A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр

Дугаар 195

Улаанбаатар хот

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ, ВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9.2.1, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 6.4, 10.6-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Монгол Улсын виз, оршин суух зөвшөөрөл олгох, виз, оршин суух зөвшөөрлийн хүсэлтийг хянах, бүртгэх болон консулын үйлчилгээ үзүүлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамж, виз, оршин суух зөвшөөрлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг хавсралт ёсоор баталсугай.

(Энэ тогтоолын 1 дэх заалт болон хавсралтад Засгийн газрын 2022 оны 485 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон)

2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг нарт үүрэг болгосугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээг тогтоох тухай" Засгийн газрын 2011 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 199 дүгээр тогтоолын 1 дэх заалтын "10.6, 11.2, 11.4, 11.5," гэснийг хасаж, мөн тогтоолын хавсралтаар баталсан "Тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээ"-ний Нэг, Хоёр дахь хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Энэ тогтоолыг 2021 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.НЯМБААТАР