A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хуулийн этгээдийг шинээр үүсгэн байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгасныг болон түүний мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх, иргэн, хуулийн этгээд болон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд лавлагаа олгох, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Хуулийн этгээдийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран иргэний эрх зүйн чадвар нь улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүсэж, хуульд заасан журмын дагуу татан буугдаж, улсын бүртгэлээс хасагдсанаар дуусгавар болохтой холбогдон үүсэх харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

3.2.Улс төрийн намыг үүсгэн байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, түүний мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг намын бүртгэлд бүртгэх, иргэн, хуулийн этгээд, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд лавлагаа олгох, намын бүртгэл хөтлөхтэй холбогдсон харилцааг Улс төрийн намын тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."хуулийн этгээд" гэж Иргэний хуулийн 25.1-д заасан шинжийг агуулсан зохион байгуулалтын нэгдлийг;

4.1.2."хуулийн этгээдийн нэр" гэж Иргэний хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан, хуулийн этгээдийг бусад хуулийн этгээдээс ялгах зорилгоор хэрэглэх нэрийг;

4.1.3."хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл" /цаашид "улсын бүртгэл" гэх/ гэж Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 3.1.3-т заасныг;

4.1.4."хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг" гэж улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд цаасан болон цахим хэлбэрээр байгаа, энэ хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан мэдээллийн бүрдлийг;

4.1.5."үүсгэн байгуулах баримт бичиг" гэж эрх бүхий этгээдээс гаргасан хуулийн этгээд байгуулах шийдвэр, хуулийн этгээдийн дүрэм, хуульд заасан тохиолдолд үүсгэн байгуулах гэрээг;

4.1.6."хуулийн этгээдийн мэдээлэл" гэж хуулийн этгээдийн хувийн хэрэгт агуулагдаж байгаа энэ хуулийн 10.1-д заасан болон бусад мэдээллийг;

4.1.7."улсын бүртгэлийн байгууллага" гэж энэ хуульд заасан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний орон нутаг дахь газар, хэлтэс, тасаг, улсын бүртгэлийн ажилтныг;

4.1.8."улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан" гэж Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийн архив, цахим мэдээллийн сангийн бүрдлийг;

4.1.9."бүртгэлийн цахим хэлбэр" гэж цахим сүлжээгээр дамжуулан улсын бүртгэлийн байгууллагад хандаж улсын бүртгэл хийлгэхийг;

4.1.10."улсын бүртгэлийн гэрчилгээ" гэж тухайн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэснийг нотолж, улсын бүртгэлийн байгууллагаас эрх бүхий этгээдэд цаасан болон цахим хэлбэрээр олгох баримт бичгийг;

4.1.11."эцсийн өмчлөгч" гэж Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3.1.6-д заасныг.

5 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадвар үүсэх үндэслэл

Хэвлэх

5.1.Хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадвар нь улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүснэ.

5.2.Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээсээ өмнө иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцохыг хориглоно.

6 дугаар зүйл.Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авах хэлбэр

Хэвлэх

6.1.Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг энэ хуульд заасны дагуу цаасан болон цахим хэлбэрээр авч болно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ ЧИГ ҮҮРЭГ

7 дугаар зүйл.Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хуулийн этгээд

Хэвлэх

7.1.Улсын бүртгэлийн байгууллага дараах хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүртгэнэ:

7.1.1.нөхөрлөл;

7.1.2.компани;

7.1.3.холбоо /төрийн бус байгууллага/;

7.1.4.сан;

7.1.5.хоршоо;

7.1.6.шашны байгууллага;

7.1.7.нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд;

7.1.8.төрийн байгууллага, албан газар;

7.1.9.улсын төсөвт үйлдвэрийн газар;

7.1.10.аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар.

7.1.11.боловсролын сургалтын байгууллага /сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэргэжлийн болон техникийн, дээд боловсрол/.

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.2.Улсын бүртгэлийн байгууллага гадаадын хуулийн этгээд /компани, нөхөрлөл/-ийн төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх бөгөөд холбогдох журмыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

7.3.Улсын бүртгэлийн байгууллага олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх бөгөөд холбогдох журмыг улсын бүртгэлийн болон гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

7.4.Энэ хуулийн 7.2, 7.3-т зааснаас бусад хэлбэрийн хуулийн этгээдийг бүртгэх харьяаллыг мөн хуулийн 8.4-т заасан журмын дагуу тогтооно.

7.5.Энэ хуулийн 7.1.8, 7.1.9-д олон улсын байгууллага, Засгийн газрын тусгай сан, комисс, хороо, үндэсний зөвлөл хамаарахгүй бөгөөд улсын бүртгэлд бүртгэхгүй.

7.6.Улсын дээд шүүх улс төрийн намыг энэ хууль болон бусад хуульд заасны дагуу бүртгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

8 дугаар зүйл.Улсын бүртгэлийн байгууллагын чиг үүрэг

Хэвлэх

8.1.Улсын бүртгэлийн байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан улсын бүртгэлийн төрлийн хүрээнд улсын бүртгэл хөтлөх, энэ тухай хуульд заасны дагуу цахим хуудсаар нийтэд мэдээлэх;

8.1.2.хуулийн этгээд тус бүрд холбогдох мэдээллийг улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас хэвлэж хуулийн этгээдийн хувийн хэрэгт хавсаргаж, архивт хадгалах;

8.1.3.энэ хуулийн 9.5-д заасан журмын дагуу хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг хөтлөх;

8.1.4.хуулийн этгээдийн хувийн хэргээс энэ хуульд заасан журмын дагуу лавлагаа олгох;

8.1.5.хуулийн этгээдийн нэрийн сан хөтлөх, түүнээс лавлагаа олгох;

8.1.6.улсын бүртгэлийн асуудлаар төрийн болон бусад байгууллагатай мэдээлэл харилцан солилцох;

8.1.7.улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас гаргасан бусад шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтэд нь хяналт тавих, тэдгээрийг боловсронгуй болгох талаар саналаа холбогдох байгууллагад гаргах;

8.1.8.тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар олгох, хүчингүй болгох, лавлагаа олгох;

8.1.9.гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар, гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд, тэдгээрийг эзэмшиж байгаа эзэмшигч, хувьцааны хувь хэмжээ, үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар улсын бүртгэл хөтөлж, энэ талаарх мэдээллийг хагас, бүтэн жилээр гаргаж, хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх;

8.1.10.хуулийн этгээдэд хэрэглэсэн эрх хасах, татан буулгах албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгэх.

8.2.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар шүүх, арбитрын шийдвэр гарсан бол хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрт үндэслэн улсын бүртгэлийг хийнэ.

8.3.Энэ хуулийн 7.1-д заасан хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг тухайн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаагаа явуулах нутаг дэвсгэрийг харьяалах улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.

8.4.Хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд хөтлөх журмыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

8.5.Энэ хуулийн 8.4-т заасан журмын дагуу улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх баримт бичгийн загвар, маягт, заавар, хуулийн этгээдийн хэлбэрийн индексийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

8.6.Улсын бүртгэлийн байгууллага холбогдох хууль тогтоомжоор хориглосноос бусад бүртгэлийн мэдээллийг өөрийн албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.

8.7.Энэ хуулийн 8.6-д заасан цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийг улсын бүртгэлийн байгууллагын албан ёсны мэдээлэл гэж үзнэ.

8.8.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон тамга, тэмдгийн хяналтын дугаарыг дараах үндэслэлээр дахин олгоно:

8.8.1.гэрчилгээ болон тамга, тэмдэг ашиглах боломжгүйгээр элэгдэж хуучирсан, гэмтсэн;

8.8.2.тамга, тэмдгийн өнгө, загвар, хэлбэрийг өөрчлөх хүсэлт гаргасан;

8.8.3.хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийн хүрээнд гэрчилгээг дахин авах хүсэлт гаргасан;

8.8.4.гэрчилгээ болон тамга, тэмдгийг хаяж үрэгдүүлсэн;

8.8.5.гэрчилгээ болон тамга, тэмдэг устсан;

8.8.6.улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцсоны улмаас гэрчилгээ болон тамга, тэмдгийг ашиглах боломжгүй болсон.

8.9.Тамга, тэмдэг устсан, түүнийг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хяналтын дугаарыг хүчингүйд тооцож, хяналтын дугаарыг улсын бүртгэгч ажлын 2 өдрийн дотор дахин олгоно.

8.10.Энэ хуулийн 8.9-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрчилгээ болон тамга, тэмдгийн хяналтын дугаарыг улсын бүртгэгч ажлын 2 өдрийн дотор дахин олгоно.

8.11.Тамга, тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журмыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ

9 дүгээр зүйл.Хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг бүрдүүлэх зарчим, хэлбэр

Хэвлэх

9.1.Хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг бүрдүүлэх зарчим, хэлбэр нэгдмэл байна.

9.2.Хуулийн этгээдийн хувийн хэргийг улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн санд хөтлөхөд улсын хэмжээний бусад мэдээллийн систем, сүлжээтэй харилцан уялдаатай байх, мэдээлэл шуурхай солилцох зарчмыг удирдлага болгоно.

9.3.Хуулийн этгээдийн хувийн хэргийг цаасан болон цахим хэлбэрээр бүрдүүлэн улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд хөтөлнө.

9.4.Хуулийн этгээдийн хувийн хэргийг цаасан хэлбэрээр бүрдүүлэхдээ холбогдох баримт бичгийг дугаарлан засвар оруулах боломжгүй байдлаар хадгална.

9.5.Хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг хөтлөх журмыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

10 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийн хувийн хэргийн агуулга

Хэвлэх

10.1.Хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг дараах мэдээллийг агуулна:

10.1.1.хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн болон хувийн хэргийн дугаар;

10.1.2.хуулийн этгээдийн төрөл, хэлбэр, үйл ажиллагааны чиглэл;

10.1.3.хуулийн этгээдийн ерөнхий захиргаа оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг, хэрэв байнгын ажиллагаатай ерөнхий захиргаа байхгүй бол тухайн хуулийн этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн оршин байгаа газрын хаяг;

10.1.4.хуулийн этгээдийг шинээр байгуулах, эсхүл өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай;

10.1.5.үүсгэн байгуулагчийн талаарх мэдээлэл;

10.1.6.үүсгэн байгуулах баримт бичиг;

10.1.7.өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдах болон үйл ажиллагаа нь зогссон хуулийн этгээд тус бүрийн эрх залгамжлалын талаар;

10.1.8.хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийн тухай мэдээлэл, түүнийг бүртгэсэн он, сар, өдөр;

10.1.9.компанийн хувьд үүсгэн байгуулах баримт бичигт заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ;

10.1.10.хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар;

10.1.11.хуулийн этгээд нь салбар, төлөөлөгчийн газартай бол түүний оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг, эрх бүхий этгээдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

10.1.12.хуулийн этгээдийн эрх барих этгээдийн гишүүдийг сонгосон, өөрчилсөн тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, хурлын тэмдэглэл;

10.1.13.төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд хориг тавьсан, цуцалсан тухай баримт бичиг, хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт, шийтгэлийн хуудас;

10.1.14.хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч болон түүний хувьцаа, хувь оролцоо, саналын эрхийн талаарх мэдээлэл.

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.2.Хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг дэх мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд баримт бичгийн эх хувь болон өмнө нь орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хэвээр хадгална.

10.3.Энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 10.1-д заасан мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэр, бусад баримт бичгийг тухайн хуулийн этгээд ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлнэ.

10.4.Эрх бүхий төрийн байгууллагаас зөвшөөрөл авч бүртгүүлдэг өөрчлөлтийн хувьд тухайн байгууллагын зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийг хүлээн авсан өдрөөс хойш энэ хуулийн 10.3-т заасан хугацаанд улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлнэ.

10.5.Хуулийн этгээд нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд зөвшөөрөл болон зөвшөөрлийн баримт бичгийн хүчинтэй хугацааг тэмдэглүүлж болно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.6. Хуулийн этгээдийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд улсын бүртгэлийн байгууллага холбогдох татвар төлсөн талаарх татварын албаны тодорхойлолтыг үндэслэн өөрчлөлтийг бүртгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11 дүгээр зүйл.Хуулийн этгээдийн хувийн хэргээс лавлагаа олгох

Хэвлэх

11.1.Улсын бүртгэлийн байгууллага хуулийн этгээдийн хувийн хэргээс лавлагаа авах тухай хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор холбогдох этгээдэд лавлагааг олгоно.

11.2.Хуулийн этгээдийн хувийн хэргийн лавлагааг дараах хэлбэрээр олгоно:

11.2.1.цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр;

11.2.2.шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох баримт бичгийн хуулбараар.

11.3.Эрх бүхий төрийн байгууллага, албан тушаалтны бичгээр, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан систем, албаны цахим шуудангаар дамжуулан цахим хэлбэрээр гаргасан хүсэлтээр олгох лавлагаанд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 21.1 дэх хэсэг хамаарахгүй.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ

12 дугаар зүйл.Улсын бүртгэлд бүртгэх хугацаа

Хэвлэх

12.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын бүртгэлийн байгууллага энэ хуулийн 16.1, 16.2, 16.3-т заасан баримт бичгийг бүрэн гүйцэд хүлээн авснаас хойш гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийг бүртгэх эсэх талаар ажлын 5 өдрийн дотор, бусад хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх эсэх талаар ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэр гаргаж, энэ тухай өргөдөл гаргагчид бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

12.2.Улсын бүртгэлийн байгууллага энэ хуулийн 12.1-д заасны дагуу хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд татгалзаж байгаа үндэслэлийг мэдэгдэлд дурдана.

12.3.Өргөдөл гаргагч энэ хуулийн 12.2-т заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан үндэслэлийг арилгасны дараа улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтийг дахин гаргаж болно.

12.4.Цахим хэлбэрээр өргөдөл гаргагч энэ хуулийн 12.1-д заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгэх тухай мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс хойш энэ хуулийн 16.1, 16.2, 16.3-т заасан, эх хувь нь шаардлагатай баримт бичгийг улсын бүртгэлийн байгууллагад ажлын 5 өдрийн дотор хүргүүлнэ.

13 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах

Хэвлэх

13.1.Шинээр, эсхүл өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдах, эсхүл хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх тохиолдолд нэр авах хүсэлтийг хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд улсын бүртгэлийн байгууллагад нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүй гаргана.

13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан этгээд нэр авах хүсэлтийг биечлэн, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргаж болно.

13.3.Улсын бүртгэлийн байгууллага Иргэний хуулийн 27 дугаар зүйл, энэ хуулийн 13.7-д заасан журмаар тогтоосноос гадна дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулна:

13.3.1.кирилл үсгээр илэрхийлэгдсэн;

13.3.2.бусад хуулиар хориглоогүй.

13.4.Өргөдөл гаргагч шинээр болон өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдах хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх өргөдлийг тухайн хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргана.

13.5.Энэ хуулийн 13.4-т заасан хугацааг 60 хүртэл хоногоор сунгаж болно.

13.6.Хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх өргөдлийг энэ хуулийн 13.4, 13.5-д заасан хугацаанд гаргаагүй бол хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хүчингүй болох бөгөөд энэ тохиолдолд хуулийн этгээдийн нэр авах хүсэлтийг энэ хуульд заасны дагуу дахин гаргаж болно.

13.7.Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах талаар иргэн, хуулийн этгээд хүсэлт гаргах, түүнд тавигдах шаардлага, хязгаарлалт, нэр баталгаажуулахтай холбогдсон журмыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.

13.8.Хуулийн этгээд татан буугдсан, нэрээ өөрчилснийг улсын бүртгэлд бүртгэснээс хойш 30 хоногийн дараа тухайн нэрийг хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд олгоно.

14 дүгээр зүйл.Шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл гаргах

Хэвлэх

14.1.Өргөдөл гаргагч шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх өргөдлийг улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргана.

14.2.Өргөдөлд дараах мэдээллийг тусгана:

14.2.1.өргөдөл гаргасан он, сар, өдөр;

14.2.2.хуулийн этгээдийн нэр;

14.2.3.энэ хуулийн 7.1-д заасан хуулийн этгээдийн хэлбэр;

14.2.4.хуулийн этгээдийн хаяг;

14.2.5.хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчийн талаарх мэдээлэл;

14.2.6.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ;

14.2.7.эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл;

14.2.8.хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа;

14.2.9.өргөдөл гаргагчийн мэдээлэл;

14.2.10.хуулийн этгээдийн хувьд эцсийн өмчлөгч болон түүний хувьцаа, хувь оролцоо, саналын эрхийн талаарх мэдээлэл.

/Энэ заалтын 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.3.Энэ хуулийн 15.1-д заасан өргөдөл гаргагч энэ хуулийн 8.5-д заасан маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд өргөдлийг цахим хэлбэрээр гаргасан тохиолдолд цахим гарын үсгээр баталгаажуулна.

15 дугаар зүйл.Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд

Хэвлэх

15.1.Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай өргөдлийг өргөдөл гаргах эрх бүхий дараах этгээдийн аль нэг нь гаргаж болно:

15.1.1.хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага;

15.1.2.хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч;

15.1.3.хуулийн этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан;

15.1.4.хуулийн этгээд татан буугдах тохиолдолд татан буулгах комиссын дарга, эрх хүлээн авагч;

15.1.5.итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд.

16 дугаар зүйл.Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд шаардах баримт бичиг

Хэвлэх

16.1.Өргөдөл гаргагч шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

16.1.1.хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт;

16.1.2.баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

16.1.3.үүсгэн байгуулах баримт бичиг буюу хуулийн этгээд байгуулах шийдвэр /тогтоол/, дүрэм, хуульд заасан тохиолдолд үүсгэн байгуулах гэрээ;

16.1.4.шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэл;

16.1.5.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

16.1.6.хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй тохиолдолд нотлох баримт;

16.1.7.хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт.

16.2.Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж нь энэ хуулийн 16.1-д зааснаас гадна дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

16.2.1.Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 21.1-д заасны дагуу гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд үүсгэн байгуулагчаар оролцож байгаа тохиолдолд гадаадын хөрөнгө оруулахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр;

16.2.2.хоёр болон түүнээс олон этгээд хамтран байгуулж байгаа тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд байгуулсан гэрээ;

16.2.3.гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагч нь гадаадын иргэн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг, хуулийн этгээд бол гадаадын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

16.2.4.гадаадын хөрөнгө оруулагч мөнгөн хөрөнгө, бэлэн мөнгө, хөдлөх эд хөрөнгө, оюуны өмчөөр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа тохиолдолд гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг нотолсон банкны тодорхойлолт, дансны хуулга, гаалийн мэдүүлэг, эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчлэх баримт бичиг.

16.3.Нөхөрлөлийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл нь энэ хуулийн 16.1, 16.2-т заасан баримт бичгээс гадна дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

16.3.1.гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөлийн гишүүн тус бүрд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон бүртгэлийн гэрчилгээ;

16.3.2.гадаад улс дахь хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах бол тухайн байгууллагын зөвшөөрөл болон өргөдөл гаргагч нь тус байгууллагын гишүүн бөгөөд эрх олгосон болохыг нотолсон тодорхойлолт;

16.3.3.энэ хуулийн 16.3-т заасан хуулийн этгээд нь тухайн улсдаа хууль тогтоомжийн хүрээнд байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулдаг тухай эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт, эсхүл хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар.

16.4.Энэ хуулийн 16.1, 16.2, 16.3-т заасан баримт бичиг нь гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээ орчуулж, хавсаргана.

16.5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын бүртгэлийн байгууллага өргөдөл гаргагчаас энэ хуулийн 16.1, 16.2, 16.3-т зааснаас бусад баримт бичгийг шаардахгүй.

16.6.Улсын бүртгэлийн байгууллага нь өргөдлийг бичгийн, эсхүл цахим хэлбэрээр хүлээн авсан бол энэ тухай мэдээллийг өргөдөл гаргагчид бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

17 дугаар зүйл.Шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг бүртгэх

Хэвлэх

17.1.Энэ хуулийн 12.1-д заасан шийдвэр нь улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд тухайн хуулийн этгээдийг бүртгэх, хуулийн этгээдийн регистрийн болон хувийн хэргийн дугаар олгох үндэслэл болно.

17.2.Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системээр болон энэ хуульд заасан цахим хэлбэрээр өргөдөл гаргасан тохиолдолд улсын бүртгэлийн байгууллага энэ хуулийн 12.4-т заасны дагуу ирүүлсэн баримт бичиг, эсхүл нийтийн мэдээллийн дэд бүтцээр дамжуулан хүлээж авсан мэдээллийг хэвлэн авч, мэдээллийн санд оруулснаар хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэсэнд тооцно.

/Энэ хэсгийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

17.3.Өргөдлийг бичгээр гаргасан тохиолдолд улсын бүртгэлийн байгууллага эх баримтыг улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд оруулж тухайн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичгийн эхний хуудсанд хуулийн этгээдийн хувийн хэргийн дугаар, он, сар, өдөр бүхий баталгааны тэмдэг, бусад хуудсанд улсын бүртгэгчийн тэмдэг дарж, мэдээллийн санд оруулснаар хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэсэнд тооцно.

17.4.Улсын бүртгэлийн байгууллага нь хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэснийг нотолсон улсын бүртгэлийн цахим гэрчилгээг өргөдөл гаргагч хэвлэн авах боломжтойгоор цахим мэдээллийн санд байршуулж болно.

17.5.Улсын бүртгэлийн байгууллага нь өргөдөл гаргагчийн хүсэлтээр улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үнэт цаасан дээр хэвлэж, баталгаажуулан олгоно.

17.6.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний загварыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

18 дугаар зүйл.Бүртгэхээс татгалзах

Хэвлэх

18.1.Улсын бүртгэлийн байгууллага хуулийн этгээд шинээр байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгасныг болон түүний мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг дараах тохиолдолд улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзана:

18.1.1.улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийн бүрдэл дутуу;

18.1.2.үүсгэн байгуулах баримт бичиг энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй;

18.1.3.өргөдөл гаргагч хууль тогтоомжид заасан баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн.

18.2.Өргөдөл гаргагч нь энэ хуулийн 18.1.1, 18.1.2-т заасан улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан зөрчлийг арилгасны дараа улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр дахин хүсэлт гаргаж болно.

18.3.Энэ хуулийн 18.1.3-т заасан баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн нь гэмт хэргийн шинжтэй гэж үзвэл эрх бүхий байгууллагад шалгуулахаар шилжүүлнэ.

18.4.Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан тухай шийдвэрийг өргөдөл гаргагч үндэслэлгүй гэж үзвэл Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу гомдол гаргаж болно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ЗАМААР ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ

19 дүгээр зүйл.Өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдах хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх өргөдөл гаргах

Хэвлэх

19.1.Өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдах хуулийн этгээд нь энэ хуулийн 12.4, 14.1, 15.1-д заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл гаргана.

19.2.Өргөдөлд энэ хуулийн 14.2-т зааснаас гадна үйл ажиллагаа нь зогссон хуулийн этгээдийн тухай мэдээллийг тусгана.

20 дугаар зүйл.Өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд шаардах баримт бичиг

Хэвлэх

20.1.Өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдах хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

20.1.1.хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт;

20.1.2.баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

20.1.3.үүсгэн байгуулах баримт бичиг буюу өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэр /тогтоол/, шинэчилсэн дүрэм, хуульд заасан бол гэрээ;

20.1.4.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

20.1.5.шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэл;

20.1.6.энэ хуулийн 10.1.7-д заасан эрх залгамжлалын талаарх өөрчлөлтийг оруулсан үүсгэн байгуулах баримт бичиг;

20.1.7.Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 21.1-д заасны дагуу гадаадын хөрөнгө оруулахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр;

20.1.8.өөрчлөн байгуулагдах үеийн санхүүгийн тайлан, тэнцэл;

20.1.9.улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

20.1.10.нэгдэх, нийлэх тохиолдолд Өрсөлдөөний тухай хуулийн 8.1-д заасны дагуу өрсөлдөөний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлт;

20.1.11.санг өөрчлөн байгуулах тохиолдолд Иргэний хуулийн 38.3-т заасны дагуу эд хөрөнгийг шилжүүлсэн тухай холбогдох байгууллагын шийдвэр.

20.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын бүртгэлийн байгууллага өргөдөл гаргагчаас энэ хуулийн 20.1-д зааснаас бусад баримт бичгийг шаардахгүй.

21 дүгээр зүйл.Өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх

Хэвлэх

21.1.Хуулийн этгээдийг нийлүүлэх замаар өөрчлөн байгуулах тохиолдолд нийлсэн хуулийн этгээд тус бүрийн үйл ажиллагааг дуусгавар болсонд тооцож улсын бүртгэлээс хасах бөгөөд шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийн мэдээллийг улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэнэ.

21.2.Нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах тохиолдолд нэгдэж байгаа хуулийн этгээд тус бүрийн үйл ажиллагааг дуусгавар болсонд тооцож улсын бүртгэлээс хасах бөгөөд нэгтгэж байгаа хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэнэ.

21.3.Хуваах замаар өөрчлөн байгуулах тохиолдолд хуваагдаж байгаа хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг дуусгавар болсонд тооцож улсын бүртгэлээс хасах бөгөөд шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд тус бүрийн мэдээллийг улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэнэ.

21.4.Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах тохиолдолд шинээр байгуулагдах хуулийн этгээд тус бүрийн бүртгэлийг улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэнэ.

21.5.Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөгдөх тохиолдолд тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг дуусгавар болсонд тооцож шинээр байгуулагдах хуулийн этгээдийн мэдээллийг улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэнэ.

21.6.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын бүртгэлийн байгууллага энэ хуулийн 20.1-д заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийг бүртгэх эсэх талаар ажлын 10 өдрийн дотор, бусад хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх эсэх талаар ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэр гаргаж, энэ тухай өргөдөл гаргагчид бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛД ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ

22 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд шаардах баримт бичиг

Хэвлэх

22.1.Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

22.1.1.нэр өөрчлөх тохиолдолд шинээр олгосон нэрийн баталгаажуулалт, өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар;

22.1.2.баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

22.1.3.үүсгэн байгуулах баримт бичигт өөрчлөлт оруулах тухай үүсгэн байгуулагч, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр /тогтоол/, хурлын тэмдэглэл;

22.1.4.үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан өөрчлөлт;

22.1.5.шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэл;

22.1.6.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

22.1.7.хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд баталгаажсан санхүүгийн тайлан, тэнцэл;

22.1.8.хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт;

22.1.9.улсын бүртгэлийн гэрчилгээ.

22.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын бүртгэлийн байгууллага өргөдөл гаргагчаас энэ хуулийн 22.1, 22.3-т зааснаас бусад баримт бичгийг шаардахгүй.

22.3.Хуулийн этгээдийн эрх шилжүүлэх өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

22.3.1.баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

22.3.2.эрх шилжүүлж байгаа тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /тогтоол/, хурлын тэмдэглэл;

22.3.3.дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт;

22.3.4.Иргэний хуульд заасан холбогдох гэрээ эсхүл өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ;

22.3.5.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

22.3.6.улсын бүртгэлийн гэрчилгээ.

22.4.Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэх өргөдлийг энэ хуулийн 12.4, 14.1, 15.1-д заасны дагуу гаргах бөгөөд улсын бүртгэлийн байгууллага энэ хуулийн 21.6-д заасан хугацаанд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, хариу мэдэгдэнэ.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТАТАН БУУЛГАСНЫГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ

23 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийг татан буулгасан тухай улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдэгдэх

Хэвлэх

23.1.Хуулийн этгээдийг татан буулгах тухай шийдвэр гаргасан эрх бүхий этгээд ажлын 15 өдрийн дотор холбогдох улсын бүртгэлийн байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэж, татан буулгах тухай шийдвэрийн эх хувийг мэдэгдэлд хавсаргана.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

23.2.Иргэний хуулийн 32.3-т заасны дагуу татан буулгах комисс, эрх хүлээн авагч тухайн хуулийн этгээдийг татан буулгасан тухай нийтэд мэдээлснээс хойш хоёроос зургаан сарын дараа уг хуулийн этгээдийг татан буулгаж дууссан тухай холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлнэ.

23.3.Энэ хуулийн 24.1-д заасан баримт бичгийг үндэслэн улсын бүртгэлийн байгууллага тухайн хуулийн этгээдийг татан буулгасныг ажлын 3 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэнэ.

23.4.Хуулийн этгээдийг татан буулгасан тухай мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгэснээс хойш тухайн хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахгүй.

24 дүгээр зүйл.Хуулийн этгээдийг татан буулгасныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд шаардах баримт бичиг

Хэвлэх

24.1.Хуулийн этгээдийг татан буулгасныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Иргэний хуулийн 32.2-т заасан татан буулгах комисс, эрх хүлээн авагч дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

24.1.1.баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

24.1.2.татан буулгах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр /тогтоол/;

24.1.3.дуусгалтын тайлан;

24.1.4.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

24.1.5.татвар төлөгчийн хасалтын карт;

24.1.6.өртэй эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын лавлагаа;

24.1.7.татан буулгасан тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар;

24.1.8.хуульд заасан бусад.

24.2.Хуулийн этгээдийг татан буулгасныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдлийг энэ хуулийн 12.4, 14.1, 15.1-д заасны дагуу гаргана.

24.3.Хуулийн этгээдийг дампуурсанд тооцсон, татан буулгасан тухай шүүхийн шийдвэрийг энэ хуулийн 23.1-д заасан хугацаанд улсын бүртгэлийн байгууллагад ирүүлнэ.

25 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийг татан буулгасныг бүртгэх

25.1.Улсын бүртгэлийн байгууллага нь татан буугдсан хуулийн этгээдийн тухай мэдээллийг улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд оруулснаар тухайн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хассанд тооцно.

25.2.Улсын бүртгэлийн байгууллага хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хассан тухайгаа Иргэний хуулийн 32.11-д заасны дагуу цахим хуудсаар нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

26 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хасах

Хэвлэх

26.1.Санхүүгийн тайлангаа найм ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад илгээж баталгаажуулаагүй хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хасах талаар санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн улсын бүртгэлийн байгууллага өөрийн цахим хуудсаар нийтэд зарлах бөгөөд зарласнаас хойш 6 сарын дотор бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр санал, гомдол гаргаагүй, дампуурлын хэрэг үүсгээгүй, санхүүгийн тайлангаа гаргаагүй, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон өр, төлбөргүй бол уг хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хасна.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

26.2.Хуулийн этгээдийг энэ хуулийн 26.1-д заасны дагуу улсын бүртгэлээс хассантай холбогдуулан үүсэх үр дагаврыг тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээд хариуцна.

26.3.Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хассанаас хойш нэг жилийн хугацаанд тухайн хуулийн этгээдийн нэрийг бусад иргэн, хуулийн этгээдэд олгохгүй.

27 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

27.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

27.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

28 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

28.1.Энэ хуулийн 8.3 дахь хэсгийг 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

28.2.Энэ хуулийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.12.22-ны өдрийн орчуулга)                                       Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

 

June 21, 2018                                                                                           Ulaanbaatar city

 

ON STATE REGISTRATION OF LEGAL ENTITIES

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations with respect to state registration of foundation, reorganization and dissolution of legal entities, changes in their information, issuance of references to citizens, legal entities, competent authorities and officials, as well as maintenance of state registration of legal entities.

Article 2.Legislation on State Registration of Legal Entities

2.1.Legislation on state registration of legal entities shall consist of the Constitution of Mongolia, Civil Code of Mongolia, the General Law of Mongolia on State Registration, this Law and other legislative acts issued in conformity therewith.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is party, stipulates otherwise than  this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.This Law shall regulate relations arising in connection with state registration of legal entity, the civil legal capability of which starts with its registration in state registration and ends with its dissolution or exclusion from state registration in accordance with the procedure defined by laws, regardless of types and forms of legal entity.

Article 4.Definitions of Terms of the Law

4.1.The following terms used in this Law shall be understood as follows:

4.1.1."Legal entity" refers to an organizational unit possessing the characteristics specified in Paragraph 25.1 of the Civil Code;

4.1.2."Legal entity's name" refers to a name determined in Article 27 of the Civil code and used to distinguish a legal entity from other legal entities;

4.1.3."State registration of legal entity" (hereinafter referred to as "state registration") refers to the provision of Sub-paragraph 3.1.3 of the General Law on State Registration;

4.1.4."Legal entity's file" refers to a set of the information in paper and electronic forms existing in the state registration database and defined in Article 10 of this Law;

4.1.5."Constituent document" refers to a decision of competent authority on foundation of legal entity, charter of legal entity and, if required by laws, agreement on its foundation;

4.1.6."Legal entity's information" refers to the information determined in Paragraph 10.1 of this Law and other information contained in legal entity's file;

4.1.7."State registration authority" refers to a state administrative organ in charge of state registration matters of legal entities, its local departments, divisions and units, and state registrars, referred in this Law;

4.1.8."State registration database" refers to a set of archive and electronic database of source documents of the state registrations specified in Article 7 of the General Law on State Registration;

4.1.9."Online registration" refers to maintaining a state registration by approaching state registration authority through electronic network;

4.1.10."State registration certificate" refers to a document in paper or electronic form issued by state registration authority to authorized person to verify that a legal entity is registered in state registration;

4.1.11."Beneficial owner" refers to the provision of Sub-paragraph 3.1.6 of the Law on Combating Money Laundering and Terrorism Financing.

Article 5.Grounds for Acquisition of Civil Legal Capability by Legal Entity

5.1.Civil legal capability of a legal entity shall start with its registration in state registration.

5.2.Legal entity shall be prohibited to participate in civil legal relations prior its registration in state registration.

Article 6.Forms of State Registration Service

6.1.State registration service may be provided in paper and electronic forms in accordance with this Law.

CHAPTER TWO

STATE REGISTRATION AUTHORITY AND ITS FUNCTIONS

Article 7.Legal Entities to Be Registered in State Registration

7.1.State registration authority shall register the following legal entities, their branches and representative offices:

7.1.1.partnerships;

7.1.2.companies;

7.1.3.associations /non-governmental organizations/;

7.1.4.foundations;

7.1.5.cooperatives;

7.1.6.religious organizations;

7.1.7.legal entities of public law;

7.1.8.state organizations and offices;

7.1.9.state-funded enterprises;

7.1.10.self-financing enterprises.

7.2.State registration authority shall register representative offices of foreign legal entities /companies and partnerships/ and the relevant procedure shall be approved by a Government member in charge of state registration matters.

7.3.State registration authority shall register inter-governmental organizations founded under international treaties and their representative offices and the relevant procedure shall be approved jointly by Government members in charge of state registration matters and foreign affairs.

7.4.The jurisdiction of registering legal entities not referred in Paragraphs 7.2 and 7.3 of this Law shall be determined according to the procedure provided in Paragraph 8.4 of this Law.

7.5.International organizations, state special funds, commissions, committees and national councils shall not be subject to Sub-paragraphs 7.1.8 and 7.1.9 of this Law and shall not be registered in state registration.

7.6.The Supreme Court shall register political parties in accordance with this Law and other laws.

Article 8.Functions of State Registration Authority

8.1.State registration authority shall perform the following functions:

8.1.1.to maintain the state registration within the framework of types of state registration defined in Article 7 of the General Law on State Registration and to publicize it through website in accordance with laws;

8.1.2.to print the relevant information of each legal entity from state registration database, to enclose it to legal entity's file and to store it in archive;

8.1.3.to maintain legal entities' files in accordance with Paragraph 9.5 of this Law;

8.1.4.to issue references from legal entities' files in accordance with the procedure provided by this Law;

8.1.5.to maintain a database of names of legal entities and to issue references from it;

8.1.6.to exchange information with state and other organizations on matters of state registration;

8.1.7.to take measures to implement the legislation on state registration and other decisions adopted by competent authorities, to monitor their implementation and to offer recommendations to the relevant authorities on their improvement;

8.1.8.to provide and invalidate a control number of seal or stamp and to issue references;

8.1.9.to maintain a state registration of representative offices of foreign legal entities, legal entities with foreign investment and their owners, shares and activities, to prepare and submit their semi-annual and annual information to state administrative organ in charge of investment matters;

8.1.10.to support a court decision enforcement authority in implementation of coercive measures to exclude and dissolve legal entity, and to register the relevant information in state registration.

8.2.If a court decision or arbitral award is taken on matters of state registration of legal entity, state registration shall be recorded based on the legally effective court decision.

8.3.Branch and representative office of the legal entities specified in Paragraph 7.1 of this Law shall be registered by state registration authority responsible for the territory in which the branch or representative office operates.

8.4.Procedure on state registration of legal entities, their branches and representative offices shall be approved by a Government member in charge of state registration matters.

8.5.Templates, forms, guidelines and type indexes of legal entities to be used for state registration in accordance with procedure stated in Paragraph 8.4 of this Law shall be approved by a head of state administrative organ in charge of state registration matters.

8.6.State registration authority shall notify the public through its official website of registration information unless otherwise prohibited by applicable laws.

8.7.Information placed on the website referred to in Paragraph 8.6 of this Law shall be considered the official information of state registration authority.

8.8.State registration certificate and control number of seal or stamp shall be re-issued on the following grounds:

8.8.1.certificate or seal or stamp is worn out or damaged becoming unusable;

8.8.2.request to change a color, design and shape of seal or stamp is made;

8.8.3.request for recertification is made with respect to changes in legal entity's information;

8.8.4.certificate or seal or stamp is lost;

8.8.5.certificate or seal or stamp is destroyed;

8.8.6.certificate or seal or stamp cannot be used as state registration is considered invalid;

8.9.If a seal or stamp is destroyed or lost, its control number shall be considered invalid on the basis of an assessment of state supervision inspector, and state registrar shall re-issue the control number within 2 working days.

8.10.In other cases, not specified in Paragraph 8.9 of this Law, state registrar shall re-issue a certificate and control number of seal or stamp within 2 working days.

8.11.Procedure on control and interrogation of seal and stamp making and issuance of references shall be approved by a Government member in charge of state registration matters.

CHAPTER THREE

LEGAL ENTITY'S FILE

Article 9.Principles and Forms of Maintenance of Legal Entity's File

9.1.Principles and forms of maintenance of legal entities' files shall have uniformity.

9.2.Maintaining legal entities' files in state registration electronic database shall be guided by the principles of coordination and prompt exchange of information with other national information systems and networks.

9.3.Legal entity's file shall be recorded in paper and electronic forms and maintained in state registration database.

9.4.When legal entity's file is recorded in paper form, the relevant documents shall be numbered and stored in a way to avoid any alteration.

9.5.Procedure on maintaining legal entities' files shall be approved by a head of state administrative organ in charge of state registration matters.

Article 10.Content of Legal Entity's File

10.1.Legal entity's file shall contain the following information:

10.1.1.name, registration number and file number of legal entity;

10.1.2.type and form of legal entity and type of its activity;

10.1.3.official address of legal entity's headquarters or, if legal entity does not have permanent headquarters, residential address of person authorized to represent legal entity without trust;

10.1.4.information on foundation or reorganization or dissolution of legal entity;

10.1.5.information on founders;

10.1.6.constituent document;

10.1.7.information on succession of each legal entity that is created through reorganization or whose activity is terminated;

10.1.8.information on changes in legal entity's information and date of their registration;

10.1.9.amount of equity specified in constituent document of company;

10.1.10.family name, surname, given name and copy of citizen identity card of an executive official of legal entity, or copy of passport in case of foreign citizen;

10.1.11.if legal entity has branch or representative office, official address of its residence and copy of citizen identity card of its authorized person;

10.1.12.decision of founder or minutes of meeting of founders on selection or change of members of governing body of legal entity;

10.1.13.document on the ban or cancellation of state registration of legal entity by decision of state competent authority as well as assessment of state supervision inspector and penalty sheet;

10.1.14.information on beneficial owner of legal entity, his share, interest and voting right.

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of March 22, 2019/

10.2.In case of making changes to information contained in legal entity's file, original documents and information on previous changes shall be retained.

10.3.Unless otherwise provided by this Law, a decision to make changes to the information specified in Paragraph 10.1 of this Law and other documents shall be delivered by concerned legal entity to state registration authority within 15 working days.

10.4.If registration of changes requires permission of competent state authority, a decision of the particular authority on granting permission shall be delivered to state registration authority within the period specified in Paragraph 10.3 of this Law after the date of its receipt.

10.5.Legal entity may have its permit for operation and validity date of the permit document recorded on state registration certificate.

/The words "license for operation and validity date of the license certificate" in this paragraph was changed into the words "permit for operation and validity date of the permit document" according to the law as of June 17, 2022, and it shall come into force on January 1, 2023/

10.6.In case that the information on legal entities is changed, state registration authority shall register this change on the basis of tax authority's statement on the relevant tax payment.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of March 22, 2019/

Article 11.Issuing References from Legal Entity's File

11.1.State registration authority shall issue references to concerned persons within 3 working days from the receipt of request for references from legal entity's file.

11.2.References from legal entities' files shall be issued in the following forms:

11.2.1.paper or electronic form;

11.2.2.copy of relevant documents, if considered necessary.

11.3.Paragraph 21.1 of the General Law on State Registration shall not apply to references to be issued at official request of competent state authority and official.

CHAPTER FOUR

STATE REGISTRATION OF NEWLY FOUNDED LEGAL ENTITY

Article 12.Registration Period for State Registration

12.1.Unless otherwise provided by laws, state registration authority shall decide whether to register legal entities with foreign investment within 5 working days and other legal entities within 2 working days after the receipt of the documents specified in Paragraphs 16.1, 16.2 and 16.3 of this Law, and shall send applicant a notification in paper or electronic form.

12.2.If state registration authority denies to register legal entity in accordance with Paragraph 12.1 of this Law, the grounds for denying shall be indicated in the notification.

12.3.Applicant may re-apply for state registration after the grounds for denying registering in state registration specified in Paragraph 12.2 of this Law have been rectified.

12.4.Online applicant shall submit the necessary original documents specified in Paragraphs 16.1, 16.2 and 16.3 of this Law to state registration authority within 5 working days after the date of receipt of the notification on state registration in accordance with Paragraph 12.1 of this Law.

Article 13.Confirmation of Legal Entity's Name

13.1.In case of foundation or reorganization or change of legal entity's name, a founder, governing body of legal entity or other person authorized by trust shall apply to state registration authority with request to confirm a name, regardless of its territorial jurisdiction.

13.2.The person referred to in Paragraph 13.1 of this Law may personally or electronically apply with request to confirm a name.

13.3.State registration authority shall confirm a legal entity's name which meets the following general requirements in addition to those set forth by the procedure referred in Article 27 of the Civil Code and Paragraph 13.7 of this Law:

13.3.1.name should be expressed in Cyrillic alphabet;

13.3.2.name should not be prohibited by other laws.

13.4.Application to register a newly founded or reorganized legal entity shall be submitted by applicant to state registration authority within 30 days from the date of confirmation of legal entity's name.

13.5.The period provided in Paragraph 13.4 of this Law may be extended up to 60 days.

13.6.If an application to register legal entity has not been submitted within the period specified in Paragraphs 13.4 and 13.5 of this Law, the confirmation of legal entity's name shall become invalid, and in this case a name request for legal entity may be re-applied in accordance with this Law.

13.7.Procedures on applying with request by citizens and legal entities to confirm legal entity's name and its requirements, restrictions and name confirmation shall be approved by the Government on the basis of the proposal of a Government member in charge of state registration matters.

13.8.After 30 days since state registration of dissolution or change of legal entity's name, the relevant name shall be provided to citizen and legal entity that applied with request to confirm a name.

Article 14.Application to Register a Newly Founded Legal Entity in State registration

14.1.Applicant shall submit an application to register a newly founded legal entity to state registration authority.

14.2.Application shall contain the following information:

14.2.1.date of application;

14.2.2.legal entity's name;

14.2.3.type of legal entity specified in Paragraph 7.1 of this Law;

14.2.4.legal entity's address;

14.2.5.information on founders of legal entity;

14.2.6.mount of equity;

14.2.7.type of activity;

14.2.8.period of legal entity's operation;

14.2.9.information about applicant;

14.2.10.for legal entity, information on beneficial owner, his share, interest and voting right.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of March 22, 2019/

14.3.The applicant referred to in Paragraph 15.1 of this Law shall submit an application in accordance with the form specified in Paragraph 8.5 of this Law and confirm it by his signature, and an online application shall be confirmed by electronic signature.

Article 15.Persons Entitled to Submit Application

15.1.Application to register in state registration may be submitted by one of the following persons:

15.1.1.executive body of legal entity;

15.1.2.founder of legal entity;

15.1.3.official entitled to represent legal entity without trust;

15.1.4.in case of dissolution of legal entity, chairperson of the dissolution commission and assignee;

15.1.5.other persons authorized with trust.

Article 16.Documents Required for State Registration

16.1.Applicant shall submit the following documents for registering a newly founded legal entity in state registration:

16.1.1.confirmation of legal entity's name;

16.1.2.application filled in accordance with the approved form;

16.1.3.constituent document or decision /resolution/ on foundation of legal entity, charter and, if required by laws, agreement on foundation;

16.1.4.trust, if required;

16.1.5.receipt of payment of state stamp duties;

16.1.6.verification document, if there is equity;

16.1.7.verification document of legal entity's address.

16.2.Legal entity with foreign investment shall submit the following documents in addition to those specified in Paragraph 16.1 of this Law:

16.2.1.decision of competent authority on approval of foreign investment, if a foreign state-owned legal entity participates as a founder in accordance with Paragraph 21.1 of the Law on Investment;

16.2.2.agreement between shareholders, if two or more persons are joint founders;

16.2.3.if an investor of business entity with foreign investment is a foreign citizen, a passport or its substitute or, if a legal entity, a copy of foreign registration certificate of the legal entity;

16.2.4.bank statement, account statement, customs declaration and verification document issued by competent authority, which evidence the transfer of monetary asset from foreign country to a foreign investor who invests in monetary asset, cash, movable property and intellectual property.

16.3.Limited liability partnership with foreign investment engaged in professional legal activities in accordance with Paragraph 4 of Article 29 of the Law on Partnership, shall submit the following documents in addition to those specified in Paragraphs 16.1 and 16.2 of this Law:

16.3.1.registration certificate issued by state central administrative organ in charge of legal affairs to each member of a limited liability partnership with foreign investment;

16.3.2.in case of operating on behalf of legal entity in foreign country, a permission of the particular entity and reference letter evidencing that the applicant is an authorized member of that entity;

16.3.3.reference letter of competent authority evidencing that the legal entity specified in Paragraph 16.3 of this Law has been founded and operates within the jurisdiction of respective country or a copy of registration certificate of legal entity.

16.4.If the documents referred to in Paragraphs 16.1, 16.2 and 16.3 of this Law are in foreign language, the Mongolian translation shall be enclosed.

16.5.Unless otherwise provided by laws, state registration authority shall not require from the applicant documents other than those specified in Paragraphs 16.1, 16.2 and 16.3 of this Law.

16.6.If state registration authority receives an application in written or electronic form, the applicant shall be notified in written or electronic form.

Article 17.Registering a Newly Founded Legal Entity

17.1.The decision specified in Paragraph 12.1 of this Law shall become the grounds for registering a legal entity in state registration database and providing a registration number and file number of legal entity.

17.2.In case of submitting an online application, state registration authority shall check and review original documents submitted in accordance with Paragraph 12.4 of this Law against electronic documents, and then shall enter them to state registration database by printing a confirmation stamp indicating legal entity's file number and the date on the first page and a state registrar's stamp on other pages of constituent document of legal entity, and the legal entity shall be considered registered in state registration.

17.3.In case of submitting a written application, state registration authority shall enter original documents to state registration database by printing a confirmation stamp indicating legal entity's file number and the date on the first page and a state registrar's stamp on other pages of constituent document of legal entity, and the legal entity shall be considered registered in the state registration.

17.4.State registration authority may place in electronic database a printable electronic state registration certificate that confirms the state registration of legal entity.

17.5.At request of an applicant, state registration authority shall print a state registration certificate on security paper, and formalize and issue it.

17.6.Template of state registration certificate shall be approved by a state in charge of state registration.

Article 18.Denial to Register

18.1.State registration authority shall deny registering a foundation or reorganization or dissolution of legal entity and changes to its information in state registration in the following cases:

18.1.1.incomplete documents are submitted for state registration;

18.1.2.constituent document does not comply with the requirements set forth in this Law and other legislations;

18.1.3.applicant forged the documents specified in legislations.

18.2.Applicant may re-apply for state registration after rectifying the infringements specified in Paragraphs 18.1.1 and 18.1.2 of this Law, which led to the denial to register in state registration.

18.3.If the forged documentation referred in Paragraph 18.1.3 of this Law is considered to be criminal in nature, it shall be transferred to competent authority for investigation.

18.4.If applicant considers the decision to deny to register a legal entity in state registration as groundless, his complaint may be filed in accordance with the procedures set forth in the General Administrative Law.

CHAPTER FIVE

STATE REGISTRATION OF REORGANIZED LEGAL ENTITY

Article 19.Application to Register a Reorganized Legal Entity

19.1.Reorganized legal entity shall submit an application for state registration in accordance with Paragraphs 12.4, 14.1 and 15.1 of this Law.

19.2.Application shall contain, in addition to those specified in Paragraph 14.2 of this Law, information on a legal entity, operation of which was suspended.

Article 20.Documents Required for State Registration of a Reorganized Legal Entity

20.1.The following documents shall be submitted for state registration of a reorganized legal entity:

20.1.1.confirmation of legal entity's name;

20.1.2.application filled in accordance with the approved form;

20.1.3.constituent document or decision (resolution) on reorganization, updated charter or, if required by laws, agreement on reorganization;

20.1.4.receipt of payment of state stamp duties;

20.1.5.trust, if required;

20.1.6.constituent document containing a change in the succession referred in Sub-paragraph 10.1.7 of this Law;

20.1.7.decision of competent authority on approval of foreign investment specified in Paragraph 21.1 of the Law on Investment;

20.1.8.financial statement and balance sheet at the moment of reorganization;

20.1.9.state registration certificate;

20.1.10.in case of consolidation or incorporation, the assessment of state administrative organ in charge of competition matters referred in Paragraph 8.1 of the Law on Competition;

20.1.11.in case of reorganization of a foundation, decision of the relevant authority on the transfer of assets pursuant to Paragraph 38.3 of the Civil Code.

20.2.Unless otherwise provided by laws, state registration authority shall not require from the applicant documents other than those specified in Paragraph 20.1 of this Law.

Article 21.Registering a Reorganized Legal Entity in State Registration

21.1.In case of reorganization through consolidation of legal entities, each legal entity shall be considered terminated and excluded from state registration, and the information on a consolidated legal entity shall be registered in state registration database.

21.2.In case of reorganization through incorporation of legal entities, each legal entity shall be considered terminated and excluded from state registration, and the changes to information on an incorporating legal entity shall be registered in state registration database.

21.3.In case of reorganization through division, the legal entity to be divided shall be considered terminated and excluded from state registration, and the information on each newly founded legal entity shall be registered in state registration database.

21.4.In case of reorganization through separation, the information on each newly founded legal entity shall be registered in state registration database.

21.5.In case of making a change to the form of a legal entity, the operation of legal entity shall be considered terminated and the information on a new legal entity shall be registered in state registration database.

21.6.Unless otherwise provided by laws, state registration authority shall decide whether to register legal entities with foreign investment within 10 working days and other legal entities within 2 working days after the receipt of the documents specified in Paragraph 20.1 of this Law, and shall inform the applicant in written or electronic form.

CHAPTER SIX

STATE REGISTRATION OF CHANGES IN LEGAL ENTITY' S INFORMATION

Article 22.Documents Required for State Registration of Changes in Legal Entity's Information

22.1.For state registration of changes in legal entity's information, the following documents shall be submitted:

22.1.1.confirmation of a new name and its announcement in daily newspaper, in case of name change;

22.1.2.application filled in accordance with the approved form;

22.1.3.decision /resolution/ or minutes of meeting of founders or competent authority to make changes to constituent document;

22.1.4.changes made to constituent document;

22.1.5.trust, if required;

22.1.6.receipt of payment of state stamp duties;

22.1.7.audited financial statement and balance sheet in case of making changes to equity;

22.1.8.verification document of legal entity's address;

22.1.9.state registration certificate.

22.2.Unless otherwise provided by laws, state registration authority shall not require from the applicant documents other than those specified in Paragraphs 22.1 and 22.3 of this Law.

22.3.For state registration of changes in the transfer of rights of legal entity, the following documents shall be submitted:

22.3.1.application filled in accordance with the approved form;

22.3.2.decision /resolution/ or minutes of meeting of founders on the transfer of rights;

22.3.3.amendments to the charter;

22.3.4.relevant agreement or certificate of succession specified in the Civil Code;

22.3.5.receipt of payment of state stamp duties;

22.3.6.state registration certificate.

22.4.Application for state registration of changes in legal entity's information shall be submitted in accordance with Paragraphs 12.4, 14.1 and 15.1 of this Law, and state registration authority shall decide whether to register and respond within the period set forth in Paragraph 21.6 of this Law.

CHAPTER SEVEN

STATE REGISTRATION OF DISSOLUTION OF LEGAL ENTITY

Article 23.Notifying Dissolution of Legal Entity to State Registration Authority

23.1.Competent authority that took a decision to dissolve a legal entity shall notify in written to state registration authority within 15 working days, and the original decision on dissolution shall be enclosed to the notice.

23.2.In accordance with Paragraph 32.3 of the Civil Code, the dissolution commission shall, within the period not less than two months and not more than six months following the public notice of the dissolution of legal entity, compile the relevant documents on completion of the dissolution of legal entity and deliver them to state registration authority.

23.3.Based on the documents specified in Paragraph 24.1 of this Law, state registration authority shall register the dissolution of legal entity within 3 working days in state registration database.

23.4.Legal entity's information shall not be changed after the registration of the information on dissolution of legal entity in state registration.

Article 24.Documents Required for State Registration of Dissolution of Legal Entity

24.1.The dissolution commission and the assignee referred to in Paragraph 32.2 of the Civil Code shall compile the following documents for state registration of dissolution of legal entity:

24.1.1.application filled in accordance with the approved form;

24.1.2.decision /resolution/ of competent authority on dissolution;

24.1.3.report of termination;

24.1.4.receipt of payment of state stamp duties;

24.1.5.taxpayer exclusion card;

24.1.6.debt inquiry of court decision enforcement authority;

24.1.7.announcement about the dissolution in daily newspaper;

24.1.8.other documents specified by laws.

24.2.Application for registration of the dissolution of legal entity shall be filed in accordance with Paragraphs 12.4, 14.1 and 15.1 of this Law.

24.3.Court decision on bankruptcy and dissolution of legal entity shall be submitted to state registration authority within the time period specified in Paragraph 23.1 of this Law.

Article 25.Registering a Dissolution of Legal Entity

25.1.Legal entity shall be considered excluded from state registration when state registration authority enters the information on dissolution of a legal entity in state registration database.

25.2.State registration authority shall publicly announce the exclusion of a legal entity from state registration through its website in accordance with Paragraph 32.11 of the Civil Code.

CHAPTER EIGHT

MISCELLANEOUS

Article 26.Exclusion of a Legal Entity from State Registration

26.1.State registration authority shall publicly announce in its website the proposal of state central administrative organ in charge of finance and budget matters to exclude from state registration a legal entity that has not submitted and audited financial statements by its corresponding financial organ for eight or more quarters, and shall exclude the legal entity from state registration if no written offer and complaint have been submitted, no bankruptcy case has been filed, no financial statement has been submitted and no debt has been defined by court within 6 months from the announcement.

26.2.Person authorized by legal entity shall be responsible for the consequences arisen from excluding a legal entity from state registration in accordance with Paragraph 26.1 of this Law.

26.3.Legal entity's name that is excluded from state registration shall not be provided to any other person or legal entity within one year after the exclusion.

Article 27.Liabilities for Violators of the Law

27.1.If an act by an official in breach of this Law is not a criminal in nature, liabilities specified in the Law on Civil Service shall be imposed.

27.2.A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liabilities under the Criminal Code or the Law on Violation.

Article 28.Entry into force of the Law

28.1.Paragraph 8.3 of this Law shall entry into force on August 1, 2019.

28.2.This Law shall entry into force on the effective date of the General Law on State Registration /Revised Edition/.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENKHBOLD.M