A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журам батлах тухай
Бүлэг: 1979

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр

Дугаар А/199

Улаанбаатар хот

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Автотээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, 17 дугаар зүйлийн 17.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Ё.Жаргалсайхан/-т даалгасугай.

3. Энэ журмын 2.3 дахь заалтыг 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Зам, тээврийн сайдын 2013 оны "Журам шинэчлэн батлах тухай" 232 дугаар тушаал, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээний загвар батлах" тухай 365 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Л.ХАЛТАР