A

A

A

Бүлэг: 1979

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хураагдсан бараа, тээврийн хэрэгслийг борлуулах журам/

2008 оны 10 дугаар 10-ны өдөр

Дугаар 660

Улаанбаатар хот

Гаалийн тухай хуулийн 298.3, Засгийн газрын 1995 оны 131 дүгээр тогтоолын 5.1, Улсын гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2008 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Хураагдсан бараа, тээврийн хэрэгслийг борлуулах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Энэ тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга бөгөөд Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга /Н.Болд/, харьяа гаалийн газар, хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 17 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Энэ тушаалыг 2009 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ДАРГА Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Улсын бүртгэлд 2009 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2980 дугаарт бүртгэсэн