A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТУХАЙ

/ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийг хангах, галт зэвсэг, сумны эргэлтэд хяналт тавьж, аюулгүй ажиллагааг мөрдүүлэхэд оршино.

2 дугаар зүйл. Галт зэвсгийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Галт зэвсгийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."галт зэвсэг" гэж дарины шаталтаас үүссэн өндөр даралтын хүчээр сумны хошуу болон үрэл гол төмрөөс шидэгдэж амьд болон бусад биетийг гэмтээх, хөнөөх, устгах зориулалт бүхий буудлагын хэрэгслийг;

3.1.2."сум" гэж галт зэвсэгт зориулагдсан хонгио, бялт, дарин цэнэг, хошуу бүгд нэг биет болж угсрагдсан, эсхүл гол төмөрт хийж буудлага үйлдэх зориулалттай бүрдэл хэсгийг;

3.1.3."байлдааны зориулалттай галт зэвсэг" гэж байлдааны болон тусгай ажиллагаанд ашиглах зэвсэг, галт хэрэгсэл, түүний эд ангийг;

3.1.4."галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл" гэж галт зэвсгээс бусад хийн буу, хавчаахай болон ан агнах, спорт-сургалт, үзмэр, цуглуулгын зориулалттай хэрэгслийг;

3.1.5."буудлага үйлдэх байгууламж /тир/" гэж галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслээр спорт-сургалтын дадлага хийх болон энэ хуульд зааснаар ашиглах зориулалтаар тоноглож зассан орчныг;

3.1.6."хууль сахиулах албаны зориулалттай галт зэвсэг" гэж цагдаа, дотоодын цэрэг, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, авлигатай тэмцэх байгууллага, эсхүл тагнуулын байгууллагын мөрдөн шалгах, төрийн тусгай хамгаалалтын албаны алба хаагчийн эзэмшиж байгаа галт зэвсгийг;

/Энэ заалтад 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

3.1.7."үйлдвэрийн хийцийг өөрчлөх" гэж галт зэвсгийн гол төмөр, замаг, их бие буюу хайрцаг ангийг өөрчилснийг;

3.1.8."сумны зүрхэвч" гэж хуяг нэвтлэх чанарыг сайжруулахын тулд тусгай хайлшаар хийж сумны дотор байрлуулсан хэсгийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТӨРӨЛ

4 дүгээр зүйл. Галт зэвсгийн төрөл

Хэвлэх

4.1.Галт зэвсгийг ашиглаж байгаа зориулалтаар нь доор дурдсанаар ангилна:

4.1.1.иргэний;

4.1.2.харуул хамгаалалтын;

4.1.3.хууль сахиулах албаны;

4.1.4.байлдааны.

4.2.Энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.2-т заасан ангилалд хамаарах галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалтыг хууль зүйн, байгаль орчны болон спортын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

5 дугаар зүйл. Иргэний зориулалттай галт зэвсэг

Хэвлэх

5.1.Ан агнах, буудлагын спорт-сургалтаар хичээллэх, үзмэр, цуглуулгын зорилгоор Монгол Улсын иргэний өмчилж, эзэмшиж байгаа галт зэвсгийг иргэний зориулалттай галт зэвсэг гэнэ.

5.2.Ан агнах зорилгоор ашиглах галт зэвсэг нь автоматаар, эсхүл өөрөө цэнэглэгдэх боломжгүй, хүхээгт нь арав, түүнээс цөөн сум орох багтаамжтай, үйлдвэрийн хийцийг нь өөрчлөөгүй галт зэвсэг байх бөгөөд сумны хошуу нь зүрхэвчгүй байна.

5.3.Спорт-сургалтын зорилгоор ашиглах галт зэвсгийн сумны хошуу нь зүрхэвчгүй байна.

5.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээд зөвхөн үзмэр, цуглуулгын болон спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор иргэний зориулалттай галт зэвсэг өмчилж болно.

5.5.Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн жагсаалт, түүнийг ашиглах журмыг цагдаагийн төв байгууллагын саналыг үндэслэн хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

6 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг

Хэвлэх

6.1.Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд, байгаль хамгаалагч хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх зорилгоор өмчилж, эзэмшиж байгаа галт зэвсгийг харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг гэнэ.

6.2.Харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг нь автоматаар буудах боломжгүй, сумны хошуу нь зүрхэвчгүй байна.

7 дугаар зүйл. Хууль сахиулах албаны зориулалттай галт зэвсэг

Хэвлэх

7.1.Хууль сахиулах албаны зориулалттай галт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбогдсон харилцааг тусгайлсан хуулиар зохицуулна.

7.2.Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хууль сахиулах байгууллагын санал болгосноор хууль сахиулах албаны зориулалттай галт зэвсэг, сумны төрлийн жагсаалтыг баталж, улсын хилээр оруулах шийдвэр гаргана.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.3.Тусгай ажиллагаанд хэрэглэхээс бусад тохиолдолд энэ хуулийн 7.2-т заасан галт зэвсгийн сумны хошуу нь зүрхэвчгүй байна. Тусгай ажиллагаанд зүрхэвчтэй хошуу бүхий сум хэрэглэж болно.

8 дугаар зүйл. Байлдааны зориулалттай галт зэвсэг

Хэвлэх

8.1.Байлдааны зориулалттай галт зэвсэгтэй холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.

8.2.Бусад улсаас Монгол Улсад төрийн өндөр хэмжээний айлчлал хийхэд, эсхүл энхийг дэмжих ажиллагааны хээрийн сургууль, дадлагыг Монгол Улсад зохион байгуулахад олон улсын байгууллага, гадаад улсын өмчлөлийн галт зэвсэг, сумыг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх бол Тагнуулын ерөнхий газрын дарга, Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын даргын болон батлан хамгаалахын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хүсэлтийг үндэслэн хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн улсын хилээр нэвтрүүлэх шийдвэр гаргана.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ГАЛТ ЗЭВСЭГ ӨМЧЛӨХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, БҮРТГҮҮЛЭХ, ХАДГАЛАХ, ХЯЗГААРЛАХ

9 дүгээр зүйл. Галт зэвсэг өмчлөх

Хэвлэх

9.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол 21 нас хүрсэн, иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай, галт зэвсэг ашиглаж гэмт хэрэг санаатай үйлдэж байгаагүй, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан Монгол Улсын иргэн иргэний зориулалттай галт зэвсэг өмчилж болно.

9.2.Энэ хуульд заасан шаардлага хангасан иргэн, хуулийн этгээд энэ хуулийн 10.2 дахь хэсэг, 12 дугаар зүйлд заасны дагуу галт зэвсгээ бүртгүүлж, 13 дугаар зүйлд заасан галт зэвсгийн гэрчилгээ авснаар галт зэвсэг өмчлөх эрх үүснэ.

10 дугаар зүйл. Галт зэвсэг эзэмших

Хэвлэх

10.1.Энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол 21 нас хүрсэн, иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан ажилтан, байгаль хамгаалагчид харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд, төрийн эрх бүхий байгууллага гэрээний үндсэн дээр албаны үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд нь галт зэвсэг эзэмшүүлж болно.

10.2.Энэ хуулийн 10.1-д заасан харуул хамгаалалтын ажилтан, байгаль хамгаалагчид галт зэвсэг эзэмшүүлэх гэрээг нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлнэ.

10.3.Спорт-сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдийн галт зэвсэг эзэмших, хадгалах журмыг спортын болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

10.4.Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтыг цагдаагийн байгууллага зохион байгуулж, сургалтын зааврыг цагдаагийн төв байгууллагын дарга батална.

10.5.Улс, олон улс, тив, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцох буудлагын спортын тамирчинд энэ хуулийн 10.1-д заасан насны хязгаарлалт хамаарахгүй.

11 дүгээр зүйл. Галт зэвсэг ашиглах

Хэвлэх

11.1.Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд өөрийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг бүртгүүлсэн зориулалтаар нь аюулгүй ажиллагааг ханган ашиглах эрхтэй. Иргэн өөрийн өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа галт зэвсгээ амь бие, эд хөрөнгийг араатан, амьтнаас хамгаалах зорилгоор ашиглаж болно.

11.2.Нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрээр золбин нохой, муур, гоц халдварт өвчин бүхий мал, амьтныг хот, суурин газарт галт зэвсэг ашиглан устгаж болно.

11.3.Нутгийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 11.2-т заасны дагуу шийдвэр гаргаж, ажиллах журмыг цагдаагийн байгууллагатай хамтран батална.

11.4.Галт зэвсэг өмчлөгч иргэн галт зэвсгээ энэ хуулийн 9.1-д заасан шаардлага хангасан иргэнд түр хугацаагаар ашиглуулж болно.

11.5.Хот, суурин газарт аюулгүй байдал хангасан буудлага үйлдэх байгууламж /тир/-д спорт-сургалтын буудлага хийж болно.

11.6.Галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, гэмтэл согогийн жагсаалтыг хууль зүйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

11.7.Галт зэвсэг, сум ашиглан спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, хуулийн этгээд зориулалтын буудлага үйлдэх байгууламж /тир/-тай байна.

11.8.Галт зэвсэг, сум ашиглан спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг спортын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн цагдаагийн төв байгууллага олгоно.

11.9.Спорт-сургалтын зориулалтаар ашиглах болон энэ хуулийн 16.6-д заасан төвийн буудлага үйлдэх байгууламж /тир/-д тавих шаардлагыг спортын болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

12 дугаар зүйл. Галт зэвсэг бүртгүүлэх

Хэвлэх

12.1.Иргэний зориулалттай галт зэвсэг худалдаж авсан, улсын хилээр оруулсан иргэн ажлын арван өдрийн дотор галт зэвсгээ байнга оршин суугаа газрын нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлэх бөгөөд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

12.1.1.галт зэвсэг бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл;

12.1.2.иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

12.1.3.оршин суугаа газрын баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

12.1.4.тухайн иргэний гурван хувь цээж зураг;

12.1.5.галт зэвсгийн нэр, төрөл, үйлдвэрлэсэн он, дугаарыг тодорхойлсон баримт бичиг;

12.1.6.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

12.1.7.өмчлөх галт зэвсгийн сумны хонгио, хошууны дээжийг шүүх шинжилгээний байгууллагын адилтгал, мэдээллийн санд бүртгүүлсэн тухай тодорхойлолт;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.8.галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдсан гэрчилгээ;

12.1.9.энэ хуулийн 11.6-д заасан өвчин, гэмтэл согоггүйг тодорхойлсон эрүүл мэндийн хуудас.

12.2.Энэ хуулийн 12.1-д заасан иргэнийг галт зэвсгээр гэмт хэрэг санаатай үйлдэж ял эдэлж байгаагүй талаарх тодорхойлолтыг цагдаагийн байгууллага гаргаж, энэ хуулийн 12.1-д заасан баримт бичигт хавсаргана.

12.3.Харуул хамгаалалтын болон спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд галт зэвсэг худалдан авсан, эсхүл улсын хилээр оруулсан бол ажлын арван өдрийн дотор хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлэх бөгөөд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

12.3.1.галт зэвсэг бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг;

12.3.2.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

12.3.3.галт зэвсгийн нэр, төрөл, үйлдвэрлэсэн он, дугаарыг тодорхойлсон баримт бичиг;

12.3.4.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

12.3.5.өмчлөх галт зэвсгийн сумны хошуу, хонгионы дээжийг шүүх шинжилгээний байгууллагын адилтгал, мэдээллийн санд бүртгүүлсэн тухай тодорхойлолт;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.3.6.галт зэвсэг хадгалах байрын дотоод зохион байгуулалт, галт зэвсэг, сум хадгалах шүүгээ /сав/-ний нарийвчилсан зураг, танилцуулга;

12.3.7.харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн тухайд харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар;

12.3.8.спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь галт зэвсэг, сум ашиглан спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбар;

12.3.9.байгаль хамгаалагчийн тухайд ажиллаж байгаа албан байгууллагын тодорхойлолт;

12.3.10.ажилтны галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдсан гэрчилгээ.

12.4.Шүүх шинжилгээний байгууллага энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.2-т заасан  галт зэвсгээр буудсан сумны хонгио, хошуу тус бүрээс хоёрыг дээж болгон авч, тухайн галт зэвсэг болон түүнийг эзэмшигчийн талаарх мэдээллийг нэгдсэн санд бүртгэн оруулсны дараа цагдаагийн байгууллага ажлын таван өдрийн дотор галт зэвсгийг бүртгэх, галт зэвсгийн гэрчилгээ олгох эсэх асуудлаар шийдвэр гаргана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.5.Монгол Улсын хилээр нийтэд худалдах зорилгоор оруулсан иргэний зориулалттай галт зэвсгийг худалдан борлуулахаас өмнө шүүх шинжилгээний байгууллагад хүргүүлэн буудлага үйлдүүлж, сумны хонгио, хошууг нь мэдээллийн нэгдсэн санд авч бүртгүүлэх ажлыг цагдаагийн байгууллага зохион байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.6.Галт зэвсэг өмчлөгч иргэн оршин суугаа газрын хаягаа өөрчилсөн бол нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж галт зэвсгээ бүртгэлээс хасуулж, шилжин очсон газрынхаа нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад ажлын арван өдрийн дотор бүртгүүлнэ.

12.7.Харьяа сум, дүүрэгт шилжин ирсэн иргэний галт зэвсгийг бүртгэлд авсан талаар тухайн нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага шилжүүлсэн нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад ажлын арван өдрийн дотор мэдэгдэнэ.

12.8.Энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасны дагуу галт зэвсгийн өмчлөгч өөрчлөгдсөн бол энэ хуульд заасан журмын дагуу бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.

12.9.Цагдаагийн байгууллага нь нийтэд худалдах зорилгоор импортолсон, худалдсан, тээвэрлэсэн болон иргэн, хуулийн этгээдийн өмчилж, эзэмшиж байгаа галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн нэр, төрөл, загвар, тоо ширхэгийн талаар тусгасан мэдээллийн нэгдсэн сантай байна.

12.10.Энэ хуулийн 12.9-д заасан мэдээллийн санд мэдээлэл цуглуулах, шалгах, үнэлэн шинжлэх, ашиглах, шилжүүлэх, хүлээн авах, хуваарилах, үр дүнг тооцох, лавлагаа өгөхтэй холбогдсон харилцааг Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 61.6-д заасан журмаар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

12.11.Гаалийн байгууллага улсын хилээр нэвтрүүлсэн галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн мэдээг тухай бүр цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэнэ.

13 дугаар зүйл. Галт зэвсгийн гэрчилгээ

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасны дагуу галт зэвсгээ бүртгүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдэд галт зэвсгийн гэрчилгээ олгоно.

13.2.Галт зэвсгийн гэрчилгээнд дараах зүйлийг тусгана:

13.2.1.өмчлөгч иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, оршин суугаа газрын хаяг, хуулийн этгээдийн тухайд оноосон нэр, улсын бүртгэлийн дугаар, үйл ажиллагааны чиглэл, оршин байгаа газрын хаяг;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.2.2.галт зэвсгийн нэр, төрөл, үйлдвэрлэсэн он, дугаар;

13.2.3.галт зэвсэг өмчлөх зориулалт;

13.2.4.галт зэвсгийн гол төмрийн голчийн хэмжээ;

13.2.5.галт зэвсгийн сумны төрөл, зориулалт.

13.3.Иргэнд олгох галт зэвсгийн гэрчилгээнд түүний цээж зургийг нааж, тэмдэг дарж, хамтран эзэмших этгээдийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийг тусгана.

13.4.Галт зэвсгийг хамтран эзэмших этгээд нь энэ хуулийн 9.1-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

13.5.Галт зэвсгийн гэрчилгээний загварыг цагдаагийн төв байгууллагын дарга батална.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14 дүгээр зүйл. Галт зэвсэг хадгалах

Хэвлэх

14.1.Галт зэвсэг өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн галт зэвсгийн гох, эсхүл замгийг цоожилж, сумыг тусад нь түгжээтэй шүүгээ /сав/-нд хадгалах ба галт зэвсгээс замгийг салгах боломжтой бол замгийг салгаж хадгална.

14.2.Галт зэвсэг өмчлөгч хуулийн этгээд галт зэвсгийг зориулалтын төхөөрөмжилсөн өрөөнд, сумыг тусад нь түгжээтэй шүүгээ /сав/-нд хадгална.

14.3.Иргэн, хуулийн этгээд арав, түүнээс дээш тооны галт зэвсгийг өмчилж, эзэмшиж байгаа бол аюулгүй байдлын шаардлага хангахуйц тусгайлан тоноглосон өрөөнд галт зэвсгийг сумнаас тусад нь зориулалтын шүүгээнд хадгална.

14.4.Галт зэвсгийг хаяж, алдаж үрэгдүүлсэн тохиолдолд энэ талаар мэдсэн даруйдаа цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэнэ.

14.5.Энэ хуулийн 16.6-д заасан байгууллага нь буудлага үйлдэх байгууламж /тир/-тай, аюулгүй байдлыг хангасан дохиолол, хяналтын телекамераар тоноглогдсон ажлын байр болон агуулах, галт зэвсэг, сум тээвэрлэх тусгайлан тоноглосон тээврийн хэрэгсэлтэй байна.

14.6.Спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээд галт зэвсгийг өмчилж, эзэмшиж байгаа бол аюулгүй байдлын шаардлага хангахуйц тусгайлан тоноглосон зориулалтын агуулахад галт зэвсэг, сумыг тус тусад нь хадгалах бөгөөд үйл ажиллагаагаа явуулдаг байр нь харуул хамгаалалттай байна.

15 дугаар зүйл. Галт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглахыг хязгаарлах

Хэвлэх

15.1.Энэ хуульд зааснаас бусад тохиолдолд галт зэвсгийг бүртгүүлснээс өөр зориулалтаар болон хот, суурин газарт ашиглахыг хориглоно.

15.2.Галт зэвсэг ашиглаж гэмт хэрэг санаатай үйлдэж ял шийтгүүлсэн этгээд галт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхгүй.

15.3.Энэ хуулийн 11.6-д заасан жагсаалтын дагуу галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, гэмтэл согогтой иргэн галт зэвсэг өмчлөхийг хориглоно.

15.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт галт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглахыг хориглоно.

15.5.Энэ хуулийн 5.4 дэх хэсэг, 6 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд хуулийн этгээд галт зэвсэг өмчлөхийг хориглоно.

15.6.Энэ хуулийн 4.2, 7.2-т заасан жагсаалтад ороогүй галт зэвсэг, энэ хуулийн 5.5-д заасан жагсаалтад ороогүй галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглах, эзэмших, өмчлөхийг хориглоно.

15.7.Энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.2-т заасан галт зэвсэгт дуу намсгах хэрэгсэл, байлдааны зориулалттай шөнийн харааны хэрэгсэл суурилуулах, нийтэд худалдахыг хориглоно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ГАЛТ ЗЭВСЭГ, СУМЫГ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАЖ АВАХ, ӨВЛӨХ, БЭЛЭГЛЭХ

16 дугаар зүйл. Галт зэвсэг, сум импортлох, нийтэд худалдах

Хэвлэх

16.1.Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, дагалдах хэрэгсэл, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, нийтэд худалдах хуулийн этгээд /цаашид "борлуулагч" гэх/ нь зургаан жилийн хугацаатай тусгай зөвшөөрөлтэй байна. Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн олгох бөгөөд тусгай зөвшөөрлийг сунгаж болно.

16.2.Сум импортлох, нийтэд худалдах, үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг галт зэвсэг импортлох, нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл аваагүй этгээдэд сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр олгож болно.

16.3.Хууль зүйн, спорт, байгаль орчин, гадаад худалдааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон тагнуул, цагдаа, гаалийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн комисс /цаашид "Комисс" гэх/ сонгон шалгаруулалтыг эрхлэн гүйцэтгэнэ.

16.4.Комиссын даргыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн томилно.

16.5.Спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий иргэн, хуулийн этгээд нь өөрийн ажиллуулж байгаа буудлага үйлдэх байгууламж /тир/-д сум худалдаалах, импортлох эрхтэй байна.

16.6.Монгол Улсад галт зэвсэг, сум худалдах төв /цаашид "Төв" гэх/ ажиллуулах эрх улсын хэмжээнд гурваас илүүгүй хуулийн этгээдэд олгогдох бөгөөд Төв ажиллуулах эрхийг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.

16.7.Борлуулагч энэ хуулийн 16.6-д заасан Төвд байрлан галт зэвсэг, сум худалдан борлуулна. Төв нь орон нутагт салбартай байж болно.

16.8.Борлуулагч галт зэвсэг, сум худалдан авагч иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хуулбарлаж авна.

16.9.Тухайн жилд импортлох галт зэвсэг, сумны төрөл, зориулалт, тоо хэмжээг Комиссын саналыг үндэслэн хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

16.10.Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам, Төвд эрх олгох, салбар нээх журам, Төвийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

16.11.Борлуулагч нийтэд худалдах галт зэвсэг, сумыг тусгайлан тоноглосон тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх бөгөөд тээвэрлэх маршрут, хугацааг цагдаагийн байгууллагад урьдчилан мэдэгдэнэ.

17 дугаар зүйл. Галт зэвсэг, сум худалдаж авах

Хэвлэх

17.1.Иргэн, хуулийн этгээд борлуулагчаас галт зэвсэг худалдаж авах тухай хүсэлтээ цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргана.

17.2.Цагдаагийн байгууллага энэ хуулийн 17.1-д заасан хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор энэ хуулийн 9.1-д заасан шаардлагыг хангасан иргэнд иргэний үнэмлэх, энэ хуулийн 11.6-т заасан өвчин, гэмтэл согоггүйг тодорхойлсон эрүүл мэндийн хуудсыг үндэслэн, хуулийн этгээдэд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үндэслэн зөвшөөрөл олгоно.

17.3.Борлуулагч энэ хуулийн 17.2-т заасан зөвшөөрлийг үндэслэн иргэн, хуулийн этгээдэд галт зэвсэг худалдана.

17.4.Борлуулагч галт зэвсэг эзэмших эрхтэй иргэн, хуулийн этгээдэд сум худалдах бөгөөд иргэн, хуулийн этгээдийн худалдан авсан сумны талаарх мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ажлын гурван өдрийн дотор хүргүүлнэ.

17.5.Борлуулагч галт зэвсэг, сум худалдахдаа галт зэвсгийн тоо, төрөл, марк, дугаарын тэмдэглэл, сумны тоо ширхэг бүхий тодорхойлолтыг олгоно.

17.6.Борлуулагч галт зэвсэг, сумны дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтлөх бөгөөд бүртгэлийн загварыг цагдаагийн төв байгууллагын дарга батална.

17.7.Иргэн, хуулийн этгээд худалдаж авсан галт зэвсгээ энэ хуулийн 12.1, 12.3-т заасны дагуу бүртгүүлж галт зэвсгийн гэрчилгээ авна.

18 дугаар зүйл. Галт зэвсэг худалдах, өвлөх, бэлэглэх

Хэвлэх

18.1.Иргэн, хуулийн этгээд өөрийн өмчид байгаа галт зэвсгийг энэ хуульд заасан шаардлага хангасан иргэн, хуулийн этгээдэд худалдаж болно.

18.2.Галт зэвсгийг худалдан авсан иргэн, хуулийн этгээд энэ хуулийн 12.1, 12.3-т заасны дагуу бүртгүүлнэ.

18.3.Иргэн, хуулийн этгээд галт зэвсгийг худалдсан талаар тухайн галт зэвсгийг бүртгэлд авсан цагдаагийн байгууллагад ажлын арван өдрийн дотор мэдэгдэж, тэмдэглэл хийлгэн бүртгэлээс хасуулна.

18.4.Галт зэвсэг өвлүүлэх, бэлэглэх тохиолдолд энэ хуулийн 12.8, 18.1-д заасан журмыг баримтална.

18.5.Иргэн, хуулийн этгээд өөрийн сайн дураар галт зэвсэг, сумыг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлж болно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ГАЛТ ЗЭВСЭГ, СУМ, ГАЛТ ЗЭВСЭГТЭЙ АДИЛТГАХ ХЭРЭГСЭЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ

19 дүгээр зүйл. Галт зэвсэг, сум улсын хилээр нэвтрүүлэх

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийн 16.1, 16.2, 16.5-д заасан тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд галт зэвсэг, сумыг улсын хилээр нэвтрүүлэх журмыг хууль зүйн болон гаалийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

19.2.Галт зэвсэг өмчлөх эрхтэй Монгол Улсын иргэн өөрөө өмчлөх зорилгоор энэ хуулиар хориглоогүй нэг галт зэвсгийг жилд нэг удаа улсын хилээр оруулах эрхтэй. Иргэн өөрөө өмчлөх зорилгоор оруулж ирсэн галт зэвсгийг оруулж ирснээс хойш гурван жилийн дотор бусдад худалдах, бэлэглэхийг хориглоно.

19.3.Энэ хуулийн 19.2-т заасан галт зэвсгийг улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийг олгох эсэхийг цагдаагийн байгууллага ажлын таван өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

19.4.Энэ хуулийн 9.1-д заасан шаардлагыг хангасан Монгол Улсын иргэн галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр оруулж болно.

19.5.Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь спортын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн спорт-сургалтын зориулалттай галт зэвсэг, сумыг спортын тэмцээнд оролцох, бэлтгэл хийх хэрэгцээнд зориулан улсын хилээр нэвтрүүлэх шийдвэр гаргана.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19.6.Энэ хуулийн 19.5-д заасан хүсэлтэд дараах мэдээллийг тусгана:

19.6.1.тухайн жилд болох тэмцээн, бэлтгэлийн төлөвлөгөө;

19.6.2.галт зэвсэг, сумны тоо ширхэг;

19.6.3.тухайн гадаад улсын худалдаж байгаа байгууллагын тодорхойлолт.

19.7.Энэ хуулийн 19.6-д заасан галт зэвсэг, сумыг нийтэд худалдахгүй бөгөөд зөвхөн спорт-сургалтын зориулалтаар спортын тэмцээнд оролцох, бэлтгэл хийх хэрэгцээнд ашиглана.

20 дугаар зүйл. Спортын тэмцээн, сургалт, ан агнуурын зориулалтаар галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх

Хэвлэх

20.1.Галт зэвсэг ашиглах спортын тэмцээн, сургалтад оролцох, ан агнах зорилгоор Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх хүсэлтийг цагдаагийн төв байгууллагад гаргах бөгөөд уг хүсэлтэд хилээр нэвтрүүлэх галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн нэр, төрөл, тоо, дугаар, улсын хилээр оруулах, гаргах хугацаа, нэвтрүүлэх хилийн боомтыг заасан байна.

20.2.Энэ хуулийн 20.1-д заасан ан агнах зорилготой гадаадын иргэний галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд эрх бүхий байгууллагаас олгосон ан агнах зөвшөөрлийг үндэслэнэ.

20.3.Цагдаагийн байгууллага энэ хуулийн 20.1-д заасан хүсэлтийг ажлын таван өдрийн дотор хянан үзэж, галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгох эсэхийг шийдвэрлэнэ.

20.4.Энэ хуулийн 20.1-д заасан галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг худалдан авсан бол энэ хуулийн 9.1 дэх хэсэг, 12, 13 дугаар зүйлд заасан шаардлага, журмын дагуу бүртгүүлнэ.

20.5.Энэ хуулийн 20.3-т заасны дагуу галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр оруулахад гаалийн байгууллага зөвшөөрлийн хуудсан дээр тэмдэглэгээ хийж, улсын хилээр буцаан гаргахад зөвшөөрлийн хуудсыг хураан авч, цагдаагийн төв байгууллагад хүргүүлнэ.

20.6.Энэ хуулийн 20.3-т заасан зөвшөөрлийн хуудасны загварыг цагдаагийн төв байгууллагын дарга батална.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

21 дүгээр зүйл. Галт зэвсэг авч явах, тээвэрлэхэд тавих шаардлага

Хэвлэх

21.1.Иргэн улс, хот хооронд, орон нутагт агаарын хөлөг, хөлөг онгоц, галт тэрэг, бусад нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчихдоо галт зэвсэг авч явах бол галт зэвсгийг тухайн тээврийн хэрэгслийн дарга, эсхүл жолоочид хадгалуулна.

21.2.Энэ хуулийн 21.1-д заасан тээврийн хэрэгслийн дарга, жолооч нь галт зэвсгийн хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцна.

21.3.Хот, суурин газарт, эсхүл нийтийн тээврийн хэрэгслээр галт зэвсгийг авч явахдаа гох, эсхүл замгийг цоожилж, сумыг тусад нь байлгаж, зориулалтын сав /хайрцаг/-нд хийн аюулгүй байдлыг ханган, галт зэвсгийн гэрчилгээний хамт авч явна.

22 дугаар зүйл. Галт зэвсгийн тооллого

Хэвлэх

22.1.Иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийн тооллогыг жил бүр цагдаагийн байгууллага явуулна.

22.2.Галт зэвсгийн тооллого явуулах журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

23 дугаар зүйл. Галт зэвсэг, сум хураах

Хэвлэх

23.1.Дараах тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтан иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсэг, сумыг хурааж, ажлын арван таван өдрийн дотор цагдаагийн байгууллагад хүргүүлнэ:

23.1.1.энэ хуулийн 9.1-д заасан шаардлага хангаагүй, эсхүл энэ хуулийн 11.6-д заасан жагсаалтад заасан өвчин, гэмтэл согогтой хүн галт зэвсэг өмчилж байсан нь тогтоогдсон бол;

23.1.2.энэ хуулиар хориглосон галт зэвсгийг иргэн, хуулийн этгээд өмчилж байгаа нь тогтоогдсон бол;

23.1.3.эрэн сурвалжилж байгаа галт зэвсэг бол;

23.1.4.гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхэд ашигласан бол;

23.1.5.галт зэвсгийн гол төмөр, замаг, их бие буюу хайрцаг ангийн үйлдвэрийн хийц, зориулалтыг өөрчилсөн бол;

23.1.6.галт зэвсгийг энэ хуульд заасан зориулалтын бусаар болон хууль бусаар ашигласан бол.

23.2.Галт зэвсэг өмчлөгч иргэн нас барсан, эсхүл хуулийн этгээд татан буугдсан тохиолдолд галт зэвсгийг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх, эсхүл хураах асуудлыг хууль тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

23.3.Хураагдсан галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг устгах, худалдах, өмчлөгчид буцаан олгох, шилжүүлэх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

23.4.Иргэн галт зэвсэг олсон бол түүнийг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн өгнө.

23.5.Энэ хуулийн 23.1-д заасан шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй бол тухайн этгээд шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

24 дүгээр зүйл. Галт зэвсгийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналт

Хэвлэх

24.1.Галт зэвсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд цагдаагийн байгууллага хяналт тавина.

25 дугаар зүйл. Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

25.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

25.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

26 дугаар зүйл. Шилжилтийн үеийн зохицуулалт

Хэвлэх

26.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө иргэн, хуулийн этгээдийн өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байсан галт зэвсгийн зориулалт энэ хуульд заасны дагуу өөрчлөгдсөн бол тухайн галт зэвсгийг энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасны дагуу бүртгүүлнэ.

26.2.Энэ хуулийн 26.1-д заасныг дараах журмаар хэрэгжүүлнэ:

26.2.1.иргэний өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа, энэ хуулийн 5.2-т заасан шаардлага хангаагүй галт зэвсгийн зориулалтыг спорт-сургалт, үзмэр, цуглуулгын зориулалттай болгон өөрчлөн бүртгэх;

26.2.2.хуулийн этгээдийн өмчилж, эзэмшиж байгаа галт зэвсгийн зориулалтыг энэ хуулийн 5.4-т нийцүүлэх.

26.3.Иргэн, хуулийн этгээд энэ хуулийн 26.2-т заасан галт зэвсгийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлэх үүрэгтэй.

26.4.Энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө бүртгүүлээгүй галт зэвсгийг энэ хуулийн 26.3-т заасан хугацаанд нөхөн бүртгүүлсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэхгүй.

Тайлбар: Энэ хуулийн 26.4-т заасан галт зэвсгийг нөхөн бүртгүүлэхэд галт зэвсгийн албан татварыг нөхөн төлөх, эх үүсвэр тодорхой бус байх талаар тайлбар шаардахгүй. Харин галт зэвсгээр гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдвол холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

26.5.Энэ хуулийн 26.3-т заасан үүргийг тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсгийг цагдаагийн байгууллага зохих журмын дагуу хураан авна.

26.6.Галт зэвсэг, сум ашиглан спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээд энэ хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор зөвшөөрлөө нөхөн авна.

26.7.Энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө ангийн зориулалттай өөрөө цэнэглэгдэх галт зэвсгийг худалдан авч, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлсэн бол уг галт зэвсгийг ангийн зориулалтаар ашиглаж болно.

26.8.Ан агнах зорилгоор өөрөө цэнэглэгдэх галт зэвсгийг худалдан авч, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлээгүй бол бүртгэлд спорт-сургалтын зориулалтаар гэж бүртгүүлнэ.

26.9.Хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш өөрөө цэнэглэгдэх галт зэвсгийг ангийн зориулалтаар худалдахыг хориглоно.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-12-14-ний өдрийн хуулийн орчуулга)                                    Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

August 7, 2015              Ulaanbaatar city

ON FIRE ARM

/Revised version/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISION

Article 1.Purpose of this law

1.1.The purpose of this Law is to ensure right of Mongolian citizens and legal entities to own, possess and use of firearms, bullets and devices and tools equivalent to firearms, to control turnover of firearms and bullets and enforce adherence to safety procedures.

Article 2.Legislation on firearms

2.1.Legislation on firearms consist on the Constitution of Mongolia, this law and other relevant legislation adopted in conformity therewith.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definition of terms of the law

3.1.The following terms used in this law shall have the following meaning:

3.1.1."firearm" shall mean a weapon used in order to inflict damage, harm or destroy living beings or structures through discharge of projectiles from a barrel as result of high pressure caused by combustion of a propellant;

3.1.2."bullet" shall mean an ammunition where bullet case, propellant, primer and bullet are assembled as a single package or intended for shooting with barrel of firearms;

3.1.3."firearms for warfare purposes" shall mean weapons, firearms and its ammunitions to apply for warfare purposes and operations by Special Forces;

3.1.4."devices and tools equivalent to firearms" shall mean air gun, makeshift bow, devices intended for hunting, sporting and training, antique and collection purposes Unless firearms;

3.1.5."rifle range" shall mean an area equipped for practicing shooting sport applying firearms and devices and tools equivalent to firearms or using for purposes specified this law;

3.1.6."firearms for law enforcement purposes" shall mean firearms possessed by investigation and state special security service officers and personnel of police, marshal internal troop, court decision enforcement, anti-corruption or intelligence authorities;

/This paragraph was amended by the law as of February 9, 2017/

3.1.7."altering original manufacture design" shall mean altering barrel, gunlock, main body or case of firearms;

3.1.8."core bullet" shall mean a unit made of a specific alloy inside bullet to enhance its capability for armor piercing.

CHAPTER TWO

CLASSIFICATION OF FIREARMS

Article 4.Classification of firearms

4.1.Firearms are classified as per purpose of their application as follows:

4.1.1.civil;

4.1.2.security;

4.1.3.law enforcement purposes;

4.1.4.warfare purposes.

4.2.Name and list of firearms and bullet classification specified in the Articles 4.1.1 and 4.1.2 of this law are approved by the Government members in charge of legal, environment and sport issues jointly.

Article 5.Firearms for civil purposes

5.1.Firearm for civil purposes means a firearm owned or possessed by a Mongolian citizen for hunting, shooting sport and training, antique and collection purposes.

5.2.A firearm for hunting purposes shall not be able to automatically or self-loading, magazine holds ten or less bullets, manufacturing design is not altered and bullet shall not have any core.

5.3.Bullet of firearms to be applied for sporting and training purposes shall not have any core.

5.4.Unless otherwise provided in the law, legal entity may own firearms for civil purposes to engage in antique, collection, sporting and training purposes only.

5.5.List of devices and tools equivalent to firearms and its procedure for application shall be approved by the Government  member in charge of legal issues based on a proposal submitted by central police agency.

Article 6.Firearms for security purposes

6.1.Firearms owned, possessed by authorized legal entity, ranger engaged in security service with purpose to fulfill their obligations stipulated by law mean firearms for security purposes.

6.2.Firearms for security purposes shall not be able to fire automatically and bullet shall not have any core.

Article 7.Firearms for law enforcement purposes

7.1.Any and all relations pertaining to ownership, possession and utilization of firearms for law enforcement purposes shall be regulated by an intended law.

7.2.The Government member in charge of legal issues shall approve list of firearms and bullets to be applied for law enforcement purposes and issue import permit to as proposed by the law enforcement authority.

7.3.Unless application for operation of Special Forces, bullet of firearms specified in Article 7.2 of this law shall not have any core. Core bullets may be applied in operations of Special Forces.

Article 8.Firearms for warfare purposes

8.1.Any and all relations pertaining to firearms for warfare purposes shall not be regulated by this law.

8.2.The Government member in charge of legal issues shall issue a permit to import firearms and bullets owned by international organizations and foreign countries to be applied during high-level state visits to Mongolia or peace keeping operation's field practice to hold in Mongolia based on request of the Chairmans of the State special protection agency, and of the Central Intelligence Agency of Mongolia and Government member in charge of defense issues.

/This paragraph was amended by the law as of May 14, 2020/

CHAPTER THREE

OWNERSHIP, POSSESSION, UTILIZATION, REGISTRATION, STORAGE OF FIREARMS AND ITS RESTRICTION

Article 9.Ownership of firearms

9.1.Unless otherwise provided in this law, a citizen of Mongolia above 21 with full legal capacity who has not committed any crime applying firearms intentionally may own firearms. He/she should attend safety training on ownership, utilization and storage of firearms and obtain a certificate.

9.2.A citizen and legal entity that meets requirements specified in this law shall be entitled to own a firearm upon he/she registers his/her firearm as specified in Article 10.2 and 12 and obtains certificate for firearm stated in Article 13.

Article 10.Ownership of firearms

10.1.Unless otherwise provided in this law, an employee, ranger who is above 21 with full legal capacity and has attended safety training on ownership, utilization and storage of firearms obtained a certificate may be allowed to possess a firearm throughout the period of his/her service to authorized legal entity and authorized state component authority engaged in security service as per an agreement.

10.2.Security officers and rangers specified in Article 10.1 of this law shall register contract for ownership of firearms with police authorities in charge of a given territory.

10.3.The Government members in charge of sports and legal issues shall approve jointly a procedure on ownership and storage of firearms by respective authorities engaged in sport-training activities.

10.4.Safety training on ownership, utilization and storage of firearms for civil and security purposes shall be offered by police authority and training guide shall be approved by the Chief of central police agency.

10.5.Age restriction specified in Article 10.1 of this law shall not applicable to sport shooters to take part in national, international, continental and world championship ranking events.

Article 11.Utilization of firearms

11.1.A citizen and legal entity of Mongolia is entitled to utilization of firearms and devices and tools equivalent to firearms under their ownership and possession as per purpose of registration upon ensuring safety. A citizen may apply a firearm under his/her ownership, possession and utilization against predators and animals in self-defense or protect his/her property.

11.2.Stray dogs, cats, livestock and animals infected with zoonotic vector-borne diseases may be eliminated with firearms at urban settlements as per a resolution of local administration body.

11.3.A local administration body shall make a decision as specified in Article 11.2 of this law and approve operational procedure jointly with police authorities.

11.4.A citizen who owns a firearm may allow a citizen who meets requirements specified in Article 9.1 to use his/her firearm temporarily.

11.5.Sport and training shooting may be performed at rifle range that meets safety requirements at urban settlements.

11.6.List of diseases and trauma which contradicts with utilization of firearms shall be approved by the Government members in charge of legal and health issues.

11.7.A citizen and business entity to engage in sport and training activities applying firearms and bullets shall have a rifle range for intended purposes.

11.8.Central police authority shall issue a permit to engage in sport and training activities applying firearms and bullets based on proposal submitted by a state central administrative body in charge of sport issues.

11.9.The Government members in charge of sports and legal issues shall jointly approve requirements for rifle range stipulated in Article 16.6 of this law if it shall be applied for sports and training purposes.

Article 12.Registration of a firearm

12.1.A citizen who purchased or imported a firearm for civil purposes shall cause registration of a given firearm with a respective police authority of his/her permanent residence within 10 business days and shall compile documents as follows:

12.1.1.application requesting to register a firearm;

12.1.2.copy of a national ID card;

12.1.3.letter of recommendation from a respective bag/khoroo governor;

12.1.4.3 passport-sized photos of a given citizen;

12.1.5.documentation which indicates name, type, year of manufacturing and serial number of a firearm;

12.1.6.receipt of the state stamp duty;

12.1.7.certification that sample of bullet case and bullet of a firearm to be owned has been registered with database of forensic examination authority;

12.1.8.a certificate on attendance of safety training on ownership, use and storage of firearms;

12.1.9.health certificate verifying that an applicant does not suffer any of diseases and traumas stipulated in Article 11.6 of this law.

12.2.A police authority shall issue a certificate that an applicant stipulated in Article 12.1 of this law has not committed intentionally any crime applying firearms and was not sentenced and attach to documents stated in Article 12.1 of this law.

12.3.A legal entity to engage in security service and sport-training activities that purchased or imported a firearm for civil purposes shall cause registration of a given firearm with a respective police authority of legal entity's permanent residence within 10 business days and shall submit documents to a respective police authority of a given territory as follows:

12.3.1.letter requesting to register a firearm;

12.3.2.copy of business entity's state registration certificate;

12.3.3.documentation which indicates name, type, year of manufacturing and serial number of a firearm;

12.3.4.receipt of the state stamp duty;

12.3.5.certification that sample of bullet case and bullet of a firearm to be owned has been registered with database of forensic examination authority;

12.3.6.internal arrangement of a premise to store firearms, detailed layout and introduction of drawers to keep firearms and bullets;

12.3.7.with regard to a business entity that offers security service, copy of a certificate to engage such activity;

12.3.8.with regard to a business entity to engage in sport-training activities, copy of a certificate to engage in sport-training activities applying firearms and bullets;

12.3.9.with regard to ranger, recommendation letter of his/her employer;

12.3.10.certificate of attendance of the safety training on ownership, utilization and storage of firearms.

12.4.The forensic examination agency shall two samples from bullet case and bullet each shot from the firearm stipulated in Articles 4.1.1 and 4.1.2 of this law and enter information about the firearm and their owner in the consolidated database. Consequently, police authority shall make a decision on registration of a firearm and issuance of firearm certificate within five business days.

12.5.Police authority shall arrange an activity to deliver firearms imported to Mongolia for selling at public prior it is sold out to forensic examination agency where shooting shall be performed and bullet case and bullet shall be collected for registration with the consolidated database.

12.6.If an owner of firearm changes his/her address of residence, he/she shall notify respective police authority in charge of a given territory and deregister his/her firearm and register with police authority of his/her new residence within ten business days.

12.7.Respective police authority in charge of the territory of new residence shall notify police authority in charge of the transferred territory that a firearm has been registered within ten business days.

12.8.If an owner of firearm is changed as stipulated in Article 18 of this law, registration shall be changed as stated in this law.

12.9.The police authority shall have a consolidated database which includes name, type, design, quantity of firearms and devices and tools equivalent to firearms owned and possessed by a citizen, legal entity imported, sold and transported for selling at public.

12.10.Any and relations pertaining collection, inquiry, assessing of science, using, transferring, receipt, distribution, evaluate and providing reference of the information stated in Article 12.9 of this law shall be regulated by the procedure stipulated in Article 61.6 of the Police Law of Mongolia.

/This paragraph was amended by the law as of February 9, 2017/

12.11.Customs authority shall notify any and all cases where firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearm cross state border to the police authority duly.

Article 13.Certificate of a firearm

13.1.A firearm certificate shall be issued to a citizen, legal entity who has registered his/her firearm in accordance with Article 12 of this law.

13.2.The following information shall be included in the firearm certificate:

13.2.1.surname, middle name and name of an owner, registration number, address of permanent residence; with regard to a legal entity, name, state registration number, field of operation and business address;

13.2.2.name, type, year of manufacturing, serial number of a firearm;

13.2.3.purpose of firearm ownership;

13.2.4.diameter of gun barrel;

13.2.5.type and purpose of firearm bullet.

13.3.The firearm certificate to be granted to a citizen shall have his/her passport-sized photo, surname and name of a co-owner.

13.4.A co-owner of the firearm shall be requirements stipulated in Article 9.1 of this law.

13.5.Format of firearm certificate and procedure of issuance shall be approved by the chief of the central police agency.

Article 14.Storage of firearms

14.1.A person who owns, possesses and uses firearm shall lock its trigger or bolt and keep bullets in a separate drawer with lock. If it is applicable, bolt shall be disassembled from a firearm for separate storage.

14.2.A legal entity that owns firearm shall store firearms in a specifically equipped room and bullets separately in locked drawers.

14.3.If a citizen, legal entity owns and possesses ten or more firearms, he/she shall store firearms in specifically equipped rooms that meet safety requirements separately from bullets in an intended drawer.

14.4.If firearms are lost, it shall be immediately notified to police authorities.

14.5.Organizations stipulated in Article 16.6 of this law shall have a rifle range, office place equipped with alarm and surveillance camera systems, warehouse that meet safety requirements as well as specifically equipped means of transportation to transport firearms and bullets.

14.6.If legal entity engaged in sport-training activities owns or possesses firearms, it shall store firearms and bullets in a specifically equipped warehouse separately and security guard shall be assigned at a premise of permanent operation.

Article 15.Restriction on firearm ownership, possession and utilization

15.1.Unless otherwise provided in this law, it is prohibited to apply firearms for purposes other than stipulated and in cities and urban settlements.

15.2.A person who committed crime intentionally applying firearm and sentenced shall not be entitled to own, possess and use firearms.

15.3.In compliance with the list stipulated in Article 11.6 of this law, a person who suffers diseases and traumas that contradict with use of firearms is prohibited to own firearms.

15.4.Unless otherwise provided in this law, a foreign citizen and stateless person are prohibited to own, possess and use firearms in the territory of Mongolia.

15.5.A legal entity is prohibited to own firearms in cases except Articles 5.4 and 6 of this law.

15.6.It shall be prohibited to cross firearms not included in the list stipulated in Articles 4.2 and 7.2 of this law and devices and tools equivalent to firearms not included in the list stipulated in Article 5.5 of this law through the state border or own, possess and use in the territory of Mongolia.

15.7.It shall be prohibited to assemble a silencer, night vision device for military purposes at firearms stipulated in Articles 4.1.1 and 4.1.2 of this law and sell to public.

CHAPTER FOUR

SELLING, PURCHASING, INHERITING AND GIVING FIREARMS AS A GIFT

Article 16.Importing and selling firearms and bullets to public

16.1.A legal entity to engage in importing and selling firearms, bullets, accessories, devices and tools equivalent to firearms to public for civil and security purposes (hereinafter referred to as "Seller") shall hold a license of term of six years. The Government member in charge of legal issues shall issue a license to import and sell firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearms through a selection process and may extend the term of license issued.

16.2.A license to import, sell to public and manufacture bullets may be granted to a person who has not obtained any license to import and sell firearms to public through a selection process.

16.3.A commission comprised of representatives from state central administrative bodies in charge of legal, sport, environment and foreign trade issues, intelligence, police and customs authorities (hereinafter referred to as "Commission") shall conduct selection.

16.4.The Government member in charge of legal issues shall appointed a chairman to the Commission.

16.5.A citizen, legal entity engaged in sport-training activities is entitled to sell and import bullets in his/her rifle range that he/she operates.

16.6.Not more than three business entities nationwide shall be granted a license to sell firearms and bullets in Mongolia (hereinafter referred to as "Center") and a license to operate the Center shall be issued by the state central administrative body in charge of legal issues.

16.7.A seller shall be deployed at the Center stipulated in Article 16.6 of this law to sell firearms and bullets. The Center may have branches at local areas.

16.8.The seller shall make copy of national ID card of a citizen and state registration certificate of a business entity that purchases firearms and bullets

16.9.The Government member in charge of legal issues shall indicate type, purpose and quota for firearms and bullets to be imported in a given year as proposed by the Commission.

16.10.The Government member in charge of legal issues shall approve a selection procedure to grant a license to import and sell firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearms to public, procedure to grant a license to the Center and open it branches, procedure on arrangement, operation and safety of the Center.

16.11.The seller shall transport firearms and bullets to sell to public in a specifically equipped means of transportation and shall notify the police authority on route and timing transportation in advance.

Article 17.Purchase of firearms and bullets

17.1.A citizen and legal entity shall submit his/her request to purchase a firearm from the Seller to the police authority.

17.2.The police authority shall grant a certificate to a citizen who meets requirements stipulated in Article 9.1 of this law within five business days after receipt of the request stipulated in Article 17.1 of this law based on a health certificate verifying that a given citizen does not suffer any diseases and traumas stated in Article 11.6 of this law; and permit to a legal entity based on its state registration certificate.

17.3.The Seller shall sell firearms to a citizen and legal entity based on the permit stipulated in Article 17.2 of this law.

17.4.The Seller shall sell bullets to a citizen and legal entity entitled to own firearms shall submit information about bullets sold out to a citizen and legal entity to the police authority within three business days.

17.5.The Seller shall issue a certificate which states quantity, type, model, serial number and quantity of bullets when firearms and bullets are sold out.

17.6.The Seller shall maintain a detailed register on firearms and bullets and format of a register shall be approved by a Chief of the central police authority.

17.7.A citizen and legal entity shall register his/her firearm purchased in compliance with Articles 12.1 and 12.3 of this law and obtain a firearm certificate.

Article 18.Selling, inheriting and giving firearm as a gift

18.1.A citizen and legal entity may sell a firearm under his/her ownership to a citizen and legal entity that meets requirements stipulated in this law.

18.2.A citizen and legal entity who purchases a firearm shall register in compliance with Articles 12.1 and 12.3 of this law.

18.3.A citizen and legal entity shall notify the police authority which registered the firearm about its sale within ten business days, cause applicable recording and deregister the firearm sold.

18.4.In case of inheriting, giving a firearm as a gift, the procedure stipulated in Articles 12.8 and 18.1 of this shall be complied.

18.5.A citizen and legal entity may transfer firearms and bullets to the police authority on voluntary basis.

CHAPTER FIVE

CROSSING STATE BORDER BY FIREARMS, BULLETS, DEVICES AND TOOLS EQUIVALENT TO FIREARMS

Article 19.Crossing state border of firearms and bullets

19.1.The Government members in charge of legal and customs issues shall approve jointly a procedure to cross state border of firearms and bullets by a person who holds a license stipulated in Articles 16.1, 16.2 and 16.5 of this law.

19.2.A citizen of Mongolia who is permitted to own a firearm is entitled to import single firearm not prohibited by this law for ownership purpose once per year. It is prohibited for a citizen to sell or give as gift an imported firearm for ownership purposes to others within three years from date of import.

19.3.The police authority shall decide whether to grant a permit to import firearms stipulated in Article 19.2 of this law or not within five business days.

19.4.A citizen of Mongolia who meets requirements stipulated in Article 9.1 of this law may import devices and tools equivalent to firearms.

19.5.The Government member in charge of legal issues shall grant a permit to import firearms and bullets for sport-training purpose to apply during sports events and training based on a written request of the Cabinet member in charge of sports issues.

19.6.The following information shall be specified in the request stated in Article 19.5 of this law:

19.6.1.plan of sports events and training to be hold in a given year;

19.6.2.quantity of firearms and bullets;

19.6.3.certificate from a source organization in a foreign country that sells firearms.

19.7.Firearms and bullets stipulated in Article 19.6 of this law is not intended for public sale and shall be applied solely for participation in sports events and training purposes.

Article 20.Import of firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearms for sport events, training and hunting purposes

20.1.A citizen of Mongolia, foreign citizen shall submit his/her request to cross firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearms under his/her ownership, possession the state border with purpose to take part in sport events, training and hunting purposes to the central police authority and the request shall indicate name, type, quantity, serial number of firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearms, term to export/import and border checkpoint to cross.

20.2.Crossing of firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearms owned by a foreign citizen stipulated in Article 20.1 of this law through the state border shall be based on hunting permit issued by a respective authority.

20.3.Police authority shall review the request stated in Article 20.1 of this law within five business days and resolve whether to grant a permit to cross firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearms through the state border.

20.4.If firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearms stated in Article 20.1 are purchased, it shall be registered in compliance with Articles 9.1, 12 and 13 of this law.

20.5.During import of firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearms in compliance with Article 20.3 of this law, the customs authority shall make recording on a permit sheet. The permit sheet shall be collected and submitted to the central police authority when firearms are exported.

20.6.Format of the permission sheet stated in Article 20.3 of this law shall be approved by the chief of the central police authority.

CHAPTER SIX

MISCELLANOUS

Article 21.Requirements for carrying and transporting firearms

21.1.If a person carries out a firearm when he/she travels by interstate, intercity and local aircraft, ship, train and other means of public transportation, he/she shall keep a firearm with a captain or driver of a given transportation.

21.2.A captain, driver of a transportation stipulated in Article 21.1 of this law shall be responsible for storage and protection of firearms.

21.3.When carrying out firearms at cities and urban settlements or means of public transportation, trigger or bolt shall be locked, bullets kept separately in an intended pack (container) along with firearm certificate ensuring its safety.

Article 22.Counting of firearms

22.1.The police authority shall conduct counting of firearms owned by citizens and legal entities on annual basis.

22.2.The Government member in charge of legal issues shall approve procedure on counting of firearms.

Article 23.Confiscation of firearms and bullets

23.1.In the following case, a respective official shall confiscate firearms and bullets owned by a citizen, legal entity and deliver it to police authority within five business days:

23.1.1.if it is indicated that a person who does not meet requirements stipulated in Article 9.1 of this law or suffers diseases and traumas stated in Article 11.6 of this law owns a firearm;

23.1.2.if it is indicated that a citizen, legal entity owns firearms prohibited by this law;

23.1.3.if a firearm is under inquiry;

23.1.4.if it is applied for commitment of a crime;

23.1.5.if design and purpose of barrel, bolt, main case or body is altered or purpose is modified;

23.1.6.if a firearm is applied for other purposes not stipulated by this law or applied illicitly.

23.2.If a citizen who owned firearm deceased or legal entity is liquidated, an issue to transfer firearm to other's ownership or confiscation shall be resolved in compliance with applicable laws and legislation.

23.3.The Government member in charge of legal issues shall approve procedure on elimination, sale, returning back to an owner, transferring confiscated firearms, bullets, devices and tools equivalent to firearms.

23.4.If a citizen finds a firearm, he/she shall hand it over to the police authority.

23.5.A given person is entitled to lodge his/her claim to the court if he/she does not agree the decision stipulated in Article 23.1 of this law.

Article 24.Overseeing enforcement of the Law on Firearms

24.1.The police authority shall oversee enforcement of the Law on Firearms.

Article 25.Liabilities for violators of the law

25.1.Unless an official who has violated this law is subject to criminal liability, he or she shall be held liable as provided by the Law on Public Service.

25.2.An individual, legal entity that has violated this law is subject to the liability in accordance with Law on Criminal or Law on Violation.

/This Article was modified by the law as of December 04, 2015/

Article 26.Arrangement to be applied during transition period

26.1.Unless otherwise provided in this law, if purpose of firearms owned, possessed and used by a citizen, business entity prior this law comes into force has been changed in compliance with this law, a given firearm shall be registered in compliance with Article 12 of this law.

26.2.The following procedure shall be adhered to fulfill requirements stipulated in Article 26.1 of this law:

26.2.1.purpose of firearms owned, possessed and used by a citizen which do not meet requirements stated in Article 5.2 shall be changed and registered as for sport-training, antique and collection purposes;

26.2.2.to comply purpose of a firearm owned and possessed by a legal entity with Article 5.4 of this law.

26.3.A citizen and legal entity is liable to register firearms stipulated in Article 26.2 with the police authority prior to April 1, 2016.

26.4.No legal liabilities shall be imposed if firearms was not registered prior to this law comes into force is registered within a period stipulated in Article 26.3 of this law.

Interpretation: No refunding of firearm taxes or explanation on why source of firearm is not clear shall be required during registration of firearms stated in Article 26.4 of this law. While, liabilities shall be imposed in compliance with applicable laws if it is discovered that a given firearm is applied in commitment of a crime.

26.5.A firearm of a citizen who fails to fulfill obligations stipulated in Article 26.3 of this law within specified time shall be confiscated by police authorities in compliance with applicable procedures.

26.6.A citizen and legal entity engaged in sport-training activities applying firearms and bullets shall obtain a license within a period of one year after this law comes into force.

26.7.If a person purchased a self-loading firearm for hunting purposes and caused registration with a respective authority prior to this law comes into effect, a given firearm may be applied for hunting purposes.

26.8.A person who purchased a self-loading firearm for hunting purposes and failed to register with a respective authority shall have registration as for sport-training purposes.

26.9.It shall be prohibited to sell self-loading firearms for hunting purposes after this law entry into force.

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA Z.ENKHBOLD