A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь иргэний улсын бүртгэл хөтлөх болон түүнтэй холбогдсон бусад харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Иргэний улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Иргэний улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоохтой холбогдох харилцааг Харьяатын тухай хуулиар, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний Монгол Улсад оршин суух, зорчих, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулиар тус тус зохицуулна.

3.2.Энэ хуулийн 3.1-д зааснаас бусад Монгол Улсын иргэн болон тус улсын нутаг дэвсгэрт оршин сууж, зорчиж байгаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний иргэний улсын бүртгэлтэй холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."иргэний бүртгэлийн дугаар" гэж Монгол Улсын иргэнд иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас өгөгдсөн 12 орон бүхий тоог;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.2."иргэний улсын бүртгэл" гэж Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 3.1.2-т заасныг;

4.1.3."иргэний улсын бүртгэлийн дугаар" гэж иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн дарааллыг илэрхийлсэн дугаарыг;

4.1.4."иргэний улсын бүртгэлийн лавлагаа" гэж иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд үндэслэн гаргасан бүртгэлийн мэдээллийн үнэн зөвийг нотолсон баримт бичгийг;

4.1.5."иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан" гэж Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 6.1-д заасан иргэний улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичиг бүхий архив, цахим мэдээллийн сангийн бүрдлийг;

4.1.6."иргэний улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичиг" гэж иргэний улсын бүртгэл хөтөлсөн бүртгэлийн болон регистрийн дугаарын дэвтэр, хүн амын автоматжуулсан төв регистрийн маягт, иргэний улсын бүртгэлийн маягт, хууль тогтоомжид заасан нотлох баримт бичиг, хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг;

4.1.7."регистрийн дугаар" гэж Монгол Улсын иргэний төрсөн он, сар, өдөр, хүйсийн талаарх мэдээллийг тусгасан 2 үсэг, 8 орон бүхий тооноос бүрдсэн, үл давхардах нийлмэл кодыг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛ

5 дугаар зүйл.Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх

Хэвлэх

5.1.Иргэний улсын бүртгэлийг монгол хэл дээр хөтөлнө.

5.2.Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, тасгийн улсын бүртгэгч /цаашид "улсын бүртгэгч" гэх/, хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын иргэний улсын бүртгэл хариуцсан ажилтан /цаашид "бүртгэлийн ажилтан" гэх/ нь иргэний улсын бүртгэлийг улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд үндэслэн энэ хуульд заасны дагуу хөтөлнө.

5.3.Иргэний улсын бүртгэлд бүртгэхээс зөвхөн хуульд заасан үндэслэлээр татгалзана.

5.4.Иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд заасан хураамжийг төлнө.

5.5.Хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газар /цаашид "Дипломат төлөөлөгчийн газар" гэх/-ын бүртгэлийн ажилтан нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11-д заасан иргэний улсын бүртгэлийг хөтөлнө.

5.6.Үрчилсний, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний, хүйс өөрчлөгдсөний, шилжилт хөдөлгөөний, Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоосны бүртгэлээс бусад иргэний улсын бүртгэлийг засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ.

5.7.Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй холбоотой иргэний улсын бүртгэлийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс бүртгэнэ.

5.8.Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам болон иргэний төрсний, гэрлэсний, нас барсны улсын бүртгэлийн гэрчилгээний загварыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

5.9.Энэ хуулийн 5.5-д заасан иргэний улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх журмыг улсын бүртгэлийн болон гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

5.10.Энэ хуулийн 5.8-д зааснаас бусад баримт бичгийн загвар, маягт, регистрийн дугаарыг шинээр олгох, өөрчлөх, хүчингүй болгох журмыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

5.11.Гадаад хэл дээр байгаа баримт бичиг нь албан ёсны орчуулгын хамт иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлэх эрхийн үнэн зөвийг нотлох баримт бичиг болно.

5.12.Монгол Улсын иргэн бүр регистрийн болон иргэний бүртгэлийн дугаартай байна. Иргэний бүртгэлийн дугаар нь төрсний, гэрлэсний, нас барсны улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, үндэсний гадаад паспорт, төрийн байгууллагаас олгох бусад баримт бичигт бичигдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.13.Иргэний улсын бүртгэлийн маягт, гэрчилгээний дугаар нь энэ хуулийн 4.1.3-т заасан иргэний улсын бүртгэлийн дугаартай адил байна.

5.14.Иргэний улсын бүртгэлийг цахим хэлбэрээр хөтөлж болох бөгөөд энэ хуульд заасан нийтлэг журам нэгэн адил хамаарна.

6 дугаар зүйл.Төрсний бүртгэл

Хэвлэх

6.1.Эцэг, эх, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, эсхүл эрх бүхий байгууллагын төлөөлөгч хүүхэд төрсөн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ:

6.1.1.эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх, эсхүл эцэг, эхийн хэн нэг нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;

6.1.2.хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа;

6.1.3.эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ.

6.2.Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхдийг бүртгүүлэхэд энэ хуулийн 6.1-д заасан баримт бичигт эцэг, эхийн тус тусдаа гаргасан өргөдлийг хавсаргана.

6.3.Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхдийг бүртгүүлэхэд энэ хуулийн 6.1-д заасан баримт бичгээс гадна хүүхдийг Монгол Улсын иргэнээр төрсний бүртгэлд бүртгүүлэх тухай эцэг, эх харилцан тохиролцож тус тусдаа гаргасан өргөдлийг хавсаргана.

6.4.Энэ хуулийн 6.3-т заасан хүүхдийг энэ хуулийн 6.1-д заасан хугацаанд төрсний бүртгэлд бүртгүүлээгүй тохиолдолд тухайн улсын иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана.

6.5.Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх хүсэлтэй бол тус тусдаа өргөдөл гаргана. Эцэг, эхийн хэн нэг нь ирэх боломжгүй бол өргөдлөө нотариатаар гэрчлүүлнэ.

6.6.Эцэг, эх нь хэн болох нь тогтоогдоогүй хүүхдийг асрамжлан авах хүсэлтэй иргэн, эсхүл хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагын төлөөлөгч тухайн хүүхэд олдсон өдрөөс хойш 2 хоногийн дотор цагдаагийн байгууллагад тэмдэглүүлнэ.

6.7.Энэ хуулийн 6.6-д заасан тохиолдолд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ:

6.7.1.цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;

6.7.2.хүүхдийн нас тогтоосон тухай шүүхийн шийдвэр, эсхүл шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шинжээчийн дүгнэлт.

6.8.Эцэг нь нас барснаас хойш 10 сарын дотор төрсөн хүүхдийг эцгийн овог, нэрээр энэ хуулийн 6.1-д заасан баримт бичиг болон нас барсны гэрчилгээг үндэслэн бүртгүүлж болно. Хэрэв эцэг, эх нь гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлээгүй бол нас барсан хүний хүүхэд мөн болохыг тогтоосон шүүхийн шийдвэрийг хавсаргана.

6.9.Гэрлэлт цуцлуулсан, эсхүл гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсоноос хойш 10 сарын дотор төрсөн хүүхдийг эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх бол энэ хуулийн 6.1.1, 6.1.2-т заасан баримт бичигт эцэг, эхийн тус тусдаа гаргасан өргөдөл, эсхүл эцэг тогтоосон тухай шүүхийн шийдвэрийг хавсаргана.

6.10.Төрснийг бүртгүүлэхээс өмнө нас барсан хүүхдийг төрсний болон нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд эцэг, эх нь энэ хуулийн 6.1-д заасан баримт бичигт хүүхэд нас барсан тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагааг хавсаргана.

6.11.Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан энэ хуулийн 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10-т заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор төрсний бүртгэл хөтөлнө.

6.12.Төрсний гэрчилгээнд дараах зүйлийг тусгана:

6.12.1.иргэний улсын бүртгэлийн дугаар;

6.12.2.хүүхдийн иргэний бүртгэлийн дугаар;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.12.3.хүүхдийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

6.12.4.хүүхдийн төрсөн он, сар, өдөр, хүйс, төрсөн газар;

6.12.5.төрсний бүртгэлд бүртгэсэн он, сар, өдөр;

6.12.6.эцгийн иргэний харьяалал, иргэний бүртгэлийн дугаар, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.12.7.эхийн иргэний харьяалал, иргэний бүртгэлийн дугаар, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.12.8.бүртгэсэн байгууллагын нэр;

6.12.9.улсын бүртгэгч /бүртгэлийн ажилтан/-ийн гарын үсэг, бүртгэлийн тэмдэг.

6.13.Ихэр хүүхдийн төрсний бүртгэлийг дараалан бүртгэж, төрсний гэрчилгээг тус бүрд олгоно.

6.14.Энэ хуулийн 6.5-д заасан өргөдөл гаргаагүй, эсхүл эцэг тогтоосон тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр байхгүй, эсхүл эцэг, эхийн хэн нэгний өмнөх гэрлэлт дуусгавар болоогүй бол хүүхдийн эхийн овог, нэрээр төрсний бүртгэл хөтөлнө.

6.15.Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн тохиролцсоноор гадаадын иргэн, харьяалалгүй эцэг /эх/-ийн овгоор энэ хуульд заасны дагуу төрсний бүртгэл хөтөлж болно.

6.16.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэн, харьяалалгүй эцэг, эхээс төрсөн хүүхдийн төрсний бүртгэлийг хөтөлж, иргэний бүртгэлийн дугааргүй төрсний гэрчилгээ олгож болно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.17.Төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхээс өмнө хүүхэд нас барсан бол эмнэлгийн байгууллагын магадлагааг үндэслэн төрсний болон нас барсны бүртгэлийг хөтөлнө.

7 дугаар зүйл.Гэрлэсний бүртгэл

Хэвлэх

7.1.Гэрлэхийг хүсэгчид дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, гэрлэсний бүртгэлд өөрийн биеэр бүртгүүлнэ:

7.1.1.тус тусдаа гаргасан өргөдөл;

7.1.2.гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;

7.1.3.Гэр бүлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан гэрлэхийг хүсэгчдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг.

7.2.Иргэний хуулийн 15.2-т заасны дагуу насанд хүрээгүй хүнийг эрх зүйн бүрэн чадамжтай гэж тооцсон нөхцөлд энэ хуулийн 7.1-д заасан баримт бичигт шүүхийн шийдвэрийг хавсаргана.

7.3.Монгол Улсын иргэн гадаадын иргэнтэй, эсхүл Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суугаа гадаадын иргэд тус улсын нутаг дэвсгэр дээр гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэх бол тухайн гадаадын иргэний харьяалсан улсын эрх бүхий байгууллага, эсхүл тухайн улсыг төлөөлөн ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газраас олгосон гэрлэлтийн байдлыг тусгасан баримт бичгийг энэ хуулийн 7.1-д заасан баримт бичигт хавсаргана.

7.4.Гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу гэрлэлтээ бүртгүүлсэн Монгол Улсын иргэн гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэх бол энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2-т заасан баримт бичигт тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрлэснийг нотолсон баримт бичгийг хавсаргана.

7.5.Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан энэ хуулийн 7.1, 7.2, 7.3, 7.4-т заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор гэрлэсний бүртгэлийг хөтөлнө.

7.6.Гэрлэсний бүртгэлийг хөтлөхдөө гэрлэхийг хүсэгчдийг гэрчийн хамт байлцуулах бөгөөд гэрчээр 18 нас хүрсэн хүнийг оролцуулна.

7.7.Гэрлэлтийн гэрчилгээнд дараах зүйлийг тусгана:

7.7.1.иргэний улсын бүртгэлийн дугаар;

7.7.2.эрэгтэйн иргэний бүртгэлийн дугаар;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.7.3.эрэгтэйн иргэний харьяалал, төрсөн он, сар, өдөр, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

7.7.4.эмэгтэйн  иргэний бүртгэлийн дугаар;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.7.5.эмэгтэйн иргэний харьяалал, төрсөн он, сар, өдөр, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

7.7.6.бүртгэсэн он, сар, өдөр;

7.7.7.бүртгэсэн байгууллагын нэр;

7.7.8.улсын бүртгэгч /бүртгэлийн ажилтан/-ийн гарын үсэг, бүртгэлийн тэмдэг.

7.8.Гэр бүлийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан гэрлэхэд харшлах шалтгаан байгаа бол гэрлэлтийг бүртгэхээс татгалзана.

8 дугаар зүйл.Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл

Хэвлэх

8.1.Гэр бүлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан үндэслэлийг хангаж байгаа, гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрсөн иргэн дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд өөрийн биеэр бүртгүүлнэ:

8.1.1.тус тусдаа гаргасан өргөдөл;

8.1.2.иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;

8.1.3.гэрлэлтийн гэрчилгээ.

8.2.Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулж байгаа иргэн хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол энэ хуулийн 8.1.1-д заасан өргөдлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

8.3.Гэрлэлтээ шүүхийн журмаар цуцлуулсан иргэн шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ажлын 3 өдрийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ:

8.3.1.иргэний үнэмлэх;

8.3.2.гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр.

8.4.Гэрлэгчид Монгол Улсын иргэн, эсхүл гэрлэгчдийн хэн нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдгээр нь гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу гэрлэлтээ цуцлуулсан нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид харшлахгүй бол тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон баримт бичгийг үндэслэн гэрлэлт дуусгавар болсныг иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлж болно.

8.5.Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан энэ хуулийн 8.1, 8.2, 8.4-т заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 21 өдрийн дотор, 8.3-т заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийг хөтөлнө.

8.6.Гэрлэгч нас барсны бүртгэлд бүртгэгдсэн бол гэрлэлт дуусгавар болгосныг иргэний улсын бүртгэлд бүртгэнэ.

9 дүгээр зүйл.Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл

9.1.Иргэн гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ:

9.1.1.тус тусдаа гаргасан өргөдөл;

9.1.2.иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг.

9.2.Иргэнийг сураггүй алга болсонд тооцсон, нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр хүчингүй болсон бол тухайн шийдвэрийг энэ хуулийн 9.1-д заасан баримт бичигт хавсаргана.

9.3.Шүүхээс гэрлэлт цуцлалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсон бол тухайн шийдвэрийг энэ хуулийн 9.1-д заасан баримт бичигт хавсаргана.

9.4.Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан энэ хуулийн 9.1, 9.2, 9.3-т заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор гэрлэлт сэргээсний бүртгэлийг хөтөлнө.

10 дугаар зүйл.Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл

Хэвлэх

10.1.Хүүхдээ төрсний бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш гэрлэлтээ бүртгүүлсэн эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ:

10.1.1.эцэг, эхийн өргөдөл;

10.1.2.иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;

10.1.3.гэрлэлтийн гэрчилгээ;

10.1.4.хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх.

10.2.Хэрэв эцэг, эхийн хэн нэг нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол эцэг /эх/ тогтоолгох тухай өргөдлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

10.3.Хүүхдийн эцэг /эх/ болохыг шүүхээс тогтоосон бол эцэг /эх/ нь дараах баримт бичгийн аль тохирохыг бүрдүүлж, бүртгүүлнэ:

10.3.1.эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;

10.3.2.хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх;

10.3.3.эцэг /эх/ болохыг тогтоосон шүүхийн шийдвэр.

10.4.Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан энэ хуулийн 10.1, 10.2, 10.3-т заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийг хөтөлнө.

10.5.Гадаад улсын хууль тогтоомжоор Монгол Улсын иргэнтэй холбоотой эцэг, эх тогтоосныг Гэр бүлийн тухай хуульд заасны дагуу эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлд бүртгүүлж болно.

11 дүгээр зүйл.Үрчилсний бүртгэл

Хэвлэх

11.1.Хүүхэд үрчлэн авахыг хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг даргад өөрийн биеэр хандана:

11.1.1.өргөдөл;

11.1.2.хүүхдээ үрчлүүлэх тухай эцэг, эхийн зөвшөөрөл;

11.1.3.үрчлэн авагч болон үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх;

11.1.4.гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ;

11.1.5.хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагад байгаа хүүхэд бол тухайн байгууллагын зөвшөөрөл.

11.2.Энэ хуулийн 11.1.1, 11.1.2-т заасан баримт бичгийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

11.3.Энэ хуулийн 11.1-д заасан баримт бичигт Гэр бүлийн тухай хуулийн 55.2, 55.3, 55.4-т заасан зөвшөөрлийн аль тохирохыг хавсаргана.

11.4.Сум, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 11.1, 11.3-т заасан баримт бичгийн бүрдэл хангагдсан гэж үзвэл хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн асуудал хариуцсан ажилтнаар дүгнэлт гаргуулна.

11.5.Сум, дүүргийн Засаг дарга хүүхэд үрчлүүлэх эсэх тухай шийдвэрийг энэ хуулийн 11.4-т заасан дүгнэлтэд үндэслэн 20 хоногийн дотор гаргана.

11.6.Улсын бүртгэгч эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор хүүхэд үрчилсний бүртгэл хөтөлж, төрсний гэрчилгээнд нэмж тэмдэглэнэ.

11.7.Эрх бүхий байгууллага, үрчлэн авсан эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн хүсэлт, үрчлүүлсэн эцэг, эхэд үрчлэн авсан эцэг, эхийн зөвшөөрлөөр иргэний улсын бүртгэлийн лавлагаа гаргаж өгч болно.

11.8.Үрчлэлтийг хүчингүй болсонд тооцсон тухай шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн улсын бүртгэгч тухайн бүртгэлд өөрчлөлт оруулж, төрсний бүртгэлийг сэргээнэ.

12 дугаар зүйл.Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл

Хэвлэх

12.1.Иргэн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ өөрчлөх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, оршин суугаа газрын улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ:

12.1.1.өргөдөл;

12.1.2.төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг.

12.2.Энэ хуулийн 12.1-д заасан баримт бичигт дараах баримт бичгийн аль тохирохыг хавсаргана:

12.2.1.овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ өөрчилж байгаа иргэн гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ;

12.2.2.овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ өөрчилж байгаа иргэн хүүхэдтэй бол түүний төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх;

12.2.3.иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөх бол түүний эцэг, эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөл;

12.2.4.иргэний эрх зүйн зарим чадамжтай иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөх бол түүний эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл;

12.2.5.иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон бол шүүхийн шийдвэр.

12.3.Иргэн өөрийн овог, эцэг /эх/-ийн нэрийг дараах үндэслэлээр өөрчлөх хүсэлт гаргаж болно:

12.3.1.эцэг /эх/-ийн үе уламжлагдан ирсэн овгийг буруу тогтоож иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн бол;

12.3.2.гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй гэрлэсэн Монгол Улсын иргэн нөхөр /эхнэр/-ийн овгоор бүртгүүлэх бол;

12.3.3.эцгийн овог, нэрээр овоглож байсан иргэн эхийн овог, нэрээр овоглох, эхийн овог, нэрээр овоглож байсан иргэн эцгийн овог, нэрээр овоглох бол;

12.3.4.иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн цахим сан дахь иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр нь иргэний баримт бичиг дэх овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээс зөрүүтэй.

12.4.Иргэн өөрийн нэрийг нэг удаа өөрчилж болно.

12.5.Иргэн өмнөх овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ сэргээлгэхээр өргөдөл гаргаж болно.

12.6.Улсын бүртгэгч энэ хуулийн 12.1, 12.2, 12.5-д заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийг хөтөлнө.

12.7.Иргэн овог, нэрээ өөрчилснийг бүртгэлд бүртгүүлсэн бол түүний овог, нэрээр овоглосон хүүхдийн иргэний улсын бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулна.

12.8.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан арга хэмжээг авахад энэ хуулийн 12.4 дэх хэсэг хамаарахгүй.

12.9.Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтны овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөхийг хориглоно.

13 дугаар зүйл.Нас барсны бүртгэл

Хэвлэх

13.1.Иргэний нас барсныг энэ хуулийн 13.2-т заасан этгээд нас барагчийн иргэний үнэмлэх болон доор дурдсан баримт бичгийн аль тохирохыг бүрдүүлж, аймаг, нийслэлд 3, сум, Дипломат төлөөлөгчийн газарт 7 хоногийн дотор бүртгүүлнэ:

13.1.1.иргэний нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа;

13.1.2.иргэнийг нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр;

13.1.3.нас барсан шалтгааны тухай шүүх эмнэлгийн дүгнэлт;

13.1.4.гамшгийн улмаас хүний амь нас эрсэдсэн бол Засгийн газраас байгуулсан онцгой комиссын шийдвэр.

13.2.Дараах этгээд нас барагчийг нас барсны бүртгэлд бүртгүүлнэ:

13.2.1.нас барагчийн 18 нас хүрсэн гэр бүлийн гишүүн, эсхүл эцэг, эх, эсхүл төрөл садангийн хүний аль нэг;

13.2.2.ажиллаж, суралцаж, эмчлүүлж, сувилуулж, цэргийн алба хааж, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан, эсхүл хорих байгууллагад ял эдэлж байсан бол тухайн байгууллагын захиргааны, цогцос олдсон тохиолдолд шүүх шинжилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан;

13.2.3.Монгол Улсын иргэн гадаад улсын нутаг дэвсгэрт нас барсан бол Монгол Улсын болон гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээд.

13.3.Энэ хуулийн 13.2.1-д заасан этгээд нас барагчийг бүртгүүлэхдээ иргэний үнэмлэх, 13.2.2, 13.2.3-т заасан эрх бүхий албан тушаалтан, хуулийн этгээд бол түүнийгээ нотлох баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

13.4.Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан энэ хуулийн 13.1-д заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор нас барсны бүртгэл хөтөлнө.

13.5.Нас барсны гэрчилгээнд дараах зүйлийг тусгана:

13.5.1.иргэний улсын бүртгэлийн дугаар;

13.5.2.нас барагчийн иргэний бүртгэлийн дугаар;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.5.3.нас барагчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

13.5.4.нас барагчийн төрсөн он, сар, өдөр, хүйс, төрсөн газар;

13.5.5.нас барагчийн иргэний харьяалал, байнга оршин сууж байсан газрын хаяг;

13.5.6.нас барсан он, сар, өдөр;

13.5.7.нас барсны бүртгэлд бүртгэсэн он, сар, өдөр;

13.5.8.бүртгэсэн байгууллагын нэр;

13.5.9.улсын бүртгэгч /бүртгэлийн ажилтан/-ийн гарын үсэг, бүртгэлийн тэмдэг.

13.6.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт нас барсан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний бүртгэлийг энэ хуульд заасны дагуу хөтөлж болно.

13.7.Нас барсны гэрчилгээг нас барагчийг бүртгүүлсэн этгээдэд нэг удаа олгоно.

14 дүгээр зүйл.Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэл

Хэвлэх

14.1. 18 нас хүрсэн иргэн хүйсээ өөрчилснийг иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад өөрийн биеэр бүртгүүлнэ:

14.1.1.өргөдөл;

14.1.2.иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ;

14.1.3.эмнэлгийн байгууллагаас хүйс өөрчлөгдсөнийг нотолсон баримт бичиг.

14.2.Энэ хуулийн 14.1-д заасан баримт бичигт дараах баримт бичгийн аль тохирохыг хавсаргана:

14.2.1.гэрлэлт дуусгавар болсон тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр;

14.2.2.хүүхдийн эцэг /эх/-ийн нэрийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах бол эцэг /эх/-ийн өргөдөл;

14.2.3.хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх.

14.3.Улсын бүртгэгч энэ хуулийн 14.1, 14.2-т заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэлийг хөтөлнө.

15 дугаар зүйл.Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл /гарын хурууны хээ/

Хэвлэх

15.1.Монгол Улсын 16 нас хүрсэн иргэн анх удаа иргэний үнэмлэх авах, 25, 45 нас хүрсэн иргэн иргэний үнэмлэхээ солиулах болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын харьяат болсон, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосон иргэн биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгүүлнэ.

15.2.Монгол Улсын иргэн анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ:

15.2.1.төрсний гэрчилгээ;

15.2.2.эцэг, эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх.

15.3.Энэ хуулийн 15.2-т заасан баримт бичигт дараах баримт бичгийн аль тохирохыг хавсаргана:

15.3.1.харгалзан дэмжигч бол түүнийг тогтоосон шүүхийн шийдвэр, эсхүл сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж;

15.3.2.хүүхэд асрамжийн газар амьдарч байгаа бол тухайн байгууллагын тодорхойлолт;

15.3.3.иргэн баримт бичиггүй, иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд эх нотлох баримт бичиг байхгүй бол түүний насыг тогтоосон тухай шүүхийн шийдвэр.

15.4.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын харьяат болсон, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосон иргэн гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон тодорхойлолтыг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.

15.5.Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан энэ хуулийн 15.2, 15.3, 15.4-т заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/ бүртгэл хөтөлнө.

15.6.Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгүүлсэн иргэнд иргэний бүртгэлийн дугаар олгоно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

16 дугаар зүйл.Иргэний үнэмлэх

Хэвлэх

16.1.Монгол Улсын 16, түүнээс дээш насны иргэн иргэний үнэмлэхтэй байна.

16.2.Иргэний үнэмлэхийг 16 нас хүрсэн иргэн анх удаа, 25, 45 нас хүрсэн иргэнд сольж олгоно.

16.3.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын харьяат болсон, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоолгосон иргэнд иргэний үнэмлэх шинээр олгоно.

16.4.Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд оршин суух хаяггүй иргэн, хүмүүнлэгийн тусламж, хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын хүсэлтийг тус тус үндэслэн тухайн байгууллагын хаяг дээр бүртгэн иргэний үнэмлэх олгож болно.

16.5.Монгол Улсын иргэн 16 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ:

16.5.1.төрсний гэрчилгээ;

16.5.2.эцэг /эх/, эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх.

16.6.Монгол Улсын иргэн 25, 45 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор иргэний үнэмлэхээ солиулна.

16.7.Иргэний үнэмлэхийг анх удаа болон 25, 45 насанд сольж авахад нийслэлд ажлын 5, суманд ажлын 15, Дипломат төлөөлөгчийн газар ажлын 45 өдрийн дотор олгоно.

16.8.Иргэний үнэмлэхийг дахин авах тохиолдолд нийслэлд ажлын 3, суманд ажлын 10, Дипломат төлөөлөгчийн газар ажлын 30 өдрийн дотор олгоно.

16.9.Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан иргэний үнэмлэхийг иргэнд, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгоно.

16.10.Монгол Улсын харьяатаас гарсан хүний Монгол Улсын иргэний үнэмлэх, энгийн гадаад паспортыг гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон Дипломат төлөөлөгчийн газар хураан авч, улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

17 дугаар зүйл.Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт

Хэвлэх

17.1.Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт нь гадаад улсад Монгол Улсын иргэнийг гэрчлэх баримт бичиг болно.

17.2.Үндэсний гадаад паспорт нь дипломат, албан, энгийн гэсэн төрөлтэй байна.

17.3.Дипломат, албан гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа 5 жил, энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа 10 жил байна. 16-аас доош насны хүүхдэд энгийн гадаад паспортыг 5 жилээр олгоно.

17.4.Үндэсний гадаад паспорт, Монгол Улсад буцах үнэмлэхний загвар болон үндэсний гадаад паспортыг олгох, эзэмших, хадгалах журмыг Засгийн газар батална.

17.5.Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримтыг дараах байгууллага олгоно:

17.5.1.дипломат, албан гадаад паспортыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;

17.5.2.энгийн гадаад паспортыг улсын бүртгэлийн байгууллага, Дипломат төлөөлөгчийн газар;

17.5.3.Монгол Улсад буцах үнэмлэхийг Дипломат төлөөлөгчийн газар;

17.5.4.хил нэвтрэх үнэмлэхийг орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, тасаг.

17.6.Монгол Улсын иргэн энгийн гадаад паспорт, Монгол Улсад буцах болон хил нэвтрэх үнэмлэх авахдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ:

17.6.1.иргэний үнэмлэх;

17.6.2.16-аас доош настай бол төрсний гэрчилгээ, түүний хууль ёсны төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэх, эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл харгалзан дэмжигчээр тогтоосон шийдвэр.

17.7.Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан энэ хуулийн 17.5-д заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш нийслэлд ажлын 5, суманд ажлын 15, Дипломат төлөөлөгчийн газар ажлын 30 өдрийн дотор бүртгэлийг хөтөлж, иргэн, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгоно.

17.8.Дипломат төлөөлөгчийн газар Монгол Улсад буцах үнэмлэх авах хүсэлтийг ажлын 7 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

17.9.Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5-д заасныг үндэслэн энгийн гадаад паспорт, хил нэвтрэх үнэмлэх олгохыг түр түдгэлзүүлж болно.

18 дугаар зүйл.Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэл

Хэвлэх

18.1.Иргэн иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй хаягаас өөр хаягт шилжин 180 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суухаар бүртгүүлэхийг байнга, 180 хоног ба түүнээс доош хугацаагаар оршин суухаар бүртгүүлэхийг түр оршин суух гэнэ.

18.2.Иргэний 180 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суугаа газрын хаяг нь энэ хуулийн 19.1-д заасны дагуу иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байна.

18.3.Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан дахь хаягийн бүртгэлд аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн нэр, баг, хорооны нэр, дугаар, хороолол, гудамжны нэр, байр, хаалганы дугаар, газар зүйн нэр /газар, усны/-ийг бүртгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.4.16 хүртэлх насны хүүхдийн оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэл нь түүний эцэг /эх/, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн байнга оршин суугаа газрын хаягаар тодорхойлогдоно.

19 дүгээр зүйл.Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

Хэвлэх

19.1.Иргэн шилжин суурьшихдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, оршин суух газрынхаа /сум, хорооны/ улсын бүртгэгчид 10 хоногийн дотор өөрийн биеэр бүртгүүлнэ:

19.1.1.иргэний үнэмлэх;

19.1.2. 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй иргэн оршин суух бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;

19.1.3.оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг;

19.1.4.хуульд заасан бусад.

19.2.Улсын бүртгэгч энэ хуулийн 19.1-д заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг хөтөлнө.

19.3.Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг түдгэлзүүлэхийг хориглоно.

19.4.Иргэний оршин суугаа газрын үл хөдлөх эд хөрөнгийн болон газар өмчлөх эрх нь дуусгавар болсон боловч иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан дахь хаягийн бүртгэлд өөрчлөлт ороогүй бол холбогдох иргэний хүсэлтийг үндэслэн гаргасан хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр иргэний байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийг түдгэлзүүлж болно.

19.5.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт иргэн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, мэдээлэх журмыг Засгийн газар батална.

20 дугаар зүйл.Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоосны бүртгэл

Хэвлэх

20.1.Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоосны бүртгэлийг гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хөтөлнө.

20.2.Энэ хуулийн 20.1-д заасан байгууллага Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоосны бүртгэлийг хийсэн өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бичгээр, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан системийг ашиглан цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

20.3.Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяалал сэргээн тогтоосны бүртгэлийг хөтөлнө.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

21 дүгээр зүйл.Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээлэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

Хэвлэх

21.1.Улсын бүртгэгч шүүхийн шийдвэр, эсхүл хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн энэ хуулийн дагуу иргэний улсын бүртгэлийн мэдээлэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

21.2.Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд холбогдох мэдээлэл бүртгэгдээгүй бол уг мэдээллийг улсын бүртгэгч иргэний улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийг үндэслэн улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн санд оруулна.

21.3.Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд иргэний холбогдох мэдээлэл, эх нотлох баримт бичиг байхгүй бол тухайн иргэнтэй холбогдох бусад баримт бичгийг үндэслэн хяналтын улсын байцаагчийн гаргасан дүгнэлтийн дагуу улсын бүртгэгч иргэний улсын бүртгэлийг хөтөлж болно.

21.4.Энэ хуулийн 21.3-т заасны дагуу хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах боломжгүй бол иргэн эрх зүйн ач холбогдол бүхий үйл явдлыг тогтоолгох тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

22 дугаар зүйл.Иргэний улсын бүртгэлийг сэргээн тогтоох

Хэвлэх

22.1.Улсын бүртгэгч Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, эсхүл шүүхийн шийдвэр, эсхүл хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн иргэний улсын бүртгэлийг сэргээн тогтооно.

23 дугаар зүйл.Иргэний улсын бүртгэлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

23.1.Улсын бүртгэгч нь иргэний улсын бүртгэлийг хүчингүй болгох бол шүүхийн шийдвэр, эсхүл хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн бүртгэнэ.

23.2.Улсын бүртгэгч нь тухайн иргэний регистрийн дугаар, эсхүл нэг төрлийн иргэний улсын бүртгэл 2, эсхүл түүнээс олон удаа хөтлөгдсөн бол хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн хүчингүй болгоно.

23.3.Энэ хуулийн 23.2-т энгийн гадаад паспортын бүртгэл хамаарахгүй.

24 дүгээр зүйл.Иргэний улсын бүртгэлийн баримт бичгийг дахин олгох

Хэвлэх

24.1.Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан иргэний улсын бүртгэлийн баримт бичгийг иргэний биечлэн гаргасан, 18 насанд хүрээгүй хүний баримт бичгийг эцэг /эх/, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх байгууллагын төлөөлөгчийн өргөдлийг үндэслэн дараах тохиолдолд дахин олгоно:

24.1.1.иргэн баримт бичгээ гээсэн, үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн, эсхүл баримт бичгийн хүчинтэй байх хугацаа дууссаны улмаас хууль ёсны баримт бичиг болж чадахгүй болсон, эсхүл энгийн гадаад паспортын хуудсанд тэмдэглэгээ хийх зай байхгүй;

24.1.2.иргэний улсын бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлт орсон, сэргээн тогтоосон;

24.1.3.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 150 дугаар зүйлд заасны дагуу шүүхийн шийдвэр гарсан.

24.2.Шүүхийн шийдвэрээр эцэг, эх байх эрхээ хасуулсан иргэнд хүүхдийн төрсний гэрчилгээг, гэрлэлтээ цуцлуулсан, гэрлэлт нь хүчин төгөлдөр бус гэж шүүхээр тооцсон иргэнд гэрлэлтийн гэрчилгээг дахин олгохгүй.

24.3.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрсний гэрчилгээг дахин олгохдоо анхны мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН

25 дугаар зүйл.Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан

Хэвлэх

25.1.Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангийн мэдээллийг устгах, хуульд өөрөөр заагаагүй бол өөрчлөх, дамжуулах, зориулалтын бусаар ашиглах, хуулбарлахыг хориглоно.

26 дугаар зүйл.Иргэний улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийн архив

Хэвлэх

26.1.Иргэний улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийн архивын үндсэн баримт нь төрсний, гэрлэсний, гэрлэлт дуусгавар болсны, гэрлэлт сэргээсний, эцэг /эх/ тогтоосны, үрчилсний, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний, биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/, хүйс өөрчлөгдсөний, иргэний үнэмлэхийн, үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримтын, Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоосны, шилжилт хөдөлгөөний, нас барсны бүртгэлийн эх нотлох баримт бичиг, иргэний улсын бүртгэлийн маягт болон регистрийн болон иргэний бүртгэлийн дугаар, иргэний улсын бүртгэлийн дэвтрээс бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

26.2.Иргэний улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийн нэг хувийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын иргэний баримтын архивт, хоёр дахь хувийг орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн иргэний баримтын архивт тус тус хадгална.

26.3.Энэ хуулийн 26.1-д заасан архивын баримт бичгийн хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, ашиглалттай холбогдсон харилцааг Архивын тухай хуулиар зохицуулна.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХҮН АМ, ӨРХИЙН БОЛОН СОНГОГЧИЙН БҮРТГЭЛ

27 дугаар зүйл.Хүн ам, өрхийн бүртгэл

Хэвлэх

27.1.Статистикийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу баг, хорооны Засаг дарга хүн ам, өрхийн болон иргэний түр оршин суух бүртгэлийг хөтөлнө.

27.2.Баг, хорооны Засаг дарга энэ хуулийн 27.1-д заасан бүртгэлийн мэдээллийг улсын бүртгэлийн байгууллагатай харилцан солилцоно.

28 дугаар зүйл.Сонгогчийн бүртгэл

Хэвлэх

28.1.Сонгогчийн бүртгэлийг иргэний улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн санг үндэслэн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хөтөлнө.

28.2.Энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасны дагуу биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгүүлсэн, 18 нас хүрсэн иргэнийг сонгогчийн бүртгэлд бүртгэнэ.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

29 дүгээр зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

29.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

29.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

30 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

30.1.Энэ хуулийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

June 21, 2018         Ulaanbaatar

ON CIVIL STATE REGISTRATION

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations with respect to maintaining civil state registration and other related relations.

Article 2.Legislation on Civil State Registration

2.1.Legislation on civil state registration shall consist of the Constitution of Mongolia, the Civil Code of Mongolia, the Law of Mongolia on Family, the General Law of Mongolia on State Registration, the Law of Mongolia on travel and immigration abroad of citizens of Mongolia, this Law and other legislative acts issued in conformity therewith.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is party, stipulates otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.Relations with respect to acquisition, cessation and restoration of citizenship of Mongolia shall be regulated by the Law on Citizenship, and registration of residence, travel and migration of foreign citizens and stateless persons in Mongolia shall be regulated by the Law on Legal Status of Foreign Citizens.

3.2.This Law shall regulate relations arising in connection with civil state registration of citizens of Mongolia as well as foreign citizens and stateless persons residing and migrating on the territory of Mongolia, with exception of those specified in Paragraph 3.1 of this Law.

Article 4.Definitions of Terms of the Law

4.1.The following terms used in this Law shall be understood as follows:        

4.1.1."Civil registration number" refers to a 12-digit number issued from civil registration database to a citizen of Mongolia;

/This paragraph was amended by the law as of June 3, 2022/

4.1.2."Civil state registration" refers to the provision of Sub-paragraph 3.1.2 of the General Law on State Registration;

4.1.3."Civil state registration number" refers to a number representing the order of registration in civil state registration;

4.1.4."References from civil state registration" refers to a document verifying the correctness of registration information based on civil state registration database;

4.1.5."Civil state registration database" refers to a set of archive and electronic database of source documents of the civil state registrations specified in Paragraph 6.1 of the General Law on State Registration;

4.1.6."Source documents of civil state registration" refers to a civil state registration record, registration number book, automated central population registration form, civil state registration form, verification document provided in legislation and assessment of state supervision inspector;

4.1.7."Registration number" refers to an unrepeated code composed of 2 letters and 8-digit number specifying the date of birth and gender of a citizen of Mongolia.

CHAPTER TWO

CIVIL STATE REGISTRATION

Article 5.Maintenance of Civil State Registration

5.1.Civil state registration shall be maintained in the Mongolian language.

5.2.State administrative organ in charge of state registration matters, its state registrars in local departments, divisions, and units (hereinafter referred to as "state registrar"), and officers responsible for civil state registration in diplomatic missions abroad (hereinafter referred to as "registration officer") shall carry out the maintenance of civil state registration on the basis of state registration database in accordance with this Law.

5.3.Registration in civil state registration shall be denied only on the basis of laws.

5.4.When registering in civil state registration, the fees indicated in the Law on State Stamp Duties shall be paid.

5.5.Registration officers of diplomatic missions abroad (hereinafter referred to as "diplomatic mission") shall maintain the civil state registrations specified in Sub-paragraphs 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 and 6.1.11 of the General Law on State Registration.

5.6.Civil state registrations other than registrations of adoption, change of family name, surname or name, sex change, migration, acquisition, cessation and restoration of citizenship of Mongolia shall be registered regardless of the jurisdiction of administrative units.

5.7.Civil state registration in relation to foreign citizens and stateless persons shall be registered by a state administrative organ in charge of state registration matters and its local departments and divisions.

5.8.Procedure on maintaining civil state registration and templates of state registration certificates of birth, marriage and death shall be approved by a Government member in charge of state registration matters.

5.9.Procedure on delivering source documents of the civil state registrations referred to in Paragraph 5.5 of this Law to a state administrative organ in charge of state registration matters shall be approved jointly by Government members in charge of state registration matters and foreign affairs.

5.10.Templates of documents other than those specified in Paragraph 5.8 of this Law, forms and the procedure on issuing, changing and revoking registration numbers shall be approved by a head of state administrative organ in charge of state registration matters.

5.11.Documents in foreign languages with their official translation shall be documents verifying the right to register in civil state registration.

5.12.Every citizen of Mongolia shall have a registration number and civil registration number. Civil registration number shall be recorded in state registration certificates of birth, marriage or death, citizen identity card, national foreign passport and other documents to be issued by the stated organs.

/This paragraph was modified by the law as of June 3, 2022/

5.13.Numbers of civil state registration form and certificate shall coincide with the civil state registration number specified in Sub-paragraph 4.1.3 of this Law.

5.14.Civil state registration can be recorded in electronic form and the general procedure set forth in this Law shall apply equally.

Article 6.Registration of Birth

6.1.Parent or his/her authorized representative or representative of competent authority shall submit and register in registration of birth the following documents within 30 days after the birth of a child:

6.1.1.Parent's citizen identity card or, if the parent is a foreign national or stateless person, a passport or its substitute document;

6.1.2.Medical description on the birth of a child;

6.1.3.Parents' marriage certificate.

6.2.For registration of birth of a child born on the territory of Mongolia from parents, one of whom is a citizen of Mongolia and another is a foreign citizen or stateless person, separate applications of parents shall be enclosed to the documents specified in Paragraph 6.1 of this Law.

6.3.For registration of birth of a child born on the territory of foreign country from parents, one of whom is a citizen of Mongolia and another is a foreign citizen or stateless person, separate applications of parents on their mutual agreement to register their child as a citizen of Mongolia in registration of birth, shall be enclosed to the documents specified in Paragraph 6.1 of this Law.

6.4.If the child referred to in Paragraph 6.3 of this Law is not registered in registration of birth within the period set forth in Paragraph 6.1 of this Law, a reference letter of competent authority evidencing that a citizenship of foreign country has not been acquired, shall be enclosed.

6.5.If parents who have not registered their marriage want to register their child in a father's family name and given name, they shall submit separate applications. If one of the parents cannot personally submit, his/her application shall be certified by a notary.

6.6.Citizen or representative of child care institution wishing to take care of a child whose parents have not been determined, shall record the child to police within 2 days after the discovery of the child.

6.7.In the case provided in Paragraph 6.6 of this Law the following documents shall be submitted and a child shall be registered in registration of birth:

6.7.1.Police description;                       

6.7.2.Court decision or forensic inquiry's conclusion on setting age of the child.

6.8.Child born within 10 months after the death of his father may be registered in the father's family name and given name on the basis of the documents specified in Paragraph 6.1 of this Law and the death certificate. If parents were not registered in registration of marriage, a court ruling that he/she is a child of the deceased shall be enclosed.

6.9.In order to register a child in the father's family name and given name, who was born within 10 months after the divorce or invalidation of parents' marriage, separate applications of the parents or court decision on paternity determination, shall be enclosed to the documents specified in Paragraphs 6.1.1 and 6.1.2 of this Law.

6.10.If a child died before birth registration, in order to register the deceased child in registrations of birth and death, parents shall enclose a medical description on the death of the child to the documents specified in Paragraph 6.1 of this Law.

6.11.State registrars and registration officers shall record registration of birth within 1 working day after receiving the documents specified in Paragraphs 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 and 6.10 of this Law.

6.12.Birth certificate shall include the following:

6.12.1.Civil state registration number;

6.12.2.Child's civil registration number;

/This subparagraph was amended by the law as of June 3, 2022/

 6.12.3.Child's family name, surname and given name;

6.12.4.Date of child's birth, gender, place of birth;

6.12.5.Date of registration in registration of birth;

6.12.6.Father's citizenship, civil registration number, family name, surname and given name;

/This subparagraph was made by the law as of June 3, 2022/

6.12.7.Mother's citizenship, civil registration number, family name, surname and given name;

/This subparagraph was made by the law as of June 3, 2022/

 6.12.8.Name of a registering authority;              

6.12.9.State registrar's or registration officer's signature and stamp.

6.13.Birth of twin children shall be registered in sequence, and a birth certificate shall be issued to each child.

6.14.If the application referred in Paragraph 6.5 of this Law has not been submitted, or a court decision on paternity determination has not been taken, or the previous marriage of one of the parents has not ended, a birth of child shall be registered in the mother's family name and given name.

6.15.If one of the parents is a citizen of Mongolia and another is a foreign citizen or stateless person, a birth of child may be registered in the family name of the parent who is a foreign citizen or stateless person on the parents' mutual consent in accordance with this Law.

6.16.Birth of a child born from foreign citizens or stateless persons on the territory of Mongolia may be registered and a birth certificate can be issued without civil registration number.

/This paragraph was amended by the law as of June 3, 2022/

6.17.If a child died before registration of birth, registrations of birth and death shall be carried out on the basis of a medical description.

Article 7.Registration of Marriage

7.1.Applicants for marriage shall submit and personally register in registration of marriage the following documents:

7.1.1.Separate applications;

7.1.2.Applicants' citizen identity cards, or passports or their substitute documents of foreign citizens or stateless persons;

7.1.3.Medical examination description of applicants referred in Article 8 of the Law on Family.

7.2.When considering a minor with full legal capability in accordance with Paragraph 15.2 of the Civil Code, the relevant court decision shall be enclosed to the documents specified in Paragraph 7.1 of this Law.

7.3.In case of registration of marriage of a foreign citizen with a citizen of Mongolia or foreign citizens residing privately or officially in Mongolia, a document on marriage status issued by competence authority or diplomatic mission of the relevant foreign country shall be enclosed to the documents specified in Paragraph 7.1 of this Law.

7.4.If a citizen of Mongolia, who registered his/her marriage in accordance with legislation of foreign country, wishes to register in registration of marriage, a marriage certificate issued by competent authority of the relevant foreign country shall be enclosed to the documents specified in Paragraphs 7.1.1 and 7.1.2 of this Law.

7.5.State registrars and registration officers shall record registration of marriage within 5 working days after the receipt of the documents specified in Paragraphs 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4 of this Law.

7.6.When recording registration of marriage, spouses shall be accompanied by witnesses and a witness shall be over the age of 18 years.

7.7.Marriage certificate shall include the following:

7.7.1.Civil state registration number;

7.7.2.Fiancé's civil registration number;

/This subparagraph was amended by the law as of June 3, 2022/

 7.7.3.Fiancé's citizenship, date of birth, family name, surname and given name;

7.7.4.Fiancée's civil registration number;

/This subparagraph was amended by the law as of June 3, 2022/

 7.7.5.Fiancée's citizenship, date of birth, family name, surname and given name;

7.7.6.Date of registration;

7.7.7.Name of a registering authority;

7.7.8.State registrar's or registration officer's signature and stamp.

7.8.If there are impediments to marriage specified in Article 9 of the Law on Family, the registration of marriage shall be denied.

Article 8.Registration of Marriage End

8.1.Citizens, who fulfill the grounds specified in Article 13 of the Law on Family and mutually consent to divorce their marriage by administrative procedure, shall submit and personally register in registration of marriage end the following documents:

8.1.1.Separate applications;

8.1.2.Citizen identity cards, or passports or their substitute documents of foreign citizens or stateless persons;                                                     

8.1.3.Marriage certificate.

8.2.If a citizen who is divorcing his/her marriage by administrative procedure cannot be present for good reason, the application specified in Sub-paragraph 8.1.1 of this Law shall be certified by a notary.

8.3.Citizen, who has divorced his/her marriage by judicial procedure, shall submit the following documents within 3 working days after the day the court decision comes into force and shall register them in civil state registration:

8.3.1.Citizen identity card;

8.3.2.Court decision on divorce.

8.4.If spouses are citizens of Mongolia or a spouse is a foreign citizen or stateless person and their divorce in accordance with legislation of a foreign country does not contradict the legislation of Mongolia, their marriage end shall be registered in civil state registration on the bases of a document issued by competent authority of the relevant foreign country.

8.5.State registrars and registration officers shall record registration of marriage end within 21 working days after the receipt of the documents specified in Paragraphs 8.1, 8.2 and 8.4 of this Law and within 1 working day after the receipt of the documents specified in Paragraph 8.3 of this Law.

8.6.If a spouse is registered in death registration, his/her marriage end shall be registered in civil state registration.

Article 9.Registration of Marriage Restitution

9.1.Citizens, who want to register their marriage restitution, shall submit and personally register the following documents:

9.1.1.Separate applications;

9.1.2.Citizen identity cards, or passports or their substitute documents of foreign citizens or stateless persons;

9.2.If a court decision on declaring a citizen missing or deceased is cancelled, the court decision shall be enclosed to the documents specified in Paragraph 9.1 of this Law.

9.3.If a court declares a divorce invalid, the court decision shall be enclosed to the documents specified in Paragraph 9.1 of this Law.

9.4.State registrars and registration officers shall record registration of marriage restitution within 5 working days after the receipt of the documents specified in Paragraphs 9.1, 9.2 and 9.3 of this Law.

Article 10.Registration of Paternity Determination

10.1.Parents, who have registered their marriage after registering a birth of their child and want to register their child in the father's family name and given name, shall submit and personally register the following documents:

10.1.1.Parents' application;

10.1.2.Citizen identity cards, or passports or their substitute documents of foreign citizens or stateless persons;

10.1.3.Marriage certificate;

10.1.4.Child's birth certificate and citizen identity card.

10.2.If a parent cannot be present for good reason, his/her application for paternity determination shall be certified by a notary.

10.3.If the paternity is determined by court, a parent shall submit and register the following appropriate documents:

10.3.1.Parents' citizen identity cards, or passports or their substitute documents of foreign citizens or stateless persons;

10.3.2.Child's birth certificate and citizen identity card;

10.3.3.Court decision on the paternity determination.

10.4.State registrars and registration officers shall record registration of paternity determination within 5 working days after the receipt of the documents specified in Paragraphs 10.1, 10.2 and 10.3 of this Law.

10.5.Paternity, determined by legislation of a foreign country in respect to a citizen of Mongolia, may be registered in registration of paternity determination in accordance with the Law on Family.

Article 11.Registration of Adoption

11.1.Adopter shall submit the following documents and personally approach to a governor of soum or district where a child is residing:

11.1.1.Application;

11.1.2.Consent of parents to give their child for adoption;

11.1.3.Citizen identity cards of adopter and parents or guardian or trustee;

11.1.4.Marriage certificate, if married;

11.1.5.Consent of a child foster institution, if a child is in this institution.

11.2.The documents specified in Paragraphs 11.1.1 and 11.1.2 of this Law shall be certified by a notary.

11.3.The appropriate consents specified in Paragraphs 55.2, 55.3 and 55.4 of the Law on Family shall be enclosed to the documents specified in Paragraph 11.1 of this Law.

11.4.Governor of soum or district, if he considers the documents specified in Paragraphs 11.1 and 11.3 of this Law to be completed, shall ask an officer responsible for children and social welfare matters to make an opinion.

11.5.Governor of soum or district shall decide whether to give a child for adoption within 20 days on the basis of the opinion referred in Paragraph 11.4 of this Law.

11.6.State registrars shall record registration of adoption within 1 working day after the receipt of decision of authorized person and add it to a birth certificate.

11.7.Reference from civil state registration may be issued at the request of competent authority, adoptive parents, guardian and trustee, as well as to native parents with the consent of the adoptive parents.

11.8.Based on the court decision on the invalidation of adoption, state registrar shall amend the registration and restore the registration of birth.

Article 12.Registration of Change of Family Name, Surname and Given Name

12.1.Citizen, who wants to change his/her family name, surname or given name, shall submit the following documents and register them with a state registration authority of the place of his/her residence:

12.1.1.Application;

12.1.2.Birth certificate, citizen identity card, or passport or its substitute document of foreign citizen or stateless person.

12.2.The following appropriate documents shall be enclosed to the documents specified in Paragraph 12.1 of this Law:

12.2.1.Marriage certificate, if an applicant to change his/her family name, surname or given name is married;

12.2.2.Child's birth certificate and citizen identity card, if an applicant to change his/her family name, surname or given name has a child;

12.2.3.Consent of parents or guardian, if a family name, surname or given name of citizen with partial civil legal capability is changed;

12.2.4.Consent of parents or trustee, if a family name, surname or given name of citizen with some civil legal capability is changed;

12.2.5.Court decision, if a citizen considered the person without civil legal capability.

12.3.Citizen may request to change his/her family name, surname or given name on the following grounds:

12.3.1.Parent's ancestral family name has been erroneously determined and registered in civil state registration;

12.3.2.Citizen of Mongolia married to a foreign citizen or stateless person wants to register in his/her spouse's family name;

12.3.3.Citizen, who has his/her father's family name and given name, wants to change by his/her mother's family name and given name, and a citizen, who has his/her mother's family name and given name, wants to change by his/her father's family name and given name;

12.3.4.Family name, surname or given name of a citizen in the civil state registration electronic database is different from his/her family name, surname or given name in his/her documents.

12.4.Citizen may change his/her given name once.

12.5.Citizen may apply to restore his/her previous family name, surname or given name.

12.6.State registrars shall record registration of changes of family names, surnames and given names within 7 working days after the receipt of the documents specified in Paragraphs 12.1, 12.2 and 12.5 of this Law.

12.7.If a citizen has registered his/her changed family name or given name, the relevant change shall be made in the information of civil state registration of a child who has the citizen's family name or given name.

12.8.Paragraph 12.4 of this Law shall not apply to taking the measures specified in Article 7 of the Law on Protection of Witnesses and Victims.

12.9.Family name, surname or given name of a suspect, accused, defendant and convicted shall not be changed.

Article 13.Registration of Death

13.1.Person referred in Paragraph 13.2 of this Law shall submit and register a citizen identity card of the deceased and the following appropriate documents within 3 days in aimag and the capital, and 7 days in soum and diplomatic mission:

13.1.1.Medical description on the death of a citizen;

13.1.2.Court decision on declaring a citizen dead;

13.1.3.Forensic medical conclusion on the cause of death;

13.1.4.Decision of an emergency commission created by the Government if a person has died from disaster.

13.2.The following persons shall register the deceased in registration of death:

13.2.1.Family member over the age of 18 years or parent or relative of the deceased;

13.2.2.If the deceased worked, studied, received medical treatment, nursed or was in military service, detained or convicted in prison, an administrative official of the relevant organization, and in case of finding a dead body a competent official of forensic medical authority;

13.2.3.If a citizen of Mongolia dies on territory of a foreign country, a citizen of Mongolia or a citizen or legal entity of foreign country.

13.3.When registering the deceased, the person specified in Sub-paragraph 13.2.1 of this Law, shall submit a citizen identity card, and the official and legal entity referred in Sub-paragraphs 13.2.2 and 13.2.3 of this Law shall submit a document confirming his position.

13.4.State registrars and registration officers shall record registration of death within 1 working day after the receipt of the documents specified in Paragraph 13.1 of this Law.

13.5.Death certificate shall include the following:

13.5.1.Civil state registration number;

13.5.2.Civil registration number of the deceased;

/This subparagraph was amended by the law as of June 3, 2022/

 13.5.3.Family name, surname and given name of the deceased;

13.5.4.Firth date, sex and birth place of the deceased;

13.5.5.Citizenship and permanent residence's address of the deceased;

13.5.6.Date of death;

13.5.7.Date of recording in registration of death;

13.5.8.Name of a registering authority;

13.5.9.State registrar's or registration officer's signature and stamp.

13.6.Death of a foreign citizen or stateless person on the territory of Mongolia may be registered in accordance with this Law.

13.7.Death certificate shall be issued once to the person who registered the death.

Article 14.Registration of Sex Change

14.1.Citizen over the age of 18 years, who wants to register his/her sex change in civil state registration, shall submit the following documents and personally register them in state administrative organ in charge of state registration matters:

14.1.1.Application;

14.1.2.Citizen identity card and birth certificate;                       

14.1.3.Medical verification document on the sex change.

14.2.The following appropriate documents shall be enclosed to the documents referred in Paragraph 14.1 of this Law:

14.2.1.Decision of competent authority on marriage end;

14.2.2.Parent's application in case of change in registration of a surname of child;

14.2.3.Child's birth certificate and citizen identity card.

14.3.State registrars shall record registration of sex change within 7 working days after the receipt of the documents specified in Paragraphs 14.1 and 14.2 of this Law.

Article 15.Registration of Biometric Trait (fingerprint)

15.1.Citizens of Mongolia, who have reached the age of 16 years and are receiving citizen identity cards for the first time, citizens of the age of 25 and 45 years who have changed their citizen identity cards, and citizens who have acquired or restored a citizenship of Mongolia by the degree of the President of Mongolia, shall be registered in registration of biometric trait (fingerprint).

15.2.Citizen of Mongolia, who must be registered for the first time in registration of biometric trait (fingerprint), shall submit the following documents and be personally registered:

15.2.1.Birth certificate;

15.2.2.Citizen identity card of a parent or trustee.

15.3.The following appropriate documents shall be enclosed to the documents specified in Paragraph 15.2 of this Law:

15.3.1.Court decision or order of governor of soum or district on the appointment of a trustee;

15.3.2.Description of a children care institution, where a child lives;

15.3.3.Court decision on determining age of a citizen who is without a document or does not have a source document in civil state registration database.

15.4.Citizen, who has acquired or restored citizenship of Mongolia by the degree of the President of Mongolia, shall submit a description issued by state administrative organ in charge of foreigners and citizenship matters and be personally registered.

15.5.State registrars and registration officers shall record registration of biometric trait (fingerprint) within 1 working day after the receipt of the documents specified in Paragraphs 15.2, 16.3 and 15.4 of this Law.

15.6.Citizen registered in registration of biometric trait (fingerprint) shall be assigned a civil registration number.

/This paragraph was invalidated by the law as of June 3, 2022/

Article 16.Citizen Identity Card

16.1.Citizen of Mongolia aged 16 years and older shall have a citizen identity card.

16.2.Citizen identity cards shall be issued for the first time to citizens who have reached the age of 16 years, and renewed to citizens of the age of 25 and 45 years.

16.3.New citizen identity card shall be issued to a citizen who has acquired or restored citizenship of Mongolia by the degree of the President of Mongolia.

16.4.Citizen identity card can be issued to a citizen without residence address in civil state registration database at his/her request and at the request of a non-governmental organization involved in humanitarian assistance and human rights protection, and provided that the citizen is registered at the address of this organization.

16.5.Citizen of Mongolia shall submit and personally register the following documents within 30 days after he reaches the age of 16 years:

16.5.1.Birth certificate;

16.5.2.Citizen identity card of a parent or guardian or trustee.

16.6.Citizen of Mongolia shall renew his/her citizen identity card within 30 days after he/she reaches the age of 25 and 45 years.

16.7.Citizen identity card shall be issued for the first time and for renewal at the age of 25 and 45 years within 5 working days in the capital, 15 working days in soums and 45 working days in diplomatic missions.

16.8.In case of re-issuance, a citizen identity card shall be issued within 3 working days in the capital, 10 working days in soums and 30 working days in diplomatic missions.

16.9.State registrar and registration officer shall give a citizen identity card to the citizen or his authorized representative.

16.10.Citizen identity card and an ordinary foreign passport of a citizen of Mongolia, who withdrew the citizenship of Mongolia, shall be confiscated by a state administrative organ in charge of foreigners and citizenship matters or diplomatic mission and delivered to state administrative organ in charge of state registration matters.

Article 17.National foreign Passport and Its Substitute Document

17.1.National foreign passport and its substitute document shall become the document to certify the citizenship of Mongolia in foreign country.

17.2.National foreign passport shall have diplomatic, official and ordinary types.

17.3.Validity period of diplomatic and official foreign passports shall be 5 years, and the validity period of ordinary foreign passport shall be 10 years. Ordinary foreign passport shall be issued to children under the age of 16 years for 5 years.

17.4.Templates of national foreign passport and travel document to Mongolia as well as the procedure on issuing, possessing and keeping national foreign passports shall be approved by the Government.

17.5.The following authorities shall issue national foreign passports and their substitute documents:

17.5.1.Diplomatic and official foreign passports by a state administrative organ in charge of foreign affairs;

17.5.2.Ordinary foreign passports by a state registration authority and diplomatic mission;

17.5.3.Travel documents to Mongolia by a diplomatic mission;

17.5.4.Border crossing documents by a local state registration departments, divisions and units.

17.6.For obtaining an ordinary foreign passport, travel document to Mongolia or border crossing document, a citizen of Mongolia shall submit and personally register the following documents:

17.6.1.Citizen identity card;

17.6.2.If under the age of 16 years, a birth certificate and his legal representative's citizen identity card or decision on appointment of guardian or trustee.

17.7.State registrar and registration officer shall record registration and give a national passport and its substitute document to a citizen or his authorized representative within 5 working days in the capital, 15 working days in soums and 30 working days in diplomatic missions after the receipt of the documents specified in Paragraph 17.5 of this Law.

17.8.Diplomatic mission shall decide the request to obtain a travel document to Mongolia within 7 working days.

17.9.Issuance of an ordinary foreign passport and border crossing document may be temporary suspended on the basis of the provisions of Sub-paragraph 5 of Paragraph 1 of Article 5 of the Law of Mongolian on Travelling and Migrating citizens of Mongolia for personal purpose abroad.

Article 18.Registration of Citizen's Residence Address

18.1.When a citizen moves to an address other than that registered in civil state registration database, "permanent residence" refers to registration of a residence for more than 180 days and "temporary residence" refers to registration of a residence for less than 180 days.

18.2.Address of citizen's residence for more than 180 days shall be registered in civil state registration database in accordance with Paragraph 19.1 of this Law.

18.3.Names of aimag, soum, capital city, and district, names and numbers of bag and khoroo, names of sub-district and street, numbers of apartment and door, as well as geographical name (name of a place or a river) shall be recorded in address registration in civil state registration database.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

18.4.Registration of a residence address of children under 16 years shall be determined by the residence address of their parent or guardian or trustee.

Article 19.Registration of Migration

19.1.When migrating, a citizen shall submit and personally register the following documents with state registrar of his/her new residence (soum and khoroo) within 10 days:

19.1.1.Citizen identity card;

19.1.2.Child's birth certificate, if a citizen with child under the age of 16 years is residing;

19.1.3.Verification document on a residence address;

19.1.4.Other documents specified in laws.

19.2.State registrars shall record registration of migration within 3 working days after the receipt of the documents specified in Paragraph 19.1 of this Law.

19.3.Unless otherwise provided by laws, suspension of registration of migration shall be prohibited.

19.4.If a citizen's ownership rights to immovable property and land at his/her residence place expired and a such change is not registered in his/her address registration in civil state registration database, the registration of his/her residence address may be suspended on the basis of assessment of a state supervision inspector at the request of the citizen concerned.

19.5.Procedure on registration and notification of citizens' migration on the territory of Mongolia shall be approved by the Government.

Article 20.Registration of Acquisition, Cessation and Restoration of Citizenship of Mongolia

20.1.State administrative organ in charge of foreigners and citizenship matters shall maintain the registration of acquisition, cessation and restoration of citizenship of Mongolia.

20.2.The organ specified in Paragraph 20.1 of this Law shall notify in written a state administrative organ in charge of state registration matters within 5 days from the date of registration of acquisition, cessation and restoration of citizenship of Mongolia.

20.3.State administrative organ in charge of state registration matters shall record registration of acquisition, cessation and restoration of citizenship of Mongolia within 3 days after the receipt of the degree of the President of Mongolia.

CHAPTER THREE

AMENDMENTS TO INFORMATION OF CIVIL STATE REGISTRATION

Article 21.Amending Information of Civil State Registration

21.1.State registrar may amend information of civil state registration in accordance with this Law on the basis of a court decision or an assessment of state supervision inspector.

21.2.In case the relevant information is not registered in civil state registration database, state registrar shall record the information in electronic state registration database on the basis of source documents of civil state registration.

21.3.In the absence of citizen's relevant information and source documents in civil state registration database, state registrar may record civil state registration on the basis of an assessment of state supervision inspector based on citizen's other documents.

21.4.If an assessment of state supervision inspector cannot be issued in accordance with Paragraph 21.3 of this Law, a citizen shall apply to the court with a claim to determine the event of legal significance.

Article 22.Reinstating Civil State Registration

22.1.State registrar shall reinstate a civil state registration on the basis of a decree of the President of Mongolia or court decision or assessment of state supervision inspector.

Article 23. Invalidating Civil State Registration

23.1.If a civil state registration is invalidated, state registrar shall register it on the basis of a court decision or assessment of state supervision inspector.

23.2.State registrar shall invalidate the citizen's registration number or civil state registration of the same type that was registered 2 or more times, on the basis of an assessment of state supervision inspector.

23.3.Paragraph 23.2 of this Law shall not apply to registration of ordinary foreign passport.

Article 24.Re-issuing Documents of Civil State Registration

24.1.State registrar and registration officer shall re-issue documents of civil state registration on the basis of a personal application of citizen, and documents of a child under the age of 18 years on the basis of an application of his/her parent, guardian, trustee or representative of child foster institution in the following cases:

24.1.1.Document cannot be the legal document due to its loss, damage or expiration, and there is no space for remarks on ordinary foreign passport's pages;

24.1.2.Civil state registration is amended or reinstated;

24.1.3.Court decision is taken in accordance with Article 150 of the Civil Procedure Code.

24.2.Child's birth certificate shall not be re-issued to a citizen whose parental right was excluded by court decision, and a marriage certificate shall not be re-issued to a citizen whose marriage is divorced or considered as void by court.

24.3.Unless otherwise provided by laws, it is prohibited to make changes to the initial information when re-issuing a birth certificate.

CHAPTER FOUR

CIVIL STATE REGISTRATION DATABASE

Article 25.Civil State Registration Database

25.1.It is prohibited to delete, and modify, transfer, misuse or reproduce information from the civil state registration database, unless otherwise provided by laws.

Article 26.Archive of Source Documents of Civil State Registration

26.1.Basic documents of the archive of source documents of civil state registration shall contain the source documents of registration of birth, marriage, marriage end, marriage restitution, paternity determination, adoption, changes of family name, surname and name, biometric trait (fingerprint), sex change, citizen identity card, national foreign passport and its substitute document, acquisition, cessation and restoration of citizenship of Mongolia, migration and death, as well as the civil state registration forms, the registration number and civil registration number, and the civil state registration book.

/This paragraph was amended by the law as of June 3, 2022/

26.2.One copy of a source document of civil state registration shall be retained in the civil documents' archives of state administrative organ in charge of state registration matters and its second copy shall be stored in the civil document' archives of local state registration departments and divisions.

26.3.Relations concerning preservation, protection, replenishment and utilization of the archival documents specified in Paragraph 26.1 of this Law shall be regulated by the Law on Archives.

CHAPTER FIVE

REGISTRATION OF POPULATION, HOUSEHOLD AND VOTERS

Article 27.Registration of Population and Households

27.1.Governors of bags and khoroos shall maintain registration of population, households and citizens' temporary residences in accordance with Paragraph 1 of Article 21 of the Law on Statistics. 

27.2.Governors of bags and khoroos shall exchange information on the registrations specified in Paragraph 27.1 of this Law with state registration authority.

Article 28.Registration of Voters

28.1.Registration of voters shall be maintained by state administrative organ in charge of state registration matters on the basis of civil state registration electronic database.

28.2.Person who has registered in registration of biometric trait (fingerprint) in accordance with Article 15 of this Law and reached the age of 18 years shall be registered in registration of voters.

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS

Article 29.Liabilities for Violators of the Legislation

29.1.If an act by an official in breach of this Law is not a criminal in nature, liabilities specified in the Law on Civil Service shall be imposed.

29.2.A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liabilities under the Criminal code or the Law on violation.

Article 30.Effective Date of the Law

30.1.This Law shall be entry into force from the effective date of the General Law on State Registration /Revised Edition/.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENKHBOLD.M