A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2015 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр

Дугаар 78

Улаанбаатар хот

ТОГТООЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 6.1.7, Төсвийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйл, 10.1.10 дахь заалт, Иргэний хуулийн 31 дүгээр зүйл, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 5-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Шинжлэх ухааны байгууллагуудын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2015 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 27 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр ашгийг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардлыг арилгах зорилгоор нэгтгэн зохион байгуулах хүрээлэн, төвийн жагсаалт"-ын 3 дахь заалтын "Бүтцийн өөрчлөлтөд хамрагдах хүрээлэн, төв, байгууллага" гэсэн хэсэгт "ХААИС-ийн харьяа Дорнод бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн хүрээлэн", "Архангай аймаг дахь Өндөр уулын бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн станц", "Өмнөговь аймаг дахь Говийн бүсийн бэлчээрийн мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн" гэж тус тус нэмсүгэй.

2. Мөн тогтоолд дор дурдсан агуулгатай 5 дугаар зүйл нэмсүгэй:

"5. Энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр ашгийг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардлыг арилгах зорилгоор нэгтгэн зохион байгуулах хүрээлэн, төвийн жагсаалт"-ын 3 дахь заалтын "ХААИС-ийн харьяа Төв аймгийн Батсүмбэр сум дахь Зөгийн аж ахуйн эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн станц", "Архангай аймаг дахь Өндөр уулын бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн станц", "Өмнөговь аймаг дахь Говийн бүсийн бэлчээрийн мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн", "ХААИС-ийн харьяа Дорнод бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн хүрээлэн"-г Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн орон нутаг дахь салбараар, 5 дахь заалтын "ХААИС-ийн харьяа Улаангом дахь Газар тариалангийн эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн станц"-ыг Ургамал, газар тариалангийн хүрээлэнгийн орон нутаг дахь салбараар, 6 дахь заалтын Шинжлэх ухааны академийн харьяа "Загас үржүүлгийн эрдэм шинжилгээний төв"-ийг Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэнгийн Завхан аймаг дахь салбараар, мөн хавсралтын 12 дахь заалтын "Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв"-ийг Философийн хүрээлэнгийн орон нутаг дахь салбараар, 14 дэх заалтын "Орон нутаг дахь Газар хөдлөлтийг бүртгэх станцууд"-ыг Одон орон геофизикийн хүрээлэнгийн орон нутаг дахь салбараар тус тус ажиллуулсугай."

3. Мөн тогтоолоор баталсан 1 дүгээр хавсралтад дор дурдсан агуулгатай 24 дэх заалт нэмсүгэй:

24.

Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

45

ХААИС

ХААИС-ийн харьяа Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

4. Мөн тогтоолын 3 дугаар зүйлийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

"3. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын үндсэн хөрөнгө, дэд бүтцийг хэвээр хадгалан, чиг үүргийнх нь дагуу ашиглуулах, "Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэл, бизнесийн корпораци"-ийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны харьяа "Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэл, бизнесийн корпораци" аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөн зохион байгуулсугай."

5. Мөн тогтоолын 5 дугаар зүйлийн дугаарыг "6" гэж, мөн тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр ашгийг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардлыг арилгах зорилгоор нэгтгэн зохион байгуулах хүрээлэн, төвийн жагсаалт"-ын 2 дахь заалтын "51" гэснийг "46" гэж, 3 дахь заалтын "98" гэснийг "105" гэж, 5 дахь заалтын "154" гэснийг "107" гэж, 23 дахь заалтын "ЗГХЭГ" гэснийг "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар" гэж тус тус өөрчилсүгэй.

6. Мөн тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр ашгийг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардлыг арилгах зорилгоор нэгтгэн зохион байгуулах хүрээлэн, төвийн жагсаалт"-ын 2 дахь заалтын "ЭМЯ-ны харьяа Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэргэдэх Эх, нялхсын эрдэм шинжилгээний төв" гэснийг, 5 дахь заалтын "ХААИС-ийн харьяа Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн" гэснийг, "ХААИС-ийн харьяа Дорнод бүсийн сургалт эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн хүрээлэн" гэснийг, 13 дахь заалтын "БСШУЯ-ны харьяа Хөнгөн үйлдвэрлэлийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэл, бизнесийн корпораци" гэснийг тус тус хассугай.

7. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Шинжлэх ухааны зарим байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн тухай" Засгийн газрын 1999 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 138 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Л.ГАНТӨМӨР