A

A

A

Бүлэг: 1979

ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫНТУШААЛ

2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр

Дугаар А/93

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3, 39 дүгээр зүйлийн 39.2 дахь хэсгийг тус тусүндэслэнТУШААХ НЬ:

1."Нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудитор /төрөлжсөн болон орон нутаг дахь Төрийн аудитын байгууллага хариуцсан/ нарт даалгасугай.

3.Энэхүү журмыг Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгүүлснээс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР Д.ЗАНДАНБАТ