A

A

A

Бүлэг: 1979

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 536

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 251 дүгээр зүйлийн 251.3 дахь хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/170 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсон/

1."Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга бөгөөд Хяналт, эрсдлийн удирдлагын газрын дарга /Д.Оюунчимэг/-т үүрэг болгосугай.

3. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 266 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА Д. ЦЭВЭЭНЖАВ

Улсын бүртгэлд 2008 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 2941 дугаарт бүртгэсэн