A

A

A

Бүлэг: 1979

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр

Дугаар А/118

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн 7.7 дахь заалт, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.16 дахь заалт, Гаалийн Ерөнхий Газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2021 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Худалдааг хөнгөвчлөх, аюулгүй байдлын стандартыг хангасан аж ахуйн нэгжид гаалийн итгэмжлэл олгох журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Гаалийн итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ болон таних тэмдгийг батлагдсан загварын дагуу хэвлүүлэхийг Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс /Д.Долгорсүрэн/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга /Ц. Гэндэнцэвээн/-д даалгасугай.

4.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн "Журам батлах тухай" А/288 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА Б.АСРАЛТ