A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2021 оны 05 сарын 06 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ПАТЕНТЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварт патент олгох, зохион бүтээгч, патент эзэмшигчийн эрхийг хамгаалах, патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулж, шинийг санаачлах үйл ажиллагаа болон аж үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжихэд оршино.

2 дугаар зүйл.Патентын хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Патентын хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Оюуны өмчийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

З дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."албан ёсны тогтмол хэвлэл" гэж Оюуны өмчийн тухай хуулийн 3.1.4-т заасныг;

3.1.2."анхдагч огноо" гэж энэ хуульд заасан шаардлагыг хангасан патентын мэдүүлгийг оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хүлээн авсан он, сар, өдрийг;

3.1.3."ашигтай загвар" гэж багаж, хэрэгсэл, түүнтэй адилтгах бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүнд хамаарах техникийн шийдлийг;

3.1.4."бүтээгдэхүүний загвар" гэж бүтээгдэхүүний гадаад харагдах байдалд хамаарах дүрс, хийц, хэлбэр, өнгө, бүтцийн болон хээ чимэглэлийн уран сайхны шийдлийг;

3.1.5."бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал" гэж Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай 1968 оны Локарногийн хэлэлцээрээр баталж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангиллыг;

3.1.6."Гаагийн хэлэлцээр" гэж 1999 онд баталж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн тухай Гаагийн хэлэлцээрийн Женевийн акт болон түүнийг дагаж гарсан дүрэм, журам, зааврыг;

3.1.7."давамгайлах огноо" гэж патентын мэдүүлгийн анхдагч огнооноос өмнө Парисын конвенцын, эсхүл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн аль нэг улсад гаргасан, Парисын конвенцын 4 дүгээр зүйлд заасан хугацаагаар тооцогдох нэг, эсхүл түүнээс дээш патентын мэдүүлгийн он, сар, өдрийг;

3.1.8."зохион бүтээгч" гэж шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээсэн хувь хүнийг;

3.1.9."олон улсын мэдүүлэг" гэж Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу гаргасан шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын олон улсын мэдүүлгийг, эсхүл Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу гаргасан бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийг;

3.1.10."Парисын конвенц" гэж 1883 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр баталж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, өөрчлөн найруулсан Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцыг;

3.1.11."патент" гэж тухайн шийдэл нь шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар болохыг тодорхойлж, патент эзэмшигч нь тодорхой хугацаанд энэ хуулийн 46.2-т заасан онцгой эрхийг эдлэх эрхийг;

3.1.12."патентын мэдүүлэг" гэж иргэн, хуулийн этгээдээс энэ хуульд заасны дагуу гаргасан хүсэлт, өргөдөл болон холбогдох бусад баримт бичгийн бүрдлийг;

3.1.13."патентын олон улсын ангилал" гэж 1971 оны Патентын олон улсын ангиллын тухай Страсбургийн хэлэлцээрээр баталж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Патентын олон улсын ангиллыг;

3.1.14."Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ" гэж 1970 онд баталж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ болон түүнийг дагаж гарсан дүрэм, журам, зааврыг;

3.1.15."патент эзэмшигч" гэж патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг өмчлөх онцгой эрхийг хуульд заасан журмын дагуу олж авсан хувь хүн, хуулийн этгээдийг;

3.1.16."шинжээч" гэж Оюуны өмчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан хүнийг;

3.1.17."шинэ бүтээл" гэж байгалийн хуульд тулгуурлан сэдэж, үндэслэлийг нь тодорхойлсон бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэх арга, ажиллагаанд хамаарах техникийн шийдлийг.

3.1.18.“гарын үсэг” гэж Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 4.1.14-т заасныг.

/Энэ заалтыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ШИНЭ БҮТЭЭЛ, АШИГТАЙ ЗАГВАРЫН ХАМГААЛАЛТ

4 дүгээр зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын хамгаалалт

Хэвлэх

4.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загварыг энэ хуульд заасны дагуу оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага /цаашид "оюуны өмчийн байгууллага" гэх/-аас олгосон патентаар хамгаална.

5 дугаар зүйл.Шинэ бүтээлийн патентаар хамгаалагдах зүйл, шалгуур

Хэвлэх

5.1.Шинэ бүтээл болон шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан, үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой бүтээгдэхүүн, эсхүл арга, ажиллагаанд хамаарах техникийн шийдлийг шинэ бүтээлд тооцож патентаар хамгаална.

5.2.Техникийн өмнөх түвшинд үл хамаарах техникийн шийдлийг шинэ гэж үзэж, дараах нөхцөлийг техникийн өмнөх түвшинд хамааруулна:

5.2.1.шинэ бүтээлийн анхдагч огноо, эсхүл давамгайлах огнооноос өмнө амаар, бичгээр, эсхүл бусад хэлбэрээр Монгол Улсад болон гадаад улсад нийтлэгдсэн, хэрэглэгдэж ирсэн, эсхүл нийтэд илэрхий болсон шийдэл, эсхүл мэдлэг;

5.2.2.шинэ бүтээлийн анхдагч огнооноос өмнө, эсхүл давамгайлах огнооноос өмнө бусад этгээдийн Монгол Улсад мэдүүлсэн, албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтлэгдсэн, патент олгогдсон шинэ бүтээл, ашигтай загвар.

5.3.Шинэ бүтээлд хамаарах мэдээллийг мэдүүлгийн анхдагч огнооноос өмнө 12 сарын дотор зохион бүтээгч, эсхүл уг мэдээллийг шууд буюу шууд бусаар олж авсан этгээд мэдүүлэг гаргагчийн зөвшөөрөлгүйгээр нийтэд илэрхий болгосон бол энэ нь шинэ гэх шалгуурыг үгүйсгэх нөхцөл болохгүй бөгөөд мэдүүлэг гаргагч үүнийг нотлох үүрэгтэй.

5.4.Шинэ бүтээлээр дэвшүүлсэн шийдлийг анхдагч огноо, эсхүл давамгайлах огнооноос өмнөх техникийн түвшинтэй харьцуулахад холбогдох мэргэжлийн хүнд илэрхий ялгарах давуу шинж чанартай байвал шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан гэж үзнэ. Шинэ бүтээлийн түвшинг тогтооход энэ хуулийн 5.3-т заасныг техникийн өмнөх түвшинд хамааруулахгүй.

5.5.Шинэ бүтээлийг үйлдвэрлэлийн аливаа салбарт үйлдвэрлэж, эсхүл ашиглаж болохуйц байвал үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой гэж үзнэ.

6 дугаар зүйл.Шинэ бүтээлд тооцохгүй зүйл

Хэвлэх

6.1.Дараах зүйлийг шинэ бүтээлд тооцохгүй:

6.1.1.нээлт, шинжлэх ухааны онол, математикийн арга;

6.1.2.компьютерын программ, алгоритм дангаараа;

6.1.3.аж ахуйн ба бизнесийн үйл ажиллагаа, боловсрол, сургалтын арга, зөвхөн оюуны үйлдэл хийх, тоглоом тоглоход зориулагдсан бүдүүвч, дүрэм, аргачлал;

6.1.4.барилга байгууламж, газар, талбайн төлөвлөлт, зохион байгуулалт;

6.1.5.бүтээгдэхүүний гаднах хийц, хэлбэрт хамаарах уран сайхны шийдэл.

6.2.Компьютерын программ, алгоритм нь шинэ бүтээлийн бүрэлдэхүүн хэсэг байх нь түүнийг патентаар хамгаалахгүй байх нөхцөл болохгүй.

7 дугаар зүйл.Шинэ бүтээлийн патент олгохгүй зүйл

Хэвлэх

7.1.Дараах зүйлд шинэ бүтээлийн патент олгохгүй:

7.1.1.шинэ бүтээлийг нийтлэх, эсхүл эдийн засгийн эргэлтэд оруулах нь нийгмийн дэг журам, зан суртахуун, хүн, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд харш бол;

7.1.2.бичил биетнээс бусад ургамал, амьтан, тэдгээрийн хэсэг, түүнчлэн ургамал, амьтан, тэдгээрийн хэсгийг бий болгох биологийн үндсэн арга;

7.1.3.ургамлын сорт, амьтны үүлдэр;

7.1.4.хүн, амьтны биед хэрэглэх эмчилгээ, мэс засал ба оношилгооны арга;

7.1.5.хүн, амьтны клон гаргаж авах арга, эсийн генийн төрөлх байдлыг өөрчлөх арга, хүний үр хөврөлийг үйлдвэрлэлийн болон арилжааны зорилгоор хэрэглэх арга.

7.2.Энэ хуулийн 7.1.2-т биологийн бус болон микробиологийн арга, ажиллагаа хамаарахгүй.

7.3.Энэ хуулийн 7.1.4-т хүн, мал, амьтны биед хэрэглэх эмчилгээний горим, мэс засал, эсхүл оношилгоонд хэрэглэгдэх бүтээгдэхүүн, оношлуур, төхөөрөмж, бодис, нийлэмж болон найрлага хамаарахгүй.

8 дугаар зүйл.Ашигтай загварын патентаар хамгаалагдах зүйл, шалгуур

Хэвлэх

8.1.Шинэ, үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой техникийн шийдлийг ашигтай загварт тооцож патентаар хамгаална.

8.2.Ашигтай загвар нь шинэ байх бөгөөд үүнийг энэ хуулийн 5.2-т зааснаар ойлгоно.

8.3.Ашигтай загварыг үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой байх бөгөөд үүнийг энэ хуулийн 5.5-д зааснаар ойлгоно.

9 дүгээр зүйл.Ашигтай загварт тооцохгүй зүйл

Хэвлэх

9.1.Энэ хуулийн 6.1-д заасан зүйлийг ашигтай загварт тооцохгүй.

9.2.Энэ хуулийн 6.2-т заасан зүйл нь ашигтай загварт нэгэн адил хамаарна.

10 дугаар зүйл.Ашигтай загварын патент олгохгүй зүйл

Хэвлэх

10.1.Дараах зүйлд ашигтай загварын патент олгохгүй:

10.1.1.арга, ажиллагаа;

10.1.2.бодис, найрлага, химийн нэгдэл;

10.1.3.энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан шийдэл.

11 дүгээр зүйл.Патент авах эрх

Хэвлэх

11.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар зохион бүтээгч, эсхүл түүнээс эрх шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээд патент авах эрхтэй байна.

11.2.Ажлын байран дахь шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент авах эрхийг ажил олгогч эдэлнэ.

11.3.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гэрээний үндсэн дээр зохион бүтээсэн шинэ бүтээл, ашигтай загварт патент авах эрхийг захиалагч, эсхүл санхүүжүүлэгч этгээд эдэлнэ.

11.4.Шинэ бүтээл, ашигтай загварыг хамтран зохион бүтээсэн бол патент авах эрхийг хамтран эдэлнэ. Шинэ бүтээл, ашигтай загвар зохион бүтээхэд техникийн, зохион байгуулалтын, эсхүл санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн, эсхүл патентын мэдүүлэг гаргах, патент авахад дэмжлэг үзүүлсэн этгээдийг хамтран зохион бүтээгч гэж тооцохгүй.

11.5.Ижил шинэ бүтээл, ашигтай загварыг бие даан тусдаа зохион бүтээсэн бол патент авах эрхийг патентын мэдүүлгийг түрүүлж гаргасан этгээд эдэлнэ.

12 дугаар зүйл.Ажлын байран дахь шинэ бүтээл, ашигтай загвар

Хэвлэх

12.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загварыг дараах тохиолдолд ажлын байран дахь шинэ бүтээл, ашигтай загвар гэж үзнэ:

12.1.1.ажил олгогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх явцад зохион бүтээсэн;

12.1.2.ажил олгогчийн өгсөн албан даалгаврыг биелүүлэх явцад зохион бүтээсэн;

12.1.3.ажил олгогчийн технологи, төхөөрөмж, эд хөрөнгө, мэдээлэл, туршлага зэрэг нөөцийг ашиглаж зохион бүтээсэн.

12.2.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар зохион бүтээсэн ажилтан энэ тухай ажил олгогчид нэн даруй бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

12.3.Ажил олгогч патентын мэдүүлэг гаргахаас татгалзсан, эсхүл энэ хуулийн 12.2-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дотор патентын мэдүүлэг гаргаагүй бол патент авах эрхийг зохион бүтээгч ажилтан эдэлнэ.

12.4.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар зохион бүтээх үүргийг хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилтанд хүлээлгэж, зохих цалин хөлс олгож байснаас бусад тохиолдолд ажлын байранд зохион бүтээгдсэн шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентыг ажил олгогч авахыг хүсвэл зохион бүтээгч ажилтантай гэрээ байгуулж, зохих төлбөр төлнө.

12.5.Ажил олгогч нь ажлын байран дахь шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент авсан өдрөөс хойш зургаан сарын дотор, эсхүл патент авахаас өмнө шинэ бүтээл, ашигтай загварыг ашиглаж эхэлсэн бол үүнээс хойш нэг жилийн дотор зохион бүтээгч ажилтантай энэ хуулийн 12.4-т заасан гэрээ байгуулах бөгөөд уг гэрээгээр төлбөр төлөх нөхцөл, хэмжээ, түүнийг олгох журмыг тусгана. Төлбөрийн хэмжээг тогтооход тухайн шинэ бүтээл, ашигтай загварын эдийн засгийн үнэлгээ, ашигласнаас олох үр ашиг, талуудын оруулсан хувь нэмэр зэргийг харгалзана.

12.6.Энэ хуулийн 12.4-т заасан гэрээг байгуулаагүй бол төлбөрийн хэмжээг тогтоолгох, гэрээ байгуулахыг даалгуулахаар ажилтан шүүхэд хандаж болно.

12.7.Энэ зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд зохион бүтээсэн шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент авах эрхийг зохион бүтээгч ажилтан эдэлнэ.

13 дугаар зүйл.Засгийн газрын захиалгаар, улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр зохион бүтээсэн шинэ бүтээл, ашигтай загвар

Хэвлэх

13.1.Засгийн газрын захиалгаар, улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд шинэ бүтээл, ашигтай загвар зохион бүтээсэн бол энэ тухай захиалагчид нэн даруй бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.2.Засгийн газрын захиалгаар, улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент авах эрхийг гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол захиалагч эдэлнэ.

13.3.Засгийн газрын захиалгаар, улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын явцад бий болсон шинэ бүтээл, ашигтай загварт патент авах эрхийг зохион бүтээгч эдлэхээр гэрээнд заасан бол патент авах эрхийг эрх шилжүүлэх гэрээний үндсэн дээр зохион бүтээгчид шилжүүлнэ.

13.4.Засгийн газрын захиалгаар, улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент авах эрхийг захиалагч төрийг төлөөлж эдэлнэ. Захиалагч энэ хуулийн 13.1-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш зургаан сарын дотор оюуны өмчийн байгууллагад патентын мэдүүлэг гаргах бөгөөд энэ хугацаанд патентын мэдүүлэг гаргаагүй бол патент авах эрхийг зохион бүтээгч эдэлнэ.

14 дүгээр зүйл.Зохион бүтээгчийн нэрийг дурдах

Хэвлэх

14.1.Зохион бүтээгч нэрээ дурдуулахаас татгалзсан тухай оюуны өмчийн байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдсэнээс бусад тохиолдолд шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг, патент, албан ёсны тогтмол хэвлэлд зохион бүтээгчийн нэрийг дурдана.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ШИНЭ БҮТЭЭЛ, АШИГТАЙ ЗАГВАРЫН ПАТЕНТЫН МЭДҮҮЛЭГ, ТҮҮНД ХАЙЛТ, ШҮҮЛТ ХИЙХ

15 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг гаргах

Хэвлэх

15.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг энэ хуулийн 11.1-д заасан этгээд оюуны өмчийн байгууллагад цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргана.

15.2.Мэдүүлэг гаргагч патентын мэдүүлэг гаргахдаа оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлж болно.

15.3.Монгол Улсад байнга оршин суудаггүй, эсхүл үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, эсхүл гадаад улсын хуулийн этгээд шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг гаргахдаа оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлнэ.

15.4.Шинэ бүтээл тус бүрд нэг патентын мэдүүлэг гаргах бөгөөд нэг зориулалттай, нэгдмэл байдлаар ашиглагдах хоёр, эсхүл түүнээс дээш шинэ бүтээлд нэг патентын мэдүүлэг гаргаж болно.

15.5.Ашигтай загвар тус бүрд нэг патентын мэдүүлэг гаргах бөгөөд нэг зориулалттай, нэгдмэл байдлаар ашиглагдах хоёр, эсхүл түүнээс дээш ашигтай загварт нэг патентын мэдүүлэг гаргаж болно.

16 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг

Хэвлэх

16.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг дараах зүйлээс бүрдэнэ:

16.1.1.оюуны өмчийн байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

16.1.2.тодорхойлолт;

16.1.3.томьёолол;

16.1.4.шаардлагатай тохиолдолд шинэ бүтээл, ашигтай загварын мөн чанарыг тайлбарласан зураг, бүдүүвч;

16.1.5.товч тайлбар;

16.1.6.үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;

16.1.7.зохион бүтээгч бус этгээд патентын мэдүүлэг гаргах бол патентын мэдүүлэг гаргах эрхээ нотолсон баримт;

16.1.8.оюуны өмчийн байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан зохион бүтээгчийн баталгаа;

16.1.9.мэдүүлэг гаргагчийг оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч төлөөлж байгаа бол итгэмжлэл;

16.1.10.давамгайлах эрх хүссэн бол үүнийг нотлох баримт.

16.2.Энэ хуулийн 16.1.1-д заасан өргөдөлд дараах зүйлийг тусгана:

16.2.1.патент авах тухай хүсэлт;

16.2.2.шинэ бүтээл, ашигтай загварын нэр;

16.2.3.патентын олон улсын ангилал;

16.2.4.мэдүүлэг гаргагч нь хувь хүн бол түүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, байнга оршин суугаа газрын хаяг, иргэний харьяалал, гарын үсэг;

16.2.5.мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, өмчийн хэлбэр, албан ёсны хаяг, үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр, үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг;

16.2.6.зохион бүтээгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, байнга оршин суугаа газрын хаяг, иргэний харьяалал;

16.2.7.патент эзэмшигч нь хувь хүн бол түүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, байнга оршин суугаа газрын хаяг, иргэний харьяалал, гарын үсэг;

16.2.8.патент эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, өмчийн хэлбэр, албан ёсны хаяг, үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр, үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг;

16.2.9.мэдүүлэг гаргагчийг оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч төлөөлж байгаа бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, тусгай зөвшөөрлийн дугаар, хаяг, гарын үсэг;

16.2.10.давамгайлах эрх хүсэх тохиолдолд энэ тухай мэдэгдэл;

16.2.11.хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт, хуудасны тоо.

16.3.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг монгол хэлээр үйлдэнэ.

16.4.Шинэ бүтээл, ашигтай загварыг мэдүүлэхдээ энэ хуулийн 16.1.2, 16.1.3, 16.1.5-д заасныг өөр хэлээр гаргасан тохиолдолд патентын мэдүүлэг гаргасан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор монгол хэлээр орчуулж ирүүлнэ.

16.5.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 16.4-т заасан хугацааг нэг сараар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

16.6.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 16.1.2, 16.1.3, 16.1.5-д заасныг энэ хуулийн 16.4, 16.5-д заасан хугацааны дотор монгол хэлээр орчуулж ирүүлээгүй бол мэдүүлэг гаргагчийг патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

16.7.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 16.1.7, 16.1.8, 16.1.9-д заасан баримт бичгийг шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг гаргах үед, эсхүл патентын мэдүүлэг гаргасан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор ирүүлнэ.

16.8.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 16.7-д заасан хугацааг нэг сар хүртэл хугацаагаар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

16.9.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт тавих шаардлага, патентын мэдүүлгийг бүртгэх, тэдгээрт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой журмыг оюуны өмчийн байгууллага батална.

17 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын тодорхойлолт

Хэвлэх

17.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын тодорхойлолт нь тухайн шийдлийн техникийн өмнөх түвшнээс онцгой ялгарах шинж чанарыг тусгаж, хамаарах салбарын мэргэжлийн хүн хэрэгжүүлж болохуйц байдлаар бүрэн, тодорхой тайлбарлан бичсэн мэдээлэл байна. Шинэ бүтээл, ашигтай загварын тодорхойлолтод дараах зүйлийг тусгана:

17.1.1.шийдлийн нэр;

17.1.2.шийдлийн хамаарах болон ашиглагдах салбар;

17.1.3.дэвшүүлж байгаа шийдэлтэй төсөөтэй шийдлийн мөн чанар;

17.1.4.төсөөтэй шийдлүүдийн дутагдал;

17.1.5.дэвшүүлж байгаа шийдлийн зорилго;

17.1.6.дэвшүүлж байгаа шийдлийн мөн чанар;

17.1.7.шийдлийг бодитоор хэрэгжүүлэх арга;

17.1.8.шаардлагатай тохиолдолд шийдлийн мөн чанарыг тайлбарлах зураг.

17.2.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын нэр нь товч, тодорхой, патентын олон улсын холбогдох ангилалд хамаарах нэр томьёог баримталсан байх бөгөөд хийсвэр, эсхүл бэлгэдлийн шинжтэй байж болохгүй.

17.3.Шинэ бүтээлийг бүтээхэд Монгол Улсын биологийн, эсхүл генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг шууд болон шууд бусаар ашигласан, эсхүл шинэ бүтээлийг ашиглахад хэрэглэх бол эдгээрийн гарал үүслийг шинэ бүтээлийн тодорхойлолтод онцлон зааж өгнө.

17.4.Шинэ бүтээлийг бүтээхэд ашигласан, эсхүл шинэ бүтээлийг ашиглахад хэрэглэх Монгол Улсын биологийн, эсхүл генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг тодорхойлолтод заагаагүй, эсхүл худал мэдээлэл өгсөн нь оюуны өмчийн байгууллага патент олгохоос татгалзах, эсхүл олгосон патентыг хүчингүй болгох үндэслэл болно.

18 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын томьёолол

Хэвлэх

18.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар нь нэг, эсхүл түүнээс дээш үндсэн томьёололтой, үндсэн томьёоллоос хамаарах нэг, эсхүл түүнээс дээш туслах томьёололтой байж болно.

18.2.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын томьёолол нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

18.2.1.тухайн шинэ бүтээл, ашигтай загварын онцгой ялгарах шинж чанар, эрхийн хамгаалалтын хүрээг тодорхойлсон, ойлгомжтой, товч байх;

18.2.2.томьёололд дурдагдсан шинж чанар нь тодорхойлолтод бүрэн тусгагдсан байх.

19 дүгээр зүйл.Товч тайлбар

Хэвлэх

19.1.Товч тайлбар нь шинэ бүтээл, ашигтай загварын талаар техникийн мэдээлэл өгөх зорилготой байна.

19.2.Ашигтай загварын товч тайлбарт ашигтай загварын үндсэн шинжийг илэрхийлсэн зураг хавсаргана.

19.3.Шаардлагатай бол шинэ бүтээлийн товч тайлбарт түүний үндсэн шинжийг илэрхийлсэн зураг хавсаргаж болно.

20 дугаар зүйл.Зураг, бүдүүвч

Хэвлэх

20.1.Шинэ бүтээлийн мөн чанарыг бүрэн тайлбарлахад зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд шинэ бүтээлийн зураг, эсхүл технологийн бүдүүвчийг хавсаргана.

20.2.Ашигтай загварын мөн чанарыг бүрэн тайлбарлахад шаардлагатай тооны зургийг хавсаргана.

21 дүгээр зүйл.Давамгайлах эрх хүсэх, давамгайлах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх

Хэвлэх

21.1.Мэдүүлэг гаргагч патентын мэдүүлэгтээ Парисын конвенцын, эсхүл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн улсад гаргасан давамгайлах эрх үүсэх үндэслэл болсон нэг, эсхүл түүнээс дээш шинэ бүтээлийн, эсхүл ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт үндэслэн Парисын конвенцын 4 дүгээр зүйлийн дагуу давамгайлах эрх хүсэж болно.

21.2.Энэ хуулийн 21.1-д заасан давамгайлах эрх нь 12 сарын хугацаатай байх бөгөөд уг хугацааг Парисын конвенцын дагуу тооцно.

21.3.Мэдүүлэг гаргагч анхдагч огнооноос, эсхүл олон улсын мэдүүлгийг Монгол Улсад хүлээн авсан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор давамгайлах эрх хүсэж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

21.4.Давамгайлах эрх үүсэх үндэслэл болсон патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 21.1-д заасан аль нэг улсад гаргасан, эсхүл Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу гаргасан шинэ бүтээлийн, эсхүл ашигтай загварын патентын олон улсын мэдүүлэг байна.

21.5.Мэдүүлэг гаргагч патентын мэдүүлэгтээ давамгайлах эрх хүссэн бол патентын мэдүүлгийг хүлээн авсан байгууллагаас олгосон давамгайлах эрхтэй болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.

21.6.Мэдүүлэг гаргагч Парисын конвенцын, эсхүл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн улсын нутаг дэвсгэрт зохион байгуулагдсан албан ёсны болон албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын үзэсгэлэнд шинэ бүтээл, ашигтай загварыг нийтэд дэлгэсэн бол нийтэд дэлгэсэн өдрөөс хойш 12 сарын дотор үзэсгэлэнгийн давамгайлах эрх хүсэж болно.

21.7.Давамгайлах огноог нотлох баримтыг патентын мэдүүлэгт хавсаргах бөгөөд хавсаргаагүй бол патентын мэдүүлэг гаргасан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор ирүүлж болно. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол мэдүүлэг гаргагч энэ хугацааг гурав хүртэл сараар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

21.8.Энэ хуулийн 21.7-д заасан хугацаанд давамгайлах огноог нотлох баримтыг ирүүлээгүй бол давамгайлах эрх хүсээгүйд тооцно.

22 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын анхдагч огноог тогтоох, мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлт хийх

Хэвлэх

22.1.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор мэдүүлэг гаргагчид, эсхүл оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч /цаашид "мэдүүлэг гаргагч" гэх/-д мэдүүлэг хүлээн авсан тухай мэдэгдэл хүргүүлнэ.

22.2.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 16, 21 дүгээр зүйлд заасан бүрдэл хангасан эсэхийг патентын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор хянана.

22.3.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийн бүрдэл хангагдсан гэж үзвэл патентын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөр анхдагч огноог тогтоож, мэдүүлгийн улсын бүртгэлд бүртгэсэн тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

22.4.Оюуны өмчийн байгууллага нь шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийн бүрдэл хангагдаагүй гэж үзвэл нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх бөгөөд мэдүүлэг гаргагч уг мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулж ирүүлнэ.

22.5.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 22.4-т заасан хугацааг гурван сар хүртэл хугацаагаар сунгуулах хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

22.6.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 22.4, 22.5-д заасан хугацаанд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ирүүлээгүй бол оюуны өмчийн байгууллага мэдүүлэг гаргагчийг патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгосон тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

22.7.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 22.5, 22.6-д заасан хугацаанд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ирүүлсэн боловч энэ нь мэдүүлгийн бүрдлийн шаардлага хангаагүй бол оюуны өмчийн байгууллага мэдүүлэг гаргагчид бүрдэл хангуулах тухай шаардлагыг мэдэгдэх бөгөөд мэдүүлэг гаргагч нь уг шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийж ирүүлнэ. Энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

22.8.Оюуны өмчийн байгууллага нь патентын мэдүүлэг энэ хуулийн 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг тогтоох зорилгоор шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлтийг энэ хуулийн 22.2-т заасан шаардлагыг хангасан өдрөөс хойш дөрвөн сарын дотор, ашигтай загварын мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлтийг энэ хуулийн 22.2-т заасан шаардлагыг хангасан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор хийнэ.

22.9.Дэвшүүлж байгаа шинэ бүтээл, ашигтай загвар нь энэ хуулийн 6, 7, 9, 10 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангаагүй бол оюуны өмчийн байгууллага нь патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгож, мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

22.10.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загварын тодорхойлолт, томьёолол, товч тайлбар, зураг, бүдүүвч нь энэ хуулийн 17, 18, 19, 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй гэж үзвэл патентын мэдүүлэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

22.11.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 22.10-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ирүүлээгүй бол мэдүүлэг гаргагчийг патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцно. Энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

22.12.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 22.11-д заасан хугацааг шинэ бүтээлийн хувьд гурван сар хүртэл хугацаагаар, ашигтай загварын хувьд нэг сар хүртэл хугацаагаар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

22.13.Энэ хуулийн 22.11, 22.12-т заасан хугацааны дотор ирүүлсэн нэмэлт, өөрчлөлт нь энэ хуулийн 17, 18, 19, 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй бол энэ тухай оюуны өмчийн байгууллага мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэх ба мэдүүлэг гаргагч уг шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийж ирүүлнэ. Энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

22.14.Энэ хуулийн 22.13-т заасан хугацаанд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ирүүлээгүй бол мэдүүлэг гаргагчийг патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.             

22.15.Патентын мэдүүлгийг энэ хуулийн 17, 18, 19, 20 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзвэл энэ тухай патентын мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлтийн дүгнэлт гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

22.16.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 22.1, 22.3, 22.4, 22.6, 22.7, 22.9, 22.10, 22.11, 22.13, 22.14, 22.15-д заасан мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

23 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг салгах, нэгтгэх, өөрчлөлт оруулах, шилжүүлэх, татгалзах

Хэвлэх

23.1.Мэдүүлэг гаргагч нь анхдагч огнооноос хойш мөн чанарын шүүлтийн явцын хэдийд ч анх мэдүүлсэн тодорхойлолтын агуулга, томьёоллын хүрээнд дараах өөрчлөлтийг оруулж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө:

23.1.1.патентын мэдүүлгээ хоёр ба түүнээс дээш патентын мэдүүлэгт салгах тухай хүсэлт гаргах;

23.1.2.хамтаар ашиглагдах шинэ бүтээлийн хэд хэдэн патентын мэдүүлгийг нэгтгэх;

23.1.3.хамтаар ашиглагдах ашигтай загварын хэд хэдэн патентын мэдүүлгийг нэгтгэх;

23.1.4.патентын мэдүүлэгтээ нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

23.1.5.энэ хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан шинэ бүтээлийн мэдүүлгийг ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт шилжүүлэх;

23.1.6.энэ хуулийн 5, 6, 7 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг шинэ бүтээлийн патентын мэдүүлэгт шилжүүлэх.

23.2.Салгасан патентын мэдүүлэг тус бүр үндсэн патентын мэдүүлгийн анхдагч болон давамгайлах огноо авах эрхтэй. Салгасан патентын мэдүүлэг тус бүрд үйлчилгээний хөлс төлнө.

23.3.Мэдүүлэг гаргагч нь анхдагч огнооноос мөн чанарын шүүлтийн явцын хэдийд ч патентын мэдүүлгээсээ татгалзаж, хэрэгсэхгүй болгуулж болно.

23.4.Энэ хуулийн 23.3-д заасны дагуу хэрэгсэхгүй болсон патентын мэдүүлэг нь нийтэд илэрхий болоогүй бол тухайн патентын мэдүүлгийг техникийн өмнөх түвшинд хамааруулахгүй бөгөөд тухайн шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг дахин гаргаж болно.

23.5.Энэ хуулийн 23.1-д заасан өөрчлөлт нь анх ирүүлсэн тодорхойлолтын агуулгыг өөрчлөхөөр бол шинээр мэдүүлэг гаргана.

24 дүгээр зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт хайлт хийх, нийтэд мэдээлэх

Хэвлэх

24.1.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загварын техникийн өмнөх түвшинг тогтоох зорилгоор хайлт хийж, тайлан гаргана.

24.2.Энэ хуулийн 22.15-д заасан мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлтийн дүгнэлт гарсан өдрөөс хойш шинэ бүтээлийн хайлтын тайланг есөн сарын дотор, ашигтай загварын хайлтын тайланг нэг сарын дотор гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

24.3.Мэдүүлэг гаргагч нь хайлтын тайлан хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дотор шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэгтээ тодорхойлолтын хүрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

24.4.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 24.3-т заасан хугацааг гурав хүртэл сараар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

24.5.Хайлтын тайлан нь шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгох, эсхүл патент олгохоос татгалзах үндэслэл болохгүй.

24.6.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээлийн хайлтын тайланг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шинэ бүтээлийн ном зүй, тодорхойлолт, томьёолол, товч тайлбар, зураг, бүдүүвчийг хайлтын тайлангийн хамт албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

24.7.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 24.6-д заасны дагуу түүнийг нийтлэхээс өмнө патентын мэдүүлгийн талаар гуравдагч этгээдэд мэдээлэл өгөхгүй бөгөөд патентын мэдүүлгийн агуулгыг нууцална.

24.8.Албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтлэгдсэн шинэ бүтээлийг патент олгох хүртэлх хугацаанд түр хамгаалалтад авах бөгөөд энэ хугацаанд мэдүүлэг гаргагчийн зөвшөөрөлгүйгээр уг шинэ бүтээлийг аливаа хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.

25 дугаар зүйл.Шинэ бүтээлийн патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийх, нийтэд мэдээлэх

Хэвлэх

25.1.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээлийн патентын мэдүүлгийн мөн чанарын шүүлтийг мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтийг үндэслэн хийнэ.

25.2.Мэдүүлэг гаргагч нь мөн чанарын шүүлт хийлгэх тухай хүсэлтийг анхдагч огнооноос хойш 15 сарын дотор оюуны өмчийн байгууллагад гаргах бөгөөд үйлчилгээний хөлс төлнө.

25.3.Оюуны өмчийн байгууллага нь энэ хуулийн 25.2-т заасан хүсэлтийг хүлээн авсан бол шинэ бүтээлийн патентын мэдүүлгийн мөн чанарын шүүлтийг энэ хуулийн 24.6-д заасны дагуу албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлсэн өдрөөс хойш 12 сарын дотор хийж гүйцэтгэнэ.

25.4.Дэвшүүлж байгаа шинэ бүтээлийн шийдэл нь энэ хуулийн 5, 6, 7 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан эсэхийг тогтоох зорилгоор оюуны өмчийн байгууллага мөн чанарын шүүлт хийж, тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

25.5.Дэвшүүлж байгаа шинэ бүтээлийн шийдэл нь энэ хуулийн 5, 6, 7 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан бол мөн чанарын шүүлтийн тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээлийн ном зүй, товч тайлбар, тодорхойлолт, томьёоллыг албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

25.6.Мөн чанарын шүүлтийн явцад патентын мэдүүлэгт энэ хуулийн 17, 18, 19, 20, 23 дугаар зүйлд заасан шаардлагад хамаарах болон бусад зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж шинжээч үзвэл энэ тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

25.7.Мөн чанарын шүүлт хийх явцад олон улсын урьдчилсан шүүлтийн байгууллагын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч болно.

25.8.Дэвшүүлж байгаа шинэ бүтээлийн шийдэл нь энэ хуулийн 5, 6, 7 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй бол патент олгохоос татгалзаж, мөн чанарын шүүлтийн тайланг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

25.9.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 25.8-д заасан тайланг эс зөвшөөрвөл түүнийг хүлээж авсан өдрөөс хойш нэг сарын дотор үндэслэл бүхий хариуг оюуны өмчийн байгууллагад ирүүлнэ.

25.10.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 25.9-д заасан хугацааг гурав хүртэл сараар сунгуулах хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

25.11.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 25.9-д заасан хариуг хүлээж авснаас хойш нэг сарын дотор шинэ бүтээлийн патентын мэдүүлгийг дахин хянаж, зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзвэл энэ тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

25.12.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 25.6, 25.11-д заасан мэдэгдлийг хүлээж авсан өдрөөс хойш нэг сарын дотор зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг хийж ирүүлэх бөгөөд мэдүүлэг гаргагч энэ хугацааг гурав хүртэл сараар сунгуулах хүсэлт гаргаж болно.

25.13.Энэ хуулийн 25.12-т заасан хугацаанд зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг хийж ирүүлээгүй бол оюуны өмчийн байгууллага эцсийн дүгнэлт гаргаж, холбогдох шийдвэрийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

25.14.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийх журмыг оюуны өмчийн байгууллага батална.

26 дугаар зүйл.Ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийх, нийтэд мэдээлэх

Хэвлэх

26.1.Оюуны өмчийн байгууллага хайлтын тайланг эцэслэн гаргасан өдрөөс хойш гурван сарын дотор ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийнэ.

26.2.Дэвшүүлж байгаа ашигтай загварын шийдэл нь энэ хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан эсэхийг тогтоох зорилгоор оюуны өмчийн байгууллага мөн чанарын шүүлт хийж, тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

26.3.Дэвшүүлж байгаа ашигтай загварын шийдэл нь энэ хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан бол мөн чанарын шүүлтийн тайланг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор оюуны өмчийн байгууллага ашигтай загварын ном зүй, товч тайлбар, тодорхойлолт, томьёоллыг мөн чанарын шүүлтийн тайлангийн хамт албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

26.4.Мөн чанарын шүүлтийн явцад патентын мэдүүлэгт зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж шинжээч үзвэл энэ тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

26.5.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 26.4-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш нэг сарын дотор мэдүүлэгт зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг хийж ирүүлнэ.

26.6.Энэ хуулийн 26.5-д заасан зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээж авснаас хойш нэг сарын дотор шинжээч тухайн ашигтай загварын мэдүүлэгт патент олгох эсэх талаар шинжээчийн дүгнэлт гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

26.7.Энэ хуулийн 26.5-д заасан хугацаанд хариу ирүүлээгүй тохиолдолд шинжээч тухайн ашигтай загварын мэдүүлэгт патент олгох эсэх талаар шинжээчийн дүгнэлт гаргаж, шийдвэрийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАРЫН ХАМГААЛАЛТ

27 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын хамгаалалт

Хэвлэх

27.1.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварыг энэ хуульд заасны дагуу олгосон патентаар хамгаална.

28 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентаар хамгаалагдах зүйл, шалгуур

Хэвлэх

28.1.Бүтээгдэхүүний загвар нь шинэ болон өвөрмөц шинжийг агуулсан бол патентаар хамгаалагдана.

28.2.Бүтээгдэхүүний загварын шийдэл нь анхдагч огноо, эсхүл давамгайлах огнооноос өмнө Монгол Улсад болон гадаад улсад нийтэд илэрхий болоогүй бол шинэ гэж үзнэ.

28.3.Бүтээгдэхүүний загварын шийдлийн гадаад гоо зүйн онцлог шинж чанар нь оюуны бүтээлч шинжийг агуулж байвал түүнийг өвөрмөц шинжтэй гэж үзнэ.

28.4.Бүтээгдэхүүний загварыг, эсхүл түүнд хамаарах мэдээллийг зохион бүтээгч буюу мэдүүлэг гаргагч өөрөө, эсхүл уг мэдээллийг шууд буюу шууд бусаар олж авсан этгээд мэдүүлэг гаргагчийн зөвшөөрөлгүйгээр нийтэд илэрхий болгосон хэдий ч мэдүүлэг гаргах эрх бүхий этгээд тэрхүү өдрөөс хойш зургаан сарын дотор уг бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийг оюуны өмчийн байгууллагад гаргасан бол энэ нь шинэ гэх шалгуурыг үгүйсгэх нөхцөл болохгүй бөгөөд мэдүүлэг гаргагч үүнийг нотлох үүрэгтэй.

29 дүгээр зүйл.Бүтээгдэхүүний загварт тооцохгүй зүйл

Хэвлэх

29.1.Монгол Улсын төрийн сүлд, туг, далбаа, тамга, шагнал, одон, медаль болон гадаад улсын төрийн бэлгэ тэмдэг, далбаа, сүлд, Монгол Улсын төрийн байгууллагын албан ёсны бэлгэ тэмдэг, тусгай тэмдэгт болон баталгаа, хяналтын тэмдэг, мөнгөн тэмдэгтээс бүрдсэн, эсхүл тэдгээртэй ижил, төсөөтэй загварыг бүтээгдэхүүний загварт тооцохгүй.

30 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патент олгохгүй зүйл

Хэвлэх

30.1.Дараах зүйлд бүтээгдэхүүний загварын патент олгохгүй:

30.1.1.бүтээгдэхүүний загварын шийдэл нь бүтээгдэхүүний техникийн болон үндсэн зориулалтад хамаарах бол;

30.1.2.бүтээгдэхүүний загвар нь бүртгэгдсэн барааны тэмдгээс бүрдсэн бол;

30.1.3.бүтээгдэхүүний загвар нь зохиогчийн эрхийг зөрчихөөр бол;

30.1.4.нийгмийн дэг журам, зан суртахуунд харш бол.

31 дүгээр зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патент авах эрх, зохион бүтээгчийн нэрийг дурдах

Хэвлэх

31.1.Бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээгч, эсхүл түүнээс эрх шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээд бүтээгдэхүүний загварын патент авах эрхтэй.

31.2.Бүтээгдэхүүний загварын патент авахад энэ хуулийн 11, 12, 13 дугаар зүйл нэгэн адил хамаарна.

32 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг гаргах

Хэвлэх

32.1.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийг энэ хуулийн 31.1-д заасан этгээд оюуны өмчийн байгууллагад цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргана.

32.2.Мэдүүлэг гаргагч бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг гаргахдаа оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлж болно.

32.3.Монгол Улсад байнга оршин суудаггүй, эсхүл үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, эсхүл гадаад улсын хуулийн этгээд бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг гаргахдаа оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлнэ.

33 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг

Хэвлэх

33.1.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг дараах зүйлээс бүрдэнэ:

33.1.1.оюуны өмчийн байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

33.1.2.бүтээгдэхүүний загварын зураг;

33.1.3.бүтээгдэхүүний загварын тодорхойлолт;

33.1.4.оюуны өмчийн байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан зохион бүтээгчийн баталгаа;

33.1.5.зохион бүтээгчээс бусад этгээд патентын мэдүүлэг гаргах бол патент авах эрхээ нотолсон баримт;             

33.1.6.мэдүүлэг гаргагч нь оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлсэн бол итгэмжлэл;

33.1.7.давамгайлах эрх хүссэн бол үүнийг нотлох баримт;

33.1.8.үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;

33.1.9.хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт, хуудасны тоо.

33.2.Энэ хуулийн 33.1.1-д заасан өргөдөлд дараах зүйлийг тусгана:

33.2.1.бүтээгдэхүүний загварын патент авах тухай хүсэлт;

33.2.2.бүтээгдэхүүний загварыг илэрхийлэх ерөнхий нэр;

33.2.3.бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал;

33.2.4. бүтээгдэхүүний загварын тоо;

33.2.5.мэдүүлэг гаргагч нь хувь хүн бол түүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хаяг, харьяалал, байнга оршин суудаг улсын нэр, гарын үсэг;

33.2.6.мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, хэлбэр, албан ёсны хаяг, үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр, үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг;

33.2.7.зохион бүтээгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хаяг, харьяалал, байнга оршин суудаг улсын нэр;

33.2.8.мэдүүлэг гаргагчийг оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч төлөөлж байгаа бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, тусгай зөвшөөрлийн дугаар, хаяг, гарын үсэг;

33.2.9.давамгайлах эрх хүсэх тохиолдолд энэ тухай мэдэгдэл.

33.3.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийг монгол хэлээр үйлдэнэ.

33.4.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6-д заасан баримт бичгийг бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг гаргах үед, эсхүл патентын мэдүүлэг гаргасан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор ирүүлнэ.

33.5.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 33.4-т заасан хугацааг нэг сар хүртэл хугацаагаар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

33.6.Энэ хуулийн 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6-д заасан зохион бүтээгчийн баталгаа, нотлох баримт, итгэмжлэлийг энэ хуулийн 33.4, 33.5-д заасан хугацаанд оюуны өмчийн байгууллагад ирүүлээгүй бол патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, оюуны өмчийн байгууллага патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

33.7.Бүтээгдэхүүний загварын нэр нь товч, тодорхой, бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилалд хамаарах нэр томьёог баримталсан байх бөгөөд хийсвэр, эсхүл бэлгэдлийн шинжтэй байж болохгүй.

33.8.Бүтээгдэхүүний загварын тодорхойлолтод тухайн бүтээгдэхүүний загварын гадаад дүрс, хийц, хэлбэр, өнгө, бүтцийн болон хээ чимэглэлийн шинэ болон өвөрмөц шинжийг тодорхойлон бичнэ.

33.9.Бүтээгдэхүүний загварын зураг нь тухайн бүтээгдэхүүний загварын шинэ болон өвөрмөц шинжийг бүрэн харуулсан байна.

33.10.Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын нэг ангилалд хамаарах 50 хүртэл бүтээгдэхүүний загварыг нэг патентын мэдүүлгээр мэдүүлж болно.

33.11.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэгт тавих шаардлага, патентын мэдүүлэг бүртгэх, улсын бүртгэл хөтлөх, тэдгээрт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой журмыг оюуны өмчийн байгууллага батална.

34 дүгээр зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын давамгайлах огноо

Хэвлэх

34.1.Мэдүүлэг гаргагч нь патентын мэдүүлэгтээ Парисын конвенцын, эсхүл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн улсад гаргасан давамгайлах эрх үүсэх үндэслэл болсон өмнөх нэг, эсхүл түүнээс дээш патентын мэдүүлэгт үндэслэн Парисын конвенцын 4 дүгээр зүйлийн дагуу давамгайлах эрх хүсэж болно.

34.2.Энэ хуулийн 34.1-д заасан давамгайлах эрх олгогдох хугацаа нь зургаан сар байх бөгөөд уг хугацааг Парисын конвенцын 4 дүгээр зүйлийн дагуу тооцно.

34.3.Мэдүүлэг гаргагч нь Парисын конвенцын, эсхүл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн улсын нутаг дэвсгэрт зохион байгуулагдсан албан ёсны болон албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын үзэсгэлэнд бүтээгдэхүүний загварыг нийтэд дэлгэсэн бол нийтэд дэлгэсэн өдрөөс хойш зургаан сарын дотор үзэсгэлэнгийн давамгайлах эрх хүсэж болно.

34.4.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 34.1, 34.3-т заасан эрхийг хүссэн бол энэ тухай нотлох баримтыг патентын мэдүүлэгтээ хавсаргана.

34.5.Энэ зүйлд энэ хуулийн 21.7, 21.8 дахь хэсэг нэгэн адил хамаарна.

35 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг хүлээн авах, анхдагч огноо тогтоох

Хэвлэх

35.1.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор патентын мэдүүлэг хүлээн авсан тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.

35.2.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 33, 34 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг патентын мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор хянана.

35.3.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 33, 34 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан гэж үзвэл патентын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөр анхдагч огноог тогтоож, патентын мэдүүлгийн улсын бүртгэлд бүртгэсэн тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

35.4.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 33, 34 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй гэж үзвэл нэг сарын дотор зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийх тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

35.5.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 35.4-т заасан хугацааг нэг сар хүртэл хугацаагаар сунгуулах хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

35.6.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 35.4, 35.5-д заасан хугацаанд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ирүүлээгүй бол оюуны өмчийн байгууллага мэдүүлэг гаргагчийг патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгосон тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

35.7.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 35.1, 35.3, 35.4, 35.6-д заасан мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

36 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийг салгах, нэгтгэх, өөрчлөлт оруулах, татгалзах

Хэвлэх

36.1.Анхдагч огнооноос хойш мөн чанарын шүүлтийн явцад бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг гаргагч хэдийд ч үйлчилгээний хөлс төлж дараах хүсэлтийг гаргах эрхтэй байна:

36.1.1.бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгээ хоёр болон түүнээс дээш бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэгт салгах тухай хүсэлт гаргах;

36.1.2.хамтаар ашиглагдах, эсхүл бүтээгдэхүүний загварын нэг ангилалд хамаарах бүтээгдэхүүний загварын хэд хэдэн патентын мэдүүлгийг нэгтгэх;

36.1.3.патентын мэдүүлэгтээ өөрчлөлт оруулах.

36.2.Энэ хуулийн 36.1.1-д заасны дагуу салгасан патентын мэдүүлэг тус бүр нь үндсэн патентын мэдүүлгийн анхдагч болон давамгайлах огноо авах эрхтэй. Салгасан патентын мэдүүлэг тус бүрд үйлчилгээний хөлс төлнө.

36.3.Мэдүүлэг гаргагч нь анхдагч огнооноос хойш мөн чанарын шүүлтийн явцад хэдийд ч бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгээсээ татгалзаж, хэрэгсэхгүй болгуулах эрхтэй.

37 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийн мөн чанарын шүүлт хийх, нийтэд мэдээлэх

Хэвлэх

37.1.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийг энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шалгуурт нийцсэн эсэхийг тогтоох зорилгоор анхдагч огнооноос хойш есөн сарын дотор бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийж, тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

37.2.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан бол оюуны өмчийн байгууллага тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор бүтээгдэхүүний загварын ном зүй, тодорхойлолт, зургийг албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

37.3.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангаагүй бол оюуны өмчийн байгууллага энэ тухай дүгнэлт гаргах ба түүнийг үндэслэн бүтээгдэхүүний загварт патент олгохоос татгалзах тухай урьдчилсан шийдвэр гаргаж, шүүлтийн тайлангийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

37.4.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 37.3-т заасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл түүнийг хүлээж авснаас хойш нэг сарын дотор үндэслэл бүхий хариуг оюуны өмчийн байгууллагад ирүүлнэ.

37.5.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 37.4-т заасан хариуг хүлээж авснаас хойш нэг сарын дотор тухайн бүтээгдэхүүний загварт патент олгох эсэх талаар эцсийн шийдвэр гаргаж, шийдвэрийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

37.6.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 37.4-т заасан хариуг зохих хугацаанд ирүүлээгүй бол оюуны өмчийн байгууллага тухайн бүтээгдэхүүний загварт патент олгохоос татгалзах тухай эцсийн шийдвэр гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

37.7.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийх журмыг оюуны өмчийн байгууллага батална.

37.8.Албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүний загварыг патент олгох хүртэлх хугацаанд түр хамгаалалтад авах бөгөөд энэ хугацаанд мэдүүлэг гаргагчийн зөвшөөрөлгүйгээр уг бүтээгдэхүүний загварыг аливаа хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ПАТЕНТ ОЛГОХ, ПАТЕНТЫН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА, ПАТЕНТЫН ХУРААМЖ

38 дугаар зүйл.Сонирхогч этгээдийн эсэргүүцэл

Хэвлэх

38.1.Энэ хуулийн 25.5, 37.2-т заасны дагуу шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш гурван сарын дотор сонирхогч этгээд дараах үндэслэлээр оюуны өмчийн байгууллагад эсэргүүцэл гаргаж болно:

38.1.1.шинэ бүтээл нь энэ хуулийн 5, 6, 7 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй;

38.1.2.бүтээгдэхүүний загвар нь энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй.

38.2.Энэ хуулийн 38.1-д заасан хугацаанд эсэргүүцэл гаргасан бол оюуны өмчийн байгууллага нь эсэргүүцэл хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг сарын дотор анхны шинжээчийг оролцуулахгүйгээр гурван шинжээчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр мөн чанарын шүүлт дахин хийж, дүгнэлт гаргаж, сонирхогч этгээд болон мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

38.3.Сонирхогч этгээд, эсхүл мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 38.2-т заасан дүгнэлтийг эс зөвшөөрвөл шийдвэр хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гомдол гаргах эрхтэй.

38.4.Сонирхогч этгээд 38.3-т заасан хугацаанд Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гомдол гаргасан бол гомдлыг шийдвэрлэх хүртэл оюуны өмчийн байгууллага патент олгох эсэх талаар шийдвэр гаргахыг хойшлуулна.

39 дүгээр зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын патент олгох

Хэвлэх

39.1.Энэ хуулийн 25.5, 37.2-т заасны дагуу шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш гурван сарын дотор сонирхогч этгээд эсэргүүцэл гаргаагүй бол оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварт патент олгоно.

39.2.Ашигтай загвар нь энэ хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан тухай мөн чанарын шүүлтийн дүгнэлтэд үндэслэн ашигтай загварын патент олгоно.

39.3.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын патентыг цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр олгож болно.

39.4.Патентын загварыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

40 дүгээр зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын патентын хүчинтэй хугацаа

Хэвлэх

40.1.Патент нь дараах хугацаанд хүчинтэй байна:

40.1.1.шинэ бүтээлийн патент анхдагч огнооноос хойш 20 жил;

40.1.2.ашигтай загварын патент анхдагч огнооноос хойш 10 жил;

40.1.3.бүтээгдэхүүний загварын патент анхдагч огнооноос хойш 15 жил.

41 дүгээр зүйл.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патентын хураамж

Хэвлэх

41.1.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамжийг Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд[4] заасны дагуу төлнө.

41.2.Патентыг хүчинтэй байлгах эхний таван жилийн хураамжийг патент олгосон өдрөөс хойш зургаан сарын дотор, патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны дараагийн жилүүдийн хураамжийг тухайн патентын хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө төлнө.

41.3.Энэ хуулийн 41.2-т заасан хугацаанд патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамжийг төлөөгүй бөгөөд энэ хуулийн 41.4-т заасны дагуу хүсэлт гаргаагүй бол патент эзэмшигчийг патентын эрхээсээ татгалзсанд тооцож, оюуны өмчийн байгууллага патентыг хүчингүй болгох бөгөөд энэ тухай албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

41.4.Энэ хуулийн 41.3-т заасан хөнгөлөлтийн хугацаа дууссанаас хойш патент эзэмшигчийн хүсэлтээр патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамж төлөх хугацааг 12 сараар сэргээж болно. Энэ тохиолдолд зохих үйлчилгээний хөлс төлнө.

41.5.Энэ хуулийн 41.3-т заасан хугацаанд патент ашиглах эрхгүй этгээд патентыг ашигласан бол патент эзэмшигчийн эрхийг зөрчсөнд тооцно. Энэ хуулийн 41.4-т зааснаар патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамж төлөх хугацааг сэргээлгэж, зохих хураамжийг төлөх хүртэл хугацаанд патент ашиглах эрхгүй этгээд патентыг ашиглаж эхэлсэн бол түүнийг шударгаар ашигласан гэж үзэж, патентын эрхийг зөрчсөнд тооцохгүй.

41.6.Патент эзэмшигч патентыг эзэмшихээс болон патентын хураамж төлөхөөс татгалзсан тохиолдолд энэ хуулийн 41.4-т заасан патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамж төлөх хугацааг сэргээлгэх хүсэлт гаргах эрхгүй.

41.7.Энэ хуулийн 41.4-т заасан хугацаанд патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамжийг төлөөгүй бол патент эзэмшигчийг патентын эрхээсээ татгалзсанд тооцож, патентыг хүчингүй болгох бөгөөд энэ тухай албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ОЛОН УЛСЫН МЭДҮҮЛЭГ

42 дугаар зүйл.Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу оюуны өмчийн байгууллага нь хүлээн авагч байгууллага байх

Хэвлэх

42.1.Монгол Улсын иргэн, эсхүл Монгол Улсад байнга оршин суудаг гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу гаргасан патентын олон улсын мэдүүлгийн хувьд хүлээн авагч байгууллага нь оюуны өмчийн байгууллага байна.

42.2.Оюуны өмчийн байгууллагад гаргах патентын олон улсын мэдүүлгийг Патентын хамтын ажиллагааны гэрээнд заасан хэлээр үйлдэх бөгөөд патентын олон улсын мэдүүлгийн дамжуулалтын хураамжийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын олон улсын товчоонд төлнө.

43 дугаар зүйл.Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу оюуны өмчийн байгууллага нь нэр заагдсан байгууллага байх

Хэвлэх

43.1.Монгол Улсад патент авах зорилгоор шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын олон улсын мэдүүлэгт Монгол Улсыг нэр заасан бол оюуны өмчийн байгууллага нь нэр заагдсан байгууллага байна.

43.2.Энэ хуулийн 43.1-д заасан патентын олон улсын мэдүүлгийг энэ хуулийн дагуу гаргасан патентын мэдүүлэгтэй адилтган үзэх бөгөөд анхдагч огноог Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу тогтоосон олон улсын анхдагч огноогоор тогтооно.

43.3.Энэ хуулийн 43.2-т заасан анхдагч огноог зөвхөн техникийн өмнөх түвшин тогтоох болон патентын хүчинтэй хугацаа тооцох зорилгоор ашиглана.

44 дүгээр зүйл.Патентын олон улсын мэдүүлгийг үндэсний үе шатанд мэдүүлэх, хүлээн авах, шийдвэрлэх

Хэвлэх

44.1.Мэдүүлэг гаргагч Монгол Улсыг нэр заасан бол давамгайлах огнооноос хойш 31 сарын дотор патентын олон улсын мэдүүлгээ оюуны өмчийн байгууллагад гаргана.

44.2.Энэ хуулийн 44.1-д заасан хугацаанд патентын олон улсын мэдүүлгийг оюуны өмчийн байгууллагад гаргаагүй бол патентын олон улсын мэдүүлгийг үндэсний үе шатанд мэдүүлээгүйд тооцно.

44.3.Мэдүүлэг гаргагч нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас энэ хуулийн 44.1-д заасан хугацаанд патентын олон улсын мэдүүлгээ гаргаагүй бол үндэсний үе шатанд мэдүүлэх эрхээ сэргээлгэх тухай хүсэлтийг оюуны өмчийн байгууллагад гаргаж болно.

44.4.Патентын олон улсын мэдүүлэгт давамгайлах эрх хүссэн бөгөөд олон улсын мэдүүлгийн анхдагч огноо нь давамгайлах эрхийн хугацаа дууссан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор байвал мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтийг үндэслэн давамгайлах эрхийг сэргээж болно.

44.5.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 44.3, 44.4-т заасан хүсэлтийг энэ хуулийн 16.9-д заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

44.6.Патентын олон улсын мэдүүлгийг үндэсний үе шатанд мэдүүлэхэд энэ хуулийн 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 дүгээр зүйлд заасныг баримтална.

44.7.Оюуны өмчийн байгууллага патентын олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авах, шийдвэрлэхдээ Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ болон түүнийг дагаж гарсан дүрэм, журам, заавар, энэ хууль болон энэ хуулийн 16.9-д заасан журмыг дагаж мөрдөнө.

45 дугаар зүйл.Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлсэн бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн мэдүүлэг

Хэвлэх

45.1.Монгол Улсыг нэр заасан бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийг энэ хуулийн дагуу гаргасан бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэгтэй адилтган үзэх бөгөөд анхдагч огноог Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын олон улсын товчоонд мэдүүлсэн огноогоор тогтооно.

45.2.Монгол Улсыг нэр заасан бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн мэдүүлэг нь энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхэд оюуны өмчийн байгууллага мөн чанарын шүүлт хийнэ.

45.3.Энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй гэж үзвэл оюуны өмчийн байгууллага тухайн бүтээгдэхүүний загварыг бүртгэхээс татгалзсан тухай мэдэгдлийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын олон улсын товчоонд хүргүүлнэ.

45.4.Оюуны өмчийн байгууллага нь бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн мэдүүлэг хүлээн авах, шийдвэрлэхдээ Гаагийн хэлэлцээр болон түүнийг дагаж гарсан дүрэм, журам, заавар, энэ хууль болон энэ хуулийн 37.7-д заасан журмыг дагаж мөрдөнө.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ПАТЕНТЫН ЭРХ, ПАТЕНТ ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ

46 дугаар зүйл.Зохион бүтээгч, патент эзэмшигчийн эрх

Хэвлэх

46.1.Зохион бүтээгч дараах эрх эдэлнэ:

46.1.1.патентын мэдүүлэг гаргах, патент эзэмших;

46.1.2.патентын мэдүүлэг гаргах эрхээ бусдад шилжүүлэх, өв залгамжлуулах;

46.1.3.патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын ашиглалтаас төлбөр авах.

46.2.Патент эзэмшигч дараах эрх эдэлнэ:

46.2.1.патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг бусдад лицензийн гэрээгээр ашиглуулах;

46.2.2.патентын эрх шилжүүлэх, өв залгамжлуулах;

46.2.3.патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг бусад этгээд зөвшөөрөлгүй ашиглахаас хамгаалуулах;

46.2.4.зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах.

46.3.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хамтран зохион бүтээгчид шинэ бүтээл, ашигтай загвар, эсхүл бүтээгдэхүүний загвартай холбоотой харилцаанд тэгш эрх эдэлж, үүрэг хүлээх бөгөөд патентын мэдүүлэг гаргах, патент авах, бусад этгээдэд бүтээлээ ашиглуулах, худалдах, шилжүүлэх, үнэлэх эрхийг хамтран эдэлнэ.

47 дугаар зүйл.Патентаар олгогдох эрх

Хэвлэх

47.1.Патентын эрхийн хамгаалалтын хүрээг шинэ бүтээл, ашигтай загварын хувьд томьёололд зааснаар, бүтээгдэхүүний загварын хувьд тодорхойлолтод зааснаар тодорхойлно.

47.2.Патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, эсхүл бүтээгдэхүүний загварыг патент эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бусад этгээд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглахыг хориглоно.

47.3.Дараах үйлдлийг патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг ашигласанд тооцно:

47.3.1.патентаар хамгаалагдсан бүтээгдэхүүнийг, эсхүл патентаар хамгаалагдсан аргаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, зах зээлд нийлүүлэх, импортлох, худалдах санал гаргах, худалдах, хэрэглэх, эсхүл эдгээр зорилгоор хадгалах;

47.3.2.патентаар хамгаалагдсан аргыг хэрэглэх.

48 дугаар зүйл.Патентын эрхийн зөрчилд тооцохгүй үйлдэл

Хэвлэх

48.1.Патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг дараах байдлаар ашигласныг патент эзэмшигчийн онцгой эрхийн зөрчилд тооцохгүй:

48.1.1.патент эзэмшигч өөрөө, эсхүл түүний зөвшөөрөлтэйгөөр бусад этгээд бараа бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын зах зээлд нэвтрүүлснээс хойш тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдах, худалдахаар санал болгох, эсхүл хэрэглэх;

48.1.2.эрдэм шинжилгээ, сургалт, туршилтын ажилд хэрэглэх;

48.1.З.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт түр орж ирсэн гадаад улсын тээврийн хэрэгсэлд хэрэглэх;

48.1.4.ашиг олох зорилгогүйгээр хувийн хэрэгцээнд хэрэглэх;

48.1.5.анхдагч огнооноос өмнө тухайн шийдлийг Монгол Улсад шударгаар ашиглаж байсан, эсхүл ашиглах бэлтгэлийг хангасан байсан бол.

48.2.Энэ хуулийн 48.1.5-д заасан этгээд патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг үйлдвэрлэлд ашиглах эрхтэй байх бөгөөд тус шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх эрхгүй байна.

49 дүгээр зүйл.Патентыг хүчингүйд тооцох

Хэвлэх

49.1.Хууль ёсны эрх ашиг нь хөндөгдсөн этгээд патентыг хүчингүйд тооцуулах хүсэлтийг дараах тохиолдолд Оюуны өмчийн тухай хуулийн 11.3-т заасан Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гаргаж болно:

49.1.1.патент авах эрхгүй этгээдэд патент олгосон;

49.1.2.патентын мэдүүлэг гаргахдаа худал мэдээлэл өгсөн, хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн;

49.1.3.патентын мэдүүлгийн шаардлага хангаагүй шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварт патент олгосон;

49.1.4.патентын шалгуур хангаагүй шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварт патент олгосон;

49.1.5.патентаар хамгаалагдахгүй зүйлд патент олгосон.

49.2.Энэ хуулийн 49.1-д заасны дагуу патентыг хүчингүйд тооцсон бол оюуны өмчийн байгууллага улсын бүртгэлд зохих өөрчлөлт оруулж, албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

49.3.Энэ хуулийн 49.2-т заасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл түүнийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор холбогдох этгээд гомдлоо шүүхэд гаргаж болно.

50 дугаар зүйл.Патентын улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

Хэвлэх

50.1.Мэдүүлэг гаргагчийн, эсхүл патент эзэмшигчийн хүсэлтээр патентын улсын бүртгэлд дараах өөрчлөлт оруулна:

50.1.1.мэдүүлэг гаргагчийн, эсхүл патент эзэмшигчийн нэр, хаяг өөрчлөх;

50.1.2.патент эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх.

50.2.Мэдүүлэг гаргагч, эсхүл патент эзэмшигч нь өөрийн нэр, хаяг өөрчлөгдсөн, патент эзэмшигчийн эрх шилжсэн талаар өөрчлөлт орсон өдрөөс хойш зургаан сарын дотор патентын улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай хүсэлт гаргана. Энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс, патент эзэмшигчийн эрх борлуулсан, шилжүүлсэнтэй холбогдох татварыг тус тус төлсөн байна.

50.3.Оюуны өмчийн байгууллага нь патентын улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан бол энэ тухай албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

50.4.Оюуны өмчийн байгууллага нь энэ хуульд заасан оюуны өмчийн эрхийн бүртгэл, эрх эзэмшигчийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг татварын байгууллагатай харилцан солилцоно.

51 дүгээр зүйл.Лицензийн гэрээ

Хэвлэх

51.1.Лицензийн гэрээ нь дараах төрөлтэй байна:

51.1.1.патент эзэмшигч нь патентыг гуравдагч этгээдэд нэгэн зэрэг ашиглуулахгүй байх нөхцөлөөр байгуулсан онцгой лицензийн гэрээ;

51.1.2.патент эзэмшигч нь патентыг гуравдагч этгээдэд нэгэн зэрэг ашиглуулахыг хязгаарлаагүй нөхцөлөөр байгуулсан энгийн лицензийн гэрээ.

51.2.Патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг ашиглуулах лицензийн гэрээг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр үйлдэх бөгөөд оюуны өмчийн байгууллагад бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно. Оюуны өмчийн байгууллага лицензийн гэрээг бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

51.3.Лицензийн гэрээг бүртгүүлэхэд улсын тэмдэгтийн хураамж төлнө.

51.4.Лицензийн гэрээнд дараах хязгаарлалтыг тогтоосон байж болно:

51.4.1.гэрээний хамрах хүрээ, газар нутгийн ба ашиглах хугацааны хязгаарлалт;

51.4.2.бараа, үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад нөлөөлөх нөхцөл;

51.4.3.патент эзэмшигчийн нэр хүнд, эсхүл патентын эрхэд хохирол учруулахгүй байх лиценз эзэмшигчийн үүрэг.

51.5.Лицензийн гэрээнд энэ хуулийн 51.4-т зааснаас өөрөөр хязгаарлалт тогтоохгүй бөгөөд шударга өрсөлдөөн, худалдаа, талуудын хууль ёсны ашиг сонирхлыг илт хязгаарлах шинжтэй нөхцөлийг агуулсан бол тус лицензийн гэрээг оюуны өмчийн байгууллага бүртгэхээс татгалзана.

51.6.Лицензийн гэрээг бүртгэсний дараа тухайн патент нь хүчингүй болсон бол бүртгэгдсэн лицензийн гэрээ хүчингүй болно.

51.7.Лицензийн гэрээний бүртгэлийн тухай мэдээллийг албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

52 дугаар зүйл.Албадан лиценз

Хэвлэх

52.1.Оюуны өмчийн байгууллага дараах тохиолдолд сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр патент эзэмшигчид зохих төлбөр төлөх болзолтойгоор, тодорхой хугацаанд патентыг албадан лицензээр ашиглуулахаар шийдвэрлэж болно:

52.1.1.үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, хүн, амьтны эрүүл мэнд, хүнсний хангамж зэрэг нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд шаардлагатай бол;

52.1.2.патент олгосон өдрөөс хойш таван жилийн хугацаанд патент эзэмшигч патентыг ашиглаагүй бол.

52.2.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 52.1-д заасан шийдвэрийг гаргахдаа дараах байдлыг харгалзана:

52.2.1.сонирхогч этгээд патент эзэмшигчид шийдвэр гаргах хангалттай хугацаа олгосон эсэх;

52.2.2.зохих хэмжээний төлбөр санал болгосон эсэх;

52.2.3.патент эзэмшигчийн татгалзал үндэслэлтэй эсэх.

52.3.Албадан лиценз дараах нөхцөлтэй байна:

52.3.1.патент эзэмшигч патентаа гуравдагч этгээдэд нэгэн зэрэг ашиглуулахыг хязгаарлахгүй;

52.3.2.албадан лиценз авагч этгээд уг лицензээ бусдад шилжүүлэх, ашиглуулах эрхгүй байх;

52.3.3.лицензийг ашиглах хүрээ нь Монгол Улсын зах зээлээр хязгаарлагдах;

52.3.4.энэ хуулийн 52.1.1-д заасан нөхцөл байдал арилсан бол лиценз олгогч лицензийг албадан хүчингүй болгуулах эрхтэй байх.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙЦААГЧ, МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛ

53 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн улсын байцаагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

53.1.Оюуны өмчийн улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч нь оюуны өмчийн улсын ерөнхий байцаагчид ажлаа хариуцан тайлагнах бөгөөд патентын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиглэлээр дараах эрх, үүрэгтэй байна:

53.1.1.хуульд заасан журмын дагуу хяналт шалгалт хийх обьектод саадгүй нэвтрэн орох;

53.1.2.хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай мэдээ, судалгаа, тайлбар, тодорхойлолт, бусад баримт бичгийг холбогдох хуулийн этгээд, байгууллага, албан тушаалтнаас үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;

53.1.3.хяналт шалгалтын явцад патентын хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам зөрчсөн үйлдлийг таслан зогсоох, зөрчилтэй баримт бичиг, эд юмсыг акт үйлдэн хураан авч, хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх, зөрчлийг арилгах талаар холбогдох иргэн, хуулийн этгээд, байгууллага, албан тушаалтанд шаардлага тавьж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах;

53.1.4.зөрчилтэй бүтээгдэхүүнийг худалдах, борлуулахыг хориглох, устгах буюу зохих шаардлагад харшлахгүй бол өөр зориулалтаар ашиглах шийдвэр гаргах, энэ тухай олон нийтэд зарлан мэдээлэх;

53.1.5.өөрийн хийсэн шалгалт, илрүүлсэн зөрчил, өгсөн албан шаардлага, гаргасан танилцуулга, дүгнэлт, торгох шийтгэлийн үндэслэл, үнэн зөвийг бүрэн хариуцах;

53.1.6.албан үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн төрийн болон албаны, байгууллагын, хувь хүний нууцыг задруулахгүй байх;

53.1.7.Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэл оногдуулах.

54 дүгээр зүйл.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл

Хэвлэх

54.1.Патентын эрхийн асуудлаар мэдүүлэг гаргагчийн гаргасан дараах гомдол, хүсэлтийг Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл хянан шийдвэрлэнэ:

54.1.1.энэ хуулийн 22.8, 35.2-т заасан мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлт, эсхүл энэ хуулийн 25.4, 26.2, 37.1-д заасан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын мөн чанарын шүүлтийн талаар гаргасан мэдүүлэг гаргагчийн гомдол;

54.1.2.патентын эрхийг энэ хуулийн 49 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр хүчингүйд тооцуулах тухай сонирхогч этгээдийн хүсэлт;

54.1.3.хуульд заасан бусад гомдол.

54.2.Энэ хуулийн 54.1.1-д заасан гомдлыг мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлтийн дүгнэлт, эсхүл мөн чанарын шүүлтийн тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гаргана.

54.3.Энэ хуулийн 54.1.2-т заасан хүсэлтийг патент олгогдсон шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлсэн өдрөөс хойш нэг жилийн дотор Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гаргана.

54.4.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл нь энэ хуулийн 54.1-д заасан гомдол, хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дотор хянан шийдвэрлэж, хариуг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

55 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

55.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

55.2.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэрэг, эсхүл зөрчлийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

56 дугаар зүйл.Хууль буцаан хэрэглэх

Хэвлэх

56.1.Энэ хуулийг буцааж хэрэглэхгүй.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2021 оны 05 сарын 06 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ПАТЕНТЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

 

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварт патент олгох, зохион бүтээгч, патент эзэмшигчийн эрхийг хамгаалах, патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулж, шинийг санаачлах үйл ажиллагаа болон аж үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжихэд оршино.

 

2 дугаар зүйл.Патентын хууль тогтоомж

 

2.1.Патентын хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Оюуны өмчийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

 

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

 

З дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

 

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

 

3.1.1."албан ёсны тогтмол хэвлэл" гэж Оюуны өмчийн тухай хуулийн 3.1.4-т заасныг;

 

3.1.2."анхдагч огноо" гэж энэ хуульд заасан шаардлагыг хангасан патентын мэдүүлгийг оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хүлээн авсан он, сар, өдрийг;

 

3.1.3."ашигтай загвар" гэж багаж, хэрэгсэл, түүнтэй адилтгах бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүнд хамаарах техникийн шийдлийг;

 

3.1.4."бүтээгдэхүүний загвар" гэж бүтээгдэхүүний гадаад харагдах байдалд хамаарах дүрс, хийц, хэлбэр, өнгө, бүтцийн болон хээ чимэглэлийн уран сайхны шийдлийг;

 

3.1.5."бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал" гэж Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай 1968 оны Локарногийн хэлэлцээрээр баталж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангиллыг;

 

3.1.6."Гаагийн хэлэлцээр" гэж 1999 онд баталж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн тухай Гаагийн хэлэлцээрийн Женевийн акт болон түүнийг дагаж гарсан дүрэм, журам, зааврыг;

 

3.1.7."давамгайлах огноо" гэж патентын мэдүүлгийн анхдагч огнооноос өмнө Парисын конвенцын, эсхүл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн аль нэг улсад гаргасан, Парисын конвенцын 4 дүгээр зүйлд заасан хугацаагаар тооцогдох нэг, эсхүл түүнээс дээш патентын мэдүүлгийн он, сар, өдрийг;

 

3.1.8."зохион бүтээгч" гэж шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээсэн хувь хүнийг;

 

3.1.9."олон улсын мэдүүлэг" гэж Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу гаргасан шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын олон улсын мэдүүлгийг, эсхүл Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу гаргасан бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийг;

 

3.1.10."Парисын конвенц" гэж 1883 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр баталж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, өөрчлөн найруулсан Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцыг;

 

3.1.11."патент" гэж тухайн шийдэл нь шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар болохыг тодорхойлж, патент эзэмшигч нь тодорхой хугацаанд энэ хуулийн 46.2-т заасан онцгой эрхийг эдлэх эрхийг;

 

3.1.12."патентын мэдүүлэг" гэж иргэн, хуулийн этгээдээс энэ хуульд заасны дагуу гаргасан хүсэлт, өргөдөл болон холбогдох бусад баримт бичгийн бүрдлийг;

 

3.1.13."патентын олон улсын ангилал" гэж 1971 оны Патентын олон улсын ангиллын тухай Страсбургийн хэлэлцээрээр баталж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Патентын олон улсын ангиллыг;

 

3.1.14."Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ" гэж 1970 онд баталж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ болон түүнийг дагаж гарсан дүрэм, журам, зааврыг;

 

3.1.15."патент эзэмшигч" гэж патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг өмчлөх онцгой эрхийг хуульд заасан журмын дагуу олж авсан хувь хүн, хуулийн этгээдийг;

 

3.1.16."шинжээч" гэж Оюуны өмчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан хүнийг;

 

3.1.17."шинэ бүтээл" гэж байгалийн хуульд тулгуурлан сэдэж, үндэслэлийг нь тодорхойлсон бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэх арга, ажиллагаанд хамаарах техникийн шийдлийг.

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ШИНЭ БҮТЭЭЛ, АШИГТАЙ ЗАГВАРЫН ХАМГААЛАЛТ

 

4 дүгээр зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын хамгаалалт

 

4.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загварыг энэ хуульд заасны дагуу оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага /цаашид "оюуны өмчийн байгууллага" гэх/-аас олгосон патентаар хамгаална.

 

5 дугаар зүйл.Шинэ бүтээлийн патентаар хамгаалагдах зүйл, шалгуур

 

5.1.Шинэ бүтээл болон шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан, үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой бүтээгдэхүүн, эсхүл арга, ажиллагаанд хамаарах техникийн шийдлийг шинэ бүтээлд тооцож патентаар хамгаална.

 

5.2.Техникийн өмнөх түвшинд үл хамаарах техникийн шийдлийг шинэ гэж үзэж, дараах нөхцөлийг техникийн өмнөх түвшинд хамааруулна:

 

5.2.1.шинэ бүтээлийн анхдагч огноо, эсхүл давамгайлах огнооноос өмнө амаар, бичгээр, эсхүл бусад хэлбэрээр Монгол Улсад болон гадаад улсад нийтлэгдсэн, хэрэглэгдэж ирсэн, эсхүл нийтэд илэрхий болсон шийдэл, эсхүл мэдлэг;

 

5.2.2.шинэ бүтээлийн анхдагч огнооноос өмнө, эсхүл давамгайлах огнооноос өмнө бусад этгээдийн Монгол Улсад мэдүүлсэн, албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтлэгдсэн, патент олгогдсон шинэ бүтээл, ашигтай загвар.

 

5.3.Шинэ бүтээлд хамаарах мэдээллийг мэдүүлгийн анхдагч огнооноос өмнө 12 сарын дотор зохион бүтээгч, эсхүл уг мэдээллийг шууд буюу шууд бусаар олж авсан этгээд мэдүүлэг гаргагчийн зөвшөөрөлгүйгээр нийтэд илэрхий болгосон бол энэ нь шинэ гэх шалгуурыг үгүйсгэх нөхцөл болохгүй бөгөөд мэдүүлэг гаргагч үүнийг нотлох үүрэгтэй.

 

5.4.Шинэ бүтээлээр дэвшүүлсэн шийдлийг анхдагч огноо, эсхүл давамгайлах огнооноос өмнөх техникийн түвшинтэй харьцуулахад холбогдох мэргэжлийн хүнд илэрхий ялгарах давуу шинж чанартай байвал шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан гэж үзнэ. Шинэ бүтээлийн түвшинг тогтооход энэ хуулийн 5.3-т заасныг техникийн өмнөх түвшинд хамааруулахгүй.

 

5.5.Шинэ бүтээлийг үйлдвэрлэлийн аливаа салбарт үйлдвэрлэж, эсхүл ашиглаж болохуйц байвал үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой гэж үзнэ.

 

6 дугаар зүйл.Шинэ бүтээлд тооцохгүй зүйл

 

6.1.Дараах зүйлийг шинэ бүтээлд тооцохгүй:

 

6.1.1.нээлт, шинжлэх ухааны онол, математикийн арга;

6.1.2.компьютерын программ, алгоритм дангаараа;

6.1.3.аж ахуйн ба бизнесийн үйл ажиллагаа, боловсрол, сургалтын арга, зөвхөн оюуны үйлдэл хийх, тоглоом тоглоход зориулагдсан бүдүүвч, дүрэм, аргачлал;

 

6.1.4.барилга байгууламж, газар, талбайн төлөвлөлт, зохион байгуулалт;

 

6.1.5.бүтээгдэхүүний гаднах хийц, хэлбэрт хамаарах уран сайхны шийдэл.

 

6.2.Компьютерын программ, алгоритм нь шинэ бүтээлийн бүрэлдэхүүн хэсэг байх нь түүнийг патентаар хамгаалахгүй байх нөхцөл болохгүй.

 

7 дугаар зүйл.Шинэ бүтээлийн патент олгохгүй зүйл

 

7.1.Дараах зүйлд шинэ бүтээлийн патент олгохгүй:

 

7.1.1.шинэ бүтээлийг нийтлэх, эсхүл эдийн засгийн эргэлтэд оруулах нь нийгмийн дэг журам, зан суртахуун, хүн, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд харш бол;

 

7.1.2.бичил биетнээс бусад ургамал, амьтан, тэдгээрийн хэсэг, түүнчлэн ургамал, амьтан, тэдгээрийн хэсгийг бий болгох биологийн үндсэн арга;

 

7.1.3.ургамлын сорт, амьтны үүлдэр;

7.1.4.хүн, амьтны биед хэрэглэх эмчилгээ, мэс засал ба оношилгооны арга;

 

7.1.5.хүн, амьтны клон гаргаж авах арга, эсийн генийн төрөлх байдлыг өөрчлөх арга, хүний үр хөврөлийг үйлдвэрлэлийн болон арилжааны зорилгоор хэрэглэх арга.

 

7.2.Энэ хуулийн 7.1.2-т биологийн бус болон микробиологийн арга, ажиллагаа хамаарахгүй.

 

7.3.Энэ хуулийн 7.1.4-т хүн, мал, амьтны биед хэрэглэх эмчилгээний горим, мэс засал, эсхүл оношилгоонд хэрэглэгдэх бүтээгдэхүүн, оношлуур, төхөөрөмж, бодис, нийлэмж болон найрлага хамаарахгүй.

 

8 дугаар зүйл.Ашигтай загварын патентаар хамгаалагдах зүйл, шалгуур

 

8.1.Шинэ, үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой техникийн шийдлийг ашигтай загварт тооцож патентаар хамгаална.

 

8.2.Ашигтай загвар нь шинэ байх бөгөөд үүнийг энэ хуулийн 5.2-т зааснаар ойлгоно.

 

8.3.Ашигтай загварыг үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой байх бөгөөд үүнийг энэ хуулийн 5.5-д зааснаар ойлгоно.

 

9 дүгээр зүйл.Ашигтай загварт тооцохгүй зүйл

 

9.1.Энэ хуулийн 6.1-д заасан зүйлийг ашигтай загварт тооцохгүй.

 

9.2.Энэ хуулийн 6.2-т заасан зүйл нь ашигтай загварт нэгэн адил хамаарна.

 

10 дугаар зүйл.Ашигтай загварын патент олгохгүй зүйл

 

10.1.Дараах зүйлд ашигтай загварын патент олгохгүй:

 

10.1.1.арга, ажиллагаа;

10.1.2.бодис, найрлага, химийн нэгдэл;

10.1.3.энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан шийдэл.

 

11 дүгээр зүйл.Патент авах эрх

 

11.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар зохион бүтээгч, эсхүл түүнээс эрх шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээд патент авах эрхтэй байна.

 

11.2.Ажлын байран дахь шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент авах эрхийг ажил олгогч эдэлнэ.

 

11.3.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гэрээний үндсэн дээр зохион бүтээсэн шинэ бүтээл, ашигтай загварт патент авах эрхийг захиалагч, эсхүл санхүүжүүлэгч этгээд эдэлнэ.

 

11.4.Шинэ бүтээл, ашигтай загварыг хамтран зохион бүтээсэн бол патент авах эрхийг хамтран эдэлнэ. Шинэ бүтээл, ашигтай загвар зохион бүтээхэд техникийн, зохион байгуулалтын, эсхүл санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн, эсхүл патентын мэдүүлэг гаргах, патент авахад дэмжлэг үзүүлсэн этгээдийг хамтран зохион бүтээгч гэж тооцохгүй.

 

11.5.Ижил шинэ бүтээл, ашигтай загварыг бие даан тусдаа зохион бүтээсэн бол патент авах эрхийг патентын мэдүүлгийг түрүүлж гаргасан этгээд эдэлнэ.

 

12 дугаар зүйл.Ажлын байран дахь шинэ бүтээл, ашигтай загвар

 

12.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загварыг дараах тохиолдолд ажлын байран дахь шинэ бүтээл, ашигтай загвар гэж үзнэ:

 

12.1.1.ажил олгогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх явцад зохион бүтээсэн;

 

12.1.2.ажил олгогчийн өгсөн албан даалгаврыг биелүүлэх явцад зохион бүтээсэн;

 

12.1.3.ажил олгогчийн технологи, төхөөрөмж, эд хөрөнгө, мэдээлэл, туршлага зэрэг нөөцийг ашиглаж зохион бүтээсэн.

 

12.2.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар зохион бүтээсэн ажилтан энэ тухай ажил олгогчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.

 

12.3.Ажил олгогч патентын мэдүүлэг гаргахаас татгалзсан, эсхүл энэ хуулийн 12.2-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дотор патентын мэдүүлэг гаргаагүй бол патент авах эрхийг зохион бүтээгч ажилтан эдэлнэ.

 

12.4.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар зохион бүтээх үүргийг хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилтанд хүлээлгэж, зохих цалин хөлс олгож байснаас бусад тохиолдолд ажлын байранд зохион бүтээгдсэн шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентыг ажил олгогч авахыг хүсвэл зохион бүтээгч ажилтантай гэрээ байгуулж, зохих төлбөр төлнө.

 

12.5.Ажил олгогч нь ажлын байран дахь шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент авсан өдрөөс хойш зургаан сарын дотор, эсхүл патент авахаас өмнө шинэ бүтээл, ашигтай загварыг ашиглаж эхэлсэн бол үүнээс хойш нэг жилийн дотор зохион бүтээгч ажилтантай энэ хуулийн 12.4-т заасан гэрээ байгуулах бөгөөд уг гэрээгээр төлбөр төлөх нөхцөл, хэмжээ, түүнийг олгох журмыг тусгана. Төлбөрийн хэмжээг тогтооход тухайн шинэ бүтээл, ашигтай загварын эдийн засгийн үнэлгээ, ашигласнаас олох үр ашиг, талуудын оруулсан хувь нэмэр зэргийг харгалзана.

 

12.6.Энэ хуулийн 12.4-т заасан гэрээг байгуулаагүй бол төлбөрийн хэмжээг тогтоолгох, гэрээ байгуулахыг даалгуулахаар ажилтан шүүхэд хандаж болно.

 

12.7.Энэ зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд зохион бүтээсэн шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент авах эрхийг зохион бүтээгч ажилтан эдэлнэ.

 

13 дугаар зүйл.Засгийн газрын захиалгаар, улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр зохион бүтээсэн шинэ бүтээл, ашигтай загвар

 

13.1.Засгийн газрын захиалгаар, улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд шинэ бүтээл, ашигтай загвар зохион бүтээсэн бол энэ тухай захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.

 

13.2.Засгийн газрын захиалгаар, улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент авах эрхийг гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол захиалагч эдэлнэ.

 

13.3.Засгийн газрын захиалгаар, улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын явцад бий болсон шинэ бүтээл, ашигтай загварт патент авах эрхийг зохион бүтээгч эдлэхээр гэрээнд заасан бол патент авах эрхийг эрх шилжүүлэх гэрээний үндсэн дээр зохион бүтээгчид шилжүүлнэ.

 

13.4.Засгийн газрын захиалгаар, улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент авах эрхийг захиалагч төрийг төлөөлж эдэлнэ. Захиалагч энэ хуулийн 13.1-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш зургаан сарын дотор оюуны өмчийн байгууллагад патентын мэдүүлэг гаргах бөгөөд энэ хугацаанд патентын мэдүүлэг гаргаагүй бол патент авах эрхийг зохион бүтээгч эдэлнэ.

 

14 дүгээр зүйл.Зохион бүтээгчийн нэрийг дурдах

 

14.1.Зохион бүтээгч нэрээ дурдуулахаас татгалзсан тухай оюуны өмчийн байгууллагад бичгээр мэдэгдсэнээс бусад тохиолдолд шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг, патент, албан ёсны тогтмол хэвлэлд зохион бүтээгчийн нэрийг дурдана.

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ШИНЭ БҮТЭЭЛ, АШИГТАЙ ЗАГВАРЫН ПАТЕНТЫН МЭДҮҮЛЭГ, ТҮҮНД ХАЙЛТ, ШҮҮЛТ ХИЙХ

 

15 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг гаргах

 

15.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг энэ хуулийн 11.1-д заасан этгээд оюуны өмчийн байгууллагад цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргана.

 

15.2.Мэдүүлэг гаргагч патентын мэдүүлэг гаргахдаа оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлж болно.

 

15.3.Монгол Улсад байнга оршин суудаггүй, эсхүл үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, эсхүл гадаад улсын хуулийн этгээд шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг гаргахдаа оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлнэ.

 

15.4.Шинэ бүтээл тус бүрд нэг патентын мэдүүлэг гаргах бөгөөд нэг зориулалттай, нэгдмэл байдлаар ашиглагдах хоёр, эсхүл түүнээс дээш шинэ бүтээлд нэг патентын мэдүүлэг гаргаж болно.

 

15.5.Ашигтай загвар тус бүрд нэг патентын мэдүүлэг гаргах бөгөөд нэг зориулалттай, нэгдмэл байдлаар ашиглагдах хоёр, эсхүл түүнээс дээш ашигтай загварт нэг патентын мэдүүлэг гаргаж болно.

 

16 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг

 

16.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг дараах зүйлээс бүрдэнэ:

 

16.1.1.оюуны өмчийн байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

 

16.1.2.тодорхойлолт;

16.1.3.томьёолол;

16.1.4.шаардлагатай тохиолдолд шинэ бүтээл, ашигтай загварын мөн чанарыг тайлбарласан зураг, бүдүүвч;

 

16.1.5.товч тайлбар;

16.1.6.үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;

16.1.7.зохион бүтээгч бус этгээд патентын мэдүүлэг гаргах бол патентын мэдүүлэг гаргах эрхээ нотолсон баримт;

 

16.1.8.оюуны өмчийн байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан зохион бүтээгчийн баталгаа;

 

16.1.9.мэдүүлэг гаргагчийг оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч төлөөлж байгаа бол итгэмжлэл;

 

16.1.10.давамгайлах эрх хүссэн бол үүнийг нотлох баримт.

 

16.2.Энэ хуулийн 16.1.1-д заасан өргөдөлд дараах зүйлийг тусгана:

 

16.2.1.патент авах тухай хүсэлт;

16.2.2.шинэ бүтээл, ашигтай загварын нэр;

16.2.3.патентын олон улсын ангилал;

16.2.4.мэдүүлэг гаргагч нь хувь хүн бол түүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, байнга оршин суугаа газрын хаяг, иргэний харьяалал, гарын үсэг;

 

16.2.5.мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, өмчийн хэлбэр, албан ёсны хаяг, үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр, үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг;

 

16.2.6.зохион бүтээгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, байнга оршин суугаа газрын хаяг, иргэний харьяалал;

 

16.2.7.патент эзэмшигч нь хувь хүн бол түүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, байнга оршин суугаа газрын хаяг, иргэний харьяалал, гарын үсэг;

 

16.2.8.патент эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, өмчийн хэлбэр, албан ёсны хаяг, үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр, үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг;

 

16.2.9.мэдүүлэг гаргагчийг оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч төлөөлж байгаа бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, тусгай зөвшөөрлийн дугаар, хаяг, гарын үсэг;

 

16.2.10.давамгайлах эрх хүсэх тохиолдолд энэ тухай мэдэгдэл;

16.2.11.хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт, хуудасны тоо.

 

16.3.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг монгол хэлээр үйлдэнэ.

 

16.4.Шинэ бүтээл, ашигтай загварыг мэдүүлэхдээ энэ хуулийн 16.1.2, 16.1.3, 16.1.5-д заасныг өөр хэлээр гаргасан тохиолдолд патентын мэдүүлэг гаргасан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор монгол хэлээр орчуулж ирүүлнэ.

 

16.5.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 16.4-т заасан хугацааг нэг сараар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

16.6.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 16.1.2, 16.1.3, 16.1.5-д заасныг энэ хуулийн 16.4, 16.5-д заасан хугацааны дотор монгол хэлээр орчуулж ирүүлээгүй бол мэдүүлэг гаргагчийг патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

 

16.7.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 16.1.7, 16.1.8, 16.1.9-д заасан баримт бичгийг шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг гаргах үед, эсхүл патентын мэдүүлэг гаргасан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор ирүүлнэ.

 

16.8.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 16.7-д заасан хугацааг нэг сар хүртэл хугацаагаар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

16.9.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт тавих шаардлага, патентын мэдүүлгийг бүртгэх, тэдгээрт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой журмыг оюуны өмчийн байгууллага батална.

 

17 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын тодорхойлолт

 

17.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын тодорхойлолт нь тухайн шийдлийн техникийн өмнөх түвшнээс онцгой ялгарах шинж чанарыг тусгаж, хамаарах салбарын мэргэжлийн хүн хэрэгжүүлж болохуйц байдлаар бүрэн, тодорхой тайлбарлан бичсэн мэдээлэл байна. Шинэ бүтээл, ашигтай загварын тодорхойлолтод дараах зүйлийг тусгана:

 

17.1.1.шийдлийн нэр;

17.1.2.шийдлийн хамаарах болон ашиглагдах салбар;

17.1.3.дэвшүүлж байгаа шийдэлтэй төсөөтэй шийдлийн мөн чанар;

17.1.4.төсөөтэй шийдлүүдийн дутагдал;

17.1.5.дэвшүүлж байгаа шийдлийн зорилго;

17.1.6.дэвшүүлж байгаа шийдлийн мөн чанар;

17.1.7.шийдлийг бодитоор хэрэгжүүлэх арга;

17.1.8.шаардлагатай тохиолдолд шийдлийн мөн чанарыг тайлбарлах зураг.

 

17.2.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын нэр нь товч, тодорхой, патентын олон улсын холбогдох ангилалд хамаарах нэр томьёог баримталсан байх бөгөөд хийсвэр, эсхүл бэлгэдлийн шинжтэй байж болохгүй.

 

17.3.Шинэ бүтээлийг бүтээхэд Монгол Улсын биологийн, эсхүл генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг шууд болон шууд бусаар ашигласан, эсхүл шинэ бүтээлийг ашиглахад хэрэглэх бол эдгээрийн гарал үүслийг шинэ бүтээлийн тодорхойлолтод онцлон зааж өгнө.

 

17.4.Шинэ бүтээлийг бүтээхэд ашигласан, эсхүл шинэ бүтээлийг ашиглахад хэрэглэх Монгол Улсын биологийн, эсхүл генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг тодорхойлолтод заагаагүй, эсхүл худал мэдээлэл өгсөн нь оюуны өмчийн байгууллага патент олгохоос татгалзах, эсхүл олгосон патентыг хүчингүй болгох үндэслэл болно.

 

18 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын томьёолол

 

18.1.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар нь нэг, эсхүл түүнээс дээш үндсэн томьёололтой, үндсэн томьёоллоос хамаарах нэг, эсхүл түүнээс дээш туслах томьёололтой байж болно.

 

18.2.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын томьёолол нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

 

18.2.1.тухайн шинэ бүтээл, ашигтай загварын онцгой ялгарах шинж чанар, эрхийн хамгаалалтын хүрээг тодорхойлсон, ойлгомжтой, товч байх;

 

18.2.2.томьёололд дурдагдсан шинж чанар нь тодорхойлолтод бүрэн тусгагдсан байх.

 

19 дүгээр зүйл.Товч тайлбар

 

19.1.Товч тайлбар нь шинэ бүтээл, ашигтай загварын талаар техникийн мэдээлэл өгөх зорилготой байна.

 

19.2.Ашигтай загварын товч тайлбарт ашигтай загварын үндсэн шинжийг илэрхийлсэн зураг хавсаргана.

 

19.3.Шаардлагатай бол шинэ бүтээлийн товч тайлбарт түүний үндсэн шинжийг илэрхийлсэн зураг хавсаргаж болно.

 

20 дугаар зүйл.Зураг, бүдүүвч

 

20.1.Шинэ бүтээлийн мөн чанарыг бүрэн тайлбарлахад зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд шинэ бүтээлийн зураг, эсхүл технологийн бүдүүвчийг хавсаргана.

 

20.2.Ашигтай загварын мөн чанарыг бүрэн тайлбарлахад шаардлагатай тооны зургийг хавсаргана.

 

21 дүгээр зүйл.Давамгайлах эрх хүсэх, давамгайлах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх

 

21.1.Мэдүүлэг гаргагч патентын мэдүүлэгтээ Парисын конвенцын, эсхүл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн улсад гаргасан давамгайлах эрх үүсэх үндэслэл болсон нэг, эсхүл түүнээс дээш шинэ бүтээлийн, эсхүл ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт үндэслэн Парисын конвенцын 4 дүгээр зүйлийн дагуу давамгайлах эрх хүсэж болно.

 

21.2.Энэ хуулийн 21.1-д заасан давамгайлах эрх нь 12 сарын хугацаатай байх бөгөөд уг хугацааг Парисын конвенцын дагуу тооцно.

 

21.3.Мэдүүлэг гаргагч анхдагч огнооноос, эсхүл олон улсын мэдүүлгийг Монгол Улсад хүлээн авсан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор давамгайлах эрх хүсэж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

21.4.Давамгайлах эрх үүсэх үндэслэл болсон патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 21.1-д заасан аль нэг улсад гаргасан, эсхүл Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу гаргасан шинэ бүтээлийн, эсхүл ашигтай загварын патентын олон улсын мэдүүлэг байна.

 

21.5.Мэдүүлэг гаргагч патентын мэдүүлэгтээ давамгайлах эрх хүссэн бол патентын мэдүүлгийг хүлээн авсан байгууллагаас олгосон давамгайлах эрхтэй болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.

 

21.6.Мэдүүлэг гаргагч Парисын конвенцын, эсхүл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн улсын нутаг дэвсгэрт зохион байгуулагдсан албан ёсны болон албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын үзэсгэлэнд шинэ бүтээл, ашигтай загварыг нийтэд дэлгэсэн бол нийтэд дэлгэсэн өдрөөс хойш 12 сарын дотор үзэсгэлэнгийн давамгайлах эрх хүсэж болно.

 

21.7.Давамгайлах огноог нотлох баримтыг патентын мэдүүлэгт хавсаргах бөгөөд хавсаргаагүй бол патентын мэдүүлэг гаргасан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор ирүүлж болно. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол мэдүүлэг гаргагч энэ хугацааг гурав хүртэл сараар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

21.8.Энэ хуулийн 21.7-д заасан хугацаанд давамгайлах огноог нотлох баримтыг ирүүлээгүй бол давамгайлах эрх хүсээгүйд тооцно.

 

22 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын анхдагч огноог тогтоох, мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлт хийх

 

22.1.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор мэдүүлэг гаргагчид, эсхүл оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч /цаашид "мэдүүлэг гаргагч" гэх/-д мэдүүлэг хүлээн авсан тухай мэдэгдэл хүргүүлнэ.

 

22.2.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 16, 21 дүгээр зүйлд заасан бүрдэл хангасан эсэхийг патентын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор хянана.

 

22.3.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийн бүрдэл хангагдсан гэж үзвэл патентын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөр анхдагч огноог тогтоож, мэдүүлгийн улсын бүртгэлд бүртгэсэн тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

22.4.Оюуны өмчийн байгууллага нь шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийн бүрдэл хангагдаагүй гэж үзвэл нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх бөгөөд мэдүүлэг гаргагч уг мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулж ирүүлнэ.

 

22.5.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 22.4-т заасан хугацааг гурван сар хүртэл хугацаагаар сунгуулах хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

22.6.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 22.4, 22.5-д заасан хугацаанд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ирүүлээгүй бол оюуны өмчийн байгууллага мэдүүлэг гаргагчийг патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгосон тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

22.7.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 22.5, 22.6-д заасан хугацаанд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ирүүлсэн боловч энэ нь мэдүүлгийн бүрдлийн шаардлага хангаагүй бол оюуны өмчийн байгууллага мэдүүлэг гаргагчид бүрдэл хангуулах тухай шаардлагыг мэдэгдэх бөгөөд мэдүүлэг гаргагч нь уг шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийж ирүүлнэ. Энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

22.8.Оюуны өмчийн байгууллага нь патентын мэдүүлэг энэ хуулийн 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг тогтоох зорилгоор шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлтийг энэ хуулийн 22.2-т заасан шаардлагыг хангасан өдрөөс хойш дөрвөн сарын дотор, ашигтай загварын мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлтийг энэ хуулийн 22.2-т заасан шаардлагыг хангасан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор хийнэ.

 

22.9.Дэвшүүлж байгаа шинэ бүтээл, ашигтай загвар нь энэ хуулийн 6, 7, 9, 10 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангаагүй бол оюуны өмчийн байгууллага нь патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгож, мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

 

22.10.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загварын тодорхойлолт, томьёолол, товч тайлбар, зураг, бүдүүвч нь энэ хуулийн 17, 18, 19, 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй гэж үзвэл патентын мэдүүлэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

22.11.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 22.10-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ирүүлээгүй бол мэдүүлэг гаргагчийг патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцно. Энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

 

22.12.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 22.11-д заасан хугацааг шинэ бүтээлийн хувьд гурван сар хүртэл хугацаагаар, ашигтай загварын хувьд нэг сар хүртэл хугацаагаар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

22.13.Энэ хуулийн 22.11, 22.12-т заасан хугацааны дотор ирүүлсэн нэмэлт, өөрчлөлт нь энэ хуулийн 17, 18, 19, 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй бол энэ тухай оюуны өмчийн байгууллага мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэх ба мэдүүлэг гаргагч уг шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийж ирүүлнэ. Энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

22.14.Энэ хуулийн 22.13-т заасан хугацаанд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ирүүлээгүй бол мэдүүлэг гаргагчийг патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.             

 

22.15.Патентын мэдүүлгийг энэ хуулийн 17, 18, 19, 20 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзвэл энэ тухай патентын мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлтийн дүгнэлт гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

22.16.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 22.1, 22.3, 22.4, 22.6, 22.7, 22.9, 22.10, 22.11, 22.13, 22.14, 22.15-д заасан мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

 

23 дугаар зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг салгах, нэгтгэх, өөрчлөлт оруулах, шилжүүлэх, татгалзах

 

23.1.Мэдүүлэг гаргагч нь анхдагч огнооноос хойш мөн чанарын шүүлтийн явцын хэдийд ч анх мэдүүлсэн тодорхойлолтын агуулга, томьёоллын хүрээнд дараах өөрчлөлтийг оруулж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө:

 

23.1.1.патентын мэдүүлгээ хоёр ба түүнээс дээш патентын мэдүүлэгт салгах тухай хүсэлт гаргах;

 

23.1.2.хамтаар ашиглагдах шинэ бүтээлийн хэд хэдэн патентын мэдүүлгийг нэгтгэх;

 

23.1.3.хамтаар ашиглагдах ашигтай загварын хэд хэдэн патентын мэдүүлгийг нэгтгэх;

 

23.1.4.патентын мэдүүлэгтээ нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

23.1.5.энэ хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан шинэ бүтээлийн мэдүүлгийг ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт шилжүүлэх;

 

23.1.6.энэ хуулийн 5, 6, 7 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг шинэ бүтээлийн патентын мэдүүлэгт шилжүүлэх.

 

23.2.Салгасан патентын мэдүүлэг тус бүр үндсэн патентын мэдүүлгийн анхдагч болон давамгайлах огноо авах эрхтэй. Салгасан патентын мэдүүлэг тус бүрд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

23.3.Мэдүүлэг гаргагч нь анхдагч огнооноос мөн чанарын шүүлтийн явцын хэдийд ч патентын мэдүүлгээсээ татгалзаж, хэрэгсэхгүй болгуулж болно.

 

23.4.Энэ хуулийн 23.3-д заасны дагуу хэрэгсэхгүй болсон патентын мэдүүлэг нь нийтэд илэрхий болоогүй бол тухайн патентын мэдүүлгийг техникийн өмнөх түвшинд хамааруулахгүй бөгөөд тухайн шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг дахин гаргаж болно.

 

23.5.Энэ хуулийн 23.1-д заасан өөрчлөлт нь анх ирүүлсэн тодорхойлолтын агуулгыг өөрчлөхөөр бол шинээр мэдүүлэг гаргана.

 

24 дүгээр зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт хайлт хийх, нийтэд мэдээлэх

 

24.1.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загварын техникийн өмнөх түвшинг тогтоох зорилгоор хайлт хийж, тайлан гаргана.

 

24.2.Энэ хуулийн 22.15-д заасан мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлтийн дүгнэлт гарсан өдрөөс хойш шинэ бүтээлийн хайлтын тайланг есөн сарын дотор, ашигтай загварын хайлтын тайланг нэг сарын дотор гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

24.3.Мэдүүлэг гаргагч нь хайлтын тайлан хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дотор шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэгтээ тодорхойлолтын хүрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

 

24.4.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 24.3-т заасан хугацааг гурав хүртэл сараар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

24.5.Хайлтын тайлан нь шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгох, эсхүл патент олгохоос татгалзах үндэслэл болохгүй.

 

24.6.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээлийн хайлтын тайланг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шинэ бүтээлийн ном зүй, тодорхойлолт, томьёолол, товч тайлбар, зураг, бүдүүвчийг хайлтын тайлангийн хамт албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

 

24.7.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 24.6-д заасны дагуу түүнийг нийтлэхээс өмнө патентын мэдүүлгийн талаар гуравдагч этгээдэд мэдээлэл өгөхгүй бөгөөд патентын мэдүүлгийн агуулгыг нууцална.

 

24.8.Албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтлэгдсэн шинэ бүтээлийг патент олгох хүртэлх хугацаанд түр хамгаалалтад авах бөгөөд энэ хугацаанд мэдүүлэг гаргагчийн зөвшөөрөлгүйгээр уг шинэ бүтээлийг аливаа хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.

 

25 дугаар зүйл.Шинэ бүтээлийн патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийх, нийтэд мэдээлэх

 

25.1.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээлийн патентын мэдүүлгийн мөн чанарын шүүлтийг мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтийг үндэслэн хийнэ.

 

25.2.Мэдүүлэг гаргагч нь мөн чанарын шүүлт хийлгэх тухай хүсэлтийг анхдагч огнооноос хойш 15 сарын дотор оюуны өмчийн байгууллагад гаргах бөгөөд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

25.3.Оюуны өмчийн байгууллага нь энэ хуулийн 25.2-т заасан хүсэлтийг хүлээн авсан бол шинэ бүтээлийн патентын мэдүүлгийн мөн чанарын шүүлтийг энэ хуулийн 24.6-д заасны дагуу албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлсэн өдрөөс хойш 12 сарын дотор хийж гүйцэтгэнэ.

 

25.4.Дэвшүүлж байгаа шинэ бүтээлийн шийдэл нь энэ хуулийн 5, 6, 7 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан эсэхийг тогтоох зорилгоор оюуны өмчийн байгууллага мөн чанарын шүүлт хийж, тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

25.5.Дэвшүүлж байгаа шинэ бүтээлийн шийдэл нь энэ хуулийн 5, 6, 7 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан бол мөн чанарын шүүлтийн тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээлийн ном зүй, товч тайлбар, тодорхойлолт, томьёоллыг албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

 

25.6.Мөн чанарын шүүлтийн явцад патентын мэдүүлэгт энэ хуулийн 17, 18, 19, 20, 23 дугаар зүйлд заасан шаардлагад хамаарах болон бусад зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж шинжээч үзвэл энэ тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

25.7.Мөн чанарын шүүлт хийх явцад олон улсын урьдчилсан шүүлтийн байгууллагын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч болно.

 

25.8.Дэвшүүлж байгаа шинэ бүтээлийн шийдэл нь энэ хуулийн 5, 6, 7 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй бол патент олгохоос татгалзаж, мөн чанарын шүүлтийн тайланг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

25.9.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 25.8-д заасан тайланг эс зөвшөөрвөл түүнийг хүлээж авсан өдрөөс хойш нэг сарын дотор үндэслэл бүхий хариуг оюуны өмчийн байгууллагад ирүүлнэ.

 

25.10.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 25.9-д заасан хугацааг гурав хүртэл сараар сунгуулах хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

25.11.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 25.9-д заасан хариуг хүлээж авснаас хойш нэг сарын дотор шинэ бүтээлийн патентын мэдүүлгийг дахин хянаж, зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзвэл энэ тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

25.12.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 25.6, 25.11-д заасан мэдэгдлийг хүлээж авсан өдрөөс хойш нэг сарын дотор зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг хийж ирүүлэх бөгөөд мэдүүлэг гаргагч энэ хугацааг гурав хүртэл сараар сунгуулах хүсэлт гаргаж болно.

 

25.13.Энэ хуулийн 25.12-т заасан хугацаанд зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг хийж ирүүлээгүй бол оюуны өмчийн байгууллага эцсийн дүгнэлт гаргаж, холбогдох шийдвэрийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

25.14.Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийх журмыг оюуны өмчийн байгууллага батална.

 

26 дугаар зүйл.Ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийх, нийтэд мэдээлэх

 

26.1.Оюуны өмчийн байгууллага хайлтын тайланг эцэслэн гаргасан өдрөөс хойш гурван сарын дотор ашигтай загварын патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийнэ.

 

26.2.Дэвшүүлж байгаа ашигтай загварын шийдэл нь энэ хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан эсэхийг тогтоох зорилгоор оюуны өмчийн байгууллага мөн чанарын шүүлт хийж, тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

26.3.Дэвшүүлж байгаа ашигтай загварын шийдэл нь энэ хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан бол мөн чанарын шүүлтийн тайланг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор оюуны өмчийн байгууллага ашигтай загварын ном зүй, товч тайлбар, тодорхойлолт, томьёоллыг мөн чанарын шүүлтийн тайлангийн хамт албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

 

26.4.Мөн чанарын шүүлтийн явцад патентын мэдүүлэгт зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж шинжээч үзвэл энэ тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

26.5.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 26.4-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш нэг сарын дотор мэдүүлэгт зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг хийж ирүүлнэ.

 

26.6.Энэ хуулийн 26.5-д заасан зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээж авснаас хойш нэг сарын дотор шинжээч тухайн ашигтай загварын мэдүүлэгт патент олгох эсэх талаар шинжээчийн дүгнэлт гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

 

26.7.Энэ хуулийн 26.5-д заасан хугацаанд хариу ирүүлээгүй тохиолдолд шинжээч тухайн ашигтай загварын мэдүүлэгт патент олгох эсэх талаар шинжээчийн дүгнэлт гаргаж, шийдвэрийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАРЫН ХАМГААЛАЛТ

 

27 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын хамгаалалт

 

27.1.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварыг энэ хуульд заасны дагуу олгосон патентаар хамгаална.

 

28 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентаар хамгаалагдах зүйл, шалгуур

 

28.1.Бүтээгдэхүүний загвар нь шинэ болон өвөрмөц шинжийг агуулсан бол патентаар хамгаалагдана.

 

28.2.Бүтээгдэхүүний загварын шийдэл нь анхдагч огноо, эсхүл давамгайлах огнооноос өмнө Монгол Улсад болон гадаад улсад нийтэд илэрхий болоогүй бол шинэ гэж үзнэ.

 

28.3.Бүтээгдэхүүний загварын шийдлийн гадаад гоо зүйн онцлог шинж чанар нь оюуны бүтээлч шинжийг агуулж байвал түүнийг өвөрмөц шинжтэй гэж үзнэ.

 

28.4.Бүтээгдэхүүний загварыг, эсхүл түүнд хамаарах мэдээллийг зохион бүтээгч буюу мэдүүлэг гаргагч өөрөө, эсхүл уг мэдээллийг шууд буюу шууд бусаар олж авсан этгээд мэдүүлэг гаргагчийн зөвшөөрөлгүйгээр нийтэд илэрхий болгосон хэдий ч мэдүүлэг гаргах эрх бүхий этгээд тэрхүү өдрөөс хойш зургаан сарын дотор уг бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийг оюуны өмчийн байгууллагад гаргасан бол энэ нь шинэ гэх шалгуурыг үгүйсгэх нөхцөл болохгүй бөгөөд мэдүүлэг гаргагч үүнийг нотлох үүрэгтэй.

 

29 дүгээр зүйл.Бүтээгдэхүүний загварт тооцохгүй зүйл

 

29.1.Монгол Улсын төрийн сүлд, туг, далбаа, тамга, шагнал, одон, медаль болон гадаад улсын төрийн бэлгэ тэмдэг, далбаа, сүлд, Монгол Улсын төрийн байгууллагын албан ёсны бэлгэ тэмдэг, тусгай тэмдэгт болон баталгаа, хяналтын тэмдэг, мөнгөн тэмдэгтээс бүрдсэн, эсхүл тэдгээртэй ижил, төсөөтэй загварыг бүтээгдэхүүний загварт тооцохгүй.

 

30 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патент олгохгүй зүйл

 

30.1.Дараах зүйлд бүтээгдэхүүний загварын патент олгохгүй:

 

30.1.1.бүтээгдэхүүний загварын шийдэл нь бүтээгдэхүүний техникийн болон үндсэн зориулалтад хамаарах бол;

 

30.1.2.бүтээгдэхүүний загвар нь бүртгэгдсэн барааны тэмдгээс бүрдсэн бол;

 

30.1.3.бүтээгдэхүүний загвар нь зохиогчийн эрхийг зөрчихөөр бол;

30.1.4.нийгмийн дэг журам, зан суртахуунд харш бол.

 

31 дүгээр зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патент авах эрх, зохион бүтээгчийн нэрийг дурдах

 

31.1.Бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээгч, эсхүл түүнээс эрх шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээд бүтээгдэхүүний загварын патент авах эрхтэй.

 

31.2.Бүтээгдэхүүний загварын патент авахад энэ хуулийн 11, 12, 13 дугаар зүйл нэгэн адил хамаарна.

 

32 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг гаргах

 

32.1.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийг энэ хуулийн 31.1-д заасан этгээд оюуны өмчийн байгууллагад цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргана.

 

32.2.Мэдүүлэг гаргагч бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг гаргахдаа оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлж болно.

 

32.3.Монгол Улсад байнга оршин суудаггүй, эсхүл үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, эсхүл гадаад улсын хуулийн этгээд бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг гаргахдаа оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлнэ.

 

33 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг

 

33.1.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг дараах зүйлээс бүрдэнэ:

 

33.1.1.оюуны өмчийн байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

 

33.1.2.бүтээгдэхүүний загварын зураг;

33.1.3.бүтээгдэхүүний загварын тодорхойлолт;

33.1.4.оюуны өмчийн байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан зохион бүтээгчийн баталгаа;

 

33.1.5.зохион бүтээгчээс бусад этгээд патентын мэдүүлэг гаргах бол патент авах эрхээ нотолсон баримт;             

 

33.1.6.мэдүүлэг гаргагч нь оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлсэн бол итгэмжлэл;

 

33.1.7.давамгайлах эрх хүссэн бол үүнийг нотлох баримт;

33.1.8.үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;

33.1.9.хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт, хуудасны тоо.

 

33.2.Энэ хуулийн 33.1.1-д заасан өргөдөлд дараах зүйлийг тусгана:

 

33.2.1.бүтээгдэхүүний загварын патент авах тухай хүсэлт;

33.2.2.бүтээгдэхүүний загварыг илэрхийлэх ерөнхий нэр;

33.2.3.бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал;

33.2.4. бүтээгдэхүүний загварын тоо;

33.2.5.мэдүүлэг гаргагч нь хувь хүн бол түүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хаяг, харьяалал, байнга оршин суудаг улсын нэр, гарын үсэг;

 

33.2.6.мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, хэлбэр, албан ёсны хаяг, үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр, үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг;

 

33.2.7.зохион бүтээгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хаяг, харьяалал, байнга оршин суудаг улсын нэр;

 

33.2.8.мэдүүлэг гаргагчийг оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч төлөөлж байгаа бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, тусгай зөвшөөрлийн дугаар, хаяг, гарын үсэг;

 

33.2.9.давамгайлах эрх хүсэх тохиолдолд энэ тухай мэдэгдэл.

 

33.3.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийг монгол хэлээр үйлдэнэ.

 

33.4.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6-д заасан баримт бичгийг бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг гаргах үед, эсхүл патентын мэдүүлэг гаргасан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор ирүүлнэ.

 

33.5.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 33.4-т заасан хугацааг нэг сар хүртэл хугацаагаар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

33.6.Энэ хуулийн 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6-д заасан зохион бүтээгчийн баталгаа, нотлох баримт, итгэмжлэлийг энэ хуулийн 33.4, 33.5-д заасан хугацаанд оюуны өмчийн байгууллагад ирүүлээгүй бол патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, оюуны өмчийн байгууллага патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

 

33.7.Бүтээгдэхүүний загварын нэр нь товч, тодорхой, бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилалд хамаарах нэр томьёог баримталсан байх бөгөөд хийсвэр, эсхүл бэлгэдлийн шинжтэй байж болохгүй.

 

33.8.Бүтээгдэхүүний загварын тодорхойлолтод тухайн бүтээгдэхүүний загварын гадаад дүрс, хийц, хэлбэр, өнгө, бүтцийн болон хээ чимэглэлийн шинэ болон өвөрмөц шинжийг тодорхойлон бичнэ.

 

33.9.Бүтээгдэхүүний загварын зураг нь тухайн бүтээгдэхүүний загварын шинэ болон өвөрмөц шинжийг бүрэн харуулсан байна.

 

33.10.Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын нэг ангилалд хамаарах 50 хүртэл бүтээгдэхүүний загварыг нэг патентын мэдүүлгээр мэдүүлж болно.

 

33.11.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэгт тавих шаардлага, патентын мэдүүлэг бүртгэх, улсын бүртгэл хөтлөх, тэдгээрт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой журмыг оюуны өмчийн байгууллага батална.

 

34 дүгээр зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын давамгайлах огноо

 

34.1.Мэдүүлэг гаргагч нь патентын мэдүүлэгтээ Парисын конвенцын, эсхүл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн улсад гаргасан давамгайлах эрх үүсэх үндэслэл болсон өмнөх нэг, эсхүл түүнээс дээш патентын мэдүүлэгт үндэслэн Парисын конвенцын 4 дүгээр зүйлийн дагуу давамгайлах эрх хүсэж болно.

 

34.2.Энэ хуулийн 34.1-д заасан давамгайлах эрх олгогдох хугацаа нь зургаан сар байх бөгөөд уг хугацааг Парисын конвенцын 4 дүгээр зүйлийн дагуу тооцно.

 

34.3.Мэдүүлэг гаргагч нь Парисын конвенцын, эсхүл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн улсын нутаг дэвсгэрт зохион байгуулагдсан албан ёсны болон албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын үзэсгэлэнд бүтээгдэхүүний загварыг нийтэд дэлгэсэн бол нийтэд дэлгэсэн өдрөөс хойш зургаан сарын дотор үзэсгэлэнгийн давамгайлах эрх хүсэж болно.

 

34.4.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 34.1, 34.3-т заасан эрхийг хүссэн бол энэ тухай нотлох баримтыг патентын мэдүүлэгтээ хавсаргана.

 

34.5.Энэ зүйлд энэ хуулийн 21.7, 21.8 дахь хэсэг нэгэн адил хамаарна.

 

35 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг хүлээн авах, анхдагч огноо тогтоох

 

35.1.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор патентын мэдүүлэг хүлээн авсан тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.

 

35.2.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 33, 34 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг патентын мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор хянана.

 

35.3.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 33, 34 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан гэж үзвэл патентын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөр анхдагч огноог тогтоож, патентын мэдүүлгийн улсын бүртгэлд бүртгэсэн тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

35.4.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 33, 34 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй гэж үзвэл нэг сарын дотор зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийх тухай мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

35.5.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 35.4-т заасан хугацааг нэг сар хүртэл хугацаагаар сунгуулах хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

35.6.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 35.4, 35.5-д заасан хугацаанд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ирүүлээгүй бол оюуны өмчийн байгууллага мэдүүлэг гаргагчийг патентын мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, патентын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүй болгосон тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

 

35.7.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 35.1, 35.3, 35.4, 35.6-д заасан мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

 

36 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийг салгах, нэгтгэх, өөрчлөлт оруулах, татгалзах

 

36.1.Анхдагч огнооноос хойш мөн чанарын шүүлтийн явцад бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг гаргагч хэдийд ч үйлчилгээний хөлс төлж дараах хүсэлтийг гаргах эрхтэй байна:

 

36.1.1.бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгээ хоёр болон түүнээс дээш бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэгт салгах тухай хүсэлт гаргах;

 

36.1.2.хамтаар ашиглагдах, эсхүл бүтээгдэхүүний загварын нэг ангилалд хамаарах бүтээгдэхүүний загварын хэд хэдэн патентын мэдүүлгийг нэгтгэх;

 

36.1.3.патентын мэдүүлэгтээ өөрчлөлт оруулах.

 

36.2.Энэ хуулийн 36.1.1-д заасны дагуу салгасан патентын мэдүүлэг тус бүр нь үндсэн патентын мэдүүлгийн анхдагч болон давамгайлах огноо авах эрхтэй. Салгасан патентын мэдүүлэг тус бүрд үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

36.3.Мэдүүлэг гаргагч нь анхдагч огнооноос хойш мөн чанарын шүүлтийн явцад хэдийд ч бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгээсээ татгалзаж, хэрэгсэхгүй болгуулах эрхтэй.

 

37 дугаар зүйл.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийн мөн чанарын шүүлт хийх, нийтэд мэдээлэх

 

37.1.Оюуны өмчийн байгууллага бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлгийг энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шалгуурт нийцсэн эсэхийг тогтоох зорилгоор анхдагч огнооноос хойш есөн сарын дотор бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийж, тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

37.2.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан бол оюуны өмчийн байгууллага тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор бүтээгдэхүүний загварын ном зүй, тодорхойлолт, зургийг албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

 

37.3.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэг нь энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангаагүй бол оюуны өмчийн байгууллага энэ тухай дүгнэлт гаргах ба түүнийг үндэслэн бүтээгдэхүүний загварт патент олгохоос татгалзах тухай урьдчилсан шийдвэр гаргаж, шүүлтийн тайлангийн хамт мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

37.4.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 37.3-т заасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл түүнийг хүлээж авснаас хойш нэг сарын дотор үндэслэл бүхий хариуг оюуны өмчийн байгууллагад ирүүлнэ.

 

37.5.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 37.4-т заасан хариуг хүлээж авснаас хойш нэг сарын дотор тухайн бүтээгдэхүүний загварт патент олгох эсэх талаар эцсийн шийдвэр гаргаж, шийдвэрийг мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

37.6.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 37.4-т заасан хариуг зохих хугацаанд ирүүлээгүй бол оюуны өмчийн байгууллага тухайн бүтээгдэхүүний загварт патент олгохоос татгалзах тухай эцсийн шийдвэр гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

 

37.7.Бүтээгдэхүүний загварын патентын мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийх журмыг оюуны өмчийн байгууллага батална.

 

37.8.Албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүний загварыг патент олгох хүртэлх хугацаанд түр хамгаалалтад авах бөгөөд энэ хугацаанд мэдүүлэг гаргагчийн зөвшөөрөлгүйгээр уг бүтээгдэхүүний загварыг аливаа хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.

 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ПАТЕНТ ОЛГОХ, ПАТЕНТЫН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА, ПАТЕНТЫН ХУРААМЖ

 

38 дугаар зүйл.Сонирхогч этгээдийн эсэргүүцэл

 

38.1.Энэ хуулийн 25.5, 37.2-т заасны дагуу шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш гурван сарын дотор сонирхогч этгээд дараах үндэслэлээр оюуны өмчийн байгууллагад эсэргүүцэл гаргаж болно:

 

38.1.1.шинэ бүтээл нь энэ хуулийн 5, 6, 7 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй;

 

38.1.2.бүтээгдэхүүний загвар нь энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй.

 

38.2.Энэ хуулийн 38.1-д заасан хугацаанд эсэргүүцэл гаргасан бол оюуны өмчийн байгууллага нь эсэргүүцэл хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг сарын дотор анхны шинжээчийг оролцуулахгүйгээр гурван шинжээчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр мөн чанарын шүүлт дахин хийж, дүгнэлт гаргаж, сонирхогч этгээд болон мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлнэ.

 

38.3.Сонирхогч этгээд, эсхүл мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 38.2-т заасан дүгнэлтийг эс зөвшөөрвөл шийдвэр хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гомдол гаргах эрхтэй.

 

38.4.Сонирхогч этгээд 38.3-т заасан хугацаанд Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гомдол гаргасан бол гомдлыг шийдвэрлэх хүртэл оюуны өмчийн байгууллага патент олгох эсэх талаар шийдвэр гаргахыг хойшлуулна.

 

39 дүгээр зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын патент олгох

 

39.1.Энэ хуулийн 25.5, 37.2-т заасны дагуу шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш гурван сарын дотор сонирхогч этгээд эсэргүүцэл гаргаагүй бол оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварт патент олгоно.

 

39.2.Ашигтай загвар нь энэ хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан тухай мөн чанарын шүүлтийн дүгнэлтэд үндэслэн ашигтай загварын патент олгоно.

 

39.3.Оюуны өмчийн байгууллага шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын патентыг цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр олгож болно.

 

39.4.Патентын загварыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

 

40 дүгээр зүйл.Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын патентын хүчинтэй хугацаа

 

40.1.Патент нь дараах хугацаанд хүчинтэй байна:

 

40.1.1.шинэ бүтээлийн патент анхдагч огнооноос хойш 20 жил;

40.1.2.ашигтай загварын патент анхдагч огнооноос хойш 10 жил;

40.1.3.бүтээгдэхүүний загварын патент анхдагч огнооноос хойш 15 жил.

 

41 дүгээр зүйл.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патентын хураамж

 

41.1.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамжийг Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд[4] заасны дагуу төлнө.

 

41.2.Патентыг хүчинтэй байлгах эхний таван жилийн хураамжийг патент олгосон өдрөөс хойш зургаан сарын дотор, патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны дараагийн жилүүдийн хураамжийг тухайн патентын хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө төлнө.

 

41.3.Энэ хуулийн 41.2-т заасан хугацаанд патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамжийг төлөөгүй бөгөөд энэ хуулийн 41.4-т заасны дагуу хүсэлт гаргаагүй бол патент эзэмшигчийг патентын эрхээсээ татгалзсанд тооцож, оюуны өмчийн байгууллага патентыг хүчингүй болгох бөгөөд энэ тухай албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

 

41.4.Энэ хуулийн 41.3-т заасан хөнгөлөлтийн хугацаа дууссанаас хойш патент эзэмшигчийн хүсэлтээр патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамж төлөх хугацааг 12 сараар сэргээж болно. Энэ тохиолдолд зохих үйлчилгээний хөлс төлнө.

 

41.5.Энэ хуулийн 41.3-т заасан хугацаанд патент ашиглах эрхгүй этгээд патентыг ашигласан бол патент эзэмшигчийн эрхийг зөрчсөнд тооцно. Энэ хуулийн 41.4-т зааснаар патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамж төлөх хугацааг сэргээлгэж, зохих хураамжийг төлөх хүртэл хугацаанд патент ашиглах эрхгүй этгээд патентыг ашиглаж эхэлсэн бол түүнийг шударгаар ашигласан гэж үзэж, патентын эрхийг зөрчсөнд тооцохгүй.

 

41.6.Патент эзэмшигч патентыг эзэмшихээс болон патентын хураамж төлөхөөс татгалзсан тохиолдолд энэ хуулийн 41.4-т заасан патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамж төлөх хугацааг сэргээлгэх хүсэлт гаргах эрхгүй.

 

41.7.Энэ хуулийн 41.4-т заасан хугацаанд патентыг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамжийг төлөөгүй бол патент эзэмшигчийг патентын эрхээсээ татгалзсанд тооцож, патентыг хүчингүй болгох бөгөөд энэ тухай албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

 

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ОЛОН УЛСЫН МЭДҮҮЛЭГ

 

42 дугаар зүйл.Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу оюуны өмчийн байгууллага нь хүлээн авагч байгууллага байх

 

42.1.Монгол Улсын иргэн, эсхүл Монгол Улсад байнга оршин суудаг гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу гаргасан патентын олон улсын мэдүүлгийн хувьд хүлээн авагч байгууллага нь оюуны өмчийн байгууллага байна.

 

42.2.Оюуны өмчийн байгууллагад гаргах патентын олон улсын мэдүүлгийг Патентын хамтын ажиллагааны гэрээнд заасан хэлээр үйлдэх бөгөөд патентын олон улсын мэдүүлгийн дамжуулалтын хураамжийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын олон улсын товчоонд төлнө.

 

43 дугаар зүйл.Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу оюуны өмчийн байгууллага нь нэр заагдсан байгууллага байх

 

43.1.Монгол Улсад патент авах зорилгоор шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентын олон улсын мэдүүлэгт Монгол Улсыг нэр заасан бол оюуны өмчийн байгууллага нь нэр заагдсан байгууллага байна.

 

43.2.Энэ хуулийн 43.1-д заасан патентын олон улсын мэдүүлгийг энэ хуулийн дагуу гаргасан патентын мэдүүлэгтэй адилтган үзэх бөгөөд анхдагч огноог Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу тогтоосон олон улсын анхдагч огноогоор тогтооно.

 

43.3.Энэ хуулийн 43.2-т заасан анхдагч огноог зөвхөн техникийн өмнөх түвшин тогтоох болон патентын хүчинтэй хугацаа тооцох зорилгоор ашиглана.

 

44 дүгээр зүйл.Патентын олон улсын мэдүүлгийг үндэсний үе шатанд мэдүүлэх, хүлээн авах, шийдвэрлэх

 

44.1.Мэдүүлэг гаргагч Монгол Улсыг нэр заасан бол давамгайлах огнооноос хойш 31 сарын дотор патентын олон улсын мэдүүлгээ оюуны өмчийн байгууллагад гаргана.

 

44.2.Энэ хуулийн 44.1-д заасан хугацаанд патентын олон улсын мэдүүлгийг оюуны өмчийн байгууллагад гаргаагүй бол патентын олон улсын мэдүүлгийг үндэсний үе шатанд мэдүүлээгүйд тооцно.

 

44.3.Мэдүүлэг гаргагч нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас энэ хуулийн 44.1-д заасан хугацаанд патентын олон улсын мэдүүлгээ гаргаагүй бол үндэсний үе шатанд мэдүүлэх эрхээ сэргээлгэх тухай хүсэлтийг оюуны өмчийн байгууллагад гаргаж болно.

 

44.4.Патентын олон улсын мэдүүлэгт давамгайлах эрх хүссэн бөгөөд олон улсын мэдүүлгийн анхдагч огноо нь давамгайлах эрхийн хугацаа дууссан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор байвал мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтийг үндэслэн давамгайлах эрхийг сэргээж болно.

 

44.5.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 44.3, 44.4-т заасан хүсэлтийг энэ хуулийн 16.9-д заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

 

44.6.Патентын олон улсын мэдүүлгийг үндэсний үе шатанд мэдүүлэхэд энэ хуулийн 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 дүгээр зүйлд заасныг баримтална.

 

44.7.Оюуны өмчийн байгууллага патентын олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авах, шийдвэрлэхдээ Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ болон түүнийг дагаж гарсан дүрэм, журам, заавар, энэ хууль болон энэ хуулийн 16.9-д заасан журмыг дагаж мөрдөнө.

 

 

45 дугаар зүйл.Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлсэн бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн мэдүүлэг

 

45.1.Монгол Улсыг нэр заасан бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийг энэ хуулийн дагуу гаргасан бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэгтэй адилтган үзэх бөгөөд анхдагч огноог Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын олон улсын товчоонд мэдүүлсэн огноогоор тогтооно.

 

45.2.Монгол Улсыг нэр заасан бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн мэдүүлэг нь энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхэд оюуны өмчийн байгууллага мөн чанарын шүүлт хийнэ.

 

45.3.Энэ хуулийн 28, 29, 30 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй гэж үзвэл оюуны өмчийн байгууллага тухайн бүтээгдэхүүний загварыг бүртгэхээс татгалзсан тухай мэдэгдлийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын олон улсын товчоонд хүргүүлнэ.

 

45.4.Оюуны өмчийн байгууллага нь бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн мэдүүлэг хүлээн авах, шийдвэрлэхдээ Гаагийн хэлэлцээр болон түүнийг дагаж гарсан дүрэм, журам, заавар, энэ хууль болон энэ хуулийн 37.7-д заасан журмыг дагаж мөрдөнө.

 

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ПАТЕНТЫН ЭРХ, ПАТЕНТ ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ

 

46 дугаар зүйл.Зохион бүтээгч, патент эзэмшигчийн эрх

 

46.1.Зохион бүтээгч дараах эрх эдэлнэ:

 

46.1.1.патентын мэдүүлэг гаргах, патент эзэмших;

46.1.2.патентын мэдүүлэг гаргах эрхээ бусдад шилжүүлэх, өв залгамжлуулах;

 

46.1.3.патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын ашиглалтаас төлбөр авах.

 

46.2.Патент эзэмшигч дараах эрх эдэлнэ:

 

46.2.1.патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг бусдад лицензийн гэрээгээр ашиглуулах;

 

46.2.2.патентын эрх шилжүүлэх, өв залгамжлуулах;

46.2.3.патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг бусад этгээд зөвшөөрөлгүй ашиглахаас хамгаалуулах;

 

46.2.4.зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах.

 

46.3.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хамтран зохион бүтээгчид шинэ бүтээл, ашигтай загвар, эсхүл бүтээгдэхүүний загвартай холбоотой харилцаанд тэгш эрх эдэлж, үүрэг хүлээх бөгөөд патентын мэдүүлэг гаргах, патент авах, бусад этгээдэд бүтээлээ ашиглуулах, худалдах, шилжүүлэх, үнэлэх эрхийг хамтран эдэлнэ.

 

47 дугаар зүйл.Патентаар олгогдох эрх

 

47.1.Патентын эрхийн хамгаалалтын хүрээг шинэ бүтээл, ашигтай загварын хувьд томьёололд зааснаар, бүтээгдэхүүний загварын хувьд тодорхойлолтод зааснаар тодорхойлно.

 

47.2.Патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, эсхүл бүтээгдэхүүний загварыг патент эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бусад этгээд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглахыг хориглоно.

 

47.3.Дараах үйлдлийг патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг ашигласанд тооцно:

 

47.3.1.патентаар хамгаалагдсан бүтээгдэхүүнийг, эсхүл патентаар хамгаалагдсан аргаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, зах зээлд нийлүүлэх, импортлох, худалдах санал гаргах, худалдах, хэрэглэх, эсхүл эдгээр зорилгоор хадгалах;

 

47.3.2.патентаар хамгаалагдсан аргыг хэрэглэх.

 

48 дугаар зүйл.Патентын эрхийн зөрчилд тооцохгүй үйлдэл

 

48.1.Патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг дараах байдлаар ашигласныг патент эзэмшигчийн онцгой эрхийн зөрчилд тооцохгүй:

 

48.1.1.патент эзэмшигч өөрөө, эсхүл түүний зөвшөөрөлтэйгөөр бусад этгээд бараа бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын зах зээлд нэвтрүүлснээс хойш тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдах, худалдахаар санал болгох, эсхүл хэрэглэх;

 

48.1.2.эрдэм шинжилгээ, сургалт, туршилтын ажилд хэрэглэх;

48.1.З.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт түр орж ирсэн гадаад улсын тээврийн хэрэгсэлд хэрэглэх;

 

48.1.4.ашиг олох зорилгогүйгээр хувийн хэрэгцээнд хэрэглэх;

48.1.5.анхдагч огнооноос өмнө тухайн шийдлийг Монгол Улсад шударгаар ашиглаж байсан, эсхүл ашиглах бэлтгэлийг хангасан байсан бол.

 

48.2.Энэ хуулийн 48.1.5-д заасан этгээд патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг үйлдвэрлэлд ашиглах эрхтэй байх бөгөөд тус шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх эрхгүй байна.

 

49 дүгээр зүйл.Патентыг хүчингүйд тооцох

 

49.1.Хууль ёсны эрх ашиг нь хөндөгдсөн этгээд патентыг хүчингүйд тооцуулах хүсэлтийг дараах тохиолдолд Оюуны өмчийн тухай хуулийн 11.3-т заасан Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гаргаж болно:

 

49.1.1.патент авах эрхгүй этгээдэд патент олгосон;

49.1.2.патентын мэдүүлэг гаргахдаа худал мэдээлэл өгсөн, хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн;

 

49.1.3.патентын мэдүүлгийн шаардлага хангаагүй шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварт патент олгосон;

 

49.1.4.патентын шалгуур хангаагүй шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварт патент олгосон;

 

49.1.5.патентаар хамгаалагдахгүй зүйлд патент олгосон.

 

49.2.Энэ хуулийн 49.1-д заасны дагуу патентыг хүчингүйд тооцсон бол оюуны өмчийн байгууллага улсын бүртгэлд зохих өөрчлөлт оруулж, албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ.

 

49.3.Энэ хуулийн 49.2-т заасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл түүнийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор холбогдох этгээд гомдлоо шүүхэд гаргаж болно.

 

50 дугаар зүйл.Патентын улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

 

50.1.Мэдүүлэг гаргагчийн, эсхүл патент эзэмшигчийн хүсэлтээр патентын улсын бүртгэлд дараах өөрчлөлт оруулна:

 

50.1.1.мэдүүлэг гаргагчийн, эсхүл патент эзэмшигчийн нэр, хаяг өөрчлөх;

 

50.1.2.патент эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх.

 

50.2.Мэдүүлэг гаргагч, эсхүл патент эзэмшигч нь өөрийн нэр, хаяг өөрчлөгдсөн, патент эзэмшигчийн эрх шилжсэн талаар өөрчлөлт орсон өдрөөс хойш зургаан сарын дотор патентын улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай хүсэлт гаргана. Энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс, патент эзэмшигчийн эрх борлуулсан, шилжүүлсэнтэй холбогдох татварыг тус тус төлсөн байна.

 

50.3.Оюуны өмчийн байгууллага нь патентын улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан бол энэ тухай албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

 

50.4.Оюуны өмчийн байгууллага нь энэ хуульд заасан оюуны өмчийн эрхийн бүртгэл, эрх эзэмшигчийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг татварын байгууллагатай харилцан солилцоно.

 

51 дүгээр зүйл.Лицензийн гэрээ

 

51.1.Лицензийн гэрээ нь дараах төрөлтэй байна:

 

51.1.1.патент эзэмшигч нь патентыг гуравдагч этгээдэд нэгэн зэрэг ашиглуулахгүй байх нөхцөлөөр байгуулсан онцгой лицензийн гэрээ;

 

51.1.2.патент эзэмшигч нь патентыг гуравдагч этгээдэд нэгэн зэрэг ашиглуулахыг хязгаарлаагүй нөхцөлөөр байгуулсан энгийн лицензийн гэрээ.

 

51.2.Патентаар хамгаалагдсан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг ашиглуулах лицензийн гэрээг бичгээр үйлдэх бөгөөд оюуны өмчийн байгууллагад бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно. Оюуны өмчийн байгууллага лицензийн гэрээг бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 

51.3.Лицензийн гэрээг бүртгүүлэхэд улсын тэмдэгтийн хураамж төлнө.

 

51.4.Лицензийн гэрээнд дараах хязгаарлалтыг тогтоосон байж болно:

 

51.4.1.гэрээний хамрах хүрээ, газар нутгийн ба ашиглах хугацааны хязгаарлалт;

 

51.4.2.бараа, үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад нөлөөлөх нөхцөл;

51.4.3.патент эзэмшигчийн нэр хүнд, эсхүл патентын эрхэд хохирол учруулахгүй байх лиценз эзэмшигчийн үүрэг.

 

51.5.Лицензийн гэрээнд энэ хуулийн 51.4-т зааснаас өөрөөр хязгаарлалт тогтоохгүй бөгөөд шударга өрсөлдөөн, худалдаа, талуудын хууль ёсны ашиг сонирхлыг илт хязгаарлах шинжтэй нөхцөлийг агуулсан бол тус лицензийн гэрээг оюуны өмчийн байгууллага бүртгэхээс татгалзана.

 

51.6.Лицензийн гэрээг бүртгэсний дараа тухайн патент нь хүчингүй болсон бол бүртгэгдсэн лицензийн гэрээ хүчингүй болно.

 

51.7.Лицензийн гэрээний бүртгэлийн тухай мэдээллийг албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

 

52 дугаар зүйл.Албадан лиценз

 

52.1.Оюуны өмчийн байгууллага дараах тохиолдолд сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр патент эзэмшигчид зохих төлбөр төлөх болзолтойгоор, тодорхой хугацаанд патентыг албадан лицензээр ашиглуулахаар шийдвэрлэж болно:

 

52.1.1.үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, хүн, амьтны эрүүл мэнд, хүнсний хангамж зэрэг нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд шаардлагатай бол;

 

52.1.2.патент олгосон өдрөөс хойш таван жилийн хугацаанд патент эзэмшигч патентыг ашиглаагүй бол.

 

52.2.Оюуны өмчийн байгууллага энэ хуулийн 52.1-д заасан шийдвэрийг гаргахдаа дараах байдлыг харгалзана:

 

52.2.1.сонирхогч этгээд патент эзэмшигчид шийдвэр гаргах хангалттай хугацаа олгосон эсэх;

52.2.2.зохих хэмжээний төлбөр санал болгосон эсэх;

52.2.3.патент эзэмшигчийн татгалзал үндэслэлтэй эсэх.

 

52.3.Албадан лиценз дараах нөхцөлтэй байна:

 

52.3.1.патент эзэмшигч патентаа гуравдагч этгээдэд нэгэн зэрэг ашиглуулахыг хязгаарлахгүй;

 

52.3.2.албадан лиценз авагч этгээд уг лицензээ бусдад шилжүүлэх, ашиглуулах эрхгүй байх;

 

52.3.3.лицензийг ашиглах хүрээ нь Монгол Улсын зах зээлээр хязгаарлагдах;

 

52.3.4.энэ хуулийн 52.1.1-д заасан нөхцөл байдал арилсан бол лиценз олгогч лицензийг албадан хүчингүй болгуулах эрхтэй байх.

 

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙЦААГЧ, МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛ

 

53 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн улсын байцаагчийн эрх, үүрэг

 

53.1.Оюуны өмчийн улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч нь оюуны өмчийн улсын ерөнхий байцаагчид ажлаа хариуцан тайлагнах бөгөөд патентын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиглэлээр дараах эрх, үүрэгтэй байна:

 

53.1.1.хуульд заасан журмын дагуу хяналт шалгалт хийх обьектод саадгүй нэвтрэн орох;

 

53.1.2.хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай мэдээ, судалгаа, тайлбар, тодорхойлолт, бусад баримт бичгийг холбогдох хуулийн этгээд, байгууллага, албан тушаалтнаас үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;

 

53.1.3.хяналт шалгалтын явцад патентын хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам зөрчсөн үйлдлийг таслан зогсоох, зөрчилтэй баримт бичиг, эд юмсыг акт үйлдэн хураан авч, хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх, зөрчлийг арилгах талаар холбогдох иргэн, хуулийн этгээд, байгууллага, албан тушаалтанд шаардлага тавьж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах;

 

53.1.4.зөрчилтэй бүтээгдэхүүнийг худалдах, борлуулахыг хориглох, устгах буюу зохих шаардлагад харшлахгүй бол өөр зориулалтаар ашиглах шийдвэр гаргах, энэ тухай олон нийтэд зарлан мэдээлэх;

 

53.1.5.өөрийн хийсэн шалгалт, илрүүлсэн зөрчил, өгсөн албан шаардлага, гаргасан танилцуулга, дүгнэлт, торгох шийтгэлийн үндэслэл, үнэн зөвийг бүрэн хариуцах;

 

53.1.6.албан үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн төрийн болон албаны, байгууллагын, хувь хүний нууцыг задруулахгүй байх;

 

53.1.7.Зөрчлийн тухай хуульд[5] заасан шийтгэл оногдуулах.

 

54 дүгээр зүйл.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл

 

54.1.Патентын эрхийн асуудлаар мэдүүлэг гаргагчийн гаргасан дараах гомдол, хүсэлтийг Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл хянан шийдвэрлэнэ:

 

54.1.1.энэ хуулийн 22.8, 35.2-т заасан мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлт, эсхүл энэ хуулийн 25.4, 26.2, 37.1-д заасан шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын мөн чанарын шүүлтийн талаар гаргасан мэдүүлэг гаргагчийн гомдол;

 

54.1.2.патентын эрхийг энэ хуулийн 49 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр хүчингүйд тооцуулах тухай сонирхогч этгээдийн хүсэлт;

 

54.1.3.хуульд заасан бусад гомдол.

 

54.2.Энэ хуулийн 54.1.1-д заасан гомдлыг мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлтийн дүгнэлт, эсхүл мөн чанарын шүүлтийн тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гаргана.

 

54.3.Энэ хуулийн 54.1.2-т заасан хүсэлтийг патент олгогдсон шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтэлсэн өдрөөс хойш нэг жилийн дотор Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гаргана.

 

54.4.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл нь энэ хуулийн 54.1-д заасан гомдол, хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дотор хянан шийдвэрлэж, хариуг бичгээр мэдэгдэнэ.

 

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

 

55 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

 

55.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль[6], эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

 

55.2.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэрэг, эсхүл зөрчлийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд[7] заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

 

56 дугаар зүйл.Хууль буцаан хэрэглэх

 

56.1.Энэ хуулийг буцааж хэрэглэхгүй.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГАГ.ЗАНДАНШАТАР

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

(2022.08.15-ны өдрийн орчуулга)      Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

 

May 06, 2021                                   State palace, Ulaanbaatar city

 

ON PATENT

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this law is regulate relations in regards to granting patents for inventions, utility models, and product models, protecting the rights of inventors and patent holders, use of patented inventions, utility models, and product models, and to support innovative activities and industrial development.

Article 2.Legislation on Patent

2.1.The legislation on patents shall consist of the Constitution of Mongolia, Civil Code, Law on Intellectual Property, this Law and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty to which Mongolia is party provides other than this law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article З.Definitions of Terms

3.1. The definitions of terms contained in the Law shall have the following meaning:

3.1.1."official periodicals" means the term specified in Article 3.1.4 of the Law on Intellectual Property;

3.1.2."filing date" means the date on which an application for a patent that ensures with the requirements set forth in this Law is received at the state administrative body in charge of intellectual property matters;

3.1.3."utility model" means a technical solution related to the composition of tool and equivalent products;

3.1.4."industrial design" means artistic solutions of shapes, designs, forms, colors, textures and ornaments related to the appearance of the product;

3.1.5."international classification for industrial design" means the international classification of industrial designs as adopted and amended by the Locarno Agreement of 1968 on establishing the international classification of industrial designs;

3.1.6. "The Hague Agreement" means the Geneva Act of the Hague Agreement Concerning on the International Registration of industrial designs adopted and amended in 1999, and the rules, regulations and instructions that follow thereof;

3.1.7."priority date" means the date on which one or more patent applications filed in a country that is a member of the Paris convention or World trade organization before the filing date of the patent application and which considered by the time period specified by Article 4 of the Paris Convention;  

3.1.8."inventor" means a person who invented an invention, utility model and industrial design;

3.1.9."international application" means an international application for invention, utility model which is filed according to the Patent Cooperation Treaty, or an application for an international registration of industrial designs which is filed according the Hague agreement;

          3.1.10." Paris convention" means the Paris convention for the protection of industrial property adopted, amended and revised on March 20, 1883;

3.1.11."patent" means that the solution is defined as an invention, utility model, and industrial design and the patent holder has the right to enjoy the exclusive rights specified in Article 46.2 of this law for a fixed period of time;

3.1.12."patent application" means composition of requests, applications and other related documents issued by citizens and legal entities in accordance with this law;

3.1.13."International patent classification" means the International Patent classification as adopted and amended by the Strasbourg Agreement on International Patent Classification of 1971;

3.1.14."Patent Cooperation Treaty" means the Patent Cooperation Treaty adopted and amended in 1970, and the rules, regulations and instructions that follow thereof;

3.1.15."patent holder" means individual and legal entities who have acquired the exclusive right to own invention, utility model, and industrial designs protected by patents in accordance with regulation prescribed by law;

3.1.16."examiner" means the person specified in Article 15 of the Law on Intellectual Property;

3.1.17."invention" means a technical solution related to a product, production methods and operation which is determined invented on the basis of a law of nature;

CHAPTER TWO

PROTECTION OF INVENTIONS AND UTILITY MODEL

Article 4.Protection of inventions and utility model

4.1.According to this law, inventions and utility model shall be protected by patents issued by the state administrative body in charge of intellectual property matters (hereinafter referred to as "intellectual property organization").

Article 5.Invention Patent subject matter and patentability

5.1.Inventions and technical solutions related to products, methods and operations that contain the level of invention and can be used in production are considered inventions and are protected by patents.

5.2.A technical solution is not anticipated prior art is considered as "new", and the following conditions apply to the technical prior art:

5.2.1.a solutions or knowledge that have been published, used, or disclosure in Mongolia or foreign country, orally, in writing, or in any other form, before the filing date or priority date of the invention;

5.2.2.inventions and utility models filed in Mongolia by other parties before the filing date of the invention, or prior to the priority date, published in official periodicals, and patented.

5.3. If, within 12 months prior to the filing date of the application, the inventor or the person who directly or indirectly obtained the information made public without the consent of the applicant, this shall not be a condition for rejecting the criteria of being new, and the applicant shall be responsible for proving it.

5.4.A solution proposed by an invention shall be deemed to contain an inventive step if it has an advantage that is clearly distinct to a person skilled in the art compared to the prior art prior to the filing date or the priority date. When determining the level of invention, the provisions of Article 5.3 of this Law shall not apply to the level of prior art.

5.5.An invention is considered industrially usable if it can be produced or used in any industry.

Article 6.Subject matter shall not be deemed invention

6.1.The following subject matter shall not be deemed inventions:

6.1.1.discoveries, scientific theories and mathematical methods;

6.1.2.computer programs, algorithm alone;

6.1.3.a scheme, rule and methods for economic and business activities, education, performing mental act and playing game;

6.1.4.planning and organization of building facilities, land and site;

6.1.5.an artistic solution related to the appearance design and shape of the product.

6.2. The fact that a computer program or algorithm is a component of an invention does not preclude it from being protected by a patent.

Article 7.Subject matter not patentable

7.1.The following subject matter shall not be patentable:

7.1.1. if the publication or into economic circulation of the invention contrary to public order, morality, human and animal health, and environment;

7.1.2.plants and animals and their variety, and essentially biological processes of producing plants and animal and their variety other than micro-organism;

7.1.3.plant sort and animal species;

7.1.4.method for therapeutic and surgical treatment of humans or animal organisms;

7.1.5.the process for cloning human beings, modifying the genetic natural identity and method for use of human embryos for industrial and commercial purposes.

7.2.Non-biological and microbiogical process shall not be related to Article 7.1.2 of this Law.

7.3.The Article 7.1.4 of this Law shall not apply to the products, diagnostic tools, devices, substances, compounds, or compositions used in human, animal, or animal body treatment, surgery, or diagnosis.

Article 8.Utility model Patent subject matter and patentability

8.1.Patent shall be granted for utility model that is new and is capable of industral application.

8.2.Utility model shall be considered as new and shall be refered in according to the Article 5.2 of this Law.

8.3.Utility model shall be considered as capable of industrial application and shall be referred in according to the Article 5.5 of this Law.

Article 9.Subject matter shall not be deemed utility models

9.1.Subject matter according to the in Article 6.1 of this Law shall not be deemed utility model.

9.2.Subject matter according to the in Article 6.2 shall be apply equally to utility model.

Article 10.Subject matter shall not be issued utility models patent

10.1.The following subject matter shall not be issued utility model patent:

10.1.1.processes арга, ажиллагаа;

10.1.2. substances, composition and chemical composition; 

10.1.3.the solution specified in Article 7 of this law.

Article 11.Patent rights

11.1. Inventor of an invention and utility model or individual and legal entities transferred the rights from inventor shall be entitled the patent.

11.2.Emloyers shall be entitled a right to enjoying patent for invention and utility model in the place of employment.

11.3.Inventions and utility models are created in accordance with agreements, and patents rights shall be granted to subscriber or financer unless otherwise stated in the contract.

11.4. If inventions utility models are co-authored, the patent rights shall be enjoyed jointly. Persons that showed technical, organizational, and financial assistances for creation of inventions and utility model or persons that assisted in patent application filling and in obtaining the patents shall not be considered as co-authors.

11.5. If similar inventions and utility models are created independently, person who filed the patent application first shall enjoy the patent rights.

Article 12.An inventions and a utility model in the place of employment

12.1.The following conditions shall be considered as invention and utility model in the place of employment:

12.1.1.invented by an employee in the accomplishment of duties in accordance with terms of employment contract concluded between the employee and employer.  

12.1.2.invented by an employee in the accomplishment of the employee's work-related duties assigned by the employer;

12.1.3.invented by an employee through usage of the employer's technology, equipment, raw material, information, experience and other reserve.  

12.2. The employee, who invented the inventions and utility model shall be informed to the employer immediately in written form.

12.3. When employer refuses to file for the patent or fails to file an application within 3 months after received a notice stipulated in Article 12.2, the employee shall enjoy the patent rights.

12.4.If the employer wishes to obtain a patent for an invention and utility models created in the place of employment, except when the responsibility for invented inventions and utility model is assigned to the employee by the employment contract and appropriate remuneration is paid, the employer shall sign a contract with the inventor and pay appropriate fees.

12.5. Within six months upon obtaining the patent for invention and utility model in the place of employment, or within one year in case of using the utility model and invention before obtaining the relevant patents, the Employer shall conclude a contract set forth in Article 12.4 of this law with the inventor-employee; and the contract shall regulate payment terms, amount, and procedure to grant the payment. The economic valuation, available profits, and contributions of both parties shall be considered to set the payment rate of the invention and utility model.

12.6. If the contract stipulated in Article 12.4 of this law shall not be concluded, the employee may file to court in order to be determined a payment rate and to be assigned to conclude a contract .

12.7. In cases, except those stipulated in this Article, the patent right for utility model and invention shall be enjoyed by the inventor-employee.

Article 13.An invention and utility model invented by subscription of the Government and funded by state and local budgets

13.1. When inventions and utility models invented as a result of scientific research, experimental, and invention works made and performed by the subscription of the Government and funded through state and local budget, it shall be notified in written to Subscriber immediately.

13.2.Unless otherwise stated in the contract, the subscriber shall enjoy the right to obtain a patent for an inventions and utility models as a result of scientific research, experimental, and invention works performed by the subscription of the Government and funded through state and local budgets.

13.3. When the contract states that inventor shall enjoy the right to obtain a patent for an invention and utility model invented as a result of scientific research, experimental, and invention works made and performed by the subscription of the Government and funded through state and local budgets, the right to obtain a patent shall be transferred to the inventor on the basis of the rights transfer contract.

13.4. When the contract states that for and on behalf of the state, the subscriber shall enjoy the patent right for an inventions and utility model made as a result of scientific research, experimental, and inventing works made and performed by the subscription of the Government and funded through state and local budgets. The Subscriber shall submit a patent application to the intellectual property organization within six months after receive of the notice specified in Article 13.1 of this Law.  

Article 14.Mentioning the inventor's name

14.1.Unless the inventor makes a written request to intellectual property organization on refusal to mention his/her name, the name of inventor shall be mentioned in the patent application, patent of inventions and utility model, and official periodicals.


CHAPTER THREE

APPLICATIONS FOR PATENT OF INVENTIONS AND UTILITY MODEL, ITS SEARCH AND EXAMINATION

Article 15.Filing of applications for patents of inventions and utility model

15.1. The person specified in Article 11.1 of this law shall submit application for patent of invention and utility model to the intellectual property organization in paper or electronic form.

15.2.An applicant may be represented through intellectual property agent when filing an application for patent.

15.3.Foreign citizen, stateless person or foreign legal entity who does not resided permanently in Mongolia or is not engaged in activities in Mongolia shall be represented through intellectual property agent when filing an application for patent of invention and utility model.

15.4.The application for patent shall be filed for each invention, and the application for patent may be filed for two or more inventions that have the single purpose and used in unity.

15.5. The application for patent shall be filed for each utility model, the application for patent may be filed for two or more utility models that have the single purpose and used in unity.

Article 16.Applications for patents of inventions and utility model

16.1.The applications for patents of inventions and utility model shall contain the followings:

16.1.1.request to the grant of patent in accordance with the form issued by the Intellectual property organization; 

16.1.2.a description;

16.1.3.formulation;

16.1.4.drawings and schemes explaining of invention and utility model essence in case of necessary;

16.1.5.an abstract;

16.1.6.bills for service fee;

16.1.7.evidence for the rights of application for a person, who is not an inventor, makes an application;

16.1.8. guarantee on authorship in accordance with the form issued by Intellectual property organization;

16.1.9.power of attorney if the applicant is represented by the intellectual property agent ;

16.1.10.evidence for priority rights if the priority rights were requested .

16.2. The request specified in Article 16.1.1 of this Law shall reflect the followings:

16.2.1. request for patent;

16.2.2. name of invention and utility model;

16.2.3.international classification of patent;

16.2.4.surname, given name, permanent address, citizenship, and signature of the applicant if the applicant is a natural person;

16.2.5.proper name, type of proprietorship, official address, country of establishment, country of operational activities, signature of the competent official, seal and stamp, if the applicant is a legal entity;

16.2.6.surname, given name, permanent address, and citizenship of inventor;

16.2.7.surname, given name, permanent address, citizenship, and signature of the patent holder if the patent holder is a natural person;

16.2.8.proper name, type of proprietorship, official address, country of establishment, country of operational activities, signature of the competent official, seal and stamp of the patent holder if the patent holder is a legal entity;

16.2.9.name, surname, license number, address and signature of an intellectual property agent, if the the applicant is represented by the intellectual property agent;

16.2.10.notice in case of request for priority rights;

16.2.11.list of attached documents and number of pages.

16.3.An application for patent of invention and utility model shall be made in Mongolian language.

16.4.When filing an application for patent of invention and utility model, the documents specified in Articles 16.1.2, 16.1.3, and 16.1.5 of this Law are filed in other language, these documents shall be translated into Mongolian within two months after the filing the application for patent.

16.5.The applicant may make a request for extension of the deadline period specified in Article 16.4 of this Law for one-month period, in this case  the relevant service fee shall be paid.

16.6.If the applicant fails to submit translation into Mongolian of the documents specified in Articles 16.1.2, 16.1.3, and 16.1.5 of this Law within the deadline specified in Articles 16.4 and 16.5 of this Law, it shall be considered as a decline of patent application by the applicant,the patent application shall be rejected, and it will be notified in the paper or electronic form to the patent applicant.

16.7.Applicant shall file the documents specified in Articles 16.1.7, 16.1.8 and 16.1.9 of this Law during the filing process of application for patent of invention and utility model or within 2 months after the filing date of application.

16.8.Applicant may make a request to extend the period specified in Articles 16.7 of this Law for up to one month period, in this case the relevant service fee shall be paid.

16.9.Requirements for the application for the patent of invention and utility model, and regulation on registration of the patent application, and making  amendment to them shall be adopted by Intellectual property organization.

Article 17.A description for invention and utility model

17.1.Description for invention and utility model shall be a complex information that describes fully and clearly the distinguishing features of the solution from other previous technical and technological levels in a clear comprehensive way which can be implemented by professional people of the relevant sector. Description for invention and utility model shall contain the followings:

17.1.1.name of solution;

17.1.2.applicable and related sectors for the solution;

17.1.3.essence of solutions similar to the proposed solution;

17.1.4.disadvantages of similar solutions;

17.1.5.purpose of the proposed solution;

17.1.6.essence of the proposed solution;

17.1.7.Methods to implement the proposed solution into reality;

17.1.8.drawings to describe the essence of the solution in case of necessity.

17.2.Name of the invention and utility model must be brief, exact and definition of the terms shall be adhered relevant international classification of patents and it must not be abstract or symbolic.

17.3.When biological and genetics reserves of Mongolia and the relevant traditional knowledge are used and exploited directly and indirectly for the creation of the invention or are used for the exploitation of invention, their origin shall be clearly emphasized in the description of invention.

17.4.Failure to emphasize or provision of false information on biological and genetics reserves of Mongolia and the relevant traditional knowledge that are used and exploited directly and indirectly for the creation of the invention or are used for the exploitation of invention shall be grounds to refuse from granting the patent or to invalidate the granted patent by intellectual property organization.

Article 18.Formulation of invention and utility model

18.1.Invention and utility model may have one or more main formulation and one or more auxiliary formulation depending of the main formulation.

18.2.Formulation for invention and utility models shall meet the following requirements:

18.2.1.formulation must be clear, comprehensive, and brief so that it describes distinguishing feature and scope of rights protection of invention and utility models;

18.2.2.features specified in the formulation must be fully reflected into the description.

Article 19.An abstract

19.1.Tthe purpose of the abstract is intended to provide technical information about the invention and utility model.

19.2.Abstract of utility model shall have an attachment of drawing that describes and expresses the main feature of the utility model.

19.3.In case of necessity, abstract of invention shall have an attachment of drawing that expresses the main feature of the invention.

Article 20.Drawings and schemes

20.1.In case of necessity to explain the essence of invention completely, the object drawings or technological scheme shall be attached.

20.2.It shall attach necessary amounts of drawings that can explain the essence of utility model completely.

Article 21. Request for priority right and acceptance of priority right

21.1.An applicant may request for priority right in accordance with Article 4 of Paris Convention, based on patent application related one or more invention or utility models patent applications that grounded of prior right issued by a member country of the Paris Convention or the World trade organization.

21.2.The priority right specified in Article 21.1 of this Law shall be valid for 12 months that shall be calculated in accordance with Paris Convention.

21.3. The applicant may request for the priority rights within two months' period from the filing date of the application or from the date of receive of the international application in Mongolia, in which case, the relevant service charge shall be paid.

21.4.Patent application, which is basis for the grounded of priority right, shall be filed in a country specified in Article 21.1 of this Law or an international application for invention or utility model filed in accordance with Patent cooperation treaty.

21.5.If the applicant request the priority right for the patent application, shall attach the evidence of priority right granted by authorities accepting the patent application.

21.6.Applicant may request for the priority right for the exhibition within 12 months from the date of public display if the applicant displayed his/her inventions and utility models in official and officially authorized international exhibitions that are organized in the territory of the World Trade Organization's or Paris Convention's member countries.

21.7.Priority date's evidence shall be attached into the patent application, in case of failure to attach the evidence, the evidence can be filed within two months from the filing date of patent application. In case of reasonable excuses, the applicant may request an extension of this period up to three months, in which case, the relevant service charge shall be paid.

21.8.Failure to file the evidence of priority rights within the period specified in Articles 21.7 of this Law shall be considered as absence of the request for the priority right.

Article 22.Setting the filing date of patent application for invention and utility model and examination the completeness of the application

22.1.Intellectual Property Organization shall inform the applicant or intellectual property agent (hereinafter referred to as "Applicant") in a written form about the acceptance of the application for patent on invention and utility model within three working days from the date of receipt of application.

22.2.Intellectual Property Organization shall review whether the patent application for an invention and utility model complies with the requirements specified in Articles 16, and 21 of this Law within 10 working days from the date of receipt of patent application.  

22.3.When Intellectual Property Organization determined the filed application satisfied with the formality requirements for a patent application for an invention and utility model, the filing date shall be approved by the date of receipt of application and the notification on the registration of the application into the state registration shall be informed to the applicant.

22.4.When Intellectual Property Organization considers that required condition of the patent application for an invention and utility model can't meet, the Intellectual property organization shall sent the written or electronic notification to the applicant for amendments and changes, and the applicant shall make the relevant amendments and changes within two months after receipt of such notice.

22.5. The applicant may make a request to extend the terms specified in Article 22.4 of this Law for a period of up to three months, in which case, the relevant service charge shall be paid.

22.6.If the applicant fails to make amendments and changes within the period specified in Articles 22.4 and 22.5 of this Law, Intellectual Property Organization shall consider it as the refusal from the application by the applicant, and deliver a notice on the rejection of the patent application to the applicant.

22.7.When amendments and changes made within the period specified in Articles 22.5 and 22.6 of this Law, however they can't meet the requirements for the application procedure, Intellectual Property Organization shall deliver to the applicant a notification to enhance the application requirements, whereas the applicant shall deliver back with the relevant amendments and changes within 15 working days upon receipt of the requirements.  In which case, the relevant service charge shall be paid.

22.8.In order to conduct a review that whether the patents application meets requirements specified in Articles 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19 and 20 of this Law, the Intellectual Property Organization shall conduct examination on the invention application form within four months from the date meeting requirements specified in Article 22.2 of this Law, and conduct examination on the utility model application form within two months from the date of meeting the requirements specified in Article 22.2 of this law.

22.9.When the invention and utility model being promoted does not meet the requirements specified in Articles 6, 7, 9, and 10 of this law, the Intellectual Property Organization shall dismiss the patent application and deliver a notice to the applicant.

22.10.If Intellectual Property Organization considers that the description, formulation, abstract, drawings and schemes of the invention and utility model do not meet  requirements stipulated in Articles 17,18, 19, and 20 of this law, a notification to make amendments and changes to the patent application shall be delivered to the applicant.

22.11. When the application fails to make amendments and changes within two months' period from the date of receipt of the notice stipulated in Article 22.10 of this law, it shall be considered that the patent application was withdrawn. The relevant notice shall be granted to the applicant.

22.12.The application may make a request to extend the terms specified in Article 22.11 of this Law for a period of up to three months for the invention, and for a period of up to one month for the utility model, in which case, the relevant service charge shall be paid..

22.13. When amendments and changes made within the period of term specified in Article 22.11 and 22.12 of this Law do not meet the requirements specified in Articles 17, 18, 19 and 20 of this Law, Intellectual Property Organization shall make a notice to the applicant, and the applicant shall make the relevant amendments and changes within 15 working days upon receipt of the requirements. In which case, the relevant service charge shall be paid.

22.14.If amendments and changes are not submitted within the period of term specified in Article 22.13 of this Law, it shall be considered as a refusal from the patent application; therefore, it shall be informed to the applicant in notice.

22.15.If it is considered that the patent application fully meets the requirements specified in Articles 17, 18, 19, and 20 of this Law, a conclusion on examination of completeness of the patent application shall be issued, and it shall be notified to the applicant.

22.16.Intellectual Property Organization shall deliver a notice specified in Articles 22.1, 22.3, 22.4, 22.6, 22.7, 22.9, 22.10, 22.11, 22.13, 22.14, and 22.15 of this Law to the applicant in written or electronic form.

Article 23. Division, merge, amendment, transfer and refusal of patent application on invention and utility mode

23.1.After the filing date, the applicant may, at any time during the essence examination process, make the following changes to the content of the description and scope of formulation which were filed initially, and in which case, the relevant service charge shall be paid:

23.1.1. to file a request to divide the patent application into two or more patent applications;

23.1.2.to unite/merge the several applications on inventions to be exploited together;

23.1.3. to unite/merge the several applications on utility models to be exploited together;

23.1.4.to amend or change to patent application;

23.1.5.to transfer the invention patent application meets the requirements specified in Articles 8, 9, and 10 of this Law to a utility model patent application;

23.1.6.to transfer the utility model patent application meets the requirements specified in Articles 5, 6, and 7 of this Law to an invention patent application.

23.2.Each divided patent application shall be entitled to hold the filing and priority date of the originally filed patent application. Fee for each divided patent application shall be paid.

23.3.Applicant may be refused and dismissed the patent application anytime during the essence examination process from the filing date.

23.4.When the patent application dismissed in accordance with Article 23.3 of this Law is not disclosed publicly, the given patent application shall not be involved into previous/prior technical level; therefore, the said application for patent of utility model and invention may be filed again newly.

23.5.If the changes specified in Article 23.1 of this Law change the content of the originally submitted description, a new application shall be filed.

Article 24.Examination of a patent application for invention and utility model, and their publication

24.1.Intellectual Property Organization shall examine and make reports to set previous technical level of the inventions and utility models.

24.2.After the issuance date of the examination conclusion on the application completeness specified in Article 22.15 of this Law , the invention search report shall be prepared within nine months and the utility model search report within one month, and delivered to the applicant.

24.3.Applicant shall make amendments and changes within three months from the date of receipt of the search report within the scope of the patent application description for inventions and utility models.

24.4.Applicant may file a request for the extension of the term specified in Article 24.3 of this Law up to 3 months' period and in which case, the relevant service charge shall be paid.

24.5.The report of the search shall not considered a background to dismiss the invention and utility model's patent applications or to refuse from granting with patents.

24.6.Intellectual Property Organization shall publish invention's bibliography, description, formulation, abstract, drawings and schemes  together with the invention search report in the official periodicals within 30 days from the submission date of  of the invention search report to the applicant.

24.7.Intellectual Property Organization shall not disclose information on the patent application to third parties before the publication  specified in Article 24.6 of this Law, and keep the content confidentiality of the patent application.

24.8.Inventions published in official periodicals are granted provisional protection until the grant of a patent, during this period it is prohibited to use the invention in any form without the permission of the applicant.

Article 25.Examination of essence of a patent application for invention and its publication

25.1.Intellectual Property Organization shall examine the essence of the patent application for invention based on the request of the applicant.

25.2.Applicant shall file a request for a essence examination to the Intellectual Property Organization within 15 months from the filing date and shall pay a service fee.

25.3.If the Intellectual Property Organization receives the request specified in Article 25.2 of this Law, the examination of essence of the patent application for invention shall be made within 12 months from the date of its publication in the official periodical in accordance with Article 24.6 of this Law.

25.4.In order to determine whether the solution of the proposed invention meets the requirements specified in Articles 5, 6 and 7 of this Law, Intellectual Property Organization shall examine the essence, then the report together with the examiner's opinion shall be delivered to the applicant.

25.5.If the solution of proposed invention meets the requirements specified in Articles 5, 6 and 7 of this Law, the Intellectual Property Organization shall publish invention's bibliography, description, abstract and formulation in the official periodicals within 30 days from the delivery of the result of the search report together with the examiner's opinion to the applicant.

25.6.During the essence examination, if the examiner considers that it is necessary to make amendments and changes related to the requirements specified in Articles 17, 18, 19, 20, and 23 of this law as well as other appropriate amendments and changes to the patent application, the notification on them shall be delivered to the applicant.

25.7.During the essence examination, the report of the international preliminary examination organization may be accepted.

25.8.If the solution of proposed invention does not meet the requirements specified in Articles 5, 6, and 7 of this Law, the grant of a patent shall be refused, and the report of the  essence examination shall be delivered to the applicant.

25.9. If the applicant does not agree with the report specified in Article 25.8 of this law, a response with reasonable grounds shall be submitted to Intellectual property organization within one month from the date of the receipt the report.

25.10.Applicant may file a request for the extension of the period specified in Article 25.9 of this Law up to 3 months' period. In this case, service fee shall be paid.

25.11.Within one month after receiving the response specified in Article 25.9 of this Law, the Intellectual Property Organization shall re-review the patent application for invention and, if it deems it necessary to make appropriate amendments and changes, then a notice on it shall be delivered to the applicant.

25.12.Applicant shall make appropriate amendments and changes within one month from the date of receipt of the notices specified in Articles 25.6 and 25.11 of this Law, and the applicant may request for the extension of this period by up to three months.

25.13.If appropriate amendments and changed are not made within the period specified in Article 25.12 of this Law, the Intellectual Property Organization shall make a final conclusion, and deliver the conclusion together with relevant decision to the applicant. 

25.14.Intellectual Property Organization shall approve a regulation for examination of the essence of patent applications for inventions and utility model.

Article 26.Examination of essence of a patent application for utility model and its publication

26.1.Intellectual Property Organization shall make a essence examination on the utility model patent application within three months from the date of finalization of the search report.

26.2.In order to determine whether the solution of the proposed utility model meets the requirements specified in Articles 8, 9 and 10 of this Law, Intellectual Property Organization shall examine the essence, then the report together with the examiner's reports shall be delivered to the applicant.

26.3. If the solution of proposed utility model meets the requirements specified in Articles 8, 9 and 10 of this Law, within 30 days from the delivery of the essence examination report to the applicant, the Intellectual Property Organization shall publish the utility model's bibliography, description, abstract, and formulation together with the essence examination report in the official periodical.

26.4.During the essence examination, if the examiner considers that it is necessary to make appropriate amendments and changes to the patent application, the notification on it shall be delivered to the applicant.

26.5.Applicant shall make appropriate amendments and changed to the patent application within one month after receiving the notice specified in Article 26.4 of this Law.

26.6.Within one month after receiving the appropriate amendments and changes specified in Article 26.5 of this Law, the examiner shall make an examiner's opinion on whether to grant a patent for the utility model patent application, and notify to the applicant.

26.7.If no response is received within the period specified in Article 26.5 of this Law, the examiner shall make an examiner final opinion on whether to grant a patent for the utility model application, and deliver the opinion together with the decision to the applicant.

CHAPTER FOUR
PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN

Article 27.Protection of industrial design

27.1. Intellectual Property Organization shall protect industrial design through patents granted in accordance with this Law.

Article 28.Industrial design patent subject matter and patentability

28.1. An industrial design shall be protected by a patent if it contains a new and exclusive feature.

28.2. An industrial design solution shall be regarded to be "new" if its features were not publicly disclosed in Mongolia and in a foreign country before filing date or the priority date.

28.3. An industrial design solution features causing external aesthetic shall be regarded to be "exclusive" if its features possess creative characteristics.

28.4.Even though, the disclosure of industrial design or information related to it has been made publicly by the inventor or applicant self or the person who directly or indirectly obtained the information without the consent of the applicant, and if the person authorized to file the application filed a patent application for the industrial design to the Intellectual Property Organization within six months from that date of the public disclosure , then this shall not be a condition for denying the criteria of being new, and the applicant shall be responsible for proving it.

Article 29.Subject matter shall not be deemed as industrial design  

29.1.Mongolian national emblem, flag, banner, seal, award, medal, decoration and national emblem, flag and symbols of foreign country and official symbol of the State organization of Mongolia, special symbols and guarantees, control symbols, and currency symbols or designs similar to them, are not considered as industrial designs.

Article 30.Subject matter not patentable for industrial design

30.1.The following subject matter shall not be patentable for industrial design:

30.1.1.if industrial design solution is related to technical or basic purpose of the product;

30.1.2.if industrial designs that are consists of the registered trademark;

30.1.3.if industrial design that to infringe a copyright;

30.1.4.if it is contrary to public order and morality.

Article 31.Obtaining a patent right for industrial design and mentioning the inventor's name 

31.1.Inventor of the industrial design or natural person and legal entities transferred the rights from the inventor shall be entitled to obtain industrial design patent.

31.2.Articles 11, 12 and 13 of this Law shall be a subject for obtaining patents for industrial design as same.

Article 32. Making a patent application for industrial design

32.1.Person specified in Article 31.1 of this Law shall file an application for patent of industrial design in a written or electronic form to the Intellectual Property Organization.

32.2.When the applicant filing an application for patent of industrial design, he/she may be represented by intellectual property agent.

32.3.A citizen of Mongolia without permanent residence or stateless person, a foreigner, or foreign legal entity shall file patent applications for industrial design through representation by intellectual property agent.

Article 33.Application for patent for industrial design

33.1.The Application for patent for industrial design shall contain the followings:

33.1.1.request made in the form approved by the Intellectual Property Organization;

33.1.2.a drawing of the industrial design;

33.1.3. a description of industrial design;

33.1.4.inventor's guarantee issued in accordance with the form approved by Intellectual Property Organization;

33.1.5.evidence the right to obtain a patent, where an application filed by a person other than inventor;

33.1.6.power of attorney if the applicant represented by the Intellectual property agent;

33.1.7. Evidence for priority rights, if it is requested;

33.1.8. bills paid for service fee;

33.1.9.a list and page number of enclosed documents.

33.2. The following shall be contained in the request specified in Article 33.1.1 of this Law:

33.2.1.request for obtaining patent on industrial design;

33.2.2.general name describing industrial design;

33.2.3.International classification of industrial design;

33.2.4.number of industrial designs;

33.2.5.Surname, given name, permanent address, citizenship, and name of country of permanent residence, and signature, if the applicant is an individual;

33.2.6.Proper name, type of proprietorship, official address, country of establishment, country of operational activities, signature of competent officials, seal and stamp if the applicant is a legal entity;

33.2.7.Surname, given name, address, citizenship, name of country of permanent residence of inventor;

33.2.8.Surname, given name, license number, address and signature of an intellectual property agent , if the applicant is represented by the intellectual property agent;

33.2.9.Notice in case of request for priority rights have been made.

33.3. Applications for patent of industrial design shall be filed in Mongolian language.

33.4.Applicant shall submit the documents specified in Articles 33.1.4, 33.1.5, and 33.1.6 of this Law at the time of filing an industrial design patent application, or within two months from the date of filing the patent application.

33.5. Applicant may request an extension of the period specified in Article 33.4 of this Law for up to one month, in which case the service fee shall be paid.

33.6.If the inventor's guarantee, evidence, and power of attorney specified in Articles 33.1.4, 33.1.5, and 33.1.6 of this Law are not submitted to the Intellectual Property Organization within the period specified in Articles 33.4 and 33.5 of this law, it shall be considered that the patent application has been rejected, the Intellectual Property Organization shall dismiss the patent application and notify the applicant of this in written or electronic form.

33.7.The name of the industrial design must be brief and clear, so that it meets of the international classification of industrial design, and must not be abstract or symbolic.

33.8. Descriptions for industrial design shall describe new and unique/exclusive features for the appearance, design, shape, color, structure and pattern decoration of the industrial design shall be written.

33.9.The image of the industrial design fully contain the new and unique features of the industrial design.

33.10. One application may be filed for up to 50 related industrial designs applied to articles under the same international classification.

33.11.Intellectual Property Organization shall approve requirement for industrial design application, procedure related to registration of patent application,  keeping state records and making amendment to them.

Article 34.Priority date for industrial design

34.1.An applicant may request the right of priority date in accordance with Article 4 of Paris Convention, based on patent application related one or more previous patent applications, which filed priority right granted by the Paris Convention or member country of or World trade organization.

34.2. The priority right granted period specified in Article 34.1 of this Law shall be valid for 6 months, and it shall be calculated in accordance with Paris Convention.

34.3. Applicant may request for the priority right for the exhibition within 6 months from the date of public display if the applicant displayed his/her industrial designs in official or officially authorized international exhibitions that are organized in the territory of the World Trade Organization's or Paris Convention's member countries. 

34.4. When the applicant requested for priority rights specified in Articles 34.2 and 34.3 of this Law, the relevant evidence shall be attached into the patent application.

34.5. Articles 21.7 and 21.8 of this Law shall also be a subject to this Article as same.

Article 35.Receipt of patent application for industrial design, setting the filing date

35.1.Intellectual Property Organization shall deliver the applicant or authorized representative in a written notice about the receipt of the application for patent of industrial design within three working days from the date of receipt of the industrial design patent application.

35.2.Intellectual Property Organization within 10 working days from the date of receipt of patent application shall review whether the filed industrial design patent application complies with the requirements stipulated in Articles 33, and 34 of this Law.

35.3.When Intellectual Property Organization determined the filed industrial design patent application satisfied with the formality requirements, specified in Articles 33 and 34 of this Law, it shall set the filing date on the date of receipt of patent application and the applicant shall be informed in a written notice about the registration of the application into the state registration.

35.4.If the Intellectual Property Organization considers that industrial design patent application does not meet the requirement specified in Articles 33 and 34 of this Law, it shall deliver the written notice to the applicant for amendments which shall be made within 1 month period.

35.5. Applicant may request for an extension of the period specified in Article 35.4 of this Law for up to one month, in which case the service fee shall be paid.

35.6.If the applicant fails to file amendments within the period specified in Articles 35.4 and 35.5 of this Law, the Intellectual Property Organization shall consider the applicant to have refused from the patent application, and deliver a written notice to the applicant that the patent application has been dismissed.

35.7.Intellectual Property Organization shall deliver the notice specified in Articles 35.1, 35.3, 35.4, and 35.6 of this Law to the applicant in written or electronic form.

Article 36.Divide, unite, amend and refuse from patent application on industrial design

36.1.After the filing date, the industrial design patent applicant shall have the right, at any time during the essence examination, to request the following by paying a service fee:

36.1.1.file a request of the industrial design patent application to divide into two or more industrial design patent applications.

36.1.2. to unite the several patent applications on industrial design which are to be exploited together;

36.1.3.to make amendment on patent application.

36.2.Each divided patent application in accordance with Article 36.1.1 of this Law is entitled to receive the filing and priority date of the original patent application. A service fee is payable for each divided patent application.

36.3.An applicant has the right to refuse or dismiss its industrial design patent application at any time during the essence examination after the filing date.

Article 37.Essence examination of a patent application for industrial design and its publication

37.1.In order to determine whether the industrial design patent application complies with the requirements specified in Articles 28, 29, and 30 of this Law, the Intellectual Property Organization shall conduct essence examination on the industrial design patent application within nine months from the filing date, and deliver the report to the applicant together with the examiner's opinion.

37.2. If the industrial design patent application meets the requirements specified in Articles 28, 29, and 30 of this Law, the Intellectual Property Organization shall publish the industrial design's bibliography, description, and drawings in official periodicals within 30 days from the date of delivery of the report together with the examiner's opinion to the applicant.

37.3.If the industrial design patent application does not meet the requirements  specified in Articles 28, 29, and 30 of this Law, the Intellectual Property Organization shall make a conclusion about it, and based on that, make a preliminary decision to refuse to grant an industrial design patent, and deliver it to the applicant together with the examination report.

37.4.If the applicant disagrees with the decision specified in Article 37.3 of this Law, applicant shall submit a reasonable response to the Intellectual Property Organization within one month after receiving it.

37.5.Intellectual Property Organization shall make a final decision on whether or not to grant a patent for the industrial design within one month after receiving the response specified in Article 37.4 of this Law, and deliver the decision to the applicant.

37.6.If the applicant does not submit the response specified in Article 37.4 of this Law within the appropriate period, the Intellectual Property organization shall make a final decision to refuse to grant a patent for the industrial design and notify it to the applicant.

37.7.Intellectual Property Organization shall approve a regulation for examining the essence of patent applications for industrial design.

37.8. Industrial design published in official periodicals are granted provisional protection until the grant of a patent, during this period it is prohibited to use the industrial design in any form without the permission of the applicant.


CHAPTER FIVE

GRANT OF PATENT, TERM OF PATENT AND PATENT FEES

Article 38.Interested person opposition

38.1.In accordance with Articles 25.5 and 37.2 of this Law, within three months from the date of publication of the invention and industrial design, an interested person may submit an opposition to the Intellectual Property Organization on the following grounds:

38.1.1.the invention does not meet the requirements specified in Articles 5, 6, and 7 of this Law;

38.1.2.the industrial design does not meet the requirements specified in Articles 28, 29, and 30 of this Law.

38.2.If an opposition filed within the period specified in Article 38.1 of this Law, the Intellectual Property Organization shall, within one month from the date of receipt of the opposition, re-examine the essence with a consist of three examiners, without the participation of the first examiner, and make a conclusion and deliver it to the interested person and the applicant.

38.3.If the interested person or the applicant disagrees with the conclusion specified in Article 38.2 of this Law, he/she has a right to file a complaint to the Dispute Resolution Council within 30 days from the date of receipt of the decision.

38.4.If an interested person filed a complaint to the Dispute Resolution Council within the period specified in Article 38.3, the decision on whether to grant a patent shall be postponed by the Intellectual Property Organization until the complaint is resolved.

Article 39.Granting patents for inventions, utility model and industrial model

39.1.In accordance with Articles 25.5 and 37.2 of this Law, the Intellectual Property Organization shall grant a patent for the invention and industrial design if the interested person does not submit an opposition within three months from the date of publication of the invention and industrial design.

39.2.Patents for utility model shall be granted on basis of the essence examination result shows that subject of the utility model meet the requirements specified in Articles 8, 9 and 10 of this Law.

39.3.Intellectual Property Organization may grant written or electronic form of patents for inventions, utility model, and industrial designs.

39.4.Patent design shall be approved by the Cabinet Member in charge of Intellectual Property matters.

Article 40.Validity terms of patents for inventions, utility model, and industrial designs

40.1.The term of a patent's validity shall be determined as follows:

40.1.1.For invention 20 years from the from the filing date;

40.1.2.for utility model 10 years from the filing date;

40.1.3.for industrial designs 15 years from the filing date.

Article 41.Patent fees for inventions and industrial design

41.1.Fees for the patent's validity term for inventions and industrial design shall be paid in accordance with Law on State Stamp Duty.

41.2.Fees for the first five years of patent's validity term shall be paid within 6 months from the date of the resolution to grant the patent and the payments for the next years shall be paid before the expiry of the validity term of the patent.

41.3. In case of a failure to pay the patent fee within the term established in the Article 41.2 of this Law, and if a request is not submitting in accordance with Article 41.4 of this Law, the patent holder shall be deemed to have waived this patent rights, and the Intellectual Property Organization shall invalidate the patent, and this shall be published in the official periodical.

41.4.After the expiration of the grace period specified in Article 41.3 of this Law, at the request of the patent holder, the period for paying the fee for the period of validity of the patent may be recovered for 12 months. In which case, an appropriate service fee will be charged.

41.5.If a person who does not have the right to be exploited a patent uses the patent within the period specified in Article 41.3 of this Law, it shall be considered a violation of the rights of the patent holder. According to Article 41.4 of this Law, if a person who does not have the right to be exploited a patent starts using the patent during the period until the patent validity period is recovered and the appropriate fee is paid, it shall be considered fair use and shall not be considered a violation of patent rights.

41.6.If the patent holder refuses to hold the patent or pay the patent fee, shall not have the right to apply for recover of the period of payment of fees for the period of patent validity specified in Article 41.4 of this Law.

41.7.If the fee for the period of validity of the patent is not paid within the period specified in Article 41.4 of this Law, the patent holder shall be deemed to have waived the right to the patent, and the patent shall be invalidated, and this shall be published in the official periodical.

CHAPTER SIX
INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS

Article 42. Intellectual Property Organization as Receiving organization in accordance with Patent cooperation Treaty

 

42.1.Intellectual Property Organization shall be the receiving organization, which receives international patent applications filed from the citizens of Mongolia or a foreign citizen and a stateless person permanently residing in Mongolia under the Patent Cooperation Treaty.

42.2.International patent applications to be filed to the Intellectual Property Organization shall be made in language specified in the Patent Cooperation Treaty, and shall pay the fee for transmission of international patent application into International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

Article 43. Intellectual Property Organization as the name stated organization  in accordance with Patent cooperation treaty

43.1.If a name of Mongolia stated in the international patent application for inventions and utility models for the purpose of obtaining a patent in Mongolia, the Intellectual Property Organization shall be the name stated organization.

43.2.The international patent application referred to in Article 43.1 of this Law shall be treated in the same way as the patent application filed under this Law, and the filing date shall be set by the international filing date set in accordance with the Patent Cooperation Treaty.

43.3.The filing date specified in Article 43.2 of this Law shall be used only for the purpose of setting previous technical level and calculating the validity period of the patent.

Article 44. Filing, receiving and resolving international patent applications at the national phrase

44.1. If the applicant stated the name of Mongolia, it shall file an international patent application to the Intellectual Property Organization within 31 months from the priority date.

44.2.If the international patent application is not filed to the Intellectual Property Organization within the period specified in Article 44.1 of this Law, it shall be considered that the international patent application has not been filed at the national phrase.

44.3.If the applicant does not file an international patent application within the period specified in Article 44.1 of this Law due to valid excuse, it may file a request to the Intellectual Property Organization to recovering the right to file at the national phrase.

44.4.Priority rights may be recovered at the applicant's request if the priority right is requested in an international patent application and the filing date of the international patent application is within two months from the expiration date of the priority right.

44.5.Intellectual Property Organization shall resolve the requests specified in Articles 44.3 and 44.4 of this Law in accordance with the procedures specified in Article16.9 of this Law.

44.6.Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, and 21 of this Law shall be followed when filing an international patent application at the national phrase.

44.7.When receiving and resolving international patent applications, the Intellectual Property Organization shall follow the Patent Cooperation Treaty and the rules, regulations and instructions issued thereunder, this law and the procedures specified in Article 16.9 of this Law.

Article 45. International applications of industrial design in accordance with Hague Convention

  45.1.An application for international registration of a industrial design which stated the name of Mongolia, shall be considered through same procedure of industrial design application filed under this law, and the filing date shall be set by the date of filing with the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

45.2.Intellectual Property Organization shall make a essence examination on whether the application for international registration of a industrial design which stated the name of Mongolia meets the requirements specified in Articles 28, 29, and 30 of this Law.

45.3.If the requirements specified in Articles 28, 29, and 30 of this Law are not met , the Intellectual Property Organization shall deliver a notice of refusal to register the industrial design to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

45.4.When receiving and resolving international registration applications of industrial designs, the Intellectual Property Organization shall follow with the Hague Treaty and the rules, regulations and instructions issued thereunder, this law and the procedures specified in Article 37.7 of this Law.

CHAPTER SEVEN
PROTECTING RIGHTS OF PATENT AND PATENT HOLDER

 

Article 46. Inventor and patent holder's rights

 

46.1.Inventor shall enjoy the following rights:

46.1.1. to file a patent application or to hold a patent;

46.1.2. to assign or to inherit patent application rights to others;

46.1.3.to receive royalty from the exploitation of patented invention, utility models, and industrial designs;

46.2.Patent holder shall enjoy the following rights:

46.2.1.to exploite the patented invention, utility models, and industrial designs to others through license agreement;

46.2.2.to assign or to inherit patent rights to others;

46.2.3.to be protected from the unauthorized exploitation of others of the patented invention, utility models, and industrial designs;

46.2.4.to file a claim to the court in order to be protected his/her breached  rights.

46.3.Unless otherwise stated in the agreement, co-inventors shall enjoy equal rights and responsibilities in the relations related to the invention, utility models, and industrial designs; therefore, they will jointly enjoy the right to file a patent application, obtain a patent, exploitation, sales, assign, and valuation of their creature to others.

Article 47.Patented rights

47.1.The scope of patent right protection is determined in the formulation for invention, utility model, and for industrial designs shall be determined in description. 

47.2.Patented invention, utility models, and industrial designs must not be used by others in the territory of Mongolia without prior authorizations of patent holders.

47.3.The following actions shall be considered as an exploitation of patented invention, utility models, and industrial designs:

47.3.1.to produce, distribute into the market, to import, to make sale proposal, to sell, to exploit patented products or other products made through patented methods, or to reserve them for above purposes;

47.3.2.to exploit the patented methods.

Article 48. Acts not constituting infringement of patent right

48.1.The use of patented inventions, utility models, and industrial designs in the followings shall not be deemed as infringements of the exclusive rights of the patent holder:

48.1.1.the use the product or promoted for sale, and sell product after introduction of it into the Mongolian market by patent holder or by any other authorized person by patent holder;

48.1.2.the use for the scientific research, training and experiential purposes;

48.1.З.the use on vehicles of other countries which temporarily enter in the territory of Mongolia;

48.1.4.the use for personal use non-profit purposes;

48.1.5.the use of prior to the filing date of application, that filed solution were used in sincerely in Mongolia or it had been prepared for production competent.

48.2. A person specified in Article 48.1.5 of this Law shall be entitled to use the patented inventions, utility models, and industrial design in production purposes; however, the person shall not be entitled to assign the patented inventions and utility models and industrial design to any third parties.

Article 49.Invalidation of patent

49.1.A person, whose legal interests have been infringed may file a request for invalidation of a patent to the Dispute resolution council specified in Article 11.3 of the Law on Intellectual Property in the following circumstances:

49.1.1.the patent has been granted to person, who is not entitled to such rights;

49.1.2.the false information has been given or counterfeited documents has been used in the application for the patent;

49.1.3.the patents have been granted to inventions, utility models, and industrial designs that did not meet the patent application requirements;

49.1.4.the patent have been granted to inventions, utility models, and industrial designs do not meet the patent requirements;

49.1.5.the patents have been granted for things that are not patentable.

49.2.When the patent invalidated specified in Article 49.1 of this Law, Intellectual Property Organization shall make the relevant changes in the State registry and publish it in official periodicals.

49.3.In case of disagreement with decision specified in Article 49.2 of this Law, the relevant person may submit a complaint to the court within 30 days from the date of receipt of the decision.

Article 50.Amendments in the state registration of patents

50.1.By the request of applicant or patent holders, the following amendments shall be made into the state registration:

50.1.1.the changes in the name and address of the applicant or patent holder;

50.1.2.the assignment of the patent right.

50.2.An applicant or patent holder shall make a request for the amendments and changes into the state registration within 6 months from the date of any changes in the name and address of the patent holder's assign of the rights. In which case, service fee and tax related to the sell and assign of patent rights shall be paid, respectively.

50.3.If the Intellectual Property Organization makes changes into the state register of patents, it shall be publicly announced in the official periodicals.

50.4.The Intellectual Property Organization shall exchange information regarding the registration of intellectual property rights and the change of the right holder specified in this law with the tax authority.

Article 51.License agreement

51.1. License agreement shall have the following types:

51.1.1.an exclusive license agreement entered into by the patent owner under the condition that the patent is not simultaneously used by third parties;

51.1.2.a simple license agreement concluded by the patent holder under conditions that do not limit the simultaneous use of the patent by third parties.

51.2. A license agreement on the exploitation of the patented inventions, utility models, industrial designs shall be made in writing and shall become effective upon registration with the Intellectual Property Organization. Intellectual Property Organization shall decide whether to register the license agreement within 10 working days from the date of receipt of request for registration.

 

51.3. State stamp duty shall be paid for the registration of the license agreement.

 

51.4. The license agreement may set the following limits:

51.4.1. limitations on scope of the agreement, territory and duration of the exploitation;

51.4.2. the factors influencing the quality of the products and service;

51.4.3. the responsibilities of licensee, that do not show negative influences on patent holder's reputation or the patent rights.  

 

51.5. Limitations other than those specified in Article 51.4 of this Law shall not be applied to the license agreement and if the license agreement .contains conditions with characteristics to limit obviously fair  competition and trade, and legitimate interest of the parties , then Intellectual property organization shall refuse to register it.

 

51.6.If the patent became invalid after the registration of the license agreement, the registered license agreement shall also become invalid.

51.7.Information about the registration of the license agreement will be published in official periodicals.

Article 52.Compulsory license

 

52.1.Intellectual Property Organization may decide upon request of an interested person in the following cases, to exploit the patent under a compulsory license for a certain period of term, subject to payment of appropriate fees to the patent holder:

52.1.1.if it is necessary for the unavoidable social needs such as national security and defense, human and animal health, food supply;

52.1.2.if the patent holder has not been exploited the patent within five years from the date of grant of the patent.

52.2.Intellectual Property Organization shall consider the following when making the decision specified in Article 52.1 of this law.

52.2.1.whether the interested person has given to the patent holder sufficient time to make a decision;

52.2.2.whether reasonable payment was offered;

52.2.3.whether the patent holder's refusal is justified.

52.3.The compulsory license is subject to the following conditions:

52.3.1.the patent holder shall not restrict the limitation exploits of the patent by third parties at the same time;

52.3.2.the compulsory licensee shall not have the right to transfer and exploit the license to others;

52.3.3.the scope of exploitation of the license is limited to the market of Mongolia;

52.3.4.If the conditions specified in Article 52.1.1 of this Law are removed, the licensor has the right to forcefully invalidate the license.

 

CHAPTER EIGHT
STATE INTELLECTUAL PROPERTY INSPECTORS AND DISPUTE RESOLUTION COUNCIL

 

Article 53.Rights and obligations of the state intellectual property inspector

53.1.The state intellectual property senior inspector and the state inspector shall brief his/her duty to the head inspector, and shall have the following rights and obligations in the field of monitoring the implementation of patent legislation:

53.1.1.unimpeded access to the object of inspection in accordance with the procedures specified in the law;

53.1.2. information, research, explanation, description, and other documents necessary for inspection work free of charge from relevant legal entities, organizations, and officials;

53.1.3.during the inspection, to intercept infringement of patent legislation and rules and regulations issued in accordance with it, to confiscate documents and objects that are in contradictory, solve them in accordance with the procedures specified in law, and make demands on relevant citizens, legal entities, organizations, and officials to eliminate the infringement, to ensure fulfillment by assigning terminable tasks;

53.1.4.make a decision to prohibit to trade and sell of the contradictory product, to destroy it or to use it for another purposes if it does not contradict the relevant requirements, and to announce it to the public;

53.1.5.take full responsibility for the accuracy and validity of the their own inspection conducted, infringement discovered, official demands issued, introductions and result issued, fines imposed;

53.1.6.not to disclose state, official, organizational, and personal secrets discovered during the performance of his/her official duties;