A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр

Улаанбаатар хот

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь авто замыг төлөвлөх, барих, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой байгууллага, иргэний хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Авто замын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Авто замын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Авто тээврийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үндэсний авто замын сүлжээ төлөвлөх, авто зам, замын байгууламж барих, санхүүжүүлэх, тэдгээрийг өмчлөх, эзэмших, ашиглах, арчлах, засварлах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад өмчийн төрөл, хэлбэр харгалзахгүй үйлчилнэ.

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."авто зам" гэж тээврийн хэрэгсэл зорчиход зориулан барьсан замын байгууламж бүхий хатуу, хайрган хучилттай зам, гудамж, засаж, сайжруулсан болон ердийн хөрсөн замыг;

4.1.2."авто замын бүртгэл, мэдээллийн сан" гэж авто зам, замын байгууламжийн үндсэн өгөгдөл, өртөг болон авто зам, замын байгууламжтай холбоотой бусад мэдээллийг агуулсан цахим санг;

4.1.3."авто замын арчлалт" гэж авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын түвшинг хэвийн байлгах зорилгоор өдөр тутам хийгдэх ажил, үйлчилгээг;

4.1.4."авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичиг" гэж эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан авто зам, замын байгууламжийн норм, дүрэм, техникийн дүрэм, заавар, цомог, аргачлал, төсвийн үнэ бүрдэлттэй холбоотой баримт бичиг, стандартыг;

4.1.5."авто замын урсгал засвар" гэж авто зам, замын байгууламжийн бүрэн бүтэн байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, ашиглалтын түвшинг сайжруулах зорилгоор тогтмол гүйцэтгэх ажлыг;

4.1.6."авто замын ээлжит засвар" гэж авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын түвшинг тогтоож, ашиглалтын хугацааг уртасгах зорилгоор ангилал, бүтээцийг өөрчлөхгүйгээр тогтоосон хугацаанд хийх ажлыг;

4.1.7."авто замын их засвар" гэж авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын ангилал, зэрэглэл, ашиглалтын түвшинг дээшлүүлж, сайжруулах зорилгоор тогтоосон хугацаанд хийх барилгын ажлыг;

4.1.8."авто замын зурвас газар" гэж замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, технологийн үйл ажиллагаа явуулах, цаашид авто замыг өргөтгөх зориулалтаар энэ хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу тогтоосон газрыг;

4.1.9."аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоодын авто зам" гэж аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн эзэмшлийн нутаг дэвсгэрт дотоодын хэрэгцээндээ зориулан барьсан авто замыг;

4.1.10."гүйцэтгэгч" гэж захиалагчтай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл, барилга, засвар, арчлалт, техник, технологийн хяналтын ажлыг гүйцэтгэх эрх бүхий хуулийн этгээдийг;

4.1.11."замын байгууламж" гэж бүх төрлийн гүүр, тавилан, гүүрэн гарц, унадаг дугуй болон явган зорчигч, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн зорчиход зориулсан зам, ус зайлуулах хоолой, шуудуу, хонгил, замын хөдөлгөөнийг зохицуулах болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай төхөөрөмж, авто замын зурвас газарт байгаа төлбөр авах цэг, авто зогсоол болон бусад байгууламжийг;

4.1.12."зам хариуцагч" гэж захиалагчтай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын бэлэн байдал болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор засвар, арчлалтын ажлыг тогтмол гүйцэтгэх эрх бүхий хуулийн этгээдийг;

4.1.13."замын хөвөө" гэж авто замын зорчих хэсгийн хоёр талын зурвас хэсгийг;

4.1.14."замын хөдөлгөөний эрчим" гэж тухайн авто зам, замын байгууламжаар нэгж хугацаанд зорчиж байгаа авто тээврийн хэрэгслийн тоогоор илэрхийлсэн үзүүлэлтийг;

4.1.15."зорчих хэсэг" гэж авто тээврийн хэрэгсэл зорчиход зориулагдсан авто зам, замын байгууламжийн хэсгийг;

4.1.16."зорчих хэсгийн тусгайлсан эгнээ" гэж нийтийн тээврийн хэрэгсэл болон яаралтай тусламж, үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл зорчиход зориулсан авто зам, замын байгууламжийн хэсгийг;

4.1.17."зөвлөх үйлчилгээ" гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 5.1.15-д заасныг;

4.1.18."зураг төсөл" гэж авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах, шинэчлэхэд шаардагдах хайгуул, геологийн дүгнэлт, геодезийн хэмжилтийн тайлан, байгаль орчны судалгаа, нарийвчилсан зураг, техникийн шаардлага, өртгийн тооцооны нэгдсэн баримт бичгийг;

4.1.19."зураг төсөл зохиогч" гэж авто зам, замын байгууламжийн зураг, төсөв боловсруулах эрх бүхий хуулийн этгээдийг;

4.1.20."зураг төслийн магадлал" гэж авто зам, замын байгууламжийн зураг төслийн хийц, инженерийн шийдэл, тооцоо нь байгаль, цаг уур, газар орны нөхцөлд зохицож байгаа эсэх, замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт, аюулгүй байдал нь авто зам, замын байгууламжийн норм, норматив, техникийн баримт бичгийн шаардлага хангасан эсэхэд мэргэжлийн дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааг;

4.1.21."магадлашгүй ажил" гэж авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил гүйцэтгэх явцад зайлшгүй хийгдэх нэмэлт ажлыг;

4.1.22."Монгол Улсын үндэсний авто замын сүлжээ" гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх олон улс, улс, нийслэл, орон нутгийн чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын сүлжээг;

4.1.23."нийслэлийн авто зам" гэж Улаанбаатар хот, түүний дагуул хот, дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх авто замыг;

4.1.24."орон нутгийн чанартай авто зам" гэж аймгийн нутаг дэвсгэр дэх хот, сум, суурин газар, фермерийн аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн баазыг хооронд нь холбосон болон тэдгээрийн доторх авто замыг;

4.1.25."олон улсын чанартай авто зам" гэж Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр улс хооронд автотээврийн хэрэгслээр зорчихыг зөвшөөрсөн авто замыг;

4.1.26."техник, технологийн хяналт" гэж авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлыг батлагдсан зураг, төсөв, норм, норматив, техникийн баримт бичгийн дагуу хийж байгаа эсэхэд хяналт тавих, зөвлөгөө өгөх, ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулах ажиллагааг;

4.1.27."тусгай зориулалтын авто зам" гэж тусгай зориулалтын тээврийн үйлчилгээнд зориулсан авто замыг;

4.1.28."улсын чанартай авто зам" гэж нийслэлийг аймгийн төвтэй, аймгийн төвийг хооронд нь болон хилийн боомттой холбосон авто замыг;

4.1.29."хяналт тавих зурвас газар" гэж авто замын зурвас газрын хязгаараас үл хамааран зорчигчийн үзэгдэх орчныг хязгаарлаж байгаа болон авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажил, ашиглалтын үеийн аюулгүй байдлыг хангахад шаардлагатай газрыг;

4.1.30."чанарын баталгаат хугацаа" гэж авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулснаас хойш гүйцэтгэгчээс түүний чанарыг хариуцах, барилгын ажлын технологийн алдаанаас үүдэн гарсан эвдрэл, гэмтлийг өөрийн хөрөнгөөр засварлахаар тогтоосон хугацааг.

5 дугаар зүйл. Төрөөс үндэсний авто замын сүлжээг хөгжүүлэхэд баримтлах зарчим

Хэвлэх

5.1.Төрөөс үндэсний авто замын сүлжээг хөгжүүлэхэд дараахь зарчмыг баримтална:

5.1.1.үндэсний авто замын сүлжээг хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөгөөтэй уялдуулан хөгжүүлэх;

5.1.2.авто зам, замын байгууламжийг эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан стандарт, норм, нормативын дагуу барьж байгуулах;

5.1.3.авто зам барих, эзэмших, ашиглах, арчлах, хамгаалах, засварлах үеийн үйл ажиллагаа нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх;

5.1.4.үндэсний авто замын сүлжээг хөгжүүлэх, ашиглах удирдлагын нэгдмэл бүтэц, тогтолцоотой байх.

6 дугаар зүйл. Авто зам, замын байгууламжийн санхүүжилт

Хэвлэх

6.1.Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих үйл ажиллагааг улс, орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламж, дотоод, гадаадын хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт болон бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.

6.2.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчид авто замын салбарын бүтээн байгуулалтад хөрөнгө оруулахыг төрөөс дэмжинэ.

6.3.Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах авто зам, замын байгууламжийн жагсаалтыг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

6.4.Авто замын салбарт төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

7 дугаар зүйл. Авто зам, замын байгууламжийн даатгал

Хэвлэх

7.1.Авто зам, замын байгууламжийг барих, эзэмших, ашиглах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх үед эд хөрөнгийн болон хариуцлагын даатгалд даатгуулж болно.

7.2.Авто зам, замын байгууламжийг даатгуулах асуудлыг зургийн даалгавар болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлнэ.

8 дугаар зүйл. Авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичиг, норм, нормативын сан

Хэвлэх

8.1.Монгол Улс авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичгийн нэгдсэн тогтолцоотой байна.

8.2.Авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичгийг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, холбогдох эрх бүхий байгууллага батална.

8.3.Авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичгийг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүй хувилж, олшруулахыг хориглоно.

8.4.Авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичгийг боловсруулах, батлах, боловсронгуй болгож хөгжүүлэх "Авто замын норм, нормативын сан"-тай байх бөгөөд уг сан дараахь эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

8.4.1.авто замын барилга, засвар, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийн ажлын төсөвт өртгийн 0.4 хувиар тооцсон орлого;

8.4.2.авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичиг борлуулсны орлого;

8.4.3.авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичийг боловсронгуй болгох зорилгоор өгсөн хандив;

8.4.4.бусад.

8.5."Авто замын норм, нормативын сан"-гийн хөрөнгийг авто зам, замын байгууламжийн норм, норматив, техникийн баримт бичиг боловсруулах, хэвлэж олшруулах, сурталчлах болон тэдгээрийг зохион байгуулахтай холбоотой үйл ажиллагаанд зарцуулна.

8.6."Авто замын норм, нормативын сангийн ажиллах журам"-ыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Авто замын талаархи төрийн байгууллагын бүрэн эрх

9 дүгээр зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

9.1.Засгийн газар авто замын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.Монгол Улсын авто замын салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.1.2.авто замын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах;

9.1.3.авто замын үндэсний сүлжээг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.1.4.авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, төсвийг боловсруулж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;

9.1.5.гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр авто зам, замын байгууламж барих, засварлах, арчлах асуудлыг шийдвэрлэх, хөрөнгө оруулагчтай гэрээ байгуулах эрх олгох;

9.1.6.авто замын засвар, арчлалтыг нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангах, замын стандарт, норм, норматив, техник технологийг сайжруулах үүрэг бүхий авто замын судалгаа, шинжилгээний байгууллага ажиллуулах;

9.1.7.олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын хэвийн нөхцөл, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор норм, нормативаар тогтоосон авто замын арчлалт, урсгал засварын ажилд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн улсын төсөвт тусган батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах;

9.1.8.тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, ашиглах журам батлах.

10 дугаар зүйл. Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

10.1.Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

10.1.1.авто замын тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг хангах;

10.1.2.авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн зэрэг олгох журам баталж, хэрэгжүүлэх;

10.1.3.олон улс, улсын чанартай авто замын сүлжээг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг улс, орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн үр ашиг, ач холбогдлыг үндэслэн боловсруулж, Засгийн газраар батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хангах;

10.1.4.мэргэжлийн судалгаа, шинжилгээний байгууллагаар авто зам, замын байгууламжийн хийц, технологи, материалын чанарт мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулах, норм, норматив, техникийн баримт бичиг, үнэ бүрдэлтийг боловсронгуй болгож, шинжлэх ухааны ололт, шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

10.1.5.олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламжийн барилга, засвар, арчлалтын ажил, зөвлөх үйлчилгээ, захиалагчийн болон техник, технологийн хяналтыг улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламж, бусад эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх;

10.1.6.авто зам, замын байгууламж барих, засварлах, арчлах, зураг төсөл боловсруулах, техник, технологийн хяналттай холбоотой норм, норматив, техникийн баримт бичиг батлах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

10.1.7.тусгай зориулалтын авто зам барих, засварлах, ашиглахтай холбоотой журмыг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангах;

10.1.8.нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замыг хөгжүүлэх бодлого, ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангах;

10.1.9.олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын ашиглалт, засвар, арчлалтын ажлыг нэгдсэн бодлого, мэргэжлийн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангуулах;

10.1.10.олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх, үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд оруулах, элэгдэл хорогдлыг тооцох, бүртгэлээс хасах ажлыг зохион байгуулах;

10.1.11.авто замын бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах талаар байгууллага, аж ахуйн нэгжид үүрэг, чиглэл өгч, биелэлтийг хангуулах;

10.1.12.олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалттай авто замд тээврийн осол давтагдан гарч байгаа цэгүүдийн ослын шалтгааныг тогтоох эрсдэлийн үнэлгээ хийж, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

10.2.Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага авто замын арчлалт, урсгал засварын ажлыг тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдтэй гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж болно.

11 дүгээр зүйл. Авто замын судалгаа, шинжилгээ хөгжлийн асуудал эрхэлсэн байгууллагын чиг үүрэг

Хэвлэх

11.1.Авто замын судалгаа, шинжилгээ хөгжлийн асуудал эрхэлсэн байгууллага нь дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

11.1.1.авто замын тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах;

11.1.2.авто зам, замын байгууламжийн норм, нормативийн баримт бичгийг боловсруулах сурталчлах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах;

11.1.3.олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих;

11.1.4.авто зам, замын байгууламжийн норм, нормативын сан бүрдүүлэх зарцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

11.1.5.авто замын салбарын мэргэжлийн ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах;

11.1.6.авто замын салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, шинжлэх ухаан, техник технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх;

11.1.7.авто зам, замын байгууламжийн барилга, их засвар шинэчлэлтийн ажилд ашиглах материал, хийц эдлэлийн орц нормыг хянан шалгах, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах;

11.1.8.авто зам, замын байгууламж, аэродромын зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж иргэн, хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж шинжээчийн эрх олгох;

/Энэ заалтад 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.1.9.авто зам, замын байгууламжийн бүртгэл, мэдээллийн санг эрхлэн хөтөлж, нэгдсэн санг бүрдүүлж ажиллах;

11.1.10.авто зам, замын байгууламжийн үнэ бүрдэлт, төсөвт өртөг, жишиг үнэлгээ, үнийн индексийг боловсруулан батлуулж, мөрдөх;

11.1.11.авто зам, замын байгууламжийн үйлдвэрлэлийн технологийн зааврыг хянаж, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах;

11.1.12.авто зам, замын байгууламжийн техник технологийн хяналтыг захиалагчтай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр хэрэгжүүлэх;

11.1.13.авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын бэлэн байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хөдөлгөөнт эргүүл ажиллуулах;

11.1.14.авто зам, замын байгууламжийн чанар, ашиглалтын түвшинг тогтоох зорилгоор иж бүрэн судалгаа хийж, ээлжит болон их засварын ажлын тоо хэмжээ, хугацааг тодорхойлох;

11.1.15.хууль, тогтоомжид заасан бусад.

11.2.Энэ хуулийн 11.1.2, 11.1.5-д заасан чиг үүргийг эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн үндсэн дээр төрийн бус байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно.

12 дугаар зүйл. Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

12.1.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга авто замын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.1.үндэсний авто замын сүлжээг хөгжүүлэх төрийн бодлоготой уялдуулан нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын сүлжээг хөгжүүлэх бодлого, ерөнхий төлөвлөгөөг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөн боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангах;

12.1.2.авто замын тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх;

12.1.3.нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, зарцуулах ажлыг зохион байгуулах;

12.1.4.нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр баригдах авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлыг зохион байгуулах;

12.1.5.олон улс, улсын болон орон нутгийн чанартай, тусгай зориулалтын авто замын бүрэн бүтэн байдлыг хангах, хамгаалах талаар харьяа нутаг дэсвгэрийн байгууллага, иргэнд үүрэг даалгавар өгөх, биелэлтийг хангуулах;

12.1.6.нийслэлийн авто замын ажлыг санхүүжүүлэх, барих, ашиглах, засах, арчлах, талаар журам боловсруулан авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөж нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулах, хэрэгжүүлэх;

12.1.7.байгалийн гамшиг, гэнэтийн осол, аюулын улмаас үүссэн авто замын эвдрэл, гэмтлийг шуурхай засварлах шаардлага гарсан үед харьяа нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнээс тээвэр, холбооны хэрэгсэл, машин механизм, эд хөрөнгийг нөхөн олговортойгоор дайчлан гаргуулах, хүн хүчний туслалцаа авах ажлыг зохион байгуулах;

12.1.8.харьяа нутаг дэвсгэртээ авто замын хөдөлгөөнийг зохих хууль, журмын дагуу зохион байгуулах, зохицуулах;

12.1.9.аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нь газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулахдаа авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг авч тусгах.

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын оролцоо

Хэвлэх

13.1.Авто замын салбарын төрийн бус байгууллага нь авто замын тухай хууль тогтоомж, норм, норматив, техникийн баримт бичгийг боловсронгуй болгох, төрөөс үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн зэрэг олгох, авто замчдын эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж болно.

13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан ажлыг төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх асуудлыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн шийдвэрлэнэ.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Авто замын сүлжээ, авто замын ангилал, бүрэлдэхүүн, өмчлөгч, эзэмшигч

14 дүгээр зүйл. Авто замын сүлжээ

Хэвлэх

14.1.Монгол Улсын үндэсний авто замын сүлжээ нь олон улс, улс, нийслэл, орон нутгийн чанартай болон тусгай зориулалтын авто замаас бүрдэнэ.

14.2.Олон улсын болон улсын чанартай авто замын сүлжээг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж, Засгийн газраар батлуулна.

14.3.Нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын сүлжээг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга олон улс, улсын чанартай авто замын сүлжээг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулна.

14.4.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 14.3-т заасан төлөвлөгөөг боловсруулахдаа авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг авсан байна.

15 дугаар зүйл. Авто замын ангилал

Хэвлэх

15.1.Авто замыг зориулалтаар нь доор дурьдсанаар ангилна:

15.1.1.олон улсын чанартай авто зам;

15.1.2.улсын чанартай авто зам;

15.1.3.орон нутгийн чанартай авто зам;

15.1.4.нийслэлийн авто зам;

15.1.5.тусгай зориулалтын авто зам;

15.1.6.аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоодын авто зам.

15.2.Авто замыг тодорхой ангилалд хамааруулах, нэг ангиллаас нөгөө ангилалд шилжүүлэх асуудлыг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага шийдвэрлэнэ.

15.3.Авто зам нь чиглэлийн нэр, дугаартай байна.

15.4.Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын чиглэл, чиглэлийн нэр, дугаарыг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын чиглэл, чиглэлийн нэр, дугаарыг тухайн шатны Засаг дарга авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөн тогтооно.

15.5.Авто замыг үйлчилгээний түвшин болон төсөллөлтийн үндсэн шийдлээр нь ангилж, зэрэглэл тогтооно. Авто замын ангилал, зэрэглэл тогтоох, түүнд тавигдах шаардлагыг норм, норматив техникийн баримт бичгээр зохицуулна.

16 дугаар зүйл. Авто замын бүрэлдэхүүн

Хэвлэх

16.1.Авто зам нь дараахь хэсгээс бүрдэнэ:

16.1.1.зорчих хэсэг;

16.1.2.замын хөвөө;

16.1.3.замын байгууламж;

16.1.4.авто замын зурвас газар;

16.1.5.хяналт тавих зурвас газар;

16.1.6.авто замын тусгайлсан эгнээ.

16.2.Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын зурвас газрын өргөн 100 метр /замын тэнхлэгээс хоёр тийш 50 метр/, орон нутгийн чанартай авто замын зурвас газрын өргөн 60 метр /замын тэнхлэгээс хоёр тийш 30 метр/ байна.

16.3.Нийслэл болон хот, суурингийн авто замын зурвас газрын өргөнийг холбогдох норм, дүрмийн хүрээнд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тогтооно.

16.4.Онцгой тохиолдолд олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын зурвас газрын өргөнийг тухайн авто зам болон газар нутгийн онцлогтой уялдуулан авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын зурвас газрын өргөнийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга холбогдох норм, дүрмийн хүрээнд өөрөөр тогтоож болно.

16.5.Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын хяналт тавих зурвас газрын хэмжээг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын хяналт тавих зурвас газрын өргөнийг зураг төслийг үндэслэн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тогтооно.

16.6.Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын зурвас газарт газар өмчлүүлэхийг хориглох бөгөөд газар түр эзэмшүүлэх асуудлыг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага шийдвэрлэнэ.

17 дугаар зүйл. Авто зам, замын байгууламжийн өмчлөгч, эзэмшигч

Хэвлэх

17.1.Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын болон нийслэл, орон нутгийн чанартай авто зам нь төрийн нийтийн өмч байна.

17.2.Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, түүний зурвас газрыг эзэмшигч нь авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, түүнээс эрх олгосон этгээд байна.

17.3.Нийслэл, орон нутгийн чанартай авто зам, түүний зурвас газрыг эзэмшигч нь аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүнээс эрх олгосон этгээд байна.

17.4.Тусгай зориулалтын авто замын хөрөнгө оруулагч нь авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр авто замыг эзэмшиж болно.

17.5.Энэ хуулийн 17.4-т заасан гэрээний үндсэн дээр авто замыг эзэмшигч нь өөрийн эзэмшлийн авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтыг хариуцна.

17.6.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.2 дугаар зүйлийн 4.1-д заасан зөвшөөрлийг олон улс, улсын чанартай замыг сэтлэх, орц, гарц гаргах тохиолдолд авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замыг сэтлэх, орц, гарц гаргах тохиолдолд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Авто зам барих

18 дугаар зүйл. Авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл

Хэвлэх

18.1.Авто замын захиалагч нь тухайн авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.

18.2.Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын даалгаврыг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын хувьд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, бусад авто замын хувьд тухайн авто замын захиалагч батална.

19 дүгээр зүйл. Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл

Хэвлэх

19.1.Авто зам, замын байгууламжийн зураг төслийг захиалагчийн баталсан зургийн даалгаврын дагуу тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэнэ.

19.2.Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд тавигдах шаардлага:

19.2.1.зураг төсөл зохиох зургийн даалгавар, хайгуул геологийн судалгааны дүгнэлт, геодезийн хэмжилт, техникийн нөхцөл, норм, норматив, техникийн баримт бичгийн дагуу боловсруулсан байх;

19.2.2.зорчигчдын эрүүл ахуй, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, байгаль орчин, түүх, соёлын дурсгалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангасан байх;

19.2.3.авто зам, замын байгууламжийг зэрлэг амьтдын амьдрах орчин, нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлахгүй байх нөхцөлийг хангасан гүүрэн, нүхэн гарц, гарамтай байхаар тусгах;

19.2.4.авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд хэрэглэх материалд тавигдах шаардлага, технологийн үе шатны үйл ажиллагааг нарийвчлан тусгасан техникийн шаардлагыг боловсруулсан байх;

19.2.5.авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд эрх бүхий этгээдээр магадлал хийлгэж, дүгнэлт гаргуулан баталгаажуулсан байх.

19.3.Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журмыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

19.4.Авто зам, замын байгууламжийн зураг төслийн алдааг зураг төсөл боловсруулсан байгууллага, зохиогч хариуцаж, гарсан хохирлыг барагдуулна.

19.5.Энэ хуулийн 19.4-т заасан зураг төслийн техникийн шийдлийн талаар гаргасан дүгнэлтийн алдааг магадлал хийсэн этгээд хариуцна.

20 дугаар зүйл. Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил

Хэвлэх

20.1.Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлыг тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд холбогдох хууль, журмын дагуу захиалагчтай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэнэ.

20.2.Захиалагч нь авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлыг эхлүүлэх, саадгүй хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зураг төсөл, замын чиг /трасс/, геодезийн цэгүүд, газар эзэмшүүлэх зөвшөөрөл зэргийг гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгч, авто замын барилгын ажил явуулах талбайг чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

20.3.Авто зам, замын байгууламжийг барих зорилгоор газар, түүний хэвлийг хөндөхөөс өмнө палеонтологи, археологи, угсаатны зүйн мэргэжлийн байгууллагаар урьдчилсан хайгуул, судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна.

20.4.Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлыг магадлалын дүгнэлт бүхий баталгаажсан зураг төсөлгүй, техник, технологийн хяналтгүйгээр гүйцэтгэхийг хориглоно.

20.5.Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын гүйцэтгэгч нь батлагдсан зураг төсөл, норм, норматив, техникийн баримт бичиг, техник, технологи, эрүүл ахуй, байгаль орчны болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.

20.6.Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд төмөр зам, харилцаа холбоо болон цахилгааны шугам, цэвэр, бохир усны хоолой, бусад барилга байгууламжийн үйл ажиллагааг түр зогсоох зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэж, зохих арга хэмжээ авч ажиллана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

20.7.Энэ хуулийн 20.6-д заасан эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр төмөр зам, харилцаа холбоо болон цахилгааны шугам, цэвэр бохир усны хоолой, бусад барилга байгууламжийн үйл ажиллагааг түр зогсоох, тэдгээрийн хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахыг хориглоно.

20.8.Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын явцад зайлшгүй хийх нэмэлт ажлыг магадлашгүй ажлын зардлаас санхүүжүүлнэ.

20.9.Магадлашгүй ажлын зардлыг авто зам, замын байгууламжийн норм, норматив, техникийн баримт бичигт заасан хувь хэмжээгээр нийт ажлын төсөвт өртөгт тусгана.

20.10.Магадлашгүй ажлын зардлыг тооцож олгох журмыг санхүү, төсвийн болон авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

20.11.Бүх шатны төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлыг саадгүй, хэвийн явуулахад дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй.

21 дүгээр зүйл. Авто замын барилгын ажлын техник, технологийн хяналт

Хэвлэх

21.1.Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын техник, технологийн хяналтыг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага захиалагчтай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ.

21.2.Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журмыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

21.3.Техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээний болон захиалагчийн хяналтын зардлыг тухайн авто зам, замын байгууламжийн төсөвт өртөгт тусгана.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Авто замын арчлалт, засвар

22 дугаар зүйл. Авто замын арчлалт, засварын ажил

Хэвлэх

22.1.Авто замыг эзэмшигч нь авто замын арчлалт, засварын ажлыг мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангаж, хяналт тавьж ажиллана.

22.2.Авто замын арчлалт, засварын ажлыг дараахь байдлаар ангилна:

22.2.1.арчлалт;

22.2.2.урсгал засвар;

22.2.3.ээлжит засвар;

22.2.4.их засвар;

22.2.5.гэнэтийн хүчин зүйлээс хамаарсан засвар.

22.3.Авто замын арчлалт, засварын ажлын ангилалд тавигдах шаардлагыг норм, норматив, техникийн баримт бичгээр тогтооно.

22.4.Авто замын арчлалт, урсгал болон ээлжит засвар, гэнэтийн хүчин зүйлээс хамаарсан засварын ажлыг тухайн замыг хариуцагч байгууллага гүйцэтгэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд ээлжит болон гэнэтийн хүчин зүйлээс хамаарсан засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно.

22.5.Авто зам, замын байгууламжийн их засварын ажлыг авто замын барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдээс сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр гүйцэтгүүлнэ.

22.6.Авто зам, замын байгууламжийн их засварын ажлын техник, технологийн хяналтыг тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдүүдээс сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр гүйцэтгүүлнэ.

22.7.Авто замын арчлалт, урсгал засварын ажлыг тухайн авто замын ашиглалтын бэлэн байдлын түвшингээр санхүүжүүлнэ.

22.8.Авто замын ашиглалтын бэлэн байдлын түвшингээр санхүүжүүлэх норм, норматив болон журмыг санхүү, төсвийн болон авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

23 дугаар зүйл. Авто замын арчлалт, урсгал засварыг хариуцагч байгууллага

Хэвлэх

23.1.Авто замын ашиглалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, арчлалт, урсгал засварын ажлыг тогтмол гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий зам хариуцагч байгууллага байна. Зам хариуцагч байгууллага нь замын арчлалт, засварын ажлыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл бүхий төрийн болон хувийн өмчит хуулийн этгээд байна.

23.2.Зам хариуцагч байгууллагын хариуцах замын чиглэл, уртыг тухайн авто замыг эзэмшигч тогтооно.

23.3.Зам хариуцагч байгууллага нь дараахь үүрэгтэй:

23.3.1.авто замын ашиглалтын байнгын бэлэн байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангах;

23.3.2.авто замд тогтоосон журмын дагуу үзлэг хийж, арчлалт, засварын ажлыг тогтмол гүйцэтгэх, авто замаар зорчигчдоос зам, замын байгууламжийн эвдрэл гэмтлийн талаар мэдээлэл авч, шуурхай арга хэмжээ авах;

23.3.3.хариуцсан авто замын бүртгэл, мэдээллийн санг хөтөлж, нэгдсэн бүртгэлд оруулах;

23.3.4.авто замын зурвас болон хяналт тавих зурвас газрыг хамгаалах;

23.3.5.авто зам өмчлөгч болон эзэмшигчийг замын ашиглалтын талаархи мэдээллээр тогтмол хангах;

23.3.6.гамшиг, ослын улмаас авто замд эвдрэл, гэмтэл гарч тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн саатсан үед олон нийтэд мэдээлж, саадыг арилгах арга хэмжээг шуурхай авах;

23.3.7.авто замаар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс илүү овор, даацтай болон тусгай хамгаалалтгүй гинжит дугуйтай тээврийн хэрэгсэл зорчихоос урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих;

23.3.8.тухайн нутаг дэвсгэрт авто замын хөдөлгөөний эрчмийн тооллогыг зохих журмын дагуу зохион байгуулах.

24 дүгээр зүйл. Авто замын сан

Хэвлэх

24.1.Олон улс, улсын болон нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын арчлалт, засвар, түүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зориулалт бүхий "Авто замын сан"-тай байна.

24.2.Авто замын санг улс, нийслэл, орон нутгийн гэж ангилна.

24.3.Улсын авто замын сангийн хөрөнгөөр олон улс, улсын чанартай авто замын, нийслэл, орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын арчлалт, засварын ажлыг тус тус санхүүжүүлнэ.

24.4.Авто замын сангийн хөрөнгөөр авто замын арчлалт, урсгал засвар, гэнэтийн хүчин зүйлээс хамаарсан засварын ажлыг тэргүүн ээлжинд санхүүжүүлнэ.

24.5.Авто замын сангаас авто замын засвар, арчлалтын ажлыг хариуцсан байгууллагын үйлдвэрлэлийн баазыг бэхжүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажил хийх, техник технологийг шинэчлэх, хөндлөнгийн хяналт тавих, хөдөлгөөнт эргүүл ажиллуулах, мэргэжилтэн бэлтгэх, мэргэшүүлэх, авто замын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг санхүүжүүлнэ.

24.6.Улсын авто замын сан нь авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын, нийслэл, орон нутгийн авто замын сан нь аймаг, нийслэлийн Засаг даргын мэдэлд байна.

24.7.Авто замын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах журмыг Засгийн газар батална.

24.8.Авто замын сангийн хөрөнгийг энэ хуулийн 24.3, 24.4, 24.5-д зааснаас бусад зориулалтаар зарцуулахыг хориглоно.

24.9.Тухайн жилд улсын авто замын сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх ажил, зарцуулах хөрөнгийг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх ажил, зарцуулах хөрөнгийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тус тус баталж, хэрэгжүүлнэ.

25 дугаар зүйл. Авто замын сангийн хөрөнгийн эх үүсвэр

Хэвлэх

25.1.Улсын авто замын сангийн хөрөнгө дараахь эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

25.1.1.импортоор оруулж байгаа автомашины онцгой албан татварын 20-иос доошгүй хувь;

25.1.2.гадаадын зээл, тусламж, хандивын хөрөнгө;

25.1.3.улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө;

25.1.4.олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр;

25.1.5.олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам дээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын зөрчил гаргасан, авто замын талаархи хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдэд ногдуулсан торгууль;

25.1.6.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх олон улсын тээврийн хэрэгслээс авах төлбөр, хураамж;

25.1.7.авто замын зурвас газарт холбогдох зөвшөөрлийн дагуу үйлчилгээ эрхэлсний төлбөр;

25.1.8.бусад.

25.2.Нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын сангийн хөрөнгө дараахь эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

25.2.1.авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар;

25.2.2.нийслэл, орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө;

25.2.3.гадаадын зээл, тусламж, хандивын хөрөнгө;

25.2.4.нийслэл, орон нутгийн авто зам дээр хөдөлгөөний аюулгүй байдлын зөрчил гаргасан, авто замын талаархи хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдэд ногдуулсан торгууль;

25.2.5.нийслэл, орон нутгийн авто зам, зогсоол ашигласны төлбөр;

25.2.6.авто замын зурвас газарт холбогдох зөвшөөрлийн дагуу үйлчилгээ эрхэлсний төлбөр;

25.2.7.бусад.

26 дугаар зүйл. Авто замын зөвлөл

Хэвлэх

26.1.Авто замын бэлэн байдлын түвшин, аюулгүй байдлыг хангах, авто замын сангийн орлого, хөрөнгийн зарцуулалтад тавих олон нийтийн хяналтыг зам хэрэглэгчид болон иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн "Авто замын зөвлөл" хэрэгжүүлнэ.

26.2.Авто замын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

26.3.Авто замын бэлэн байдлын түвшин, аюулгүй байдлыг хангах болон авто замын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар Авто замын зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжийг авто зам өмчлөгч, эзэмшигч, хариуцагч биелүүлэх үүрэгтэй.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

Авто замын бүртгэл, мэдээлэл

27 дугаар зүйл. Авто замын бүртгэл, мэдээллийн сан

Хэвлэх

27.1.Авто замын бүртгэл, мэдээллийн сан нь авто зам, замын байгууламжтай холбоотой дараахь мэдээллээс бүрдэнэ:

27.1.1.техникийн болон ашиглалтын үзүүлэлт;

27.1.2.хүчин чадал, зэрэглэл, төлөв байдал;

27.1.3.төсөвт өртөг, элэгдэл, хорогдлын бүртгэл, мэдээлэл;

27.1.4.ашиглалтад орсон хугацаа;

27.1.5.авто зам, замын байгууламжид хийсэн засварын мэдээлэл;

27.1.6.авто зам, замын байгууламжид гарсан эвдрэл, зам, тээврийн ослын мэдээ;

27.1.7.авто зам, замын байгууламжийг барьж байгуулсан болон арчлалт, засвар хийсэн байгууллагын талаархи мэдээлэл;

27.1.8.бусад.

27.2.Олон улс, улсын болон тусгай зориулалтын авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга эрхлэн хөтөлнө.

27.3.Авто зам хариуцагч байгууллага өөрийн хариуцсан зам, замын байгууламжийн бүртгэл, мэдээллийн санг хөтөлж, холбогдох мэдээллийг жил бүрийн тогтоосон хугацаанд авто зам эзэмшигчид хүргүүлнэ.

27.4.Олон улс, улсын болон тусгай зориулалтын авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх, мэдээлэх журмыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх, мэдээлэх журмыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга баталж, мөрдүүлнэ.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

Авто зам, замын байгууламжийг ашиглах

28 дугаар зүйл. Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах

Хэвлэх

28.1.Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замыг ашиглалтад авах асуудлыг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах асуудлыг тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга хариуцан зохион байгуулна.

28.2.Энэ хуулийн 28.1-д зааснаас бусад авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах асуудлыг захиалагч байгууллага хариуцна.

28.3.Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад авах журмыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

28.4.Шинээр барьж байгуулсан авто зам, замын байгууламжийн чанарын баталгаат хугацаа нь гүйцэтгэгч болон техник, технологийн хяналт тавьсан хуулийн этгээдэд тус бүр гурван жил байна.

29 дүгээр зүйл. Авто зам, замын байгууламжийг ашиглах

Хэвлэх

29.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь тэдгээрийн харьяалал, өмчийн хэлбэр үл харгалзан авто зам, замын байгууламжийг зориулалтын дагуу ашиглах эрхтэй.

29.2.Авто зам ашиглагч нь дараахь эрх, үүрэгтэй:

29.2.1.хууль тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд авто зам, замын байгууламжийг үнэ төлбөргүй ашиглах;

29.2.2.авто замын арчлалт, засвар, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд гомдол гаргах, шаардлага тавих;

29.2.3.авто замын засвар, арчлалт хариуцсан байгууллагын буруугаас өөрт учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх;

29.2.4.энэ хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийг биелүүлэх;

29.2.5.авто замд үүссэн бусдад хохирол учруулж болзошгүй ноцтой эвдрэл, зөрчлийн талаар хариуцсан байгууллагад нэн даруй мэдээлэх;

29.2.6.барилга байгууламж барих, өргөтгөх, шугам сүлжээнд холболт хийх зэрэг зайлшгүй шаардлагаар авто замыг сэтлэх, орц, гарц гаргах зэрэг авто замын хэвийн байдлыг алдагдуулах тохиолдолд авто зам эзэмшигч байгууллагаас зөвшөөрөл авч, ажил дууссаны дараа ашиглалтын хэвийн байдлыг ханган, хүлээлгэн өгөх.

29.3.Авто зам ашиглагч дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

29.3.1.авто зам, замын байгууламжийг эвдэж гэмтээх;

29.3.2.зохих зөвшөөрөлгүйгээр авто замын бүтээц, төлөвлөлт, зориулалтад өөрчлөлт оруулах;

29.3.3.авто зам барих, засварлах, арчилж хамгаалах ажилд саад учруулах;

29.3.4.авто замын зорчих хэсэг, хөвөө, зурвас газарт хог хаях, ус урсгах, чулуу, төмөр зэрэг зүйлс үлдээх, хөдөлгөөнд саад учруулж, үзэгдэх орчин хязгаарласан хаяг, сурталчилгааны самбар, эд зүйлс байрлуулах;

29.3.5.тусгай хамгаалалтгүй, эсвэл зөвшөөрөлгүйгээр гинжит болон тухайн авто замын үзүүлэлтээс хэтэрсэн овор, хэмжээ, даацтай тээврийн хэрэгсэл зорчуулах;

29.3.6.авто замын зурвас газарт авто замын ашиглалттай холбоогүй болон эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх;

29.3.7.хууль тогтоомжоор хориглосон бусад үйл ажиллагаа.

30 дугаар зүйл. Авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр

Хэвлэх

30.1.Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах замын чиглэл, замын урт, төлбөрийн хэмжээг Засгийн газар, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах замын чиглэл, замын урт, төлбөрийн хэмжээг тухайн аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тус тус тогтооно.

30.2.Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журмыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

30.3.Нийслэл, орон нутгийн чанартай болон авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааны журмыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга баталж, мөрдүүлнэ.

30.4.Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламж дээр нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагаас төлбөр хураах нэгж байгуулан ажиллуулахыг хориглоно.

30.5.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тээврийн хэрэгслийг авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөрөөс чөлөөлнө.

31 дүгээр зүйл. Авто зам, замын байгууламжийг хаах

Хэвлэх

31.1.Авто зам, замын байгууламж болон авто тээврийн хөдөлгөөнд аюул учирч болох нөхцөл байдал үүссэн, тээврийн хэрэгсэл зорчих боломжгүй болсон, авто замд засвар хийх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд авто замыг түр хугацаагаар хааж болно.

31.2.Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх журмыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

32 дугаар зүйл. Маргаан шийдвэрлэх

Хэвлэх

32.1.Авто зам, замын байгууламжийг барих, эзэмших, ашиглахтай холбогдон үүссэн маргааныг холбогдох эрх бүхий байгууллага шийдвэрлэнэ.

32.2.Энэ хуулийн 32.1-д заасан эрх бүхий байгууллага маргааныг шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд шүүхэд хандаж шийдвэрлүүлнэ.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

Авто зам барих, засварлах, арчлах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл

33 дугаар зүйл. Авто зам барих, засварлах, арчлах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл

Хэвлэх

33.1.Авто зам, замын байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасны дагуу авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.2.Авто зам, замын байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч этгээдэд Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан шаардлагаас гадна мэргэжилтэй хүний нөөц, техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг илтгэх нэмэлт шаардлагыг тавих бөгөөд энэ талаархи журмыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.3.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 5.2-т заасан зөвшөөрлийг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Авто замд тавих улсын хяналт

34 дүгээр зүйл. Авто замын улсын хяналт

Хэвлэх

34.1.Авто зам, замын байгууламжийг барих, арчлах, засварлах, хамгаалах, ашиглахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих төрийн хяналтыг авто замыг өмчлөгч, эзэмшигч, зам хариуцагч байгууллага, авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, бүх шатны Засаг дарга, холбогдох албан тушаалтан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

АРАВДУГААР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

35 дугаар зүйл. Авто замын тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

35.1.Авто замын тухай хууль тогтоомж зөрчсөний улмаас бусдад учруулсан хохирлыг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.

35.2.Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангаагүйгээс иргэн, хуулийн этгээдэд хохирол учирсныг эрх бүхий байгууллага тогтоосон бол тухайн авто зам хариуцагч болон эзэмшигч уг хохирлыг хариуцан төлнө.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

35.3.Авто замын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээд гарсан хохирлыг нөхөн төлсөн нь түүнийг хуулийн бусад хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

35.4.Авто замын тухай хууль тогтоомж, стандарт, норм, нормативыг зөрчсөн, авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг алдагдуулсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох зүйлд заасны дагуу эрх бүхий албан тушаалтан шийтгэл ногдуулна.

36 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

36.1.Энэ хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.1 дэх заалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

36.2.Энэ хуулийг 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.12.03-ны өдрийн орчуулга)                                          Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

May 11, 2017                                                                                            Ulaanbaatar city

 

ON AUTOROADS

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.The Purpose of Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations between an organization and an individual arisen in connection with planning, constructing, financing, possessing and exploiting auto roads.

Article 2.Legislation on auto roads

2.1.Legislation on auto roads is comprised of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, the Law on Auto transports, the Law on Traffic Safety, this Law and other legislative acts enacted in compliance with them.

2.2.If the international treaties, to which Mongolia is a party, provide otherwise than this Law, then the international treaties shall prevail.

Article 3.Applicability of the Law

3.1.This Law shall apply to regulate relations in connection with the planning of national auto road network on the territory of Mongolia, construction, financing, ownership, possession, exploitation, maintenance, repair and control of auto roads, road structures regardless of property type and status.

Article 4.Definitions of terms of the Law

4.1.The following terms used in this Law shall be interpreted as follows:

4.1.1."Auto road" means any compact, gravel paved road and street with road structure, and maintained, upgraded and regular dirt road designated for transport vehicle to travel;

4.1.2."Auto road registration and database" means electronic database which contains key data, cost value and other information related to the auto road and road structure;

4.1.3."Auto road maintenance" means daily work and service to be performed for the purpose of maintaining auto road and road structure exploitation at the regular level;

4.1.4."Auto road norm, normative, technical documentation" means norms, procedures, rules, technical regulation, instructions, albums, methodology, documents and standards related to budget pricing formation approved by competent organization;

4.1.5."Auto road routine repair" means a work to be executed regularly for the purpose of ensuring safe condition of an auto road and road structure, ensuring traffic safety and improving exploitation level;

4.1.6."Auto road scheduled repair" means scheduled work to be executed for the purpose of determining an auto road and road structure exploitation level and extending exploitation term without changing classification and layout design;

4.1.7."Auto road overhaul maintenance" means scheduled construction work to be executed for the purpose of upgrading and improving auto road and road structure exploitation classification, category and exploitation level;

4.1.8."Auto road land strip" means area determined as specified in Article 16 of this Law that is designated to ensure traffic safety, carry out technological operations and to expand auto road in the future;

4.1.9."Internal auto road of business entities and organizations" means auto road constructed for personal use on the own territory of business entities and organizations;

4.1.10."Contractor" means an authorized legal entity to perform auto road and road structure drawings and design, construction, overhaul maintenance, regular maintenance, technical and technological control on the basis of agreement with a Client;

4.1.11."Road structure" means all types of bridge, overpass, viaduct, road for bicycle, pedestrian and disabled, drainage devices, cuttings, tunnel, equipment to regulate traffic movement and ensure traffic safety, tolls points within the auto road strip, parking and other structures;

4.1.12."Road manager" means an authorized legal entity to perform maintenance and repair to ensure auto road and road structure exploitation readiness and traffic safety on the basis of agreement with a Client;

4.1.13."Road edge" means strips on two sides of roadway;

4.1.14."Road intensity" means an indicator provided in quantity of auto vehicles on the auto road and road structure for unit period of time;

4.1.15."Roadway" means section of the auto road and road structure designated for auto vehicles;

4.1.16."Special lane of roadway" means section of auto road and road structure designated for public, emergency and service transport;

4.1.17."Consulting service" means the service specified in Article 5.1.15 of the Law on procurement of goods and services with state local funds;

4.1.18."Drawing design" means integrated documentation including exploration and geological opinion, geodesy measurement report, environmental study, detailed drawings, technical requirements and cost estimation required for construction, repair, renovation of auto roads and road structures;

4.1.19."Design drawing author" means a legal entity which is certified to develop auto road, road structure design and budget;

4.1.20."Design drawing verification" means an activity to provide expert opinion on suitability of auto road and road structure design drawings, engineering solution and estimation with environmental, climatic and geographic conditions or not, on the compliance of traffic movement coordination and safety with auto road and road structure norm, normative and technical documentation requirements or not;

4.1.21."Contingencies" means additional mandatory work to be executed during the construction of auto roads and road structures;

4.1.22."National auto road network of Mongolia" means auto road network that consists of international, national, metropolitan, local and special purpose auto roads within the territory of Mongolia;

4.1.23."Metropolitan auto road" means an auto road in the territory of Ulaanbaatar city, its satellite towns and its districts;

4.1.24."Local auto roads" means auto roads connecting town, soum, dwellings, farm, industrial complex of agriculture in the territory of aimags and internal auto roads within them;

4.1.25."International auto road" means an auto road on which international auto transport vehicles can travel on the basis of international agreements of Mongolia;

4.1.26."Technical and technological control" means activities including review and oversee compliance of construction and repair of auto roads and road structures to be in compliance with approved design drawings, budget, norm, normative and technical documentation, provide advices and certify work performance;

4.1.27."Special purpose auto road" means an auto road designated for special purpose transportation services;

4.1.28."National auto road" means an auto road which connects the capital city with aimags' centers, roads connecting aimags' centers and with border ports;

4.1.29."Control strip area" means an area that limit passenger's range of vision and required to ensure safety during construction, repair and exploitation of auto road and road structures;

4.1.30."Quality guarantee period" means a specified period of time to be responsible for quality since commissioning of auto road and road structure, and to repair damages occurred due to construction technological inaccuracies.

Article 5.Principles to be adhered to by State on development of national auto road network

5.1.The state shall adhere to the following principles to develop national auto road network:

5.1.1.to develop a national auto road network in conjunction with an integrated development policy and plan;

5.1.2.to build auto roads and road structures in accordance with standards, norm and normative approved by the competent organization;

5.1.3.activities associated with construction, possession, exploitation, maintenance, protection and repair shall not have any adverse impact on human health and environment;

5.1.4.to have an integrated structure and system of the management to develop and exploit national auto roads network.

Article 6.Financing of auto roads and road structures

6.1.Activities such as development of design drawings, construction, repair, maintenance, technical and technological control shall be financed by the state and local budgets, foreign loan and assistance, investments of domestic and foreign private sectors and other sources.

6.2.The State shall support national and foreign investments in the auto road sector development within public-private partnership framework.

6.3.The Government shall approve the list of auto roads and road structures to be constructed with private funds within the public-private partnership based on the proposal of the state central administrative body in charge of auto road matters.

Article 7.Insurance of auto roads and road structure

7.1.Property and responsibility insurance may be obtained when constructing, possessing, exploiting, and providing consulting services of auto roads and road structures.

7.2.Insurance of auto roads and road structures shall be included and executed in the design tasks and work performance agreement.

Article 8.Auto road norm, normative, technical documentation, norm and normative fund

8.1.Mongolia shall maintain an integrated system of auto road norm, normative and technical documentation.

8.2.A Cabinet member in charge of auto road matters and appropriate competent organization shall approve auto road norm, normative and technical documentation.

8.3.Auto road norm, normative and technical documentation are prohibited from being duplicated without authorization from state central administrative body in charge of auto road matters.

8.4.An "Auto road norm and normative fund" to develop, approve and upgrade auto road norm, normative and technical documentation shall be in place and the fund shall be comprised of following sources:

8.4.1.revenue amounting to 0.4 per cent of the budgeted cost of auto road construction, repair, feasibility study, design and drawings;

8.4.2.revenue from sales of auto road norms, normative and technical documentation;

8.4.3.donation provided for the purpose to improve norm, normative and technical documentation;

8.4.4.other.

8.5.Funds of "Auto road norm and normative fund" shall be used for activities to draft, duplicate, promote and organize auto road and road structure norm, normative and technical documentation.

8.6.A Cabinet member in charge of auto road matters shall approve "Operational Procedure on Auto road norm and normative fund".

CHAPTER TWO

POWERS OF STATE AUTHORITIES IN RESPECT TO AUTO ROADS

Article 9.Government powers

9.1.The Government shall exercise the following powers in respect to auto roads:

9.1.1.to enforce and oversee state policy on development of auto road sector of Mongolia;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

9.1.2.to ensure enforcement of legislation on auto roads;

9.1.3.to enforce policy on development of national auto road network;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

9.1.4.to draft investment program and budget of auto road sector and submit to the State Great Khural;

9.1.5.to resolve matters related to construction, maintenance, repair of auto roads and road structures with foreign loan and assistance and to grant authorization to enter into an agreement with an investor;

9.1.6.to provide with integrated organization for auto road repair and maintenance, to have worked the auto road research and development organization with functions to upgrade and improve road standards, norm, normative, technique and technology;

9.1.7.for the purpose to ensure standard exploitation conditions and traffic safety of international, national auto roads and road structures, to specify funds required for auto road maintenance and scheduled repair set by norm and normative in the state budget annually and ensure its performance;

9.1.8.to approve a procedure on construction and exploitation of special purpose auto roads and road structures.

Article 10.Powers of state central administrative body in charge of auto road matters

10.1.A state central administrative body in charge of auto road matters shall exercise the following powers:

10.1.1.to ensure enforcement of legislation on auto roads, Government decisions;

10.1.2.to approve and enforce procedure on training, refreshment trainings and award professional degrees for auto road sector skilled human resources;

10.1.3.to coordinate development of investment plan to develop international, national auto road network based on the local economic and social benefits and priorities, submit it to the Government for approval and ensure the execution;

10.1.4.to coordinate activities to obtain expert opinion on auto road and road structure design, technology and quality of material from the professional research and development organization, to upgrade norm, normative, technical documentation and cost formation, and to introduce scientific achievements, new techniques and technologies;

10.1.5.to execute construction, repair, maintenance, consulting services, client's and technical, technological control of international, national and special purpose auto roads and road structures with state budget, foreign loans and assistance and other sources of funding;

10.1.6.to approve and oversee the execution of norm, normative and technical documentation associated with construction, repair, maintenance, design drawings, and technical and technological control of auto road and road structures;

10.1.7.to develop, submit for approval and ensure execution of construction, repair and exploitation of special purpose auto road;

10.1.8.to provide with professional management and methodology on development and execution of policy and master plan to develop metropolitan and local auto roads;

10.1.9.to arrange integrated policy, professional management and coordination for exploitation, repair and maintenance of international, national and special purpose auto roads, and to be ensured traffic safety and regular conditions of exploitation;

10.1.10.to coordinate commissioning of international, national and special purpose auto roads and road structures, register in the database, incorporate into current assets, evaluate depreciation and amortization, and remove from registration;

10.1.11.to assign tasks and directives to organization and business entities to ensure entirety and standard exploitation conditions of an auto road and ensure the execution;

10.1.12.to conduct a risk assessment on accident reasons of sites with frequent accidents on international, national and special purpose roads, and take appropriate actions.

10.2.A state central administrative body in charge of auto road matters may be performed the auto road maintenance and scheduled maintenance work by a legal entity with a special permit upon concluding an agreement.

Article 11.Functions of an organization in charge of auto road research and survey development

11.1.An organization in charge of auto road research and survey development shall execute the following functions:

11.1.1.to ensure enforcement of auto road legislation, Government decisions;

11.1.2.to organize activities to develop and promote auto road and road structure norms, normative documentation, and to coordinate the execution;

11.1.3.to coordinate and oversee maintenance and repair of international, national auto roads and road structures;

11.1.4.to coordinate activities to account and allocate auto road and road structure norm and normative fund;

11.1.5.to coordinate activities to provide refreshment and specialized trainings, award professional degrees to auto road sector skilled human resources;

11.1.6.to execute auto road sector research, study, scientific and technological policy;

11.1.7.to review, provide opinion, and endorse results on component norms of materials and production to be used for construction and overhaul maintenance of auto roads and road structures;

11.1.8.to organize activities to certify auto road, road structure, railway, airport projects, select and grant expert certification to individuals and legal entities;

11.1.9.to keep track of registration and database on auto roads and road structures, create integrated database;

11.1.10.to develop, submit for authorization and execute auto road price formation, budgeted cost, benchmark rating, price index;

11.1.11.to coordinate activities to review and authorize auto road, road structure manufacturing technology manual;

11.1.12.to execute technical and technological control auto road, road structure on the basis of an agreement with a client;

11.1.13.to employ mobile patrol to ensure auto road, road structure exploitation readiness and traffic safety;

11.1.14.for the purpose to determine auto road, road structure quality and exploitation rate, to conduct comprehensive study and determine extent and timeline of scheduled and overhaul maintenance;

11.1.15.others as specified in the legislation.

11.2.The functions provided in Articles 11.1.2 and 11.1.5 of this Law can be executed by a non-governmental organization based on the decision of an authorized organization.

Article 12.Powers of Governor of aimag, soum, capital city, and districts

/The title of this article was amended by the law as of April 22, 2022/

12.1.Governor of aimag, soum, capital city, and district shall exercise the following powers in respect to auto roads:

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

12.1.1.to negotiate and draft jointly with a state central administrative body in charge of auto road matters the policy and master plan to develop metropolitan and local auto road network in compliance with the state policy to develop national auto road network; to submit it for approval and ensure the execution;

12.1.2.to execute legislation, Government decisions on auto roads, decision of a state central administrative body in charge of auto road matters within its jurisdiction;

12.1.3.to coordinate activities to account and allocate funds in the metropolitan and local auto road fund;

12.1.4.to coordinate activities on auto road, road structure construction, repair and maintenance to be constructed with metropolitan and local funds;

12.1.5.to assign tasks and directives on ensuring and protecting entirety of international, national, local and special purpose auto roads to organizations and citizens of its jurisdiction, and ensure the execution;

12.1.6.to develop procedure on financing, construction, exploitation, repair, maintenance of metropolitan auto roads, collaborate with state central administrative body in charge of auto road matters, submit to the metropolitan Citizens' Representatives' Khural for approval, and execute the procedure;

12.1.7.in case of emergency to repair damage of auto roads triggered by the natural disaster, unforeseen accidents and incidents, to coordinate activities, enforce later to be reimbursed relocation of transport vehicles, communication equipment, mechanisms and assets with reimbursement and relocate required personnel from entities and organizations within the jurisdiction;

12.1.8.to coordinate and regulate traffic movement within its jurisdiction in accordance with the legislation;

12.1.9.Governor of aimag, soum, capital city, and district shall collect and consider proposals and recommendations from a state central administrative body in charge of auto road matters prior of land master plan development.

/This sub-paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

Article 13.Participation of Non-governmental Organizations

13.1.Non-governmental organization of auto road sector can run operations including review and update legislation, norm, normative and technical documentation on auto roads, upgrade quality and access of state services, train and retrain professionals of the sector, award professional degrees and protect rights of auto road workforces.

13.2.A Cabinet member in charge of auto road matters shall make a decision to be performed by a non-governmental organization of the works specified in Article 13.1 of this Law on contract basis.

CHAPTER THREE

AUTO ROAD NETWORK, AUTO ROAD CLASSIFICATION, COMPOSITION, OWNER, AND POSSESSOR

Article 14.Auto road network

14.1.The National auto road network of Mongolia consists of international, national, metropolitan, local and special purpose auto roads.

14.2.The Master plan to develop international and national auto road network shall be developed by the state central administrative body in charge of auto road matters and approved by the Government.

14.3.A Governor of aimag and capital city shall develop a metropolitan and local auto road network development master plan aligned with the international and national auto road network development master plan. The plan shall be approved by the respective Citizens' Representatives Khurals.

14.4.A Governor of aimag, capital city shall obtain proposals and recommendations of the state central administrative body in charge of auto road matters on development of the plan stipulated in Article 14.3 of this Law.

Article 15.Auto road classification

15.1.Auto roads shall be classified as followings for its purpose:

15.1.1.international auto roads;

15.1.2.national auto roads;

15.1.3.local auto roads;

15.1.4.metropolitan auto roads;

15.1.5.special purpose auto roads;

15.1.6.internal auto roads of a business entity and organization.

15.2.A state central administrative body in charge of auto road matters shall make a decision on entering an auto road into classification of auto roads and changing the classification.

15.3.An auto road shall have a route name and number.

15.4.A state central administrative body in charge of auto road matters shall determine route, route name and number of international, national and special purpose auto roads; a Governor of the respective jurisdiction shall determine route, route name and number of metropolitan and local auto roads upon negotiating with a state central administrative body in charge of auto road matters.

15.5.An auto road service rate and assumption shall be classified by the main design and classification shall be determined. Determination of auto road classification, rating and requirements on them shall be regulated by the norm, normative, and technical documentation.

Article 16.Auto road composition

16.1.An auto road shall consist of the following elements:

16.1.1.roadway;

16.1.2.road edge;

16.1.3.road structure;

16.1.4.auto road land strip;

16.1.5.strip area for inspection;

16.1.6.auto road special lane.

16.2.Roadway width of an international, national and special purpose auto road shall be 100 meters (50 meters to both sides of a median), roadway width of local auto road shall be 60 meters (30 meters to both sides of a median).

16.3.Governor of aimag, capital city shall determine roadway width of metropolitan, towns and dwellings road way in accordance with the associated norms and regulations.

16.4.In exceptional cases the width of auto road land strip of international, national and special purpose auto road shall be determined differently depending on the auto road and territory specific characters by the state central administrative body in charge of auto road matters; and the width of metropolitan and local auto road strips shall be determined differently by a Governor of aimag and capital city within the norm and regulation range.

16.5.A state central administrative body in charge of auto road matters shall determine control strip area dimensions of international, national and special purpose roads based on the design project; and a Governor of aimag and capital city shall determine metropolitan and local control strip area width based on the design project.

16.6.It shall be prohibited to grant land for ownership within international, national and special purpose auto road land strip. A state central administrative body in charge of auto road matters shall make a decision on provisional possessing of land.

Article 17.Owner, possessor of auto road and road structure

17.1.International, national and special purpose auto roads, metropolitan and local roads shall be the state public property.

17.2.A possessor of international, national and special purpose auto road and its strip area shall be a state central administrative body in charge of auto roads matters and a party authorized by it.

17.3.A possessor of metropolitan, local auto road and its strip area shall be a Governor of aimag, capital city and a party authorized by the him/her.

17.4.An investor for special purpose auto road may possess an auto road on the basis of an agreement concluded with a state central administrative body in charge of auto road matters.

17.5.An auto road possessor on the basis of agreement specified in Article 17.4 of this Law shall be responsible for repair and maintenance of auto road and road structures under its possession.

CHAPTER FOUR

BUILDING AUTO ROADS

Article 18.Feasibility study of auto roads

18.1.A client of an auto road shall coordinate feasibility study of an auto road.

18.2.A work assignment to develop feasibility study of international, national and special purpose auto roads shall be approved by a state central administrative body in charge of auto road matters; a Governor of aimag, capital city shall approve metropolitan and local roads' and an auto road Client shall approve for another auto roads'.

Article 19.Design drawings of auto roads and road structures

19.1.A professional organization with a special permit shall perform an auto road and road structure design drawings according to the design scope assignment which is approved by a Client.

19.2.Requirements for auto road, road structure design project are:

19.2.1.comply with design drawings scope, recommendation on exploration and geological survey, geodesy measurements, technical conditions, norm, normative and technical documentation;

19.2.2.comply with conditions to have no adverse impact on passengers' hygiene, traffic safety, environmental, historical and cultural heritage;

19.2.3.auto road and road structures to be equipped with viaduct, underpass, overpass in order to ensure conditions not to restrict environment, migration, movement of wild animals;

19.2.4.develop technical requirements inclusive of requirements for materials to be used for construction, repair of auto roads and road structures, specific technological steps;

19.2.5.design drawings of auto roads and road structures shall be verified and certified by a competent party.

19.3.A Cabinet member in charge of auto road matters shall approve a procedure to verify and provide opinions on auto roads and road structures.

19.4.An organization, author shall be responsible for inaccuracies of auto road and road structure design drawings and shall compensate the occurred loss.

19.5.A party which completed verification shall be responsible for inaccuracies of a opinion on design drawing technical solution which is specified in Article 19.4 of this Law.

Article 20.Construction of an auto road and road structure

20.1.Construction of auto road and road structure shall be executed by a legal entity with a special permit on the basis agreement concluded with a client in accordance with applicable legislation.

20.2.A client shall provide design drawings, road line (horizontal alignment), geodesy points, land possessing permit required to start construction and smooth execution of auto road and road structure to a contractor and settle matters to make auto road construction site available.

20.3.Prior of disturbing land and its subsoil for the purpose to construct auto road and road structure, engage paleontological, archeological and ethnographical professional organization to conduct preliminary exploration and research and provide opinions.

20.4.It shall be prohibited to execute construction of auto road and road structure without approved design drawings with verification opinions and technical and technological control.

20.5.A contractor for construction of auto road and road structure must comply with approved design project, norm, normative, technical documentation, technical, technological, hygiene, environment and traffic safety requirements.

20.6.If required to temporarily suspend operations of railway, communications and power line, potable and sewage water pipes and other facilities in order to construct auto road and road structure, a permit must be obtained in advance from a competent organizations.

20.7.It shall be prohibited to temporarily suspend and interrupt regular operations of railway, communications and power line, potable and sewage water pipes and other facilities without permission of a competent organization specified in Article 20.6 of this Law.

20.8.Mandatory additional works to be executed during construction of auto road and road structures shall be financed from the contingencies.

20.9.Contingencies shall be included in the total budget cost at ratio specified in the auto road and road structure norm, normative and technical documentation.

20.10.Cabinet members in charge of finance and budget and auto road matters shall jointly approve a procedure to allocate contingency costs.

20.11.All levels of state organizations, entities and individuals must provide support to ensure smooth and consistent construction of auto roads and road structures.

Article 21.Technical and technological control of auto road construction

21.1.Technical and technological control of auto road and road structure construction shall be executed on the basis of a contract signed by a competent organization with a client.

21.2.A Cabinet member in charge of auto road matters shall approve a regulation to execute technical and technological control of auto roads and road structures.

21.3.Expenses for consulting service of technical and technological control and client control shall be included in the budgeted cost of the auto road and road structure.

CHAPTER FIVE

AUTO ROAD MAINTENANCE AND REPAIR

Article 22.Auto road maintenance and repair works

22.1.An auto road possessor shall provide professional management, methodology and control for auto road maintenance and repair.22.2.Auto road maintenance and repair works shall be classified as follows:

22.2.1.maintenance;

22.2.2.routine repair;

22.2.3.scheduled repair;

22.2.4.overhaul maintenance;

22.2.5.repair depending from unpredicted factors.

22.3.Requirements for auto road maintenance and repair priorities shall be determined by norm, normative and technical documentation.

22.4.Road manager shall execute auto road maintenance, routine and scheduled repair and repair caused by unforeseen factors. If required a contractor for routine repair and repair caused by unforeseen factors shall be selected to execute repairs on contract basis.

22.5.A contractor to execute work on overhaul maintenance of auto roads and road structures on contract basis can be selected from parties with the special permits.

22.6.A contractor to execute technical and technological control of auto roads and road structures' overhaul maintenance on contract basis can be selected from parties with the special permits.

22.7.Auto road repair and routine repair shall be financed on the basis of the auto road exploitation readiness level.

22.8.Cabinet members in charge of finance and budget and auto road matters shall jointly approve financing norm, normative and procedure on the basis of the auto road exploitation readiness level.

Article 23.Organization responsible for auto road maintenance and routine repair

23.1.A manager organization shall be responsible to ensure auto road exploitation, traffic safety and execute maintenance and routine repair on regular basis. A road manager organization shall be a state- and privately-owned legal entity with a special permit to execute road maintenance and repair.

23.2.The road possessor shall determine road route and length to be managed by the road manager.

23.3.Road manager shall have following obligations:

23.3.1.ensure readiness of auto road exploitation and traffic safety;

23.3.2.execute inspection, maintenance and repair on regularly basis in accordance with auto road regulation, obtain information on road and road structures damages from passengers on auto road and immediately take necessary actions;

23.3.3.track records of auto road registration and database, enter to the integrated database;

23.3.4.protect auto road land strip and control strip area;

23.3.5.provide information on regular basis to auto road owners and possessors on road exploitation;

23.3.6.immediately inform public on traffic congestion and damages caused by disaster and accidents and immediately clear obstacles;

23.3.7.prevent from and oversee over-size and overweight vehicles than permitted and chain-wheel vehicle without special protection to be on road;

23.3.8.coordinate intensity register of auto road traffic within the territory in accordance with appropriate regulation.

Article 24.Auto road fund

24.1.An "Auto road fund" shall be in place with a purpose to finance maintenance, repair and other activities related to international, national, metropolitan and local auto roads.

24.2.Auto roads shall be classified as national, metropolitan and local.

24.3.An international, national road maintenance and repair shall be financed with funds of state auto road fund; metropolitan and local auto road maintenance and repair shall be financed with funds of metropolitan and local road fund accordingly.

24.4.Auto road maintenance, routine repair and repairs due to unforeseen factors shall be financed with funds of auto road fund as top priorities.

24.5.The auto road fund shall provide financing for expenses required to strengthen industrial base of an organization in charge of auto road repair and maintenance, conduct research and development, upgrade technology, organize an independent control, contract mobile patrol, train specialists, execute legislation on auto roads.

24.6.The National auto road fund shall under supervision of a state central administrative body in charge of auto road matters and the metropolitan and local auto road fund shall be under supervision of a Governor of aimag and capital city.

24.7.The Government shall approve a procedure to account and allocate funds in auto road fund.

24.8.Prohibited to use funds of the Auto road fund for purposes other than those specified in Articles 24.3, 24.4, 24.5 of this Law.

24.9.A state central administrative body in charge of auto road matters shall approve and enforce work scope and expenditure to be contracted for the specific year with funds of state auto road fund; a governor of aimag, capital city shall approve and enforce work scope and expenditure to be contracted for the specific year with funds of metropolitan and local auto road fund accordingly.

Article 25.Sources for Auto road fund resources

25.1.The National auto road fund resources shall be comprised of the following sources:

25.1.1.not less 20 per cent of excise taxes imposed on imported vehicles;

25.1.2.funds from foreign loan, assistance and donation;

25.1.3.funds allocated from the state budget;

25.1.4.charges for exploitation of international, national, and special purpose auto roads;

25.1.5.penalties imposed on a violator of traffic safety on international, national and special purpose auto road and legislation on auto roads;

25.1.6.fees and charges for international transportation vehicles transiting through the territory of Mongolia;

25.1.7.charges for services provided in auto road land strip pursuant to obtained permits;

25.1.8.others.

25.2.Metropolitan and local auto road fund assets are comprised of the following sources:

25.2.1.taxes on auto transports and self-propelled devices;

25.2.2.funds allocated from metropolitan and local budgets;

25.2.3.foreign loans, assistance and donation funds;

25.2.4.penalties imposed on a violator of traffic safety of metropolitan and local auto roads and legislation on auto roads;

25.2.5.charges for utilization of metropolitan and local roads, parking;

25.2.6.charges for services provided in auto road land strip pursuant to obtained permits;

25.2.7.others.

Article 26.Auto road council

26.1.An Auto road council is comprised of road users and civil representatives shall execute the public control over auto road readiness level, traffic safety, and auto road fund revenues and expenditures.

26.2.A Cabinet member in charge of auto road matters shall approve the composition of the Auto road council and procedure on its operations.

26.3.Auto road owner, possessor, and manager shall be responsible to execute opinions and recommendations of the Auto road council on matters related to auto road readiness level, ensuring traffic safety, and operations of the auto road fund.

CHAPTER SIX

AUTO ROAD REGISTRATION AND INFORMATION

Article 27.Auto road registration and database

27.1.The auto road registration and database shall be comprised of the following information associated with auto roads and road structures:

27.1.1.technical and exploitation indicators;

27.1.2.capacity, classification, condition;

27.1.3.budgeted cost, registration and information on depreciation and amortization;

27.1.4.commissioned date;

27.1.5.information on maintenance of auto roads and road structures' maintenance;

27.1.6.information on damages to auto roads and road structures and road and traffic accidents;

27.1.7.information about an organization that built, maintained and repaired auto roads and road structures;

27.1.8.others.

27.2.A state central administrative body in charge of auto road matters shall be responsible to maintain registration and database of international, national and special purpose roads; a Governor of aimag and capital city shall be responsible to maintain metropolitan and local auto road registration and database.

27.3.Auto road manager organization shall maintain registration and database of roads and road structures under their management and deliver related information annually to an auto road possessor within specified timeline.

27.4.A Cabinet member in charge of auto road matters shall approve and enforce a procedure on maintaining and providing information on integrated database of international, national and special purpose roads and a Governor of aimag and capital city shall approve and execute a regulation on maintaining and providing information on integrated database of metropolitan and local auto roads.

CHAPTER SEVEN

EXPLOITATION OF AUTO ROADS AND ROAD STRUCTURES

Article 28.Commissioning of auto roads and road structures

28.1.A state central administrative body in charge of auto road matters  shall be responsible for commissioning of an international, national and special purpose auto roads, a Governor of capital city, aimag shall be responsible for commissioning of metropolitan and local auto road and road structure.

28.2.A Client organization shall be responsible for commissioning of auto roads and road structures other than those specified in Article 28.1 of this Law.

28.3.A Cabinet member in charge of auto road matters shall approve a procedure to launch, continue, and commission an auto road and road structure construction.

28.4.Quality guarantee period for newly constructed auto road and road structure shall be three years for each contractor and a legal entity in charge of technical and technological control.

Article 29.Exploitation of auto roads and road structures

29.1.A citizen or a legal entity has a right to exploit auto road and road structures by designation regardless of its jurisdiction and ownership status.

29.2.Auto road user holds following rights and obligations:

29.2.1.unless otherwise specified in the legislation, to exploit auto roads and road structures free of charge;

29.2.2.file a complaint and urge relevant organization, official on auto road maintenance, repair and traffic safety;

29.2.3.receive reimbursement for any loss caused by irresponsibility of an organization in charge for auto road repair and maintenance;

29.2.4.comply with this Law and associated legislation;

29.2.5.immediately inform the organization on charge about severe damages and violations on auto roads that may cause loss to others;

29.2.6.in case of disturbing entirety of auto road such as dig and cut road, build exit and entry for mandatory construction, expansion of facilities, connection to the piping system, a permit must be obtained from auto road proprietor organization and hand over to the proprietor after completion of work ensuring regular exploitation.

29.3.Auto road user is prohibited to conduct the following actions:

29.3.1.damage auto roads and road structure;

29.3.2.make changes to the auto road design, plan and designated without appropriate permission;

29.3.3.hinder auto road construction, repair, maintenance and protection;

29.3.4.dispose garbage, disgorge water, place stones, metal items on roadway, edge, strip area of auto roads, place address board, promotional boards, items that hinder traffic and limit range of vision;

29.3.5.allow transport vehicles without special protection or chain vehicles and over size, over capacity and overweight vehicles that exceed auto road restrictions to be on the road;

29.3.6.run business activities within auto road land strip that are unrelated to auto road exploitation and without permits from competent organizations;

29.3.7.other activities prohibited by the legislation.

Article 30.Fee for exploitation of auto roads and road structures

30.1.The Government shall regulate road route, road length and charges for exploitation of international, national and special purpose auto roads and road structures; Citizens' Representatives' Khural of aimag, capital city shall regulate road route, road length and charges for exploitation of metropolitan and local auto roads and road structures accordingly.

30.2.A Cabinet member in charge of auto road matters shall approve a procedure on fees for exploitation of international, national and special purpose auto roads.

30.3.A Governor of aimag, capital city shall approve and enforce a procedure on fees for exploitation of metropolitan and local auto roads and road structures.

30.4.Local self-governing and administrative organizations are prohibited to establish and operate a unit to collect fees and charges on international, national auto roads and road structures.

30.5.Transportation vehicles designated for disabled people shall be free of fees to exploit auto road and road structures.

Article 31.Closing of auto roads and road structures

31.1.Auto roads may be temporarily closed in cases of potential danger to auto road, road structure and traffic movement, infeasibility to drive on roadway, and auto road requires mandatory repair.

31.2.A Cabinet member in charge of auto road matters shall approve a procedure to close auto roads and road structures, and change road routes.

Article 32.Dispute resolution

32.1.A dispute related to construction, possession and exploitation of auto roads shall be resolved by a competent organization.

32.2.If a competent organization specified in Article 32.1 of this Law fails to make a decision on a dispute, the case shall be resolved by the court.

CHAPTER EIGHT

SPECIAL PERMIT TO CONSTRUCT, REPAIR, MAINTAIN AND PROVIDE CONSULTING SERVICES OF AUTO ROADS

Article 33.Special permit to construct, repair, maintain and provide consulting services of auto roads

33.1.A special permit to develop feasibility study, design drawings of auto roads and road structure, construct, maintain, repair auto roads, provide consulting services on technical and technological control of auto roads shall be issued by the state central administrative body in charge of the auto roads in accordance with the Law on Permits.

/In this paragraph, the word "on licensing of business activity" was changed into "on Permits" by law as of June 17, 2022, and it shall be enforced on January 1, 2023/

33.2.An applicant applied for a special permit to develop feasibility study and design drawings, construct, maintain, repair and provide consulting service on technical and technological control of auto road and road structure shall comply with requirements specified in Law on Permits and comply with additional requirements to confirm availability of skilled labor force and technical equipment capacity. The applicable procedure shall be approved by a Cabinet member in charge of auto roads matters.

/In this paragraph, the word "on licensing of business activity" was changed into "on Permits" by law as of June 17, 2022, and it shall be enforced on January 1, 2023/

CHAPTER NINE

NATIONAL CONTROL OF AUTO ROADS

Article 34.National control of auto roads

34.1.A state control on enforcement of legislation applicable for construction, maintenance, repair, protection and exploitation of auto roads and road structures shall be executed by an auto road owner, possessor, and manager organization, an specialized inspection authority, all levels of Governors, and relevant officials within their competence in accordance with the Law on State control and inspection.

CHAPTER TEN

MISCELLANEOUS

Article 35.Liabilities for the violators of legislation on auto road

35.1.A competent organization and/or official shall ensure that a liable person shall pay a compensation for damage caused to others due to violation of legislation on auto roads in accordance with applicable legislation.

35.2.If law and enforcement organization confirms damage caused to a citizen, legal entity due to incompliance of auto road and road structure exploitation, the auto road manager and owner shall pay a compensation for damage.

35.3.Reimbursement of damage by a violator of a legislation on auto roads shall not serve as a basis to indemnify the violator from other legal liabilities.

35.4.If violation of legislation, standards, norm, normative on auto roads and disruption of regular exploitation conditions do not constitute a criminal liability, a competent official shall impose penalty in accordance with applicable articles specified in the Law on Violations.

Article 36.Entry into force of the Law

36.1.Sub-paragraph 25.1.1 of Article 25 of this Law shall enter into force on January 1, 2018.

36.2.This Law shall enter into force on July 1, 2017.

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENKHBOLD.M