A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

I ХЭСЭГ

ТӨРИЙН АЛБА

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."төрийн алба" гэж төрийн зорилт, чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, төрийн бодлого боловсруулах, төрөөс зайлшгүй үзүүлэх шаардлагатай бусад үйлчилгээг нийтэд хүргэх үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалтыг;

3.1.2."төрийн албан хаагч" гэж төрийн албан тушаалыг эрхэлж, эрх, үүргээ хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа этгээдийг;

3.1.3."чадахуйн зарчим /мерит/" гэж иргэнийг төрийн албанд сонгон шалгаруулж томилох, чөлөөлөх, ажлын гүйцэтгэлийг нь үнэлэх, дэвшүүлэх, шагнаж урамшуулах асуудлыг шийдвэрлэхдээ хувь хүний мэдлэг, боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар, туршлага, ажлын үр дүнд тулгуурлахыг;

3.1.4."сул орон тоо" гэж төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсан, өөр албан тушаалд сонгогдсон, томилогдсон, эсхүл төрийн жинхэнэ албан хаагч нас барсны улмаас тухайн албан тушаалын орон тоо суларсан байхыг;

3.1.5."албан тушаалын тодорхойлолт" гэж тухайн албан тушаалын чиг үүрэг, түүнийг хэрэгжүүлэх албан хаагчид тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварын шаардлагыг баталгаажуулсан баримт бичгийг.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

4.1.Улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтоох бөгөөд хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн холбогдох заалтыг дагаж мөрдөнө.

4.2.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн эрх зүйн байдлыг энэ хууль болон хууль тогтоомжийн бусад актаар тогтооно.

4.3.Үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлыг Хөдөлмөрийн тухай хууль, энэ хууль болон хууль тогтоомжийн бусад актаар тогтооно.

4.4.Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай болон бусад хуулиар зохицуулна.

4.5.Төрийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжтэй холбогдсон харилцааг энэ хууль, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулиар тус тус зохицуулна.

4.6.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, бүх шатны шүүхийн шүүгчийг томилох, чөлөөлөх асуудлыг холбогдох хуулиар зохицуулна.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, АНГИЛАЛ, ЗАРЧИМ, СТАНДАРТ, САНХҮҮЖИЛТ

5 дугаар зүйл.Төрийн албаны эрхэм зорилго

Хэвлэх

5.1.Төрийн албаны эрхэм зорилго нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг чандлан баримталж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд захирагдан ард түмэндээ үйлчилж, төрд чин үнэнчээр зүтгэхэд оршино.

6 дугаар зүйл.Төрийн албаны ангилал

Хэвлэх

6.1.Төрийн албыг доор дурдсанаар ангилна:

6.1.1.төрийн улс төрийн алба;

6.1.2.төрийн захиргааны алба;

6.1.3.төрийн тусгай алба;

6.1.4.төрийн үйлчилгээний алба.

6.2.Энэ хуулийн 6.1.2, 6.1.3-т заасан албыг төрийн жинхэнэ алба гэнэ.

7 дугаар зүйл.Төрийн албаны зарчим

Хэвлэх

7.1.Төрийн албанд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх зарчмаас гадна дараахь зарчмыг баримтална:

7.1.1.ард түмэнд үйлчлэх;

7.1.2.мэргэшсэн, тогтвортой байх;

7.1.3.улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагч улс төрийн нам, эвслийн үйл ажиллагаанаас ангид байх;

7.1.4.Монгол Улсын иргэн төрийн алба хаах адил тэгш боломжоор хангагдах;

7.1.5.төрийн жинхэнэ албан тушаалд иргэнийг томилохдоо гагцхүү чадахуйн зарчмыг баримтлах;

7.1.6.ил тод байх;

7.1.7.ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх;

7.1.8.захирах, захирагдах ёсыг баримтлах.

8 дугаар зүйл.Төрийн албаны стандарт

Хэвлэх

8.1.Төрийн албаны стандарт нь төрийн албыг үр дүнтэй удирдах, төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулахад чиглэнэ.

8.2.Төрийн албаны стандарт нь төрийн байгууллага чиг үүргээ, төрийн албан хаагч албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн менежментийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлагыг тогтооно.

8.3.Төрийн албаны стандартыг Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд заасны дагуу боловсруулан баталж, мөрдүүлнэ.

9 дүгээр зүйл.Төрийн албаны санхүүжилт

Хэвлэх

9.1.Төрийн албаны зардлыг төсвөөс санхүүжүүлнэ.

9.2.Төрийн албаны зардлыг бууруулах талаар төрөөс авах арга хэмжээ нь төрийн албан хаагчид олгох цалин хөлс, нөхөх төлбөр, тусламж, тэтгэвэр, тэтгэмж болон бусад төлбөрийн хэмжээг бууруулах, түр буюу бүрмөсөн зогсоох үндэслэл болохгүй.

9.3.Төрийн албаны санхүүжилт болон төрийн байгууллагын төсвийн хөрөнгийн ашиглалтад тавих хяналтыг төсвийн тухай болон төрийн аудитын тухай хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ТӨРӨЛ, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ, ТОО БҮРТГЭЛ

10 дугаар зүйл.Төрийн албан тушаалын ангилал, төрөл

Хэвлэх

10.1.Төрийн албан тушаалыг доор дурдсанаар ангилна:

10.1.1.төрийн улс төрийн албан тушаал;

10.1.2.төрийн захиргааны албан тушаал;

10.1.3.төрийн тусгай албан тушаал;

10.1.4.төрийн үйлчилгээний албан тушаал.

10.2.Төрийн албан тушаал нь удирдах, гүйцэтгэх, туслах гэсэн төрөлтэй байна.

10.3.Энэ хуулийн 10.1.2, 10.1.3-т заасан албан тушаалыг төрийн жинхэнэ албан тушаал гэнэ.

10.4.Энэ хуулийн 10.1.2, 10.1.4-т заасан удирдах, гүйцэтгэх, туслах албан тушаалын төрөлд хамаарах албан тушаалын жагсаалтыг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.

11 дүгээр зүйл.Төрийн улс төрийн албан тушаал

Хэвлэх

11.1.Төрийн улс төрийн албан тушаалд Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулиар тогтоосон болзол, журам, шалгуурын дагуу сонгогддог болон уг сонгуулийн үр дүнд томилолтын журмаар ажиллах, мөн тэдгээрийн бүрэн эрхийн хугацаанд өөрт нь үйлчлэх орон тооны дараахь албан тушаал хамаарна:

11.1.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч;

11.1.2.Монгол Улсын Их Хурлын дарга;

11.1.3.Монгол Улсын Ерөнхий сайд;

11.1.4.Монгол Улсын Их Хурлын дэд дарга, гишүүн;

11.1.5.Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн;

11.1.6.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга;

11.1.7.Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, дэд сайд;

11.1.8.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх, Монгол Улсын Их Хурлын даргын зөвлөх, Ерөнхий сайдын зөвлөх;

11.1.9.бүх шатны Засаг дарга болон аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын орлогч;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.1.10.улс төрийн албан тушаалтны бүрэн эрхийн хугацаанд зөвхөн өөрт нь үйлчлэх орон тооны зөвлөх, туслах, хэвлэл мэдээллийн ажилтны албан тушаал;

11.1.11.Улсын Их Хурал дахь нам, эвслийн бүлгийн ажлын албаны албан тушаал;

11.1.12.хуульд заасан бусад албан тушаал.

11.2.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, хот, тосгоны захирагчийн албан тушаалыг төрийн улс төрийн албан тушаалтай адилтган үзэж болно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.3.Улс төрийн албан хаагчийн бүрэн эрхийн хугацаанд зөвхөн өөрт нь үйлчлэх орон тооны зөвлөх, туслах, хэвлэл мэдээллийн ажилтан нь тухайн албан тушаалтанд шууд захирагдах боловч төрийн албан хаагчийн хувьд тухайн байгууллагад харьяалагдана.

12 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны албан тушаал

Хэвлэх

12.1.Төрийн захиргааны албан тушаалд төрийн бодлого боловсруулахад мэргэшлийн зөвлөгөө өгөх, уг бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төрийн захиргааны удирдлагаар хангах, зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий дараахь албан тушаал хамаарна:

12.1.1.Төрийн албаны зөвлөлийн дарга, гишүүн, ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал;

12.1.2.Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Үндсэн хуулийн цэцийн ажлын алба, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны ажлын алба, бүх шатны шүүхийн Тамгын газар, шүүхийн захиргааны бусад байгууллага, прокурорын ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал;

/Энэ заалтад 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.3.Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үндэсний статистикийн хороо, Сонгуулийн ерөнхий хороо, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал;

12.1.4.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал;

12.1.5.яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал;

12.1.6.хуульд өөрөөр заагаагүй бол Засгийн газрын агентлагийн удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал;

12.1.7.аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга, аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон Засаг даргын ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.8.хуульд өөрөөр заагаагүй бол аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх улсын төсвөөс санхүүждэг нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал;

12.1.9.хот, тосгоны захирагчийн ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал;

12.1.10.хуульд заасан бусад албан тушаал.

13 дугаар зүйл.Төрийн тусгай албан тушаал

Хэвлэх

13.1.Төрийн тусгай албан тушаалд Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан журмын дагуу үндэсний болон хүн амын аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн хэв журам болон хууль дээдлэх үндсэн зарчмыг сахиулахтай холбогдсон төрийн тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлэх дараахь албан тушаал хамаарна:

13.1.1.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, бүх шатны шүүхийн шүүгч, прокурор;

13.1.2.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;

13.1.3.Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Тэргүүн дэд, Дэд ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, орон тооны гишүүн, Үндэсний статистикийн  хорооны дарга, дэд дарга, Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга, гишүүн, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын хорооны дарга, гишүүн, Үндэсний болон орон нутгийн аудитын газар, Авлигатай тэмцэх газрын удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал;

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.1.4.зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, онцгой байдал, тагнуул, төрийн тусгай хамгаалалт, гадаадын иргэн, харьяат, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, шүүх шинжилгээний байгууллагын удирдлага;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.1.5.дипломат албан тушаал;

13.1.6.зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, онцгой байдал, тагнуул, төрийн тусгай хамгаалалт, цагдаа, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын болон шүүх шинжилгээний байгууллагын офицер, ахлагч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч, гаалийн байцаагч, шүүх шинжилгээний байгууллагын шинжээч, мэргэжилтэн, гадаадын иргэн, харьяатын байгууллагын ажилтан;

/Энэ хэсгийг 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.1.7.хуульд заасан бусад албан тушаал.

14 дүгээр зүйл.Төрийн үйлчилгээний албан тушаал

Хэвлэх

14.1.Төрийн үйлчилгээний албан тушаалд төрийн үйлчилгээг адил тэгш, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах чиг үүрэг бүхий хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажиллах дараахь албан тушаал хамаарна:

14.1.1.төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаал;

14.1.2.боловсрол, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, соёл, урлаг, спорт зэрэг төсвөөс санхүүждэг төрийн үйлчилгээний байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгч, бусад удирдах, гүйцэтгэх, туслах албан тушаал;

14.1.3.яам, агентлагийн харьяа болон түүний дэргэд ажилладаг, төсвөөс санхүүждэг төрийн үйлчилгээний байгууллагын удирдах, гүйцэтгэх, туслах албан тушаал.

15 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг

Хэвлэх

15.1.Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг /цаашид "хувийн хэрэг" гэх/ нь төрийн албан хаагчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, түүний эрхэлсэн албан тушаал, ажлын үр дүнтэй холбогдсон мэдээллийг агуулна.

15.2.Төрийн албан хаагчид зөвхөн нэг хувийн хэрэг хөтөлнө.

15.3.Хувийн хэрэг хөтлөх журмыг төрийн албаны төв байгууллага батална.

16 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл

Хэвлэх

16.1.Төрийн албаны төв байгууллага төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийг хөтлөх бөгөөд уг бүртгэлд төрийн албан тушаал эрхэлж байгаа, эрхэлж байсан мэдээлэл болон энэ хуулийн 10.1.2, 10.1.4-т заасан удирдах албан тушаалтны нөөцийн бүртгэлийг тусгасан байна.

16.2.Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журмыг Засгийн газар батална.

16.3.Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлд хамаарах албан тушаал эрхэлж байсан төрийн албан хаагчийг энэ хуулийн 16.1-д заасан удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН ӨНДӨР АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЗЭРЭГ ЗИНДАА БОЛОН ТӨРИЙН БУСАД АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ

17 дугаар зүйл.Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа

Хэвлэх

17.1.Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Улсын Их Хурал тогтооно.

18 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

Хэвлэх

18.1.Төрийн захиргааны албан тушаалыг доор дурдсанаар ангилна:

18.1.1.тэргүүн түшмэл;

18.1.2.эрхэлсэн түшмэл;

18.1.3.ахлах түшмэл;

18.1.4.дэс түшмэл;

18.1.5.туслах түшмэл.

18.2.Тэргүүн түшмэлийн албан тушаалд яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, түүнтэй адилтгах бусад албан тушаал хамаарна.

18.3.Эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалд яамны газрын дарга, хэлтсийн дарга, тэдгээртэй адилтгах бусад албан тушаал хамаарна.

18.4.Ахлах түшмэлийн албан тушаалд яамны тасгийн дарга, ахлах шинжээч, шинжээч, тэдгээртэй адилтгах бусад албан тушаал хамаарна.

18.5.Дэс түшмэлийн албан тушаалд яамны ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн, ахлах зохион байгуулагч, тэдгээртэй адилтгах бусад албан тушаал хамаарна.

18.6.Туслах түшмэлийн албан тушаалд яамны зохион байгуулагч, тэдгээртэй адилтгах бусад албан тушаал хамаарна.

18.7.Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Улсын дээд шүүх, Үндсэн хуулийн цэц, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Төрийн албаны зөвлөл, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Сонгуулийн ерөнхий хороо, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үндэсний статистикийн хороо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын хорооны ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Улсын Их Хурал тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.8.Яам, төрийн бусад байгууллагын төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

19 дүгээр зүйл.Төрийн тусгай албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, зэрэг дэв

Хэвлэх

19.1.Төрийн тусгай албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, зэрэг дэвийг хууль тогтоомжид заасны дагуу тогтооно.

19.2.Төрийн тусгай албан тушаалыг энэ хуулийн 18.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаалын ангилалд адилтган авч үзэх албан тушаалын жагсаалтыг Засгийн газрын саналыг үндэслэн төрийн албаны төв байгууллага батална.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20 дугаар зүйл.Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл

Хэвлэх

20.1.Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэлийг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

20.2.Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалыг энэ хуулийн 18.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаалын ангилалд адилтган авч үзэх албан тушаалын жагсаалтыг Засгийн газрын саналыг үндэслэн төрийн албаны төв байгууллага батална.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

21 дүгээр зүйл.Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв

Хэвлэх

21.1.Төрийн захиргааны тэргүүн түшмэл, эрхэлсэн түшмэл, ахлах түшмэл, дэс түшмэл, туслах түшмэлийн албан тушаал нь тус бүртээ тэргүүн зэрэг, дэд зэрэг, гутгаар зэрэг, дөтгөөр зэрэг гэсэн зэрэг дэвтэй байна.

21.2.Энэ хуулийн 21.1-д заасан зэрэг дэвийг дараахь албан тушаалтан олгоно:

21.2.1.тэргүүн түшмэлийн албан тушаалын зэрэг дэвийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч;

21.2.2.эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалын зэрэг дэвийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд;

21.2.3.ахлах түшмэл, дэс түшмэл, туслах түшмэлийн албан тушаалын зэрэг дэвийг Монгол Улсын сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, төрийн бусад байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан.

21.3.Зэрэг дэв олгохдоо төрийн албанд ажилласан буюу тухайн албан тушаалын ангилалд ажилласан хугацаа, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг харгалзана.

21.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журмыг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал тогтооно.

21.5.Төрийн албаны зарим онцлог салбарын албан тушаалын зэрэг дэвийг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн хуулиар тогтоож болно.

II ХЭСЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИХ ШААРДЛАГА, ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОХ ЖУРАМ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИХ ШААРДЛАГА

22 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд тавих нийтлэг шаардлага

Хэвлэх

22.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан тушаалд дараахь нийтлэг шаардлагыг хангасан иргэнийг томилно:

22.1.1.Монгол Улсын иргэн байх;

22.1.2.дээд боловсролтой байх;

Тайлбар: Энэ хуулийн 10.2-т заасан туслах албан тушаалд мөн хуулийн 22.1.2-т заасан шаардлага хамаарахгүй.

22.1.3.Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй байх;

22.1.4.монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай байх;

22.1.5.сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй байх;

22.1.6.энэ хуулийн 46.2.2, 46.2.3-т заасан үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөгдөөгүй байх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

22.1.7.хуулийн дагуу цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэн үүргээ биелүүлсэн байх.

/Энэ заалтын дугаарт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Тайлбар: 2008 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдрөөс өмнө 18 нас хүрсэн, түүнчлэн эмнэлгийн магадлагаагаар эрүүл мэндээр тэнцээгүй, хуульд заасан бусад үндэслэлээр цэргийн жинхэнэ албанаас түр буюу бүрмөсөн чөлөөлөгдсөн иргэнд энэ хуулийн 22.1.7-д заасан шаардлага хамаарахгүй.

/Энэ тайлбарт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23 дугаар зүйл.Төрийн албан тушаалд тавих тусгай шаардлага

Хэвлэх

23.1.Төрийн улс төрийн болон тусгай албан тушаалд тавих тусгай шаардлагыг холбогдох хуулиар тогтооно.

23.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол доор дурдсан төрийн захиргааны албан тушаалд энэ хуулийн 22.1-д заасан нийтлэг шаардлагаас гадна дараахь тусгай шаардлагыг хангасан иргэнийг томилно:

23.2.1.тэргүүн түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдох бол төрийн албанд 12-оос доошгүй жил, үүнээс эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалд 6-аас доошгүй жил ажилласан байх бөгөөд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх;

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.2.2.эрхэлсэн түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдох бол төрийн албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс ахлах түшмэлийн албан тушаалд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх бөгөөд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх;

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.2.3.ахлах түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдох бол төрийн албанд 6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх бөгөөд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх.

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.3.Энэ хуулийн 11.1-д заасан албан тушаалд ажилласан хугацааг төрийн захиргааны албан тушаалын зохих ангилалд ажилласан хугацаанд дүйцүүлэн тооцож болно. 

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

23.4.Энэ хуулийн 23.3-т заасан хугацааг төрийн захиргааны албан тушаалын ангилалд хамаарах албан тушаалд ажилласан хугацаанд дүйцүүлэн тооцох журмыг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

23.5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага болон албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журмыг төрийн албаны төв байгууллага батална.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.6.Төрийн захиргааны албаны албан тушаалын тодорхойлолтыг энэ хуулийн 23.5-д заасан журамд нийцүүлэн боловсруулж, төрийн албаны төв байгууллагын зөвшөөрлийг үндэслэн тухайн албан хаагчийг томилох эрх бүхий этгээд албан тушаал тус бүрээр батална.

/Энэ хэсгийн дугаарт болон хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.7.Тухайн байгууллагын чиг үүрэгт хууль тогтоомжоор өөрчлөлт орсноос бусад тохиолдолд энэ хуулийн 23.5-д заасан тусгай шаардлага болон албан тушаалын тодорхойлолтод өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийн дугаарт болон хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.8.Хуульд заасны дагуу хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан тушаалд сонгогдсон буюу томилогдсон этгээд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 101.4 дэх хэсэгт заасан арга хэмжээг авна.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24 дүгээр зүйл.Мэргэшүүлэх багц сургалт

Хэвлэх

24.1.Мэргэшүүлэх багц сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг тухайн албан тушаалын онцлог, хариуцсан ажил, гүйцэтгэх чиг үүргийг харгалзан төрийн албаны төв байгууллага, Засгийн газар хамтран батална.

24.2.Мэргэшүүлэх багц сургалтыг Засгийн газрын харьяа төрийн албаны сургалтын байгууллага хариуцан зохион байгуулна.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОХ ЖУРАМ

25 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилох нийтлэг журам

Хэвлэх

25.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан тушаалд энэ хуулиар тогтоосон шаардлагыг хангасан Монгол Улсын иргэнийг сонгон шалгаруулж томилно.

26 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны албан тушаалд томилох үндсэн шалгуур

Хэвлэх

26.1.Төрийн захиргааны албан тушаалд энэ хуулийн 3.1.3-т заасан чадахуйн зарчмыг үндсэн шалгуур болгож, түүнийг хамгийн сайн хангасан хүнийг томилно.

26.2.Энэ хуулийн 22.1-д заасан нийтлэг болон 23 дугаар зүйлд заасан тусгай шаардлагыг хангасан тохиолдолд мөн хуулийн 26.1-д заасан шалгуурыг хангасанд тооцно.

26.3.Энэ хуулийн 23.2-т заасан ажилласан жилийг тогтоосон тусгай шаардлагын 50 хувийг хангасан төрийн албан хаагчийг үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ, ёс зүй, мэдлэг, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварыг харгалзан хугацаанаас өмнө шатлан дэвшүүлж болно.

26.4.Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журмыг энэ хуульд нийцүүлэн Засгийн газрын саналыг харгалзан төрийн албаны төв байгууллага батална. Албан тушаалд шатлан дэвшүүлж томилоход энэ журмыг баримтална.

27 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд сонгон шалгаруулж томилох

Хэвлэх

27.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд томилох эрх бүхий этгээд доор дурдсан журмын дагуу уг орон тоог нөхнө:

27.1.1.төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд шатлан дэвших зарчмын дагуу төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас болон энэ хуулийн 16.1-д заасан удирдах албан тушаалтны нөөцөд байгаа иргэдээс;

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

27.1.2.төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх болон туслах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас болон холбогдох бусад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас;

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

27.1.3.төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх болон туслах албан тушаалын сул орон тоог энэ хуулийн 27.1.2-т заасны дагуу нөхөх боломжгүй бол төрийн албан хаагчийн нөөцөд байгаа иргэдээс;

27.1.4.энэ хуулийн 27.1.3-т заасны дагуу нөхөх боломжгүй бол нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлах.

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

27.2.Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй. Томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан сул орон тоо гарсан өдрөөс хойш энэ тухай мэдээллийг долоо хоногт, сонгон шалгаруулалт явуулах захиалгыг 21 хоногт багтаан төрийн албаны холбогдох шатны байгууллагад хүргүүлнэ.

27.3.Энэ хуулийн 27.1-д заасан тохиолдолд томилох эрх бүхий этгээд төрийн албаны төв байгууллагаас санал болгосон нэр дэвшигчийг холбогдох албан тушаалд томилно. Томилох эрх бүхий этгээд төрийн албаны төв байгууллагын санал болгосон төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд нэр дэвшигчийг томилохоос хуульд заасан үндэслэлээр нэг удаа татгалзах эрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд төрийн албаны төв байгууллага өөр хүнийг зохих журмын дагуу санал болгоно.

28 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилох хугацаа

Хэвлэх

28.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилохдоо тодорхой хугацаа заахгүй.

28.2.Хуульд хугацаатай томилохоор заасан төрийн албан тушаалд нөхөн томилогдсон этгээдийн бүрэн эрхийн хугацаа нь өмнөх албан тушаалтны бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаатай адил байна.

28.3.Төрийн жинхэнэ албанд анх орсон иргэнд туршилтын хугацааг 6-12 сар хүртэл хугацаагаар тогтоож болно.

28.4.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд ажилласан туршилтын хугацааг төрийн алба хаасан хугацаанд оруулан тооцно.

28.5.Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журмыг төрийн албаны төв байгууллага батална.

29 дүгээр зүйл.Албан тушаалын ажлын байрны сургалт

Хэвлэх

29.1.Иргэнийг төрийн албан тушаалд томилсны дараа богино болон дунд хугацааны сургалтад хамруулна.

29.2.Энэ хуулийн 29.1-д заасан сургалтыг Засгийн газрын харьяа төрийн албаны сургалтын байгууллага хариуцан зохион байгуулна.

29.3.Энэ хуулийн 29.1-д заасан сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тодорхойлно.

30 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг томилох үйл ажиллагаанд тавих хяналт

Хэвлэх

30.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албаны төв байгууллага өөрөө, эсхүл иргэний гомдол, мэдээллийн дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сонгон шалгаруулж томилох үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийнэ.

30.2.Энэ хуулийн 30.1-д заасан хяналт, шалгалтын явцад хууль тогтоомж зөрчиж сонгон шалгаруулалт явуулсан, төрийн албан хаагчийг томилсон нь тогтоогдсон бол зөрчлийг арилгах хугацаатай үүрэг, даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулна.

30.3.Энэ хуулийн 30.2-т заасан үүрэг, даалгаврыг биелүүлээгүй бол төрийн албаны төв байгууллага хууль тогтоомж зөрчсөн шийдвэрийг хүчингүй болгоно.

31 дүгээр зүйл.Хориглох зүйл

Хэвлэх

31.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан тушаалд дараахь тохиолдолд авч ажиллуулахыг хориглоно:

31.1.1.энэ хуулийн 22, 23 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй;

31.1.2.төрийн албанаас сахилгын шийтгэлээр болон хууль тогтоомжид заасан үндэслэл, журмаар халагдсан өдрөөс хойш төрийн албанд эргэж орох хуульд заасан хугацаа дуусгавар болоогүй, тодорхой хугацаагаар төрийн жинхэнэ алба хаах эрх хасагдсан иргэний уг хугацаа дуусаагүй;

31.1.3.хууль тогтоомжоор зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд албан үүргийн хувьд нэг нь нөгөөдөө шууд захирагдах буюу шууд хяналт тавих албан хаагчтай хамаарал бүхий этгээд нь тухайн ажлын албаны нэгжид хамт ажиллахаар бол;

31.1.4.хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдолд.

31.2.Энэ хуульд заасан журмын дагуу төрийн албан хаагчийг сонгон шалгаруулж томилоход Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, гишүүн, Ерөнхий сайд, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, улс төрийн албан тушаалтан, улс төрийн нам, эвслийн удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан, бусад этгээдийн зүгээс аливаа хэлбэрээр нөлөөлөх, дарамт, шахалт үзүүлэхийг хориглоно.

31.3.Төрийн албан хаагчийг томилох асуудлаар хууль тогтоомж зөрчих, түүнчлэн дээрх үйл ажиллагаатай холбогдсон хуурамч тодорхойлолт, гэрчилгээ, баталгаа гаргахыг хориглоно.

31.4.Төрийн тухайн албан тушаалд тавих шаардлагыг хангасан иргэний төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх эрхийг үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын харьяаллаар ялгаварлаж үл болно.

32 дугаар зүйл.Хариуцлага

Хэвлэх

32.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албаны төв байгууллага энэ хуулийн 22, 23, 26, 27, 28, 31 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийг хүчингүй болгож, буруутай албан тушаалтныг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх мэдэгдлийг томилох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.

32.2.Эрх бүхий этгээд нь энэ хуулийн 32.1-д заасан мэдэгдлийг заавал биелүүлж, авсан арга хэмжээний талаар 14 хоногийн дотор хариу мэдэгдэнэ.

32.3.Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга болон Засгийн газраас томилдог бусад удирдах албан тушаалтныг энэ хуулийн 26 дугаар зүйлд заасныг зөрчиж томилсон бол холбогдох шийдвэрийг Засгийн газар өөрөө ажлын 14 хоногийн дотор хүчингүй болгоно.

32.4.Улс төрийн албан тушаалтан, улс төрийн нам, эвслийн удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан, бусад этгээдийн зүгээс төрийн албан тушаалд томилох үйл явцад аливаа хэлбэрээр нөлөөлсөн тохиолдолд төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн жинхэнэ албан тушаалд нэр дэвшигч иргэн энэ тухай тэмдэглэл хөтөлж, холбогдох баримтыг төрийн албаны төв байгууллагад 30 хоногийн дотор хүргүүлнэ.

32.5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албаны төв байгууллага энэ хуулийн 32.4-т заасан тэмдэглэлтэй танилцаж, үндэслэлтэй бол холбогдох шийдвэрийг хүчингүй болгоно.

32.6.Улс төрийн албан тушаалтан энэ хуулийн 31.2, 32.2-т заасныг зөрчсөн тохиолдолд энэ нь тухайн этгээдийг огцруулах үндэслэл болно.

32.7.Энэ хуулийн 32.1, 32.2-т заасныг зөрчсөн тохиолдолд тухайн эрх бүхий этгээдийг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх үндэслэл болно.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ

33 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албаны шалгалт

Хэвлэх

33.1.Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сонгон шалгаруулах зорилгоор төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг авна.

33.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албаны шалгалт доор дурдсан төрөлтэй байна:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.2.1.ерөнхий шалгалт;

33.2.2.тусгай шалгалт.

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.3.Ерөнхий шалгалтыг төрийн жинхэнэ алба хаах хүсэлтэй, энэ хуулийн 22.1-д заасан шаардлагыг хангасан иргэн, төрийн үйлчилгээний болон улс төрийн албан хаагчаас, тусгай шалгалтыг энэ хуулийн 18.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал хооронд шилжих тохиолдолд болон энэ хуулийн 27.1.3, 33.8-д заасан нөөцөд байгаа иргэдээс тус тус авна.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

33.4.Энэ хуулийн 33.2-т заасан ерөнхий болон тусгай шалгалтыг төрийн албаны төв байгууллага зохион байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.5.Төрийн жинхэнэ албаны шалгалт нь сорил, ярилцлага болон бусад хэлбэртэй байна.

33.6.Төрийн жинхэнэ албаны шалгалт доор дурдсан агуулгатай байна:

33.6.1.удирдан зохион байгуулах чадварыг шалгах;

33.6.2.дүн шинжилгээ хийх чадварыг шалгах;

33.6.3.асуудал шийдвэрлэх чадварыг шалгах;

33.6.4.манлайлах чадварыг шалгах;

33.6.5.монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадварыг шалгах;

33.6.6.багаар ажиллах чадварыг шалгах;

33.6.7.бусад.

33.7.Төрийн жинхэнэ албаны ерөнхий шалгалтыг улиралд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.8.Энэ хуулийн 33.7-д заасан шалгалтад тэнцсэн иргэнийг төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэнэ. Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд байх хугацаа гурван жил байна.

33.9.Төрийн албаны төв байгууллага тусгай шалгалтыг зохион байгуулахдаа холбогдох байгууллага болон мэргэжлийн холбоо, эрдэмтэн, судлаачдын төлөөллөөс бүрдсэн Шалгалтын зөвлөл байгуулж болно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.10.Төрийн албаны тусгай шалгалт авах талаар олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл болон төрийн албаны төв байгууллагын цахим хуудсаар нийтэд зарлан мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.11.Төрийн албаны төв байгууллага энэ хуулийн 33.7-д заасан чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр Засгийн газрын бус байгууллагад хариуцуулан гүйцэтгүүлж болно.

33.12.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албаны шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж болно. Төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалт өгөх болзол, журам, төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журмыг Засгийн газартай зөвшилцөн төрийн албаны төв байгууллага батална.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

34 дүгээр зүйл.Хориглох зүйл

Хэвлэх

34.1.Төрийн жинхэнэ албаны шалгалт авах журмыг зөрчих, уг үйл ажиллагаатай холбоотой хуурамч тодорхойлолт, гэрчилгээ, баталгаа гаргахыг хориглоно.

35 дугаар зүйл.Хариуцлага

Хэвлэх

35.1.Энэ хуулийн 34.1, 35.2-т заасныг зөрчсөн төрийн албан хаагчийг төрийн албанд гурван жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр хална.

35.2.Төрийн жинхэнэ албаны шалгалт авах журмыг зөрчсөн этгээдийг энэ хуулийн 33.9-д заасан Шалгалтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд дахин оруулахгүй.

III ХЭСЭГ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ, НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ, ЭРХ, ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ, ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ

36 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг

Хэвлэх

36.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын иргэн төрийн захиргааны албанд анх орохдоо: "Эх орон, ард түмнийхээ төлөө эрдэм чадлаа зориулж, Монгол Улсын хууль, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд захирагдан албан үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлэхээ тангараглая. Тангаргаа няцвал хуулийн хариуцлага хүлээнэ" хэмээн тангараг өргөж баталгаажуулна.

36.2.Тангараг өргөх ёслолын журмыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч батална.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ, ЭРХ, ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ

37 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчийн нийтлэг үүрэг

Хэвлэх

37.1.Төрийн албан хаагч дараахь нийтлэг үүрэг хүлээнэ:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

37.1.1.Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх;

37.1.2.өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, нийтийн ашиг сонирхолд захирагдан ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүй байх, хууль бус, шударга бус явдалтай эвлэрэхгүй байх;

37.1.3.эх орон, ард түмнийхээ тусын тулд иргэний ёсоор үндэсний язгуур ашиг сонирхолд захирагдан өөрт олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллах, хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэтгэх;

37.1.4.улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагч төрийн албан тушаал эрхлэх хугацаандаа улс төрийн аливаа нам, эвсэл, хөдөлгөөний үйл ажиллагаанд ямар нэг хэлбэрээр оролцохгүй байх;

37.1.5.хэрэв улс төрийн намын гишүүн бол намын гишүүнээс түдгэлзэж, тухайн төрийн албан тушаалд томилогдсон өдрөөс хойш долоо хоногийн дотор байгууллагын захиргаа болон харьяалах намдаа бичгээр албан ёсоор мэдэгдэх;

37.1.6.харьяа дээд шатны албан тушаалтны зөвхөн хуульд нийцсэн шийдвэрийг биелүүлэх;

37.1.7.төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, байгууллагын соёл, дэг журмыг сахиж, төрийн албаны нэр хүндийг эрхэмлэн дээдлэх;

37.1.8.өөрийн мэдлэг, чадвараа байнга хөгжүүлж, хийсэн ажлынхаа гүйцэтгэл, үр дүнгийн төлөө бүрэн хариуцлага хүлээх;

37.1.9.албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа болон тухайн албан тушаалыг эрхлэхээ зогсоосноос хойшхи хугацаанд төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц, хүний эмзэг мэдээллийг чандлан хадгалах, хувийн болон бусдын ашиг сонирхлын төлөө ашиглахгүй, албан ёсны аливаа мэдээллийг эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр тараахгүй байх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

37.1.10.албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүй төвийг сахих, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр төр, засгийн бодлоготой холбогдсон асуудлаар зөвхөн албан ёсны байр суурийг илэрхийлэх;

37.1.11.холбогдох хуульд заасан журмын дагуу ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг зохих байгууллагад мэдүүлэх;

37.1.12.төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүйгээр чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой хүргэх, төрийн үйлчилгээг хүргэхдээ аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх;

37.1.13.албан тушаалын тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилт, чиг үүргийн хэрэгжилтийг хангах;

37.1.14.удирдлагын санаа бодолд нийцэх эсэхийг үл харгалзан тэдний гаргах шийдвэрээс үүдэн гарч болзошгүй сөрөг үр дагаврыг урьдчилан анхааруулж байх;

37.1.15.харьяа дээд шатны албан тушаалтныг төрийн бодлого боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, шийдвэр гаргахад нь хуульд нийцсэн, бодит баримт нотолгоонд тулгуурласан, үндэслэл бүхий үнэн зөв мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр хангах;

37.1.16.Хөдөлмөрийн тухай хууль, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах;

37.1.17.үндсэн ажлаасаа гадуур хуулиар зөвшөөрснөөс бусад ажил, үүрэг эрхлэхгүй байх;

37.1.18.хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.

38 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчийн нийтлэг эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

38.1.Төрийн албан хаагч дараахь нийтлэг эрх эдэлнэ:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

38.1.1.албан тушаалд тавигдах шаардлага болон ажиллах нөхцөл, албан тушаалын чиг үүрэг, эрх хэмжээг тогтоосон албан тушаалын тодорхойлолттой тухайн албан тушаалд томилогдмогц албан ёсоор танилцах, түүнийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхийг шаардах;

38.1.2.энэ хуульд заасны дагуу үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэхийг харьяалах дээд шатны удирдах ажилтнаас шаардах, үнэлгээг зөвшөөрөх, эс зөвшөөрөх;

38.1.3.цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх, албан тушаалын зэрэглэл дэвших, ажиллах нөхцөл, баталгаагаа сайжруулахтай холбогдсон саналыг дээд шатны албан хаагчид бичгээр тавих;

38.1.4.хувийн хэрэг, ажил байдлын тодорхойлолт, холбогдох баримт бичигтэй танилцах, шаардлагатай гэж үзвэл хувийн хэрэгтээ нэмэлт тайлбар хийх;

38.1.5.өөрийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг шүүх болон холбогдох бусад байгууллагаар хамгаалуулах;

38.1.6.багшлах, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх;

38.1.7.хууль тогтоомжоор хориглоогүй, албан тушаалын ашиг сонирхолд харшлахгүй арга хэлбэрээр хувийн аж ахуй эрхлэх, аж ахуйн нэгжийнхээ үйл ажиллагааг өөрийн итгэмжлэгдсэн хүнээр хөтлүүлэх зэргээр орлого олох;

38.1.8.төрийн албанаас чөлөөлөгдөх;

38.1.9.мэргэжил, мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилгоор сургалтад хамрагдах;

38.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад эрх.

39 дүгээр зүйл.Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

/Энэ зүйлийн гарчигт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

39.1.Төрийн албан хаагч хуульд зааснаас гадна дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

39.1.1.албан тушаалтанд хуульд нийцээгүй үүрэг, даалгавар өгөх, биелүүлэхийг шаардах;

39.1.2.албаны эрх мэдлээ хэтрүүлэх;

39.1.3.хуульд нийцээгүй шийдвэр гаргах;

39.1.4.албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн бусдыг аливаа хэлбэрээр хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, түүнчлэн дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

39.1.5.улс төрийн намын гишүүн байх, улс төрийн нам, хөдөлгөөн, улс төрийн намын дэргэдэх төрийн бус байгууллага болон шашны байгууллагын үйл ажиллагаанд хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд аливаа хэлбэрээр оролцох;

39.1.6.Ерөнхийлөгчийн болон Улсын Их Хурал, аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн сурталчилгаанд аливаа хэлбэрээр оролцох, түүнд зориулалтын бус төсвийн хөрөнгө зарцуулах, төрийн өмч хөрөнгө, албаны унаа ашиглах;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

39.1.7.ажил хаялт болон төрийн албаны хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахад чиглэсэн бусад арга хэмжээ төлөвлөх, зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох;

39.1.8.албан тушаалын бүрэн эрхээ шашны, эсхүл шашингүй үзлийн ухуулга, сурталчилгаа хийхэд ашиглах;

39.1.9.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр гадаад орны төрийн дээд цол, одон, медаль, төрийн бусад шагнал авах;

39.1.10.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан болон Монгол Улс, гадаад улсын төрийн байгууллагын хооронд харилцан тохиролцсон албан томилолт болон ажиллаж байгаа байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд албан үүргээ гүйцэтгэхдээ аж ахуйн нэгж, иргэн, түүний дотор гадаадын байгууллага, иргэний зардлаар гадаад, дотоодод зорчих;

39.1.11.албаны бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, мэдээллийн хангамж болон албаны мэдээллийг ашиглан завших;

39.1.12.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 4.1.5, 4.1.6-д заасан хэлбэрээр иргэнийг ялгаварлан гадуурхах;

39.1.13.хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр болон цахим хуудас, нийгмийн сүлжээний хэрэгслээр төрийн бодлоготой холбоотой асуудлаар албан бус байр суурь, улс төрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, улс төрийн нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн талаар эерэг, сөрөг мэдээ, мэдээлэл түгээх;

39.1.14.төрийн бодлого, үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн аливаа жагсаал, цуглаанд оролцох, мэдээ, мэдээлэл тараах;

39.1.15.төрийн албан хаагчийг албан тушаал бууруулсан, төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсантай холбоотой маргааныг шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаанд тухайн ажлын байранд томилгоо хийх;

/Энэ заалтад 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

39.1.16.хуульд заасан үндэслэлээр албан тушаал бууруулсан, төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсан тухай шийдвэр гарсан тохиолдолд албан тушаал, ажлын байр, тамга, тэмдэг, холбогдох баримт бичгийг хүлээлгэн өгөхөөс татгалзах;

39.1.17.нийтийн сонсголыг зохион байгуулах болон сонсголд оролцох журмыг зөрчих;

39.1.18.хууль тогтоомжид заасан бусад.

Тайлбар: Энэ хуулийн 37.1.5, 39.1.5, 39.1.6, 39.1.13 дахь заалт нь төрийн улс төрийн албан хаагчид хамаарахгүй.

/Энэ зүйлийн тайлбарт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

АРАВДУГААР БҮЛЭГ

ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

40 дүгээр зүйл.Ёс зүйн хэм хэмжээ

Хэвлэх

40.1.Энэ хуулийн 10.1.1, 10.1.3-т заасан албан тушаал эрхэлж байгаа төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хууль тогтоомжоор тогтооно.

40.2.Энэ хуулийн 10.1.2, 10.1.4-т заасан албан тушаал эрхэлж байгаа төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

IV ХЭСЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ДАХЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА

АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

41 дүгээр зүйл.Төрийн албан дахь хөдөлмөрийн харилцаа

Хэвлэх

41.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол иргэний төрийн алба хаах эрх 18 нас хүрснээр үүснэ.

41.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагчийн төрийн алба хаах насны дээд хязгаар нь 65 нас байна.

41.3.Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой, энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай хуулиар нарийвчлан зохицуулна.

42 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх үндэслэл

Хэвлэх

42.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол эрх бүхий этгээд дараахь тохиолдолд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг төрийн жинхэнэ албан хаагчтай тохиролцсоны дагуу албан үүргийнх нь зэрэгцээ түр орлон гүйцэтгүүлж болно:

42.1.1.ээлжийн амралттай;

42.1.2.эрүүл мэндийн болон бусад шалтгаанаар чөлөөтэй;

42.1.3.дотоод, гадаад албан томилолттой;

42.1.4.зургаан сар хүртэл хугацаагаар мэргэшил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, 2 жил хүртэл хугацаагаар өндөр хөгжилтэй оронд магистр, докторын сургалтад хамрагдсан;

42.1.5.удирдах дээд байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр өөр ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа;

42.1.6.жирэмсний болон амаржсаны амралттай, хүүхэд асрах чөлөөтэй;

42.1.7.албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, чөлөөлсөн, түр чөлөөлсөн, халсантай холбоотой асуудлаар шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр гараагүй;

42.1.8.албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, чөлөөлсөн, түр чөлөөлсөн, халсан;

42.1.9.албан хаагч өөр албан тушаалд сонгогдсон буюу томилогдсон;

42.1.10.албан хаагч нас барсан.

43 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам

Хэвлэх

43.1.Энэ хуулийн 43.3.1-д зааснаас бусад тохиолдолд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай шийдвэрийг эрх бүхий албан тушаалтан 14 хоногийн дотор гаргана.

43.2.Түр орлон гүйцэтгэгч нь тухайн албан тушаалын чиг үүрэг, эрх хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Шийдвэрт түр орлон гүйцэтгэх хугацаа болон шаардлагатай бол зарим бүрэн эрхийг хязгаарлах талаар тусгана.

43.3.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг дараахь журмаар түр орлон гүйцэтгүүлнэ:

43.3.1.байгууллагын даргын албан үүргийг түүний дэд дарга, орлогч түр орлон гүйцэтгэх;

43.3.2.дэд дарга, орлогчгүй, эсхүл эзгүй тохиолдолд байгууллагын даргын албан үүргийг чиг үүрэг нь хамгийн ойр хамааралтай зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргаар түр орлон гүйцэтгүүлэх;

43.3.3.энэ хуулийн 43.3.1, 43.3.2-т зааснаас бусад тохиолдолд албан тушаалтны албан үүргийг тухайн төрлийн албан тушаалын чиг үүрэгт нь хамгийн ойр хамааралтай албан хаагчтай тохиролцсоны дагуу түр орлон гүйцэтгүүлэх;

43.3.4.жирэмсний болон амаржсаны амралттай, хүүхэд асрах чөлөөтэй, түүнчлэн эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас 3 сараас 1 жил хүртэл хугацаагаар эмчлүүлж, сувилуулах шаардлагатай болсон тохиолдолд албан тушаалын чиг үүрэг нь хамгийн ойр хамааралтай албан хаагчаар, эсхүл төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэгдсэн иргэнийг сонгон авч, тодорхой хугацаагаар түр орлон гүйцэтгүүлэх.

43.4.Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх албан хаагч нь үндсэн албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөхгүйгээр албан үүргийнхээ зэрэгцээ түр орлох албан тушаалын чиг үүрэг, эрх хэмжээг хэрэгжүүлж, үр дүнг хариуцна.

43.5.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журмыг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.

43.6.Энэ хуульд заасан журмыг зөрчиж, төрийн албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэхийг хориглоно.

44 дүгээр зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах

Хэвлэх

44.1.Албан ажлын зайлшгүй шаардлагыг үндэслэн төрийн жинхэнэ албан хаагчтай тохиролцож, эсхүл тухайн байгууллагад 10 ба түүнээс дээш жил нэг албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчийг удирдлагын санаачилгаар төрийн албаны нэг байгууллагаас нөгөө байгууллагад тэдгээрийн удирдлагын хооронд харилцан тохиролцсоны дагуу шилжүүлэн ажиллуулж болно.

Тайлбар: Энэ хуулийн 44.1-д заасан албан ажлын зайлшгүй шаардлага гэдэгт тухайн байгууллагад шаардлагатай байгаа мэдлэг, боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар, туршлага бүхий хүний нөөцийг бүрдүүлэх, онцгой чухал буюу онц түвэгтэй албан даалгавар биелүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зэрэг нөхцөл, байдлыг ойлгоно.

44.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөрийнх нь зөвшөөрснөөр төрийн байгууллага хооронд тэдгээрийн удирдлага харилцан тохиролцсоны дагуу, эсхүл тухайн байгууллагын нэгж хооронд ажлын тодорхой чиглэлээр хоёр жил хүртэл хугацаагаар сэлгэн ажиллуулж болно. Хэрэв төрийн албан хаагч өөрөө буюу түүнийг сэлгэн ажиллуулж байгаа байгууллага хүсвэл анх илгээсэн төрийн байгууллага болон өөрийнх нь зөвшөөрснөөр сэлгэн ажиллуулах хугацааг нэг жил хүртэл хугацаагаар сунгаж болно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

44.3.Энэ хуулийн 44.1, 44.2, 44.5-д заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулахдаа эрхэлж байгаа албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалин хөлс, зэрэг дэвийг бууруулахгүй.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

44.4.Энэ хуулийн 44.2-т заасан албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах хугацаа дуусмагц түүнийг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь шууд үргэлжлүүлэн ажиллуулна. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах хугацаа дуусахаас өмнө урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь буцаан ажиллуулах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд анх илгээсэн төрийн байгууллагын саналыг авч, харилцан тохиролцсоны дагуу шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

44.5.Томилох эрх бүхий этгээд төрийн жинхэнэ албан хаагчид өөрт нь мэдэгдэн тухайн байгууллагын нэгж хооронд шилжүүлэн ажиллуулж болно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

44.6.Энэ хуулийн 44.2-т заасан төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулж байгаа байгууллага түүнийг өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр дахин өөр төрийн байгууллагад үргэлжлүүлэн сэлгэн ажиллуулж болохгүй.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

44.7.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журмыг төрийн албаны төв байгууллага, Засгийн газар хамтран батална.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

44.8.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу хамгаалах арга хэмжээнд хамрагдсан албан хаагчийг түүнтэй тохиролцож төрийн нэг байгууллагаас нөгөө байгууллагад өөр албан тушаалд шилжүүлэн ажиллуулж болно.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

45 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг захиргааны санаачилгаар албан тушаал бууруулах

Хэвлэх

45.1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг дараахь үндэслэлээр захиргааны санаачилгаар албан тушаал бууруулж болно:

45.1.1.хууль тогтоомж болон албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг, зорилго, зорилтоо хангалтгүй биелүүлсэн;

45.1.2.үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин нь тухайн албан тушаал эрхлэх шаардлага хангахгүй болсон;

45.1.3.хуульд заасан бусад үндэслэл.

45.2.Энэ хуулийн 45.1-д заасан шийдвэрийг хуульд өөрөөр заагаагүй бол төсвийн шууд захирагч гаргана.

46 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаалаас нь түр чөлөөлөх, чөлөөлөх

Хэвлэх

46.1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг дараахь үндэслэлээр төрийн албанаас түр чөлөөлнө:

46.1.1.хуульд өөрөөр заагаагүй бол биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас 3 сараас дээш хугацаагаар албан ажлаа хийхгүйгээр эмчлүүлж, сувилуулах шаардлагатай болсон;

46.1.2.зургаан сараас дээш хугацааны сургалтаар (шинэ дадлага, туршлага эзэмших сургалтыг оролцуулан) бэлтгэгдэх болсон;

46.1.3.цэргийн жинхэнэ алба хаах болсон;

46.1.4.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу хамгаалалтын арга хэмжээнд хамрагдсан.

46.2.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг дараахь үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлнө:

46.2.1.Ерөнхийлөгчийн болон Улсын Их Хурлын, түүнчлэн аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд нэр дэвших болсон;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

46.2.2.тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн;

46.2.3.төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн;

46.2.4.өөрийн санаачилгаар төрийн албанаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан;

46.2.5.хуульд заасан бусад үндэслэл.

46.3.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан хаагч нь тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрмэгц төрийн албанаас чөлөөлөгдөх, эсхүл төрийн алба хаах насны дээд хязгаар хүртэлх хугацаанд ажиллах хүсэлтээ гаргана. Уг хүсэлтийг тухайн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан хүлээн авч төрийн албанаас чөлөөлөх, эсхүл түүний үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ, туршлага, эрүүл мэндийн байдал зэргийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр төрийн алба хаах насны дээд хязгаар хүртэлх хугацаанд үргэлжлүүлэн ажиллуулах шийдвэр гаргана. Төрийн жинхэнэ албан хаагч тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрмэгц болон төрийн алба хаах насны дээд хязгаар хүртэл үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар тогтоосон хугацаа дуусмагц төрийн албанаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлтээ гаргаагүй нь захиргааны санаачилгаар түүнийг төрийн албанаас чөлөөлөхөд саад болохгүй.

46.4.Төрийн жинхэнэ албан хаагч Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн болон Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуульд нэр дэвших бол ээлжит сонгуулийн тухайд ээлжит сонгуулийн жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө, аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуульд нэр дэвших бол ээлжит сонгуулийн жилийн 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө, ээлжит бус, нөхөн, дахин сонгуулийн тухайд энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн байна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

46.5.Энэ хуулийн 46.1, 46.2-т заасан шийдвэрийг хуульд өөрөөр заагаагүй бол төсвийн шууд захирагч гаргана.

46.6.Энэ хуулийн 46.1-д заасан иргэнийг төрийн албан хаагчийн нөөцөд байгаад тооцно.

47 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаалаас нь халах

Хэвлэх

47.1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг дараахь үндэслэлээр төрийн албанаас хална:

47.1.1.хуульд өөрөөр заагаагүй бол удаа дараа /3 ба түүнээс дээш/ албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн;

47.1.2.гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдож шүүхийн шийтгэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон;

47.1.3.Монгол Улсын харьяатаас гарсан;

47.1.4.энэ хуульд заасан бусад үндэслэл.

47.2.Энэ хуулийн 47.1-д заасан шийдвэрийг хуульд өөрөөр заагаагүй бол төсвийн шууд захирагч гаргана.

48 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах

/Энэ зүйлийн гарчигт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

48.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 37, 39 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн, албан үүргээ биелүүлээгүй болон энэ хуульд заасан бусад тохиолдолд тухайн зөрчлийн шинж байдал, түүнийг анх буюу давтан үйлдсэнийг нь харгалзан төрийн үйлчилгээний албан хаагчаас бусад албан хаагчид дараах сахилгын шийтгэлийн аль тохирохыг ногдуулна:

/Энэ хэсгийг 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

48.1.1.өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр сануулах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

48.1.2.нийт ажилтанд зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

48.1.3.албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

48.1.4.төрийн албанаас халах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

48.1.5.төрийн албанд гурван жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

48.1.6.хуульд заасан бусад.

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

48.2.Энэ хуулийн 48.1-д заасан зөрчил гаргасан төрийн үйлчилгээний албан хаагчид Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлд заасан хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулна.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

48.3.Энэ хуулийн 48.1-д заасан сахилгын шийтгэлийг заавал дэс дараалан хэрэглэхийг шаардахгүй.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

48.4.Төрийн жинхэнэ албан хаагчид түүнийг томилсон эрх бүхий албан тушаалтан, хамтын удирдлага бүхий байгууллага томилсон бол тухайн байгууллагын даргын шийдвэрээр сахилгын шийтгэл ногдуулна.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

48.5.Сахилгын зөрчлийг илрүүлснээс хойш 6 сар, зөрчил гаргаснаас хойш 12 сараас илүү хугацаа өнгөрсөн бол сахилгын шийтгэл ногдуулж болохгүй.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

48.6.Сахилгын шийтгэлийг давхардуулан ногдуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

48.7.Төрийн жинхэнэ албан хаагч сахилгын шийтгэл ногдуулсан өдрөөс хойш 1 жилийн дотор сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй бол түүнийг сахилгын шийтгэлгүйд тооцно.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

48.8.Энэ хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах нь түүнийг төрийн албанаас чөлөөлөх, төрийн албанд дахин авахаас татгалзах үндэслэл болох бөгөөд харин түүнийг эрүүгийн болон бусад хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

48.9.Төрийн жинхэнэ албан хаагч сахилгын шийтгэл ногдуулсан тухай шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл энэ тухай гомдлоо тухайн шийдвэрийг мэдэгдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор төрийн албаны төв байгууллагад, эсхүл шүүхэд гаргаж болно.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

48.10.Сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журмыг төрийн албаны төв байгууллага, Засгийн газар хамтран батална.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

49 дүгээр зүйл.Хориглох зүйл

Хэвлэх

49.1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг хуульд зааснаас бусад тохиолдолд төрийн албанаас чөлөөлөх, түр чөлөөлөх, халахыг хориглоно.

49.2.Энэ хуулийн 62.1.2, 62.1.3-т заасан төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нэмэгдэл баталгааг зөрчиж төрийн албанаас чөлөөлөх, түр чөлөөлөх, халахыг хориглоно.

49.3.Улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагчийг улс төрийн нам, эвсэл, хөдөлгөөний аливаа үйл ажиллагаанд дайчлах, чиг үүрэгт нь үл хамаарах ажил үүрэг гүйцэтгүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

50 дугаар зүйл.Төрд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хяналт тавих

Хэвлэх

50.1.Иргэнийг, эсхүл улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагчийг төрийн албанд хууль бусаар томилсон, чөлөөлсөн, түр чөлөөлсөн, халсныг төрийн албаны төв байгууллага, эсхүл шүүх тогтоосон бол төрд учруулсан хохирлыг уг шийдвэрийг гаргасан буруутай албан тушаалтнаар нөхөн төлүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

50.2.Төрийн албаны төв байгууллага шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийн талаар бүртгэл хөтөлж, төрд учруулсан хохирлын нөхөн төлөлтөд хяналт тавьж, нөхөн төлөгдөөгүй тохиолдолд төрийг төлөөлж шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.

АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ШАГНАЛ, МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ

51 дүгээр зүйл.Шагнал, мөнгөн урамшуулал

Хэвлэх

51.1.Онцгой чухал буюу онц түвэгтэй албан даалгавар биелүүлсэн, байгууллагын үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр шинэ санал, санаачилга гаргаж хэрэглээнд нэвтрүүлсэн болон бусад нөхцөл, шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагчийг дараахь хэлбэрээр шагнаж, урамшуулна:

51.1.1.үнэ бүхий зүйл дурсгах;

51.1.2.Монгол Улсын цол хүртээх, төрийн дээд одон, медалиар шагнуулахаар нэр дэвшүүлэх;

51.1.3.Засгийн газар болон бусад төрийн байгууллагын шагналд тодорхойлох;

51.1.4.улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох.

51.2.Энэ хуулийн 51.1.1-д заасан шагнал олгох, 51.1.3-т заасан шагналд тодорхойлох болон 51.1.4-т заасан мөнгөн урамшуулал олгох журмыг Засгийн газар, 51.1.2-т заасан шагналд нэр дэвшүүлэх журмыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч тус тус батална.

51.3.Сум болон нийслэлийн Багахангай, Багануур, Налайх дүүрэгт тасралтгүй ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчид таван жил тутамд нэг удаа зургаан сарын үндсэн цалинтай нь тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшууллыг олгох бөгөөд мөнгөн урамшуулал олгох журмыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

V ХЭСЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН

АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, ОЛОН НИЙТИЙН ХЯНАЛТ

52 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх нийтлэг үндэслэл

Хэвлэх

52.1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хугацаанд зохих журмын дагуу үнэлж дүгнэнэ.

52.2.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаал дэвшүүлэх, цалин хөлсийг өөрчлөх, цол, зэрэг дэв олгох, урамшуулах, зохих шатны сургалтад хамруулах, албан тушаал бууруулах, хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг түүний ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

52.3.Төсвийн байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг харьяа байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгээр үнэлнэ.

53 дугаар зүйл.Стратеги төлөвлөгөө

Хэвлэх

53.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч хууль тогтоомжид нийцүүлэн харьяа байгууллагын дөрвөн жилийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулна.

53.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журмыг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.

54 дүгээр зүйл.Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Хэвлэх

54.1.Төсвийн шууд захирагч тухайн жилийн Төсвийн тухай хуульд заасан өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний биелэлтийг зохион байгуулах зорилгоор гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулан баталж, жил бүрийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд хэрэгжүүлнэ.

54.2.Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журмыг Засгийн газар батална.

55 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Хэвлэх

55.1.Төрийн жинхэнэ албан хаагч хууль тогтоомж болон албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж, жил бүрийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд хэрэгжүүлнэ.

55.2.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх, тэдгээртэй холбогдуулан төрийн албан хаагчийг албан тушаал дэвшүүлэх, цалин хөлсийг өөрчлөх, урамшуулал олгох, хариуцлага хүлээлгэх журмыг Засгийн газар батална.

55.3.Төрийн байгууллага төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

56 дугаар зүйл.Олон нийтийн хяналт

Хэвлэх

56.1.Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр нөлөөнд олон нийтийн хяналт тавих чиг үүргийг Олон нийтийн хяналтын зөвлөл гүйцэтгэнэ.

56.2.Олон нийтийн хяналтын зөвлөлийг сонгон шалгаруулах, олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, зөвлөлийн ажиллах дүрмийг төрийн албаны төв байгууллага батална.

VI ХЭСЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЦАЛИН ХӨЛС, НӨХӨХ ТӨЛБӨР, ТУСЛАМЖ, НИЙГМИЙН БАТАЛГАА

АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ОЛГОХ ЦАЛИН ХӨЛС

57 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс

Хэвлэх

57.1.Төрийн албан хаагчид хууль болон албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин хөлс олгоно.

57.2.Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс нь:

57.2.1.улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн хувьд албан тушаалын цалин болон албан ажлын онцгой нөхцөлийн, докторын зэргийн нэмэгдлээс;

57.2.2.захиргааны албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн хувьд албан тушаалын цалин болон төрийн алба хаасан хугацааны, цолны, зэрэг дэвийн, докторын зэргийн нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлснөөс;

57.2.3.тусгай албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн хувьд албан тушаалын цалин болон албан ажлын онцгой нөхцөлийн, төрийн алба хаасан хугацааны, цол, зэрэг дэвийн, докторын, мэргэшлийн зэргийн болон хуульд заасан бусад нэмэгдлээс;

57.2.4.үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн хувьд албан тушаалын цалин болон докторын, мэргэшлийн зэрэг, цол, ур чадварын, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл болон бусад нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлснөөс тус тус бүрдэнэ.

57.3.Төрийн жинхэнэ албан хаагчид цол, зэрэг дэвийн нэмэгдлийг давхардуулан олгохгүй.

57.4.Улс төрийн болон тусгай албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагч /сум, дүүргийн Засаг дарга, аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын орлогч, зэвсэгт хүчин, хилийн цэрэг ба дотоодын цэрэг, онцгой байдал, тагнуул, төрийн тусгай хамгаалалт, гадаадын иргэн, харьяат, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага болон шүүх шинжилгээний байгууллагын тусгай албан тушаалаас бусад/-ийн албан тушаалын цалингийн хэмжээ, сүлжээг төрийн албаны төв байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

57.5.Доор дурдсан төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээ, сүлжээг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно:

57.5.1.сум, баг, дүүрэг, хорооны Засаг дарга, сум, дүүргийн Засаг даргын орлогч;

/Энэ заалтад 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

57.5.2.хот, тосгоны захирагч;

57.5.3.захиргааны албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагч;

57.5.4.зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, тагнуул, төрийн тусгай хамгаалалт, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, онцгой байдлын байгууллагын офицер ахлагч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, гадаадын иргэн, харьяат, гаалийн байгууллагын ажилтан;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

57.5.5.дипломат албан хаагч;

57.5.6.үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагч;

/Энэ заалтыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

57.5.7.улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн бүрэн эрхийн хугацаанд зөвхөн өөрт нь үйлчлэх орон тооны зөвлөх, туслах, хэвлэл мэдээллийн ажилтан.

57.6.Улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагч болон Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, бүх шатны шүүхийн шүүгч, прокурор, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Тэргүүн дэд, Дэд ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, орон тооны гишүүн, Үндэсний статистикийн хорооны дарга, дэд дарга, Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга, гишүүн, Үндэсний болон орон нутгийн аудитын газар, Авлигатай тэмцэх газрын удирдах ба гүйцэтгэх албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн нэмэгдлийн хэмжээ, зайлшгүй шаардлагатай бусад хангамжийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн хууль тогтоомжоор тогтооно.

57.7.Энэ хуулийн 57.5.3-т заасан төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам, хэмжээг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

57.8.Үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн нэмэгдэл, бусад нэмэгдэл хөлсний доод хэмжээг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

57.9.Энэ хуулийн 57.13-т зааснаас бусад Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтны цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүрийг Засгийн газрын саналыг үндэслэн Улсын Их Хурал тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

57.10.Энэ хуулийн 57.9-д заасан албан тушаалын цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүрт Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор, түүний орлогч, Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын тэргүүн дэд, дэд дарга хамаарахгүй.

/Энэ хэсэгт 2020 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

57.11.Үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн цалин хөлсийг Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлж цагаар тооцож болно. Цалин хөлсийг цагаар тооцох ажлын байрны жагсаалтыг Засгийн газар тогтооно.

57.12.Төрийн захиргааны албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчид Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан нэмэгдэл хөлс олгоно.

57.13.Улсын Их Хурлын дарга, Улсын Их Хурлын дэд дарга, Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Улсын Их Хурлын даргын зөвлөх, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын тэргүүн дэд, дэд дарга болон Улсын Их Хурлын Тамгын газрын удирдах, гүйцэтгэх, туслах албан тушаалын цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүрийг Улсын Их Хурал өөрөө тогтооно.

57.14.Үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн цалингийн доод хэмжээ, сүлжээг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

57.15.Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилалд мэдээлэл технологийн чиглэлээр нарийн мэргэшсэн, өндөр ур чадвартай хүнийг тухайн чиглэлээр төрийн албанд ажиллуулах шаардлагатай бол албан тушаалын цалингийн итгэлцүүр, шатлалыг Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

57.16.Энэ хуулийн 57.15-д заасан цалингийн итгэлцүүр, шатлалыг хэрэглэх төрийн байгууллагын жагсаалт, тухайн байгууллагад мэдээлэл технологийн чиглэлээр ажиллах албан тушаалтны орон тооны дээд хязгаарыг Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

57.17.Захиргааны албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчид орон нутгийн нэмэгдэл олгож болно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

58 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг тогтоох

Хэвлэх

58.1.Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг тогтооход дараахь журмыг баримтална:

58.1.1.ажлын байрны шинжилгээ хийсний үндсэн дээр тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны зохих хүрээ, албан тушаалын чиг үүрэг, хүлээх хариуцлагыг үндэслэн боловсруулж мөрдүүлэх;

58.1.2.цалингийн хэмжээ нь хүн амын амьжиргааны дундаж түвшин болон хувийн хэвшилд ажиллагчдын албан тушаалын цалингийн дундаж түвшинтэй уялдсан байх.

58.2.Төрийн албан хаагчийн дундаж цалингийн хэмжээ нь хувийн хэвшилд ажиллагчдын адилтгах албан тушаалын цалингийн дунджаас 5.0 буюу түүнээс дээш хувиар бага болсон тохиолдолд албан тушаалын цалингийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай саналыг Засгийн газар боловсруулж, төсвийн хүрээний мэдэгдэл хэлэлцэхийн өмнө Улсын Их Хуралд танилцуулж, зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлнэ.

АРВАН ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ОЛГОХ НӨХӨХ ТӨЛБӨР

59 дүгээр зүйл.Төрийн албан хаагчид олгох нөхөх төлбөр

Хэвлэх

59.1.Төрийн албан хаагчид дараахь нөхөх төлбөрийг олгоно:

59.1.1.албан томилолтын зардлыг;

59.1.2.албан ажлын хэрэгцээнд хувийн унаа хэрэглэсэн тохиолдолд батлагдсан нормативын дагуу гарсан зардлыг;

59.1.3.гадаад улсад болон нэг аймаг, хотоос нөгөө аймаг, хотод, түүнчлэн аймаг, хотын дотор ажиллахаар томилогдсон албан хаагчид тээврийн хэрэгсэл, ачаа тээш, зам хоногийн зардал, түүний гэр бүлийн болон асрамжид нь байдаг хүмүүст тээврийн хэрэгсэл, ачаа тээшийн зардлыг;

59.1.4.төрийн албан хаагч албан үүргээ гүйцэтгэж байхад бие махбодид нь гэмтэл учруулсан буюу эрүүл мэндийг нь бусад хэлбэрээр хохироосноос хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон бол түүний авч байсан цалин, тэтгэвэр, тэтгэмжийн зөрүүг хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан буюу тахир дутуугийн тэтгэвэр авч байсан нийт хугацаанд нөхөн олгож, хохирлыг гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэх;

59.1.5.төрийн албан хаагч албан үүргээ гүйцэтгэж байхад бие махбодид нь гэмтэл учруулсан буюу эрүүл мэндийг нь бусад хэлбэрээр хохироосноос хөгжлийн бэрхшээлтэй болж, хиймэл эрхтэн хийлгэх, сонсголын аппарат авах, нөхөн сэргээх бусад эмчилгээ хийлгэх бол зардлын тодорхой хэсгийг Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу санхүүжүүлэх, зөрүүг улсын төсвөөс нөхөн олгож, хохирлыг гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэх;

59.1.6.ээлжийн амралтаараа өөрийн, эсхүл эхнэр /нөхөр/-ийн төрсөн нутаг явах бол ирэх, очих замын зардлыг, эсхүл магадлан итгэмжлэл бүхий эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр дотоодын сувилалд сувилуулах бол ирэх, очих замын зардлыг тухайн үед мөрдөж байгаа автомашин, төмөр замын үнэлгээгээр тооцож хоёр жилд нэг удаа олгох;

59.1.7.Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд заасан тухайн жилийн эмчилгээний төлбөрийн хэмжээнээс давсан хэсэг болон магадлан итгэмжлэл бүхий эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр гадаад оронд эмчлүүлэх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд зардлынх нь 60-аас доошгүй хувийг төр хариуцах;

59.1.8.хууль тогтоомжид заасан бусад нөхөх төлбөр.

59.2.Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам, түүний хэмжээг Засгийн газар тогтооно.

АРВАН ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ОЛГОХ ТУСЛАМЖ

60 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчид олгох тусламж

Хэвлэх

60.1.Төрийн улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох үндэслэлээр чөлөөлөгдсөн бол үндсэн цалингийн дунджаас ажилласан хугацааг нь үндэслэн тооцож нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг олгоно. Нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийн дээд хэмжээ нь 36 сарын үндсэн цалингийн дунджаас хэтрэхгүй байна. Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж тооцох цалингийн дундаж хэмжээ болон олгох шалгуур нөхцөлийг тодорхойлсон журмыг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

60.2.Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд 60 сарын албан тушаалын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг түүний ар гэрт нь олгоно.

60.3.Төрийн албан хаагчид энэ хуулийн 60.2-т заасан нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох нөхцөл, журмыг Засгийн газар тогтооно.

Тайлбар: Төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн иргэний амь насанд урьд гүйцэтгэж байсан албан үүрэгтэй нь холбогдуулан хохирол учруулсан бол энэ хуулийн 60.2-т заасан буцалтгүй тусламжийг түүний ар гэрт мөн адил олгоно.

АРВАН ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙТЛЭГ БАТАЛГАА

61 дүгээр зүйл.Төрийн албан хаагчийн нийтлэг баталгаа

Хэвлэх

61.1.Төрийн албан хаагч дараахь нийтлэг баталгаагаар хангагдана:

61.1.1.албан тушаалын цалин хөлс, нөхөх төлбөр, тусламж, шагнал, урамшуулал, тэтгэвэр, тэтгэмж авах;

61.1.2.албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ажиллах нөхцөлөөр хангуулах;

61.1.3.гүйцэтгэж байгаа албан үүргийн шинж байдлаас хамааран зохих журмын дагуу албаны унаа хэрэглэх, ажилдаа ирэх, буцах төрийн тээврийн хэрэгслийн зардлын зохих хэсгийг нөхөн авах;

61.1.4.албан үүргээ гүйцэтгэж байгаатай нь холбогдуулан хүчирхийлэх, заналхийлэх, доромжлох, гүтгэх болон бусад хууль бус үйлдэл, үйл ажиллагаанаас төрийн албан хаагч, түүний гэр бүлийн гишүүнийг тухайн ажиллаж байгаа байгууллага, эсхүл цагдаагийн байгууллагаар хамгаалуулах;

61.1.5.орон байраар хангагдахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх;

61.1.6.Хөдөлмөрийн тухай хуулиар тогтоосон ээлжийн амралт эдлэх;

61.1.7.төрийн хөрөнгөөр 6 хүртэлх сарын хугацаагаар давтан сурах, мэргэшлээ дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах, энэ хугацаанд эрхэлж байгаа албан тушаалын цалинг авах;

61.1.8.үүргээ зохих журмын дагуу биелүүлснээс албан хаагчид учирсан эд хөрөнгийн хохирлыг төр хариуцаж, гэм буруутай этгээдээр хууль тогтоомжид заасны дагуу нөхөн төлүүлэх;

61.1.9.ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй төрийн захиргааны албан хаагчид түүний зөвшөөрснөөр 1.5 сарын албан тушаалын цалинтай тэнцэх мөнгөн урамшуулал олгох;

61.1.10.хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад баталгаа.

61.2.Энэ хуулийн 61.1.5-д заасан баталгааг эдлүүлэхтэй холбогдсон журмыг Засгийн газар тогтооно.

АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НЭМЭГДЭЛ БАТАЛГАА

62 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нэмэгдэл баталгаа

Хэвлэх

62.1.Төрийн жинхэнэ албан хаагч энэ хуулийн 61.1-д зааснаас гадна дараахь баталгаагаар хангагдана:

62.1.1.энэ хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөгдөхгүй, халагдахгүй байх;

62.1.2.Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор, аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, бүх шатны Засаг даргын бүрэн эрх дуусгавар болох, мөн энэ хуульд заасан улс төрийн албан тушаалтан уг албан тушаалаас өөрчлөгдөх, төрийн байгууллагын төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон шууд захирагч өөрчлөгдөх нь төрийн албан хаагчийг өөрчлөх үндэслэл болохгүй байх;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

62.1.3.төрийн байгууллага өөрчлөн байгуулагдсан (нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх), эсхүл зохион байгуулалтын бүтэц нь өөрчлөгдсөн боловч төрийн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг хэвээр хадгалагдан үлдсэн бол түүнийг уг албан тушаалд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах, хэрэв тухайн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх албан тушаал (ажлын байр)-ын орон тоо цөөрсөн бол уг албан тушаалыг эрхэлж байсан албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ, мэдлэг, ур чадвар, ажлын дадлага, туршлага зэргийг нь харгалзан тухайн албан тушаалд тавигдах нийтлэг болон тусгай шаардлагыг хамгийн илүү хангаж байгаа албан хаагчийг томилох эрх бүхий албан тушаалтан шалгаруулж авах;

62.1.4.төрийн байгууллага татан буугдсан, өөрчлөн байгуулагдсан, эсхүл өөрөөс нь үл хамаарах шалтгаанаар албан тушаалын орон тоо нь хасагдсан тохиолдолд цалин хөлсөө бууруулахгүйгээр мэргэжил, мэргэшлийн дагуу өөр ажил, албан тушаалд шилжих буюу төрийн хөрөнгөөр 6 сар хүртэл хугацаагаар дахин мэргэшиж болох бөгөөд энэ хугацаанд урьд нь эрхэлж байсан албан тушаалынхаа цалин хөлсийг авч, хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу ажлын байраар хангуулах, эсхүл 3 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэлгийг тухайн байгууллагаас олгох.

АРВАН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ДҮРЭМТ ХУВЦАС ХЭРЭГЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ

63 дугаар зүйл.Дүрэмт хувцас хэрэглэх эрх бүхий төрийн албан хаагч

Хэвлэх

63.1.Төрийн албан хаагч хуульд заасны дагуу дүрэмт хувцас хэрэглэж болно.

63.2.Албан хаагчийн дүрэмт хувцасны загварыг эдэлгээний хугацаа, хэрэглэх журмын хамт Ерөнхийлөгч, Засгийн газар тус тус тогтооно.

VII ХЭСЭГ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТАЛААРХИ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

ХОРЬДУГААР БҮЛЭГ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭН ЭРХ

64 дүгээр зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

64.1.Засгийн газар төрийн байгууллагын гүйцэтгэл, албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх тогтолцоог бүрдүүлэх, төрийн албаны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд нийцүүлэн төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

64.2.Засгийн газар энэ хуулийн 64.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дараахь асуудлыг хариуцна:

64.2.1.яам, Засгийн газрын агентлаг, орон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт тавих, үүрэг, даалгавар өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчлийг арилгуулах, тэдэнд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

64.2.2.төрийн албан хаагчийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, удирдах ажилтны манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх, төрийн албан хаагчийг давтан сургах, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг төрийн албаны төв байгууллагатай хамтран боловсруулж хэрэгжүүлэх;

64.2.3.төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг боловсруулан батлахад төрийн албаны төв байгууллагын саналыг авах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

64.2.4.төрийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангаж, үр нөлөөг дээшлүүлэх арга хэмжээ авах;

64.2.5.төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмыг тогтоож, хэрэгжүүлэх ажлыг арга зүйн удирдлагаар хангах;

64.2.6.төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, стратеги, хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, түүний үр дүнг дээшлүүлэх талаар санал, зөвлөмж боловсруулах;

64.2.7.хувийн хэвшлийн ажилтны адилтгах албан тушаалын дундаж цалингийн судалгааг гаргах, цалин хөлсний өөрчлөлтийн тухай саналаа төсвийн хүрээний мэдэгдэл хэлэлцэхийн өмнө Улсын Их Хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;

64.2.8.энэ хуулийн 32.1-д заасан мэдэгдлийг биелүүлж, авсан арга хэмжээний талаар 14 хоногийн дотор хариу мэдэгдэх;

64.2.9.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

64.3.Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэд төрийн албан хаагчийг сургах, давтан сургах, төрийн албаны хүний нөөцийн менежментийн талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, энэ талаар бодлого боловсруулагчид мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх үндсэн үүрэг бүхий Засгийн газрын харьяа төрийн албаны сургалтын байгууллага ажиллана.

64.4.Энэ хуулийн 64.3-т заасан сургалтын байгууллагын дүрмийг Засгийн газар батална.

ХОРИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХ

65 дугаар зүйл.Төрийн албаны төв байгууллага

Хэвлэх

65.1.Төрийн албаны төв байгууллага нь Төрийн албаны зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэх/ мөн.

65.2.Зөвлөл үйл ажиллагаагаа Улсын Их Хуралд тайлагнана.

65.3.Зөвлөл нь хараат бус, бие даасан байгууллага бөгөөд ажлын алба, салбар зөвлөл, сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн нэгжтэй байна. Ажлын албаны дарга, салбар зөвлөлийн даргыг Зөвлөл томилж, чөлөөлнө.

65.4.Зөвлөлийн ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалт, орон тооны дээд хязгаарыг Улсын Их Хурал тогтооно.

65.5.Зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

65.6.Зөвлөл эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тогтоол гаргана. Зөвлөлийн шийдвэрийг холбогдох этгээд заавал биелүүлнэ.

65.7.Зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг Улсын Их Хурал батална.

65.8.Зөвлөлийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын болон Засгийн газрын гишүүн, нам, олон нийт, аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч хөндлөнгөөс оролцох, нөлөөлөхийг хориглоно.

65.9.Энэ хуулийн 65.8-д заасныг зөрчсөн албан тушаалтныг төрийн албанаас халах үндэслэл болно.

65.10.Зөвлөл өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар Улсын Их Хурлын хянан шалгах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

66 дугаар зүйл.Зөвлөлийн бүрэн эрх

Хэвлэх

66.1.Зөвлөл дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

66.1.1.хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан хаагчид төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулахтай холбогдсон зөвлөгөө өгөх, арга зүйн удирдлагаар хангах;

66.1.2.төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэргэшил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, төрийн албатай холбогдсон судалгаа, шинжилгээний ажлыг зохион байгуулах;

66.1.3.иргэн, байгууллага, албан хаагчийн гомдол, мэдээллийн дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сонгон шалгаруулж, томилох үйл ажиллагаанд шалгалт хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгах хугацаатай шаардлага хүргүүлэх, хууль тогтоомж зөрчсөн шийдвэрийг хүчингүй болгох;

66.1.4.төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, энэ хуулийн 3.1.3-т заасан чадахуйн зарчмын хэрэгжилтийн талаар төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний нөөцийн аудит хийх;

66.1.5.төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг, тоо бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, төрийн алба, албан хаагчтай холбогдолтой мэдээллээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, бусад сонирхогч этгээдийг хангах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх;

66.1.6.хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх хэмжээнийхээ асуудлаар шийдвэр гаргах, өөрчлөх, биелэлтийг хангах;

66.1.7.чиг үүргийн шинжилгээ хийхэд төрийн байгууллагад мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

66.1.8.төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, стратеги, хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, түүний үр дүнг дээшлүүлэх талаар санал, зөвлөмж боловсруулах;

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

66.1.9.төрийн албаны шинэтгэл болон сайн засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлэх, өөрчлөлтийн менежмент, төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн менежментийн асуудлаар гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага, тэдгээрийн удирдах ажилтныг мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах;

66.1.10.төрийн албаны чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний тухай мэдээллийг судлан боловсруулж, тэдгээрийн давхардал, хийдлийг арилгах, үр нөлөөг дээшлүүлэх талаар зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх;

66.1.11.төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалтыг зохион байгуулах, арга зүйн удирдлагаар хангах, төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах, холбогдох журмыг батлах;

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

66.1.12.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

67 дугаар зүйл.Зөвлөлийн хуралдаан

Хэвлэх

67.1.Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна.

67.2.Хуралдааны дэгийг Төрийн албаны зөвлөл тогтооно.

68 дугаар зүйл.Зөвлөлийн гишүүн

Хэвлэх

68.1.Зөвлөл нь хамтын удирдлагын зарчмаар ажиллах бөгөөд орон тооны таван гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

68.2.Зөвлөлийн гишүүнд Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар тус бүр нэг хүний, төрийн албан хаагчийн төлөөлөл хоёр хүний нэр дэвшүүлэх бөгөөд нэр дэвшигч нь төрийн жинхэнэ албан тушаалд 15-аас доошгүй жил ажилласан, төрийн удирдлага, эдийн засаг, эрх зүй, боловсролын чиглэлээр мэргэшсэн дээд боловсролтой, ял шийтгүүлж байгаагүй, 45 нас хүрсэн Монгол Улсын иргэн байна. Төрийн албан хаагчийн төлөөллийг сонгон шалгаруулах журмыг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо батална.

68.3.Улсын Их Хурал нэр дэвшигчийн сонсгол хийсний үндсэн дээр Зөвлөлийн гишүүнийг зургаан жилийн хугацаагаар томилно. Зөвлөлийн гишүүнээр нэг удаа улируулан томилж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

68.4.Зөвлөлийн гишүүнд улс төрийн намын удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалтан болон сүүлийн нэг жилийн хугацаанд эдгээр албан тушаалд ажиллаж байсан хүнийг нэр дэвшүүлэхгүй.

68.5.Зөвлөлийн гишүүд нэг нутгийн болон нэг анги хамт төгссөн, эсхүл хамаарал бүхий этгээд байж болохгүй.

68.6.Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигч энэ хуулийн 68.2, 68.4, 68.5-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргана.

68.7.Зөвлөлийн дарга, гишүүн өөр ажил, албан тушаал хавсран эрхлэхийг хориглоно.

Тайлбар: Энэ хуулийн 68.5-д заасан "нэг нутгийн" гэснийг нэг аймаг, суманд төрснийг, "нэг анги хамт төгссөн" гэснийг ерөнхий боловсролын дунд сургууль, их, дээд сургууль, коллежид нэг ангид хамт суралцаж төгссөнийг хамруулан ойлгоно.

69 дүгээр зүйл.Зөвлөлийн дарга, түүний бүрэн эрх

Хэвлэх

69.1.Зөвлөлийн даргаар зөвлөлийн гишүүд дотроосоо нэр дэвшүүлэн саналаа нууцаар хурааж, олонхийн санал авсан хүнийг гурван жилийн хугацаагаар сонгоно. Зөвлөлийн даргыг нэг удаа улируулан томилж болно.

69.2.Зөвлөлийн дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

69.2.1.Зөвлөлийг дотоод, гадаад харилцаанд төлөөлөх;

69.2.2.Зөвлөлийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар Улсын Их Хурал, Засгийн газар, холбогдох бусад байгууллагатай харилцах, Улсын Их Хурал, Байнгын хороо, Засгийн газрын хуралдаанд оролцож, Зөвлөлийн байр суурийг илэрхийлэх;

69.2.3.Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг тодорхойлж, хуралдааны товыг зарлах, даргалах;

69.2.4.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

69.3.Зөвлөлийн даргын эзгүйд түүний үүргийг зөвлөлийн даргын томилсон гишүүн гүйцэтгэнэ.

70 дугаар зүйл.Зөвлөлийн дарга, гишүүнийг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх

Хэвлэх

70.1.Улсын Их Хурал дараахь үндэслэлээр Зөвлөлийн дарга, гишүүнийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж болно:

70.1.1.энэ хуульд заасан төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн;

70.1.2.эрүүл мэндийн байдал болон хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар албан үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон;

70.1.3.үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан;

70.1.4.өөр ажил, албан тушаалд томилогдсон буюу сонгогдсон.

71 дүгээр зүйл.Зөвлөлийн дарга, гишүүнийг огцруулах

Хэвлэх

71.1.Улсын Их Хурал дараахь үндэслэлээр Зөвлөлийн дарга, гишүүнийг огцруулна:

71.1.1.хуульд заасан чиг үүргээ гүйцэтгээгүй буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй, эсхүл үүргээ ноцтой буюу удаа дараа зөрчсөн;

71.1.2.гэмт хэрэг үйлдсэнийг шүүхээс тогтоож, шүүхийн шийтгэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон;

71.1.3.энэ хуульд заасныг зөрчиж томилсныг эрх бүхий этгээд тогтоосон;

71.1.4.Зөвлөлийн дарга Зөвлөлийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар бие даан шийдвэр гаргасан.

71.2.Улсын Их Хурал энэ хуулийн 71.1.1, 71.1.3-т заасан тохиолдолд Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлсэн этгээдийн саналыг, 71.1.2-т заасан тохиолдолд эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийг тус тус үндэслэн огцруулах эсэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

72 дугаар зүйл.Зөвлөлийн дарга, гишүүнийг нөхөн томилох

Хэвлэх

72.1.Зөвлөлийн дарга, гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа хуулиар тогтоосон хугацаанаас өмнө дуусгавар болсон бол эрх бүхий этгээд өөр хүнийг нэр дэвшүүлж, саналаа Улсын Их Хуралд оруулна.

72.2.Энэ хуулийн 72.1-д заасны дагуу томилогдсон гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа өмнөх гишүүний бүрэн эрхийн хугацааны үлдсэн хугацаатай адил байна.

73 дугаар зүйл.Зөвлөлийн дарга, гишүүний хууль зүйн баталгаа

Хэвлэх

73.1.Зөвлөлийн дарга, гишүүнийг гэмт хэрэг үйлдэж байхад буюу хэргийн газар гэмт үйлдлийнх нь нотлох баримттайгаар баривчилсан бол холбогдох албан тушаалтан энэ тухай Улсын Их Хурлын даргад 24 цагийн дотор мэдэгдэнэ.

73.2.Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд Зөвлөлийн дарга, гишүүнийг ажлаас чөлөөлөх, огцруулах, түүнчлэн өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр өөр ажил, албан тушаалд шилжүүлэхийг хориглоно.

74 дүгээр зүйл.Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан

Хэвлэх

74.1.Зөвлөл үйл ажиллагааныхаа тайлан /цаашид "тайлан" гэх/-г дараа оны нэгдүгээр улиралд багтаан Улсын Их Хуралд хүргүүлнэ. Тайланд дараахь мэдээллийг тусгана:

74.1.1.төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалт болон төрийн албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн маргааныг хянан шийдвэрлэсэн дүн;

74.1.2.төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилт, зөрчлийн талаархи дүгнэлт, цаашид авах арга хэмжээний санал;

74.1.3.төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал;

74.1.4.мэдлэг, ур чадвар, туршлагад суурилсан, улс төрөөс хараат бус, шударга, ил тод, хариуцлагатай төрийн албыг бэхжүүлэх, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааны талаар цаашид авах арга хэмжээний санал.

74.2.Тайланг Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хэлэлцэн дүгнэлт гаргана.

74.3.Энэ хуулийн 74.2-т заасан дүгнэлтийг "Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлд нийтлэх бөгөөд тайланг Зөвлөлийн цахим хуудаст байршуулна.

ХОРИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ

75 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хянан шийдвэрлэх

Хэвлэх

75.1.Томилох эрх бүхий этгээд болон төрийн албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн хооронд энэ хуулийн 25, 26, 27, 45, 46, 47, 48 дугаар зүйл, 52.2, 66.1.11-д заасан асуудлаар гарсан маргаан болон төрийн жинхэнэ албан хаагчаас цалин хөлс, ажиллах нөхцөл, баталгааны талаар гаргасан бусад маргааныг хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол төрийн албаны төв байгууллага хянан шийдвэрлэнэ.

75.2.Төрийн албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигч гомдлоо холбогдох баримт бичгийн хамт төрийн албаны салбар зөвлөл болон төрийн албаны төв байгууллагад 30 хоногийн дотор гаргана.

75.3.Төрийн албаны төв байгууллага гомдлыг хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор маргаан үүсгэх эсэх талаар шийдвэр гаргаж, 30 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд энэ хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.

75.4.Маргаан үүсгэсэн тохиолдолд төрийн албаны төв байгууллагын хянан шалгах комисс дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

75.4.1.холбогдох этгээдээс тайлбар авах;

75.4.2.холбогдох байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр зохих мэргэжлийн хүмүүсийг хяналт шалгалтын ажилд татан оролцуулах;

75.4.3.хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай мэдээ, судалгаа, тайлбар, тодорхойлолт, бусад баримт бичгийг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтнаас үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;

75.4.4.хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, дутагдлыг таслан зогсоох, түүний шалтгаан, нөхцөлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн, албан тушаалтанд шаардлага тавьж, хугацаатай үүрэг, даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах;

75.4.5.илэрсэн зөрчил нь гэмт хэргийн шинжтэй гэж үзвэл шалгалтын акт, холбогдох баримт бичгийг эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх;

75.4.6.хяналт шалгалт, дүгнэлт, танилцуулга, албан шаардлага, баримтын үндэслэл, нотолгооны үнэн зөвийг бүрэн хариуцах;

75.4.7.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

75.5.Энэ хуулийн 75.4-т заасан комиссын гишүүн хууль тогтоомжийг чанд сахих, хөндлөнгийн нөлөөнд үл автан албан үүргээ шударгаар гүйцэтгэх, төр, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төрийг хүндэтгэх, өөртэйгөө болон эхнэр, нөхөр, гэр бүлийн бусад гишүүн, садан төрлийн хүмүүстэй холбоотой асуудлыг шалгахаас татгалзах, хяналт шалгалтыг бүрэн гүйцэд хийх үүрэгтэй.

75.6.Энэ хуулийн 75.1-д заасан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журмыг Улсын Их Хурал тогтооно.

76 дугаар зүйл.Хууль бус шийдвэрийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

76.1.Энэ хуулийн 75.1-д заасан төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлага, мэргэшлийн шалгалттай холбогдон гаргасан шийдвэр хууль зүйн үндэслэлгүй болох нь тогтоогдсон бол төрийн албаны төв байгууллага өөрчлөх буюу хүчингүй болгоно.

76.2.Энэ хуулийн 76.1-д заасан хууль бус шийдвэрийг Засгийн газар гаргасан бол уг шийдвэрийг төрийн албаны төв байгууллагын мэдэгдлийг үндэслэн Засгийн газар өөрөө ажлын 14 хоногийн дотор хүчингүй болгох үүрэгтэй.

76.3.Төрийн албаны төв байгууллагын шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн тал уг шийдвэрийг мэдэгдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргаж болно.

76.4.Төрийн албаны төв байгууллагын болон шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй, биелүүлсэн боловч албан хаагчийг хууль бусаар дахин ажлаас халсан албан тушаалтны шийдвэрийг энэ хуулийн 76.7-д зааснаас бусад тохиолдолд төрийн албаны төв байгууллага хүчингүй болгож, буруутай албан тушаалтныг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх мэдэгдлийг эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.

76.5.Энэ хуулийн 76.4-д заасан эрх бүхий этгээд нь мэдэгдлийг заавал биелүүлж, авсан арга хэмжээний талаар 7 хоногийн дотор хариу мэдэгдэнэ.

76.6.Энэ хуулийн 76.4, 76.5-д заасныг зөрчсөн эрх бүхий этгээдийг төрийн албанд гурван жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр төрийн албанаас хална.

76.7.Энэ хуулийн 76.4-т заасан хууль бус шийдвэрийг Засгийн газар гаргасан бол уг шийдвэрийг төрийн албаны төв байгууллагын мэдэгдлийг үндэслэн Засгийн газар өөрөө ажлын 14 хоногийн дотор хүчингүй болгох үүрэгтэй.

ХОРИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

77 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

77.1.Энэ хуулийн 57.2.2-т заасан нэмэгдэл хөлс, мөн хуулийн 57.2.4-т заасан төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, мөн хуулийн 60.1-д заасан төрийн үйлчилгээний албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох зохицуулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Боловсролын тухай хуулийн 43.1.4, 43.5, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 15.4.1, Соёлын тухай хуулийн 22.1.1, Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 21.1.3, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29.2-т заасны дагуу олгох мөнгөн тусламжийг 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжлүүлэн олгоно.

77.2.Энэ хуулийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA ON THE CIVIL SERVICE

 

7 December, 2017.                                                                                        Ulaanbaatar city.

 

PART 1. CIVIL SERVICE

 

CHAPTER ONE. GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Purpose of this law

1.1.      The purpose of this law is to establish the legal basis for ensuring a professional, sustainable, transparent and responsible civil service, and to regulate relations concerning the central civil service authority and defining the legal status of civil servants and their social security entitlements.

 

Article 2. Legislation on the Civil Service

2.1.      Legislation on the civil service shall consist of the Constitution of Mongolia, this law and other legislative acts passed in conformity therewith.

 

Article З. Definitions

3.1.      The following terms used in this law shall have the following meanings:

3.1.1    ’civil service’ shall mean activities, structures and arrangements to implement state goals and functions within the scope of the Constitution of Mongolia and other legislation, to develop state policies and provide to the public necessary services to be provided by the state;

3.1.2.   ‘civil servant’ shall mean a person holding a public position, paid a salary from the state for performing public duties, and provided with relevant work conditions and social benefits;

3.1.3.   ‘merit’ shall mean a set of qualifications, including knowledge, education, profession, specialization, skills, experiences and performance outcomes, used as the basis for making decisions on selection, appointment, and resignation of candidates for public positions, and for performance appraisal, promotion and reward of civil servants;

3.1.4.   ‘vacant position’ shall mean a position vacated by the civil servant due to demotion or dismissal from the civil service; or being transferred or appointed to another position; or being deceased;

3.1.5.   ‘job position description’ shall mean a document which formalizes the key functions of the given position, and qualifications required from the civil servant to deliver related tasks, including education, profession and specialization, experiences and skills.

 

Article 4. Scope of this law

4.1.      The legal status of civil servants holding politically-appointed positions shall be defined by laws, and related provisions of this law applied accordingly, unless otherwise provided differently in other laws.

4.2.      The legal status of core civil servants shall be established by this law and other legislative acts.

4.3.      The legal status of public support service employees shall be established by the Labor Law, this law and other legislative acts.

4.4.      Other issues related to labor relations of civil servants which are not regulated by this law, shall be regulated by the Labor Law and other laws.

4.5.      Relations related to pensions and benefits of civil servants, shall be regulated by this law, the Law on Pensions and Benefits (to be provided from the Social Insurance Fund) and the Law on Pensions and Benefits of Military Personnel respectively.

4.6.      Issues related to appointment and dismissal of judges of the Constitutional Court and of judges of all levels of courts shall be regulated by relevant laws.

 

CHAPTER TWO. MISSION STATEMENT, CLASSIFICATION, PRINCIPLES, STANDARDS AND FINANCING OF THE CIVIL SERVICE

 

Article 5. Mission of the civil service

5.1.      The mission of the civil service shall be to aim to enforce the Constitution of Mongolia and other laws, while upholding fundamental national interests, and serving the public and the state with the utmost loyalty.

 

Article 6. Classification of the civil service

6.1.      The civil service shall be classified in the following way:

6.1.1.   political service;

6.1.2.   public administration;

6.1.3.   special state service;

6.1.4.   public support service.

6.2.      Positions specified in Sections 6.1.2 and 6.1.3 of this law shall be considered as core public administration positions.

 

Article 7. Principles of the civil service

7.1.      In addition to the principles of democracy, justice, freedom, equality, national unity and rule of law as stipulated in Paragraph 1.2 of the Constitution of Mongolia, the following principles shall be followed within the civil service:

7.1.1.   serve the public;

7.1.2.   maintain professionalism and sustainability;

7.1.3.   civil servants other than politically-appointed civil servants, shall refrain from activities of political parties and coalitions;

7.1.4.   provide Mongolian citizens with equal opportunities to work in the civil service;

7.1.5.   recruit/appoint core civil servants based on merit only;

7.1.8.   be transparent;

7.1.7.   avoid conflict of interests;

7.1.8.   adhere to hierarchical superiority.

 

Article 8. Standards of the civil service

8.1.      Standards of the civil service shall aim to manage the civil service effectively, and to organize activities of public institutions and the civil service optimally.

8.2.      Standards of the civil service shall establish the management requirements aimed to ensure public institutions perform their functions and civil servants perform to the full power of their assigned positions, and improve efficiency and impact of the civil service.

8.3.      Standards of the civil service shall be developed, approved and complied with, in accordance with the Law on Standardization, technical regulations and conformity assessments.

 

Article 9. Financing of the civil service

9.1.      Costs of the civil service shall be funded from the state budget.

9.2.      State actions aimed to reduce costs of the civil service shall not become the basis to cut and suspend salary and wages, compensations and allowances, pensions and benefits, and other payments temporarily or permanently.

9.3.      Monitoring of the financing of the civil service and utilization of budget assets of public institutions shall be implemented in accordance with legislation on the state budget and state auditing.

 

CHAPTER THREE. CLASSIFICATION AND CATEGORIES OF PUBLIC POSITIONS, PERSONAL PROFILE OF CIVIL SERVANTS, AND REGISTRATION DATABASE

 

Article 10. Classification and categories of public positions

10.1.    Civil service shall be classified in the following way:

10.1.1. politically-appointed positions;

10.1.2. public administration positions;

10.1.3. special state service positions;

10.1.4. public service positions.

10.2.    Public positions shall have types, including administrative, executive and assistant positions.

10.3.    Positions specified in Sections 10.1.2 and 10.1.3 of this law shall be considered as core public administration positions.

10.4.    The Government shall approve the list of types of management, executive and assistant positions specified in Sections 10.1.2 and 10.1.4 of this law, based on proposals by the central civil service authority.

 

Article 11. Politically-appointed public positions

11.1.    Politically-appointed public positions include positions subject to selection in accordance with criteria established under the Constitution of Mongolia and other laws, positions subject to appointment as a result of such elections; and on-staff support positions to help political appointees during his/her term of office:

11.1.1. President of Mongolia;

11.1.2. Chairman of the Mongolian State Great Khural;

11.1.3. Prime Minister of Mongolia;

11.1.4. Deputy Chairman and member of the Mongolian State Great Khural;

11.1.5. Members of the Government of Mongolia;

11.1.6. Chairman of the Office of the President of Mongolia;

11.1.7. Chairman and vice chairman of the Secretariat of the Government/Cabinet;

11.1.8. Advisor to the President of Mongolia, advisor to the Chairman of the Mongolian State Great Khural, and advisor to the Prime Minister;

11.1.9. all levels of governors and aimag/capital city/soum/district deputy governors;

11.1.10. advisors, assistants and spokespersons supporting politically-appointed public officials during his/her term of office;

11.1.11. positions of the secretariats serving the party and coalition caucuses in the State Great Khural;

11.1.12. other positions provided in relevant laws.

11.2.    Positions of the chairmen of aimag/capital, city/soum/district Citizens’ Representatives’ Khurals and governors of towns and villages may be considered as political positions in the civil service.

11.3.    On-staff advisors, assistants and spokespersons recruited to help a politically-appointed civil servant during his/her office term, shall be directly supervised by him/her, and affiliated to the respective public institutions as civil servants.

 

Article 12. Public administration positions

12.1.    Public administration positions shall include the following positions performing functions to provide professional advice for developing state policies and public administration to manage and implement such policies:

12.1.1. Civil Service Council chairman and members, management and executive positions of its Secretariat;

12.1.2. management and executive positions of secretariats of the State Great Khural, the President, the Government, the Constitutional Court, the Court Administration and Prosecutor’s Office;

12.1.3. management and executive positions of secretariats of the Financial Regulatory Commission, the National Statistics Committee, the General Election Commission and the National Human Rights Commission;

12.1.4. management and executive positions of secretariats of the National Security Council;

12.1.5. state secretary of a ministry, management and executive positions of ministries;

12.1.6. management and executive positions of government agencies, if not otherwise provided in laws; secretary of aimag/capital, city/soum/district Citizens’ Representatives’ Khurals; management and executive positions of secretariats of aimags.

12.1.7. capital city/soum/district Citizens’ Representatives’ Khurals and governors;

12.1.8. management and executive positions of local municipality agencies under aimag or capital city governors, financed from the State budget, if not otherwise provided in laws;

12.1.9. management and executive positions of secretariats of town and village mayors;

12.1.10. other positions provided in laws.

 

Article 13. Special state service

13.1.    Special state service includes the following positions, to perform special state functions related to ensuring national and public security, and keeping social order and the rule of law:

13.1.1. Judges of the Constitutional Court, judges of all levels of courts and prosecutors;

13.1.2. Secretary of the National Security Council;

13.1.3. Governor, First Deputy Governor and Deputy Governor of the Bank of Mongolia; Chairman and Permanent Commissioners of the Financial Regulatory Commission; Chairperson and Vice Chairperson of the National Statistics Office; Chairman and Secretary General of the General Election Commission; Chairperson, Commissioners and Commissioners in charge of torture prevention of the National Human Rights Commission; management and executive positions of the National and Local Auditing Offices and the Independent Authority Against Corruption.

13.1.4. management positions of armed forces, border protection and army troops; emergency, intelligence, police, court decision execution and forensic institution;

13.1.5. diplomatic service positions;

13.1.6. officers, sergeants and bailiffs, customs inspectors and forensic experts and specialists of the armed forces, border and army troops, emergency, intelligence, police, case-filing, investigation, court decision execution and forensic institutions;

13.1.7. other positions provided in laws.

 

Article 14. Public support service positions

14.1.    Public service positions shall include the following job positions with functions to deliver quality, accessible and equitable public services and to facilitate normal operations of public institutions, based on employment under the Labor Law:

14.1.1. job positions to facilitate normal operations of public institutions;

14.1.2. job positions including chairman, director, principal, other management, executive and support staff of public service institutions, such as education, science, health, culture, arts and sports services, financed from the state budget;

14.1.3. job positions including management, executive and support staff of public service institutions affiliated to and under a ministry or agency, financed from the state budget.

 

Article 15. Personal profiles of civil servants

15.1.    The personal profile of civil servants (hereinafter ‘personal file’) consists of civil servant’s surname, father’s (or mother’s) name, given name, job position, and work performance related information.

15.2.    Every civil servant shall have a unique personal profile.

15.3.    The procedure for recording personal profiles shall be approved by the central civil service authority.

 

Article 16. National integrated registration of civil servants

16.1.    The civil service authority shall manage the national integrated registration database of civil servants which reflects past and present civil servants’ employment records and the roster of reserve personnel for high-level public positions provided in Sections 10.1.2 and 10.1.4 of this law.

16.2.    The Government shall approve the procedure for managing the integrated registration database of civil servants, including the retrieving of information.

16.3.    The roster of reserve personnel for management positions, as provided in Paragraph 16.1 of this law, shall record former officials who served high-level public positions or similar job positions.

 

CHAPTER FOUR. RANKS OF TOP MANAGEMENT PUBLIC OFFICIALS, CLASSIFICATION AND GRADES OF OTHER PUBLIC ADMINISTRATION OFFICERS, AND RANKS OF CORE CIVIL SERVANTS

 

Article 17. Ranks of high-level public officials

17.1.    The State Great Khural shall approve the ranks of high-level public officials and the grades of equivalent government officials, based on proposals by the central civil service authority.

 

Article 18. Classification and grades of public administration officers

18.1.    Public administration positions shall have the following classification types:

18.1.1. top manager;

18.1.2. executive manager;

18.1.3. senior manager;

18.1.4. associate manager;

18.1.5. assistant manager.

18.2.    The category of ‘top manager’ includes the position of state secretary of ministries and other comparable positions.

18.3.    The category of ‘executive manager’ includes positions of directors of ministerial departments and divisions and other comparable positions.

18.4.    The category of ‘senior manager’ includes positions of unit heads, senior experts and experts of ministries and other comparable positions.

18.5.    The category of ‘associate manager’ includes positions of senior specialist, specialist and senior supervisor and other comparable positions.

18.6.    The category of ‘assistant manager’ includes positions of supervisor of ministries and other comparable positions.

18.7.    The State Great Khural shall approve the classification and grades of management and executive positions of the State Great Khural, the President, the Government Cabinet, the Supreme Court, the Constitutional Court, the General Prosecutor’s Office, National Human Rights Commission, the Civil Service Council, the National Security Council, the General Election Commission, the Financial Regulatory Commission, the National Statistics Committee, the Secretariat of the General Court Council based on proposals by the central civil service authority.

18.8.    The Government shall approve the classification and grades of public administration positions of ministries and other government institutions based on proposals by the central civil service authority.

 

Article 19. Classification, grades and ranks of special state services

19.1.    Classification, grades and ranks of special state service shall be established in accordance with relevant legislation.

 

Article 20. Grades of special state services

20.1.    The Government shall approve the grades of special state services based on the proposals submitted by the central civil service authority.

 

Article 21. Ranks of public administration positions

21.1.    Public administration positions, including chief officers, executive officers, senior officers, associate officers and assistant officers, shall each have ranks such as first, second, third and fourth levels.

21.2.    Ranks specified in Paragraph 21.1 of this law shall be provided by the following officials:

21.2.1. the rank of top manager to be issued by the President of Mongolia;

21.2.2. the rank of executive manager to be issued by the Prime Minister of Mongolia;

21.2.3. the rank of senior, associate and assistant managers to be issued by a minister of Mongolia, aimag and capital city governors, and other high-level officials of government institutions;

21.3.    When assigning ranks, the duration of employment in the public sector or the given position, performance outcomes and qualifications shall be duly considered.

21.4.    The State Great Khural shall approve the procedure for awarding ranks of public administration positions and providing respective rank remunerations based on proposals developed by the central civil service authority and submitted by the Cabinet, unless otherwise provided in laws.

21.5.    Ranks of positions in some special public sectors may be established on the basis of proposals by the central authority of civil service in accordance with relevant laws.

 

PART 2. REQUIREMENTS FOR RECRUITING PUBLIC POSITIONS, APPOINTMENT PROCEDURES FOR PUBLIC POSITIONS, AND THE CIVIL SERVICE ENTRY EXAMINATION

 

CHAPTER FIVE. REQUIREMENTS FOR RECRUITING CIVIL SERVANTS

 

Article 22. Generic requirements for recruitment to core civil service positions

22.1.    Unless otherwise specified in laws, citizens who satisfy the following generic requirements shall be appointed to core civil service positions:

22.1.1. be a citizen of Mongolia

22.1.2. have higher education;

Note: The requirement provided in Section 22.1.2 shall not apply to assistants’ positions stated in Paragraph 10.2 of this law.

22.1.3. have no criminal record of being prosecuted by a court for corruption and power abuse offences specified in the Criminal Code;

22.1.4. have relevant spoken and written Mongolian language skills;

22.1.5. have no mental illnesses or impairments;

22.1.6. have served in the Army as obliged by law.

Note: Requirements specified in Section 22.1.6 of this law shall not apply to citizens who reached the age of 18 before June 3, 2008; who did not pass health requirements of military service based on the health certificate or who exempted from the military service temporarily or permanently due to other justifiable reasons.

 

Article 23. Special requirements of recruitment for civil service positions

23.1.    Special requirements of recruitment for political office and special state services shall be established in accordance with relevant laws.

23.2.    Citizens who have satisfied the following special requirements and the generic recruitment requirements specified in Paragraph 22.1 of this law, shall be appointed to the following public administration positions, unless otherwise provided in laws:

23.2.1. in the case of appointment for positions of ‘top manager’ categories, candidates are required to have at least 16 years of employment in the public sector, of which at least eight years were in positions of ‘executive manager’; and attended and completed package qualifications trainings;

23.2.2. in the case of appointment for positions of ‘executive manager’ categories, candidates are required to have at least 12 years of employment in the public sector, of which at least four years employed in position(s) of ‘senior manager’; and attended and completed package qualifications trainings;

23.2.3. in the case of appointment for positions of ‘senior manager’ categories, candidates are required to have at least eight years of employment in the public sector, of which at least four years employed in position(s) of ‘associate manager’; and attended and completed package qualifications trainings.

23.3.    The generic regulation for developing the special recruitment requirements for of core civil service positions of ‘top management and executive’ categories and the generic regulation for developing job position descriptions, shall be approved by the central civil service authority, unless otherwise provided in laws.

23.4.    Job description(s) of public administration positions shall be developed in accordance with the procedure stated in Paragraph 23.3 of this law, and approved by the authorized official based on endorsement of the central civil service authority, for each job position separately.

23.5.    Special recruitment requirements and job position descriptions specified in Paragraph 23.3 of this law shall not be amended in other occasions, except for changes to mandates of the given institution in accordance with relevant legislation.

23.6.    Persons selected or appointed for positions subject to the submission of personal interests, income and asset declarations, shall take actions specified in Paragraph 10.4 of the Law on Regulation of public and private interests and prevention of conflict of interest in public service.

 

Article 24. Package qualifications trainings

24.1.    The content and program of package qualifications trainings shall be approved jointly by the central civil service authority and the Government in consideration with specific features, responsible tasks and functions of given job positions.

24.2.    Package qualifications trainings shall be organized by the civil service training institution affiliated to the Government.

 

CHAPTER SIX. RECRUITMENT PROCEDURE FOR CORE CIVIL SERVICE POSITIONS

 

Article 25. Generic procedure for recruitment to core civil service positions

25.1.    Mongolian citizens who meet requirements established in this law shall be selected and recruited for core civil service positions, unless otherwise provided in laws.

 

Article 26. Basic appointment criteria for civil service positions

26.1.    Recruitment to civil service positions shall follow the merit-based selection principle as provided in Section 3.1.3 of this law, in order to appoint the best candidate who met the basic criteria.

26.2.    If candidates meet both special generic requirements specified in Paragraph 22.1 and special requirements specified in Article 23, he/she shall be deemed to have satisfied criteria provided in Paragraph 26.1 of this law.

26.3.    In the case if the civil servant who met 50% of special requirement of employment duration stated in Paragraph 23.2 of this law, may be promoted before the required date, based on work performance results, qualifications level, ethics, knowledge, profession and specialization, experiences and skills.

26.4.    Regulation for tier-based promotion in the civil service shall be approved by the central civil service authority based on recommendation by the Government. This regulation shall be applied to tier-based promotion in the civil service.

 

Article 27. Selection and recruitment for core civil service positions

27.1.    In the case of a vacant position being opened, the authorized official shall fill the position in accordance with the following procedure, unless otherwise provided in laws:

27.1.1. select suitable candidate among existing civil servants working in public institutions in accordance with the tier-based promotion principle, or among individuals from the roster of reserve candidates for management positions as provided in Paragraph 16.1 of this law, in the case of top manager’s position vacated in core civil service;

27.1.2. select suitable candidate from the existing civil servants working in the same public institution or other public institutions, in the case of executive or assistant manager’s position vacated in core civil service;

27.1.3. select from individuals registered in the existing roster of reserve civil servants, in case it is not possible to fill the vacant position of executive and assistant manager’s position of core civil service, as provided in Section 27.1.2 of this law;

27.1.4. to announce open competitive selection, in case it is not possible to fill the vacant position as provided in Section 27.1.3 of this law.

27.2.    The authorized institution or official responsible for appointment shall inform the public in the cases of vacant positions opened in core civil service. The authorized institution or official responsible for appointment shall send the request for organizing open competitive selection to the civil service agency of the respective level within the 21 days of the position being vacated.

27.3.    The authorized official responsible for appointment shall appoint the candidate nominated by the central civil service authority upon incurred cases as provided in Paragraph 27.1 of this law. The authorized official responsible for appointment may refuse only once to appoint the candidate to the vacant core civil service position, and in this case the central civil service authority shall nominate a different candidate in accordance with the relevant procedure in place.

 

Article 28. Duration of appointment for core civil service positions

28.1.    Duration of appointment shall not be specified in the case of recruitment for core civil service positions.

28.2.    The office term of the newly-appointed civil servant for a civil service position with the specified office term by laws shall be equal to the remaining period of the office term of the preceding civil servant.

28.3.    A probationary period of 6-12 months may be applied for new entrants recruited for core civil service positions.

28.4.    The probation period performed in core civil service positions shall be included within the overall employment years worked in the civil service.

28.5.    The central civil service authority shall approve the conditions and procedures for applying the probationary period for public administration positions.

 

Article 29. On-the-job training for managerial positions

29.1.    After appointment for a civil service position, the appointed individual shall be provided short- and medium-term trainings.

29.2.    Trainings stated in Paragraph 29.1 of this law shall be organized by the civil service training institution affiliated under the Government.

29.3.    The content and program of trainings stated in Paragraph 29.1 of this law, shall be approved by the Government based on proposals by the central civil service authority.

 

Article 30. Monitoring of recruitment processes for core civil servants

30.1.    The central civil service authority carries out monitoring and inspections over recruitment processes, based on its own decisions or complaints and information delivered by individuals, unless otherwise provided in laws.

30.2.    In the case where monitoring and inspections stated in Paragraph 30.1 of this law have revealed breaches of legislation during selection and appointment processes of civil servants, the relevant rectification order and tasks shall be issued and ensured due implementation.

30.3.    if rectification orders and tasks stated in Paragraph 30.2 of this law are not implemented, the central civil service authority shall revoke the decision which violated the laws and regulations.

 

Article 31. Prohibited actions

31.1.    Recruitment of core civil servants shall be prohibited in the following cases, unless otherwise provided in laws:

31.1.1. requirements provided in Articles 22 and 23 of this law are not satisfied;

31.1.2. candidate’s temporary suspension from the civil service imposed due to disciplinary actions, justifications provided in laws or relevant procedures have not expired, or temporary suspension from holding public administration positions for a certain period of time have not expired yet;

31.1.3. in the case of a civil servant and his/her related individual will work together in the same unit where one of their positions directly supervises the other directly or vice versa, unless permitted by relevant legislative acts;

31.1.4. other cases specified in legislative acts.

31.2.    In accordance with this law, the selection and appointment of civil servants shall not be influenced, pressured and coerced in any form by any third parties, including the President, the Chairman of the State Great Khural, general budget governor, political appointees, managerial and executive officials of political parties and coalitions and other individuals.

31.3.    Any illegal actions related to recruitment/appointment of civil servant, such as producing forged references, certificates and verifications related to recruitment, shall be strictly prohibited.

31.4.    In case an individual has satisfied requirements for a certain civil service position, his/her right to serve in the civil service shall not be discriminated based on ethnicity, race, age, gender, social background and status, wealth, employment, job position, religion, viewpoints or affiliation to parties, public or other organization.

 

Article 32. Liabilities

32.1.    The central civil service authority shall revoke an illegal decision which violated Articles 22, 23, 26, 27, 28 and 31 of this law, and send notification proposing the resignation of the guilty employee to the authorized official, unless otherwise provided in laws.

32.2.    The authorized official shall comply with the notification stated in Paragraph 32.1 of this law and inform upon the actions within 14 days.

32.3.    In case the State Secretary of a ministry, the chairman of a Government agency and other positions appointed by the Government are appointed illegally by violating provisions of Article 26 of this law, the Government shall revoke the relevant decision within 14 days.

32.4.    In the case of politically-appointed officials, political party and coalition leaders and executives and other individuals influence the appointment processes of filling public positions, the core civil servant or applicant for a core civil service position may make records about the incidents and submit the relevant evidence to the central civil service authority within 30 days.

32.5.    The central civil service authority shall review the records stated in Paragraph 32.4 of this law and revoke the related decision accordingly, if not otherwise provided in laws.

32.6.    In the case a political appointee violating Paragraphs 31.2 and 32.2 of this law, it shall become the basis for him/her resigning.

32.7.    In case Paragraphs 32.1 and 32.2 of this law are violated, it shall become the basis for the guilty official resigning from his/her position.

 

CHAPTER SEVEN. ENTRANCE EXAMINATION OF CORE CIVIL SERVICE

 

Article 33. Examination of core civil service

33.1.    Civil service entrance examinations shall be organized with the purpose to create a reserve of recruits for public administration positions and to recruit candidates for vacant core civil service positions.

33.2.    Entrance examination of the core civil service has the following types:

33.2.1. general examination;

33.2.2. special examination (designed for certain positions).

33.3.    General examinations shall be taken by individuals who want to work on core civil service positions and satisfied requirements specified in Paragraph 22.1 of this law; civil servants specified in Sections 27.1.1 and 27.1.2 of this law; and individuals in the reserve roster provided in Section 27.1.3 of this law.

33.4.    The central civil service authority shall organize the general and special (designed for certain positions) examinations stated in Paragraph 33.2 of this law.

33.5.    Examinations of core civil service positions have types of tests, interview and others.

33.6.    Entrance examinations of core civil service shall have the following contents:

33.6.1. to test management skills

33.6.2. to test analytical skills;

33.6.3. to test problem-solving skills;

33.6.4. to test leadership skills;

33.6.5. to test spoken and written Mongolian language skills

33.6.6. to test teamwork skills;

33.6.7. others.

33.7.    General examinations of core civil service position shall be organized at least once a year.

33.8.    Individuals who pass the examination stated in Paragraph 33.7 of this law shall be registered in the roster of reserve core civil service personnel. The duration of registration in the roster shall last three years.

33.9.    An Examination Committee consisting of representatives from relevant institutions, professional associations, scholars and researchers, shall be set up to organize special examinations of public administration positions (for certain positions),

33.10.  Information regarding the upcoming special examination of public administration positions shall be announced through the mass media and the web page of the central civil service authority.

33.11.  The central civil service authority may outsource the functions stated in Paragraph 33.7 of this law to non-governmental organizations based on contract agreements.

33.12.  The central civil service authority shall approve the conditions and procedures for organizing the general and special entrance examinations of the civil service, and the procedure for creating the roster of reserve personnel based on consultations with the Government.

 

Article 34. Prohibited actions

34.1.    Any actions violating the procedure for organizing general and special examinations of core civil service positions, or producing fraudulent reference, certificate and verification shall be duly prohibited.

 

Article 35. Liabilities

35.1.    A civil servant who violated Paragraph 34.1 and 35.2 of this law shall be suspended from the civil service for three years without appeal.

35.2.    Individuals who violated the procedure for organizing examinations of core civil service positions shall not be re-elected to the Examination Council stated in Paragraph 33.9 of this law.

 

PART 3. CORE CIVIL SERVANTS’ OATH OF OFFICE, COMMON FUNCTIONS, RESTRICTIONS AND CODE OF CONDUCT

 

CHAPTER EIGHT. CORE CIVIL SERVANTS’ OATH OF OFFICE

 

Article 36. Oath of office of core civil servants

36.1.    A citizen of Mongolia shall take the oath of office after being recruited in the civil service for the first time, as follows: ‘I swear to devote my knowledge and skills for my Motherland and people of Mongolia, and abide by the Mongolian laws and ethics code, and perform public duties with dignity and loyalty for the fundamental national interests of my country. If I breach my oath, I shall be held accountable by law.’

36.2.    The President of Mongolia shall approve the procedure for making oath of office.

 

CHAPTER NINE. CIVIL SERVANTS’ GENERIC DUTIES AND RIGHTS, AND RESTRICTIONS

 

Article 37. Generic duties of core civil servants

37.1.    Core civil servants shall have the following generic duties:

37.1.1. respect and enforce the Constitution of Mongolia and other laws;

37.1.2. keep the oath of office, respect the public interests and avoid conflicts of interest, and ensure zero tolerance of illegal and unjust actions.

37.1.3. perform public duties within assigned powers by upholding national interests of the motherland and public well-being, and respecting citizens’ dignity, reputations and legitimate interests.

37.1. 4. civil servants, except political appointees, shall not participate in activities of any political parties, coalitions or movements during his/her office term.

37.1.5. in case a civil servant is a member of any political party, he/she shall be suspended of his/her membership and notify it to the affiliated political party within seven days of his/her appointment to the public position.

37.1.6. implement only legitimate decisions by higher-echelon supervisory officials’;

37.1.7. abide by civil servants’ code of conduct, organizational culture and order, and uphold the reputation of the civil service;

37.1.8. develop professional knowledge and skills continuously, and be fully accountable for work performance and results;

37.1.9. keep confidentiality of state, the civil service, institutions and individuals related sensitive information protected by laws, avoid using them for one’s own or others’ interests and gains, and to refrain from distributing without approval of authorized officials when performing formal job duties.

37.1.10. avoid any political interventions and keep neutral when performing the full power of his/her job position, and to express only formal viewpoints in relation to state and government affairs through the mass and print media.

37.1.11. submit the declaration of interests, income and assets in accordance with relevant laws;

37.1.12. deliver high quality and inclusive public services within a timely and cultured manner, and to avoid discrimination within delivery of public services;

37.1.13. ensure implementation of goals, objectives and functions specified in his/her job description;

37.1.14. warn in advance about negative consequences of decisions by higher-echelon officials regardless of agreeing or disagreeing with their viewpoints;

37.1.15. provide higher-echelon supervisory officials with evidence-based, justifiable and accurate information and recommendations useful for developing state policies, resolving issues and making decisions.

37.1.16. utilize office hours efficiently in accordance with the Labor Law and the internal labor procedure of the institution;

37.1.17. avoid performing other jobs or obligations if not otherwise permitted by laws;

37.1.18. other obligations provided in laws.

 

Article 38. Generic rights of core civil servants

38.1.    Core civil servants shall exercise the following rights:

38.1.1. to review formally the requirements for the position, work conditions and job description which determine functions and power of the job position, and to aspire to provide a favorable work environment;

38.1.2. to demand higher-level supervisory officials to evaluate performance results in compliance with this law, to accept and agree performance appraisal results;

38.1.3. to submit requests related to raising salary, upgrading position grades and improving work conditions and social security to the higher-level official in writing;

38.1.4. to view personal profiles, work performance references and related documents, and reflect additional explanations in one’s own personal profile if necessary;

38.1.5. to access courts and other institutions to protect one’s own legitimate interests;

38.1.6. to do teaching and research work;

38.1.7. to run business activities which do not conflict with interests of public duties and are not prohibited by law, and to make profits by appointing trusted individuals to manage his/her own businesses;

38.1.8. to resign from the civil service;

38.1.9. to attend trainings in order to improve professional knowledge and skills;

38.1.10. other rights provided by laws.

 

Article 39. Prohibited actions of core civil servants

39.1.    Core civil servants shall not carry out the following activities, unless otherwise provided by laws:

39.1.1. give illegal tasks and assignments and demand compliance with them;

39.1.2. abuse power of public positions;

39.1.3. make illegal decisions;

39.1.4. misuse power of public positions, blackmail others for personal interests and sexual harassment; discriminate and exploit.

39.1.5. be a member of political parties, or participate in activities of political parties and movements, non-governmental or religious organizations affiliated to political parties, unless otherwise permitted by laws;

39.1.6. participate in election campaigns of the Presidential election, the State Great Khural’s elections, or local elections of aimag/capital city/soum/district Citizens’ Representatives’ Khurals, and to misuse public money, assets or vehicles for election purposes;

39.1.7. plan, organize or participate in strikes or other actions aimed at disrupting normal operations of the civil service;

39.1.8. use power of public duties to carry out religious or agnostic propaganda or publicity;

39.1.9. accept state ordains and medals, or other government awards from foreign countries without the permission of the President of Mongolia;

39.1.10. travel inside or outside the country at the expense of private companies or individuals, in particular of foreign organizations and citizens, in relation to performing public duties, if otherwise carrying out business trips under international treaties ratified by Mongolia, bilateral agreement or permission provided by authorized officials;

39.1.11. misuse and embezzle public organization’s property, equipment, funds, information sources and official information for other than formal purposes;

39.1.12. discriminate against individuals in forms specified in Sections 4.1.5 and 4.1.6 of the Law on Gender Equality;

39.1.13. express unofficial opinions and political viewpoints in regard to state policies through mass and print media, websites or social media, and distribute positive or negative news and information about political parties, coalitions or candidates;

39.1.14. participate in protests and demonstrations or distribute information against government policies and actions;

39.1.15. make a new appointment to a disputed position before the dispute related to demotion, resignation or dismissal of a core civil servants is settled by the Court;

39.1.16. refuse to hand over the position, job place, stamp, seal or related documents, after the decision of demotion, resignation or dismissal is made based on legal grounds;

39.1.17. violate the procedure for organizing and participating in public hearings;

39.1.18. other as provided in laws.

 

Note: Sections 39.1.5, 39.1.6 and 39.1.13 do not apply to politically-appointed public officials.

 

CHAPTER TEN. CODE OF CONDUCT

 

Article 40. Code of conduct

40.1.    The code of conduct of civil servants holding positions in Sections 10.1.1 and 10.1.3 shall be established by law.

40.2.    The Government shall approve the code of conduct of civil servants holding public positions stated in Sections 10.1.2 and 10.1.4 of this law based on proposals by the central civil service council.

 

PART 4. LABOR RELATIONS IN THE CIVIL SERVICE

 

CHAPTER ELEVEN. GENERAL PROVISIONS

 

Article 41. Labor relations in the civil service

41.1.    Individuals aged 18 and above may work in the civil service, unless otherwise provided in laws.

41.2.    Retirement age ceiling in the civil service shall be 65 for all civil servants except political appointees, if not otherwise provided in laws.

41.3.    All other issues, related to labor relations of civil servants and unregulated by this law, shall be regulated by Labor Law specifically.

 

Article 42. Justifications for temporary replacement of a core civil servant

42.1.    The authorized officer may delegate work duties of a core civil servant to another core civil servant based on his/her consent in the following cases, unless otherwise provided in laws:

42.1.1. paid annual vacation;

42.1.2. on leave due to health and other reasons;

42.1.3. on domestic and overseas business trips;

42.1.4. attended in-service trainings up to six months and studied in master’s and doctor’s course in a developed country for up to two years;

42.1.5. been deployed to perform other duties elsewhere under an administrative decision;

42.1.6. on maternity or child-rearing leave;

42.1.7. pending court decision concerning demotion, resignation, suspension and dismissal of a civil servant from his/her position;

42.1.8. been demoted, resigned permanently or temporarily, or dismissed a civil servant from the position;

42.1.9. civil servant has been elected or appointed to other position;

42.1.10. is deceased.

 

Article 43. Temporary delegation of core civil servant’s job duties

43.1.    The authorized official shall make a decision on the temporary delegation of duties of one core civil servant to another within 14 days in cases other than provided in Section 43.3.1 of this law,

43.2.    The temporary substitute/acting civil servant shall perform the absent civil servant’s job junctions and duties. The decision on the temporary delegation of job duties shall indicate its duration, and limitations of some powers if necessary.

43.3.    Temporary delegation of core civil servant’s job duties shall abide by and follow the following procedure:

43.3.1. the deputy director of an institution shall substitute the director’s job duties during his/her absence

43.3.2. the head of the department whose functions approximate job duties of the director of the institution, shall take the acting position of the director during absences of the deputy director, vice chairman or non-existence of deputy director’s position.

43.3.3. in cases other than provided in Sections 43.3.1 and 43.3.2 of this law, job duties of a core civil servant shall be delegated to another civil servant whose job functions are the closest to the absent civil servant.

43.3.4. in case of maternity (pregnancy and post-pregnancy) and child-rearing leave, and absenteeism due to treatment and rehabilitation of health conditions from three months to one year, job duties of absent civil servants shall be temporarily delegated to the closest-related colleague in terms of job functions, or reserve personnel registered in the roster of reserve civil servant may be selected and assigned the job duties temporarily.

43.3.    The acting substitute civil servant shall perform temporarily-delegated functions and powers in addition to his/her permanent job functions, without being suspended from his/her permanents job positions, and be accountable for performance results.

43.4.    The Government shall approve the procedure for providing salary and remuneration for temporary delegation of formal duties of core civil servants, based on proposals by the central civil service authority.

43.5.    It is prohibited to assign and delegate core civil servant’s job duties temporarily by violating the procedure provided in this law.

 

Article 44. Transfer and rotation of a core civil servant to other public position

44.1.    Considering the necessity of formal work arrangements, it is possible to transfer one civil servant working on one position for over 10 years, from one public institution to another based on management’s decision, mutual agreement of management of both institutions and consent of the core civil servant to be transferred.

 

Note: ‘Necessity of formal work arrangements’ refers to situations related to building up human resources with required knowledge, education, professions, specialized qualifications, skills and experiences; performing urgent or complicated tasks; or improving operations, structural organization and service quality within the given institution.

 

44.2.    A core civil servant can work up to two years through rotation between public institutions or between units within the institution on positions within specific work areas based on management’s agreement and his/her own consent.

44.3.    When rotating a core civil servant in accordance with Paragraphs 44.1 and 44.2, his/her job position category, grades, salary and ranks shall not be demoted.

44.4.    A civil servant rotated in accordance with Paragraph 44.2 of this law, shall be allowed to continue working on the original job position after the rotation period ends.

44.5.    The central civil service authority and the Government shall jointly approve the procedure for transferring and rotating a core civil servant to another position.

44.6.    A civil servant covered within interventions under the Law on Protecting Witnesses and Victims, can be transferred from one public institution to another institution based on his/her consent.

 

Article 45. Demotion of a core civil servant under administrative initiative

45.1.    A core civil servant may be demoted under management’s decision based on the following grounds:

45.1.1. showed unsatisfactory performance, unachieved goals or targets provided in laws and job descriptions;

45.1.2. insufficient performance results and qualifications to work on the given position;

45.1.3. other grounds provided in law.

45.2.    The budget treasurer shall directly make the decision specified in Section 45.1.1 of this law, if not otherwise provided in law.

 

Article 46. Temporary suspension and resignation of a core civil servant from his/her position

46.1.    A core civil servant may be suspended temporarily from the civil service, based on the following grounds:

46.1.1. need of treatment and rehabilitation for longer than three months due to health conditions, if not otherwise provided in law;

46.1.2. attend training for longer than six months (including training of new skills or in-service training);

46.1.3. serve in the Army;

46.1.4. being covered within security interventions under the Law on Protecting Witnesses and Victims.

46.2.    A core civil servant may be resigned from the civil service, based on the following grounds:

46.2.1. nominated as a candidate for presidential or parliamentary elections, and for aimag/capital city/soum/district Citizens’ Representatives’ Khural;

46.2.2. reached retirement age;

46.2.3. reached the retirement age ceiling to work in the civil service;

46.2.4. initiated a request to resign from the civil service;

46.2.5. other legal grounds provided in laws.

46.3.    A core civil servant shall submit a request of resignation from the civil service, as he/she reaches the retirement age, or a request of employment extension till the retirement age ceiling of the civil service, if not otherwise provided in laws. The authorized official makes the decision to continue employment of the public administration whether to resign from the civil service or to allow continue employment until the retirement age ceiling of the civil service based on evaluation of his/her qualifications, experiences and health status. In case a core civil servant has not filed a request of resignation from the civil service after reaching the retirement age or the extension date up to the age ceiling for working in the civil service, it shall not be deemed exemption from being resigned from the civil service under administrative decision.

46.4.    A core civil servant shall be resigned from the public position prior to 1 January of the election year, if he/she nominates to run for the Presidential Election, the State Great Khural General Election. He/she shall be resigned from the public position prior to 1 August of the election year, if he/she nominates to run for the Citizens’ Representatives’ Khural of capital, aimag, district, and soum. In the case of non-regular election, by-election or re-election, he/she shall be resigned from the public position prior to the nomination process stated in this law

46.5.    The direct budget governor shall directly make the decision specified in Paragraph 46.1 and 46.2, if not otherwise provided in laws.

46.6.    Individuals stated in Paragraph 46.1 of this law shall be considered registered in the roster of reserve civil servants.

 

Article 47. Dismissing a core civil servant

47.1.    A core civil servant shall be dismissed from the civil services on the following grounds:

47.1.1. multiple times of insufficient performance of job duties (three or more times), unless otherwise provided by laws;

47.1.2. charged and convicted by a court decision due to criminal offence proven;

47.1.3. renunciation of Mongolian citizenship;

47.1.4. other grounds provided in this law.

47.2.    The direct budget governor shall directly make the decision specified in Paragraph 46.1 and 46.2, if not otherwise provided in laws.

 

Article 48. Imposing disciplinary punishment upon a core civil servant

48.1.    A core civil servant shall receive the following disciplinary sanctions due to violation of provisions stipulated in Article 37 and 39 of this law and failure of delivering job duties, based on consideration of the nature of such misdemeanors, including the first time or repeat violations, unless otherwise provided by laws:

48.1.1. reprimand;

48.1.2. 20% reduction of salary for up to 6 months;

48.1.З. dismissal from the civil service;

48.1.4. dismissal from the civil service for three years without re-entry appeal;

48.1.5. other legal grounds.

48.2.    Disciplinary sanctions provided in Paragraph 48.1 shall not necessarily be imposed in the consecutive order.

48.3.    A core civil servant shall be imposed disciplinary sanctions by the decision of the authorized official who appointed the core civil servant, or the director of the institution in the case the civil servant appointed by the institution with participatory management.

48.4.    Any disciplinary sanctions shall not be imposed, if more than six months has passed since the disciplinary violation disclosed and more than 12 months has passed since violation occurred.

48.5.    Two or more disciplinary sanctions shall not be imposed at the same time.

48.6.    In case a core civil servant has not been imposed another disciplinary sanction for a year since the last disciplinary sanction, he/she shall be deemed undisciplined.

48.7.    Disciplinary sanctions imposed to a core civil servant who violated prohibited actions stated in Article 39 of this law may become justifiable grounds to resign him from the civil service and to refuse re-entry into the civil service, but not grounds to exempt from criminal charges and other liabilities.

48.8.    If a core civil servant disputes the decision which imposed disciplinary sanction, he/she may appeal and file a complaint to the central civil service authority or the Court within 30 days since the decision notified.

48.9.    The central civil service authority and the Government shall jointly approve the procedure for imposing disciplinary sanctions and related dispute settlement.

 

Article 49. Prohibited actions

49.1.    It is prohibited to resign, suspend and dismiss a core civil servant from the civil service illegally.

49.2.    Resignation, suspension and dismissal of a civil servant shall not be executed by violating additional guarantees provided in Sections 62.1.2 and 62.1.3 of this law.

 

Article 50. Claiming repayment of damages caused to the State, and monitoring

50.1.    If the central civil service authority or the Court proved that a core civil servant is resigned, suspended or dismissed from the civil service illegally, the damage incurred to the state shall be paid by the guilty official who made the wrongful decision.

50.2.    The central civil service authority shall make records of execution processes of the Court decision, monitor repayment of the damages incurred to the state, and make a lawsuit to claim the damage on behalf of the state, in case damages unpaid.

 

CHAPTER TWELVE. AWARDS AND BONUSES

 

Article 51. Awards and cash bonuses

51.1.    A core civil servant shall be awarded rewards with following forms upon accomplishments such as having executed extraordinary or complex tasks, introduced innovations or new initiatives aimed to improve organizations’ operations, structure and quality of services, or satisfied other conditions and requirements:

51.1.1. gift of valuables;

51.1.2. nominate for honorable titles and medals of Mongolia;

51.1.3. awards of the Government and of other public institutions;

51.1.4. cash bonus based on quarterly performance appraisal results.

51.2.    The Government of Mongolia shall approve the procedure for awarding the reward stated in Section 51.1.1, nominating candidates for the award stated in Section 51.1.3 and awarding cash reward stated in Section 51.1.2, whereas the President of Mongolia shall approve the procedure for nominating candidates for the award stated in Section 51.1.2 of this law.

 

PART 5. CIVIL SERVANT’S WORK PERFORMANCE, AND APPRAISAL RESULTS

 

CHAPTER THIRTEEN. CORE CIVIL SERVANT’S WORK PERFORMANCE APPRAISAL RESULTS, AND PUBLIC MONITORING

 

Article 52. Generic justification grounds for core civil servant’s work performance and appraisal results

52.1.    Core civil servant’s work performance, appraisal results and qualifications level/grade shall be evaluated periodically/ within the established date in compliance with relevant regulation.

52.2.    Decisions related to promoting core civil servant, upgrading salary, ranks and grades, incentives and attending trainings, demotion and imposing liabilities shall be based on his/her performance appraisal results.

52.3.    Work performance and results of the direct budget governor of the public institution shall be evaluated based on the operational outcomes of the respective institution.

 

Article 53. Strategic plan

53.1.    The general budget governor shall develop and approve the four-year strategic plan of the respective institution in compliance with laws, and ensure its implementation.

53.2.    The Government shall approve the procedure for developing, approving and implementing the strategic plan based on proposal by the central civil service authority, if not otherwise provided in laws.

 

Article 54. Work plan of the organization

54.1.    The direct budget governor shall develop and approve the annual work plan in order to implement the program and actions under his/her jurisdictions as provided in the Budget law of the given year, and implement the plan from January 1 till December 31 every year.

54.2.    The Government shall approve the procedure for developing organizations’ annual action plan, defining performance target and indicators, and reporting results.

 

Article 55. Core civil servant’s annual work plan

55.1.    A core civil servant shall develop annual work plan in order to carry out functions specified in legislations and job description, and implement the plan from January 1 till December 31 every year.

55.2.    The Government shall approve the procedure for developing core civil servant’s annual work plan, defining performance targets and indicators, reporting results, evaluating work performance and results, promoting a core civil servant based on performance appraisal, adjusting salary and wages, providing bonus and imposing liabilities.

55.3.    A program of civil servant’ trainings, work conditions and social security shall be developed and implemented.

 

Article 56. Public monitoring

56.1.    The Public Monitoring Council shall execute the public monitoring functions to examine the quality, access and impacts of government services.

56.2.    The central civil service authority shall approve the rule for selecting the Public monitoring council, implementing public monitoring and operating the Council.

 

PART 6. CIVIL SERVANT’S SALARY AND WAGE, REFUNDS, ALLOWANCE AND SOCIAL SECURITY

 

CHAPTER FOURTEEN. CIVIL SERVANT’S SALARY AND WAGE

 

Article 57. Civil servant’s salary and wage

57.1.    The Government shall pay salary to civil servants for performing functions and duties provided in laws and their job descriptions.

57.2.    Civil servant’s salary consists of the following:

57.2.1. Salary of politically-appointed civil servant consists of the base salary of the job position and additions of special work conditions and PhD degree;

57.2.2. Salary of civil servant holding management position consists of the base salary of the job position, additional pays of duration of employment in the civil service, ranks/titles, grades and qualifications, PhD degree and allowances;

57.2.З. Salary of civil servants rendering special state services consists of the base salary of the job position, additional pays of duration of employment in the civil service, ranks/titles, grades, PhD degree and qualifications level and other allowances provided in laws;

57.2.4. Salary of civil servants rendering government support services consists of the base salary of the job position, additional pays of PhD degree, qualifications level, ranks/titles, skills, duration of employment in the civil service and other additional pays/allowances provided in laws;

57.3.    Additional pays of ranks and grades shall not be overlapped when paid to a core civil servant.

57.4.    The State Great Khural shall approve salary levels and pay system of civil servants holding political positions and performing special state service jobs (excluding soum/district Governor, aimag/capital city/soum/district Deputy Governor, special services such as armed forces, border troops and army, emergency management, intelligence, police, court-decision execution) based on Government’s proposal submitted and consultation with the central civil service authority.

57.5.    The Government shall approve salary amounts and pay system of the following civil servants based on proposal submitted by the central authority in charge of labor issues and the central civil service authority:

57.5.1. soum/district/bagh/khoroo Governor;

57.5.2. town/village mayor;

57.5.3. public servants holding management positions;

57.5.4. officers and sergeants of armed forces, border and army troops, intelligence, police, court-decision execution and emergency management agencies, and employees of court-decision execution and customs agencies;

57.5.5. diplomats;

57.5.6. civil servants holding support service jobs;

57.5.7. on-staff advisors, assistants and spokespeople who will provide services exclusively to politically-appointed civil servants during their office terms.

57.6.    Additional pays and other necessary fringe benefits politically-appointed public officials, members of the Constitutional Court, judges and prosecutors of all level Courts; the President, First deputy and Deputy President of the Central Bank of Mongolia, the Chairman and on-staff members of the Financial Regulatory Commission, the chairman and deputy chairman of the National Statistics Committee, the chairman and secretary of the General Election Commission, chairman and members of the National Human Rights Commission, and public officials who hold management and execution positions at the national and provincial auditing office and the Independent Authority Against Corruption shall be established by legislations based on proposals by the central authority in charge of financial and budget affairs and the central civil service authority.

57.7.    The Government shall approve the procedure for providing additional pays and their amounts to civil servants stated in Section 57.5.3 of this law based on proposals by the central authority in change of labor affairs and the central civil service authority.

57.8.    The Government shall approve the procedure for providing additional pays and other allowances to civil servants holding support service jobs based on proposals the central civil service authority.

57.9.    The State Great Khural shall approve the rank classification of high-level government job positions and salary indexation to determine salary levels of public officials classified same as those with high-level government positions, based on the proposal submitted by the Government.

57.10.  The salary indexation stated in Paragraph 57.9 of this law shall not apply to the chairman and members of the Constitutional Court, the chief justice and judges of the Supreme Court and the General prosecutor and deputy general prosecutor.

57.11.  The salary of civil servants holding support service jobs may be determined on an hourly basis in compliance with the Labor law. The Government shall approve the list of job positions of which salary is to be determined on an hourly basis.

57.12.  Public administration employees shall be provided additional pays stated in the Labor law.

 

Article 58. Establishing salaries for civil service positions

58.1.    When determining civil servants’ salary, the following procedure shall be applied accordingly:

58.1.1. determine and enforce salary levels based on job place review analysis by reviewing operational frameworks of the organization, functions and tasks of the job position and related responsibilities;

58.1.2. salary amounts shall be linked with the average living standards and the average salary of comparable jobs in the private sector.

58.2.    If the average salary of civil servants is reduced by 5% or more compared to comparable job positions in the private sector, the Government shall prepare and present a proposal to increase the base salary of the job position to the State Great Khural for approval before deliberation of the budget framework statements, in line with relevant regulations.

 

CHAPTER FIFTEEN. REIMBURSEMENTS TO BE PAID TO CIVIL SERVANTS

 

Article 59. Reimbursements to be paid to civil servants

59.1.    Civil servants shall be provided the following reimbursements:

59.1.1. per diem of business trips;

59.1.2. transportation costs in line with approved norms, if used a private vehicle for official work purposes.

59.1.З. transportation and luggage costs and per diem for civil servants deployed for overseas trip, domestic field trips of inter-provinces or inter-cities, or within one province or city; and transportation and luggage costs for their family member or dependents;

59.1.4. in the case a civil servant temporarily lost work capability or became disabled due to injuries or harms to his/her health occurred during his/her official duties, his/her salary, benefits and pensions shall be provided during the overall period of absentia due to lost work capability and of disability pension coverage, and ensure the damages shall be repaid by the guilty party;

59.1.5. in the case a civil servant became disabled due to injuries or harms to his/her health occurred during his/her official duties and required to use prosthesis, hearing aid and other rehabilitation treatment, the certain portion of costs shall be provided in accordance with Paragraph 17.1 of the Law on pension, benefits and payments of occupational diseases and industrial injuries to be provided from the Social insurance fund, the remaining part compensated from the State budget, and ensure the damages repaid by the guilty parties;

59.1.6. two-way travel costs in the case a civil servant travels to own or spouse’s birthplace during annual paid vacation, or two-way travel costs in the case of being cared at a local sanatorium under decision of the accredited hospital shall be provided once every two years based on the ongoing price and tariffs for traveling by a vehicle or train;

59.1.7. The Government shall subsidize the margin of treatment costs exceeding the limit of treatment budget of the given year under the Law on Health insurance shall be provided by the government, or at least 60% of the treatment costs, in the case a civil servant is required to receive treatment urgently in a foreign country under the decision of the accredited hospital;

59.1.8. other reimbursements provided in laws and regulations.

59.2.    The Government shall approve the procedure for providing reimbursements and their amounts to civil servants.

 

CHAPTER SIXTEEN. CIVIL SERVANT’S ALLOWANCES

 

Article 60. Allowances to be paid to civil servants

60.1.    In case civil servants retired from the civil service due to grounds to have his/her old age pension determined, one-time lump sum grant shall be provided based on calculation of his/her base salary and employment years. The maximum amount of the grant shall not exceed the amount equal to the salary of 36 months. The Government shall approve the procedure for determining the average salary and criteria for providing one-time lump sum grant.

60.2.    If a civil servant lost life when executing official duties, his/her surviving family shall be provided allowance worth his/her salary of 60 months.

60.3.    The Government shall approve the procedure and criteria for providing one- time lumpsum allowance stated in Paragraph 60.2 of this law.

 

Note: If a civil service lost life after retirement from the civil service in relation with his/her previous public duties, the allowance stated in Paragraph 60.2 of this law shall be provided to his/her surviving family similarly.

 

CHAPTER SEVENTEEN. GENERIC GUARANTEES OF CIVIL SERVANTS

 

Article 61. Generic guarantees for civil servants

61.1.    Civil servants shall be provided with the following generic benefits:

61.1.1. to receive the base salary of the public job positions, reimbursements, allowances, rewards and bonuses, pensions and benefits;

61.1.2. to be provided with relevant work conditions suitable to execute full power of job positions;

61.1.3. to use a government-provided vehicle depending on the nature of job duties or an allowance equal to a certain portion of transportation costs to commute to and from work;

61.1.4. A civil servant and his/her family members may be to be provided security protection by his/her employer-organization or police against any abuse, threats, defamation, libeling and other illegal actions and activities in relation with his/her public job duties;

61.1.5. housing supports from the Government;

61.1.6. annual paid vacation established under the Labor law;

61.1.7. to attend in-service, professional development training up to 6 months with government funds and to receive the base salary of his/her job position;

61.1.8. The Government shall pay physical damages incurred to a civil servant during execution of his/her public duties, and take actions to ensure the damages shall be compensated by the guilty parties in accordance with relevant laws and regulations;

61.1.9. If a civil servant cannot take the annual paid vacation in person due to urgent needs of his/her public duties, he/she shall be provided a bonus equal to the base salary of 1.5 months of the job position based on his/her consent;

61.1.10. other guarantees established by laws.

61.2.    The Government shall approve the procedure for providing the guarantees stated in Section 61.1.5 of this law.

 

CHAPTER EIGHTEEN. ADDITIONAL BENEFITS OF CORE CIVIL SERVANTS

 

Article 62. Additional benefits provided to core civil servants

62.1.    A core civil servant shall be provided with the following additional guarantees besides those provided in Paragraph 61.1 of this law:

62.1.1. not resigned and dismissed from the civil service due to other grounds provided in this law;

62.1.2. The expiry of the full power of the State Great Khural, the President, the Government, the Chief Justice, the General Prosecutor, aimag/capital city/soum/district Citizens’ Representatives’ Khural and all level Governors, the change of job positions of politically-appointed public officials set forth in this law and the change of the General budget treasurer and budget treasurer shall not serve grounds for dismissal of a civil servant from his/her job position;

62.1.3. Despite of restructuring changes occurred at a public institution (merge, consolidation, split, separation, change) or internal structural changes, a civil servant shall be remained employed on his/her job position, if functions and tasks in civil servant’s job description unchanged; or in the case job positions for delivering such functions and tasks are cut down, the authorized official shall recruit a civil servant through competitive selection based on his/her performance results, qualifications level/grade, knowledge and skills, work experiences and employment duration and his/her capability which best satisfy generic and special requirements of the job position duly;

62.1.4. In case of a public institution has dissolved, structurally changed or its job positions cut down, the affected civil servants may be transferred to other jobs and positions relevant to his/her profession and qualifications without reduction of salary and wages, or attend in-service training up to 6 months with government funds, receive the base salary of previous job position and be provided with a job place in compliance with laws and regulations; or be paid one-time lumpsum allowance equal to his/her salary of 3 months.

 

CHAPTER NINETEEN. CIVIL SERVANTS OBLIGED TO WEAR UNIFORMS

 

Article 63. Civil servants obliged to wear uniforms

63.1.    Civil servants may wear uniforms in compliance with relevant laws.

63.2.    The President or the Government shall approve the duration and the procedure for using civil servants’ uniforms accordingly.

 

PART 7. FULL POWER OF PUBLIC INSTITUTIONS IN REGARD TO THE CIVIL SERVICE

 

CHAPTER TWENTY. GOVERNMENT’S FULL POWER

 

Article 64. Government’s full power

64.1.    The Government shall establish a system for evaluating public institutions’ performance and civil servants’ work results and qualifications, and develop and implement the program for providing work conditions and social security of civil servants in compliance with the civil service development policy and planning.

64.2.    the Government shall be in charge of the following issues within its full power stated in Paragraph 64.1 of this law:

64.2.1. to oversee operational performance of and assign tasks and orders to ministries, government agencies and local municipalities, and ensure their implementation, rectify irregularities and provide professional and methodology guidance accordingly;

64.2.2. to develop and implement the training program for improving civil servants’ knowledge and skills, developing manager’s skills, retraining and specializing civil servants jointly with the central civil service authority;

64.2.3. to receive a proposal from the central civil service authority in order to develop and approve the structure and outline of the public administration institutions;

64.2.4. to provide overall supervision and coordination for programs, projects and interventions implemented to strengthen capacity of public institutions and take actions to improve efficiency;

64.2.5. to approve procedure for evaluating performance and qualifications of civil servants, and provide methodology guidance for its implementation;

64.2.6. to carry out monitoring and evaluation to implementation progresses and outcomes of the civil service reform policies, strategies and human resource policy, and prepare proposal and recommendations to improve their efficiency;

64.2.7. to carry out research study on average salaries of comparable jobs and positions in the private sector and submit a proposal for modifying public sector salary and wages to the State Great Khural before deliberation of budget framework statements for due approval;

64.2.8. to respond on execution and actions regarding statements in Paragraph 32.1 of this law within 14 days;

64.2.9. other full power stated in laws.

 

64.3.    Under the Secretariat of the Cabinet, a civil service training institution shall operate with key functions to train and re-train civil service, to carry out research and analysis on human resources in the civil service and to provide professional and methodology guidance to policy planners in such regards.

64.4.    The Government shall approve the charter of the training institution stated in Paragraph 64.3 of this law.

 

CHAPTER TWENTY-ONE. CENTRAL CIVIL SERVICE AUTHORITY, ITS FULL POWER

 

Article 65. Central civil service authority

65.1.    The central civil service authority shall be the Civil Service Council (hereinafter as ‘Council’).

65.2.    The Council shall report its operations to the State Great Khural.

65.3.    The Council shall function as an independent, autonomous agency and have its secretariat, sub-council(s) and divisions of training, research and integrated database. The Council shall appoint the chairman of its Secretariat and chairpersons of sub-council(s).

65.4.    The State Great Khural shall approve the structure, organization and ceiling of staffs of the Council.

65.5.    Council’s operational activities shall be financed from the State budget.

65.6.    The Council shall issue resolutions within its jurisdiction mandate. Relevant parties shall abide Council’s resolutions accordingly.

65.7.    The State Great Khural shall approve the operational charter of the Council.

65.8.    Council’s operational activities shall not be intervened by any parties, including the President of Mongolia, Chairman of the State Great Khural, the Prime Minister, members of the State Great Khural, ministers of the Cabinet, political parties, the general public, private and public officials or individuals at all.

65.9.    Violation of Paragraph 65.8 of this law by a public official shall be a ground to dismiss him/her from the civil service.

 

Article 66. Council’s full power

66.1.    The Council shall implement the following full power:

66.1.1. to provide public officers holding management and executive positions with recommendations and methodology guidance related to compliance of the code of conduct of civil servants;

66.1.2. to oversee implementation of the program on trainings, work conditions and social security of civil servants, provide technical and methodology assistance, and carry out R&D activities related to the civil service;

66.1.3. to conduct inspection on processes of selection, recruitment and appointment of core civil servants based on complaints and reports from individuals, organizations or civil servants, to deliver a rectification order to address detected irregularities and to revoke decisions violating laws and regulations;

66.1.4. to conduct audits to operational activities of public institutions in regards to compliance of the civil service legislations and the principles stated in Section 3.1.3 of this law;

66.1.5. to create integrated database system of civil servants’ personal profiles and records, and to organize activities aimed to provide the President of Mongolia, the State Great Khural, the Government, the General Judicial Council and other interested parties with information related to the civil service and civil servants;

66.1.6. to make, amend and enforce decisions on issues within its jurisdiction in compliance with legislations;

66.1.7. to submit a proposal in relation to development and approval of the system structure and organizational outline of public administration institutions to the State Great Khural and the Government, and to provide professional and methodology guidance on analyzing functions of public institutions;

66.1.8. to carry out monitoring and evaluation to implementation progresses and outcomes of the civil service reform policies, strategies and human resource policy, to prepare proposal and recommendations to improve their efficiency, and to prepare proposal on drafting and approval of budget costs of national and local budget management;

66.1.9. to implement the civil service reforms and good governance principles, and to provide executing agencies and their managers with professional and methodology guidance and services on issues related to change management, public administration and human resource management;

66.1.10. to review and analyze information related to programs, projects and interventions implemented to strengthen capacity of the civil service, and provide recommendations and services aimed to address overlaps and gaps and to improve efficiency;

66.1.11. to organize generic and special (focused on specific job positions) entry examinations of the civil service and provide methodology guidance, to appoint direct budget governors of public administration institutions and public support service organizations and to approve relevant procedures;

66.1.12. other full power provided in laws and regulations.

 

Article 67. Council meeting

67.1.    The main form of Council’s activities shall be a meeting.

67.2.    The procedural rule of the meeting shall be established by the Civil Service Council

 

Article 68. Members of the Council

68.1.    The Council shall function based on collegial principles, and have five on- staff members.

68.2.    The Secretariat of the State Great Khural, the Office of the President of Mongolia and Secretariat of the Cabinet shall each nominate one candidate, while civil servants’ representatives shall nominate two candidates for the Council. Candidates shall be citizens of Mongolia and reached the age of 45; employed on public administration positions at least 15 years; have higher education in public administration, economics, law and education fields; and with no criminal records. The State Structure Standing Committee of the State Great Khural shall approve the procedure for selection of Council members representing civil servants.

68.3.    The State Great Khural shall appoint Council members for the term of 6 years. Council members can be re-appointed once only.

68.4.    Individuals who are and have been working on management and executive positions of pollical parties in the past one year shall not be nominated for Council’s membership.

68.5.    Council members shall not have same birth place or be classmates, nor be related persons.

68.6.    The State Structure Standing Committee of the State Great Khural shall produce conclusion on eligibility of candidates for Council membership based on requirements provided in Paragraphs 68.2, 68.4 and 68.5 of this law.

68.7.    Council chairman and members shall not hold any other job or position concurrently.

 

Note: In Paragraph 68.5 of this law, ‘same birth place’ refers to be born in the same aimag and soum, while ‘classmates’ refers to have studied in and graduated from the same class of the general education school, university and college.

 

Article 69. Council chairman, his/her full power

69.1.    Council members shall nominate candidates for Council chairman’s position and elect the chairman for 3 years, based on majority of secret votes balloted by Council members. The Council chairman can be re-elected once only.

69.2.    The Council chairman shall exercise the following full power:

69.2.1. to represent the Council in domestic and international relations;

69.2.2. to communicate issues related to Council jurisdiction with the State Great Khural, the Government and other relevant institutions, take part in sessions of the State Great Khural, Standing Committees and the Cabinet meetings and express Council’s viewpoints.

69.2.3. to identify agenda and announce the date of the upcoming Council meeting, and chair Council meetings;

69.2.4. other full power provided in laws.

69.3.    The member designated by Council Chairman shall perform Chairman’s roles and functions during his/her absence.

 

Article 70. Resignation of council chairman and members

70.1.    The State Great Khural shall resign Council chairman or member due to the following grounds:

70.1.1. reached the retirement age ceiling of the civil service;

70.1.2. incapability to discharge official duties due to health conditions and other justifiable reasons;

70.1.3. submitted a request of resignation;

70.1.4. been appointed or selected to other job or work positions.

 

Article 71. Dismissal of council chairman and members

71.1.    The State Great Khural shall resign the Council chairman and members:

71.1.1. failure or inability to discharge official duties stated in laws, or violated work obligations severely or repeatedly;

71.1.2. found guilty by the Court, and sentenced by the Court decision;

71.1.3. violation of provisions of this law established by the authorized official;

71.1.4. Council chairman made decision independently on issues related to full power of the Council.

 

71.2.    The State Great Khural shall discuss and make decision on resignation based on feedbacks of the nominating body of the member upon cases stated in Sections 71.1.1 and 71.1.3, and based on the decision of the relevant authority upon the case stated in Section 71.1.2 of this law.

 

Article 72. Appointment of a new council chairman and members

72.1.    If the office term of Council chairman and members is terminated before the legal deadline, the authorized nominating body shall nominate and present candidates to the State Great Khural.

72.2.    The office term of the Council member appointed according to Paragraph 72.1 of this law shall be same as the remaining period of the office term of the preceded member.

 

Article 73. Legal immunity of council chairman and members

73.1.    In case Council chairman or member is arrested during criminal acts or at the crime scene with evidence, the relevant official shall report the incident to the chairman of the State Great Khural within 24 hours.

73.2.    Council chairman or member(s) shall not be resigned or dismissed based on grounds other than provided in laws, or transferred to other job or position without his/her consent.

 

Article 74. Council’s operational reports

74.1.    The Council shall deliver its annual operational report (hereinafter as ‘report’) to the State Great Khural within the first quarter of the following year. The report shall cover the following information:

74.1.1. monitoring and inspection on compliance of the civil service legislations, results of dispute settlement in relation to violation of rights of candidates nominated for public positions;

74.1.2. conclusion on compliance and irregularities of civil servants’ code of conduct, and proposal on follow-up actions;

74.1.3. proposal on strengthening the civil service legislations;

74.1.4. proposal of follow-up actions on strengthening the non-partisanship, just, transparent and responsible the civil service based on knowledge, skills and experience, and on civil servants’ work conditions and social guarantees.

74.2.    The State Structure Standing Committee shall discuss the report during its meeting and make conclusion accordingly.

74.3.    The conclusion stated in Paragraph 74.2 of this law shall be published in the State Information journal and posted on the website of the Council.

 

CHAPTER TWENTY-TWO. DISPUTE SETTLEMENT

 

Article 75. Settlement of disputes in regard to violation of rights of core civil servant and candidates for the civil service positions

75.1.    The central civil service authority shall resolve the disputes between the authorized nominating body/official and candidate for the public position in relation to issues stated in Articles 25, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52.2 and 66.1.11 of this law, and disputes on salary and wages, work conditions and social guarantees delivered by a core civil servant, unless otherwise provided in laws and regulations.

75.2.    A civil servant or candidate for a public post shall deliver his/her complaint along with relevant documents to the civil service sub-council or the central civil service authority within 30 days.

75.3.    The central civil service authority shall make decision to open a dispute case within 7 days after the complaint received, and review and settle the dispute within 30 days. If necessary, this timeframe may be extended for 14 days.

75.4.    Once the dispute settlement case opened, the dispute review committee under the central civil service authority shall exercise the following functions:

75.4.1. inquire explanations from related persons;

75.4.2. deploy specialists within the inspection work based on the consent with relevant institution(s);

75.4.3. inquire necessary information, statistics, explanations, reference statements and other documents from relevant public and private organizations or officials free of charge;

75.4.4. to assign tasks and requirements with certain timeframes to public and private organizations, individuals or officials to rectify irregularities and breaches detected during inspections and ensure their implementation;

75.4.5. to transfer the inspection materials and documents to the relevant authority in case the breaches detected may have features of criminal acts.

75.4.6. to be fully accountable for inspections, conclusions, explanations, rectification order and accuracy of documents and evidence;

75.4.7. other functions stated in laws and regulations.

75.5.    Council members stated in Paragraph 75.4 of this law shall comply with legislations, execute official duties justly free of external influences, respect legitimate interests and reputation of the state, public institutions, private entities and citizens, refuse inspecting issues related to spouses, family members and relatives, and conduct the inspections fully.

75.6.    The State Great Khural shall approve the procedure for reviewing and resolving disputes stated in Paragraph 75.1 of this law.

Article 76. Revoking illegal decisions

76.1.    The central civil service authority shall amend or revoke the decision taken in relation to human resource management and entry examinations of the civil service stated in Paragraph 75.1 of this law, if the decision found with no legal basis or justifications.

76.2.    The illegal decision stated in Paragraph 76.1 of this law was taken by the Government, based on the notification of the central civil service authority the Government shall revoke its decision within 14 working days.

76.3.    If the disputing party does not accept the decision of the central civil service authority, it may appeal and file lawsuit to the Court within 30 days since the decision informed.

76.4.    The central civil service authority shall revoke the decision other than provided in Paragraph 76.7 of this law, in case the decisions of the central civil service authority and of the Court are not complied or even if the decision complied, the civil servant is laid off from the job position again, the central service authority shall revoke the disputed decision and deliver the notification proposing to resign the guilty official from the job position, to the relevant authority.

76.5.    The authorized official stated in Paragraph 76.4 of this law shall comply the notification and respond back about its follow-up action within 7 days.

76.6.    The authorized official who violated Paragraph 76.4 and 76.5 of this law shall be dismissed from the civil service for three years without a right of re-entry.

76.7.    In case the Government made the illegal decision stated in Paragraph 76.4 of this law, the Government shall revoke its decision within 14 working days based on the notification delivered by the central civil service authority.

 

CHAPTER TWENTY-THREE. MISCELLANEOUS

 

Article 77. Entry into force

77.1.    Regulations for additional pays stated in Section 57.2.2, additional pays of employment in the civil service stated in Section 57.2.4 and lump-sum grants for government support service employees stated in Paragraph 60.1 shall be effective from January 1, 2020. Cash allowances under Sections 43.1.4 and Article 43.5 of the Law on Education, Section 15.4.1 of the Law on protecting livestock gene funds and health, Section 22.1.1 of the Law on Culture, Section 22.1.1 of the Law on Culture, Section 21.1.3 of the Law on Science and technology and Paragraph 29.2 of the Law on Health shall be provided until December 31, 2019.

77.2.    This law shall enter into effect from January 1, 2019.

 

М. Enkhbold                                                               Chairman, State Great Khural