A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2021 оны 01 сарын 29 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

МУЗЕЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь музейн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх зүйн үндсийг тогтоох, музейн сан хөмрөг бүрдүүлэх, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Музейн хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Музейн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Соёлын тухай хууль, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт музейн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад өмчийн төрөл, хэлбэр харгалзахгүй үйлчилнэ.

3.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн болон орон нутгийн өмчийн галерейн үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."музей" гэж соёлын үнэт зүйлийг бүртгэх, цуглуулах, хадгалж хамгаалах, судлах, сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх чиг үүрэг бүхий ашгийн төлөө бус соёл, эрдэм шинжилгээний байгууллагыг;

4.1.2."музейн үзэл баримтлал" гэж музейн төрөл, үйл ажиллагааны чиглэл, хамрах хүрээ, цуглуулгын болон үзүүллэгийн бодлогыг тодорхойлсон баримт бичгийг;

4.1.3."ерөнхий бүртгэл" гэж үзмэрийн хувийн дугаар, нэр, тоо, хэмжээ, тодорхойлолт бүхий бүртгэл, мэдээллийн баримт бичгийг;

4.1.4."үзмэр" гэж ерөнхий бүртгэлд бүртгэгдсэн музейн өмчийн соёлын үнэт зүйлийг;

4.1.5."цуглуулга" гэж нэг болон хэд хэдэн шинжээрээ харилцан холбоотой, тодорхой цаг үеийг төлөөлөх шинжлэх ухаан, урлаг, танин мэдэхүйн ач холбогдолтой үзмэрийн бүрдэл хэсгийг;

4.1.6."музейн сан хөмрөг" гэж үзмэр, цуглуулга, түүний хадгалалт хамгаалалтын нөхцөлийг бүрдүүлсэн орон зайг;

4.1.7."үзүүллэг" гэж үзмэр, цуглуулгыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, уран сайхны аргаар дэглэн үзүүлсэн орон зайг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 

МУЗЕЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

5 дугаар зүйл.Музей байгуулах

Хэвлэх

5.1.Музейг төрийн болон орон нутгийн, хувийн өмчийн хэлбэрээр Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд байгуулна.

5.2.Музейн үзэл баримтлалыг үүсгэн байгуулагч нь батлах бөгөөд орон нутгийн болон хувийн өмчийн музейн үзэл баримтлалыг соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй зөвшилцөнө.

5.3.Музейн үйл ажиллагааг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 7.5-д заасан тусгай зөвшөөрөл авсан иргэн, хуулийн этгээд эрхэлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

5.4.Музейн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.

5.5.Музейн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг найман жилийн хугацаатайгаар олгоно.

5.6.Тусгай зөвшөөрөл сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох асуудлыг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.7.Музейн дүрэмд заасан бол музейн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий олон нийтийн зөвлөл ажиллаж болно. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрмийг соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

5.8.Иргэн, хуулийн этгээд музей байгуулах тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтээ соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ. Хүсэлтэд дараах баримт бичгийг хавсаргана:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.8.1.музей байгуулах үндэслэл хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон албан бичиг;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.8.2.музейн зориулалтаар ашиглах барилга байгууламжийн мэдээлэл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.8.3.музейн зориулалтаар ашиглах соёлын үнэт зүйлийн жагсаалт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.8.4.музей байгуулахыг дэмжсэн аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тодорхойлолт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.9.Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан хугацаанд хянан шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.10.Иргэн, хуулийн этгээд музейн зориулалтаар ашиглах соёлын биет өвийг соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.11.Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах тохиолдолд иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хангахаас татгалзаж, холбогдох баримт бичгийг буцаан хүргүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.11.1.соёлын биет өвийн гарал үүсэл тодорхойгүй;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.11.2.соёлын үнэт зүйл зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй болох нь тогтоогдсон;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.11.3.соёлын үнэт зүйл гэмт хэрэг, зөрчлийн нотлох баримтад тооцогдсон;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.11.4.эрх бүхий байгууллагаас барилга байгууламжийг ашиглахыг хориглосон дүгнэлт гаргасан.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6 дугаар зүйл.Музейн зэрэглэл

Хэвлэх

6.1.Засгийн газар Төрийн өмчийн музейд үндэсний, улсын, бүс нутгийн зэрэглэл тогтооно.

6.2.Үндэсний музей нь төрөл, үйл ажиллагааны чиглэлээр бусад музейг мэргэжил, арга зүйгээр хангаж ажиллана.

6.3.Үндэсний болон улсын зэрэглэлийн музей төрийн хамгаалалтад байна.

6.4.Аймаг, сум, нийслэлийн музей орон нутгийн байгаль, түүх, соёлын үнэт зүйлийг бүртгэх, цуглуулах, хадгалж хамгаалах, судлах, сурталчлах болон түгээн дэлгэрүүлэх чиг үүрэгтэй байна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7 дугаар зүйл.Музейн үйл ажиллагааны чиглэл

Хэвлэх

7.1.Музей нь үзэл баримтлалын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ:

7.1.1.соёлын үнэт зүйлийг эрэн сурвалжлах, нээж илрүүлэх, олж авах;

7.1.2.үзмэрийг бүртгэх, баримтжуулах, музейн бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

7.1.3.Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

7.1.4.үзүүллэг дэглэх, үйлчлэх;

7.1.5.гадаад, дотоодод үзэсгэлэн зохион байгуулах;

7.1.6.боловсрол, танин мэдэхүйн ажил зохион байгуулах;

7.1.7.сургалт зохион байгуулах;

7.1.8.эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхлэх, үр дүнг хэвлүүлэх, түгээх;

7.1.9.гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;

7.1.10.үзмэрийг гадаад, дотоодын үзэсгэлэнд оролцуулах;

7.1.11.иргэн, хуулийн этгээдийн эзэмшлийн соёлын үнэт зүйлийг түр хугацаагаар үзэсгэлэн, үзүүллэгт дэглэж ашиглах;

7.1.12.музей хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;

7.1.13.хуулиар хориглоогүй бусад үйл ажиллагаа.

7.2.Музей нь Төсвийн тухай хуульд нийцүүлэн худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж болно.

7.3.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга харьяалах нутаг дэвсгэрт нь үйл ажиллагаа явуулдаг музейн үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор дөрвөн жил тутам хараат бус хуулийн этгээдээр үнэлгээ хийлгэнэ.

7.4.Энэ хуулийн 7.3-т заасан үнэлгээ хийх аргачлал, үнэлгээ хийх этгээдэд тавих шалгуурыг соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

7.5.Аймаг,нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 7.3-т заасан үнэлгээний тайланг соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд хүргүүлнэ.

7.6.Музейн үүсгэн байгуулагч музейн үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг санхүүжүүлэх үүрэгтэй.

7.7.Музей нь үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх зорилгоор иргэн, хуулийн этгээдээс хуулийн хүрээнд хандив, тусламж авч болох бөгөөд зарцуулалт, тайлагналт нь ил тод, нээлттэй байна.

7.8.Музейн санхүүжилт, хандив тусламжийн эх үүсвэр нь хуульд нийцсэн байна.

7.9.Соёлын өвд хамаарах үзмэрийг судлах, сурталчлах зорилгоор музей хооронд түр солилцох асуудлыг Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 35.1-д заасны дагуу зохицуулна.

8 дугаар зүйл.Музейн үзүүллэг, дэглэлт

Хэвлэх

8.1.Музей нь үзмэр, цуглуулгыг эргэлтэд оруулах, мэдлэг мэдээлэл түгээх, техник, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх зорилгоор үзүүллэг, дэглэлтийг байнга шинэчлэх зарчим баримтална.

8.2.Музей нь үзэл баримтлалын хүрээнд зургаан жил тутам үзүүллэг, дэглэлтээ шинэчлэх төлөвлөгөөний төслийг боловсруулна.

8.3.Төрийн өмчийн музейн үзүүллэг, дэглэлтийг шинэчлэх төлөвлөгөөг соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, орон нутгийн өмчийн музейн үзүүллэг, дэглэлтийг шинэчлэх төлөвлөгөөг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй зөвшилцөн батална. Хувийн музейн үзүүллэг, дэглэлтийг шинэчлэх төлөвлөгөөг үүсгэн байгуулагч нь батална.

8.4.Түүхэн дурсгалт барилга, архитектурын дурсгал болон археологи, палеонтологийн дурсгалыг түшиглэн байгуулсан музейд энэ хуулийн 8.2 дахь хэсэг хамаарахгүй.

9 дүгээр зүйл.Музейн үйлчилгээний төлбөр

Хэвлэх

9.1.Монгол Улсын харьяат 16 хүртэлх насны хүүхэд музейн үзүүллэгийн танхимаар үнэ төлбөргүй үйлчлүүлнэ.

9.2.Энэ хуулийн 9.1-д зааснаас бусад үйлчилгээ төлбөртэй байж болох бөгөөд уг төлбөрийн хэмжээг үүсгэн байгуулагчтай зөвшилцсөний үндсэн дээр музейн захирал тогтооно.

9.3.Музейн захирал дараах иргэнийг үзүүллэгийн танхимаар үйлчлүүлэхэд үйлчилгээний төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлнэ:

9.3.1.Ахмад настны тухай хуулийн 3.1-д заасан иргэн;

9.3.2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 4.1.1-д заасан иргэн.

9.4.Төрөөс энэ хуулийн 9.1-д заасан үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбогдох зардлыг хувийн музейд нөхөн олгох бөгөөд холбогдох журмыг Засгийн газар батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГ

10 дугаар зүйл.Музейн сан хөмрөгийн төрөл

Хэвлэх

10.1.Музей нь үндсэн болон туслах сан хөмрөгтэй байна.

10.2.Үндсэн сан хөмрөгт музейн үзэл баримтлалын хүрээнд цуглуулсан түүх, соёл, урлаг, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй, гоо зүйн үнэ цэнэ бүхий үзмэр хамаарна.

10.3.Энэ хуулийн 10.2-т зааснаас бусад үзмэр туслах сан хөмрөгт хамаарна.

10.4.Музейн сан хөмрөгийг үзмэрийн материал, хэмжээ зэрэг онцлог шинжийг харгалзан төрөлжүүлж зохион байгуулна.

10.5.Музейн сан хөмрөгт үзмэр оруулах, гаргах хөдөлгөөнийг дүрмээр зохицуулах бөгөөд уг дүрмийг соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

10.6.Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаас бусад соёлын өвд хамаарахгүй музейн үзмэр, цуглуулгыг даатгуулж болно.

10.7.Музейн сан хөмрөгт байгаа түүх, соёлын дурсгалт зүйлд хамаарах үзмэрийн үнэлгээг Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 9.1-д заасан журмын дагуу үнэлнэ.

10.8.Энэ хуулийн 10.7-д хамаарахгүй үзмэрийг үнэлэх асуудлыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулиар зохицуулна.

11 дүгээр зүйл.Музейн сан хөмрөгийн бүртгэл

Хэвлэх

11.1.Музейн сан хөмрөгийн бүртгэл, мэдээллийн үндсэн баримт бичиг нь ерөнхий бүртгэл байна.

11.2.Музейн бүх үзмэр нь сан хөмрөгт авсан он, музейн захирлын шийдвэрийн дугаар, тухайн шийдвэрт заасан дэсийн дугаар бүхий хувийн дугаартай байна.

11.3.Музейн ерөнхий бүртгэлд үндэслэн үндсэн болон туслах сан хөмрөгийн бүртгэлийг үйлдэнэ.

11.4.Энэ хуулийн 11.1, 11.3-т заасан бүртгэлийг музейн бүртгэл, мэдээллийн санч гараар бичиж хөтөлнө.

11.5.Энэ хуулийн 11.4-т заасан бүртгэлийг музейн бүртгэл, мэдээллийн санч хариуцан хадгалах бөгөөд музейгээс өөр газарт хадгалах, музейн захирлын зөвшөөрөлгүйгээр бусдад дамжуулах, хэсэгчлэн болон бүтнээр нь хувилан олшруулах, засварлахыг хориглоно.

12 дугаар зүйл.Музейн сан хөмрөгт соёлын үнэт зүйлийг цуглуулах

Хэвлэх

12.1.Музейн сан хөмрөгт соёлын үнэт зүйлийг цуглуулах үйл ажиллагааг сан хөмрөгийн зөвлөл зохион байгуулах бөгөөд уг зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан үлгэрчилсэн журмыг үндэслэн музейн захирал баталж, мөрдүүлнэ.

12.2.Музей нь соёлын үнэт зүйлийг дараах хэлбэрээр сан хөмрөгт цуглуулна:

12.2.1.музейн хайгуул, малтлага, судалгааны ажлын үр дүнд олж авах;

12.2.2.худалдаж авах;

12.2.3.өв, бэлэглэлийн журмаар авах;

12.2.4.эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр шилжүүлж авах;

12.2.5.өөрийн хөрөнгөөр бүтээлгэх;

12.2.6.хандив, тусламжаар авах;

12.2.7.хуулиар хориглоогүй бусад.

12.3.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуульд заасан зохиогчийн эрхээр хамгаалах бүтээлийг музейн сан хөмрөгт авахдаа оюуны өмч, зохиогчийн эрхийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн байна.

12.4.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн музейн сан хөмрөгт соёлын үнэт зүйл худалдан авах журмыг Засгийн газар батална.

12.5.Төрийн болон орон нутгийн музейн үзмэр, цуглуулгыг барьцаалахыг хориглоно.

13 дугаар зүйл.Музейн сан хөмрөгөөс үзмэр хасах

Хэвлэх

13.1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн музейн сан хөмрөгөөс соёлын өвд хамаарах үзмэрийг хасах тохиолдолд Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулиар зохицуулна.

13.2.Энэ хуулийн 13.1-д хамаарахгүй үзмэрийг хасах тохиолдолд Иргэний хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар тус тус зохицуулна.

13.3.Хувийн өмчийн музей нь сан хөмрөгөөс үзмэр хасах тохиолдолд соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд урьдчилан мэдэгдэнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

МУЗЕЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

14 дүгээр зүйл.Музейн аюулгүй байдлын хангах

Хэвлэх

14.1.Музей дараах аюулгүй байдлыг хангасан байна:

14.1.1.музейн орчны;

14.1.2.барилга байгууламжийн;

14.1.3.сан хөмрөгийн.

14.2.Энэ хуулийн 14.1-д заасан аюулгүй байдлын стандартыг Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд заасны дагуу баталж, мөрдүүлнэ.

14.3.Үүсгэн байгуулагч нь харьяалах нутаг дэвсгэрийн онцгой байдлын болон цагдаа, тагнуул, музейн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагатай хамтран музейн аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.3.1.гамшгийн үед сан хөмрөгийг аврах, үйлчлүүлэгч, музейн ажилтныг гамшгаас хамгаалах болон гамшгийн үеийн үйл ажиллагаанд сургаж бэлтгэх, гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага, чадвартай болгох, бэлэн байдлыг хангуулах;

14.3.2.гамшигт өртөж болох эрсдэлийг тооцоолж, эрсдэлийн үнэлгээ /геологийн, газар зүйн, цаг уурын, барилга байгууламжийн, ашиглалт үйлчилгээний гэх мэт/-г хийлгэх, эрсдэлийг эрэмбэлэх ажлыг Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан байгууллагаар гүйцэтгүүлэх;

14.3.3.олон улсад шинээр нэвтрүүлж байгаа дэвшилтэт техник, технологийг судалж нэвтрүүлэх.

14.4.Музейн сан хөмрөгийг гамшиг болон аюулын үед нүүлгэн шилжүүлэх журмыг Засгийн газар батална.

14.5.Музей гамшиг болон аюулын үед ажиллах нарийвчилсан төлөвлөгөөтэй байна.

14.6.Музейн барилга байгууламжаас 500 метрийн дотор шатахуун хадгалах, түгээх, тэсэрч дэлбэрэх, дэгдэмхий бодис хадгалах болон хог хаягдлын төвлөрсөн цэг байгуулах зорилгоор аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгохыг хориглоно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

МУЗЕЙН АЖИЛТАН

15 дугаар зүйл.Музейн ажилтан

Хэвлэх

15.1.Музейн үзмэртэй шууд харьцах албан тушаалтны жагсаалтыг соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

15.2.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн музейн захирал энэ хуулийн 15.1-д заасан албан тушаалд төрөл, садангийн хүнийг томилж ажиллуулахыг хориглоно.

15.3.Энэ хуулийн 15.1-д заасан үзмэртэй шууд харьцах албан тушаалтанд найман жил тутам нэг жилийн үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулал олгох бөгөөд холбогдох журмыг Засгийн газар батална.

16 дугаар зүйл.Музейн сан хөмрөгч

Хэвлэх

16.1.Музей сан хөмрөгчтэй байна.

16.2.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн музейн сан хөмрөгчөөр дараах шаардлагыг хангасан Монгол Улсын иргэнийг томилно:

16.2.1.дээд боловсролтой, музей, соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр мэргэшсэн;

16.2.2.гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байгаагүй;

16.2.3.музейн ажилтны ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг зөрчиж, хариуцлага хүлээж байгаагүй;

16.2.4.сан хөмрөгчид нэр дэвших үед гэмт хэрэгт холбогдоогүй буюу сэжигтэн, яллагдагчаар татагдаагүй, бусдад хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;

16.2.5.давхар ажил эрхэлдэггүй байх.

17 дугаар зүйл.Музейн ажилтны ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээ

Хэвлэх

17.1.Музейн ажилтан дараах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:

17.1.1.албаны шугамаар олж авсан соёлын үнэт зүйлийн талаарх мэдээллийг бусдад задруулахгүй байх;

17.1.2.музейн сан хөмрөгт үзмэр худалдан авах үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөх, эсхүл бусдад давуу байдал олгохгүй байх;

17.1.3.музейн төрөл, үйл ажиллагааны чиглэлд хамаарах соёлын үнэт зүйлийг хувьдаа цуглуулахгүй байх;

17.1.4.соёлын үнэт зүйлийн хууль бус худалдаанд оролцохгүй байх;

17.1.5.албаны шугамаар олж авсан мэдээллийг ашиг олох зорилгоор бусдад дамжуулах, дамлан худалдахгүй байх;

17.1.6.албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас шан харамж авах, эсхүл шан харамж авахаар санал тавих, шаардахгүй байх.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

МУЗЕЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ

18 дугаар зүйл.Музейн үйл ажиллагаанд хяналт тавих

Хэвлэх

18.1.Музейн үйл ажиллагаанд соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, улсын байцаагч хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.2.Музейн үйл ажиллагаанд олон нийтийн зөвлөл хяналт тавьж болно.

19 дүгээр зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд, хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

20 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

20.1.Энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсэг, 15 дугаар зүйлийн 15.3 дахь хэсгийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.09.06-ны өдрийн орчуулга)       Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

January 29, 2021                                  Ulaanbaatar city

 

on museum

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with establishing the legal basis for museum activities, creating the museum treasury, and ensuring its security.

Article 2.Museum legislation

2.1.Museum legislation shall consist of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, the Law on Culture, the Law on the Protection of Cultural Heritage, the Law on State and Local Property, this Law, and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party stipulates otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.This Law shall apply in regulating relations in connection with the museum activities in the territory of Mongolia regardless of the type and form of ownership.

3.2.Unless otherwise provided by law, the activities of state and local galleries shall be regulated by this Law.

Article 4.Definition of the terms of the Law

4.1.The following terms used in this Law shall be understood in the following meanings:

4.1.1."museum" means a non-profit cultural and academic organization with the functions of registering, collecting, preserving, researching, promoting, and disseminating cultural valuables;

4.1.2."museum concept" means a document defining the museum's type, activity direction, scope, collection, and display policy;

4.1.3."general record/register" means the record and information document with the personal number, name, number, size, and description of the exhibit;

4.1.4."exhibit" means the cultural valuables owned by the museum registered in the general register;

4.1.5."collection" means a component of exhibits of scientific, artistic or cognitive importance that are related to each other in one or more characteristics and represent a certain period of time;

4.1.6."museum treasury" means the space created conditions for exhibits, collections, and their storage and preservation;

4.1.7."display/layout" means a space where exhibits and collections are displayed scientifically and artistically.

CHAPTER TWO

MUSEUM ACTIVITIES

Article 5.Establishment of a museum

5.1.The museum shall be established by citizens and legal entities of Mongolia in the form of state, local, and private ownership.

5.2.The museum concept shall be approved by the founder, and the concept of the locally and privately owned museum shall be consulted with the Cabinet member in charge of cultural affairs.

5.3.The museum activities shall be carried out by citizens and legal entities who have received a special permit specified in sub-paragraph 7.5 of Article 8.1 of the Law on Permits.

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

/This paragraph was modified by the law as of January 6, 2023/

5.4.A special permit for engaging in museum activities shall be issued by the state central administrative body in charge of cultural affairs.

5.5.A special permit for engaging in museum activities shall be granted for a period of eight years.

5.6.The extension, suspension, or revocation of the special permit shall be decided in accordance with the procedures specified in the Law on Permits.

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

5.7.If stipulated in the charter of the museum, a public council with the function of supporting the activities of the museum may operate. The model charter of the council's activities shall be approved by the Cabinet member in charge of cultural affairs.

5.8.Citizens and legal entities shall submit their request for a special permit to establish a museum to the state central administrative body in charge of cultural affairs. The following documents shall be attached to the request:

5.8.1.an official letter defining the needs and demands for establishing a museum;

5.8.2.information on buildings and structures to be used for museum purposes;

5.8.3.list of cultural valuables to be used for museum purposes;

5.8.4.description of the Governor of the aimag and the Capital city supporting the establishment of the museum.

/This paragraph was added by the law as of January 6, 2023/

5.9.The state central administrative body in charge of cultural affairs shall resolve the requests of citizens and legal entities within the period specified in the Law on Permits.

/This paragraph was added by the law as of January 6, 2023/

5.10.Citizens and legal entities shall register a tangible cultural heritage to be used for museum purposes in the state-integrated database on register and information of cultural heritage.

/This paragraph was added by the law as of January 6, 2023/

5.11.The state central administrative body in charge of cultural affairs shall refuse to fulfill the request of a citizen or legal entity in the following cases and shall return the relevant documents:

5.11.1.the origin of tangible cultural heritage is unknown;

5.11.2.it was determined that the cultural valuables have a copyright infringement;

5.11.3.cultural valuables are considered to be evidence of crimes and violations;

5.11.4.the competent authority issued a conclusion prohibiting the use of buildings and structures.

/This paragraph was added by the law as of January 6, 2023/

Article 6.Ranking of museums

6.1.The Government shall establish national, state, and regional rankings for state-owned museums.

6.2.The National Museum shall provide professional and methodological guidance to other museums in the field of its type and activity.

6.3.National and state-level museums shall be under state protection.

6.4.Aimag, soum, and the Capital city museums shall have the functions to register, collect, preserve, research, promote, and disseminate local natural, historical, and cultural valuables.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

Article 7.Direction of the museum activities

7.1.The museum shall carry out the following activities within the scope of the concept:

7.1.1.to search for, discover, and acquire cultural valuables;

7.1.2.to register and document the exhibits, to create museum records and databases;

7.1.3.to create records and databases in accordance with the Law on the Protection of Cultural Heritage;

7.1.4.to arrange and serve with the displays;

7.1.5.to organize domestic and foreign exhibitions;

7.1.6.to organize educational and cognitive work;

7.1.7.to organize training;

7.1.8.to conduct academic and research works, to publish and distribute their results;

7.1.9.to develop the foreign cooperation;

7.1.10.to participate the exhibits in foreign and domestic exhibitions;

7.1.11.to temporarily arrange and use cultural valuables owned by citizens and legal entities in exhibitions and displays;

7.1.12.to develop cooperation between museums;

7.1.13.other activities not prohibited by law.

7.2.The museum may engage in trade and services in accordance with the Law on Budget.

7.3.Governors of aimags and the Capital city shall assesshe museum by an independent legal entity every four years in order to improve the quality and safety of museum services operating in their respective territories.

7.4.The assessment methodology and the criteria for the person conducting the assessment specified in paragraph 7.3 of this Law shall be approved by the Cabinet member in charge of cultural affairs.

7.5.Governors of aimags and the Capital city shall submit the assessment report specified in paragraph 7.3 of this Law to the Cabinet member in charge of cultural affairs.

7.6.The founder of the museum shall be responsible for financing the expenses required for the museum activities.

7.7.In order to finance its activities, the museum may receive donations and aid within the framework of the law from citizens and legal entities, and their expenditure and reporting shall be transparent and accessible.

7.8.The sources of museum financing, donation, and aid shall be in accordance with the law.

7.9.Temporary exchanges between museums for the purpose of researching and promoting cultural heritage exhibits shall be regulated in accordance with paragraph 35.1 of the Law on Protection of Cultural Heritage.

Article 8.Museum display and arrangement

8.1.The museum shall adhere to the principle of constantly updating the display and arrangement in order to put exhibits and collections into circulation, spread knowledge and information, and introduce technical and technological advances.

8.2.The museum shall develop a draft plan for updating its displays and arrangements every six years within the framework of the concept.

8.3.The plan for updating the display and arrangement of state-owned museums shall be approved by the Cabinet member in charge of cultural affairs, and the plan for updating the display and arrangement of locally owned museums shall be approved by the Governor of aimag and the Capital city in consultation with the Cabinet member in charge of cultural affairs. The plan for updating the display and arrangement of the privately owned museum shall be approved by the founder.

8.4.Paragraph 8.2 of this Law shall not apply to museums built based on historic memorial buildings, architectural memorials, archeological and paleontological memorials.

Article 9.Museum service fee

9.1.Children of Mongolia under the age of 16 can visit the display hall of the museum for free.

9.2.Services other than those specified in paragraph 9.1 of this Law may have service charges, and the amount of the payment shall be determined by the director of the museum based on the consultation with the founder.

9.3.The director of the museum shall grant a service fee discount to the following citizens for using the display hall:

9.3.1.a citizen specified in paragraph 3.1 of the Law on Elderly;

9.3.2.a citizen specified in sub-paragraph 4.1.1 of the Law on the Human Rights of Persons with Disabilities.

9.4.The Government shall compensate private museums for the expenses related to the providing services specified in paragraph 9.1 of this Law, and the relevant procedures shall be approved by the Government.

CHAPTER THREE

MUSEUM TREASURY

Article 10.Types of museum treasury

10.1.The museum shall have a main and auxiliary treasury.

10.2.The main treasury shall include exhibits with historical, cultural, artistic, scientific, cognitive, and aesthetic valuables collected within the framework of the museum concept.

10.3.Exhibits other than those specified in paragraph 10.2 of this Law shall belong to the auxiliary treasury.

10.4.The museum treasury shall be diversified and organized by taking into account of the characteristics such as the material and size of the exhibits.

10.5.The movement of exhibits into and out of the museum treasury shall be regulated by rules, and the respective rules shall be approved by the Cabinet member in charge of cultural affairs.

10.6.Museum exhibits and collections that do not belong to cultural heritage can be insured except as specified in Article 10 of the Law on the Protection of Cultural Heritage.

10.7.The evaluation of the exhibits related to the historical and cultural memorials in the museum treasury shall be evaluated in accordance with the procedure specified in paragraph 9.1 of the Law on the Protection of Cultural Heritage.

10.8.Matters of evaluation of exhibits not covered by paragraph 10.7 of this Law shall be regulated by the Law on State and Local Property and the Law on Property Appraisal.

Article 11.Registration of the museum treasury

11.1The main document of the museum treasury register and information shall be the general register.

11.2.All museum exhibits shall have a personal number with the year of taken into the treasury, the number of the museum director's decision, and the serial number specified in that decision.

11.3.Based on the general register of the museum, the registration of the main and auxiliary treasury shall be carried out.

11.4.Records specified in paragraphs 11.1 and 11.3 of this Law shall be kept by hand by the museum records and data keeper.

11.5.Records specified in paragraph 11.4 of this Law shall be kept by the museum records and data keeper, and it shall be prohibited to store them in a place other than the museum, to transmit them to others without the permission of the museum director, to duplicate them in whole or in part, or to edit them.

Article 12.Collection of cultural valuables in the museum treasury

12.1.Collection of cultural valuables in the museum treasury shall be organized by the treasury council, and the composition and working procedures of the respective council shall be approved and implemented by the museum director based on the model procedure approved by the Cabinet member in charge of cultural affairs.

12.2.The museum shall collect cultural valuables in the treasury in the following form:

12.2.1.to acquire them as a result of museum exploration, excavation, and research work;

12.2.2.to purchase;

12.2.3.to receive by way of inheritance or gift;

12.2.4.to take-over by the decision of the competent authority;

12.2.5.to be created with their own assets;

12.2.6.to receive them as donations and aids;

12.2.7.others not prohibited by law.

12.3.When taking the works to be protected under the copyright as stated in the Law on Copyright and related rights into the museum treasury, the issue on intellectual property rights and copyright shall be resolved fully.

12.4.The Government shall approve the procedures for the purchase of cultural valuables for the treasury of state and local museums.

12.5.It shall be prohibited to pledge exhibits and collections of state and local museums.

Article 13.Removal of exhibits from the museum treasury

13.1.In case of removal of cultural heritage exhibits from state and local museum treasury, it shall be regulated by the Law on the Protection of Cultural Heritage.

13.2.In case of removal of exhibits not covered by paragraph 13.1 of this Law, they shall be regulated by the Civil Code and the Law on State and Local Property respectively.

13.3.Privately owned museums shall notify in advance the Cabinet member in charge of cultural affairs in case of removal of exhibits from the treasury.

CHAPTER FOUR

MUSEUM SECURITY

Article 14.Providing the museum security

14.1.The museum shall provide the following security:

14.1.1.of museum environment;

14.1.2.of buildings and structures;

14.1.3.of the treasury.

14.2.The safety standards specified in paragraph 14.1 of this Law shall be approved and implemented in accordance with the Law on Standardization, Technical Regulation, and Conformity Assessment Accreditation.

14.3.The founder shall take the following measures in order to ensure the safety of the museum in cooperation with emergency, police, intelligence organizations, and the competent authorities authorized to conduct inspection in the museum activities of the territory under their jurisdiction:

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

14.3.1.to save treasuries during the disaster, train customers and museum employees for disaster protection and disaster occurrence operations, and to be obtained practice and ability to act in disaster areas, and to be provided readiness;

14.3.2.to be performed the tasks to calculate the risks that may be affected by the disaster, to carry out a risk assessment (geological, geographical, meteorological, construction, operation and service, etc.), and to prioritize the risks by the organization specified in Article 7 of the Law on Disaster Prevention;

14.3.3.to research and introduce advanced techniques and technologies that are being newly introduced internationally.

14.4.The Government shall approve the procedures for the evacuation of museum treasuries during the period of disaster and danger.

14.5.The museum shall have a detailed contingency plan for working during the period of disaster and danger.

14.6.It shall be prohibited to issue permits on engaging in business activities for the purpose of storing and distributing fuel, storing explosives and volatile substances, and establishing a centralized point of waste, within 500 meters of the museum buildings and structures.

CHAPTER FIVE

MUSEUM EMPLOYEE

Article 15.Museum employee

15.1.The list of officials who will work in direct contact with museum exhibits shall be approved by the Cabinet member in charge of cultural affairs.

15.2.It shall be prohibited for the director of a state or a local museum to appoint a person from the relatives to the position specified in paragraph 15.1 of this Law.

15.3.Officials who work in direct contact with the exhibits specified in paragraph 15.1 of this Law shall be given a monetary incentive equal to annual basic salary every eight years, and the Government shall approve the relevant procedures.

Article 16.The Museum Treasurer

16.1.The museum shall have a treasurer.

16.2.A citizen of Mongolia who meets the following requirements shall be appointed as the treasurer of state and local museums:

16.2.1.has a higher education and is specialized in the field of museum and cultural heritage protection;

16.2.2.has not been convicted of a crime;

16.2.3.did not take liability for violating the common ethical norms of museum employees;

16.2.4.at the time of candidacy for the treasurer, candidate was not involved in a crime or was not charged as a suspect or accused, and did not have overdue loans to others;

16.2.5.not to engage in double work.

Article 17.Common ethical norms of museum employees

17.1.The museum employee shall follow the following common ethical norms:

17.1.1.not to disclose to others information about cultural valuables obtained through official channels;

17.1.2.not to interfere in the purchase of exhibits into the museum treasury, or not to give preference to others;

17.1.3.not to personally collect cultural valuables related to the type and activity of the museum;

17.1.4.not to participate in any illegal trade of cultural valuables;

17.1.5.not to transmit or resell the information obtained through the official channelsto others for profit;

17.1.6.not to receive remuneration from others for the performance of official duties, or to offer or requestremuneration.

CHAPTER SIX

MONITORING ON THE MUSEUM ACTIVITIES

Article 18.Monitoring the museum activities

18.1.The state central administrative body and state administrative body in charge of culture affairs, Governors of aimags and the Capital city, and state inspector shall monitor the museum activities.  

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

18.2.The public council may monitor the museum activities.

Article 19.Liabilities to be imposed on the violators of the Legislation

19.1.Any official who violates this Law shall be held liable as provided for in the Law on Civil Service, while any person or legal entity who violates this Law shall be held liable as provided for in the Law on Violations.

Article 20.Entry into force of the Law

20.1.Paragraph 9.4 of Article 9 and paragraph 15.3 of Article 15 of this Law shall enter into force on January 1, 2022.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ZANDANSHATAR.G