A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Галт зэвсгийн албан татвар төлөгч

Хэвлэх

1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасны дагуу галт зэвсэг эзэмшиж байгаа дараах этгээд албан татвар төлнө:

1.1.1.Монгол Улсын иргэн;

1.1.2.өмчийн бүх төрөлд хамаарах хуулийн этгээд.

2 дугаар зүйл. Албан татвар ногдуулах галт зэвсэг

Хэвлэх

2.1.Хууль сахиулах албаны болон байлдааны /зэвсэгт хүчин, хил хамгаалах, тагнуулын байгууллагын/ зориулалттайгаас бусад галт зэвсэгт албан татвар ногдуулна.

3 дугаар зүйл. Албан татварын хэмжээ

Хэвлэх

3.1.Галт зэвсэг эзэмшигчид жил бүр доор дурдсан хэмжээний албан татвар ногдуулна:

Галт зэвсгийн төрөл

Албан татварын хэмжээ

/төгрөгөөр/

 

1

 

Үзмэр, цуглуулга, спорт-сургалтын зориулалттай галт зэвсэг

 

 

15 000

2

Ан агнуур, харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг

- 6,4 мм хүртэлх калибрын бүх төрлийн галт зэвсэг

- 6,5, түүнээс дээш мм-ийн калибрын бүх төрлийн галт зэвсэг

- үрлэн сумтай галт зэвсэг

 

 

30 000

 

60 000

 

30 000

4 дүгээр зүйл. Албан татвараас чөлөөлөх

Хэвлэх

4.1.Дараах галт зэвсгийг албан татвараас чөлөөлнө:

4.1.1.музейн үзмэр, иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалтаар ашиглах боломжгүй, хөнөөх чадваргүй болсныг цагдаагийн байгууллага тогтоож гэрчилгээ олгосон;

4.1.2.байгаль хамгаалагчийн эзэмшилд байгаа албаны галт зэвсэг.

5 дугаар зүйл. Албан татвар төлөгчийн үүрэг

Хэвлэх

5.1.Албан татвар төлөгч дараах үүрэг хүлээнэ:

5.1.1.өөрийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний дотор цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж албан татварыг тогтоосон хугацаанд төлөх, эвдэрч ашиглагдахгүй болсон галт зэвсгийг зохих журмын дагуу бүртгэлээс хасуулах;

5.1.2.галт зэвсгийг өвлөх, худалдан авах тохиолдолд тухайн галт зэвсгийг зохих журмын дагуу ажлын арван өдрийн дотор бүртгүүлж галт зэвсгийн гэрчилгээ авах;

5.1.3.албан татвар төлөгч шилжин суурьшвал оршин сууж байсан газрын нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын бүртгэлээс хасуулан татварын тооцоо хийж шилжин очсон нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад энэ хуулийн 5.1.2-т заасан хугацаанд бүртгүүлэх.

6 дугаар зүйл. Цагдаагийн байгууллагын үүрэг

Хэвлэх

6.1.Цагдаагийн байгууллага галт зэвсгийн бүртгэл, хөдөлгөөний мэдээг жил бүрийн 02 дугаар сарын 01-ний дотор тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албанд гаргаж өгнө.

7 дугаар зүйл. Албан татвар төлөх хугацаа

Хэвлэх

7.1.Албан татвар төлөгч албан татварыг жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний дотор орон нутгийн төсөвт төлнө.

8 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийг Галт зэвсгийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023-02-03-ны өдрийн орчуулга)                                                       Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

August 7, 2015                                                                                          Ulaanbaatar city

 

ON FIREARM TAXATION

 

Article 1.Firearms Taxpayer

1.1.The following legal bodies possessing firearms in the territory of Mongolia in accordance with the laws shall pay tax:

1.1.1.Citizen of Mongolia;

1.1.2.Legal entities belonging to all types of property.

Article 2.Taxable firearms

2.1.Firearms other than for the purpose of law enforcement and combat/armed forces, border protection, intelligence organizations/ will be taxed.

Article 3.Tax amount

3.1.Firearm owners are subject to annual tax in the following amount:

 

Types of firearms

Tax amount /in MNT/

1

Firearms for exhibition, collection, sports and training

             15 000

2

Firearms for hunting and security

  -All firearms of caliber up to 6.4 mm
  -All types of firearms with a caliber of 6.5 mm or more

  -Pellet firearms

 

             30 000

             60 000

           

             30 000

 

Article 4.Tax exemptions

4.1.The following firearms are exempt from tax:

4.1.1.Firearms determined by the police organization that it cannot be used for museum exhibits, civilian or security purposes, and is no longer capable of killing, and issued a certificate;

4.1.2.Official firearms in the possession of the ranger.

Article 5.Taxpayer responsibilities

5.1.The taxpayer undertakes the following responsibilities:

5.1.1.To register firearms in its possession at the police authority by December 1st of each year and pay tax within specified period, deregister firearms that are no longer in use in accordance with the appropriate procedure;

5.1.2.In the case of inheriting or purchasing a firearm, to register the firearm within ten working days in accordance with the appropriate procedure and obtain a firearm certificate;

5.1.3.If an official taxpayer moves, he/she shall be removed from the registration at the police that is  responsible for the territory of the place of residence, and registered at the police responsible for the territory to which he/she moved, within the period specified in Section 5.1.2 of this law.

Article 6.The role of the police authority

6.1.The police authority shall submit firearms registration and movement data to the tax office of the respective territory by February 1 of each year.

Article 7.Tax payment period

7.1.The taxpayer shall pay the tax to the local budget by December 1 of each year.

Article 8.Entry into force

8.1.This law shall enter into force from the enforcement date of the Law on Firearms.

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA Z.ENKHBOLD