documents of fire safety norm and standards.

19.5.Legal entities and organizations shall ensure the preparedness of fire protection equipment, and train and practice employees.

19.6.The measures to be taken in the event that the design solutions of buildings or facilities are not specified in the effective documents of fire safety norm and standards shall be jointly resolved by the state central administrative bodies in charge of construction and emergency management.

19.7.Building materials, design and construction shall meet the fire resistance class specified in the documents of fire safety norm and standards and shall hold a certificate of fire safety class issued by an accredited laboratory.

19.8.Buildings shall be equipped with special individual or public rescue devices depending on the purposes.

19.9.The procedure adopted by the Cabinet member in charge of emergency management shall be followed to import, export, manufacture, assemble, use, sell, transport and do maintenance of fire protection equipment, vehicles and devices.

19.10.The employees of non-governmental organizations, which provide fire protection services, shall attend the specialized training.

19.11.The legal persons set forth in paragraph 18.9 of this law shall attend in the specialized training.

Article 20.Documents on fire safety norms and standards

20.1.The document on fire safety norms and standards shall be strictly followed by office holders and citizens in their operation.

20.2.National Standardization Council shall adopt requirement standards on fire safety based on consultation with the state administrative body in charge of emergency management.

20.3.The state administrative body in charge of emergency management shall have a unified fund of the document of fire safety norms and standards.

20.4.The cabinet member in charge of construction and urban development shall adopt document of fire safety norms and standards in consultation with the cabinet member in charge of emergency management, while the state administrative body in charge of emergency management shall adopt sectoral fire safety procedures in consultation with the relevant institutions.

Article 21.Fire safety requirements to be ensured when developing and reviewing design of buildings, facilities or objects

21.1.The requirements of fire safety norms and standards shall be strictly complied when developing designs of buildings, facilities, objects to be constructed newly, renovated or changing their design or construction.

21.2.Licensed person or legal entity shall verify designs of buildings, facilities or industrial technology functions to check whether they meet the fire safety requirements. The licensed person shall hold a degree of specialized or consultant engineer of fire safety.

21.3.It is prohibited to construct the buildings and facilities if the drawing and design has not been verified against fire safety requirements as well as use of buildings and facilities, which do not meet fire safety requirements.

21.4.Complete set of design and drawing of buildings and facilities shall have an independent chapter, which describes fire safety requirements.

21.5.A licensed person or legal entity specialized in fire safety shall perform the fire safety verification of construction designs under an agreement.

21.6.The state administrative body in charge of emergency management shall have the right to inspect the fire safety of the construction designs and the verification.

Article 22.Fire safety requirements on products

22.1.National Standardization Council shall adopt the list, category and class of inflammable products based on the comments made by the state administrative body in charge of emergency management. 

22.2.The Government shall adopt the procedure on passing of fire protection equipment across the state border, and manufacturing, selling, transporting, storing and destroying the inflammables and fire protection equipment.

Article 23.The requirements on fire protection and fire extinguishing equipment pertaining to buildings and facilities 

23.1.The state administrative body in charge of construction shall adopt the list of buildings and facilities, which should be equipped with automated fire extinguishing equipment or fire alarm system as a construction norm and procedure in consultation with the state administrative body in charge of emergency management.

23.2.The requirements for fire protection equipment, smoke removal, water supply and fire alarm and announcement system shall be followed as prescribed in the document of fire safety norms and standards.

23.3.A licensed legal entity shall issue a conclusion with respect to completeness of the fire extinguishing, alarm, water supply, smoke removal and ventilation equipment at request of organization.

23.4.The state administrative body in charge of the border and customs issues shall justify on the conclusions of the state administrative body in charge of emergency management and accredited laboratory when entering special firefighting equipment, elementary tools and devices across the state border.

CHAPTER FIVE

REGISTRATION, STUDY AND ANALYSIS OF FIRES

Article 24.Registration, study and analysis of fires

24.1.There shall be nationwide integrated registration of the number of fires and the damage caused reasons and conditions.

24.2.The data and reports compiled by the state administrative body in charge of emergency management shall be an official source of the studies and analyses of international and national research institutes.

24.3.The state administrative body in charge of emergency management shall analyze the registration of nationwide fires to define the directions of preventing fires and formulate policy by ensuring state fire monitoring.

24.4.Each exit of the assigned crews of firefighting brigades the location of the premises on emergency call with fire trucks and other equipment shall be entered in the integrated registration in accordance with the procedure adopted by head of the state administrative body in charge of emergency management.

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS

Article 25.Liabilities for the violators of the law

25.1.In case the actions of a civil servant violating this Law have not a criminal nature, they shall be subject to liability specified in the Law on Public Service.

25.2.Any person or legal entity violating this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Law or the Law on Violations.

/This article was modified according to the law of December 4, 2015/

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENKHBOLD.Z